วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่                 Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ1 ...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001          ่             Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ2    ...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่           Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ 3   www.f...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่           Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ4   www.face...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่              Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ5   ...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่                Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ6 ...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001             ่           Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ   ...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001            ่              Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ ...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่                 Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ9 ...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001            ่              Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ ...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่                 Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ11...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001          ่              Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ 12 ...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001            ่                Design by Mr.Narudol Pechsook ติด...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001           ่                 Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่           Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ15   www.f...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่                 Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ16...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่           Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ17   www.f...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001          ่              Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ18  ...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่                 Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ19...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001          ่           Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ20    w...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001          ่              Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ21  ...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่                 Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ22...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001          ่              Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ23  ...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่                 Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ24...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่           Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ25   www.f...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001         ่           Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ26   www.f...
วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001          ่              Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ27  ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

เอกสารประกอบการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป 3200 0001 ภาคฤดูร้อน

36 098 vues

Publié le

Publié dans : Formation, Business, Technologie

เอกสารประกอบการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป 3200 0001 ภาคฤดูร้อน

 1. 1. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ1 www.facebook.com/pechsook บทที่ 1 ความสาคัญของธุรกิ จ จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้เสร็จสิน นักเรียนสามารถ ่ ้ 1.บอกความหมายของคาว่า “ธุรกิจ” ได้ถูกต้อง 2.แบ่งแยกข้อแตกต่างระหว่างกิจกรรมทีเป็นธุรกิจ หรือไม่เป็นธุรกิจ ได้ถูกต้อง ่ 3.บอกวัตถุประสงค์ทสาคัญทีสุดของธุรกิจได้ถูกต้อง ่ี ่ 4.อธิบายประเภทของธุรกิจ แต่ละประเภทได้ถูกต้อง ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ชวนคิดก่อนเรียน ที่มาของธุรกิจ อดีต ั ั ปจจุบน ……………………………….. …………………………………... ……………………………….. …………………………………... ……………………………….. …………………………………...
 2. 2. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ2 www.facebook.com/pechsook ความหมาย + ธุรกิจ หมายถึง องค์กรทีทาให้สินค้าหรือบริ การ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ่ ่ และหวังผลกาไรเป็ นสิงตอบแทน ่ + ธุรกิจ หมายถึง กิ จกรรมทีทาขึนเพือแสวงหากาไรและมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน ่ ้ ่ + ธุรกิจ หมายถึง ข้อพิ จารณากิ จกรรมที่เป็ นธุรกิ จ กิจกรรมใดๆทีมนุ ษย์แสดงออกมา จะจัดเป็ นธุรกิจหรือไม่ เรามีหลักการในการพิจารณาเบืองต้น ่ ้ (เบืองต้นเท่านัน!) คือ กิจกรรมนันๆ ต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการต่อไปนี้คอ ้ ้ ้ ื 1.เป็ นกิจกรรม = หมายถึง การกระทา เช่น กิน เดิน นัง ขับถ่าย ่ 2.เป็ นกิจกรรมทีแสวงหากาไร = หมายถึง ยอดขาย – เงินลงทุน แล้วตัวเลขเป็ นบวก ่ 3.มีความเสียง = หมายถึง เสียงต่อการขาดทุน หรือ เสียงต่อภัยอันตรายอื่นๆ ่ ่ ่ 4.ขาดทุน = หมายถึง ยอดขาย – เงินลงทุน ตัวเลขเป็ นลบ สาคัญ เวลาพิจารณาคือต้องเข้าองค์ประกอบทัง 4 ข้อ ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ ถ้าขาดกิจกรรม ้ นันๆ จะไม่ใช่ธุรกิจทันที!! ้ ลองทาดูคณทาได้!!! ุ ตัวอย่างที่ 1 นายต้นเดินตดอยูหน้าโรงเรียน JBAC ่ ตอบ ไม่เป็ นธุรกิจ เพราะไม่ใช่การแสวงหากาไร ตัวอย่างที่ 2 นายต้นเปิดร้านขาย ก๋วยเตียวหน้าโรงเรียน JBAC๋ ตอบ..................................................................................................................................
 3. 3. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ 3 www.facebook.com/pechsook วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 1.สร้างเงิน 2.สร้างงาน 3.สร้างคน(กาไร Maximize Profit) (Make a Job) (Make a Person) นักเรียนคิดว่า วัตถุประสงค์ทสาคัญทีสุดของการทาธุรกิจ คืออะไร? เพราะเหตุใดจึงคิด ่ี ่ เช่นนัน? ้ ปัจจัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ ั คาว่า ปจจัย หมายถึง ส่วนประกอบหรือสิงทีเราต้องคานึงถึงทุกครัง เมื่อประกอบธุรกิจ แบ่ง ่ ่ ้ ออกเป็ น 8 เรื่องด้วยกันคือ 1.ผูลงทุน / ผูประกอบการ = ……………………………………………………………….. ้ ้ 2.แรงงาน / ลูกจ้าง = ………………………………………………………………………... 3.รัฐบาล = …………………………………………………………………………………… 4.ลูกค้า = …………………………………………………………………………………….. 5.ผูขาย = …………………………………………………………………………………….. ้ 6.ผูแข่งขัน = …………………………………………………………………………………. ้ 7.เจ้าหนี้ = ……………………………………………………………………………………. 8.เทคโนโลยีสมัยใหม่ = ………………………………………………………………………
 4. 4. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ4 www.facebook.com/pechsook ประเภทของธุรกิจ 6 ประเภท 1.การเกษตร (Agricultural) 2.อุตสาหกรรม (Manufacturing) 3.การเงิน (Financial) 4.การพาณิชย์ (Commercial)
 5. 5. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ5 www.facebook.com/pechsook 5.การก่อสร้าง (Construction) 6.การบริการ (Service) แบบฝึ กหัดท้ายบทเรียน เพื่อการทบทวน 1. ธุรกิจหมายถึงอะไร ......................................................................................................................................... 2. จงอธิบายข้อพิจารณาว่า กิจกรรมใดเป็ นธุรกิจ หรือไม่เป็ นธุรกิจ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 3.วัตถุประสงค์ทสาคัญทีสุดของธุรกิจคือเรื่องใด ่ี ่ .......................................................................................................................................... 4.รูปแบบของธุรกิจมีกประเภท อะไรบ้าง ่ี ......................................................................................................................................... (เพือความเข้าใจสูงสุดโปรดทากิจกรรมเพิมเติมตามทีครูนฤดล เพชรสุขมอบหมาย) ่ ่ ่
 6. 6. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ6 www.facebook.com/pechsook บทที่ 2 รูปแบบขององค์กรธุรกิ จ จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้เสร็จสิน นักเรียนสามารถ ่ ้ 1.บอกประเภทองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้ถูกต้อง 2.อธิบายข้อแตกต่าง ขององค์กรธุรกิจแต่ละประเภทได้ถูกต้อง ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ชวนคิดก่อนเรียน ทาไมต้องมีองค์กรธุรกิจ? 1.เพือสร้างความมันใจต่อลูกค้า ทาให้องค์กรดูมความมันคง ่ ่ ี ่ 2.เพือเป็ นแหล่งต่อรองทางการเงิน เพิมวงเงินกู้ ลดวงเงินดอกเบีย เป็ นต้น ่ ่ ้ 3.เพือใช้เป็ นองค์กรเจรจา กับนิตบุคคลอื่นๆ ร่วมทุน ควบกิจการ เป็ นต้น ่ ิ มีเหตุผลอื่นๆอีกคือ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
 7. 7. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ 7 www.facebook.com/pechsook รูปแบบองค์กร1.เจ้าของกิจการคนเดียว ลักษณะเด่น....................................................................................... ......................................................................................................... ข้อดี / ข้อจากัด .......................................................................................................... .........................................................................................................2.ห้างหุนส่วน ้ ลักษณะเด่น....................................................................................... ......................................................................................................... สามัญจดทะเบียน ข้อดี / ข้อจากัด ห้างหุนส่วนจากัด ้ .......................................................................................................... .........................................................................................................3.บริษทจากัด ั ลักษณะเด่น....................................................................................... ......................................................................................................... ข้อดี / ข้อจากัด .......................................................................................................... .........................................................................................................4.บริษทจากัดมหาชน ั ลักษณะเด่น....................................................................................... ......................................................................................................... ข้อดี / ข้อจากัด .......................................................................................................... .........................................................................................................
 8. 8. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ 8 www.facebook.com/pechsook5.สหกรณ์ ลักษณะเด่น....................................................................................... ......................................................................................................... ข้อดี / ข้อจากัด .......................................................................................................... .........................................................................................................6.แฟรนไชส์ ลักษณะเด่น....................................................................................... ......................................................................................................... ข้อดี / ข้อจากัด .......................................................................................................... .........................................................................................................7.รัฐวิสาหกิจ ลักษณะเด่น....................................................................................... ......................................................................................................... ข้อดี / ข้อจากัด .......................................................................................................... ......................................................................................................... แบบฝึ กหัดท้ายบทเรียน เพื่อการทบทวน 1. รูปแบบธุรกิจแบ่งเป็ นกีประเภท อะไรบ้าง ่ ......................................................................................................................................... 2. ข้อดีของรูปแบบธุรกิจแต่ละประเภท มีอะไรบ้าง .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... (เพือความเข้าใจสูงสุดโปรดทากิจกรรมเพิมเติมตามทีครูนฤดล เพชรสุขมอบหมาย) ่ ่ ่
 9. 9. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ9 www.facebook.com/pechsook บทที่ 3 ระบบการแลกเปลี่ยน จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้เสร็จสิน นักเรียนสามารถ ่ ้ 1.บอกรูปแบบการแลกเปลียน แต่ละประเภทได้ถูกต้อง ่ 2.อธิบายข้อแตกต่าง ของการแลกเปลียนแต่ละประเภทได้ถูกต้อง ่ 3.บอกความสาคัญของการแลกเปลียน แต่ละประเภทได้ถูกต้อง ่ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ชวนคิดก่อนเรียน ความหมายของระบบ ระบบ System ระบบย่อยอาหารของร่างกาย ประกอบไปด้วย ตับ ไต ไส้ พุง ซึงแต่ละ ่ ส่วนต่างทาหน้าทีของตนเอง แต่ทงหมดทางานอย่างสัมพันธ์กนเพือ ่ ั้ ั ่ วัตถุประสงค์คอให้รางกายมีชวตอยูรอด ื ่ ีิ ่
 10. 10. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ 10 www.facebook.com/pechsook ระบบ (SYSTEM) แลกเปลียนสิงของ ่ ่ เงินตรา การเครดิตสังคมเล็ก = ข้าวแลกของ สังคมใหญ่ = เงินแลกของ ฉันเชื่อใจเธอ....................................... ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... ....................................... แบบฝึ กหัดท้ายบทเรียน เพื่อการทบทวน 1. ระบบ หมายถึงอะไร อธิบาย ......................................................................................................................................... 2. ระบบแลกเปลียนแต่ละข้อ มีความสาคัญต่อธุรกิจอย่างไร อธิบาย ่ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... (เพือความเข้าใจสูงสุดโปรดทากิจกรรมเพิมเติมตามทีครูนฤดล เพชรสุขมอบหมาย) ่ ่ ่
 11. 11. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ11 www.facebook.com/pechsook บทที่ 4 การออมทรัพย์และการลงทุน จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้เสร็จสิน นักเรียนสามารถ ่ ้ 1. บอกความหมายของ “ออมทรัพย์” ได้ถูกต้อง 2. บอกความหมายของ “ลงทุน” ได้ถูกต้อง 3. บอกข้อดี ข้อจากัดของการออมทรัพย์ และการลงทุนได้ถูกต้อง ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ชวนคิดก่อนเรียน ความหมายออมทรัพย์ การออมทรัพย์ (Saving) หมายถึง การเก็บสะสมเงินเพือนาไปใช้ในอนาคต นาไปใช้ สอง ่ ประการ 1.ใช้จาย 2.ลงทุน การออมทรัพย์บางเรียกว่า “การใช้เราทางานหนักแทนเงิน” ่ ้ ความหมายลงทุน การลงทุน (Investment) หมายถึง การนาเงินสะสม หรือเงินไปทาให้เกิดดอกผล บางกรณี เรียกว่า “การใช้เงินทางานหนักแทนเรา”
 12. 12. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ 12 www.facebook.com/pechsook เงิน/ทรัพย์สน ิ ออมทรัพย์ (Saving) ลงทุน (Investment) เงินทางานหนักแทนเราเก็บใส่ตุ่ม ฝากธนาคาร ประจา ซือพันธบัตร ้ เผือเรียก ่ สลากออมสิน ทวีทรัพย์ ประกันชีวต ิ กองทุนรวม หุน ้ แบบฝึ กหัดท้ายบทเรียน เพื่อการทบทวน 1. การออมทรัพย์ หมายถึงอะไร ......................................................................................................................................... 2. การลงทุน หมายถึงอะไร .......................................................................................................................................... 3. ข้อดีของการ ออมทรัพย์ และการลงทุน มีอะไรบ้าง .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... (เพื่อความเข้าใจสูงสุดโปรดทากิจกรรมเพิมเติมตามทีครูนฤดล เพชรสุขมอบหมาย) ่ ่
 13. 13. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ 13 www.facebook.com/pechsook บทที่ 5 สถาบันที่ช่วยสนับสนุนธุรกิ จ จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้เสร็จสิน นักเรียนสามารถ ่ ้ 1. บอกข้อแตกต่าง ขององค์กรธุรกิจแต่ละประเภท ได้ถูกต้อง ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ชวนคิดก่อนเรียน สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ....................................... ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... ....................................... ทาถามชวนคิ ด! อยากกูเงินสัก 100,000 บาท มาทาธุรกิจ จะกูผานสถาบันไหนดีทสุด ้ ้ ่ ่ี
 14. 14. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ 14 www.facebook.com/pechsook บทที่ 6 การประกันภัย จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้เสร็จสิน นักเรียนสามารถ ่ ้ 1. อธิบายรูปแบบการประกันภัยแต่ละประเภทได้ ถูกต้อง ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ชวนคิดก่อนเรียน ความหมาย ประกันภัย หมายถึง การประกันภัย วินาศภัย ประกันชีวต ิ วินาศภัย คนภัยทางทะเล ภัยทางบก ภัยทางอากาศ แบบเดียว ่ แบบกลุม ่
 15. 15. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ15 www.facebook.com/pechsook บุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย 1.ผูเ้ อาประกันภัย 2.ผูรบประกันภัย ้ั 3.ผูรบประโยชน์ ้ั
 16. 16. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ16 www.facebook.com/pechsook บทที่ 7 การสื่อสาร จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้เสร็จสิน นักเรียนสามารถ ่ ้ 1. บอกความหมายของคาว่า “การสื่อสาร” ได้ถูกต้อง 2. บอกความสาคัญของ “การสื่อสาร” ได้ถูกต้อง 3. เลือกรูปแบบการสื่อสารทีเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจได้ถูกต้อง ่ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ชวนคิดก่อนเรียน ความหมาย การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการทีทาให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในแนวทางเดียวกัน ่ ้่ ้ั ั ั ระหว่างผูสงสารกับผูรบสาร เช่นครูอธิบายเนื้อหาวิชาธุรกิจทั ่วไปให้นกเรียนฟง สรุปความหมาย รูปแบบการสื่อสาร ผูส่งสาร ้ สาร ผูรบสาร ้ ั ตัวนาสาร = สื่อ (Media)
 17. 17. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ17 www.facebook.com/pechsook สื่อ (Media) ความหมาย ตัวนาสารไปถึงผูรบสาร ้ั ประเภทของสื่อ 1.โทรศัพท์ 2.อินเทอร์เน็ต 3.จดหมาย
 18. 18. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ18 www.facebook.com/pechsook แบบฝึ กหัดท้ายบทเรียน เพื่อการทบทวน 1. การสื่อสาร หมายถึงอะไร ......................................................................................................................................... 2. การสื่อสารมีความสาคัญต่อธุรกิจอย่างไร .......................................................................................................................................... 3. รูปแบบการสือสารใดบ้าง ทีเหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปจจุบน ่ ่ ั ั .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... (เพื่อความเข้าใจสูงสุดโปรดทากิจกรรมเพิมเติมตามทีครูนฤดล เพชรสุขมอบหมาย) ่ ่
 19. 19. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ19 www.facebook.com/pechsook บทที่ 8 การขนส่ง จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้เสร็จสิน นักเรียนสามารถ ่ ้ 1. บอกความหมายของคาว่า “การขนส่ง” ได้ถูกต้อง 2. บอกความสาคัญของ “การขนส่ง” ได้ถูกต้อง 3. เลือกรูปแบบการขนส่งทีเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจได้ถูกต้อง ่ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ชวนคิดก่อนเรียน ความหมาย การขนส่ง คือ 1.การเคลื่อนย้าย คน สัตว์ สิงของ ่ 2.โดยเคลื่อนย้ายเป็ นไปตามความต้องการของมนุ ษย์ 3.การเคลื่อนย้ายต้องอาศัย เครื่องมือในการขนส่ง สรุป การขนส่ง หมายถึง
 20. 20. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ20 www.facebook.com/pechsook ความสาคัญของการขนส่ง ชม Clips แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นที่ 1 ความคิดเห็นที่ 2 ความคิดเห็นที่ 3 ความคิดเห็นที่ 4 ความคิดเห็นของเรา รูปแบบการขนส่ง ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ....................................... ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .............................................................................. ....................................... .......................................
 21. 21. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ21 www.facebook.com/pechsook แบบฝึ กหัดท้ายบทเรียน เพื่อการทบทวน 1. กาขนส่ง หมายถึงอะไร ......................................................................................................................................... 2. การขนส่งมีความสาคัญต่อธุรกิจอย่างไร .......................................................................................................................................... 3. รูปแบบการขนส่งใดบ้าง ทีเหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปจจุบน ่ ั ั .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... (เพื่อความเข้าใจสูงสุดโปรดทากิจกรรมเพิมเติมตามทีครูนฤดล เพชรสุขมอบหมาย) ่ ่
 22. 22. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ22 www.facebook.com/pechsook บทที่ 9 เอกสารทางธุรกิ จ จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้เสร็จสิน นักเรียนสามารถ ่ ้ 1. บอกความหมายของคาว่า “เอกสารธุรกิจ” ได้ถูกต้อง 2. บอกความสาคัญของ “เอกสารธุรกิจ” ได้ถูกต้อง 3. เลือกรูปแบบเอกสารธุรกิจ ทีเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจได้ถูกต้อง ่ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ชวนคิดก่อนเรียน ความหมาย เอกสารธุรกิจ หมายถึง เอกสารต่างๆทีทาขึนเป็ นลายลักษณ์อกษร มีรปแบบ และ ่ ้ ั ู ข้อความตามทีกฎหมายกาหนดไว้ เพือใช้เป็ นหลักฐานในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงสามารถใช้ ่ ่ เป็ นหลักฐานสาคัญระหว่างคูคา ่ ้
 23. 23. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ23 www.facebook.com/pechsook ความสาคัญของเอกสารธุรกิจ ชม Clips แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นที่ 1 ความคิดเห็นที่ 2 ความคิดเห็นที่ 3 ความคิดเห็นที่ 4 ความคิดเห็นของเรา เอกสารธุรกิ จเอกสารซือสินค้า / การค้า ้ เอกสารประกันภัย การเครดิต / การเงิน การขนส่ง การนาเข้า / ส่งออก เอกสารธนาคาร แบบฝึ กหัดท้ายบทเรียน เพื่อการทบทวน 1. เอกสารธุรกิจ หมายถึงอะไร ......................................................................................................................................... 2. เอกสารธุรกิจ มีความสาคัญต่อธุรกิจอย่างไร .......................................................................................................................................... 3. เอกสารธุรกิจใดบ้าง ทีเหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปจจุบน ่ ั ั .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... (เพื่อความเข้าใจสูงสุดโปรดทากิจกรรมเพิมเติมตามทีครูนฤดล เพชรสุขมอบหมาย) ่ ่
 24. 24. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ24 www.facebook.com/pechsook บทที่ 10 ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ กับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้เสร็จสิน นักเรียนสามารถ ่ ้ 1. บอกความหมายของคาว่า “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ” ได้ถูกต้อง 2. บอกความสาคัญของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ” ได้ถูกต้อง 3. เลือกรูปแบบเอกสารธุรกิจ ทีเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจได้ถูกต้อง ่ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ชวนคิดก่อนเรียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายถึง
 25. 25. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ25 www.facebook.com/pechsook สาระสาคัญ แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
 26. 26. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ26 www.facebook.com/pechsook แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่ 9 แผนที่ 10
 27. 27. วิชาธุรกิจทัวไป รหัส 3200 – 0001 ่ Design by Mr.Narudol Pechsook ติดต่อ27 www.facebook.com/pechsook แผนที่ 11 แบบฝึ กหัดท้ายบทเรียน เพื่อการทบทวน 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายถึงอะไร ......................................................................................................................................... 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความสาคัญต่อธุรกิจอย่างไร .......................................................................................................................................... (เพื่อความเข้าใจสูงสุดโปรดทากิจกรรมเพิมเติมตามทีครูนฤดล เพชรสุขมอบหมาย) ่ ่

×