Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ทฤษฎีการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

ทฤษฎีการเรียนรู้

  1. 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ --------------------------------•ทฤษฎีกลุ่มคอนสตรัคติวิต์ •ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม •ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม โดย นางสาวลัลล์ลิตา อรรคศรีวร 563050538-7
  2. 2. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ แนวคิด การเรียนรู้ เป็นกระบวนการสร้าง มากกว่า การรับความรู้ การจัดการเรียน การสอน จะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความ พยายามในการถ่ายทอดความรู้ การสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ ละบุคคล และเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมี ความสาคัญในการสร้างความหมายตาม ความเป็นจริง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม มนุษย์เราต้อง “สร้าง” ความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านทาง ประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียน สร้างโครงสร้างทางปัญญา สังคมและวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องมือทางปัญญาที่ จาเป็นสาหรับการพัฒนา รูปแบบและคุณภาพของ ปัญญา
  3. 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม พฤติกรรมนิยม แนวคิด เป็นการศึกษาพฤติกรรมที่สามารถ สังเกตภายนอกได้ และเน้น ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม จะเป็นตัวที่กาหนดพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 3 ทฤษฎี ทฤษฎีการเชื่อมโยง (ธอร์นไดค์) บุคคลจะมีการลองผิดลองถูก ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบ รูปแบบการตอบสนองที่สามารถ ให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนแบบ ลองผิดลองถูกบ้าง มีการสารวจ ความพร้อมของผู้เรียนซึ่งเป็น สิ่งจาเป็นที่ต้องกระทาก่อนการสอน บทเรียน ครูควรฝึกให้ผู้เรียนฝึกการ นาการเรียนรู้นั้นไปใช้บ่อยๆ ทฤษฎีการวาง เงื่อนไข 1. เงื่อนไขแบบอัตโนมัติ(พา ฟลอฟ) 2. เงื่อนไขแบบอัตโนมัติ(วัตสัน) 3. เงื่อนไขแบบต่อเนื่อง(กัทธรี) 4. เงื่อนไขแบบโอเปอร์แรนต์ (สกินเนอร์) ทฤษฏีการเรียนรู้ (ฮัลล์) การตอบสนองต่อการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อได้รับแรง เสริมในเวลาใกล้บรรลุเป้ าหมาย หลักการจัดการเรียนการสอน ตามทฤษฏีนี้จึงมักคานึงถึงความพร้อม ความสามารถและ เวลาที่ผู้เรียนจะเรียนได้ดีที่สุด ควรให้ทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองระดับ ความสามารถของผู้เรียน
  4. 4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม พุทธิปัญญานิยม แนวคิด การที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์นั้น จะต้อง ผ่านการพิจารณา ไตร่ตรอง การคิด เช่นเดียวกับ พฤติกรรม และควรเริ่มสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ในทรรศนะของ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด มากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ดังนั้นจึง มี การเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากความสนใจเกี่ยวกับสิ่ง เร้ากับการตอบสนอง ให้ความสาคัญในการศึกษาเกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งเร้าภายนอก (ส่งผ่านโดยสื่อต่าง ๆ) กับสิ่งเร้า ภายใน ซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หรือ กระบวนการรู้- คิด หรือ กระบวนการคิด ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการคิด •ความใส่ใจ •การรับรู้ •การจาได้ •การคิดอย่างมีเหตุผล •จินตนาการหรือการวาดภาพในใจ •การคาดการณ์ล่วงหน้าหรือการมี แผนการณ์รองรับ •การตัดสินใจ •การแก้ปัญหา •การจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ •การตีความหมาย ฯลฯ
  5. 5. 谢谢 ---------------------------------------------- THANKS YOU FOR YOUR ATTENTION

×