Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

INSET G1AP

2 024 vues

Publié le

Group 1 INSET Sample LP

Publié dans : Formation, Technologie
  • Soyez le premier à commenter

INSET G1AP

  1. 1. Quarter No: First Topic: Kasaysayan Time Frame: 2 weeks Stage 1 Desired Results Content Standard: Performance Standard: Pamantayan sa Unang Taon: Naipapamalas ng Naipapamalas ng mag-aaral ang kasanayan sa mag-aaral ang pag-unawa sa mga pamamagitan ng pagsulat o pagsagawa ng pangunahing kaisipan at mga napapanahong gawain tulad ng kasaysayang lokal o case study isyung pang-kasaysayan at pampamahalaan ng na nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa Pilipinas gamit ang mga kasanayan at bahaging ginagampanan ng kasaysayan, pagpapahalaga tungo sa pagpapatatag ng heograpiya, at tao sa pagbuo at pag-unlad ng pagkabansa, sistemang demokratiko, sinaunang kabihasnang Pilipino. pagkakaisa, at mabuting pagkamamamayan. Pamantayang Pangnilalaman: Naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasaysayan at sa bahaging ginagampanan ng heograpiya at ng tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Note: Pag-aaral ng kasaysayan, kahulugan ng kasaysayan, kahalagahan ng kasaysayan, kaugnayan ng kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan Essential Understanding Essential Question Ang kasaysayan ay nagbibigay linaw upang Bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan? makabuo ng pananaw sa nakaraanna makatutulong sa kasalukuyan at sa hinaharap Prior Knowledge Transfer 1. Ang kasaysayan ay isang agham. Maging responsableng mamamayan sa 2. Ang kasaysayan ay pag-aaral ng pagtataguyod at pangangalaga ng mga pangyayari, petsa, at mga taong naiwang bakas ng kasaysayan upang mapanatili mahahalaga. ang pagmamahal sa ating pinagmulan. 3. Ang kasaysayan ay walang kinalaman sa ating hinaharap sapagkat ito ay tumutukoy lamang sa ating nakaraan. Students will know: Students will be able to do: 1. Kahulugan ng kasaysayan 1. Pagpapaliwanag sa kahulugan ng 2. Kahalagahan ng kasaysayan kasaysayan 3. Kaugnayan ng kasaysayan sa iba pang 2. Pag-aanalisa sa kahalagahan ng disiplinang panglipunan kasaysayan sa kasalukuyang panahon 3. Pagsusuri sa kaugnayan ng iba’t-ibang disiplinang panlipunan sa kasaysayan
  2. 2. Stage 2 Assessment Evidence at the Level of Performance Task Evidence of Understanding Performance Paggawa ng Case Study  Pagpapaliwananag 1. Semantic Web Ang Center for Bulacan (Naipaliliwanag 2. Picture Analysis Studies (CBS) ay isang ang kahulugan ng 3. News Clipping institusyong nagsasaliksik at kasaysayan ayon sa 4. News-Reporting sumusubok na bumuo ng ma sariling pang- 5. Picture Analogy lokal na kasaysayan sa bawat unawa) 6. Brain Storming bayan sa probinsya ng  Semantic Web 7. Simulation Bulacan. Isa ka sa naatasang and Picture 8. Panel Discussion magsaliksik upang makatulong Analysis sa binubuong aklat patungkol sa lokal na kasaysayan ng  Interpretasyon pagbibigay-pagkilala sa mga (Nagbibigyang bayaning Bulakenyo sa Araw kahulugan ang ng Kagitingan. kaugnayan ng Inaasahang makagagawa kasaysayan sa pag- ka ng isang maikling salaysay unlad ng na naglalahad sa katangiang kabihasnan) pisikal,kultura,  Picture Analogy pangkabuhayan, tala ng mga bayaning nagmula sa  Aplikasyon nassabing bayan at (Gumawa ng kasaysayan. Ang mga sariling news article nakalap na impormasyon ang upang maibahagi magiging basehan ng sa mga kamag- paglikha ng isang aklat aaral ang patungkol sa lokal na kahulugan, kasaysayan ng bawat bayan kaugnayan at ng Bulacan. kahalagahan ng kasaysayan sa lipunan)  Balita Ko, Balita Mo (News- Writing and Reporting)  Pagkilala sa Sarili (Nasusuri ang mga iba’t-ibang disiplinang may kaugnayan sa kasaysayan gamit ang sariling pananaw)  Double Jeopardy (Simulation Game)
  3. 3.  Empathy (Nagagampanan ang katauhang ng isang dalubhasa sa pagpapakilala ng kaugnayan ng kasaysayan sa kanyang disiplina)  Panel Discussion Stage 3 Learning Plan Teaching/Learning Sequence : Use of Three Is I. Introduce Essential Questions Semantic Web – Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng pagkakataong bumuo ng sariling konsepto ukol sa kahulugan ng kasaysayan sa pamamagitan ng picture analysis. Pamprosesong Tanong: 1. Batay sa mga larawan na nakita ninyo, anu-ano ang mga salita na maaari ninyong iugnay dito? 2. Batay sa mga salitang naibigay ninyo, bumuo ng sariling kahulugan ng kasaysayan. 3. Bakit sa inyong palagay ito ay kahulugan ng kasaysayan? 4. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan? II. Interaction with Different Resources to Answer EQ Alamin natin ang kahulugan, kahalagahan, at kaugnayan ng kasaysayan sa pag-unlad ng isang bayan. Upang matugunan ito, ang mga mag-aaral ay gagawa sa mga susunod na classroom activities. A. Brain Storming Hatiin ang klase sa limang pangkat. Ang bawat pangkat ay hihikayatin mag-usap usap at bumuo ng mga kaisipan kaugnay ng kahalagahan ng kasaysayan. Upang mas mapalalim ang brain storming sundin ang mga sumusunod na gabay na katanungan. Gabay na Katanungan: Gaano kahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan sa mga sumusunod na aspeto: 1. Sarili 2. Lipunan 3. Bansa 4. Daigdig Pagkatapos ng brainstorming, susubukan ng mga mag-aaral na palalimin pa ang kahalagahan ng kasaysayan sa pamamagitan ng sumusunod na gawain. B. Picture Analogy Magpapakita ang guro ng mga larawan kung saan tutukuyin ng mag-aaral ang ipinahihiwatig nito at ang kaugnayan ng larawan sa ibang larawan upang makabuo ng
  4. 4. konsepto. Gabay na katanungan: 1. Ano ang ipinapakita ng una at ikalawang larawan? 2. Ano ang kaugnayan ng una at ikalawang larawan sa ikatlong larawan? 3. Kung ang ikaapat na larawan ay nagpapakita ng isang mahalagang kaganapan sa nakalipas, paano mo ilalarawan ang kasalukuyang kalagayan ng bansa? 4. Ano ang kabuluhan ng pag-aaral ng kasaysayan? 5. Sa kabuuan ng pagsusuri, bakit mahalaga ang kasaysayan? C. News Clipping Hikayatin ang mga mag-aaral na magsaliksik ng mga news clippings na may kaugnayan sa kahalagahan ng kasaysayan. Maaaring gamitin ang mga sumusunod: (Kung walang internet, papuntahin ang mga mag-aaral sa silid-aklatan) Websites: http://pinas.dlsu.edu.ph/history.html (Philippine History Online) http://filipiniana.net (Kasaysayan ng Pilipinas Iba’t-Ibang Pananaw) http://philippine-history.org/early-filipinos.htm (Sinaunang Kasaysayan ng Pilipinas) D. Balita Mo, Balita Ko (News Reporting) Iuulat ng mga mag-aaral ang napili nilang news clipping sa klase. Maaaring talakayin ang iba’t-ibang pananaw ukol sa kahalagahan ng kasaysayan. E. Simulation Ang mga mag-aaral ay maglalaro ng Double Jeopardy Game, upang maunawaan ang mga iba’t-ibang konsepto ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagsunod sa bawat panuntunan. Panuntunan ng Laro 1. Ang bawat pangkat ay may pagkakataong pumil ng isang kategorya at kung gaanong kalaking puntos ang nais makamit ng pangkat. 2. Sa bawat kategoryang pipiliin ay may nakalaang katanungan. 3. Ang bawat pangkat ay may nakalaang limang segundo upang sagutin ang bawat katanungan na nagbibigay daan para makalikom ng maraming puntos. 4. Sa huling bahagi ng laro ang bawat pangkat ay magkakaroon ng pagkakataong madoble ang puntos na kanilang nalikom batay sa kanyang puntos na binahagi. 5. Ang pangkat na makakakalap ng pinakamaraming puntos ang siyang magwawagi sa larong ito. F. Panel Discussion Ang mga mag-aaral ay inaatasang magsagawa ng “panel discussion”, ang mga ito ay gaganap bilang mga dalubhasa sa iba’t ibang agham panlipunan upang maipaliwanag ang kaugnayan ng mga disiplinang ito sa pag-aaral ng kasaysayan. Dito maaari silang gumanap bilang mga sosyolohista, antropologo atbp. III. Integration of Findings with EU and Application of EU 1. Pagbubuo ng Concept Map Ang mga mag-aaral ay bubuo ng isang concept map kung saan ito’y magpapakita sa kaisipang “kasaysayan”.
  5. 5. 2. Pagsasagawa ng Case Study Ang Center for Bulacan Studies (CBS) ay isang institusyong nagsasaliksik at sumusubok na bumuo ng ma lokal na kasaysayan sa bawat bayan sa probinsya ng Bulacan. Isa ka sa naatasang magsaliksik upang makatulong sa binubuong aklat patungkol sa lokal na kasaysayan ng pagbibigay-pagkilala sa mga bayaning Bulakenyo sa Araw ng Kagitingan. Inaasahang makagagawa ka ng isang maikling salaysay na naglalahad sa katangiang pisikal,kultura, pangkabuhayan, tala ng mga bayaning nagmula sa nassabing bayan at kasaysayan. Ang mga nakalap na impormasyon ang magiging basehan ng paglikha ng isang aklat patungkol sa lokal na kasaysayan ng bawat bayan ng Bulacan. Ang inyong output ay huhusgahan batay sa: a. Pagkilala sa kaanyuan, katangian, at sakop ng lokal na kasaysayan sa bayang napili. b. Pagsusuri sa kalakasan at kahinaan ng lokal na kasaysayan ng bayang napili. c. Pagtukoy sa mga suliraning pangkasaysayan ng bayang napili. d. Pagtataya ng mga pagpapahalaga at antas ng pagkilos ng pamayanan sa kanilang lokal na kasaysayan. e. Paglikha ng epektibong solusyon at pamamaraan upang maitaguyod ang lokal na kasaysayan. Pagpapahalaga: Ang guro ay gagamit ng isang valuing strategy na tinatawag na Freedom Wall kung saan ang mga mag-aaral ay makapagbabahagi ng mga natutunan nila mula sa natapos na pag-aaral ng kasaysayan. Inaasahan na ang kanilang mga ilalahad na pagpapahalaga ay naaayon sa ating pamantayan. Iproseso ito upang matiyak na walang negatibong pananaw. Contingency Plan: Hikayatin ang mga mag-aaral na lumikha ng mga proyektong maaari nilang magawa upang mapangalagaan ang mga nalalabing historical landmarks and heritage sites ng Bulacan. 1. Panukalang Proyekto 2. Hakbang sa Pagsasakatuparan Closure: Mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan dahil ditto natin matutugunan kung paano tayo mamumuhay ssa kasalukuyan. Ang kasaysayan ay isang mahalagang batayan kung papaano natin maiwawasto ang mga pagkakamali o mga pagkukulang ng ating nakaraan upang makamit ang isang maunlad at wastong pamumuhay.

×