Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 29 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi (20)

Plus par Paul Chaffey (20)

Publicité

Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi

 1. 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen og KS, Bergen 26. mai 2014
 2. 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansieringen av velferd • Å styrke konkurranse- utsatte næringer og sikre trygge arbeidsplasser og velferd • Krever balansert budsjettpolitikk 2
 3. 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet RNB 2014 • Lavere skatteanslag • Lavere lønnskostnader • Lavere befolkningsvekst • Konsekvens: Uendret handlingsrom • 100 mill. kroner til økt tilskudd utleieboliger 3
 4. 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2015
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneopplegget 2015 • Vekst i samlede inntekter i størrelsesorden 4½ til 5 mrd. kroner • Vekst i frie inntekter mellom 4,2 og 4,5 mrd. kroner • Demografi • Pensjonskostnader • Rom for effektivisering 5
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vekst i frie inntekter 2015 • Mellom ¼ og ½ mrd. kroner til fylkeskommunene – 150 mill. kroner til fylkesvei – 95 mill. kroner kompensasjon i forbindelse med nytt inntektssystem • Mellom 3¾ og 4¼ mrd. Kroner til kommunene – 200 mill. kroner til rustiltak og psykisk helse – 200 mill. kroner til helsestasjoner, jordmortjenester, skolehelsetjeneste 6
 7. 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem fylkeskommunene • Dagens system fra 1990-tallet • Urettferdig fordeling Vi tar nå tak i: - ny kostnadsnøkkel - ny skatteutjevning - ny overgangsordning • 95 mill. kroner i kompensasjon 7
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet IS for kommunene • Helhetlig gjennomgang i Kommuneproposisjonen 2017 • Vurdering av alle elementer: – Skatteelementer – Utgiftsutjevningen – Regionalpolitiske tilskudd – Sees i sammenheng med kommunereformen • Selskapsskatten vurderes fram mot Kommuneproposisjon 2016 8
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Veksttilskudd • Styrke kommuner med store investeringsbehov • Fra 61 mill. kr. i 2014 til 344 mill. kr. i 2015 - øker satsen til 60 000 kr per innbygger - reduserer vekstgrensen: 1,7 pst. • Mer forutsigbart • Videreføre avgrensning for skattesterke kommuner 9
 10. 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tvisteløsningsorgan • Arbeidsgruppe: Utrede en effektiv tvisteløsningsmekanisme i rettslige konflikter mellom stat og kommune 10
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunelovutvalget • Formål: Styrke det kommunale selvstyret • Helhetlig gjennomgang: – Nødvendige regler eller for sterke begrensninger på det kommunale selvstyret? 11
 12. 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform
 13. 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V  Bedre tjenester  Mer makt og myndighet til større og sterkere kommuner  Struktur og oppgaver 13
 14. 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dagens situasjon • 428 generalistkommuner • Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom- og søreuropeiske kommuner • Over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere 14
 15. 15. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfall og avløp, kommuneleger, helsestasjon, sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontor, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 15
 16. 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vi blir flere, vi blir eldre, vi flytter Prosentvis endring i befolkningen 1985-2013 16
 17. 17. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringene • Dagens grenser hindrer gode løsninger • Større ansvar, flere oppgaver • Kapasitet og kompetanse • Lokaldemokrati under press: - interkommunalt samarbeid - sterk statlig detaljstyring  Utfordringer for både store og små kommuner 17
 18. 18. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati 18 Kommunereform- mål
 19. 19. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ekspertutvalget o Første delrapport: Foreslå kriterier for inndeling gitt dagens oppgaver o Sluttrapport: Vurdere kriterier for å ivareta nye oppgaver 19
 20. 20. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kriterier • Tilstrekkelig kapasitet • Relevant kompetanse • Tilstrekkelig distanse • Effektiv tjenesteproduksjon • Økonomisk soliditet • Valgfrihet • Funksjonelle samfunnsutviklingsområder • Høy politisk deltakelse • Lokal politisk styring • Lokal identitet Kriterier rettet mot staten: • Bred oppgaveportefølje • Statlig rammestyring 20
 21. 21. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Anbefalinger 1. 15 000-20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning 2. Struktur som nærmer seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder 3. Staten bør redusere detaljstyringen, utvikle ordninger for politisk deltakelse for å sikre gode demokratiske arenaer 21
 22. 22. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringens vurdering • Solid faglig grunnlag • Godt utgangspunkt for lokale/regionale prosesser og nasjonal vurdering av struktur • Ikke naturlig å stille krav til innbyggertall 22
 23. 23. Kommunal- og moderniseringsdepartementet23
 24. 24. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Organisering og verktøy • Regionale prosesser 2014-2016 • Fylkesmannen ansvarlig for igangsetting – Tilskudd til en prosessveileder hos hvert fylkesmannsembete • Ønske om samarbeid FM og KS regionalt • Standardiserte faktaoppsett erstatter tradisjonelle utredninger • Spørreundersøkelser 24
 25. 25. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Økonomiske virkemidler • Engangskostnader – standardisert modell – 20-65 mill. kroner • Reformstøtte – 5-30 mill. kroner • Inndelingstilskuddet beholdes • Gjennomgang av inntektssystemet 25
 26. 26. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Øvrige tiltak • Lånegodkjenning • Avvikle samkommunen • Utrede pålagt inter- kommunalt samarbeid • Redusere statlig detaljstyring • Demokratitiltak 26
 27. 27. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fremdriftsplan: to løp • Kommuner som vedtar sammen- slåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon • Proposisjon kommunestruktur til Stortinget våren 2017 • Sammenslåingene iverksettes senest fra 1. januar 2020 27
 28. 28. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye oppgaver, større kommuner • Forslag til Stortinget våren 2015 • Statlig styring tema i meldingen • Samlet lovproposisjon om nye oppgaver våren 2017, samtidig med proposisjon om ny kommunestruktur 28
 29. 29. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Mer informasjon: www.kommunereform.no

×