مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی

PEDAGOGY.IR
PEDAGOGY.IR PEDAGOGY.IR
‫نوین‬ ‫رویکردهای‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫مفاهیم‬
‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫به‬-‫یادگیری‬
‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
‫از‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫راهبردی‬ ‫مشاور‬
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫وبرنامه‬ ‫پژوهش‬ ‫سازمان‬
14/81392/
11392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir
1392/8/14 2f.mashayekh@pedagogy.ir
◦‫به‬ ‫درسی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫چرا‬‫رصد‬
‫نو‬ ‫مفاهیم‬‫و‬‫یاددهی‬ ‫به‬ ‫نوین‬ ‫رویکردهای‬-‫یادگیری‬‫است؟‬ ‫نیاز‬
◦‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬‫کلیدی‬ ‫راهبردی‬ ‫مفاهیم‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬
‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫وبرنامه‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬
◦‫برمفهوم‬ ‫تاملی‬‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫در‬
◦‫با‬ ‫متناسب‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫گزینش‬‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫نظریه‬
◦‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬
◦‫درسی‬ ‫برنامه‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫پیامدها‬ ‫با‬ ‫متناسب‬
◦‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫نظام‬‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫با‬ ‫متناسب‬
◦‫کاربرد‬‫شناختی‬ ‫رویکرد‬‫دربازنمایی‬‫مسئله‬ ‫موقعیت‬‫و‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬
◦‫گیری‬ ‫نتیجه‬
1392/8/14 3f.mashayekh@pedagogy.ir
‫واشتغال‬ ‫زندگی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫هوشمندی‬
‫همگرا‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫توسعه‬:Nano,Bio,Info&Cognitive Science
‫و‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫افزایش‬
،‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫هوشمندی‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬
‫گیری‬ ‫شکل‬”‫داده‬ ‫انقالب‬“(‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬)‫نتیجه‬ ‫ودر‬
‫ارتقائ‬ ‫ضروت‬‫مشترک‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫زبان‬‫و‬ ‫ملی‬ ‫درمقیاس‬ ‫وتفاهم‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬
‫المللی‬ ‫بین‬(www.paris21.org)
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 4
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫راهبردی‬ ‫مفهومی‬‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ‫محور‬ ‫چهار‬ ‫با‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫وتوصیه‬ ‫تعریف‬ ‫یونسکوباز‬ ‫توسط‬ ‫ویکم‬:
‫یادگیری‬‫دانستن‬ ‫برای‬(‫شناسی‬ ‫وهستی‬ ‫شناسی‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫تعامل،تجربه،تامل‬)
‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬)
‫بودن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫راهبری‬)
‫زیستن‬ ‫باهم‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫صلح‬ ‫از‬ ‫پاسداری‬)
‫برای‬ ‫تنها‬ ‫یادگیری‬‫فردی‬ ‫پیشرفت‬‫برای‬ ‫مداوم‬ ‫آمادگی‬ ‫نیست،بلکه‬
‫زندگی‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫راهبری‬(‫ای‬ ‫وحرفه‬ ‫فردی،خانوادگی،اجتمایی‬)‫مسئولیت‬ ‫با‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫پیوسته‬ ‫وبهم‬ ‫پیچیده‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫وپاسخگویی‬ ‫پذیری‬.
1392/8/14 5f.mashayekh@pedagogy.ir
‫از‬ ،‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬”‫للگی‬“‫به‬”‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬
‫یادگیری‬“‫است‬ ‫شده‬ ‫متحول‬.
‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ،‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫ومطالبات‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫معنایی‬ ‫تحول‬ ‫این‬
‫معلم‬-‫محوری‬‫به‬ ،‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬‫یادگیرنده‬-‫محوری‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫بر‬ ‫وتامل‬ ،‫تجربه‬ ، ‫تعامل‬
‫تجربه‬‫باشد‬ ‫می‬ ،.
‫درتعامالت‬ ‫پداگوژی‬ ‫دیجیتال،نقش‬ ‫عصر‬ ‫وپیچیده‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬
‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫،وفرهنگی‬ ‫،سیاسی‬ ‫اقتصادی،اجتماعی‬.
61392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir
‫میریو‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬(Meirieu,2012)‫روش‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫تدریس‬ ‫در‬
‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬”‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬“‫یاددهی‬-‫وجود‬ ‫یادگیری‬
‫دارد‬‫مستلزم‬ ‫که‬‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬”
‫اجتماعی‬-‫شناختی‬“‫است‬.
‫موقعیت‬ ‫معادل‬ ‫هوشیار‬ ‫باقر‬ ‫دکترمحمد‬ ‫ازروانشاد‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫مطلوب‬:“‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬ ‫پرورشکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬
‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬.“(،‫هوشیار‬1327)
71392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir
‫بر‬ ‫وتاکید‬ ‫یادگیری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫رغم‬ ‫به‬ ،‫امروز‬
‫با‬ ‫آن‬ ‫پیوند‬ ‫ضرورت‬‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬(ICT)‫حصول‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫درباره‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫جمعی‬ ‫توافق‬“‫معنایی‬ ‫بردار‬“‫پژوهشگران‬ ‫میان‬ ،‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬
‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ، ‫ویژه‬ ‫،به‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اندرکاران‬ ‫دست‬ ‫و‬ ،
‫نیست‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬.
‫که‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫شناخت‬ ‫با‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫از‬ ‫پذیر‬ ‫نا‬ ‫جدایی‬ ‫بخش‬ ‫پداگوژی‬
‫دانش‬ ‫وساختن‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫فرایند‬‫همیاری‬ ‫با‬،‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬
‫مطالبات‬ ،‫بلکه‬ ،‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ،‫تنها‬ ‫نه‬ ، ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫تمیز‬
‫واجتماعی‬ ‫وآموزشی‬ ‫درسی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬-‫مورد‬ ،‫است‬ ‫الزم‬ ‫فرهنگی‬
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬.
1392/8/14 8f.mashayekh@pedagogy.ir
‫یاددهی‬ ‫کیفیت‬ ‫تعین‬ ‫برای‬ ‫متداول‬ ‫کمی‬ ‫های‬ ‫مالک‬ ‫جمله‬ ‫از‬-‫یادگیری‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫درنظام‬:
‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫معلم‬ ‫سرانه‬ ‫نسبت‬
‫در‬ ‫قبولی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تعداد‬ ‫نسبت‬‫مقرر‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کل‬ ‫به‬
‫کنندگان‬
‫و‬ ،‫آموزشی‬ ‫فعال‬ ‫فضای‬ ‫سرانه‬
‫خدمت‬ ‫حین‬ ‫آموزی‬ ‫کار‬ ‫ساعات‬(‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬)‫معلمان‬.
1392/8/14 9f.mashayekh@pedagogy.ir
‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫کیفیت‬ ‫بازنمایی‬ ‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬-‫در‬ ‫یادگیری‬
‫سازد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬:
.1‫با‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫وتجربه‬ ‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫تا‬
‫در‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫میان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردی‬ ‫مضامین‬
‫پیوند‬‫است؟‬
.2‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫وعملکرد‬ ‫،نگرش‬ ‫دانش‬‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫مسائل‬
‫محلی‬ ‫جامعه‬‫گیرد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫چگونه‬
.3‫ارتقائ‬ ‫برای‬ ‫بهنگام‬ ‫بازخورد‬ ‫درارائه‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫نظام‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬
‫؟‬ ‫است‬ ‫چگونه‬ ،‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫ونظام‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬
1392/8/14 10f.mashayekh@pedagogy.ir
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 11
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 12
‫آور‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫مهارت‬(4Cs)
‫انتقادی‬ ‫تفکر‬/‫ارتباطی‬/
‫همیاری‬/‫خالقیت‬
‫های‬ ‫مهارت‬
‫اشتغال‬ ‫و‬ ‫زندگی‬
‫های‬ ‫مهارت‬
‫اطالعات‬/‫رسانه‬/‫وفناوری‬
‫دروس‬
‫اصلی‬(3Rs)+
‫قرن‬ ‫های‬ ‫موضوع‬(‫توسعه‬
‫پایدار‬)...
‫سنجش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫معیار‬
‫وتدریس‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬
‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 13
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 14
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 15
‫هر‬،‫هدف‬‫‌اي‬‫ه‬‫مجموع‬‫از‬‫انتظارات‬‫و‬‫‌ها‬‫ي‬‫خروج‬‫را‬‫در‬‫بر‬‫دارد‬.
‫انتظار‬‫‌رود‬‫ي‬‫م‬‫افراد‬‫به‬‫ازاي‬‫هر‬‫هدف‬،‫آموزشي‬‫‌اي‬‫ه‬‫مجموع‬‫از‬
‫‌ها‬‫ت‬‫مهار‬‫را‬‫كسب‬‫نمايند‬.
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 16
•‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫متون‬ ‫بازنگري‬ ‫و‬ ‫بندي‬‫قالب‬ ،‫تخلیص‬
•‫با‬ ‫ویدیو‬ ‫و‬ ‫تصویر‬ ،‫متن‬ ،‫صوت‬ ‫متنوع‬ ‫هاي‬‫فرمت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ،‫تولید‬
‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ،‫سازماندهي‬ ،‫گردآوري‬
•‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫جهاني‬ ‫و‬ ‫محلي‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫همكاري‬ ‫و‬ ‫تعامل‬
•‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ،‫طراحي‬ ،‫ریزي‬‫برنامه‬
،‫توليد‬‫تعامل‬
‫و‬‫همكاري‬
•‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫مفهومي‬ ‫و‬ ‫كاربردي‬ ‫دانش‬ ‫بكارگیري‬ ‫و‬ ‫شرح‬
•‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫سازي‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫نگهداري‬ ‫براي‬ ‫ها‬‫مهارت‬ ‫توسعه‬
•‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫ایمن‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫بكارگیري‬ ‫تمرین‬ ‫و‬ ‫فهم‬
‫توسعه‬‌‫ش‬‫دان‬،‫پايه‬
‫‌ها‬‫ت‬‫مهار‬‫و‬‫مفاهيم‬
•‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫بازیابي‬ ‫و‬ ‫دسترسي‬ ،‫جستجو‬ ،‫تحقیق‬
•‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫ساماندهي‬ ‫و‬ ‫سازماندهي‬ ،‫ارزیابي‬
•‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫بروز‬
•‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫هاي‬‫استراتژي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫جستجو‬
‫تفكر‬‫خالقانه‬
•‫و‬ ‫شخصي‬ ‫زندگي‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫تاثیرگذاري‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫شرح‬
‫افراد‬ ‫اجتماعي‬
•‫طریق‬ ‫از‬ ‫گفتاري‬ ‫هاي‬‫زبان‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫كالمي‬ ‫هاي‬‫مهارت‬ ‫توسعه‬
‫اطالعات‬ ‫فناوري‬
•‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اخالق‬ ‫و‬ ‫پذیري‬‫مسئولیت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫آگاهي‬ ‫بروز‬
‫اطالعات‬ ‫فناوري‬
‫فهم‬‫تاثيرات‬
‫اجتماعي‬
‫و‬‫شخصي‬
‫فناوري‬‫اطالعات‬
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 17
‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نظریه‬:‫رفتار‬ ‫تغیر‬‫،تاکید‬ ‫وتنبیه‬ ‫تشویق‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫محتوا‬ ‫برانتقال‬(‫دانش‬)‫درون‬ ‫به‬ ‫برون‬ ‫از‬(‫طریق‬ ‫از‬‫با‬ ‫شدن‬ ‫شرطی‬
‫وپاسخ‬ ‫محرک‬)
‫شناختی‬ ‫نظریه‬:‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫ساختارهای‬ ‫در‬ ‫تغییر‬
‫برون‬ ‫به‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬(‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫ذهن‬ ‫درون‬)
‫سازاگرایی‬ ‫نظریه‬:‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬:‫فعال‬ ‫مشارکت‬
‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫وهمیاری‬(‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫وتامل‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬)
1392/8/14 18f.mashayekh@pedagogy.ir
‫گهربار‬ ‫راهبرد‬”‫بجوی‬ ‫دانش‬ ‫گور‬ ‫تا‬ ‫زگهواره‬“(Lifelong Learning)
‫بویژه‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬:
‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬(OER= Open Educational Resources)‫و‬
‫گسترده‬ ‫وبرخط‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫دوره‬(MOOC=Massive Open Online Courses)
‫برای‬ ،‫جهانی‬ ‫و‬ ،‫ملی‬ ،‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫حاضر‬ ‫قرن‬ ‫در‬‫انسانی‬ ‫توسعه‬،
‫ویژه‬ ‫به‬‫جوانان‬ ‫اشتغال‬‫و‬،‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروندان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬(European-Union,MOOC,2013)
1392/8/14 19f.mashayekh@pedagogy.ir
‫یادگیری‬ ‫محورهای‬(‫ازکتاب‬ ‫نقل‬ ‫به‬”‫یادگیری‬:‫درون‬ ‫گنج‬”‫توسط‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬
،‫یونسکو‬1996)‫از‬ ‫عبارتند‬:
،‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬
‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫کردن‬ ‫تولید‬)،
‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫وتوسعه‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفظ‬)،
‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫صلح‬.)
1392/8/14 20f.mashayekh@pedagogy.ir
‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ،‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬
،‫مطلوب‬ ‫یادگیری‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫درسی‬‫سه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬
‫حیطه‬(Bloom,1956,Anderson,2001)‫است‬ ‫گرفته‬ ‫زیرشکل‬ ‫شرح‬ ‫به‬:
.1‫شناختی‬(Cognitive)،
.2‫عاطفی‬-‫نگرشی‬(Affective)‫و‬
.3‫حسی‬-‫حرکتی‬(Psycho-motor).
‫از‬ ‫گذار‬ ‫در‬‫سطحی‬ ‫یادگیری‬(‫کاربرد‬ ،‫درک‬ ،‫دریافت‬)‫به‬‫یادگیری‬‫عمقی‬
(‫شناخت‬ ‫وفرا‬ ‫ارزیابی‬ ،‫ترکیب‬ ،‫تحلیل‬)،‫شناختی‬ ‫حیطه‬ ‫در‬‫رویکرد‬ ‫انتخاب‬
‫یاددهی‬-‫است‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ‫مناسب‬ ‫یادگیری‬.
1392/8/14 21f.mashayekh@pedagogy.ir
‫فراشناخت‬-
‫خالقیت‬(‫دانش‬ ‫ساختن‬)
‫ارزیابی‬
‫تحلیل‬-‫ترکیب‬
‫کاربرد‬
‫درک‬
‫پیام‬ ‫دریافت‬
‫نمودار‬(1)‫شناختی‬ ‫درحیطه‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ‫سطوح‬
1392/8/14 22f.mashayekh@pedagogy.ir
‫شناختی‬ ‫فرایند‬
‫کردن‬ ‫تولید‬
(‫دانش‬ ‫ساختن‬)
‫کردن‬ ‫ارزیابی‬‫کردن‬ ‫تحلیل‬‫کاربردن‬ ‫به‬‫کردن‬ ‫درک‬‫آوردن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬
‫ابعاد‬(‫سطوح‬)
‫دانش‬(‫انواع‬)
‫آوردن‬ ‫پدید‬‫کردن‬ ‫کنترل‬‫کردن‬ ‫انتخاب‬‫دادن‬ ‫پاسخ‬‫کردن‬ ‫خالصه‬‫کردن‬ ‫فهرست‬‫واقعیتها‬ ‫دانش‬
‫آوردن‬ ‫هم‬ ‫گرد‬‫کردن‬ ‫تعیین‬‫گذاردن‬ ‫تفاوت‬‫کردن‬ ‫فراهم‬‫بندی‬ ‫طبقه‬
‫کردن‬
‫دادن‬ ‫تمیز‬‫مفهومی‬ ‫دانش‬
‫کردن‬ ‫طراحی‬‫کردن‬ ‫قضاوت‬‫تنیدن‬ ‫هم‬ ‫در‬‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬
‫آوردن‬
‫بخشیدن‬ ‫وضوح‬‫آوردن‬ ‫یاد‬ ‫به‬‫ها‬ ‫شیوه‬ ‫دانش‬
‫کردن‬ ‫خلق‬‫کردن‬ ‫تامل‬‫شکنی‬ ‫ساختار‬‫بردن‬ ‫کار‬ ‫به‬
‫بینی‬ ‫پیش‬
‫کردن‬‫شناسی‬ ‫باز‬‫فرا‬ ‫دانش‬
‫شناختی‬
1392/8/14 23f.mashayekh@pedagogy.ir
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 24
‫دانش‬ ‫ابعاد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫درحیطه‬ ‫پردازش‬ ‫سطوح‬
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 24
‫سخنرانی‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫فرا‬ ‫گوش‬%5
‫متن‬ ‫خواندن‬%10
‫دیدن‬+‫شنیدن‬%20
‫آوردن‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬%30
‫گروهی‬ ‫بحث‬%50
‫نمودن‬ ‫دادن،تولید‬ ‫نمودن،انجام‬ ‫تجربه‬%75
‫تجربه‬ ‫صاحب‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫وسهیم‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫تامل‬%90
1392/8/14 25f.mashayekh@pedagogy.ir
2626f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14
‫رمز‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬
‫گذاری‬‫رمزگشایی‬ ‫و‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬)،،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬‫سپس‬ ‫و‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫عرضه‬.
‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫هر‬
‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬.
،‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬‫درباره‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬
‫انجامد‬ ‫می‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ،‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬.
1392/8/14 27f.mashayekh@pedagogy.ir
‫مسئله‬‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫گرایی‬ ‫شناخت‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫تا‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫میان‬ ‫فاصله‬
‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫وضعیت‬(‫مطلوب‬.)
‫انجامد‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫نگرشی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫فاصله‬ ‫این‬ ‫درک‬.
‫انتظارات‬ ‫موج‬-‫برونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬-‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یافتن‬ ،‫جهت‬ ‫در‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ،‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬.
‫رو،کیفیت‬ ‫ازاین‬‫هر‬‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:
‫به‬ ‫نخست‬‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬،‫سپس‬ ‫و‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫ویافتن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جستجوی‬‫دارد‬ ‫بستگی‬.
1392/8/14 28f.mashayekh@pedagogy.ir
‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫وتامل‬ ‫تعامل،تجربه‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫تجربه‬ ‫کیفیت‬
‫دارد‬ ‫بستگی‬:
1-‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬
2-‫کردن‬ ‫تجربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جستجوی‬
3-‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫وبهبودی‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫تامل‬.
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 29
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬‫های‬ ‫بازنمایی‬‫ذهنی‬
(mental representations)‫چنان‬ ‫از‬‫مقاومتی‬ ‫قدرت‬‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬
‫تواند‬ ‫می‬‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫مانع‬،،‫نتیجه‬ ‫ودر‬‫یادگیری‬‫شود‬.
،‫توان‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬-‫به‬ ‫را‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ، ‫یادگیری‬
،‫آشکار‬ ‫تشریحی‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫صورت‬،‫مسئله‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫پی‬ ‫برای‬‫با‬ ‫تا‬ ‫آورد‬ ‫شمار‬ ‫به‬
‫همیاری‬(،‫تعامل‬‫تجربه‬‫و‬‫تامل‬)‫امر‬‫یادگیری‬(‫بازنمای‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬
‫ذهنی‬ ‫های‬)‫پذیرد‬ ‫انجام‬.
1392/8/14 30f.mashayekh@pedagogy.ir
1392/8/14 31f.mashayekh@pedagogy.ir
(Saroyann & Amundsen, 2004)
‫با‬‫گرفت‬ ‫نتیجه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫یادشده‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫توجه‬:
‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫کیفیت‬-‫تجربه‬ ‫یا‬ ،‫یادگیری‬
‫به‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ،‫یادگیری‬:
.1‫آموزشی‬ ‫کادر‬ ‫مداوم‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬
‫ومدیریتی‬‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫برای‬‫وهنر‬ ‫علم‬
‫یاددهی‬-‫یادگیری‬(‫پداگوژی‬)‫در‬‫موقعیت‬
‫مسئله‬.1392/8/14 32f.mashayekh@pedagogy.ir
2-‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫مرجع‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬
‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫وتفاهم‬
‫وجهانی‬ ‫محلی،ملی‬
3-‫های‬ ‫ونظام‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫پیامد‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫مستمر‬ ‫رصد‬
‫در‬ ،‫مطالبه‬ ‫،و‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫بصیرت‬ ‫با‬ ‫حمایتی‬
‫ملی‬ ‫مقیاس‬.
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 33
‫یادگیری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬
‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫درتمرین‬:
.1‫نموده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دانش‬ ‫ونوع‬ ‫شناختی‬ ‫سطح‬ ،‫نخست‬
(‫بلوم‬ ‫جدول‬ ‫طبق‬)
.2‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫ونظام‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ،‫سپس‬
‫برنامه‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬ ‫الگوی‬ ‫به‬ ‫عطف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پیامدها‬ ‫با‬ ‫متناسب‬
‫نمایید‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫ملی‬ ‫درسی‬.
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 34
،‫گوتیه‬‫ک‬.‫وتاردیف،م‬.(2005.)‫پداگوژی‬:‫وهنریاددهی‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬(‫و‬ ‫نظریه‬
‫تهران‬:‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬.
 Meirieu,P. Des Methodes en pedagogie. Entretien. Retrieved on 18.06.2013 from:
http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/entretienmethodes.pdf .
 Pedagogy.ir . HOW WE LEARN DETERMINES THE KIND OF SOCIETY WE BUILD.
Retrieved on 11.04.2013 from http://www.pedagogy.ir/
1392/8/14 35f.mashayekh@pedagogy.ir
 1-B.Bloom,s Taxonomy
 2-Unesco,s ICT Competencies for Teachers
 3-Learning Theories
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 36
1392/8/14 371392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 37
1392/8/14 381392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 38
1392/8/14 39f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 39
1392/8/14 40f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 40
1392/8/14 41
f.mashayekh@pedagogy.ir
1392/8/14 41
‫رفتارگرائی‬Behaviorism
‫گرائی‬ ‫شناخت‬Cognitivism
‫سازاگرائی‬‫فردی‬
Constructivism (individual)
‫اجتماعی‬ ‫سازاگرائی‬
Constructivism (social)
1392/8/14 42f.mashayekh@pedagogy.ir
f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 42
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir
‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫چارچوب‬
‫مدرسان‬ ‫برای‬(‫منبع‬:،‫یونسکو‬2011)
43
f.mashayekh@pedagogy.ir 441392/8/14
f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 44
f.mashayekh@pedagogy.ir 451392/8/14
f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 45
f.mashayekh@pedagogy.irf.mashayekh@pedagogy.ir
1392/8/14 46
1392/8/14
f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 47
1392/8/14
1391/9/15 f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 48
f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 49
1392/8/14 50f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 50
1392/8/14 51f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 51
1392/8/14 52f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 52
1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 53f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 53
1 sur 53

Recommandé

تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری par
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
218 vues30 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
216 vues25 diapositives
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع... par
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
369 vues42 diapositives
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال par
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالنقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
2K vues44 diapositives
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال par
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
1.9K vues51 diapositives
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری par
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریروانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریPEDAGOGY.IR
445 vues30 diapositives

Contenu connexe

Similaire à مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی

تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
13 vues28 diapositives
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... par
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
12 vues43 diapositives
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... par
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
12 vues43 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 vues22 diapositives
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... par
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
13 vues4 diapositives
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators) par
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)Mohsen Sharifirad
895 vues34 diapositives

Similaire à مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی(20)

تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par Dr. Farideh Mashayekh
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... par Dr. Farideh Mashayekh
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... par Dr. Farideh Mashayekh
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... par Dr. Farideh Mashayekh
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators) par Mohsen Sharifirad
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال par Dr. Farideh Mashayekh
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان par Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی par Hassan Najafi
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسیعوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
Hassan Najafi60 vues
دامن کلوش par simakade
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
simakade46 vues
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل par Dr. Farideh Mashayekh
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی par PEDAGOGY.IR
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
PEDAGOGY.IR 17 vues
Development and validation of moocs instructional design model based connecti... par Eisa Rezaei
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Eisa Rezaei207 vues
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع par Siamak H. Mehrabani
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
برنامه ریزی درسی مدرسه محور par Mohsen Sharifirad
برنامه ریزی درسی مدرسه محوربرنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
Mohsen Sharifirad1.8K vues
Teaching for understanding par Sonia Balegh
Teaching for understandingTeaching for understanding
Teaching for understanding
Sonia Balegh383 vues

Plus de PEDAGOGY.IR

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359 par
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359PEDAGOGY.IR
31 vues22 diapositives
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ... par
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...PEDAGOGY.IR
3 vues3 diapositives
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit par
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitPEDAGOGY.IR
15 vues2 diapositives
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village par
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillagePEDAGOGY.IR
10 vues3 diapositives
MIL for Teachers Module 10: Audience par
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudiencePEDAGOGY.IR
11 vues6 diapositives
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module par
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModulePEDAGOGY.IR
6 vues2 diapositives

Plus de PEDAGOGY.IR (20)

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359 par PEDAGOGY.IR
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
PEDAGOGY.IR 31 vues
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ... par PEDAGOGY.IR
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
PEDAGOGY.IR 3 vues
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
PEDAGOGY.IR 15 vues
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
PEDAGOGY.IR 10 vues
MIL for Teachers Module 10: Audience par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: Audience
PEDAGOGY.IR 11 vues
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
PEDAGOGY.IR 6 vues
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesMIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
PEDAGOGY.IR 6 vues
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaMIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
PEDAGOGY.IR 8 vues
MIL for Teachers Module 05: Advertising par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingMIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: Advertising
PEDAGOGY.IR 9 vues
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationMIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
PEDAGOGY.IR 11 vues
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationMIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
PEDAGOGY.IR 8 vues
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et... par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
PEDAGOGY.IR 6 vues
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio... par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
PEDAGOGY.IR 12 vues
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an... par PEDAGOGY.IR
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
PEDAGOGY.IR 7 vues
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ... par PEDAGOGY.IR
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
PEDAGOGY.IR 17 vues
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ... par PEDAGOGY.IR
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
PEDAGOGY.IR 8 vues
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan par PEDAGOGY.IR
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanLjubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
PEDAGOGY.IR 279 vues
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ par PEDAGOGY.IR
 قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
PEDAGOGY.IR 107 vues
Envisioning the future of education technology par PEDAGOGY.IR
Envisioning the future of education technologyEnvisioning the future of education technology
Envisioning the future of education technology
PEDAGOGY.IR 98 vues

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی

 • 1. ‫نوین‬ ‫رویکردهای‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫مفاهیم‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫به‬-‫یادگیری‬ ‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫راهبردی‬ ‫مشاور‬ f.mashayekh@pedagogy.ir ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫وبرنامه‬ ‫پژوهش‬ ‫سازمان‬ 14/81392/ 11392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 3. ◦‫به‬ ‫درسی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫چرا‬‫رصد‬ ‫نو‬ ‫مفاهیم‬‫و‬‫یاددهی‬ ‫به‬ ‫نوین‬ ‫رویکردهای‬-‫یادگیری‬‫است؟‬ ‫نیاز‬ ◦‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬‫کلیدی‬ ‫راهبردی‬ ‫مفاهیم‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫وبرنامه‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ◦‫برمفهوم‬ ‫تاملی‬‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ◦‫با‬ ‫متناسب‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫گزینش‬‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ◦‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ◦‫درسی‬ ‫برنامه‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫پیامدها‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ◦‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫نظام‬‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ◦‫کاربرد‬‫شناختی‬ ‫رویکرد‬‫دربازنمایی‬‫مسئله‬ ‫موقعیت‬‫و‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ◦‫گیری‬ ‫نتیجه‬ 1392/8/14 3f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 4. ‫واشتغال‬ ‫زندگی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫هوشمندی‬ ‫همگرا‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫توسعه‬:Nano,Bio,Info&Cognitive Science ‫و‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫افزایش‬ ،‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫هوشمندی‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬”‫داده‬ ‫انقالب‬“(‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬)‫نتیجه‬ ‫ودر‬ ‫ارتقائ‬ ‫ضروت‬‫مشترک‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫زبان‬‫و‬ ‫ملی‬ ‫درمقیاس‬ ‫وتفاهم‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫المللی‬ ‫بین‬(www.paris21.org) 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 4
 • 5. ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫راهبردی‬ ‫مفهومی‬‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ‫محور‬ ‫چهار‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫وتوصیه‬ ‫تعریف‬ ‫یونسکوباز‬ ‫توسط‬ ‫ویکم‬: ‫یادگیری‬‫دانستن‬ ‫برای‬(‫شناسی‬ ‫وهستی‬ ‫شناسی‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫تعامل،تجربه،تامل‬) ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬) ‫بودن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫راهبری‬) ‫زیستن‬ ‫باهم‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫صلح‬ ‫از‬ ‫پاسداری‬) ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫یادگیری‬‫فردی‬ ‫پیشرفت‬‫برای‬ ‫مداوم‬ ‫آمادگی‬ ‫نیست،بلکه‬ ‫زندگی‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫راهبری‬(‫ای‬ ‫وحرفه‬ ‫فردی،خانوادگی،اجتمایی‬)‫مسئولیت‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پیوسته‬ ‫وبهم‬ ‫پیچیده‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫وپاسخگویی‬ ‫پذیری‬. 1392/8/14 5f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 6. ‫از‬ ،‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬”‫للگی‬“‫به‬”‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫یادگیری‬“‫است‬ ‫شده‬ ‫متحول‬. ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ،‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫ومطالبات‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫معنایی‬ ‫تحول‬ ‫این‬ ‫معلم‬-‫محوری‬‫به‬ ،‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬‫یادگیرنده‬-‫محوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫بر‬ ‫وتامل‬ ،‫تجربه‬ ، ‫تعامل‬ ‫تجربه‬‫باشد‬ ‫می‬ ،. ‫درتعامالت‬ ‫پداگوژی‬ ‫دیجیتال،نقش‬ ‫عصر‬ ‫وپیچیده‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫،وفرهنگی‬ ‫،سیاسی‬ ‫اقتصادی،اجتماعی‬. 61392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 7. ‫میریو‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬(Meirieu,2012)‫روش‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫تدریس‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬”‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬“‫یاددهی‬-‫وجود‬ ‫یادگیری‬ ‫دارد‬‫مستلزم‬ ‫که‬‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬” ‫اجتماعی‬-‫شناختی‬“‫است‬. ‫موقعیت‬ ‫معادل‬ ‫هوشیار‬ ‫باقر‬ ‫دکترمحمد‬ ‫ازروانشاد‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫مطلوب‬:“‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬ ‫پرورشکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬.“(،‫هوشیار‬1327) 71392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 8. ‫بر‬ ‫وتاکید‬ ‫یادگیری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫رغم‬ ‫به‬ ،‫امروز‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫پیوند‬ ‫ضرورت‬‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬(ICT)‫حصول‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫درباره‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫جمعی‬ ‫توافق‬“‫معنایی‬ ‫بردار‬“‫پژوهشگران‬ ‫میان‬ ،‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ، ‫ویژه‬ ‫،به‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اندرکاران‬ ‫دست‬ ‫و‬ ، ‫نیست‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬. ‫که‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫شناخت‬ ‫با‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫از‬ ‫پذیر‬ ‫نا‬ ‫جدایی‬ ‫بخش‬ ‫پداگوژی‬ ‫دانش‬ ‫وساختن‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫فرایند‬‫همیاری‬ ‫با‬،‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫مطالبات‬ ،‫بلکه‬ ،‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ،‫تنها‬ ‫نه‬ ، ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫تمیز‬ ‫واجتماعی‬ ‫وآموزشی‬ ‫درسی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬-‫مورد‬ ،‫است‬ ‫الزم‬ ‫فرهنگی‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬. 1392/8/14 8f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 9. ‫یاددهی‬ ‫کیفیت‬ ‫تعین‬ ‫برای‬ ‫متداول‬ ‫کمی‬ ‫های‬ ‫مالک‬ ‫جمله‬ ‫از‬-‫یادگیری‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫درنظام‬: ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫معلم‬ ‫سرانه‬ ‫نسبت‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تعداد‬ ‫نسبت‬‫مقرر‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫کنندگان‬ ‫و‬ ،‫آموزشی‬ ‫فعال‬ ‫فضای‬ ‫سرانه‬ ‫خدمت‬ ‫حین‬ ‫آموزی‬ ‫کار‬ ‫ساعات‬(‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬)‫معلمان‬. 1392/8/14 9f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 10. ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫کیفیت‬ ‫بازنمایی‬ ‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬-‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬: .1‫با‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫وتجربه‬ ‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫میان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردی‬ ‫مضامین‬ ‫پیوند‬‫است؟‬ .2‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫وعملکرد‬ ‫،نگرش‬ ‫دانش‬‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫مسائل‬ ‫محلی‬ ‫جامعه‬‫گیرد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫چگونه‬ .3‫ارتقائ‬ ‫برای‬ ‫بهنگام‬ ‫بازخورد‬ ‫درارائه‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫نظام‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫چگونه‬ ،‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫ونظام‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ 1392/8/14 10f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 12. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 12 ‫آور‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫مهارت‬(4Cs) ‫انتقادی‬ ‫تفکر‬/‫ارتباطی‬/ ‫همیاری‬/‫خالقیت‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫اشتغال‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫اطالعات‬/‫رسانه‬/‫وفناوری‬ ‫دروس‬ ‫اصلی‬(3Rs)+ ‫قرن‬ ‫های‬ ‫موضوع‬(‫توسعه‬ ‫پایدار‬)... ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫وتدریس‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬
 • 17. •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫متون‬ ‫بازنگري‬ ‫و‬ ‫بندي‬‫قالب‬ ،‫تخلیص‬ •‫با‬ ‫ویدیو‬ ‫و‬ ‫تصویر‬ ،‫متن‬ ،‫صوت‬ ‫متنوع‬ ‫هاي‬‫فرمت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ،‫تولید‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ،‫سازماندهي‬ ،‫گردآوري‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫جهاني‬ ‫و‬ ‫محلي‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫همكاري‬ ‫و‬ ‫تعامل‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ،‫طراحي‬ ،‫ریزي‬‫برنامه‬ ،‫توليد‬‫تعامل‬ ‫و‬‫همكاري‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫مفهومي‬ ‫و‬ ‫كاربردي‬ ‫دانش‬ ‫بكارگیري‬ ‫و‬ ‫شرح‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫سازي‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫نگهداري‬ ‫براي‬ ‫ها‬‫مهارت‬ ‫توسعه‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫ایمن‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫بكارگیري‬ ‫تمرین‬ ‫و‬ ‫فهم‬ ‫توسعه‬‌‫ش‬‫دان‬،‫پايه‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫مهار‬‫و‬‫مفاهيم‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫بازیابي‬ ‫و‬ ‫دسترسي‬ ،‫جستجو‬ ،‫تحقیق‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫ساماندهي‬ ‫و‬ ‫سازماندهي‬ ،‫ارزیابي‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫بروز‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫هاي‬‫استراتژي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫تفكر‬‫خالقانه‬ •‫و‬ ‫شخصي‬ ‫زندگي‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫تاثیرگذاري‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫شرح‬ ‫افراد‬ ‫اجتماعي‬ •‫طریق‬ ‫از‬ ‫گفتاري‬ ‫هاي‬‫زبان‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫كالمي‬ ‫هاي‬‫مهارت‬ ‫توسعه‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ •‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اخالق‬ ‫و‬ ‫پذیري‬‫مسئولیت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫آگاهي‬ ‫بروز‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫فهم‬‫تاثيرات‬ ‫اجتماعي‬ ‫و‬‫شخصي‬ ‫فناوري‬‫اطالعات‬ 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 17
 • 18. ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نظریه‬:‫رفتار‬ ‫تغیر‬‫،تاکید‬ ‫وتنبیه‬ ‫تشویق‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫محتوا‬ ‫برانتقال‬(‫دانش‬)‫درون‬ ‫به‬ ‫برون‬ ‫از‬(‫طریق‬ ‫از‬‫با‬ ‫شدن‬ ‫شرطی‬ ‫وپاسخ‬ ‫محرک‬) ‫شناختی‬ ‫نظریه‬:‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫ساختارهای‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫برون‬ ‫به‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬(‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬) ‫سازاگرایی‬ ‫نظریه‬:‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬:‫فعال‬ ‫مشارکت‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫وهمیاری‬(‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫وتامل‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬) 1392/8/14 18f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 19. ‫گهربار‬ ‫راهبرد‬”‫بجوی‬ ‫دانش‬ ‫گور‬ ‫تا‬ ‫زگهواره‬“(Lifelong Learning) ‫بویژه‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬: ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬(OER= Open Educational Resources)‫و‬ ‫گسترده‬ ‫وبرخط‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫دوره‬(MOOC=Massive Open Online Courses) ‫برای‬ ،‫جهانی‬ ‫و‬ ،‫ملی‬ ،‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫حاضر‬ ‫قرن‬ ‫در‬‫انسانی‬ ‫توسعه‬، ‫ویژه‬ ‫به‬‫جوانان‬ ‫اشتغال‬‫و‬،‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروندان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬(European-Union,MOOC,2013) 1392/8/14 19f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 20. ‫یادگیری‬ ‫محورهای‬(‫ازکتاب‬ ‫نقل‬ ‫به‬”‫یادگیری‬:‫درون‬ ‫گنج‬”‫توسط‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ،‫یونسکو‬1996)‫از‬ ‫عبارتند‬: ،‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫کردن‬ ‫تولید‬)، ‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫وتوسعه‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفظ‬)، ‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫صلح‬.) 1392/8/14 20f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 21. ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ،‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫مطلوب‬ ‫یادگیری‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫درسی‬‫سه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫حیطه‬(Bloom,1956,Anderson,2001)‫است‬ ‫گرفته‬ ‫زیرشکل‬ ‫شرح‬ ‫به‬: .1‫شناختی‬(Cognitive)، .2‫عاطفی‬-‫نگرشی‬(Affective)‫و‬ .3‫حسی‬-‫حرکتی‬(Psycho-motor). ‫از‬ ‫گذار‬ ‫در‬‫سطحی‬ ‫یادگیری‬(‫کاربرد‬ ،‫درک‬ ،‫دریافت‬)‫به‬‫یادگیری‬‫عمقی‬ (‫شناخت‬ ‫وفرا‬ ‫ارزیابی‬ ،‫ترکیب‬ ،‫تحلیل‬)،‫شناختی‬ ‫حیطه‬ ‫در‬‫رویکرد‬ ‫انتخاب‬ ‫یاددهی‬-‫است‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ‫مناسب‬ ‫یادگیری‬. 1392/8/14 21f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 23. ‫شناختی‬ ‫فرایند‬ ‫کردن‬ ‫تولید‬ (‫دانش‬ ‫ساختن‬) ‫کردن‬ ‫ارزیابی‬‫کردن‬ ‫تحلیل‬‫کاربردن‬ ‫به‬‫کردن‬ ‫درک‬‫آوردن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫ابعاد‬(‫سطوح‬) ‫دانش‬(‫انواع‬) ‫آوردن‬ ‫پدید‬‫کردن‬ ‫کنترل‬‫کردن‬ ‫انتخاب‬‫دادن‬ ‫پاسخ‬‫کردن‬ ‫خالصه‬‫کردن‬ ‫فهرست‬‫واقعیتها‬ ‫دانش‬ ‫آوردن‬ ‫هم‬ ‫گرد‬‫کردن‬ ‫تعیین‬‫گذاردن‬ ‫تفاوت‬‫کردن‬ ‫فراهم‬‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کردن‬ ‫دادن‬ ‫تمیز‬‫مفهومی‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫طراحی‬‫کردن‬ ‫قضاوت‬‫تنیدن‬ ‫هم‬ ‫در‬‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫آوردن‬ ‫بخشیدن‬ ‫وضوح‬‫آوردن‬ ‫یاد‬ ‫به‬‫ها‬ ‫شیوه‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫خلق‬‫کردن‬ ‫تامل‬‫شکنی‬ ‫ساختار‬‫بردن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫کردن‬‫شناسی‬ ‫باز‬‫فرا‬ ‫دانش‬ ‫شناختی‬ 1392/8/14 23f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 24. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 24 ‫دانش‬ ‫ابعاد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫درحیطه‬ ‫پردازش‬ ‫سطوح‬ 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 24
 • 25. ‫سخنرانی‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫فرا‬ ‫گوش‬%5 ‫متن‬ ‫خواندن‬%10 ‫دیدن‬+‫شنیدن‬%20 ‫آوردن‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬%30 ‫گروهی‬ ‫بحث‬%50 ‫نمودن‬ ‫دادن،تولید‬ ‫نمودن،انجام‬ ‫تجربه‬%75 ‫تجربه‬ ‫صاحب‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫وسهیم‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫تامل‬%90 1392/8/14 25f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 27. ‫رمز‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ ‫گذاری‬‫رمزگشایی‬ ‫و‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬)،،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬‫سپس‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫عرضه‬. ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫هر‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬. ،‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬‫درباره‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ،‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬. 1392/8/14 27f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 28. ‫مسئله‬‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫گرایی‬ ‫شناخت‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫تا‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫میان‬ ‫فاصله‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫وضعیت‬(‫مطلوب‬.) ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫نگرشی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫فاصله‬ ‫این‬ ‫درک‬. ‫انتظارات‬ ‫موج‬-‫برونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬-‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یافتن‬ ،‫جهت‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ،‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬. ‫رو،کیفیت‬ ‫ازاین‬‫هر‬‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬: ‫به‬ ‫نخست‬‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬،‫سپس‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ویافتن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جستجوی‬‫دارد‬ ‫بستگی‬. 1392/8/14 28f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 29. ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫وتامل‬ ‫تعامل،تجربه‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫تجربه‬ ‫کیفیت‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬: 1-‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬ 2-‫کردن‬ ‫تجربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جستجوی‬ 3-‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫وبهبودی‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫تامل‬. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 29
 • 30. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬‫های‬ ‫بازنمایی‬‫ذهنی‬ (mental representations)‫چنان‬ ‫از‬‫مقاومتی‬ ‫قدرت‬‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫مانع‬،،‫نتیجه‬ ‫ودر‬‫یادگیری‬‫شود‬. ،‫توان‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬-‫به‬ ‫را‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ، ‫یادگیری‬ ،‫آشکار‬ ‫تشریحی‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫صورت‬،‫مسئله‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫پی‬ ‫برای‬‫با‬ ‫تا‬ ‫آورد‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫همیاری‬(،‫تعامل‬‫تجربه‬‫و‬‫تامل‬)‫امر‬‫یادگیری‬(‫بازنمای‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬)‫پذیرد‬ ‫انجام‬. 1392/8/14 30f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 32. ‫با‬‫گرفت‬ ‫نتیجه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫یادشده‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫توجه‬: ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫کیفیت‬-‫تجربه‬ ‫یا‬ ،‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ،‫یادگیری‬: .1‫آموزشی‬ ‫کادر‬ ‫مداوم‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫ومدیریتی‬‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫برای‬‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫یاددهی‬-‫یادگیری‬(‫پداگوژی‬)‫در‬‫موقعیت‬ ‫مسئله‬.1392/8/14 32f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 33. 2-‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫مرجع‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫وتفاهم‬ ‫وجهانی‬ ‫محلی،ملی‬ 3-‫های‬ ‫ونظام‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫پیامد‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫مستمر‬ ‫رصد‬ ‫در‬ ،‫مطالبه‬ ‫،و‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫بصیرت‬ ‫با‬ ‫حمایتی‬ ‫ملی‬ ‫مقیاس‬. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 33
 • 34. ‫یادگیری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫درتمرین‬: .1‫نموده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دانش‬ ‫ونوع‬ ‫شناختی‬ ‫سطح‬ ،‫نخست‬ (‫بلوم‬ ‫جدول‬ ‫طبق‬) .2‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫ونظام‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ،‫سپس‬ ‫برنامه‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬ ‫الگوی‬ ‫به‬ ‫عطف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پیامدها‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫نمایید‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫ملی‬ ‫درسی‬. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 34
 • 35. ،‫گوتیه‬‫ک‬.‫وتاردیف،م‬.(2005.)‫پداگوژی‬:‫وهنریاددهی‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬(‫و‬ ‫نظریه‬ ‫تهران‬:‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬.  Meirieu,P. Des Methodes en pedagogie. Entretien. Retrieved on 18.06.2013 from: http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/entretienmethodes.pdf .  Pedagogy.ir . HOW WE LEARN DETERMINES THE KIND OF SOCIETY WE BUILD. Retrieved on 11.04.2013 from http://www.pedagogy.ir/ 1392/8/14 35f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 36.  1-B.Bloom,s Taxonomy  2-Unesco,s ICT Competencies for Teachers  3-Learning Theories 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 36
 • 42. ‫رفتارگرائی‬Behaviorism ‫گرائی‬ ‫شناخت‬Cognitivism ‫سازاگرائی‬‫فردی‬ Constructivism (individual) ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرائی‬ Constructivism (social) 1392/8/14 42f.mashayekh@pedagogy.ir f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 42
 • 43. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫چارچوب‬ ‫مدرسان‬ ‫برای‬(‫منبع‬:،‫یونسکو‬2011) 43