Publicité

6-cı sinif (cari planlaşdırma)

Cografiya müəlliməsi à Sirvan 18 Sayli Orta Mekteb
9 May 2014
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
Publicité
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
Publicité
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
Publicité
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
6-cı sinif (cari planlaşdırma)
Prochain SlideShare
Ders i̇cmalDers i̇cmal
Chargement dans ... 3
1 sur 18
Publicité

6-cı sinif (cari planlaşdırma)

 1. DƏRS PLANI Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Sinif:________ Standart : 3.2.1. Ölkələri müxtəlif əlamətlərinə görə müqayisə edir. 3.2.2. Azərbaycanla həmsərhəd ölkələri kontur xəritədə qeyd edir. Mövzu: AZƏRBAYCAN — MƏNİM VƏTƏNİMDİR Təlim nəticələri: Azərbaycanla həmsərhəd dövlətləri və onların müxtəlif əlamətlərini şərh edir. Azərbaycanın qonşu dövlətlərə nəzərən mövqeyini xəritədə müəyyənedir; Azərbaycanla həmsərhəd dövlətləri kontur xəritədə qeyd edir. İnteqrasiya: Əd. 3.1.3 İş üsulu: Əqli hücum , klaster. İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik, Azərbaycanın fiziki xəritəsi,Dünyanın siyasi xəritəsi İnternet resursları: www.kayzen.az/blog/coğrafiya-tarixi/19/böyük-ipək-yolu.html http://www.youtube.com/watch?v=l5FlHCzkpe DƏRSİN GEDİŞİ Motivasiya: Şəkkildə nə görürsünüz? Bu şəkilə əsaslanraq hər biriniz öz ölkəsini necə təqdim edərdiniz. ? Tədqiqat sualı: Azərbaycan hansı qonşu ölkələrlə həmsərhəddir? Tədqiqatın aparılması: Şagirdləri 4 kiçik qrupa bölünür. 1- cü qrup: Azərbaycanla həmsərhəd olkələri xəritədə göstərin. 2- cü qrup: Kontur xəritədə Azərbaycanla həmsərhəd olkələri qeyd edin. 3-cü qrup: Kontur xəritədə Azərbaycanın sərhəddindən kecən coğrafi obyektləri qeyd edin 4- cü qrup:Verilmış klasteri doldurun: Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Hər qrupun işi müzakirə olunur. Nəticə və ümüumiləşdirmə: Azərbycan 5 ölkə ilə qurru sərhəddə malikdir: Rusiya Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyyə, İranla. Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.) 1. Öyrənliklərinizi tətbiq edin. 2. Nə öyrəndiniz. 3. Öyrəndiklrinizi yoxlayın. Qiymətləndirmə: Qrup işini bu meyarlarla apara bilərsiniz. Şərhetmə Xəritədə mövqeyi müəyyənetmə Dövlətləri kontur xəritədə qeydetmə Dərs hissə müdiri: Zəif Orta Yüksək Azərbaycanla həmsərhəd dövlət- ləri və onların müxtəlif əlamətlə- rini şərh et-məkdə çətinlik çəkir. Azərbaycanla həmsərhəd döv-lətləri tanıyır, amma onların əlamətlərini tam şərh edə bilmir. Azərbaycanlahəmsərhəd dövlətləri və onların müxtəlif əlamətlərini ətraflı şərh edir Azərbaycanın qonşu döv-lətlərə nəzərən mövqeyini xəritədə müəyyən etməkdə çətinlik çəkir Azərbaycanın qonşu dövlətlərə nəzə- rən mövqeyini xəritədə müəyyən edərkən kiçik qeyridəqiqliyə yol verir Azərbaycanın qonşu dövlətlərə nəzərən mövqeyini xəritədə dəqiq müəyyən edir. Azərbaycanla həmsərhəd dövlətləri kontur xəritədə qeyd etməkdə çətinlik çəkir. Azərbaycanla həmsərhəd döv-lətləri kontur xəritədə sasən qeyd edir Azərbaycanlahəmsərhəd dövlətləri kontur xəritədə düzgün qeyd edir.
 2. Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Alt satndatrlar: 1.3.1 Kartoqrafik təsvirlərdə istifadə olunan elementləri şərhedir. 3.2.1 Ölkələri müxtəlif əlamətlərinə görə müqayisə edir. Təlim nəticələri: paralel və meridianların xəritələrdə təyinatını izah edir; xəritədə ölkələrin yerləşdiyi yarımkürələri müəyyən edir Mövzu: Coğrafi ünvanlar İnteqrasiya: Riy.3.2.3 İş üsulu: Əqli hücum. İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik,Yarımkürələr xəritəsi,qlobus, İKT DƏRSİN GEDİŞİ Motivasiya: “Hansı ünvanları bilirsiniz, ünvan nə üçün lazımdır” tipli suallarla şagirdlərdən ünvan haqqında məlumatları soruşmaq olar Tədqiqat sualı: Coğrafi ünvan nədir? http://www.youtube.com/watch?v=a9IVgAcjq_4 http://www.youtube.com/watch?v=BM_bZYD5zBI Tədqiqatın aparılması: Şagirdləri 4 kiçik qrupa bölünür. 1-qrup: Coğrafi ünvanın əsas elementlərini qeyd edin. 2- qrup: Verilmış şəhərlərin coğrafi ünvanını müəyyən edin. Şəhərlər Coğrafi ünvanları. İstanbul London Moskva Pekin. 3-cü qrup: Kontur xəritədə verilmis obyektlarin ünvanını qeyd edin. 4- qrup: Verilmış klasteri doldurun: Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Hər qrupun işi müzakirə olunur. Nəticə və ümüumiləşdirmə: Cografi ünvan dedikdə 4 yarımkürrə başa düşülür ; Simal Cənub, Şərq, Qərb. Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.): 1. Öyrənliklərinizi tətbiq edin. 2. Nə öyrəndiniz. 3. Öyrəndiklrinizi yoxlayın. Qiymətləndirmə: Qrup işini bu meyarlarla apara bilərsiniz. İzahetmə Xəritədə yarımkürələri müəyyənetmə Coörafi ünvan
 3. Də rs his sə mü dir i:________________________________(ad. soyad) Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Sinif:________ STANDART: 2.1.5. Yer səthində suyun paylanmasını şərh edir. Mövzu: YERİN SU VƏ QURU SƏTHİ Təlim nəticəsi: materik və okeanları fərqləndirir; materik və okeanları xəritədə göstərir; materiklərin və okeanların xəritədə coğrafi mövqeyini şərh edir. İnteqrasiya: İş üsulu: Əqli hücum. İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik,Su və quru səthinin diaqramını əks etdirən plakat, yarımkürələr xəritəsi. DƏRSİN GEDİŞİ Motivasiya: Bu şəkillər arasında hnsı əlaqə var? Tədqiqat sualı: Yer səthinin quru və su sahaəsi hansı hissələrdən ibarətdir? Tədqiqatın aparılması: Şagirdləri 4 kiçik qrupa bölünür. 1-qrup: “SAKİT OKEAN” -Materiklərin adını böyükdən kiciyə doğru yazın. 2-ci qrup: “ATLANTİK OKEAN”-Xəritədə materik və okeanları göstərin. 3-cü qrup: “HİND OKEAN”- Okeanların hansı materikler arasında yerləşdiyini müəyyənləşdirin. 4-cü qrup:Qitələri sadalayın. Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Hər qrupun işi müzakirə olunur. Nəticə və ümüumiləşdirmə: Yer kürrəsinin səthi 6 materik və 4 okeanlardan ibaraətdir Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.): 1.Öyrənliklərinizi tətbiq edin. 2. Nə öyrəndiniz. 3. Öyrəndiklrinizi yoxlayın. Qiymətləndirmə: Qrup işini bu meyarlarla apara bilərsiniz. Fərqləndirmə, Xəritə üzərində iş, Şərhetmə Dərs hissə müdiri:________________________________(ad. soyad) Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Sinif:________ Zəif Orta Yüksək Paralel və meridianların xəritələrdə təyinatını izah etməkdə çətinlik çəkir. Paralel və meridianların xəritələrdə təyinatını qismən izah edir. Paralel və meridianların xəritələrdə təyinatını ətraflı izah edir. Xəritədə ölkələrin yerləşdiyi yarımkürələri müəyyən etməkdə çətinlik çəkir. Xəritədə ölkələrin yerləşdiyi yarımkürələri qismən müəyyən edir. Xəritədə ölkələrin yerləşdiyi yarımkürələri dəqiq müəyyən edir. Zəif Orta Yüksək Materik və okeanların mahiyyətini fərqləndirə bilmir Materik və okeanları çətinliklə fərqləndirir. Materik və okeanları tam fərqləndirir Materik və okeanları xəritədə göstərməkdə çətinlik çəkir. Materik və okeanların bir qismini xəritədə göstərir. Materik və okeanları xəritədə dəqiq göstərir. Materiklərin və okeanların xəritədə coğrafi mövqeyini şərh etməkdə çətinlik çəkir Materiklərin və okeanların xəritədə coğrafi mövqeyini əsasən şərh edir. Materiklərin və okeanların xəritədə coğrafi mövqeyini düzgün şərh edir.
 4. STANDART: 1.3.1. Kartoqrafik təsvirlərdə istifadə olunan elementləri şərh edir. Mövzu: XƏRİTƏ COĞRAFİYANIN İKİNCİ DİLİDİR Təlim nəticəsi: Xəritənin növünü müəyyən edir (kontur, tematik, fiziki, siyasi); İş üsulu: Əqli hücum, müzakirə. İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik,Azərbaycanın fiziki,inzibati xəritəsi,Dünyanın siyasi xəritəsi DƏRSİN GEDİŞİ Motivasiya: videocarx gedir “Xəritələrdən hansı məlumatlar almaq olar?” Tədqiqat sualı: Hansı xəritələri tanıyırsınız? Tədqiqatın aparılması: Müzakirələrlə aparılır. Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Müzakirə sualları qoyulur. Ərazının daglar və relyefini müsahidə etmək ücün hansı xəritələrə müracıət edirlər? Siyasətcilər dovlət və onun ərazisini müəyyən edərkən hansı xəritələrdən istifadə edirlır. Əkinciliklə məşgul olna zaman ərazinin iqlimini müəyyən etmək üçün hansı xəritələrə müraciət edirlər., Nəticə və ümüumiləşdirmə: Xəritələr müxtəlif məzmununlu ola bilər: ümumcoğrfi, tematik, kompleks xəritələr. Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.): 1. Öyrənliklərinizi tətbiq edin. 2. Nə öyrəndiniz. 3. Öyrəndiklrinizi yoxlayın. 4.Kontur xəritə materik və okeanlrı qeyd edin. Qiymətləndirmə: Qrup işini bu meyarlarla apara bilərsiniz. Müəyyənetmə, İzahetmə Zəif Orta Yüksək Xəritənin növünü müəyyən etməkdə çətinlik çəkir. Xəritənin bəzi növlərini müəyyən edir. Xəritənin növünü düzgün müəyyən edir. Xəritələrdən necə məlumat almasını izah etməkdə çətinlik çəkir. Xəritələrdən necə məlumat almasını müəllimin köməyi ilə izah edir. Xəritələrdən necə məlumat almasını ətraflı izah edir Dərs hissə müdiri:________________________________(ad. soyad) Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Sinif:________ Alt STANDARTI :1.1.1. Qədim insanların Yer haqqında təsəvvürlərini şərh edir Təlim nəticələri: Yer haqqında ilkin təsəvvürləri izah edir; Yer haqqında təsəvvürlərin inkişaf mərhələlərini şərh edir Mövzu: Coğrafi biliklərin inkişafı. İnteqrasiya: Az.t.1.1.1 İnf. 3.3.1 İş üsulu: Əqli hücum , venn dioqramı. İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik,yarımkürələr xəritəsi , http://photopeach.com http://www.youtube.com/watch?v=lLUEn_ET5JY DƏRSİN GEDİŞİ: Motivasiya: Şəkkildə nə görürsünüz? Tədqiqat sualı: Azərbaycan hansı qonşu ölkələrlə həmsərhəddir? Tədqiqatın aparılması:
 5. 1-qrup: Coğrafi biliklərin inkişaf mərhələlərini qeyd edin. 2- qrup: Erotosfen və Ptolomeyin xəritələrinin oxşar və fərqli cəhətlərini venn dioqrmında göstərin. 3-cü qrup:Verilmış coğrafiayaşünasların fəaliyyətini qarşısnda düzgün qeyd edin Coğrafiyaşünaslar. Fəaliyyətləri. Şumerlər,babillər, hindalilər “Yeri nəhəng okeanda üzən ağac parcası “ hesab etmışdir. Fales Qədim coğrafi təsəvvürlərə malikdir. Erotosfen Yein ilk dəfə kiçildilmiş modelini Qlobusu yaratmışdır Ptolomey İlk dəfə ulduzlu səma qlobusunu tərtib etmışdir Əl-Biruni Meridian və paralellərdən istifadə etməklə mükəmməl xəritə tərtib etmişdir. Nəsrəddin Tusi “Coğrafiya” sözünü elmə ilk dəfə o gətirmışdir. Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Hər qrupun işi müzakirə olunur. İnternet resurslarından istifadə edərək test tapşırıqları ilə müzakirə aparılır. Nəticə və ümüumiləşdirmə: Coğrafi biliklərin inkişafı 4 mərhələyə ayrılır: 1) Qədim dövr , 2) Orta əsarlər dövrü, 3)Böyük coğrafi kəşflər döüvrü 4) Müasir dövr. Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.): 1. Öyrənliklərinizi tətbiq edin. 2. Nə öyrəndiniz. 3. Öyrəndiklrinizi yoxlayın. Qiymətləndirmə: Qrup işini bu meyarlarla apara bilərsiniz. İzahetmə , Şərhetmə Zəif Orta Yüksək Yer haqqında ilkin təsəvvür- ləri izah etməkdə çox çətinlik çəkir. Yer haqqında ilkin təsəvvür-ləri müəllimin köməyi ilə izah edir. Yer haqqında ilkin təsəvvür-ləri dolğun izah edir Yer haqqında təsəvvürlərin inkişaf mərhələlərini şərh etməkdə çətinlik çəkir. Yer haqqında təsəvvürlərin inkişaf mərhələlərini qismən şərh edir. Yer haqqındatəsəvvürlərin inkişaf mərhələlərini ətraflı şərh edir. Dərs hissə müdiri:________________________________(ad. soyad) Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Sinif:________ Alt Standart:.1.1.1. Qədim insanların Yer haqqında təsəvvürlərini şərh edir Təlim nəticəsi: məşhur səyahətçilərin nailiyyətlərini şərh edir; keçmişdə və indiki zamanda səyahətlərin məqsədlərinin müxtəlifliyini izah edir. Mövzu: Səyyahlar, tədqiqatcılar, turistlər. İnteqrasiya: Az.t. 1.1.1 , İnf. 3.3.1 Üm.t. 2.1.1 İş üsulu: Əqli hücum İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik,yarımkürələr xəritəsi , http://photopeach.com/album/17rc9fa http://az.wikipedia.org/wiki/Kateqoriya:Səyyahlar DƏRSİN GEDİŞİ: Motivasiya: Səyahət etmək üçün aşağıdakı sualları cavablandırın: – Hansı ölkəni seçmək istərdiniz: dağlıq, düzənlik, ada və s. – Həmin ölkəyə hansı nəqliyyat vasitəsilə getmək istərdiniz: avtobus, təyyarə və s. – Səfər zamanı harada qalmaq istərdiniz: mehmanxanada, evdə, çadırda və s. – Nəyə diqqət yetirmək istərdiniz: təbiət, insanlar, tarixi abidələr, bitkilər, heyvanat aləmi və s. – Səfərə kiminlə getmək istərdiniz: valideynlər, dostlar, tanımadığınız insanlar və s. – Səyahətdə nə qədər müddətə qalmaq istərdiniz: gün, ay və s. Tədqiqat sualı: Coğrafi biliklərin inkişafda coörafı biliklərin inkişaf mərhələrinin rolu nədən ibarətdi?
 6. Tədqiqatın aparılması: Tədqiqat işi qoyulmuş suallar əsasında aparılır. Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Müzakirə test və sallar əsasında aparılır. Nəticə və ümüumiləşdirmə: Coğrafi biliklərin inkişafı 4 mərhələyə ayrılır: 1) Qədim dövr , 2) Orta əsarlər dövrü, 3)Böyük coğrafi kəşflər döüvrü 4) Müasir dövr. Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.): 1. Öyrənliklərinizi tətbiq edin. 2. Nə öyrəndiniz. 3. Öyrəndiklrinizi yoxlayın. Qiymətləndirmə: Qrup işini bu meyarlarla apara bilərsiniz. İzahetmə , Şərhetmə Dərs hissə müdiri:________________________________(ad. soyadı) Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Sinif:_______ Alt Standart:. 3.1.1. Dünya xalqlarının fərqli xüsusiyyətlərini təsvir edir. 3.2.1. Ölkələri müxtəlif əlamətlərinə görə müqayisə edir. Təlim nəticəsi: dünya xalqlarını irq, din və dil baxımından fərqləndirir; dünya ölkələrini irq, din və dil baxımından qruplaşdırır. Mövzu: MÜXTƏLİF XALQLAR, İRQLƏR, DİNLƏR İnteqrasiya: Az.t. 1.1.1 , İnf. 3.3.1 Üm.t. 2.1.1 İş üsulu: Əqli hücum İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik, şəkillər, yarımkürələr xəritəsi, http://www.youtube.com/watch?v=MVd37VvlAGE, http://www.youtube.com/watch?v=Bc6NPFL3D DƏRSİN GEDİŞİ: Motivasiya: Şəkildə gördükləriniz barəsində nə deyərdiniz? Tədqiqat sualı : Yer kürəsinin əhalisi hansı əlamətlərinə örə fərqlənirlər? Tədqiqatın aparılması: Şagirdləri 4 kiçik qrupa bölünür. 1- cü qrup: Dünyanın siyasi və əhalinin irqi tərkibi xəritələrindən istifadə edərək cədvəli tmamlayın. Qitə / materik İrqlər Ölkələr Avropa Asiya Şimali Amerika Cənubi Amerika Afrika Avstraliya Zəif Orta Yüksək Məşhur səyahətçilərin nailiyyətlərini şərh etməkdə çətinlik çəkir Məşhur səyahətçilərin bir qisminin nailiyyətlərini şərh edir. Məşhur səyahətçilərin nailiyyətlərini ətraflı şərh edir. Keçmişdə və indiki zamanda səyahətlərin məqsədin müxtəlifliyini izah etməkdə çətinlik çəkir. Keçmişdə və indiki zamanda səyahətlərin məqsədlərini bəzən səhv salır. Keçmişdə və indiki zamanda səyahətlərin məqsədin müxtəlifliyini ətraflı izah edir.
 7. 2- cü qrup: Kontur xəritədə əhalinin irq tərkibinin paylaşdığını qeyd edin. 3-cü qrup: Verilmiş simvolların hansı dinə aid olduğunu müəyyənləşdirin: 4- cü qrup: Vermilmiş xalqları aid olduğu dil qruplarına uyğun qruplaşdırın və qarşısından sitayış etdikləri dinləri dəqeyd edin: Alman, Rus, Qirğız , İspan, Yapon , Hind. Xalq Din Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Hər qrupun işi müzakirə olunur. Nəticə və ümüumiləşdirmə: İnsanlar xarici görünüşünə görə müxtəlif irqlərə ayrılır: avropoid, monqoloid, neqroid, avstroloid. Hər hansı dinə bir neçə xalqın nümayən-dələri etiqad edirlərsə, onlar dünya dinləri adlanır: xristianlıq, islam, büdpərəstlik. Bir-birinə oxşar dillər eyni dil qrupunda birləşir. Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.): 1. Öyrənliklərinizi tətbiq edin. 2. Nə öyrəndiniz. 3. Öyrəndiklrinizi yoxlayın. Qiymətləndirmə meyarlarları Fərqləndirmə Qruplaşdırma Zəif Orta Yüksək Dünya xalqlarını irq, dil və din baxımından fərqləndirməkdə çətinlik çəkir Dünya xalqlarını irq, dil və din baxımından müəllimin köməyi ilə fərqləndirir. Dünya xalqlarını irq, dil və din baxımından tam fərqləndirir. Dünya ölkələrini irq, dil və din baxımından qruplaşdırmaqda çətinlik çəkir. Dünya ölkələrini irq, dil və din baxımından əsasən qruplaşdırır. Dünya ölkələrini irq, dil və din baxımından düzgün qruplaşdırır Dərs hissə müdiri:________________________________(ad. soyad) Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Sinif:________ Alt STANDART: 3.1.1. Dünya xalqlarının fərqli xüsusiyyətlərini təsvir edir. 3.2.1. Ölkələri müxtəlif əlamətlərinə görə müqayisə edir. Mövzu: ƏHALİ ARTIMI VƏ MƏSKUNLAŞMASI Təlim nəticəsi: dünya əhalisinin say artımını şərh edir; insanların ilk məskunlaşma ərazilərinin təbii şəraitini izah edir; kənd yaşayış məntəqələrinin müxtəlif tiplərini müqayisə edir. İnteqrasiya: Az.t. 2.1.2. İnf. 3.3.1. Riy. 5.1.1.; 5.1.4. Üm.t. 2.1.1. İş üsulu: Əqli hücum, müzakirə. İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik, Dünyanın əhali və siyasi xəritəsi. DƏRSİN GEDİŞİ Motivasiya: 2000 il əvvəl Yer kürəsində 170 milyon insan yaşayırdı. 200 il əvvəl Yer kürəsində insanların sayı 800 milyon nəfərə catdı. Bu gün insanların sayı 7 milyard nəfərə yaxındır. Tədqiqat sualı: Yer kürəsi əhalisinn əsas məsknlaşma formaları hansılardır və necə paylanmışdır ? Tədqiqatın aparılması: Şagirdləri 4 kiçik qrupa bölünür. 1- cü qrup: Şəhər və kənd əhalisinin artım və azalma qrafikini ayrılıqda qurun.
 8. 2-ci qrup: Təsvir olunan kənd tipi hansı ölkələr ücün xarakterikdir ,verilmiş olkələrin altından xətt cəkin. Tacikistan, İtaliaya. Fransa , Kanada. Türkmənistan ,Almaniya . Qırğızıstan, Qazxıstan. Polşa, Böyük Britaniya. 3-cü qrup: 2009-cu ildə respublikamızda əhalinin sayı 9 055 000 nəfər olmüşdur . Sxemdən istifadə edərək 2010-cu ildə əhalinin sayının necə dəyışdiyini hesablayın. 2- cü qrup: Dağınıq və qrup kənd məskunlaşmasının üstünlük təşkil etdiyi regionları qeyd edin. Kənd Şəhər Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Müzakirə sualları qoyulur. Nəticə və ümüumiləşdirmə: Əhali artımı dedikdə təbii və mexaniki artım nəzərdə tutulur. Təbii artım doğulanlrla ölənərin fərqi deməkdir. Mexaniki artım - gələnlərin və gedənlərin say fərqinə görə müəyyən olunur. Əhalinin iki məskunlaşma formaları vardır Yaradıcı tətbiqetmə: (Sinifdə dərsliyin sonunda verilən tapşırıqların davamı evə verilir.) Nə öyrəndiniz Dünya əhalisinin sayı təbii artım hesabına çoxalır. Əhalinin artımı insanları ilk yaşayış məskənlərindən kənara, sərt təbiətli ərazilərə köçməyə məcbur etmişdir. Əkinçiliklə məşğul olan insanlar kəndlərdə yaşayırlar. Sənətkarlığın inkişafı digər yaşayış məntəqələrinin — şəhərlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Öyrəndiklrinizi yoxlayın. Xəritə-sxemdə göstərilən ölkələrdə kənd yaşayış məntəqələrinin müvafiq tiplərini müəyyən edin A, E – dağınıq; B, D, C — qrup. Qiymətləndirmə: meyarları. Fərqləndirmə İzahetmə Müqayisəetmə Zəif Orta Yüksək Dünya əhalisinin say artımını şərh etməkdə çətinlik çəkir. Dünya əhalisinin say artımını əsasən şərh edir. Dünya əhalisinin say artımını düzgün şərh edir. İnsanların ilk məskunlaşma ərazilərinin təbii şəraitini izah etməkdə çətinlik çəkir. İnsanların ilk məskunlaşma ərazilərinin təbii şəraitini qismən izah edir. İnsanların ilk məskunlaşma ərazilərinin təbii şəraitini ətraflı izah edir. Kənd yaşayış məntəqələrinin müxtəlif tiplərini müqayisə etməkdə çətinlik çəkir. Kənd yaşayış məntəqələrinin müxtəlif tiplərinin bir qismini müqayisə edir Kənd yaşayış məntəqələrinin müxtəlif tiplərini düzgün müqayisə edir. Dərs hissə müdiri:________________________________(ad. soyad) 0 20 40 60 80 1917-ci il 1945-ci il 2012-ci il kənd şəhər
 9. Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Sinif:________ Alt STANDART:3.2.5 Ətraf mühitdə çirklənməyə məruz qalmış ərazilərin fotoalbomunu hazırlayır. Mövzu: BÖYÜK ŞƏHƏRLƏRİN BÖYÜK PROBLEMLƏRİ Təlim nəticəsi: □ ətraf mühitin çirklənməsində insanların fəaliyyətinin təsirini təhlil edir; □ şəhər və kənd yaşayış məntəqələrinin problemlərinin səbəbləri və onları aradan qaldırılmasına dair fərziyyələrini irəli sürür. İnteqrasiya: B. 3.2.1 İş üsulu: Əqli hücum, müzakirə. İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik, Dünyanın əhali və siyasi xəritəsi. https://az.wikipedia.org/wiki/Smoq DƏRSİN GEDİŞİ Motivasiya: ŞƏKİLLƏRDƏ NƏ GÖRÜRSÜNÜZ? Yönəldici sual:  Hansı böyük şəhərlərdə olmusunuz?  Onların hansı problemlərini müşahidə etmisiniz? Tədqiqat sualı: Böyük şəhərlərdə hansı problemlər yaranır və onlar hansı nəticələrə səbəb olur? Tədqiqatın aparılması: 1- ci qrup: Şəhərlərdə tıxac probleminin yaranma səbəbləri, onun nəticələrini qeyd edin: 2- ci qrup: Şəhərlərdə Zibilliklərin artması probleminin yaranma səbəbləri, onun nəticələrini qeyd edin 3- cü qrup: Şəhərlərdə təmiz su probleminin yaranma səbəbləri və onun nəticələrini qeyd edin 4- cü qrup: Yaşayış məntəqələri ücün səciyyəvi problemləri müəyyən edin: Məntəqə Yol İşıq Su Zibil İnternet Mənzil Səs-küy Şəhər Kənd Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Müzakirə sualları qoyulur. Nəticə və ümüumiləşdirmə:  Böyük şəhərlərdə əhalinin sayının çox olması xeyli miqdarda problemlərin meydana çıxmasına səbəb olur.  Küçələrdəki tıxaclar, məişət tullantıları, işləməyən kanalizasiyalar ətraf mühitin çirklənmısinə səbəb olur, bu isə insanın sağlamlığına mənfi təsir edir. Yaradıcı tətbiqetmə: (Sinifdə dərsliyin sonunda verilən tapşırıqların davamı evə verilir.) Nə öyrəndiniz: Şəhər əhalisinin artması müxtəlif problemlərin yaranmasına səbəb olur. Yaşayış üçün mənzil problemi ən başlıca problemlərdən biridir. Nəqliyyat vasitələrinin artması tıxac problemini yaradır. Ekoloji cəhətdən içməli su problemi Bakıda daim aktua Öyrəndiklrinizi yoxlayın. Şəkillərdə şəhərin hansı problemlərinn həll edilməsi yolları göstərilmışdir?
 10. Evdə: Yaşdığınız ərazinin problemlərini əks etdirən təqdimat, fotoalbom və ya plkat hzırlayın. Qiymətləndirmə: meyarları. Təhliletmə Fikiryürütmə Dərs hissə müdiri:________________________________(ad. soyad) Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Sinif:________ Alt STANDART: 3.1.2. Kontur xəritədə ilk yaşayış məntəqələrini qeyd edir. 3.2.3. İnsanların təsərrüfat fəaliyyətini şərh edir. 3.2.4. Mənimsəmə iqtisadiyyatından istehsal iqtisadiyyatına keçidi sxematik təsvir edir. Mövzu: İNSANLARIN TƏSƏRRÜFAT FƏALİYYƏTİ Təlim nəticəsi:  əmək bölgüsünü nümunələrlə izah edir;  mənimsəmə iqtisadiyyatını və istehsal iqtisadiyyatını fərqləndirir;  mənimsəmə iqtisadiyyatından istehsal iqtisadiyyatına keçidi şərh edir;  kontur xəritədə ilk yaşayış məntəqələrini qeyd edir. İnteqrasiya: İş üsulu: Əqli hücum, müzakirə. İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik DƏRSİN GEDİŞİ Motivasiya: Şəkildə nə gürüsünüz ? Tədqiqat sualı: Nəüçün insanların təsərrüfat fəaliyyəti və həyat tərzi tarix boyu dəyişmişdir? Tədqiqatın aparılması: Müzakirələrlə aparılır. Əmək bölgüsü tarix boyu necə dəyışmişir? Kişi və qadın əməyi tarix boyu necə dəyişmişdir? Qədim insanlar geyim və ərzağı hansı yollarla əldə edirlər? Qədim insanların iqtisadı fəaliyyəti nece adlanırdı? Əkinciliyin inkişafı necə başlayıb? Əkincilik hansı ilk yaşayış məskənlərində formalaşmışdır? Heyvandarlığın inkişafı nə ilə əlaqəlidir? İstehsal iqtisadiyyatı nə deməkdir? Əkinciliyin inkişafı ilə əlaqədardır? Əkincilikdə hansı əmək alətlərindən istifdə edilirdi? Sənətkarlıgın inkişafına nə təkan verdi? Sənayenin inkişfına nə təkan verdi? Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Müzakirə sxem konspektlə aparılır. Zəif Orta Yüksək Ətraf mühitin çirklənməsində insan fəaliyyətinin təsirini təhlil etməkdə çətinlik çəkir. Ətraf mühitin çirklənməsində insan fəaliyyətinin təsirini əsasən təhlil edir. Ətraf mühitin çirklənməsində insan fəaliyyətinin təsirini ətraflı izah edir Şəhər yaşayış məntəqələrinin problemlərini yaradan səbəblər haqqinda fikir bildirməyə çətinlik cəkir. Şəhər yaşayış məntəqələrinin problemlərinin səbəbləri barədə müəyyən fikirlər söyləyir. Şəhər yaşayış məntəqələrinin problemlərinin səbəblərini sadalayır və fərziyələrini tam sərbəst olaraq irəli sürür.
 11. Nəticə və ümüumiləşdirmə: İnsanlar tarixi inkişaf dövründə mənimsəmə iqtisadiyyatını istehsal iqtisadiyyatı ilə əvəz etmişlər. Qədim insan qidaya və geyimə olan tələbatını yığıcılıq və ovçuluq ilə əldə edirdi. Təbii ehtiyatların tükənməsi əkinçiliyin, kütləvi ovlar isə heyvandarlığın inkişafına təkan vermişdir. Maddi nemətlər istehsal etmək üçün insanlar avadanlıqlar istehsal etmiş və sənaye inkişaf etməyə başlamışdır. Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.) Öyrəndikləriniz tətbiq edin. Mənimsəmə iqtisadiyyatında nece əldə olunurdu İstehsal iqtisadiyyatında nece əldə olunurdu Geyim Qida Evdə: Kontur xəritədə Mesopotomiya, Böyük Çin ddüzənliyi, Nil cayının sahillərini qeyd edin. Qiymətləndirmə: Qrup işini bu meyarlarla apara bilərsiniz. İzahetmə, Fərqləndirmə, Şərhetmə , Kontur xəritədə qeydetmə Zəif Orta Yüksək Əmək bölgüsünə nümunələr göstərə bilmir, izah etməkdə çətinlik çəkir. Əmək bölgüsünə nümunələrgös- tərir, amma izahını müəllimin köməyi ilə verir. Əmək bölgüsünü nümunələrlə ətraflı izah edir. Mənimsəmə iqtisadiyyatını vəisteh-sal iqtisadiyyatını fərqləndirməkdə çətinlik çəkir. Mənimsəmə iqtisadiyyatını və istehsal iqtisadiyyatını əsasən fərqləndirir. Mənimsəmə iqtisadiyyatını və istehsal iqtisadiyyatını düzgün fərqləndirir. Mənimsəmə iqtisadiyyatından isteh-sal iqtisadiyyatına keçidi şərh et-məkdə çətinlik çəkir. Mənimsəmə iqtisadiyyatından istehsal iqtisadiyyatına keçidi köməkliklə şərh edir. Mənimsəmə iqtisadiyyatından istehsal iqtisadiyyatına keçidi geniş şərh edir. Kontur xəritədə ilk yaşayış məntə- qələrini qeyd etməkdə çətinlik çəkir. Kontur xəritədə ilk yaşayış mən- təqələrini müəllimin köməyi ilə qeyd edir. Kontur xəritədə ilk yaşayış məntəqələrini düzgün qeyd edir. Dərs hissə müdiri:________________________________(ad. soyad) Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Sinif:________ Alt STANDART: 3.2.3. İnsanların təsərrüfat fəaliyyətini şərh edir. 3.2.4. Mənimsəmə iqtisadiyyatından istehsal iqtisadiyyatına keçidi sxematik təsvir edir. Təlim nəticəsi: məhsulun istehsalı üçün lazım olan şərtləri izah edir. istehsal və qeyri-istehsal sahələrini fərqləndirir. Mövzu: İSTEHSAL VƏ İSTEHLAK İnteqrsiya: H.b. 1.2.1. ; 2.3.1 İş üsulu: Əqli hücum, müzakirə. İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik, Dünyanın siyasi xəritəsi DƏRSİN GEDİŞİ Motivasiya: XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda cəmi 50 avtomobil vardı, 2013-cü ilin fevralında bu rəqəqm 1, 5 milyon çatmışdır. Ölkədə avtomobillərin sayı durmadan artməşdır. Avtomobillərin sayının sürətlə artmasını necə izah edə bilərsiniz? Tədqiqat sualı: İnsanların təsərrüfat fəaliyyəti nədən ibarətdir? Yönəldici suallar: Mənimsəmə iqtisdiyytı
 12. Avtomobil hissələri nədən hazırlanır? Avtomobillərin artması ilə havanın çirklənməsi arasında hansı əlaqə var? Avtomobilin işləməsi üçün nədən istifadə edilməlidir? Tədqiqatın aparılması: 1-ci qrup: Verilmış şəkillər əsasında istehsal və istehsal prosesini verilənlər əsasında ayırın və şərh edin: İstehsal İstehlak 2-ci qrup: Göstərilmş şəkillər qarşısında maddi və qeyri maddi istehsal sahə olduğunu qeyd edin: 3-cü qrup: Şəkllərdə verlilənlərdən anlardan hansı xammal,hansı hazır məhsuldur? Uyğun xanalara xammal və ondan alınan məhsulların adını şəkil üzrə müəyyən edib yazın: Xammal Hazır məhsul 4-cü qup: İstehsal prosesi hansı mərhələlərdən ibarətdir. Şəkil üzrə müəyyən edərək sxemi doldurun. Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Hər bir qrupun işi müzakirə olunur. Hər qrup digər qrupların işinə əlavələr edir. Nəticə və ümüumiləşdirmə: Müəllim şagirdlərlə birlikdə tdqiqat sualına və fərziyyələrə qayıdır. Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.): Öyrəndiklərinizi tətbiq edin Şagirdlərin Azərbaycanda neftin hasilatı, emalı və istehlakı haqqında biliklərini
 13. yoxlamağa imkan verir. Şəkillərin köməyi ilə müəllim neft sənayesində olan mərhələlərlə bağlı şagirdlərin fikirlərini ümumiləşdirə bilər. Nə öyrəndiniz Hazır məhsul ______prosesində əldə edilir. Hazır məhsul istehsalı üçün _______tələb olunur. Məhsul istehsal edərkən onun kim tərəfindən alınacağı, yəni ________nəzərə alınmalıdır. İnsanların fiziki, mənəvi və intellektual əməyi insan ehtiyatları adlanır. Öyrəndiklərinizi yoxlayın. Shənin hansının istehsla ,hansınn qeyri istehsala aid olduğunu qeyd edin. 1. Aqronom 2. Metallurq. 3. Geoloq 4. Cilingər. 5.Dulusçu; 6. Dizaynerş 7. Menecer. 8.Baytar. 9. Sinoptik. 10.uditor. Qiymətləndirmə: Qrup işini bu meyarlarla apara bilərsiniz. Fərqləndirmə , İzahetmə. Zəif Orta Yüksək Məhsulun istehsalı üçün lazım olan şərtləri izah etməkdə çətinlik çəkir. Məhsulun istehsalı üçün lazım olan şərtlərin bir hissəsini izah edir. Məhsulun istehsalı üçün lazım olan şərtləri ətraflı izah edir. İstehsal və qeyri-istehsal sahələri fərqləndirməkdə çətinlik çəkir. İstehsal və qeyri-istehsal sahələrini əsasən fərqləndirir. İstehsal və qeyri-istehsal sahələrini düzgün fərqləndirir Dərs hissə müdiri:________________________________(ad. soyad) Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Sinif:________ Alt STANDART: 3.2.1 Ölkələri müxtəlif əlamətlərinə görə müqayisə edir. Təlim nəticəsi: Dövlətləri coğrafi mövqeyinə görə müqayisə edir. Ölkələrin yoxsul və varlı bölgü prinsipini izah edir. Mövzu: Dünya ölkələri. İş üsulu: Əqli hücum, Venn diaqramı, klaster, suallar. İş forması: Kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik, Dünyanın siyasi xəritəsi , şəkillər, İKT . DƏRSİN GEDİŞİ Motivasiya: Bu şəkillər nəyi əks elətdirir ? yönəldici suallar: 1. Şəkillərdəki usaqların həyat tərzi haqqında nə deyə bilərsiniz? 2. Bu uşaqlar hansı ölkələrdə yaşaya bilərlər?Sonra uşaqların yaşayışının onların aid olduqları ölkələrlə əlaqələndirilir. Mövzu elan olunur. Suallarla bağlı şagirdlərin fərziyyələri dinlənilir.Sonra tədqiqat başlayır. Tədqiqat sualı:Dünyanın siyasi xəritəsində yerləşən ölkələri hansı əlamətlərə görə qruplaşdırmaq olar? Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər 4 qrupa bölünürlər. 1-ci qrup: Varlı və kasıb ölkələr arasındakı oxşar və fərqli əlamətləri VENN diaqramında göstərin. 2-ci qrup: Ada və yarımada ölkələrinin adlarını cədvəldə qeyd edin 3-cü qrup: Sahəsinə görə böyük ölkələrin adlarını qeyd edin. 4- cü qrup: Sahəsinə görə fərqlənən ölkələri kontur xəritədə qeyd edin. Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Müzakirədə klasterdən istifadə edilir. Ada ölkələri Yarımada ölkələri
 14. Nəticə və ümüumiləşdirmə: Dünyanın siyasi xəritəsində ölkələri müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırmaq olar. Məsələn: ərazisinin böyüklüyünə, ada və yarımada ökəsi olmasına və s. əlamətlərinə görə. Lakin ölkələrin ən mühüm fərqləndirici xüsusiyyəti onların varlı və kasıb ölkə olmasındadır. Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.): 1. Öyrənliklərinizi tətbiq edin. 2. Nə öyrəndiniz. 3. Öyrəndiklrinizi yoxlayın. 4.Kontur xəritədə varlı və kasıb ölkələrin yayıldğı reğionları qeyd edin. Qiymətləndirmə: Qrup işini bu meyarlarla apara bilərsiniz. Müqayisəetmə İzahetmə Zəif Orta Yüksək Dövlətləri coğrafi mövqeyinə görə mü- qayisə etməkdə çətinlik çəkir. Dövlətləri coğrafi mövqeyinə görə əsasən müqayisə edir. Dövlətləri coğrafi mövqeyinə görə düzgün müqayisə edir. Ölkələrin “kasıb” və “varlı” bölgü prinsipini izah etməkdə çətinlik çəkir. Ölkələrin “kasıb” və “varlı” bölgü prinsipini qismən izahedir. Ölkələrin “kasıb” və “varlı” bölgü prinsipini geniş izah edir. Dərs hissə müdiri:________________________________(ad. soyad) Praktik dərs. Alt STANDART: 3.2.1 Ölkələri müxtəlif əlamətlərinə görə müqayisə edir. Təlim nəticəsi: “Əhali sıxlığı” və “Dünya dinlərinin yayılması” xəritələri üzrə lazım olan məlumatları şərh edir; əhalinin təbii artımını hesablayır; əhalinin statistik göstəricilərini toplayır və təhlil edir. Mövzu: Əhali xəritısi və statistik göstəricilərlə iş. İş üsulu: Əqli hücum, İş forması: Kiçik qruplarla iş. Resurslar: Dərslik,Dünyanın siyasi xəritəsi, İKT vasitələri. DƏRSİN GEDİŞİ Motivasiya: Bu şəkillər nəyi əks etdirir Tədqiqat sualı: Dünya əhlisi yer kürəsində necə paylanmışdır? Tədqiqatın aparılması: Müzakirələrlə aparılır. 1-ci qrup: Dünya əhalisinin sıxlığının təsvir olunduğu xəritədən istifadə etməklə aşağıdakı suallara cavab verin. Ölkələri qruplaşdırın
 15. 2- ci qrup:”Dünya dinlərinin yayılması” xəritəsinə əsasən aşağıdakı suallara cavab verin 3-cü qrup: Azərbaycan ailəsinin nümunəsində əhali artımınınhesablayın. 4- cü qrup:Əhalinin statistik göstəricilərinin təhlili. Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Müzakirə sualları qoyulur. Nəticə və ümüumiləşdirmə: Dünya dinləri 3 yerə bölünür – xristianlıq, islam, bütpərəstlik. Xristianlıq dini daha cox geniş yayılmış dindir. 2ci yerda islam sonraki mərhələdə isə bütpərəstlik durur. Yer kürəsi üzrə əhalinin sıxlığı hər km2 -ə gorə götürülür. Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.): Qiymətləndirmə: Qrup işini bu meyarlarla apara bilərsiniz. Şərh edir, Hesablayır Təhlil edir
 16. Zəif Orta Yüksək Əhali sıxlığını və dünya dillərinin yayılması xəritəsi üzrə məlumatları şərh etməkdə cətin- lik cəkir Əhali sıxlığını və dünya dillərinin yayılması xəritəsi üzrə məlumatları əsasən şərh edir Əhali sıxlığını və dünya dillərinin yayılması xəritəsi üzrə məlumatları düzgün şərh edir əhalinin təbii artımını hesablamaqda cətinlik cəkir əhalinin təbii artımını hesab- lamaqda qismən cətinlik cəkir əhalinin təbii artımını düzgün hesablayır əhalinin statistik göstəricilə- rini cətinliklə təhlili edir. əhalinin statistik göstə- ricilərini təhlili edir. əhalinin statistik göstəricilə- rini tam təhlili edir. Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Sinif:________ Alt STANDART 2.1.1. Yerin daxili quruluşunu, relyefini və orada baş verən hadisə və prosesləri təsvir edir. Təlim nəticəsi: Yerin daxili təbəqələrinin (nüvə, mantiya, Yer qabığının) əsas xüsusiyyətlərini şərh və müqayisə edir. Yerin daxili quruluşunu əks etdirən modeli yaradır. Mövzu: Yerin daxili qurluşu. İş üsulu: Əqli hücum, müzakirə. İş forması: Cütlərlə iş. Resurslar: Dərslik, Atlas, İKT vasitələri. http://www.youtube.com/watch?v=2dHjg3M1e90 http://www.youtube.com/watch?v=u8avhJR9Fqs DƏRSİN GEDİŞİ Motivasiya: http://yasharaz.narod.ru/cografiyadandersucunflashlar/depremler.swf http://yasharaz.narod.ru/cografiyadandersucunflashlar/volkanikpatlama2.swf Verilmış slaydlarla motivasiya qurulur. Tədqiqat sualı: Yerin daxılı qurluşu hansı qatlardan ibarətdir? http://wikibit.net/video/u8avhJR9Fqs ; http://www.youtube.com/watch?v=TbAKyFaW2Qo verilmış video- materilallarla izahat verilir. Tədqiqatın aparılması: Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Müzakirə sualları qoyulur. Müzakirələr kitabda verilmış şəkil əssında qurulur. Nəticə və ümüumiləşdirmə: Yer qabığı üst mantiya ilə birlikdə litosfer adlanır. Yunanca “ lito” –daş, “sfera” isə təbəqə deməkdir. Əsasən 3 qatdan: nüvə, mantiya, yer qabığı. Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.): 1. Öyrənliklərinizi tətbiq edin. 2. Nə öyrəndiniz. 3. Öyrəndiklrinizi yoxlayın. 4. Yerin modelini hazırlayın. Qiymətləndirmə: Qrup işini bu meyarlarla apara bilərsiniz. Müqayisəetmə Modelləşdirmə Zəif Orta Yüksək Yerin daxili təbəqələrinin əsas xüsusiyyətlərini şərh və müqayisə etməkdə çətinlik çəkir. Yerin daxili təbəqələrinin əsas xüsu- siyyətlərini köməkliklə şərh edir və qismən müqayisə edir. Yerin daxili təbəqələrinin (nüvə, mantiya, Yer qabığının) əsas xüsusiyyətlərini ətraflı şərh və düzgün müqayisə edir Yerin daxili quruluşunu əks etdirən modelini yaratmaqda çətinlik çəkir. Yerin daxili quruluşunu əks etdirən modelini müəllimin köməyi ilə yaradır Yerin daxili quruluşunu əks etdirən modelini düzgün və səliqəli yaradır.
 17. Dərs hissə müdüri:________________________________(ad. soyad) Fənn: Coğrafiya . Tarix: ______________ Alt STANDART2.1.1. Yerin daxili quruluşunu, relyefini və orada baş verən hadisə və prosesləri təsvir edir. 2.1.8. Ekskursiyalarda topladığı kolleksiyanı təqdim edir. Təlim nəticəsi: Yer səthini təşkil edən süxurları nümunələrdə tanıyır; dağ süxurlarından topladığı kolleksiyanı təqdim edir; dağ süxurlarının əmələgəlmə sxemini təhlil edir. Mövzu: Süxurlar İş üsulu: Əqli hücum, müzakirə. İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. Fərdi iş. Resurslar: Dərslik,Azərbaycanın fiziki,inzibati xəritəsi,Dünyanın siyasi xəritəsi DƏRSİN GEDİŞİ Motivasiya:Suxur kolleksiyası göstərilir və dərslikdə verilən sual ətrafında söhbət təşkil edilir. Tədqiqat sualı:Yer səhtini təşkil edən süxurlar hansılardır? Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər 4 qrupa bölünürlər: 1-ci qrup: Süxurları onların mənşəyi ilə birləşdirin. 2-ci qrup: Təqdim olunan süxurları mənşəyinə görə qruplaşdırın: Bazalt, gil, qneys, qrafit, qranit, əhəngdaşı, mərmər, qum, təbaşir, neft, qaz, çınqıl. 3-cü qrup: Krassvordda soldan sağa süxurların adını qeyd edin: Q R A N İ T 4-cü qrup: Testləri yerinə yetirin. I. Qrafit çox sıxılanda nəyə çevrilir? A) daş kömürə B) mərmərə C) əhəngdaşına D) almaza II.Mineralların tərkibi nədən ibarətdir? A) süxurlardan B) maddələrdən C) duzlardan D) cisimlərdən III. Bitki və heyvan qalıqlarınadan əmələ gəlməyib? A)neft B)qrafit C)torf D)təbaşir Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Müzakirə sualları qoyulur. Süxur nədir?, Süxurların hansı növləri var?, Qranit, vulkan şüşəsi, pemza hansı süxurlardır?, Qum, gil, çaydaşı və daş kömür hansı süxurlardır?. Mərmər necə əmələ gəlir? Nəticə və ümüumiləşdirmə: Süxurlar mənşəyinə görə 3 yerə bölünürlər- cökmə, maqmatik, metorfik süxurlar Yaradıcı tətbiqetmə: ( Sinifdə verilən tapşırıqların davamı evə verilir.): 1. Öyrənliklərinizi tətbiq edin. 2. Nə öyrəndiniz. 3. Öyrəndiklrinizi yoxlayın Qiymətləndirmə: Qrup işini bu meyarlarla apara bilərsiniz. Tanıyir Təqdim edir Maqmatik süxurlar Çökmə süxurlar Metamorfik süxurlar Gil Kvarsi t Mərmər Qumdaş ı Qranit Gilli şist Əhəngdaş ı Qneys
 18. Zəif Orta Yüksək Yer səthini təşkil edən süxurları təqdim etməkdə cətinlik cəkir. Yer səthini təşkil edən süxurları təqdim edərkən qismən cətinlik cəkir. Yer səthini təşkil edən süxurları təqdim etməkdə cətinlik cəkmir Süxur kolleksiyasinı pərakən- də halda toplayır Süxur kolleksiyasinı toplayır Süxur kolleksiyasinı topla- yır,sistemləşdirir təqdim edir Dərs hissə müdüri:________________________________(ad. soyad)
Publicité