Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Тема 2 система маркетингу підпиємства

6 693 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Тема 2 система маркетингу підпиємства

 1. 1. СИСТЕМА І ХАРАКТЕРИСТИКИСУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ1. Значення інформації для прийняттямаркетингових рішень. Концепція МІС,характеристика її складових.2. Процес маркетингового дослідження.3. Класифікація товарних ринків. споживчий ринок,його характеристики.4. Ринок підприємств, його основні характеристики.5. Аналіз та оцінка маркетингових можливостейпідприємства.6. Сегментування ринку: загальний підхід та основніпринципи. Позиціонування товару на ринку.
 2. 2. Маркетингове середовище -це сукупність активних субєктів і сил,які діють за межами підприємства івпливають на можливості службимаркетингу встановлювати тапідтримувати з цільовими споживачамистосунки ділового співробітництва.Маркетингове середовище формуєтьсяна базі мікро- та макросередовища.
 3. 3. Складові мікросередовищаМІКРОСЕРЕДОВИЩЕПІДПРИЄМСТВАПостачальникиКлієнтиКонкурентиМаркетинговіпосередникиКонтактніаудиторії
 4. 4. Постачальники -юридичні та фізичні особи, якізабезпечують підприємство та йогоконкурентів матеріальними ресурсами,необхідними для виробництваконкретних товарів.
 5. 5. Маркетингові посередники -це юридичні та фізичні особи, якідопомагають компанії просувати,розподіляти та продавати товари наринку, необхідно враховувати охопленняринку, торговий потенціал.
 6. 6. Види маркетингових посередниківМАРКЕТИНГОВІПОСЕРЕДНИКИАгентства, якінадають маркетинговіпослугиТорговельніпосередникиФірми-спеціалісти зпитань організаціїруху товарівКредитно-фінансовіустанови
 7. 7. Характеристика маркетингових посередників• Торговельні посередники допомагають підприємствузнайти покупців та/або безпосередньо продавати їм товари.• Фірми-спеціалісти з організації руху товарівдопомагають підприємству створювати запаси своїхвиробів та просувати їх від місця виробництва до місцяпризначення.• Аґентства, які надають маркетингові послуги,можуть мати різноманітні профілі. До них належатьрекламні аґентства, маркетингові дослідницькі фірми,видавництва, різні консультативні фірми з питаньмаркетингу.• Кредитно-фінансові установи належать посередники,зокрема банки кредитні та страхові компанії, якіспеціалізуються на наданні фінансових послуг.
 8. 8. Конкуренти -це невідємний елемент системимаркетингу. Конкурентне оточення неможна зводити лише до міжфірмовоїконкуренції. Існує багато інших видівконкуренції.
 9. 9. Види конкуренціїМарки-конкурентиБажання-конкурентиТоварно-родовіконкурентиТоварно-видовіконкурентиКОНКУРЕНТИ
 10. 10. Контактні аудиторії -це будь-яка група, яка проявляєреальний чи потенційний інтерес доорганізації або може справити на неїпевний вплив.Підприємство функціонує на ринку воточенні контактних аудиторій різнихтипів, котрі можуть як сприяти, так іперешкоджати діяльності підприємств наринку.
 11. 11. Види контактних аудиторійМісцеві контактніаудиторії та широкагромадськістьОргани державноївлади та місцевогосамоврядуванняЗасоби масовоїінформаціїГромадськіорганізаціїВнутрішніконтактніаудиторіїФінансові колаКОНТАКТНІ АУДИТОРІЇ
 12. 12. Типи споживачівДержавні установи –урядові організації, якікупують товари для їхподальшоговикористання усферікомунальних послуг абодля надання цих товарівтим, хто їх потребуєПосередники –організації, які купуютьтовари для подальшогоїх перепродажу, маючина меті отриманняприбуткуСПОЖИВАЧІОкремі особи чисім’ї, що купуютьтовари длязадоволенняособистих потребВиробники –організації-споживачі,що купують товари длявиробництва ін.продукції
 13. 13. Макросередовище функціонуванняпідприємстваце ті сили, які не підлягають контролю збоку підприємства.
 14. 14. Складові макросередовищаМАКРОСЕРЕДОВИЩЕПІДПРИЄМСТВАЕкономічнічинникиЧинникикультурногооточенняНауково-технічнічинникиПолітичнічинникиПрироднічинникиДемографічнічинники
 15. 15. Складові внутрішнього середовищапідприємстваФінансовіресурсиОрганізаційнаструктура таінформаційнезабезпеченняЦілі та комплексмаркетингуКорпоративнакультураТехнологіяВласники,менеджери,робітники іслужбовціФАКТОРИВНУТРІШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА

×