Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

MWA Innovation and R&D 17012023

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 90 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à MWA Innovation and R&D 17012023 (20)

Plus par pantapong (20)

Publicité

Plus récents (20)

MWA Innovation and R&D 17012023

 1. 1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการต่อยอดธุรกิจของหน่วยงานภาครัฐ การประปานครหลวง วันที่ 17 มกราคม 2566 พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ www.pantapong.com Thailand’s Innovation Transformation Transforming your business to Next level
 2. 2. ● การปรับตัวขององค์กรยุคใหม่ (Adaptive Organization) ● ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับธุรกิจและองค์กร ● Workshop การมองอนาคตเพื่อมุ่งสู่การรับมือและเปลี่ยนแปลง ○ Workshop#1 Customer Journey ผู้ใช้บริการ “การประปานครหลวง” มีลักษณะอย่างไร ○ Workshop#2 ข้อจํากัดที่จะเกิดขึ้นเมื่อองค์กร การประปานครหลวง เจอกับการเปลี่ยนแปลง ○ Workshop#3 บริการประปาในปี 2576 (อีก 10 ปีข้างหน้า) ○ Workshop#4 ระบุแนวทางการออกแบบนวัตกรรมและวิจัย พัฒนา ภาพในปัจจุบันและอนาคต ● กรณีศึกษาและโครงการที่ทําร่วมกับภาครัฐและเอกชน ● ความหมายของนวัตกรรม ● การปรับตัวขององค์กรยุคใหม่ (Adaptive Organization) ● นวัตกรรมนําความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ○ Shanzhai & Indigenous Innovation (BYD case) ○ การออกแบบนวัตกรรม และการวิจัย พัฒนา ○ The Innovator’s Method ○ Innovation Process & Digital Transformation ○ Building the culture of innovation หัวข้อนําเสนอ
 3. 3. 17 January 2023 Innovation Project Development Organization Development Training & Publication 1,500 Projects development 60 Projects support 50 Million Baht financial support 3,300 Million baht Innovation Project Revenue 17 ปี 10 ปี 14 ปี ภาพรวมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมของประเทศ www.pantapong.com 100 40 1,000 20 2548 – ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน
 4. 4. 17 January 2023
 5. 5. SECURITY PRINTING PACKAGING CONTENT E-DOCUMENT OUTSOURCING SERVICES SYSTEM INTEGRATOR BUSINESS PROCESS OUTSOURCING DIGITAL PLATFORM UPSKILL – RESKILL INDUSTRIAL TRANSFORMATION (Space tech) INVESTMENT HEALTHCARE TRANSFORMATION | DATA DRIVEN | DIGITAL HEALTH | 1 st Evolutionary level 2 nd Digital level 3 rd Sustainable level 1st 2nd 3rd 2464 2566 EXPERIENCES OVER 102 YEARS EMPLOYEES OVER 3,000 STAFF MANUFACTURE 4 SITES
 6. 6. 17 January 2023 TRUSTED SINCE 1921 DX EXPERIENCES OVER 101 YEARS EMPLOYEES OVER 3,000 STAFF MANUFACTURE 4 SITES More than 101 years in Trusted Service for government and financial institution plus more than 20 millions person Biometrics Identification experiences from Thailand E-Passport, Foreigner Work Permit, Immigration Auto-Channel projects, Printing security and Packaging.
 7. 7. COVID-19 AI-ASSISTED CT-Scan Project DX Integrated Health Solutions
 8. 8. 17 January 2023 ที่มา : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ มหาชน)
 9. 9. Waterworks สํารอง ระบบผลิต สูบส่งสูบจ่าย เก็บเงิน กปน. มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 3,195 ตารางกิโลเมตรมีสํานักงานประปาสาขา 18 แห่งที่พร้อม ให้บริการ มีจํานวนผู้ใช้นํ้า 2.5 ล้านราย (ตามจํานวนมาตรวัดนํ้า) หรือคิดเป็นประชากรประมาณ 12 ล้านคนใช้นํ้าดิบจากสองแหล่งเพื่อการผลิตนํ้าประปา คือ แม่นํ้าเจ้าพระยา และแม่นํ้าแม่กลอง ประกอบด้วย โรงงานผลิตนํ้า 4 แห่งคือ โรงงานผลิตนํ้าบางเขน โรงงานผลิตนํ้าสามเสน โรงงานผลิตนํ้าธนบุรี และ โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ ความ สามารถในการผลิตนํ้าประปาโดยรวมสูงสุดประมาณ 6.32 ล้าน ลบ.ม./วันมีความยาวท่อรวม 41,824 กิโลเมตรนํ้าประปาที่ ผลิตได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก มุ่งตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีนํ้าประปาที่มี คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ ใช้ในการอุปโภคและบริโภคตลอดช่วงชีวิตของประชาชน ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
 10. 10. Classic Transformation Analoge Transformation Digital Transformation Quantum Transformation 1 0 1 0 A/D D/Q C/A #ogiwatanabe Now (3-5 years) Future (Next 5-10 years) Archive (200 years ago) (5,000 years ago) ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับธุรกิจและองค์กร : ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
 11. 11. ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับธุรกิจและองค์กร : การจัดการทรัพยากรบุคคล - Baby Boomer 2023 แม้จะรู้ช้าแต่รักเรียนนะ - Insight E-commerce กับ Baby Boomer การช้อปปิ ้ งออนไลน์ - Delivery for Baby Boomer กําลังบูมมาก - ผู้หญิง Gen X ลดการแต่งหน้าลง! - Nostalgia Marketing การตลาดที่จะได้ใจ Insight Gen X 2023 โหยหาอดีต - Insight Gen Y 2023 เกลียดเช้าวันจันทร์กว่า ทุกเจน - Insight Gen Y 2023 รักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ก็ ต้องสอดคล้องกับเงินในกระเป๋าด้วย - Insight Gen Y 2023 เรื่องการทํางานอยากได้ เทคโนโลยีมาช่วยมากขึ้น - Gen Z คือ Self-learning ตัวยง - Insight Gen Z 2023 กับการใช้ชีวิตออฟไลน์ - Gen Z กับยุค IoT (Internet of Toys) - Generation Alpha มีทักษะเรื่อง Digital Literacy อย่างเต็มเปี ่ ยม - Metaverse อาจเกิดขึ้นเพราะ Generation Alpha ที่มา : เจาะเทรนด์โลก 2023: CO-TOPIA /www.everydaymarketing.co
 12. 12. ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับธุรกิจและองค์กร : Bio Circular Green Economy / ESG B ชีวภาพ Bio-Economy เศรษฐกิจ C หมุนเวียน เศรษฐกิจ Circular-Economy G สีเขียว เศรษฐกิจ Green-Economy E สิ่งแวดล้อม Environmental แนวคิด S เพื่อสังคม แนวคิด Social G ธรรมาภิบาล แนวคิด Governance
 13. 13. Health & Beauty Innovation Brand Grocery & Food Innovation Brand Agriculture Innovation Brand Tourist, Lifestyle & Green Product Innovation Brand สินค้า U2T for BCG จากชุมชนสู่เมือง (Rural to Urban) กรณีศึกษา โครงการ U2T for BCG ของกระทรวงอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 14. 14. DATA ANALYTICS DECISIONS 1. ฐานข้อมูล ที่สามารถนําไปสู่การวิเคราะห์และตัดสินใจด้านการจัดการท้องถิ่น เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวยั่งยืน สุขภาพที่ดี ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงาน เพิ่มรายได้สู่ความยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม standard data Thailand Community Data
 15. 15. 2. ซอฟต์แวร์ ที่สามารถนําผล การวิเคราะห์และแลกเปลี่ยน Open Data เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตัดสินใจ TCD ABC Model ข้อมูล TPMAP ย่านชุมชนเก่า อาหารที่น่าสนใจ แหล่งนํ้าท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว สัตว์ท้องถิ่น ร้านอาหารท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชท้องถิ่น เคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ หลัง COVID-19 PBM C-01/C-06 Hackathon Process C-01 ข้อเสนอโครงการ C-02 แผนธุรกิจ C-03 แผนการพัฒนา C-04 ผลการพัฒนา C-05 สินค้าออกสู่ตลาด C-06 รายงานฉบับสมบูรณ์ ด้านการเกษตรละอาหาร ด้านพลังงานและวัสดุ ด้านสุขภาพละการแพทย์ ด้านการท่องเที่ยว และบริการ
 16. 16. 2. ซอฟต์แวร์ ที่สามารถนําผล การวิเคราะห์และแลกเปลี่ยน Open Data เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตัดสินใจ ข้อมูล TPMAP ย่านชุมชนเก่า อาหารที่น่าสนใจ แหล่งนํ้าท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว Data Source Partner สัตว์ท้องถิ่น ร้านอาหารท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชท้องถิ่น เคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ หลัง COVID-19 C-01 ข้อเสนอโครงการ C-02 แผนธุรกิจ C-03 แผนการพัฒนา C-04 ผลการพัฒนา C-05 สินค้าออกสู่ตลาด C-06 รายงานฉบับสมบูรณ์ C-04 ผลการพัฒนา C-05 สินค้าออกสู่ตลาด C-04 ผลการพัฒนา C-05 สินค้าออกสู่ตลาด
 17. 17. TCD ABC Model PBM C-01/C-06 Hackathon Process Data Source Partner วัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร ทราบถึงปริมาณของเหลือทางการเกษตร - กะลามะพร้าว - ไม้มะขาม - ไม้ไผ่ - ไม้เนื้อแข็งและเนื้ออ่อน - มังคุด - มะม่วงหินมพานต์ - ใบหม่อน ในพื้นที่จังหวัด - ประจวบคีรีขันธ์ - สมุทรสาคร - ร้อยเอ็ด - สุรินทร์ - ลพบุรี - บึงพาฬ - จันทบุรี - อุตรดิตถ์ การใช้เทคโนโลยีและเพิ่มคุณค่า - ผสมไส้เดือนดิน - ได้ผลิตภัณฑ์นํ้าส้มควันไม้ - การแปรรูปออกแบบใหม่ - กระบวนการเผาที่มีคุณภาพ - ใช้ผสมในเครื่องสําอาง โลชั่นจากถ่านใบหม่อน ที่ถูกคัดสรรและพัฒนาภายใต้ U2T for BCG ในกลุ่มอุตสาหกรรม ถ่านแปรรูปและการใช้ของเหลือใช้ ทางการเกษตรมาทําให้เกิดคูณค่า การดําเนินการต่อเนื่อง 1. นําไปวิเคราะห์แหล่งวัตถุดิบ 2. เชื่อมโยงในการแก้ปัญหาไปยัง หน่วยงานวิจัยใน อว. 3. แปรรูปสร้างรายได้ให้ชุมชน 4. เป็นตัวอย่างการสร้างโมเดลการ เชื่อมโยงข้อมูล TCD และ Partner เพื่อใช้ในการสนับสนุนท้องถิ่นต่อไป 90รายการ ตัวอย่าง โครงการที่ เกี่ยวข้องกับ “ถ่าน”
 18. 18. Workshop การมองอนาคตเพื่อมุ่งสู่การรับมือและเปลี่ยนแปลง การมองอนาคต (Foresight) เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความ คิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ประกอบกับความคิด สร้างสรรค์ (Creativity) และจินตนาการ (Imagination) เนื่องจาก การมองอนาคตในหลายกรณีเป็นการวิเคราะห์ และคาดการณ์อนาคตในระยะยาวซึ่งเป็นแนวคิดที่ เป็น นามธรรมและเป็นกระบวนการคิดในสิ่งที่สังคมโดยทั่วไป มิได้คาดคิดมาก่อน ด้วยเหตุนี้ การมองอนาคตที่มี ประสิทธิภาพจึงต้อง “อาศัยเทคนิคการสื่อสารเพื่อให้ ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ ในแนวคิดที่เป็นนามธรรม” เครื่องมือการมองอนาคตในปัจจุบันเป็น “กระบวนการตัดสินใจร่วมกัน (Participatory Deliberative Process)” เครื่องมือการมองอนาคตมุ่งเน้น “การเปลี่ยนแปลงที่จริงจังและ มีความยั่งยืน (Transformation)” ทั้งในประเด็นทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรม รวมทั้งประเด็นทางด้าน สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และนโยบายสาธารณะ การมองอนาคตจึงมีควํามเป็นพหุ วิทยาการ (Multidisciplinary Approach) มากกว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ การมองอนาคตเป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน (Multiple Steps) ใช้เวลายาวนานและอาจมี ลักษณะเป็นการทวนซํา้า (Iteration) การมองอนาคตไม่ได้จํากัดเพียงแค่กํารวิเคราะห์และการคาด การณ์อนาคต แต่ยังรวมถึงการออกแบบอนาคตซึ่ง “อนาคต (Futures)” ในที่นี้มีควํามเป็น “พหูพจน์ (Plurality)” หรือเป็น “อนาคต ทางเลือกที่หลากหลาย (Alternative Futures)” Workshop#1 Customer Journey ผู้ใช้บริการ “การประปานครหลวง” มีลักษณะอย่างไร Workshop#2 ข้อจํากัดที่จะเกิดขึ้นเมื่อองค์กร การประปานครหลวง เจอกับการเปลี่ยนแปลง Workshop#3 บริการประปาในปี 2576 (อีก 10 ปีข้างหน้า)
 19. 19. Workshop#1 Customer Journey ผู้ใช้บริการ “การประปานครหลวง” มีลักษณะอย่างไร ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ ความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้นํ้าเปลี่ยนแปลงไปไหม?
 20. 20. Workshop#2 ข้อจํากัดที่จะเกิดขึ้นเมื่อองค์กร การประปานครหลวง เจอกับการเปลี่ยนแปลง Digital / HR / ESGแต่ละกลุ่มช่วยวิเคราะห์ในประเด็นละ 3-4 ข้อ Digital Transformation Human Capital ESG/BCG
 21. 21. Workshop#3 บริการประปาในปี 2576 (อีก 10 ปีข้างหน้า) การคาดการณ์อนาคต 1. แบ่งกลุ่มให้คิดโจทย์ปัญหาหรือความไม่พึงพอใจที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 2. ให้ระดมความคิดทบทวนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแล้วในอดีตที่มีอยู่จริงที่สามารถพิสูจน์ได้ ทําได้จริงทางวิทยาศาสตร์ Logic 3. ให้ระดมความคิดไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือมีอยู่แล้วแต่ไม่แพร่หลาย ใช้จินตนาการเป็นหลัก Emotional อดีต ปัจจุบัน 2566 อนาคต 2586 Forecasting Backcasting เป้าหมาย 2576
 22. 22. Forecasting Backcasting 4. เครื่องมือการคาดการณ์อนาคต Logic มีงานวิจัยรองรับ ตัวอย่างจากองค์กรใหญ่ มาจากหน่วยวิจัย สมองซีกซ้ายเป็นหลัก Emotional ตัวอย่างที่คาดไม่ถึง เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไร มาจากจินตนาการ สมองซีกขวาเป็นหลัก 5. นําเสนอและสรุปผลกิจกรรม
 23. 23. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 24. 24. 17 January 2023 บทสรุป ภาคเช้า 1 2 3 4 5 6
 25. 25. ความหมายของนวัตกรรม องค์ประกอบ Component ระบบ System คุณค่า Value มาตรฐาน Standard เลียนแบบ Imitation กระจาย Diffusion ต่อเนื่อง Continuous
 26. 26. 17 January 2023 ความหมายของนวัตกรรม องค์ประกอบ Component ระบบ System คุณค่า Value
 27. 27. 17 January 2023 ความหมายของนวัตกรรม องค์ประกอบ Component
 28. 28. 17 January 2023 ความหมายของนวัตกรรม ระบบ System ความร้อน การกรอง การกลั่น กรองนํ้า RO กรองกลิ่นคาร์บอน
 29. 29. 17 January 2023 ความหมายของนวัตกรรม ความกลัว Fear Pain point คุณค่า Value ความอยาก Want ความต้องการ Need ไม่รู้ ไม่รอด ไม่ทัน สมัย ไม่สวย ไม่สบาย ไม่ สะดวก ไม่หาย ไม่เก่ง entertainment survival
 30. 30. 17 January 2023 ระดับของ “นวัตกรรม” เปลี่ยน เปลี ่ ย น ไม่ เ ปลี ่ ย น Incremental Radical ระบบ องค์ประกอบ กรองนํ้า RO + UV ระบบกรองนํ้า
 31. 31. 17 January 2023 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมบริการ รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม ประเภทของ “นวัตกรรม”
 32. 32. การปรับตัวขององค์กรยุคใหม่ (Adaptive Organization) 1. การเปลี่ยนแปลง : มิตินวัตกรรม มิติเทคโนโลยี 2. การเรียนรู้ : มิติความเร็วในการใช้องค์ความรู้ 3. ต้นทุน : มิติการเงิน ที่ต้นทุนจะถูกลง 4. ตลาด : มิติของผู้บริโภคที่ต้องการความหลากหลาย
 33. 33. 17 January 2023 Productivity Organization Innovation Competitiveness Quality | Time | Cost Unique Selling Point | Business Model | iGoods/iHuman Effectiveness | Impact Efficiency | Growth STRATEGY นวัตกรรมนําความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน (Innovation Excellence) Source and Adapted: Kano Model and Business Innovation Process from Dr. Somchet T., Mr Kalin S., Pantapong T. Input Output Excellence Sustainable
 34. 34. 17 January 2023 ลักษณะและรูปแบบการส่งเสริมนวัตกรรม Innovation Optimization Innovation Breakthrough 80% 20% Quality Efficiency Productivity Performance Human Resource Incremental Improvement Exponential Technology New Business Model AI – Blockchain Genomics Quantum Technology Industrial 4.0 Insights Problems Solutions Business Model Scale up Services design and thinking - Pain point - Customer journey - Opportunity Feasibility - Business - Creative - Technology Launch product - Scale up - Venture capital - Investment Development - Pilot / Testing - MVP / Traction - Biz Canvas/Model Innovation Process and Business Generation Innovation Center
 35. 35. 17 January 2023 Build Partner Buy Time Risk Cost Ownership Long High High High Mid Average Low Mid Short Low High High Build Experience Team Growth Team Partner Buy - Project manager : Project development/Execution - Design services : Design thinking/service design/innovator method - Media & PR officer : Media Artwork PR development - Business & marketing : Business and marketing development - Tech/IT-developer : IT/Web/App/Technology/RD developer To innovate you can Build, Partner or Buy Company A /Organization /New Team CWN Team CWN Team Co-develop ตัวอย่าง โครงการ TMS ระบบขนส่ง ที่ลงทุนการพัฒนาระบบร่วมกับ บริษัท ไซเมท ซอฟต์ จํากัด ขอรับทุนสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ จาก ITAP และ DEPA หรือ Partner ในมุมของการร่วมพัฒนาและต่อยอดโครงการ ไปพร้อมกัน อาทิ โครงการ Upgrade business class Company A CWN BD Team Investment in business ตัวอย่าง การลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ และ ลงในกองทุนฯ ต่างๆ อาทิ Wisesight, Recult เป็นต้น Project development
 36. 36. กรณีศึกษาการใช้ Industrial Data Space เพื่อนํามาใช้ในการวางกลยุทธ์ดําเนินธุรกิจ
 37. 37. 1. Business portfolio 2. Explore new business 3. Exploit improve business model Building the culture of innovation
 38. 38. Basic & Applied Research Translational Development Clinical Evaluation & Regulatory Approval Adoption & Diffusion Science Commercial Gap in Research development and Innovation Government & Universities Private sector GAP Investment ที่มา : https://blog.thegfcc.org/universities-are-wellsprings-of-innovation-drivers-of-regional-economies-8a3c097e6cc การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม Innovation System
 39. 39. Innovation and R&D Excellence ○ Shanzhai & Indigenous Innovation (BYD case)
 40. 40. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การคิดค้น x ประสบความสําเร็จเชิงพาณิชย์ ขายได้ Invention Successful Commercialization X สิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปสู่ความสําเร็จเมื่อเข้าสู่ตลาด เทคโนโลยีที่พร้อม และนําเสนอออกสู่ตลาด Innovation in Local Context : A Case Study of BYD in China (2018) EU View of Innovation Asian View of Innovation Invention + Success Market Existing Technology + Introducing to Market
 41. 41. 5 ประเภทนวัตกรรม 1. Production of new types of goods/services 2. Introduction of new method of production/process/ 3. Opening of new market (economic/social/environment) 4. Use of new sources of raw materials and intermediate goods 5. New organization of production/services Innovation in Local Context : A Case Study of BYD in China (2018) Schumpeter
 42. 42. ○ Shanzhai Innovation : Chinese low-quality, low prices imitations of foreign branded products. Innovation in Local Context : A Case Study of BYD in China (2018) 2548
 43. 43. ○ Shanzhai Innovation : Chinese low-quality, low prices imitations of foreign branded products. Innovation in Local Context : A Case Study of BYD in China (2018) 2548
 44. 44. ○ Shanzhai Innovation : Chinese low-quality, low prices imitations of foreign branded products. Innovation in Local Context : A Case Study of BYD in China (2018) Mercedes-Benz CLK-Class BYD S8 2548
 45. 45. 2548 2010 New Logo 1990 Old Logo
 46. 46. ○ Indigenous Innovation : A Process of making use of technologies transferred from the advanced economies to develop superior technologies at home. Innovation in Local Context : A Case Study of BYD in China (2018)
 47. 47. ○ Indigenous Innovation พื้นฐานนวัตกรรม ■ นวัตกรรมการออกแบบยานยนต์ Innovative design of vehicles ■ นวัตกรรมด้านการผลิต Innovative way of production ■ กลยุทธ์เชื่อมโยง Innovative vertical integration strategy นวัตกรรม BYD ■ ตอบสนองความต้องการ Demand conditions ■ ปัจจัยเอื้อการผลิต Supply factor Low Cost - High Skill Labor (LC-HS) ■ บรรยากาศและกลยุทธ์ธุรกิจ Local industrial environment and business strategy Innovation in Local Context : A Case Study of BYD in China (2018)
 48. 48. ○ Indigenous Innovation ■ The improvement of technology transferred from abroad that enables an indigenous company to become a global competitor. ■ Indigenous innovation builds on investment infrastructure, primarily funded by the state, and the transfer of technology from abroad through joint ventures with multinational corporations and by reverse migration of nationals. Innovation in Local Context : A Case Study of BYD in China (2018) Investment in physical and human infrastructure Technology Transfer from advance nations The formation and growth of indigenous companies #1 #2 #3
 49. 49. ○ Shanzhai & Indigenous Innovation (China R&D) เลียนรู้ เพื่อ อยู่รอด แลกเปลี่ยน เพื่อ อยู่ต่อ เปรียบเทียบ เพื่อ อยู่ต่อเนื่อง การออกแบบจากต้นแบบ Imitation เข้าใจซัพพลายเชน เชื่อมโยงคู่ค้า ตอบสนองรวดเร็ว (Fast) เร่ง แลก พัฒนา เทคโนโลยี ตอบสนองตลาด ตรงใจผู้บริโภค (Fit) ประหยัด LC-HS พัฒนาแบบโมดูล่า (Frugal) สร้างบรรยากาศ การลงทุน วัฒนธรรมองค์กรระดับโลก กระบวนการผลิตที่ดี กลยุทธ์ธุรกิจยั่งยืน Trend Setting (Fashion)
 50. 50. 1 2 3 การอยู่รอด การอยู่ต่อไป การอยู่ต่อเนื่อง ผลิตสินค้าเลียนแบบ - เข้าใจห่วงโซ่คุณค่าของ การพัฒนาสินค้า - ขายทํากําไรอย่างรวดเร็ว - เข้าใจตลาดภายในประเทศ เพิ่มขีดความสามารถหลัก - การเลียนรู้ การออกแบบ และพัฒนาสินค้า - ผลิตสินค้าแบรนด์ตัวเอง - แข่งขันในตลาดสีเลือด ลงทุนสําหรับอนาคต - การมองอนาคต ค้นหาโอกาสใหม่ในการลงทุน - การลงทุนวิจัยส่วนเพิ่ม - ค้นหาโอกาสของตลาดสีฟ้า งานวิจัยและพัฒนา > การพัฒนาสินค้า > การหาวัตถุดิบ > การผลิต > การตลาด > การกระจายสินค้า > การบริการ ห่วงโซ่คุณค่า = การสร้าง S-Curve ตัวใหม่ ShanZhai Innovation Baidu Yi BYD e6 山寨 三次 Imitation to Innovation Indigenous Innovation
 51. 51. 20 30 20 40 20 50 20 20 Zhongguo1.0 เน้นการผลิตในเชิงปริมาณ และราคาคุ้มค่า ImitationTechnology 20 20 Zhongguo2.0 นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ExponentialTechnology 20 30 Zhongguo3.0 กลุ่มผู้นําทางนวัตกรรม Radical Technology 20 50 Zhongguo4.0 ผู้นําเบอร์ 1 ทางนวัตกรรม SupremacyTechnology รูปแบบการพัฒนา Zhongguo in the Future
 52. 52. Prof. Xuan Hong จะไม่เลียนแบบอีกแล้ว Zhungguancun District (中关村) “ “ Zhongguo in the Future Xi Jinping ปราศจากสารสนเทศ ความทันสมัย ก้าวหน้าไม่บังเกิด President Without informatization there is no modernization “ “
 53. 53. เป็นไปได้ อยู่รอด พึงพอใจ การออกแบบนวัตกรรม และการวิจัย พัฒนา Design Innovation - R&D
 54. 54. เทคโนโลยี ธุรกิจ สร้างสรรค์ การออกแบบนวัตกรรม และการวิจัย พัฒนา Design Innovation - R&D
 55. 55. ความพึงพอใจ (Human Values) ความเป็นไปได้ (Feasibility) การอยู่รอด (Survival,Sustainability) สร้างสรรค์ (Creative, Usability/ Desirability) เทคโนโลยี (IP,MVP,R&D) ธุรกิจ,สังคม (Business Model,Scalability) Design Thinking Design Innovation
 56. 56. Workshop#4 ระบุแนวทางการออกแบบนวัตกรรมและวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี ธุรกิจ สร้างสรรค์
 57. 57. เทคโนโลยี ธุรกิจ x ระบบ (System) ต้นแบบสินค้าหรือบริการ การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ การใช้งานทางวิศวกรรม ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้นทุน ราคา การขนส่ง ส่งมอบ การตัดสินใจ ความเป็นไปได้ทางการเงิน
 58. 58. เทคโนโลยี ธุรกิจ x ต้นแบบสินค้าหรือบริการ การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ การใช้งานทางวิศวกรรม ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้นทุน ราคา การขนส่ง ส่งมอบ การตัดสินใจ ความเป็นไปได้ทางการเงิน รูปแบบธุรกิจและการขยายผล ผลลัพธ์ทางการเงิน การผลิตและการบริการ ความเป็นไปได้เทคโนโลยีและธุรกิจ ความเป็นไปได้ทางสังคมองค์รวม ประสิทธิภาพ Optimization การขับเคลื่อนและ Execution ระบบ (System)
 59. 59. เทคโนโลยี x สร้างสรรค์ ความพึงใจผู้ใช้ (Human Factors) ต้นแบบสินค้าหรือบริการ การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ การใช้งานทางวิศวกรรม ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี การออกแบบเพื่อผู้ใช้งานและประสบการณ์ ความพึงพอใจ อรรถประโยชน์ Utility ความปราถนา Desirability การฉายภาพให้เห็นรูปแบบรูปร่างหน้าตา การอธิบายนามธรรมให้เข้าใจ Subjective
 60. 60. เทคโนโลยี x สร้างสรรค์ ต้นแบบสินค้าหรือบริการ การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ การใช้งานทางวิศวกรรม ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี ผลลัพธ์ความเข้าอกเข้าใจ Empathy การปฎิสัมพันธ์ผู้ใช้ ประสิทธิผล การใช้งาน Usability ความงดงาม ความง่าย สะดวก ทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบเพื่อผู้ใช้งานและประสบการณ์ ความพึงพอใจ อรรถประโยชน์ Utility ความปราถนา Desirability การฉายภาพให้เห็นรูปแบบรูปร่างหน้าตา การอธิบายนามธรรมให้เข้าใจ Subjective ความพึงใจผู้ใช้ (Human Factors)
 61. 61. ธุรกิจ x สร้างสรรค์ บริการ (Service) วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้นทุน ราคา การขนส่ง ส่งมอบ การตัดสินใจ ความเป็นไปได้ทางการเงิน การออกแบบเพื่อผู้ใช้งาน ความพึงพอใจ อรรถประโยชน์ Utility ความปราถนา Desirability การฉายภาพให้เห็นรูปแบบรูปร่างหน้าตา การอธิบายนามธรรมให้เข้าใจ Subjective
 62. 62. ธุรกิจ x สร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้นทุน ราคา การขนส่ง ส่งมอบ การตัดสินใจ ความเป็นไปได้ทางการเงิน การสื่อสารภาพรวมธุรกิจ ตราสินค้า แบรนด์ การตลาด ความน่าเชื่อถือธุรกิจ ความมั่นคงและการดํารงอยู่ของธุรกิจ การถ่ายทอดความเป็นตัวตนของสินค้าและบริการ การออกแบบเพื่อผู้ใช้งาน ความพึงพอใจ อรรถประโยชน์ Utility ความปราถนา Desirability การฉายภาพให้เห็นรูปแบบรูปร่างหน้าตา การอธิบายนามธรรมให้เข้าใจ Subjective บริการ (Service)
 63. 63. Workshop#4 ระบุแนวทางการออกแบบนวัตกรรมและวิจัย พัฒนา ภาพในปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยี ธุรกิจ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ธุรกิจ สร้างสรรค์ X X X X X X ระบบ ความพึงใจผู้ใช้ บริการ ให้แต่ละกลุ่มระบุรูปแบบ ตัวอย่างการดําเนินการที่เชื่อมกัน เทคโนโลยี ธุรกิจและสร้างสรรค์ พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพ และ ให้นําเสนอรูปแบบที่ดําเนินการอยู่ในช่องไหน เทคโนโลยี ธุรกิจ สร้างสรรค์
 64. 64. องค์กร ประชาชน Well-Being ผลกระทบหลักของความยั่งยืน (Sustainability) พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ประเทศ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ลดคาร์บอน ยกระดับคุณภาพชีวิต Workshop#4 ระบุแนวทางการออกแบบนวัตกรรมและวิจัย พัฒนา ภาพในปัจจุบันและอนาคต
 65. 65. Workshop#4 ตัวอย่าง เทคโนโลยี ธุรกิจ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ธุรกิจ สร้างสรรค์ ระบบ ความพึงใจผู้ใช้ บริการ การนํา การใช้ การประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และส่งผลต่อ เศรษฐกิจและรายได้ขององค์กร Technology Touch Screen | Water Filtration การนํา การใช้ การประยุกต์เทคโนโลยี นําไปสู่การสร้างสรรค์และการออก แบบเพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจ ของมนุษย์ การออกแบบที่ทันสมัยไร้ปุ๋ม เครื่องกรองนํ้าทันสมัย การนํา การใช้ การประยุกต์ กระบวนการทางธุรกิจ Business Flow ที่สร้างความประทับใจ และ เข้าถึงลูกค้า การให้บริการ iTune เพลงและแอพ บริการแจ้งเตือนคุณภาพไส้กรอง
 66. 66. สร้างสรรค์ (Creative, Usability/ Desirability) เทคโนโลยี (IP,MVP,R&D) ธุรกิจ,สังคม (Business Model,Scalability) Design Innovation Design Innovation คน งาน เงิน ระบบ (System) ความพึงใจผู้ใช้ (Human Factors) บริการ (Service, Connectivity) สิ่งที่คิด
 67. 67. เทคโนโลยี (IP,MVP,R&D) ธุรกิจ,สังคม (Business Model,Scalability) สร้างสรรค์ (Creative, Usability/Desirability) สิ่งที่ได้ Design Innovation คน งาน เงิน ระบบ (System) บริการ (Service, Connectivity) ความพึงใจผู้ใช้ (Human Factors) Design Innovation
 68. 68. ความเป็นจริง เทคโนโลยี (IP,MVP,R&D) ธ ุ ร ก ิ จ , ส ั ง ค ม ( B u s i n e s s M o d e l , S c a l a b i l i t y ) สร้างสรรค์ (Creative, Usability/ Desirability) Design Innovation The Innovator’s Method TforDesign School
 69. 69. The Innovator’s Method by Nathan Furr and Jeff Dryer (2014) Creativity & Ideation Open Innovation : Technology Feasibility Design Thinking : Empathy Agile Software Lean Startup Business Model Canvas : Business Feasibility ขยาย ผล Insight Problem Solution Business Model Build Measure Learn Build Measure Learn Build Measure Learn Build Measure Learn
 70. 70. The Innovator’s Method by Nathan Furr and Jeff Dryer (2014) ขยาย ผล Insight Problem Solution Business Model กิจกรรมหลัก - ค้นหาหรือเข้าถึงความ ต้องการผู้ใช้ Surprise - ค้นพบ Job to be Done - พัฒนาต้นแบบ MVP - ทดสอบตลาด - Product market fit เครื่องมือ การทดสอบ ผลลัพธ์ - 5 ทักษะการค้นพบแบบ นวัตกรรม - Pain Storming - Empathy - ต้นแบบ 4 ประเภท - ความอ่อนไหวของราคา - ระดับชั้นของผู้บริโภค - การโหวตผลความ ต้องการผู้ใช้ - การทดสอบด้วยควัน - Wow Test - Promoter Test - Payment Test - ตัวชี้วัดความชอบ - ตัวชี้วัดทางการเงิน - โอกาสการรู้เชิงลึก Opportunity Insight - วิสัยทัศน์ของลูกค้า Customer Vision Statement - Wow Test - Promoter Test - Payment Test - ตัวชี้วัดความชอบ Love Matric - ตัวชี้วัดทางการเงิน Build Measure Learn Build Measure Learn Build Measure Learn Build Measure Learn
 71. 71. The Innovator’s Method by Nathan Furr and Jeff Dryer (2014) กิจกรรมหลัก - ค้นหาหรือเข้าถึงความ ต้องการผู้ใช้ Surprise เครื่องมือ การทดสอบ ผลลัพธ์ - 5 ทักษะการค้นพบแบบ นวัตกรรม - การโหวตผลความ ต้องการผู้ใช้ โอกาสการรู้เชิงลึก Opportunity Insight ขยาย ผล Insight Problem Solution Business Model ความท้าทาย ความเจ็บปวด ไอเดียธุรกิจ นวัตกรรม นักทดลอง ช่างสังเกต การตั้งคําถาม สร้างเครือข่าย เชื่อม โยง ความคิด Build Measure Learn Opportunity Insight - Technology - Business/Finance - Problem - Market/Customer - Solution
 72. 72. The Innovator’s Method by Nathan Furr and Jeff Dryer (2014) กิจกรรมหลัก - ค้นพบ Job to be Done - Problem solution fit เครื่องมือ การทดสอบ ผลลัพธ์ - Pain Storming - Empathy - การทดสอบด้วยควัน - วิสัยทัศน์ของลูกค้า Customer Vision Statement ขยาย ผล Insight Problem Solution Business Model Build Measure Learn ความต้อง การซื้อสินค้า ค้นหาข้อมูล เปรียบเทียบ จ่ายเงิน ได้รับสินค้า ใช้สินค้า กิจกรรม พึงพอใจ กลาง ไม่พอใจ ประสบการณ์ ที่ได้รับ ความคาดหวัง ลูกค้า ต้องการซท้อ สินค้าให้ภรรยา เข้าสู่เว็บไซต์ผู้ ผลิตสินค้าและ เลือกชม ทําการ เปรียบเทียบสินค้า ในเว็บไซต์ ชําระสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์ ได้รับสินค้าผ่าน ทางการขนส่ง เอกชน ภรรยาได้ใช้สินค้า อยากจะสร้าง ความประทับใจให้ ภรรยา เว็บไซต์แรกที่ค้น หาเจอสินค้าที่ ต้องการ ใช้ยาก รูปแบบ การเข้าถึงยาก มี หลายโหมดสินค้า จ่ายเงินได้แค่ การโอนเงินเท่านั้น ไม่สามารถติดตาม สินค้าได้ ใช้แล้วแบบไม่สวย และไม่ประทับใจเท่า ไหร่ สามารถเข้าถึงได้ ง่ายและรวดเร็ว มีหน้าเว็บไซต์ที่ทํา หน้าที่แนะนําตาม ความต้องการ การเปรียบเทียบที่ เหมาะสมและง่าย จ่ายได้หลากหลาย วิธีทั้งบัตรเครดิต และ Line Pay ส่งฟรีและติดตาม สินค้าได้ง่ายผ่าน มือถือ ได้รับสินค้าที่ตรง กับเว็บไซต์และมี คุณภาพเหมาะสม ความประทั บ ใจ
 73. 73. The Innovator’s Method by Nathan Furr and Jeff Dryer (2014) กิจกรรมหลัก - พัฒนาต้นแบบ MVP เครื่องมือ การทดสอบ ผลลัพธ์ - ต้นแบบ 4 ประเภท - Wow Test - Promoter Test - Payment Test ต้นแบบผลิตภัณฑ์ อย่างง่ายที่ใช้งานได้ Source : The Concept of Purposeful Prototyping: Towards a New Kind of Taxonomic Classification ต้นแบบทางทฤษฎี ต้นแบบเสมือน / Proof of Concept (POC) ต้นแบบ Prototype / MVP/MAP ขยาย ผล Insight Problem Solution Business Model Build Measure Learn
 74. 74. PoC Vs. Prototype Vs. Minimum Viable Product: What’s The Difference? The Innovator’s Method by Nathan Furr and Jeff Dryer (2014) Source : https://technologynews.gitbook.io/poc-vs-prototype-vs-mvp/
 75. 75. The Innovator’s Method by Nathan Furr and Jeff Dryer (2014) กิจกรรมหลัก - ทดสอบตลาด - Product market fit เครื่องมือ การทดสอบ ผลลัพธ์ - ความอ่อนไหวของราคา - ระดับชั้นของผู้บริโภค - ตัวชี้วัดความชอบ - ตัวชี้วัดทางการเงิน โมเดลธุรกิจ เพื่อการขยายผล ขยาย ผล Insight Problem Solution Business Model Build Measure Learn กิจกรรม ทรัพยากร ความ สัมพันธ์ ช่องทาง จําหน่าย กลยุทธ์ราคา Value Proposition
 76. 76. WHO WHAT HOW MONEY สินค้าและบริการสําหรับใคร ทําอะไร กิจกรรมแบบไหน มีขั้นตอน กระบวนการทําอย่างไร การเข้าถึงผู้บริโภคและลูกค้า มีรายได้และต้นทุนเท่าไหร่ คุ้มไหม โครงสร้างต้นทุนจากกิจกรรม โครงสร้างต้นทุนจากทรัพยากร กิจกรรม ทรัพยากร ความ สัมพันธ์ ช่องทาง จําหน่าย กลยุทธ์ราคา Value Proposition คู่ค้า หรือ Key Partner Customer Relationship Key Resource Cost Structure Customer Segments Key Activity Revenue Streams คุณค่าของสินค้าและบริการ The Innovator’s Method by Nathan Furr and Jeff Dryer (2014)
 77. 77. กรณีศึกษาการใช้ AI มาช่วยในการวิเคราะห์ค่าการแลกเปลี่ยนไอออนในกระบวนการ HCl Recovery
 78. 78. กรณีศึกษาการใช้ AI มาช่วยในการวิเคราะห์ค่าการแลกเปลี่ยนไอออนในกระบวนการ HCl Recovery
 79. 79. กรณีศึกษาการใช้ Industrial Data Space เพื่อนํามาใช้ในการวางกลยุทธ์ดําเนินธุรกิจ
 80. 80. องค์กร ประชาชน Well-Being ผลกระทบหลักของความยั่งยืน (Sustainability) พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ประเทศ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ลดคาร์บอน ยกระดับคุณภาพชีวิต
 81. 81. Innovation Process & Digital Transformation Digitization Digitalization Transformation Conversion (Data) Adaption (Process) Creation (Business) 3 1 2
 82. 82. Digital Transformation เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินธุรกิจ เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล User Experience Transformation Business Model Transformation Business Process Transformation
 83. 83. Digital Transformation Product ผลิตภัณฑ์ รองเท้าวิ่งเฉยๆ Product with sensor บริการดั่งเดิม การติดตามและวัดผล Digital Business with social communities บริการดิจิตอล เครือข่ายสังคม ทําอะไรโลกต้องรู้ 1 2 3 เสนอบริการฝึกวิ่ง เสนอบริการจัดงานวิ่ง แบบ Virtual Run ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ์ เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผู้บริโภค User Experience Transformation 1. Conversion (Data) 2. Adaption (Process) 3. Creation (Business)
 84. 84. Digital Transformation DVD-by-Mail Business Model NETFLIX 1.0 Video streaming & on demand NETFLIX 2.0 AWS plus data and analytics Distribution and logistics Disrupt: linear TV and media Disrupt: brick & mortar stores เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล Business Model Transformation
 85. 85. เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินธุรกิจ Digital Transformation Business Process Transformation
 86. 86. เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินธุรกิจ Digital Transformation Business Process Transformation
 87. 87. Building the culture of innovation
 88. 88. 17 January 2023 บทสรุป ภาคบ่าย 1 2 3 4 5 6

×