Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
http://e-bibliotekarz.org
informacja publiczna
w bibliotece publicznej
Paweł Soczek
http://e-bibliotekarz.org
agenda
• co to jest informacja publiczna?
• przepisy szczegółowe określające zakres informacji p...
http://e-bibliotekarz.org
baza wiedzy:
http://e-bibliotekarz.org
http://e-bibliotekarz.org
prawo człowieka do uzyskiwania informacji
jednym z ważniejszych praw przyjętych przez wspólnotę ...
http://e-bibliotekarz.org
co to jest informacja publiczna?
• zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie...
http://e-bibliotekarz.org
przepisy szczegółowe określające zakres
informacji publicznej
• przepisy ustawy o dostępie do in...
http://e-bibliotekarz.org
komu przysługuje prawo do informacji
• Konstytucja w art. 61 ust. 1: uzyskiwanie informacji jest...
http://e-bibliotekarz.org
podmioty zobowiązane do udzielania
informacji
• zobowiązanymi do udostępniania informacji public...
http://e-bibliotekarz.org
dostęp do informacji publicznej
udostępnianie informacji publicznej – w ujęciu wnioskodawcy – na...
http://e-bibliotekarz.org
Biuletyn Informacji Publicznej
http://e-bibliotekarz.org
wyłączenia z udostępnienia,
w tym ograniczenia ustawowe
• prawo do informacji publicznej podlega...
http://e-bibliotekarz.org
informacja prosta a przetworzona
• Informacja „prosta” <z półki>
- udostępnienie bez wykazania i...
http://e-bibliotekarz.org
interes społeczny przy udostępnianiu
informacji
niewykazanie przez wnioskodawcę, że uzyskanie pr...
http://e-bibliotekarz.org
jakie są terminy udzielania informacji
termin określenie zdarzenia lub zaniechanie wynik działan...
http://e-bibliotekarz.org
w jaki sposób udostępnia się informacje
publiczne
• informacje proste winno się udostępniać bez ...
http://e-bibliotekarz.org
opłaty
• na gruncie Konstytucji RP nie jest regulowana
• Ustawa o dostępie do informacji publicz...
http://e-bibliotekarz.org
odmowa udostępnienia informacji publicznej
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w...
http://e-bibliotekarz.org
nieudzielenie informacji publicznej
Przykład: wnioskodawca wnioskuje o udostępnienie
informacji,...
http://e-bibliotekarz.org
sankcje
kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej,
podlega g...
http://e-bibliotekarz.org
ponowne wykorzystanie informacji
sektora publicznego
wdrożenie do polskiego prawa nowelizacji Dy...
http://e-bibliotekarz.org
definicje
informacja sektora publicznego –
każda treść lub jej część, niezależnie od
sposobu utr...
http://e-bibliotekarz.org
komu przysługuje to prawo
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania
informacji sekt...
http://e-bibliotekarz.org
ograniczenia
Prawo do ponownego wykorzystywania
podlega ograniczeniu:
• do których dostęp jest o...
http://e-bibliotekarz.org
zasady udostępniania i przekazywania
• w porównywalnych sytuacjach: równe zasady i opłaty
• nie ...
http://e-bibliotekarz.org
udostępnianie zasad
Podmiot zobowiązany udostępnia na swojej stronie
podmiotowej BIP w menu prze...
http://e-bibliotekarz.org
warunki ponownego wykorzystywania
Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje
w...
http://e-bibliotekarz.org
opłaty
• Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu
ich ponownego wykor...
http://e-bibliotekarz.org
kiedy składa się wniosek
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji wnosi się
w przypadkach, g...
http://e-bibliotekarz.org
co musi zawierać wniosek
Wniosek zawiera w szczególności:
• nazwę podmiotu zobowiązanego
• infor...
http://e-bibliotekarz.org
rozpatrywanie wniosku
Rozpatrzenie wniosku następuje
niezwłocznie, nie później jednak niż w
term...
http://e-bibliotekarz.org
po rozpatrzeniu wniosku
Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku
• przekazuje informację sekt...
http://e-bibliotekarz.org
po rozpatrzeniu wniosku
Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu
wniosku:
• składa ofertę zawierającą...
http://e-bibliotekarz.org
sprawdzaliśmy jak to robią małopolskie
biblioteki
Pytanie pierwsze
• Czy w kierowanej przez Pana...
http://e-bibliotekarz.org
sprawdzaliśmy jak to robią małopolskie
biblioteki
• Z ogólnej liczby 740 bibliotek publicznych n...
http://e-bibliotekarz.org
sprawdzaliśmy jak to robią małopolskie
biblioteki
Pytanie drugie
• Ile złożonych zostało w okres...
http://e-bibliotekarz.org
Agnieszka J. Strojek:
Prawo dostępu do informacji publicznej
„Dla bibliotek publicznych koniec X...
http://e-bibliotekarz.org
pytania?
http://vimeo.com/87726685
http://e-bibliotekarz.org
pytania?
Dziękuję
Paweł Soczek
tel. 600700450
e-mail: mail@pawelsoczek.pl
38
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Informacja publiczna w bibliotece publicznej brzesko 20160420

466 vues

Publié le

informacja publiczna w bibliotece publicznej

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Informacja publiczna w bibliotece publicznej brzesko 20160420

 1. 1. http://e-bibliotekarz.org informacja publiczna w bibliotece publicznej Paweł Soczek
 2. 2. http://e-bibliotekarz.org agenda • co to jest informacja publiczna? • przepisy szczegółowe określające zakres informacji publicznej • komu przysługuje prawo do informacji • podmioty zobowiązane do udzielania informacji • dostęp do informacji publicznej • wyłączenia z udostępnienia, w tym ograniczenia ustawowe • przetworzenie a przekształcenie informacji publicznej • interes społeczny przy udostępnianiu informacji • jakie są terminy udzielania informacji • w jaki sposób udostępnia się informacje publiczne • opłaty • ponowne wykorzystywanie informacji publicznej • jak określiliśmy stan gdzie jesteśmy dzisiaj
 3. 3. http://e-bibliotekarz.org baza wiedzy: http://e-bibliotekarz.org
 4. 4. http://e-bibliotekarz.org prawo człowieka do uzyskiwania informacji jednym z ważniejszych praw przyjętych przez wspólnotę międzynarodową • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. W art. 10 …każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność (...) otrzymywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe) • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. Art.19 daje każdemu człowiekowi prawo do swobodnego poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru • Zielona Księga Komisji Wspólnot Europejskich z 1999 r. Dokument ten porusza zagadnienie dostępu do informacji w sektorze publicznym oraz zawiera wytyczne dla organów ustawodawczych państw będących członkami Wspólnoty • Karta Praw Podstawowych UE z 2000 r. dokument wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.; w jednym dokumencie zawiera wszystkie prawa publiczne, gospodarcze, socjalne oraz obywatelskie każdego obywatela Unii Europejskiej, a także każdej osoby fizycznej bądź prawnej mającej swoją siedzibę w państwie członkowskim • Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 5. 5. http://e-bibliotekarz.org co to jest informacja publiczna? • zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy obywatel ma zagwarantowane prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wprowadziła podstawową normę, zasadę domniemanej jawności przywracając dla potrzeb wykładni właściwe proporcje pomiędzy jawnością i jej wyłączeniem w obszarze informacji publicznej • informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa
 6. 6. http://e-bibliotekarz.org przepisy szczegółowe określające zakres informacji publicznej • przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem, że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej. Przepisów ustawy w zakresie przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium oraz jej udostępniania w tym repozytorium nie stosuje się do: centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek i rejestru zastawów • przykłady przepisów szczególnych • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 7. 7. http://e-bibliotekarz.org komu przysługuje prawo do informacji • Konstytucja w art. 61 ust. 1: uzyskiwanie informacji jest prawem obywatela (polskiego) • Ustawa: prawo takie przysługuje każdemu (a zatem również obywatelom innych państw, bezpaństwowcom, osobom prawnym z siedzibą za granicą, organizacjom międzynarodowym itd.) • Od wnioskodawcy wymaga się jedynie, by był pełnoletni i nieubezwłasnowolniony (choć i to jest kwestionowane), nie musi natomiast mieszkać na terytorium Polski. Uprawnienie takie ma zatem każdy podmiot prawny i to niezależnie od tego, czy informacja ma dla niego jakiekolwiek znaczenie. • Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 2 omawianej ustawy od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego .
 8. 8. http://e-bibliotekarz.org podmioty zobowiązane do udzielania informacji • zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej są: organy władzy publicznej, osoby pełniące funkcje publiczne, organy samorządu gospodarczego i zawodowego i inne osoby oraz jednostki organizacyjne w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa • katalog w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej
 9. 9. http://e-bibliotekarz.org dostęp do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej – w ujęciu wnioskodawcy – następuje w jednym z trzech trybów wskazanych w ustawie. • publikacja w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletyn Informacji Publicznej • wniosek o udostępnienie informacji • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych bądź też przez zainstalowanie w tych miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją
 10. 10. http://e-bibliotekarz.org Biuletyn Informacji Publicznej
 11. 11. http://e-bibliotekarz.org wyłączenia z udostępnienia, w tym ograniczenia ustawowe • prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych • rodzaje tajemnic: • zastrzeganą ze względu na dobro ogółu (państwa) czyli państwową lub służbową; informacje niejawne, tajemnice zamówień publicznych, tajemnice wynikające z ustawy o prokuraturze, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o tajemnicy statystycznej • chronioną ze względu na prywatność jednostek - tajemnice akt stanu cywilnego, tajemnica pomocy społecznej, tajemnice ubezpieczeń społecznych, tajemnica bankowa, ustawa o ochronie danych osobowych • tajemnice zawodowe i kontroli, które same odrębnie nie stanowią tajemnic nie są samodzielną podstawą ochrony, ale zabezpieczają nienaruszalność tych podstawowych, a więc życia prywatnego, tajemnicy państwowej i służbowej, przedsiębiorcy. tajemnice zawodowe, to takie jak: tajemnica kontroli, lekarska, radcowska, notarialna, adwokacka, komornicza, dziennikarska, biegłych rewidentów, agentów i brokerów oraz wynikająca z ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów • ochrona (niemożność udostępnienia) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy • anonimizacja
 12. 12. http://e-bibliotekarz.org informacja prosta a przetworzona • Informacja „prosta” <z półki> - udostępnienie bez wykazania interesu prawnego lub faktycznego • informacja przetworzona <opracowana przy użyciu dodatkowych sił i środków na podstawie posiadanych przez niego danych, w związku z żądaniem wnioskodawcy na podstawie kryteriów przez niego wskazanych> lub <której wytworzenie wymaga intelektualnego zaangażowania podmiotu zobowiązanego> - udostępnienie wymaga wykazania, iż uzyskanie żądanej przez niego informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego • Informacja przekształcona?
 13. 13. http://e-bibliotekarz.org interes społeczny przy udostępnianiu informacji niewykazanie przez wnioskodawcę, że uzyskanie przez niego informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego stanowi podstawę do wydania przez zobowiązanego decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej
 14. 14. http://e-bibliotekarz.org jakie są terminy udzielania informacji termin określenie zdarzenia lub zaniechanie wynik działania niezwłocznie/ bez zbędnej zwłoki złożenia wniosku w formie nieudokumentowanej udostępnienie informacji publicznej 14 dni złożenie wniosku udostępnienie informacji publicznej 14 dni złożenie wniosku powiadomienie wnioskodawcy w przedmiocie braku możliwości udostępnienia informacji w formie wskazanej we wniosku - (warto jednak zawrzeć pouczenie o możliwości umorzenia postępowania, jeżeli wnioskodawca nie złoży ponownego wniosku w terminie 14 dni) 14 dni złożenie wniosku powiadomienie wnioskodawcy o wysokości opłaty za przekształcenie informacji 14 dni powiadomienie o wysokości opłaty za przekształcenie informacji udostępnienie informacji (chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek) 2 miesiące maksymalny termin do udzielenia informacji (dla spraw szczególnie skomplikowanych) informacja do wnioskodawcy – udzielenie informacji publicznej
 15. 15. http://e-bibliotekarz.org w jaki sposób udostępnia się informacje publiczne • informacje proste winno się udostępniać bez pisemnego wniosku np. ustnie lub telefonicznie. • udostępnianie informacji publicznej następuje zgodnie z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanymi we wniosku • w przypadku braku możliwości udostępnienia informacji publicznej w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot zobowiązany powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach takiego stanu rzeczy i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może zostać udostępniona niezwłocznie
 16. 16. http://e-bibliotekarz.org opłaty • na gruncie Konstytucji RP nie jest regulowana • Ustawa o dostępie do informacji publicznej: dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny (ale nie bez kosztowny!) • zgodnie z zastrzeżeniem w art. 15: dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Uwaga: w literaturze przedmiotu, nie można znaleźć uzasadnienia dla określania tych kosztów poprzez wyliczenia związane z określeniem kosztów pracy związanej z realizacją tego obowiązku. wysokość opłaty - koszt utrwalenia dokumentacji (koszty przekształcenia informacji, np. z formy dokumentu papierowego na formę zeskanowanego pliku elektronicznego, oraz koszty składników materialnych udostępnienia informacji w sposób zgodny z wnioskiem, np. na dysku CD czy DVD, a także w formie kserokopii dokumentu) Uwaga: Z powodu, że ktoś nie uiścił opłaty nie można wydać decyzji o odmowie udzielenia informacji, bądź pozostawić sprawę bez rozpoznania. (patrz: wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lipca 2010 (II SAB/Wa 113/10)
 17. 17. http://e-bibliotekarz.org odmowa udostępnienia informacji publicznej Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych sądy administracyjne są właściwe we wszystkich sprawach odmowy udostępnienia informacji publicznej Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego; odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni oraz uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, a także oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (ochrona prywatności i dane osobowe), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
 18. 18. http://e-bibliotekarz.org nieudzielenie informacji publicznej Przykład: wnioskodawca wnioskuje o udostępnienie informacji, która nie ma charakteru informacji publicznej lub wnioskodawca prosi – w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – o udostępnienie informacji, która podlega udostępnieniu na podstawie innych przepisów. Np. wnosi o udostępnienie informacji na wniosek, w sytuacji gdy dana informacja została już opublikowana w BIP, albo też wnioskuje o udzielenie informacji publicznej do podmiotu, który takiej informacji nie posiada. nieudzielenie informacji (ale nie odmowy jej udzielenia) następuje np. w sytuacji, w której informacja publiczna nie może być lub nie musi być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku Forma: pismo do wnioskodawcy wyjaśniające przyczynę nieudostępnienia informacji publicznej. Nie jest to decyzja administracja i nie powinno się w takim piśmie zawierać pouczeń typowych dla takich decyzji. Ewentualnie można wskazać, że w przypadku, gdy wnioskodawca nie uznaje przedstawionego stanowiska, to przysługuje mu bezpośrednio skarga na bezczynność do właściwego ze względu na siedzibę podmiotu – sądu administracyjnego.
 19. 19. http://e-bibliotekarz.org sankcje kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku
 20. 20. http://e-bibliotekarz.org ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wdrożenie do polskiego prawa nowelizacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dyrektywa 2003/98/WE), znowelizowana przez Dyrektywę 2013/37/WE, która ustanowiła minimalny zestaw reguł określających ponowne wykorzystanie dokumentów będących w posiadaniu organów sektora publicznego - nowelizacja rozszerza zakres dyrektywy na działalność bibliotek (w tym bibliotek uniwersyteckich), archiwów i muzeów
 21. 21. http://e-bibliotekarz.org definicje informacja sektora publicznego – każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do jej udostępnienia ponowne wykorzystywanie - wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań. 21z 14
 22. 22. http://e-bibliotekarz.org komu przysługuje to prawo Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego: • udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, lub w inny sposób • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie 22z 14
 23. 23. http://e-bibliotekarz.org ograniczenia Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu: • do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Prawo podlega ograniczeniu w zakresie informacji: • których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem • powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie • do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie baz danych, prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia – Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane • będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł 23z 14
 24. 24. http://e-bibliotekarz.org zasady udostępniania i przekazywania • w porównywalnych sytuacjach: równe zasady i opłaty • nie można wprowadzać ograniczeń korzystania przez różnych użytkowników • udostępnianie/przekazywanie z użyciem systemów teleinformatycznych – przy pomocy formatów otwartych danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, a jeżeli to możliwe w formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego wraz z metadanymi. • podmioty zobowiązane nie są zobowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności 24z 14
 25. 25. http://e-bibliotekarz.org udostępnianie zasad Podmiot zobowiązany udostępnia na swojej stronie podmiotowej BIP w menu przedmiotowym w kategorii „Ponowne wykorzystywanie”: • warunki ponownego wykorzystywania, jeżeli zostały przez niego określone; • informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w tym podstawie ich obliczania, jeżeli zostały przez niego ustalone, oraz informację o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji • informację o czynnikach, które są brane pod uwagę przy ustalaniu nakładanych opłat za ponowne wykorzystywanie, w przypadku podmiotów zobowiązanych będących muzeami państwowymi lub muzeami samorządowymi • informację o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu • umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, powody jej zawarcia oraz wyniki oceny tej umowy, o ile taka umowa została zawarta Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w sposób inny niż w BIP lub w centralnym repozytorium, wraz z ich udostępnieniem informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo określa te warunki lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie. Brak informacji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium uważa się za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez warunków. • warunki ponownego wykorzystywania określone przez podmiot zobowiązany w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, stanowią ofertę zawierającą te warunki • warunki udostępnione w inny sposób - jeżeli zostały ustalone, stanowią ofertę zawierającą te warunki lub informację. • ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionych w sposób, uważa się za przyjęcie przez użytkownika oferty 25z 14
 26. 26. http://e-bibliotekarz.org warunki ponownego wykorzystywania Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezwarunkowo. Podmiot zobowiązany określa warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. W szczególności podmiot zobowiązany określa warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany. Warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć: • obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego • obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej • zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje Biblioteki publiczne mogą określać (inne) dodatkowe warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego: • w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń; • do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego Określenie warunków ponownego wykorzystywania nie może w sposób nieuzasadniony ograniczać możliwości ponownego wykorzystywania. 26z 14
 27. 27. http://e-bibliotekarz.org opłaty • Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. • Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. • ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania • Podmiot zobowiązany, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie. • Podmiot zobowiązany wskazuje, na żądanie wnioskodawcy, sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie. 27z 14
 28. 28. http://e-bibliotekarz.org kiedy składa się wniosek Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego: • nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium • została udostępniona w sposób inny i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego. 28z 14
 29. 29. http://e-bibliotekarz.org co musi zawierać wniosek Wniosek zawiera w szczególności: • nazwę podmiotu zobowiązanego • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika w sposób lub w formie wskazanych we wniosku • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych; • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym Wniosek, zawiera także wskazanie okresu (do 12 miesięcy), przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 29z 14
 30. 30. http://e-bibliotekarz.org rozpatrywanie wniosku Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku 30z 14
 31. 31. http://e-bibliotekarz.org po rozpatrzeniu wniosku Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie; • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. • W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. • Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom • Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku • W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie baz danych, prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej. Przepisu nie stosuje się do muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, biblioteki naukowych oraz archiwów. 31z 14
 32. 32. http://e-bibliotekarz.org po rozpatrzeniu wniosku Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku: • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw • informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego • Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. • W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, a skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę 32z 14
 33. 33. http://e-bibliotekarz.org sprawdzaliśmy jak to robią małopolskie biblioteki Pytanie pierwsze • Czy w kierowanej przez Pana (Panią) jednostce prowadzona jest ewidencja (rejestr, spis) wniosków o udzielenie informacji publicznej? Jeśli tak to od kiedy? • Ile złożonych zostało w okresie 2013 r. w kierowanej przez Pana (Panią) jednostce wniosków o udzielenie informacji publicznej? • Ile wystosowano odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej? Ile z nich (odpowiedzi) udzielono w terminie dłuższym niż 14 dni? • Ile z udzielonych odpowiedzi w 2013 r. zawierało odmowę udostępnienia informacji publicznej? • Ile – w okresie 2013 r. – w kierowanej przez Pana (Panią) jednostce złożono wniosków o ponowne wykorzystanie informacji? • Jeśli odpowiedź na pytanie 5 jest pozytywna, to jaki przychód miała kierowana przez Pana jednostka z udzielenia informacji do ponownego wykorzystania?
 34. 34. http://e-bibliotekarz.org sprawdzaliśmy jak to robią małopolskie biblioteki • Z ogólnej liczby 740 bibliotek publicznych na terenie Małopolski 517 jednostek posiada adres skrzynki poczty elektronicznej • 13 jednostek, a więc 1/3, nie posiada skrzynek poczty elektronicznej lub ich adresu nie upublicznia • Po wysłaniu wniosków, mechaniczna odpowiedź od urządzeń sieciowych wskazała, że 30 adresów jest, z przyczyn technicznych, nieosiągalnych dla serwera poczty elektronicznej • Można więc założyć, że możliwych odpowiedzi było 487 • Otrzymano 48 odpowiedzi, co stanowi nieco ponad 10% żądanych • Z ww. odpowiedzi udzielonych z naruszeniem terminu było 5 • W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku nie otrzymano żadnej informacji o niemożliwości odpowiedzi w terminie 14 dni
 35. 35. http://e-bibliotekarz.org sprawdzaliśmy jak to robią małopolskie biblioteki Pytanie drugie • Ile złożonych zostało w okresie 2014 r. w kierowanej przez Pana (Panią) jednostce wniosków o udzielenie informacji publicznej? • Jakie jest średnie wynagrodzenie brutto (bez kosztów pracodawcy) pracowników biblioteki za 2013 r. i 2014 r. (okres 8 miesięcy)?”.
 36. 36. http://e-bibliotekarz.org Agnieszka J. Strojek: Prawo dostępu do informacji publicznej „Dla bibliotek publicznych koniec XX i początek XXI wieku to czas przełomu i zmian. Następują przeobrażenia tradycyjnych form działania tych placówek. Coraz większego znaczenia dla skuteczności podejmowanych działań instytucjonalnych, także na gruncie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, nabiera tzw. kultura adaptacji (…). Istotnym elementem tej kultury organizacyjnej jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz otwarcie się na nowe potrzeby, wynikające ze zmian politycznych, gospodarczych, społecznych, a także kulturalnych. Ponadto, (…) od instytucji takich, jak biblioteki publiczne wymaga się jeszcze celowej mediacji, pośrednictwa, rozpowszechniania stosownie do uświadamianych i nieuświadamianych potrzeb lokalnej publiczności”.
 37. 37. http://e-bibliotekarz.org pytania? http://vimeo.com/87726685
 38. 38. http://e-bibliotekarz.org pytania? Dziękuję Paweł Soczek tel. 600700450 e-mail: mail@pawelsoczek.pl 38

×