Лекція 4 якість послуг та виробництва

Pavlo Syrvatka
Pavlo Syrvatkaасистент à НУ "Львівська політехніка"
Лекція 3Лекція 3::
Якість продукту :Якість продукту :
виробництво та сферавиробництво та сфера
послугпослуг
Підготував:Підготував:
Доц. каф. МО,Доц. каф. МО,
К.е.н. Грибик І.І.К.е.н. Грибик І.І.
2Менеджмент якості
ПланПлан
1. Ретроспективний аналіз еволюції розвитку менеджменту якості :
концепції якості.
2. Сприйняття якості споживачами : споживча концепція якості.
3. Менеджмент якості у виробничій сфері та сфері послуг.
3.1. Виробнича сфера.
3.2.Основні показники якості продукції
3.3. Досвід автомобілебудування Lexus (Toyota)
4. Менеджмент якості у виробничій сфері та сфері послуг.
4.1. Сфера послуг.
4.2. Основні показники сфери послуг4.2. Основні показники сфери послуг
4.3. Особливості сфери послуг ( сервісних продуктів).4.3. Особливості сфери послуг ( сервісних продуктів).
Слайд - а/, б/, в/.Слайд - а/, б/, в/.
Пр: КомпаніяПр: Компанія MarriottMarriott - стандартизовані технологічні операції (- стандартизовані технологічні операції (standardstandard
operatingoperating proceduresprocedures,, SOPSOP).).
3Менеджмент якості
1.Ретроспективний аналіз еволюції розвитку1.Ретроспективний аналіз еволюції розвитку
менеджменту якості : концепції якостіменеджменту якості : концепції якості..
а)а) Концепція індивідуального виробництва. Індивідуальний контроль якості;Концепція індивідуального виробництва. Індивідуальний контроль якості;
б) Концепція масового виробництва та Т. Джеферсон - концепція взаємозаміннихб) Концепція масового виробництва та Т. Джеферсон - концепція взаємозамінних
деталей ( Оноре Де Бланк); Крах цієї концепції щодо держ. замовлень - ( 10000деталей ( Оноре Де Бланк); Крах цієї концепції щодо держ. замовлень - ( 10000
гвинтівок не 3 міс. а понад 10 р);гвинтівок не 3 міс. а понад 10 р);
в) Концепція наукових методів управління якістю ( Фредерік Тейлор) –в) Концепція наукових методів управління якістю ( Фредерік Тейлор) –
неоднорідність виробництва , конвеєрне виробництво;неоднорідність виробництва , конвеєрне виробництво;
г) Статистичні методи управління якістю (Уолтер Шухарт (г) Статистичні методи управління якістю (Уолтер Шухарт (WalterWalter ShewhartShewhart), Харольд), Харольд
Додж (Додж (HaroldHarold DodgeDodge), Джордж Едварс (), Джордж Едварс (GeorgeGeorge EdwardsEdwards) – Едвард Демінг,) – Едвард Демінг,
Джозеф Джуран( також працівникиДжозеф Джуран( також працівники WesternWestern Electric );Electric );
д) Японська концепція менеджменту якості - Генерал Мак-Артура (д) Японська концепція менеджменту якості - Генерал Мак-Артура (MacArthurMacArthur))
післявоєнна Японія , Демінг і Джуран - переконали японськихпіслявоєнна Японія , Демінг і Джуран - переконали японських топ-менеджерів,топ-менеджерів,
що підвищення якості відкриє для них нові світові ринки і що цещо підвищення якості відкриє для них нові світові ринки і що це
необхідна умова для виживання нації;необхідна умова для виживання нації;
е)е) ( слайд( слайд е/)е/) …Революція якості в Америці ( 80-90рр) Демінг + корпоративні…Революція якості в Америці ( 80-90рр) Демінг + корпоративні
керівники=керівники=FordFord MotorMotor Company. Результат 1992р. -Company. Результат 1992р. - американськийамериканський FordFord TaurusTaurus
обігнав по продажах японськийобігнав по продажах японський HondaHonda AccordAccord ;;
ж) Концепція премій. У 1984 р. уряд назвав жовтень місяцем національної якості. Уж) Концепція премій. У 1984 р. уряд назвав жовтень місяцем національної якості. У
1987 р., тобто1987 р., тобто через 34 рокичерез 34 роки після того, як в Японії була установлена преміяпісля того, як в Японії була установлена премія
Демінга (Демінга (DemingDeming PrizePrize). КСУЯП, Саратовська Концепція Якості;). КСУЯП, Саратовська Концепція Якості;
з)з) Споживча концепція якостіконцепція якості ( слайд( слайд З/);З/);
4Менеджмент якості

Е/Е/
 1987 р. в журналі1987 р. в журналі BusinessBusiness WeekWeek ::
«Якість. Чи пам'ятаєте ви про неї? Американське«Якість. Чи пам'ятаєте ви про неї? Американське
виробництво пройшло довгий шлях від славнихвиробництво пройшло довгий шлях від славних
днів 1950-х і 1960-х років, коли написом наднів 1950-х і 1960-х років, коли написом на
продуктах «продуктах «MadeMade inin U.S.A.»…….ДляU.S.A.»…….Для
американської промисловості ідея дуже проста:американської промисловості ідея дуже проста:
стати краще або програти.»стати краще або програти.»
 NBCNBC випустила документ, що починався:випустила документ, що починався:
«Якщо Японія може... чому не можемо ми?».«Якщо Японія може... чому не можемо ми?». ..
 MadeMade inin U.A. …???U.A. …???
5Менеджмент якості
• З/З/
2. Сприйняття якості споживачами:2. Сприйняття якості споживачами:
Споживча концепція якостіконцепція якості
Концепцію якості - люди визначають якість по-різному. Деякі рахують якістьКонцепцію якості - люди визначають якість по-різному. Деякі рахують якість
чимось досконалим або кращим, інші розглядають його як відсутність браку причимось досконалим або кращим, інші розглядають його як відсутність браку при
виробництві або наданні послуг, а є і такі, хто сприймають якість як якісьвиробництві або наданні послуг, а є і такі, хто сприймають якість як якісь
характеристики продукту або його ціни.характеристики продукту або його ціни.
В ході одного дослідження, коли менеджерів 86 компаній з східних регіонівВ ході одного дослідження, коли менеджерів 86 компаній з східних регіонів
Сполучених Штатів попросили дати визначення якості, аналітики отрималиСполучених Штатів попросили дати визначення якості, аналітики отримали
десяток самих різних відповідей, у тому числі і тих, які можна узагальнити:десяток самих різних відповідей, у тому числі і тих, які можна узагальнити:
 удосконалення;удосконалення;
 постійність;постійність;
 зменшення відходів;зменшення відходів;
 швидкість доставки;швидкість доставки;
 узгодженість із заданими прийомами і процедурами;узгодженість із заданими прийомами і процедурами;
 забезпечення хорошим і корисним продуктом;забезпечення хорошим і корисним продуктом;
 точного виконання з першого разу;точного виконання з першого разу;
 задоволення споживачів,задоволення споживачів, доставлениедоставление ним задоволення;ним задоволення;
 повне обслуговування і задоволення споживачів.повне обслуговування і задоволення споживачів.
6Менеджмент якості
3.3. Менеджмент якості у виробничій сфері та
сфері послуг.
3.1. Виробнича сфера.3.1. Виробнича сфера.
 Перш за все - якість концентрується наПерш за все - якість концентрується на технічних аспектахтехнічних аспектах:: надійностінадійності
устаткування, інспекції продукції, вимірюванні кількості браку і контролі процесівустаткування, інспекції продукції, вимірюванні кількості браку і контролі процесів..
( колись –( колись – технікатехніка););
 При орієнтації на споживача -При орієнтації на споживача - яка розробка нового вигляду продуктів, управлінняяка розробка нового вигляду продуктів, управління
людськими ресурсами і взаємини з постачальниками, імідж фірми.людськими ресурсами і взаємини з постачальниками, імідж фірми.
( сьогодення –( сьогодення – люди та продуктлюди та продукт););
 Як результат - відповідальність за досягнення якості переходить з відділуЯк результат - відповідальність за досягнення якості переходить з відділу
контролю якості на оперативний рівень ( рівень цеху , відділу );контролю якості на оперативний рівень ( рівень цеху , відділу );
 ЗростаєЗростає роль якості комунікаційроль якості комунікацій ( Спрощуються, уніфікуються,( Спрощуються, уніфікуються,
швидшають, АЛЕ деградують);швидшають, АЛЕ деградують);
 Контроль якості в ході виробництва – відповідність сКонтроль якості в ході виробництва – відповідність специфікаціямпецифікаціям (ідеальні(ідеальні
властивості та допуски)властивості та допуски)
Продукт якісний - ( попадає лише в “групу”)Продукт якісний - ( попадає лише в “групу”)
Продукт конкурентний – досконаліший за аналоги.Продукт конкурентний – досконаліший за аналоги.
7Менеджмент якості
3.2.Основні показники якості продукції:3.2.Основні показники якості продукції:
 Показники функціонування:Показники функціонування: основні операційні характеристики продукту.основні операційні характеристики продукту.
 Характерні риси:Характерні риси: особливі властивості продуктів.особливі властивості продуктів.
 Надійність:Надійність: вірогідність збереження продуктом своїх властивостей увірогідність збереження продуктом своїх властивостей у
відповідність встановленою часом за заданих умов його використання.відповідність встановленою часом за заданих умов його використання.
 Відповідність:Відповідність: ступінь, в якому фізичні характеристики і показникиступінь, в якому фізичні характеристики і показники
функціонування продукту відповідають встановленим стандартам.функціонування продукту відповідають встановленим стандартам.
 Довговічність:Довговічність: загальна користь, яку можна отримати від продукту, першзагальна користь, яку можна отримати від продукту, перш
ніж він фізично застаріє або поки не буде визнана доцільною йогоніж він фізично застаріє або поки не буде визнана доцільною його
заміна.заміна.
 Зручність обслуговування:Зручність обслуговування: здатність бути легко і швидко відремонтованим.здатність бути легко і швидко відремонтованим.
 Естетика:Естетика: все, що пов'язане з тим, як продукт виглядає, сприймається,все, що пов'язане з тим, як продукт виглядає, сприймається,
звучить, відчувається на смак або пахне.звучить, відчувається на смак або пахне.
 Сприймана якість:Сприймана якість: суб'єктивна оцінка на основі іміджу, реклами і бренду.суб'єктивна оцінка на основі іміджу, реклами і бренду.
 Екологічність.Екологічність.
Більшість цих показників пов'язані з конструкцією продукту.Більшість цих показників пов'язані з конструкцією продукту.
8Менеджмент якості
3.3. Досвід автомобілебудування3.3. Досвід автомобілебудування LexusLexus ((Toyota)Toyota)
1.1. Краш-тест автомобілівКраш-тест автомобілів MercedesMercedes,, JaguarJaguar іі BMW ;BMW ;
2.2. Конструктор - 11/6 цілей кращих показників функціональності:Конструктор - 11/6 цілей кращих показників функціональності:
 нижчий коеф. опору повітря;нижчий коеф. опору повітря;
 менша вага;менша вага;
 нижчі витрати палива;нижчі витрати палива;
 нижчий рівень шуму;нижчий рівень шуму;
 краща оббивка сидінь;краща оббивка сидінь;
 вищий обертовий момент;вищий обертовий момент;
 !…( знайдіть самостійно!)!…( знайдіть самостійно!)
9Менеджмент якості
4.4. Менеджмент якості у виробничій сфері та
сфері послуг.
4.1. Сфера послуг.4.1. Сфера послуг.
ПослугуПослугу можна визначити як «будь-який основний або допоміжний видможна визначити як «будь-який основний або допоміжний вид
діяльності,діяльності, безпосередньобезпосередньо не пов'язаний з виробництвом фізичногоне пов'язаний з виробництвом фізичного
продукту, тобто якпродукту, тобто як не товарнуне товарну частину трансакції між покупцемчастину трансакції між покупцем
(споживачем) і продавцем (провайдером)».(споживачем) і продавцем (провайдером)».
 ПростаПроста, наприклад передача скарги;, наприклад передача скарги;
 СкладнаСкладна, скажімо, схвалення заявки на надання позики на покупку будинку., скажімо, схвалення заявки на надання позики на покупку будинку.
До сервісних організацій відносятьсяДо сервісних організацій відносяться готелі, система охорони здоров'я,готелі, система охорони здоров'я,
організації, що надають юридичні, технологічні і інші професійні послуги;організації, що надають юридичні, технологічні і інші професійні послуги;
освітні установи, фінансові структури, транспортні структури і підприємстваосвітні установи, фінансові структури, транспортні структури і підприємства
комунального обслуговування.комунального обслуговування.
10Менеджмент якості
4.2. Основні показники сфери послуг4.2. Основні показники сфери послуг
 Час:Час: як довго клієнтові доведеться чекати?як довго клієнтові доведеться чекати?
 Відповідність обіцянці:Відповідність обіцянці: чи буде послуга надана в обіцяні терміни?чи буде послуга надана в обіцяні терміни?
 Повнота:Повнота: чи всі елементи замовлення виконані?чи всі елементи замовлення виконані?
 Ввічливість:Ввічливість: чи доброзичливо вітають співробітники кожного клієнта?чи доброзичливо вітають співробітники кожного клієнта?
 Стабільність:Стабільність: чи надаються послуги однаково кожному клієнтові і чи кожен разчи надаються послуги однаково кожному клієнтові і чи кожен раз
одному і тому ж клієнтові?одному і тому ж клієнтові?
 Доступність і зручність:Доступність і зручність: чи легко отримати послугу?чи легко отримати послугу?
 Точність:Точність: чи з першого разу послуга виконується правильно?чи з першого разу послуга виконується правильно?
 Оперативність:Оперативність: чи може персонал, що займається послугами, швидко реагувати ічи може персонал, що займається послугами, швидко реагувати і
вирішувати несподівані проблеми?вирішувати несподівані проблеми?
Контроль за результатами - недієвий.Контроль за результатами - недієвий.
Контроль процесів, їх стандартизація та самоконтроль – забезпечують КСПКонтроль процесів, їх стандартизація та самоконтроль – забезпечують КСП
11Менеджмент якості
4.3. Особливості сфери послуг4.3. Особливості сфери послуг
( сервісних продуктів)( сервісних продуктів) а/а/
 Споживчі запити і стандарти показників функціонування часто важкоСпоживчі запити і стандарти показників функціонування часто важко
ідентифікувати і виміряти (споживачіідентифікувати і виміряти (споживачі самі визначають рівеньсамі визначають рівень своїх потреб ісвоїх потреб і коженкожен
відрізняєтьсявідрізняється від інших). У виробництві коженвід інших). У виробництві кожен однотипнийоднотипний. ( Виняток –. ( Виняток –
спецзамовлення)спецзамовлення)
 Надання послуг зазвичай вимагаєНадання послуг зазвичай вимагає більш індивідуалізованого підходубільш індивідуалізованого підходу, ніж виробництво., ніж виробництво.
Лікарі, юристи, продавці страхових полісів і працівники сфери живленняЛікарі, юристи, продавці страхових полісів і працівники сфери живлення
повинніповинні кожного разу уточнюватикожного разу уточнювати, якими повинні бути їх послуги, що, якими повинні бути їх послуги, що
надаються клієнтові. У виробництві ж мета —надаються клієнтові. У виробництві ж мета — уніфікація.уніфікація.
 Результат багатьох сервісних послугРезультат багатьох сервісних послуг нематеріальнийнематеріальний, тоді як у виробництві на, тоді як у виробництві на
виході з'являютьсявиході з'являються матеріальні продукти, які можна побачитиматеріальні продукти, які можна побачити. Виробничу якість. Виробничу якість
можна оцінити на основіможна оцінити на основі специфікацій проектуванняспецифікацій проектування, встановлених в компанії, тоді, встановлених в компанії, тоді
як якість обслуговування можна оцінити тільки на основіяк якість обслуговування можна оцінити тільки на основі суб'єктивних і нечіткихсуб'єктивних і нечітких
очікуваньочікувань споживача і його минулого досвідуспоживача і його минулого досвіду..
 Виробник можеВиробник може відкликати або замінитивідкликати або замінити випущені ним товари, проте післявипущені ним товари, проте після
надання поганої послуги частонадання поганої послуги часто єдиним шляхом будуть вибаченняєдиним шляхом будуть вибачення або спроби щосьабо спроби щось
поправити.поправити.
 Послуги проводять іПослуги проводять і споживають одночасноспоживають одночасно, тоді як вироблювані товари з'являються, тоді як вироблювані товари з'являються
на світ до їх споживання. Крім того, багато послуг повинні надаватися так, щобна світ до їх споживання. Крім того, багато послуг повинні надаватися так, щоб
це було зручно клієнтові. Тому послугице було зручно клієнтові. Тому послуги не можна зберігати, запасати або перевірятине можна зберігати, запасати або перевіряти
до моменту їх надання, що можна робити з виробничими товарами.до моменту їх надання, що можна робити з виробничими товарами.
12Менеджмент якості
4.3. Особливості сфери послуг4.3. Особливості сфери послуг
( сервісних продуктів)( сервісних продуктів) б/б/
 Часто до процесу надання послугиЧасто до процесу надання послуги притягуються самі споживачіпритягуються самі споживачі, тоді як, тоді як
виробництво здійснюєтьсявиробництво здійснюється ізольовано від нихізольовано від них. Наприклад, відвідувачі ресторану. Наприклад, відвідувачі ресторану
швидкого харчування самі повідомляють своє замовлення працівникам зашвидкого харчування самі повідомляють своє замовлення працівникам за
прилавком, самі несуть їжу до столика і, як очікується, самі приберуть посуд ізприлавком, самі несуть їжу до столика і, як очікується, самі приберуть посуд із
столу.столу.
 Послуги, як правило,Послуги, як правило, вимагають великих витрат працівимагають великих витрат праці, тоді як виробництво, тоді як виробництво
швидше орієнтоване нашвидше орієнтоване на активне використання капіталуактивне використання капіталу. Для послуг, що. Для послуг, що
передбачають особисті контакти,передбачають особисті контакти, важлива якість людської взаємодіїважлива якість людської взаємодії. Наприклад,. Наприклад,
якість обслуговування в лікарні в значній мірі залежить від характеру взаємодійякість обслуговування в лікарні в значній мірі залежить від характеру взаємодій
пацієнта з сестрами, лікарями і іншим медичним персоналом. Тому поведінка іпацієнта з сестрами, лікарями і іншим медичним персоналом. Тому поведінка і
моральні засади співробітників, що працюють в сервісній галузі, — критичнийморальні засади співробітників, що працюють в сервісній галузі, — критичний
чинник, що істотно впливає на якість отримуваних послуг і накопичуваний в ційчинник, що істотно впливає на якість отримуваних послуг і накопичуваний в цій
областіобласті досвіддосвід. ( пр: Банкомат – Касир громадський). ( пр: Банкомат – Касир громадський)
 Багато сервісних організацій повинні здійснюватиБагато сервісних організацій повинні здійснювати безліч трансакцій із споживачамибезліч трансакцій із споживачами..
Наприклад, всього за один робочий день банкНаприклад, всього за один робочий день банк RoyalRoyal BankBank в своїх 1600 філіях ів своїх 1600 філіях і
через більше 3500 банківських автоматів повинен обробити більше 5,5 млнчерез більше 3500 банківських автоматів повинен обробити більше 5,5 млн
трансакцій для 7,5 млн клієнтів, атрансакцій для 7,5 млн клієнтів, а FedExFedEx за цей же термін може здійснити більшеза цей же термін може здійснити більше
1,5 млн доставок по всій земній кулі.1,5 млн доставок по всій земній кулі. Такі величезні масштаби підвищують вірогідністьТакі величезні масштаби підвищують вірогідність
здійснення помилки.здійснення помилки.
13Менеджмент якості
4.3. Особливості сфери послуг4.3. Особливості сфери послуг
( сервісних продуктів) в/( сервісних продуктів) в/
- Середній споживач, у якого виникла проблема із-за сервісного продукту,Середній споживач, у якого виникла проблема із-за сервісного продукту,
розповідає про неї щерозповідає про неї ще 8-10 споживачам8-10 споживачам.(Людина, чию скаргу вирішили.(Людина, чию скаргу вирішили
задовольнити, розповідає про цезадовольнити, розповідає про це половині із нихполовині із них.).)
- Організації потрібноОрганізації потрібно в шість разів більше засобівв шість разів більше засобів для залученнядля залучення
нового споживача, чим для утримання того, що є.нового споживача, чим для утримання того, що є.
- Низька конкуренція іноземних надавачів послуг;Низька конкуренція іноземних надавачів послуг;
- Висока текучість кадрів;Висока текучість кадрів;
- Нестабільність носіїв єдиної корпоративної культури та її низька дієвість;Нестабільність носіїв єдиної корпоративної культури та її низька дієвість;
Тому у сфері послуг значно більше уваги повинна приділятисяТому у сфері послуг значно більше уваги повинна приділятися
підготовці персоналу і вбудовуванню якості в послугу як засобу,підготовці персоналу і вбудовуванню якості в послугу як засобу,
що гарантує хороше обслуговування.що гарантує хороше обслуговування.
14Менеджмент якості
Пр: “ Стукати три рази ”Пр: “ Стукати три рази ”
КомпаніяКомпанія MarriottMarriott ((SOPSOP))
 КомпаніяКомпанія MarriottMarriott відома, хоча не завжди з позитивного боку, своїмивідома, хоча не завжди з позитивного боку, своїми
стандартизованими технологічними операціями (стандартизованими технологічними операціями (standardstandard operatingoperating proceduresprocedures,,
SOPSOP), завдяки чому їх готелі мандрівники або люблять за завжди високу якість,), завдяки чому їх готелі мандрівники або люблять за завжди високу якість,
або ненавидять за їх надмірну уніфікацію. «Ця компанія має більше варіантівабо ненавидять за їх надмірну уніфікацію. «Ця компанія має більше варіантів
контролю, більше систем і більше письмових рекомендацій по виконаннюконтролю, більше систем і більше письмових рекомендацій по виконанню
процедур, чим яка-небудь інша, звичайно, якщо не говорити про органи влади,процедур, чим яка-небудь інша, звичайно, якщо не говорити про органи влади,
— говорить один з ветеранів галузі. — І вони дійсно слідують їм». Покоївки— говорить один з ветеранів галузі. — І вони дійсно слідують їм». Покоївки
працюють на основі контрольного списку, що включає 114 пунктівпрацюють на основі контрольного списку, що включає 114 пунктів SOPSOP..
Наприклад, в одному з них — стукати три рази. Після стуку співробітникНаприклад, в одному з них — стукати три рази. Після стуку співробітник
повинен представитися, чітко заявивши: «Обслуговування в номерах!». Уповинен представитися, чітко заявивши: «Обслуговування в номерах!». У
коридорах співробітники не мають права згадувати прізвище гостя. Хоча людикоридорах співробітники не мають права згадувати прізвище гостя. Хоча люди
деколи люблять жартувати над подібними процедурами, це серйозна частинадеколи люблять жартувати над подібними процедурами, це серйозна частина
організації бізнесуорганізації бізнесу MarriottMarriott, а процедури, а процедури SOPSOP розроблені так, щоб надійнорозроблені так, щоб надійно
захищати їх бренд. Недавнозахищати їх бренд. Недавно MarriottMarriott зняла, ряд своїх строгих рекомендацій длязняла, ряд своїх строгих рекомендацій для
власників готелів, якими управляє ця компанія, давши їм можливість самимвласників готелів, якими управляє ця компанія, давши їм можливість самим
ухвалювати деякі рішення по деталях обслуговування.ухвалювати деякі рішення по деталях обслуговування. Сервісні організації неСервісні організації не
повинні обмежуватися копіюванням підходівповинні обмежуватися копіюванням підходів до продуктів; їм слід приділятидо продуктів; їм слід приділяти
достатню увагу трансакціям із споживачами і поведінці своїх співробітників.достатню увагу трансакціям із споживачами і поведінці своїх співробітників.
15Менеджмент якості
Дякую за увагуДякую за увагу..
До зустрічі за 2 тижні.До зустрічі за 2 тижні.
1 sur 15

Recommandé

Лекція 7 показники якості par
Лекція 7 показники якостіЛекція 7 показники якості
Лекція 7 показники якостіPavlo Syrvatka
1.5K vues31 diapositives
Лекція 2 етапи якості par
Лекція 2 етапи якості Лекція 2 етапи якості
Лекція 2 етапи якості Pavlo Syrvatka
1.9K vues13 diapositives
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п... par
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Pavlo Syrvatka
2.5K vues16 diapositives
Якість продукту при створенні ПЗ. SDLC (Software development lifecycle). Роль... par
Якість продукту при створенні ПЗ. SDLC (Software development lifecycle). Роль...Якість продукту при створенні ПЗ. SDLC (Software development lifecycle). Роль...
Якість продукту при створенні ПЗ. SDLC (Software development lifecycle). Роль...Elantix
630 vues22 diapositives
л10 уя 2012 par
л10  уя 2012л10  уя 2012
л10 уя 2012STUYAKMMT
209 vues117 diapositives
стандартизація лекція 4 par
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4galushko29
733 vues26 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Лекція 4 якість послуг та виробництва

л9 уя 2012 par
л9  уя 2012л9  уя 2012
л9 уя 2012Юлия Томащук
2.2K vues94 diapositives
Methods Of Reliability Analysis par
Methods Of Reliability AnalysisMethods Of Reliability Analysis
Methods Of Reliability AnalysisSvitlana volkova
982 vues33 diapositives
Лекція 1 вступ quality par
Лекція 1 вступ qualityЛекція 1 вступ quality
Лекція 1 вступ qualityPavlo Syrvatka
334 vues7 diapositives
377 b6407 2be2-42e2-97a2-a3adfd4dde8f par
377 b6407 2be2-42e2-97a2-a3adfd4dde8f377 b6407 2be2-42e2-97a2-a3adfd4dde8f
377 b6407 2be2-42e2-97a2-a3adfd4dde8fSokoliukKateryna
449 vues59 diapositives
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг) par
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)Victor Step
7.8K vues32 diapositives

Similaire à Лекція 4 якість послуг та виробництва(20)

Лекція 1 вступ quality par Pavlo Syrvatka
Лекція 1 вступ qualityЛекція 1 вступ quality
Лекція 1 вступ quality
Pavlo Syrvatka334 vues
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг) par Victor Step
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)
Victor Step7.8K vues
Презентація вебінару "На шляху до MDR. Лайфхаки при впровадженні", 30.06.22 par Improve Medical LLC
Презентація вебінару "На шляху до MDR. Лайфхаки при впровадженні", 30.06.22Презентація вебінару "На шляху до MDR. Лайфхаки при впровадженні", 30.06.22
Презентація вебінару "На шляху до MDR. Лайфхаки при впровадженні", 30.06.22
Продукти для потреб бізнесу та політичної діяльності_Соціологічна агенція "Фама" par Yarynka Voznyak
Продукти для потреб бізнесу та політичної діяльності_Соціологічна агенція "Фама"Продукти для потреб бізнесу та політичної діяльності_Соціологічна агенція "Фама"
Продукти для потреб бізнесу та політичної діяльності_Соціологічна агенція "Фама"
Yarynka Voznyak525 vues
Роман Сахаров “Users and their Stories: або чи дійсно ми вміємо використовува... par Dakiry
Роман Сахаров “Users and their Stories: або чи дійсно ми вміємо використовува...Роман Сахаров “Users and their Stories: або чи дійсно ми вміємо використовува...
Роман Сахаров “Users and their Stories: або чи дійсно ми вміємо використовува...
Dakiry417 vues
л13 уя 2012 par STUYAKMMT
л13 уя 2012л13 уя 2012
л13 уя 2012
STUYAKMMT207 vues
Standardization-and-certification-14.pptx par ssuser8584b1
Standardization-and-certification-14.pptxStandardization-and-certification-14.pptx
Standardization-and-certification-14.pptx
ssuser8584b116 vues
Модуль 25 Послідовність створення торгової марки.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль 25 Послідовність створення торгової марки.pptxМодуль 25 Послідовність створення торгової марки.pptx
Модуль 25 Послідовність створення торгової марки.pptx
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST par NinaDrokina
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
NinaDrokina9.2K vues
стандартизація лекція 5 par galushko29
стандартизація лекція 5стандартизація лекція 5
стандартизація лекція 5
galushko291.2K vues
Бізнес_процеси_М8_Ключові_бізнес_процеси.pptx par RostyslavDmytruk
Бізнес_процеси_М8_Ключові_бізнес_процеси.pptxБізнес_процеси_М8_Ключові_бізнес_процеси.pptx
Бізнес_процеси_М8_Ключові_бізнес_процеси.pptx
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по... par ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...
ssuser6b7e92110 vues
мгсд тема 3 презентація par cdecit
мгсд тема 3 презентаціямгсд тема 3 презентація
мгсд тема 3 презентація
cdecit1.6K vues
презентація мгсд тема 3 par Lery V
презентація мгсд тема 3презентація мгсд тема 3
презентація мгсд тема 3
Lery V1.7K vues

Plus de Pavlo Syrvatka

Лекція 8 iso 9000 par
Лекція 8 iso 9000Лекція 8 iso 9000
Лекція 8 iso 9000Pavlo Syrvatka
1.4K vues22 diapositives
Лекція 6 baldrige award par
Лекція 6 baldrige awardЛекція 6 baldrige award
Лекція 6 baldrige awardPavlo Syrvatka
465 vues15 diapositives
Лекція 5 витрати на якість par
Лекція 5 витрати на якістьЛекція 5 витрати на якість
Лекція 5 витрати на якістьPavlo Syrvatka
827 vues6 diapositives
Кафедра менеджменту організацій par
Кафедра менеджменту організаційКафедра менеджменту організацій
Кафедра менеджменту організаційPavlo Syrvatka
2K vues34 diapositives
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність par
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльністьЕкономічна безпека підприємства та його антикризова діяльність
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльністьPavlo Syrvatka
5.1K vues18 diapositives
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац... par
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...Pavlo Syrvatka
8.1K vues14 diapositives

Plus de Pavlo Syrvatka(20)

Лекція 5 витрати на якість par Pavlo Syrvatka
Лекція 5 витрати на якістьЛекція 5 витрати на якість
Лекція 5 витрати на якість
Pavlo Syrvatka827 vues
Кафедра менеджменту організацій par Pavlo Syrvatka
Кафедра менеджменту організаційКафедра менеджменту організацій
Кафедра менеджменту організацій
Pavlo Syrvatka2K vues
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність par Pavlo Syrvatka
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльністьЕкономічна безпека підприємства та його антикризова діяльність
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність
Pavlo Syrvatka5.1K vues
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац... par Pavlo Syrvatka
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Pavlo Syrvatka8.1K vues
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки par Pavlo Syrvatka
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінкиФінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки
Pavlo Syrvatka9.6K vues
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки par Pavlo Syrvatka
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінкиЕфективність діяльності та методичні засади її оцінки
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки
Pavlo Syrvatka4.2K vues
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук... par Pavlo Syrvatka
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
Pavlo Syrvatka3.1K vues
Доходи та цінова політика підприємства par Pavlo Syrvatka
Доходи та цінова політика підприємстваДоходи та цінова політика підприємства
Доходи та цінова політика підприємства
Pavlo Syrvatka4.2K vues
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції par Pavlo Syrvatka
Поточні витрати підприємства та собівартість продукціїПоточні витрати підприємства та собівартість продукції
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції
Pavlo Syrvatka4.5K vues
Фінансові ресурси (капітал підприємства) par Pavlo Syrvatka
Фінансові ресурси (капітал підприємства) Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Pavlo Syrvatka3.9K vues
Майнові ресурси (активи) підприємства par Pavlo Syrvatka
Майнові ресурси (активи) підприємстваМайнові ресурси (активи) підприємства
Майнові ресурси (активи) підприємства
Pavlo Syrvatka5.5K vues
Трудові ресурси підприємства par Pavlo Syrvatka
Трудові ресурси підприємстваТрудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємства
Pavlo Syrvatka3.3K vues
Ресурсний потенціал підприємства par Pavlo Syrvatka
Ресурсний потенціал підприємстваРесурсний потенціал підприємства
Ресурсний потенціал підприємства
Pavlo Syrvatka3.9K vues
Виробнича потужність підприємства par Pavlo Syrvatka
Виробнича потужність підприємстваВиробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства
Pavlo Syrvatka4.8K vues
Виробнича програма підприємства par Pavlo Syrvatka
Виробнича програма підприємстваВиробнича програма підприємства
Виробнича програма підприємства
Pavlo Syrvatka4.3K vues
Економічна характеристика продукції підприємства par Pavlo Syrvatka
Економічна характеристика продукції підприємстваЕкономічна характеристика продукції підприємства
Економічна характеристика продукції підприємства
Pavlo Syrvatka4.5K vues
Планування діяльності підприємства par Pavlo Syrvatka
Планування діяльності підприємстваПланування діяльності підприємства
Планування діяльності підприємства
Pavlo Syrvatka4.2K vues
Підприємство в соціально-орієнтованій економіці par Pavlo Syrvatka
Підприємство в соціально-орієнтованій економіціПідприємство в соціально-орієнтованій економіці
Підприємство в соціально-орієнтованій економіці
Pavlo Syrvatka2.8K vues

Dernier

Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf par
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfssuser15a891
22 vues49 diapositives
Діловодство у ЗПО par
Діловодство у ЗПОДіловодство у ЗПО
Діловодство у ЗПОНазарій Середа
654 vues53 diapositives
Правила прийому 2024.pdf par
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfhome
22 vues9 diapositives
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt par
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptznzposnan
5 vues19 diapositives
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfssuser46127c
5 vues231 diapositives
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 vues244 diapositives

Dernier(20)

Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf par ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89122 vues
Правила прийому 2024.pdf par home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home22 vues
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt par znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan5 vues
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891217 vues
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891218 vues
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf par ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 vues
Іде, іде святий Миколай.pptx par ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 vues
Експресіонізм par CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo8 vues
Літературні дати 2024 року par ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891169 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891218 vues

Лекція 4 якість послуг та виробництва

 • 1. Лекція 3Лекція 3:: Якість продукту :Якість продукту : виробництво та сферавиробництво та сфера послугпослуг Підготував:Підготував: Доц. каф. МО,Доц. каф. МО, К.е.н. Грибик І.І.К.е.н. Грибик І.І.
 • 2. 2Менеджмент якості ПланПлан 1. Ретроспективний аналіз еволюції розвитку менеджменту якості : концепції якості. 2. Сприйняття якості споживачами : споживча концепція якості. 3. Менеджмент якості у виробничій сфері та сфері послуг. 3.1. Виробнича сфера. 3.2.Основні показники якості продукції 3.3. Досвід автомобілебудування Lexus (Toyota) 4. Менеджмент якості у виробничій сфері та сфері послуг. 4.1. Сфера послуг. 4.2. Основні показники сфери послуг4.2. Основні показники сфери послуг 4.3. Особливості сфери послуг ( сервісних продуктів).4.3. Особливості сфери послуг ( сервісних продуктів). Слайд - а/, б/, в/.Слайд - а/, б/, в/. Пр: КомпаніяПр: Компанія MarriottMarriott - стандартизовані технологічні операції (- стандартизовані технологічні операції (standardstandard operatingoperating proceduresprocedures,, SOPSOP).).
 • 3. 3Менеджмент якості 1.Ретроспективний аналіз еволюції розвитку1.Ретроспективний аналіз еволюції розвитку менеджменту якості : концепції якостіменеджменту якості : концепції якості.. а)а) Концепція індивідуального виробництва. Індивідуальний контроль якості;Концепція індивідуального виробництва. Індивідуальний контроль якості; б) Концепція масового виробництва та Т. Джеферсон - концепція взаємозаміннихб) Концепція масового виробництва та Т. Джеферсон - концепція взаємозамінних деталей ( Оноре Де Бланк); Крах цієї концепції щодо держ. замовлень - ( 10000деталей ( Оноре Де Бланк); Крах цієї концепції щодо держ. замовлень - ( 10000 гвинтівок не 3 міс. а понад 10 р);гвинтівок не 3 міс. а понад 10 р); в) Концепція наукових методів управління якістю ( Фредерік Тейлор) –в) Концепція наукових методів управління якістю ( Фредерік Тейлор) – неоднорідність виробництва , конвеєрне виробництво;неоднорідність виробництва , конвеєрне виробництво; г) Статистичні методи управління якістю (Уолтер Шухарт (г) Статистичні методи управління якістю (Уолтер Шухарт (WalterWalter ShewhartShewhart), Харольд), Харольд Додж (Додж (HaroldHarold DodgeDodge), Джордж Едварс (), Джордж Едварс (GeorgeGeorge EdwardsEdwards) – Едвард Демінг,) – Едвард Демінг, Джозеф Джуран( також працівникиДжозеф Джуран( також працівники WesternWestern Electric );Electric ); д) Японська концепція менеджменту якості - Генерал Мак-Артура (д) Японська концепція менеджменту якості - Генерал Мак-Артура (MacArthurMacArthur)) післявоєнна Японія , Демінг і Джуран - переконали японськихпіслявоєнна Японія , Демінг і Джуран - переконали японських топ-менеджерів,топ-менеджерів, що підвищення якості відкриє для них нові світові ринки і що цещо підвищення якості відкриє для них нові світові ринки і що це необхідна умова для виживання нації;необхідна умова для виживання нації; е)е) ( слайд( слайд е/)е/) …Революція якості в Америці ( 80-90рр) Демінг + корпоративні…Революція якості в Америці ( 80-90рр) Демінг + корпоративні керівники=керівники=FordFord MotorMotor Company. Результат 1992р. -Company. Результат 1992р. - американськийамериканський FordFord TaurusTaurus обігнав по продажах японськийобігнав по продажах японський HondaHonda AccordAccord ;; ж) Концепція премій. У 1984 р. уряд назвав жовтень місяцем національної якості. Уж) Концепція премій. У 1984 р. уряд назвав жовтень місяцем національної якості. У 1987 р., тобто1987 р., тобто через 34 рокичерез 34 роки після того, як в Японії була установлена преміяпісля того, як в Японії була установлена премія Демінга (Демінга (DemingDeming PrizePrize). КСУЯП, Саратовська Концепція Якості;). КСУЯП, Саратовська Концепція Якості; з)з) Споживча концепція якостіконцепція якості ( слайд( слайд З/);З/);
 • 4. 4Менеджмент якості  Е/Е/  1987 р. в журналі1987 р. в журналі BusinessBusiness WeekWeek :: «Якість. Чи пам'ятаєте ви про неї? Американське«Якість. Чи пам'ятаєте ви про неї? Американське виробництво пройшло довгий шлях від славнихвиробництво пройшло довгий шлях від славних днів 1950-х і 1960-х років, коли написом наднів 1950-х і 1960-х років, коли написом на продуктах «продуктах «MadeMade inin U.S.A.»…….ДляU.S.A.»…….Для американської промисловості ідея дуже проста:американської промисловості ідея дуже проста: стати краще або програти.»стати краще або програти.»  NBCNBC випустила документ, що починався:випустила документ, що починався: «Якщо Японія може... чому не можемо ми?».«Якщо Японія може... чому не можемо ми?». ..  MadeMade inin U.A. …???U.A. …???
 • 5. 5Менеджмент якості • З/З/ 2. Сприйняття якості споживачами:2. Сприйняття якості споживачами: Споживча концепція якостіконцепція якості Концепцію якості - люди визначають якість по-різному. Деякі рахують якістьКонцепцію якості - люди визначають якість по-різному. Деякі рахують якість чимось досконалим або кращим, інші розглядають його як відсутність браку причимось досконалим або кращим, інші розглядають його як відсутність браку при виробництві або наданні послуг, а є і такі, хто сприймають якість як якісьвиробництві або наданні послуг, а є і такі, хто сприймають якість як якісь характеристики продукту або його ціни.характеристики продукту або його ціни. В ході одного дослідження, коли менеджерів 86 компаній з східних регіонівВ ході одного дослідження, коли менеджерів 86 компаній з східних регіонів Сполучених Штатів попросили дати визначення якості, аналітики отрималиСполучених Штатів попросили дати визначення якості, аналітики отримали десяток самих різних відповідей, у тому числі і тих, які можна узагальнити:десяток самих різних відповідей, у тому числі і тих, які можна узагальнити:  удосконалення;удосконалення;  постійність;постійність;  зменшення відходів;зменшення відходів;  швидкість доставки;швидкість доставки;  узгодженість із заданими прийомами і процедурами;узгодженість із заданими прийомами і процедурами;  забезпечення хорошим і корисним продуктом;забезпечення хорошим і корисним продуктом;  точного виконання з першого разу;точного виконання з першого разу;  задоволення споживачів,задоволення споживачів, доставлениедоставление ним задоволення;ним задоволення;  повне обслуговування і задоволення споживачів.повне обслуговування і задоволення споживачів.
 • 6. 6Менеджмент якості 3.3. Менеджмент якості у виробничій сфері та сфері послуг. 3.1. Виробнича сфера.3.1. Виробнича сфера.  Перш за все - якість концентрується наПерш за все - якість концентрується на технічних аспектахтехнічних аспектах:: надійностінадійності устаткування, інспекції продукції, вимірюванні кількості браку і контролі процесівустаткування, інспекції продукції, вимірюванні кількості браку і контролі процесів.. ( колись –( колись – технікатехніка););  При орієнтації на споживача -При орієнтації на споживача - яка розробка нового вигляду продуктів, управлінняяка розробка нового вигляду продуктів, управління людськими ресурсами і взаємини з постачальниками, імідж фірми.людськими ресурсами і взаємини з постачальниками, імідж фірми. ( сьогодення –( сьогодення – люди та продуктлюди та продукт););  Як результат - відповідальність за досягнення якості переходить з відділуЯк результат - відповідальність за досягнення якості переходить з відділу контролю якості на оперативний рівень ( рівень цеху , відділу );контролю якості на оперативний рівень ( рівень цеху , відділу );  ЗростаєЗростає роль якості комунікаційроль якості комунікацій ( Спрощуються, уніфікуються,( Спрощуються, уніфікуються, швидшають, АЛЕ деградують);швидшають, АЛЕ деградують);  Контроль якості в ході виробництва – відповідність сКонтроль якості в ході виробництва – відповідність специфікаціямпецифікаціям (ідеальні(ідеальні властивості та допуски)властивості та допуски) Продукт якісний - ( попадає лише в “групу”)Продукт якісний - ( попадає лише в “групу”) Продукт конкурентний – досконаліший за аналоги.Продукт конкурентний – досконаліший за аналоги.
 • 7. 7Менеджмент якості 3.2.Основні показники якості продукції:3.2.Основні показники якості продукції:  Показники функціонування:Показники функціонування: основні операційні характеристики продукту.основні операційні характеристики продукту.  Характерні риси:Характерні риси: особливі властивості продуктів.особливі властивості продуктів.  Надійність:Надійність: вірогідність збереження продуктом своїх властивостей увірогідність збереження продуктом своїх властивостей у відповідність встановленою часом за заданих умов його використання.відповідність встановленою часом за заданих умов його використання.  Відповідність:Відповідність: ступінь, в якому фізичні характеристики і показникиступінь, в якому фізичні характеристики і показники функціонування продукту відповідають встановленим стандартам.функціонування продукту відповідають встановленим стандартам.  Довговічність:Довговічність: загальна користь, яку можна отримати від продукту, першзагальна користь, яку можна отримати від продукту, перш ніж він фізично застаріє або поки не буде визнана доцільною йогоніж він фізично застаріє або поки не буде визнана доцільною його заміна.заміна.  Зручність обслуговування:Зручність обслуговування: здатність бути легко і швидко відремонтованим.здатність бути легко і швидко відремонтованим.  Естетика:Естетика: все, що пов'язане з тим, як продукт виглядає, сприймається,все, що пов'язане з тим, як продукт виглядає, сприймається, звучить, відчувається на смак або пахне.звучить, відчувається на смак або пахне.  Сприймана якість:Сприймана якість: суб'єктивна оцінка на основі іміджу, реклами і бренду.суб'єктивна оцінка на основі іміджу, реклами і бренду.  Екологічність.Екологічність. Більшість цих показників пов'язані з конструкцією продукту.Більшість цих показників пов'язані з конструкцією продукту.
 • 8. 8Менеджмент якості 3.3. Досвід автомобілебудування3.3. Досвід автомобілебудування LexusLexus ((Toyota)Toyota) 1.1. Краш-тест автомобілівКраш-тест автомобілів MercedesMercedes,, JaguarJaguar іі BMW ;BMW ; 2.2. Конструктор - 11/6 цілей кращих показників функціональності:Конструктор - 11/6 цілей кращих показників функціональності:  нижчий коеф. опору повітря;нижчий коеф. опору повітря;  менша вага;менша вага;  нижчі витрати палива;нижчі витрати палива;  нижчий рівень шуму;нижчий рівень шуму;  краща оббивка сидінь;краща оббивка сидінь;  вищий обертовий момент;вищий обертовий момент;  !…( знайдіть самостійно!)!…( знайдіть самостійно!)
 • 9. 9Менеджмент якості 4.4. Менеджмент якості у виробничій сфері та сфері послуг. 4.1. Сфера послуг.4.1. Сфера послуг. ПослугуПослугу можна визначити як «будь-який основний або допоміжний видможна визначити як «будь-який основний або допоміжний вид діяльності,діяльності, безпосередньобезпосередньо не пов'язаний з виробництвом фізичногоне пов'язаний з виробництвом фізичного продукту, тобто якпродукту, тобто як не товарнуне товарну частину трансакції між покупцемчастину трансакції між покупцем (споживачем) і продавцем (провайдером)».(споживачем) і продавцем (провайдером)».  ПростаПроста, наприклад передача скарги;, наприклад передача скарги;  СкладнаСкладна, скажімо, схвалення заявки на надання позики на покупку будинку., скажімо, схвалення заявки на надання позики на покупку будинку. До сервісних організацій відносятьсяДо сервісних організацій відносяться готелі, система охорони здоров'я,готелі, система охорони здоров'я, організації, що надають юридичні, технологічні і інші професійні послуги;організації, що надають юридичні, технологічні і інші професійні послуги; освітні установи, фінансові структури, транспортні структури і підприємстваосвітні установи, фінансові структури, транспортні структури і підприємства комунального обслуговування.комунального обслуговування.
 • 10. 10Менеджмент якості 4.2. Основні показники сфери послуг4.2. Основні показники сфери послуг  Час:Час: як довго клієнтові доведеться чекати?як довго клієнтові доведеться чекати?  Відповідність обіцянці:Відповідність обіцянці: чи буде послуга надана в обіцяні терміни?чи буде послуга надана в обіцяні терміни?  Повнота:Повнота: чи всі елементи замовлення виконані?чи всі елементи замовлення виконані?  Ввічливість:Ввічливість: чи доброзичливо вітають співробітники кожного клієнта?чи доброзичливо вітають співробітники кожного клієнта?  Стабільність:Стабільність: чи надаються послуги однаково кожному клієнтові і чи кожен разчи надаються послуги однаково кожному клієнтові і чи кожен раз одному і тому ж клієнтові?одному і тому ж клієнтові?  Доступність і зручність:Доступність і зручність: чи легко отримати послугу?чи легко отримати послугу?  Точність:Точність: чи з першого разу послуга виконується правильно?чи з першого разу послуга виконується правильно?  Оперативність:Оперативність: чи може персонал, що займається послугами, швидко реагувати ічи може персонал, що займається послугами, швидко реагувати і вирішувати несподівані проблеми?вирішувати несподівані проблеми? Контроль за результатами - недієвий.Контроль за результатами - недієвий. Контроль процесів, їх стандартизація та самоконтроль – забезпечують КСПКонтроль процесів, їх стандартизація та самоконтроль – забезпечують КСП
 • 11. 11Менеджмент якості 4.3. Особливості сфери послуг4.3. Особливості сфери послуг ( сервісних продуктів)( сервісних продуктів) а/а/  Споживчі запити і стандарти показників функціонування часто важкоСпоживчі запити і стандарти показників функціонування часто важко ідентифікувати і виміряти (споживачіідентифікувати і виміряти (споживачі самі визначають рівеньсамі визначають рівень своїх потреб ісвоїх потреб і коженкожен відрізняєтьсявідрізняється від інших). У виробництві коженвід інших). У виробництві кожен однотипнийоднотипний. ( Виняток –. ( Виняток – спецзамовлення)спецзамовлення)  Надання послуг зазвичай вимагаєНадання послуг зазвичай вимагає більш індивідуалізованого підходубільш індивідуалізованого підходу, ніж виробництво., ніж виробництво. Лікарі, юристи, продавці страхових полісів і працівники сфери живленняЛікарі, юристи, продавці страхових полісів і працівники сфери живлення повинніповинні кожного разу уточнюватикожного разу уточнювати, якими повинні бути їх послуги, що, якими повинні бути їх послуги, що надаються клієнтові. У виробництві ж мета —надаються клієнтові. У виробництві ж мета — уніфікація.уніфікація.  Результат багатьох сервісних послугРезультат багатьох сервісних послуг нематеріальнийнематеріальний, тоді як у виробництві на, тоді як у виробництві на виході з'являютьсявиході з'являються матеріальні продукти, які можна побачитиматеріальні продукти, які можна побачити. Виробничу якість. Виробничу якість можна оцінити на основіможна оцінити на основі специфікацій проектуванняспецифікацій проектування, встановлених в компанії, тоді, встановлених в компанії, тоді як якість обслуговування можна оцінити тільки на основіяк якість обслуговування можна оцінити тільки на основі суб'єктивних і нечіткихсуб'єктивних і нечітких очікуваньочікувань споживача і його минулого досвідуспоживача і його минулого досвіду..  Виробник можеВиробник може відкликати або замінитивідкликати або замінити випущені ним товари, проте післявипущені ним товари, проте після надання поганої послуги частонадання поганої послуги часто єдиним шляхом будуть вибаченняєдиним шляхом будуть вибачення або спроби щосьабо спроби щось поправити.поправити.  Послуги проводять іПослуги проводять і споживають одночасноспоживають одночасно, тоді як вироблювані товари з'являються, тоді як вироблювані товари з'являються на світ до їх споживання. Крім того, багато послуг повинні надаватися так, щобна світ до їх споживання. Крім того, багато послуг повинні надаватися так, щоб це було зручно клієнтові. Тому послугице було зручно клієнтові. Тому послуги не можна зберігати, запасати або перевірятине можна зберігати, запасати або перевіряти до моменту їх надання, що можна робити з виробничими товарами.до моменту їх надання, що можна робити з виробничими товарами.
 • 12. 12Менеджмент якості 4.3. Особливості сфери послуг4.3. Особливості сфери послуг ( сервісних продуктів)( сервісних продуктів) б/б/  Часто до процесу надання послугиЧасто до процесу надання послуги притягуються самі споживачіпритягуються самі споживачі, тоді як, тоді як виробництво здійснюєтьсявиробництво здійснюється ізольовано від нихізольовано від них. Наприклад, відвідувачі ресторану. Наприклад, відвідувачі ресторану швидкого харчування самі повідомляють своє замовлення працівникам зашвидкого харчування самі повідомляють своє замовлення працівникам за прилавком, самі несуть їжу до столика і, як очікується, самі приберуть посуд ізприлавком, самі несуть їжу до столика і, як очікується, самі приберуть посуд із столу.столу.  Послуги, як правило,Послуги, як правило, вимагають великих витрат працівимагають великих витрат праці, тоді як виробництво, тоді як виробництво швидше орієнтоване нашвидше орієнтоване на активне використання капіталуактивне використання капіталу. Для послуг, що. Для послуг, що передбачають особисті контакти,передбачають особисті контакти, важлива якість людської взаємодіїважлива якість людської взаємодії. Наприклад,. Наприклад, якість обслуговування в лікарні в значній мірі залежить від характеру взаємодійякість обслуговування в лікарні в значній мірі залежить від характеру взаємодій пацієнта з сестрами, лікарями і іншим медичним персоналом. Тому поведінка іпацієнта з сестрами, лікарями і іншим медичним персоналом. Тому поведінка і моральні засади співробітників, що працюють в сервісній галузі, — критичнийморальні засади співробітників, що працюють в сервісній галузі, — критичний чинник, що істотно впливає на якість отримуваних послуг і накопичуваний в ційчинник, що істотно впливає на якість отримуваних послуг і накопичуваний в цій областіобласті досвіддосвід. ( пр: Банкомат – Касир громадський). ( пр: Банкомат – Касир громадський)  Багато сервісних організацій повинні здійснюватиБагато сервісних організацій повинні здійснювати безліч трансакцій із споживачамибезліч трансакцій із споживачами.. Наприклад, всього за один робочий день банкНаприклад, всього за один робочий день банк RoyalRoyal BankBank в своїх 1600 філіях ів своїх 1600 філіях і через більше 3500 банківських автоматів повинен обробити більше 5,5 млнчерез більше 3500 банківських автоматів повинен обробити більше 5,5 млн трансакцій для 7,5 млн клієнтів, атрансакцій для 7,5 млн клієнтів, а FedExFedEx за цей же термін може здійснити більшеза цей же термін може здійснити більше 1,5 млн доставок по всій земній кулі.1,5 млн доставок по всій земній кулі. Такі величезні масштаби підвищують вірогідністьТакі величезні масштаби підвищують вірогідність здійснення помилки.здійснення помилки.
 • 13. 13Менеджмент якості 4.3. Особливості сфери послуг4.3. Особливості сфери послуг ( сервісних продуктів) в/( сервісних продуктів) в/ - Середній споживач, у якого виникла проблема із-за сервісного продукту,Середній споживач, у якого виникла проблема із-за сервісного продукту, розповідає про неї щерозповідає про неї ще 8-10 споживачам8-10 споживачам.(Людина, чию скаргу вирішили.(Людина, чию скаргу вирішили задовольнити, розповідає про цезадовольнити, розповідає про це половині із нихполовині із них.).) - Організації потрібноОрганізації потрібно в шість разів більше засобівв шість разів більше засобів для залученнядля залучення нового споживача, чим для утримання того, що є.нового споживача, чим для утримання того, що є. - Низька конкуренція іноземних надавачів послуг;Низька конкуренція іноземних надавачів послуг; - Висока текучість кадрів;Висока текучість кадрів; - Нестабільність носіїв єдиної корпоративної культури та її низька дієвість;Нестабільність носіїв єдиної корпоративної культури та її низька дієвість; Тому у сфері послуг значно більше уваги повинна приділятисяТому у сфері послуг значно більше уваги повинна приділятися підготовці персоналу і вбудовуванню якості в послугу як засобу,підготовці персоналу і вбудовуванню якості в послугу як засобу, що гарантує хороше обслуговування.що гарантує хороше обслуговування.
 • 14. 14Менеджмент якості Пр: “ Стукати три рази ”Пр: “ Стукати три рази ” КомпаніяКомпанія MarriottMarriott ((SOPSOP))  КомпаніяКомпанія MarriottMarriott відома, хоча не завжди з позитивного боку, своїмивідома, хоча не завжди з позитивного боку, своїми стандартизованими технологічними операціями (стандартизованими технологічними операціями (standardstandard operatingoperating proceduresprocedures,, SOPSOP), завдяки чому їх готелі мандрівники або люблять за завжди високу якість,), завдяки чому їх готелі мандрівники або люблять за завжди високу якість, або ненавидять за їх надмірну уніфікацію. «Ця компанія має більше варіантівабо ненавидять за їх надмірну уніфікацію. «Ця компанія має більше варіантів контролю, більше систем і більше письмових рекомендацій по виконаннюконтролю, більше систем і більше письмових рекомендацій по виконанню процедур, чим яка-небудь інша, звичайно, якщо не говорити про органи влади,процедур, чим яка-небудь інша, звичайно, якщо не говорити про органи влади, — говорить один з ветеранів галузі. — І вони дійсно слідують їм». Покоївки— говорить один з ветеранів галузі. — І вони дійсно слідують їм». Покоївки працюють на основі контрольного списку, що включає 114 пунктівпрацюють на основі контрольного списку, що включає 114 пунктів SOPSOP.. Наприклад, в одному з них — стукати три рази. Після стуку співробітникНаприклад, в одному з них — стукати три рази. Після стуку співробітник повинен представитися, чітко заявивши: «Обслуговування в номерах!». Уповинен представитися, чітко заявивши: «Обслуговування в номерах!». У коридорах співробітники не мають права згадувати прізвище гостя. Хоча людикоридорах співробітники не мають права згадувати прізвище гостя. Хоча люди деколи люблять жартувати над подібними процедурами, це серйозна частинадеколи люблять жартувати над подібними процедурами, це серйозна частина організації бізнесуорганізації бізнесу MarriottMarriott, а процедури, а процедури SOPSOP розроблені так, щоб надійнорозроблені так, щоб надійно захищати їх бренд. Недавнозахищати їх бренд. Недавно MarriottMarriott зняла, ряд своїх строгих рекомендацій длязняла, ряд своїх строгих рекомендацій для власників готелів, якими управляє ця компанія, давши їм можливість самимвласників готелів, якими управляє ця компанія, давши їм можливість самим ухвалювати деякі рішення по деталях обслуговування.ухвалювати деякі рішення по деталях обслуговування. Сервісні організації неСервісні організації не повинні обмежуватися копіюванням підходівповинні обмежуватися копіюванням підходів до продуктів; їм слід приділятидо продуктів; їм слід приділяти достатню увагу трансакціям із споживачами і поведінці своїх співробітників.достатню увагу трансакціям із споживачами і поведінці своїх співробітників.
 • 15. 15Менеджмент якості Дякую за увагуДякую за увагу.. До зустрічі за 2 тижні.До зустрічі за 2 тижні.