Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки

Pavlo Syrvatka
Pavlo Syrvatkaасистент à НУ "Львівська політехніка"
ТЕМА 13
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЇЇ ОЦІНКИ
ПОНЯТТЯ ЕФЕКТУ
Ефект у діяльності підприємства варто розглядати як
величину, яка характеризує результат виробництва або
впровадження інновації. Може проявлятися в зростанні
прибутку, зниженні собівартості, зростанні випуску продукції.
Тільки ті підприємства, які навчаться зводити його до мінімуму
для свого бізнесу, і виживають в теперішніх умовах. Саме тому в
конкурентному середовищі всі підпри­ємства зобов'язані
постійно підвищувати свою продуктивність, тобто збільшувати
ефект від використовуваних ресурсів і по­точних витрат.
Проблема функціонування підприємства полягає в тому, щоб на
кожну одиницю поточних витрат і ресурсів дося­гати
максимально можливого збільшення результату (ефекту).
КЛАСИФІКАЦІЯ ЕФЕКТІВ У
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ознака Види ефектів
1. За наслідками - економічний;
- соціальний
2. За місцем
одержання
- локальний;
- народногосподарський
3. За ступенем
збільшення
- одноразовий;
- мультиплікаційний;
- синергетичний
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Ефективність діяльності підприємства це комплексне
відображення кінце­вих результатів використання засобів, предметів
виробництва й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу.
Ефективність діяльності підприємства у динаміці величина не
постійна, яка може змінюватись під впливом наступних факторів:
1. Стан ринкової кон'юнктури підприємства.
2. Залучення у підприємницьку діяльність додаткових інвестицій.
3. Інтенсивне використання внутрішніх резервів та спроможно­стей
підприємства, а саме застосування інтенсивних форм
відтво­рення, таких як реконструкція, технічне переозброєння,
викорис­тання новітніх технологій.
4. Упровадження різних інновацій у виробництво.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.Одержаний результат (наслідки) - економічна;
- соціальна
2. Місце одержання ефекту - локальна (комерційна);
- народногосподарська
3. Метод розрахунку - абсолютна;
- порівняльна
4. Ступінь збільшення ефекту - первинна;
- мультиплікаційна;
- синергічна
5. Структура організації виробництва - робочого місця;
- виробничого підрозділу (дільниці, цеху, виробництва);
- підприємства в цілому
6. Тип економічного зростання вироб-
ництва
- екстенсивного розвитку;
- інтенсивного розвитку
7. Напрям інноваційно-інвестиційної
діяльності
- науки, техніки і технології;
- організаційно-управлінських інновацій;
- інвестиційних проектів і програм
КЛАСИФІКАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
8. Характер витрат - поточних витрат;
- одноразових (капітальних) витрат
9. Об'єкт оцінки - повна (інтегральна);
- часткова (окрема);
- чинникова (багаточинникова)
10. Масштаб міжнародного спів
робіт-ництва
- зовнішньоекономічної діяльності;
- діяльності спільних підприємств і трансна-
ціональних корпорацій
11. Умови оцінювання - реальна;
- розрахункова;
- умовна
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Існує велика кількість показників рентабельності залежно від
того, що є базовим показником для розрахунку, який вид
фінансового резуль­тату (прибутку) з ним зіставляють, з чиїх
позицій оцінюють ефективність господарської діяльності
підприємства.
В прикладних економічних науках, у зарубіжній та вітчизняній
облі­ково-аналітичній практиці залежно від того, що є базовим
показником для розрахунку (з чим порівнюють вибраний
показник фінансового результату діяльності підприємства)
зазвичай виділяють дві великі групи показників рентабельності:
рентабельність продукції (їх ще називають показниками
рента­бельності продажів);
рентабельність капіталу (інвестицій).
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ
ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Формуючи систему показників ефективності діяльності суб'єктів
господарювання, доцільно дотримуватися певних прин­ципів, а
саме:
забезпечення органічного взаємозв'язку критерію та системи
конкретних показників ефективності діяльності;
відображення ефективності використання всіх видів
застосо­вуваних ресурсів;
можливості застосування показників ефективності до
управ­ління різними ланками виробництва на підприємстві
(діяльності в організації);
виконання провідними показниками стимулюючої функції в
процесі використання наявних резервів зростання ефективності
діяльності.
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ
ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Система показників ефективності діяльності, що її побудовано
на підставі зазначених принципів, має включати кілька груп: 1)
узагальнюючі показники ефективності діяль­ності; 2) показники
ефективності використання праці (персона­лу); 3) показники
ефективності використання виробничих засобів та предметів
праці; 4) показники ефективності використан­ня фінансових
коштів (оборотних активів та інвестицій). Кожна з цих груп
включає певну кількість конкретних абсолютних чи відносних
показників, що характеризують загальну ефективність
господарювання або ефективність використання окремих видів
ресурсів.
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ
Класифікаційна ознака Вид проекту
1. Цільова спрямованість ін­вестиційного
проекту
а) - розвитку підприємства;
б) - санації підприємства
2. Напрям інвестиційного проекту відповідно
до цілей стратегічного розвитку під­приємства
а) - освоєння нової продукції;
б) - вдосконалення (упровадження но­вої) техно-логії;
в) - проекти істотного нарощення обсягів вироб-ництва
продукції;
г) - освоєння нових ринків збуту про­дукції;
д) - розширення сировинної бази (для підпри-ємств
добувних галузей економіки)
3. Конкретна форма здійс­нення реальних
інвестицій підприємства
- придбання цілісних майнових комплексів;
б) - нового будівництва об'єктів;
в) - реконструкції підприємства;
г) - модернізації активної частини основних виробничих засобів;
д) - придбання окремих видів матеріаль­них та інноваційних
нематеріальних активів
4. Обсяг інвестування, необ­хідний для
реалізації проекту
а) - малі, з обсягом фінансування до 500 тис. грн;
б) - середні, з обсягом фінансування від 501 до 2000 тис. грн;
в) - великі, з обсягом фінансування понад 2000 тис. грн
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ
5. Термін реалізації інвести­ційного проекту а) - короткострокові, з терміном реалі­зації до
одного року;
б) - середньострокові, з терміном реалізації від
одного до двох років;
в) - довгострокові, з терміном реалізації понад два
роки
6. Склад інвесторів, що ма­ють реалізувати
інвестицій­ний проект
а) -реалізуються самим підприєм­ством без
сторонньої допомоги;
б) -проекти, які реалізуються з участю інших
вітчизняних інвесторів;
в) -проекти, які реалізуються з участю іноземних
інвесторів
7. Рівень ризику інвестицій­ного проекту а) - з рівнем ризику нижче середнього;
б) - з середнім рівнем ризику;
в) - з рівнем ризику вище середнього;
г) - з найвищим рівнем ризику
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Основні показники
оцінювання ефективності
інвестиційних проектів
1. Чистий приведений дохід
2. Індекс дохідності
3. Індекс
рентабельності
4. Період окупності
5. Внутрішня ставка
дохідності
Основні показники
оцінювання ефективності
інвестиційних проектів
ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Рівень економічної та соціальної ефективності діяльності
підприємства залежить від багатьох чинників. Тому для
практичного розв'язання зав­дань управління ефективністю
важливого значення набуває класи­фікація чинників її
зростання за певними ознаками. Класифікацію чинників
зростання ефективності (продуктивності) виробничо-
еко­номічних та інших систем діяльності доцільно здійснювати
за трьо­ма ознаками: 1) видами витрат і ресурсів (джерелами
підвищен­ня); 2) напрямами розвитку та вдосконалення
виробництва (діяль­ності); 3) місцем реалізації в системі
управління виробництвом (діяльністю).
1 sur 13

Contenu connexe

Tendances(20)

G коледж_фп_тема 4G коледж_фп_тема 4
G коледж_фп_тема 4
Александр Белоиваненко1.8K vues
G коледж_фп_тема 3G коледж_фп_тема 3
G коледж_фп_тема 3
Александр Белоиваненко1.8K vues
G коледж_фп_тема 9G коледж_фп_тема 9
G коледж_фп_тема 9
Александр Белоиваненко3.2K vues
G коледж_фп_тема 81G коледж_фп_тема 81
G коледж_фп_тема 81
Александр Белоиваненко1.9K vues
G коледж_фп_тема 101G коледж_фп_тема 101
G коледж_фп_тема 101
Александр Белоиваненко1.8K vues
загороднюк ириназагороднюк ирина
загороднюк ирина
Дмитро Резніченко480 vues
G коледж_фп_тема 111G коледж_фп_тема 111
G коледж_фп_тема 111
Александр Белоиваненко2.3K vues
G коледж_фп_тема 1G коледж_фп_тема 1
G коледж_фп_тема 1
Александр Белоиваненко2K vues
модуль 2модуль 2
модуль 2
Дмитро Резніченко674 vues
аналіз фінансових результатіваналіз фінансових результатів
аналіз фінансових результатів
Дмитро Резніченко1.5K vues

Similaire à Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки(20)

rentabelnist.pdfrentabelnist.pdf
rentabelnist.pdf
metallurg056112 vues
Analiz dilovoyi aktivnosti_pidpriyemstvaAnaliz dilovoyi aktivnosti_pidpriyemstva
Analiz dilovoyi aktivnosti_pidpriyemstva
Дмитро Резніченко281 vues
Analiz dilovoyi aktivnosti_pidpriyemstvaAnaliz dilovoyi aktivnosti_pidpriyemstva
Analiz dilovoyi aktivnosti_pidpriyemstva
Дмитро Резніченко387 vues
PributokPributok
Pributok
metallurg056108 vues
тема 8тема 8
тема 8
CDN_IF1.1K vues
лекция 11лекция 11
лекция 11
cit-cit4.4K vues
модуль 2модуль 2
модуль 2
Tetiana_mk555 vues
аналіз фінансових результатіваналіз фінансових результатів
аналіз фінансових результатів
Дмитро Резніченко477 vues
тема 6тема 6
тема 6
Настя Корабахина489 vues

Dernier(20)

111.pptx111.pptx
111.pptx
Svetlana Solyanik14 vues
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 vues
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 vues
katovani golodom.pptxkatovani golodom.pptx
katovani golodom.pptx
Бібліографи ОДБ ім. Т. Г. Шевченка20 vues
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky106 vues
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptx
savcenkoalena25 vues
EP_presentation_DD.pdfEP_presentation_DD.pdf
EP_presentation_DD.pdf
dereviankodenys14 vues

Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки

 • 1. ТЕМА 13 ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЇЇ ОЦІНКИ
 • 2. ПОНЯТТЯ ЕФЕКТУ Ефект у діяльності підприємства варто розглядати як величину, яка характеризує результат виробництва або впровадження інновації. Може проявлятися в зростанні прибутку, зниженні собівартості, зростанні випуску продукції. Тільки ті підприємства, які навчаться зводити його до мінімуму для свого бізнесу, і виживають в теперішніх умовах. Саме тому в конкурентному середовищі всі підпри­ємства зобов'язані постійно підвищувати свою продуктивність, тобто збільшувати ефект від використовуваних ресурсів і по­точних витрат. Проблема функціонування підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю поточних витрат і ресурсів дося­гати максимально можливого збільшення результату (ефекту).
 • 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕФЕКТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Ознака Види ефектів 1. За наслідками - економічний; - соціальний 2. За місцем одержання - локальний; - народногосподарський 3. За ступенем збільшення - одноразовий; - мультиплікаційний; - синергетичний
 • 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Ефективність діяльності підприємства це комплексне відображення кінце­вих результатів використання засобів, предметів виробництва й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу. Ефективність діяльності підприємства у динаміці величина не постійна, яка може змінюватись під впливом наступних факторів: 1. Стан ринкової кон'юнктури підприємства. 2. Залучення у підприємницьку діяльність додаткових інвестицій. 3. Інтенсивне використання внутрішніх резервів та спроможно­стей підприємства, а саме застосування інтенсивних форм відтво­рення, таких як реконструкція, технічне переозброєння, викорис­тання новітніх технологій. 4. Упровадження різних інновацій у виробництво.
 • 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.Одержаний результат (наслідки) - економічна; - соціальна 2. Місце одержання ефекту - локальна (комерційна); - народногосподарська 3. Метод розрахунку - абсолютна; - порівняльна 4. Ступінь збільшення ефекту - первинна; - мультиплікаційна; - синергічна 5. Структура організації виробництва - робочого місця; - виробничого підрозділу (дільниці, цеху, виробництва); - підприємства в цілому 6. Тип економічного зростання вироб- ництва - екстенсивного розвитку; - інтенсивного розвитку 7. Напрям інноваційно-інвестиційної діяльності - науки, техніки і технології; - організаційно-управлінських інновацій; - інвестиційних проектів і програм
 • 6. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8. Характер витрат - поточних витрат; - одноразових (капітальних) витрат 9. Об'єкт оцінки - повна (інтегральна); - часткова (окрема); - чинникова (багаточинникова) 10. Масштаб міжнародного спів робіт-ництва - зовнішньоекономічної діяльності; - діяльності спільних підприємств і трансна- ціональних корпорацій 11. Умови оцінювання - реальна; - розрахункова; - умовна
 • 7. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Існує велика кількість показників рентабельності залежно від того, що є базовим показником для розрахунку, який вид фінансового резуль­тату (прибутку) з ним зіставляють, з чиїх позицій оцінюють ефективність господарської діяльності підприємства. В прикладних економічних науках, у зарубіжній та вітчизняній облі­ково-аналітичній практиці залежно від того, що є базовим показником для розрахунку (з чим порівнюють вибраний показник фінансового результату діяльності підприємства) зазвичай виділяють дві великі групи показників рентабельності: рентабельність продукції (їх ще називають показниками рента­бельності продажів); рентабельність капіталу (інвестицій).
 • 8. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Формуючи систему показників ефективності діяльності суб'єктів господарювання, доцільно дотримуватися певних прин­ципів, а саме: забезпечення органічного взаємозв'язку критерію та системи конкретних показників ефективності діяльності; відображення ефективності використання всіх видів застосо­вуваних ресурсів; можливості застосування показників ефективності до управ­ління різними ланками виробництва на підприємстві (діяльності в організації); виконання провідними показниками стимулюючої функції в процесі використання наявних резервів зростання ефективності діяльності.
 • 9. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Система показників ефективності діяльності, що її побудовано на підставі зазначених принципів, має включати кілька груп: 1) узагальнюючі показники ефективності діяль­ності; 2) показники ефективності використання праці (персона­лу); 3) показники ефективності використання виробничих засобів та предметів праці; 4) показники ефективності використан­ня фінансових коштів (оборотних активів та інвестицій). Кожна з цих груп включає певну кількість конкретних абсолютних чи відносних показників, що характеризують загальну ефективність господарювання або ефективність використання окремих видів ресурсів.
 • 10. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Класифікаційна ознака Вид проекту 1. Цільова спрямованість ін­вестиційного проекту а) - розвитку підприємства; б) - санації підприємства 2. Напрям інвестиційного проекту відповідно до цілей стратегічного розвитку під­приємства а) - освоєння нової продукції; б) - вдосконалення (упровадження но­вої) техно-логії; в) - проекти істотного нарощення обсягів вироб-ництва продукції; г) - освоєння нових ринків збуту про­дукції; д) - розширення сировинної бази (для підпри-ємств добувних галузей економіки) 3. Конкретна форма здійс­нення реальних інвестицій підприємства - придбання цілісних майнових комплексів; б) - нового будівництва об'єктів; в) - реконструкції підприємства; г) - модернізації активної частини основних виробничих засобів; д) - придбання окремих видів матеріаль­них та інноваційних нематеріальних активів 4. Обсяг інвестування, необ­хідний для реалізації проекту а) - малі, з обсягом фінансування до 500 тис. грн; б) - середні, з обсягом фінансування від 501 до 2000 тис. грн; в) - великі, з обсягом фінансування понад 2000 тис. грн
 • 11. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 5. Термін реалізації інвести­ційного проекту а) - короткострокові, з терміном реалі­зації до одного року; б) - середньострокові, з терміном реалізації від одного до двох років; в) - довгострокові, з терміном реалізації понад два роки 6. Склад інвесторів, що ма­ють реалізувати інвестицій­ний проект а) -реалізуються самим підприєм­ством без сторонньої допомоги; б) -проекти, які реалізуються з участю інших вітчизняних інвесторів; в) -проекти, які реалізуються з участю іноземних інвесторів 7. Рівень ризику інвестицій­ного проекту а) - з рівнем ризику нижче середнього; б) - з середнім рівнем ризику; в) - з рівнем ризику вище середнього; г) - з найвищим рівнем ризику
 • 12. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Основні показники оцінювання ефективності інвестиційних проектів 1. Чистий приведений дохід 2. Індекс дохідності 3. Індекс рентабельності 4. Період окупності 5. Внутрішня ставка дохідності Основні показники оцінювання ефективності інвестиційних проектів
 • 13. ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Рівень економічної та соціальної ефективності діяльності підприємства залежить від багатьох чинників. Тому для практичного розв'язання зав­дань управління ефективністю важливого значення набуває класи­фікація чинників її зростання за певними ознаками. Класифікацію чинників зростання ефективності (продуктивності) виробничо- еко­номічних та інших систем діяльності доцільно здійснювати за трьо­ма ознаками: 1) видами витрат і ресурсів (джерелами підвищен­ня); 2) напрямами розвитку та вдосконалення виробництва (діяль­ності); 3) місцем реалізації в системі управління виробництвом (діяльністю).