نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاعات رسانه ای

PEDAGOGY.IR
PEDAGOGY.IR PEDAGOGY.IR
‫پداگوژی‬ ‫تحول‬ ‫به‬ ‫راهبردی‬ ‫نگاهی‬
(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫درپیوند‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬:
1395/02/14
14.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir 1
214.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
◦‫پیشگفتار‬:‫دانشگاه‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬
◦‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬:‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬
‫و‬ ‫خط‬ ‫بر‬ ‫یادگیری‬‫تحقق‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬
‫دانشگاه‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬ ‫هدفهای‬(‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬)
◦‫تحول‬‫رویکردهای‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬‫به‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫از‬
،‫گرایی‬ ‫شناخت‬‫و‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرایی‬‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬
◦‫ویکم‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبرد‬:‫با‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬
‫همیاری‬
◦‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬:‫و‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬
◦‫گفتار‬ ‫پی‬
314.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
.1‫افزایش‬‫و‬ ‫نخبه‬ ‫دانشجویان‬ ‫جذب‬‫مستعد‬‫جای‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬ ،
‫توسعه‬ ،‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫آموزشی‬ ‫ممتاز‬ ‫گاه‬‫محیط‬
‫یادگیری‬‫خالق‬‫رشته‬ ‫ایجاد‬ ،‫آموزش‬ ‫اثربخشی‬ ‫ارتقاء‬ ،‫جذاب‬ ‫و‬
،‫متخصصان‬ ‫تربیت‬ ،‫جدید‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫وکارآفرینان‬ ‫پژوهشگران‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تععهد‬ ‫و‬ ‫توانمند‬‫نیازهای‬
‫جامعه‬.
.2.‫افزایش‬‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫نهادهای‬ ‫و‬ ‫مراکز‬ ‫گسترش‬ ،‫علمی‬ ‫تولیدات‬
‫فراملی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ممتاز‬ ‫پژوهشی‬ ‫گاه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬.
17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 4
3.،‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تولید‬‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬
‫پیشرفته‬‫و‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫نمودن‬ ‫کاربردی‬ ،
‫اختراعات‬ ‫ثبت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫دستاوردهای‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬.
4.‫ترویج‬‫اسالمی‬ ‫فرهنگ‬ ‫سازی‬ ‫نهادیهه‬ ‫و‬،‫ایرانی‬‫فضائل‬
‫اخالقی‬‫مشا‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫آزادگی‬ ‫و‬ ‫ایثار‬ ‫روحیه‬ ،، ‫گروهی‬ ‫رکت‬
‫اجتماعی‬ ‫انضباط‬‫انجام‬ ‫در‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫شاداب‬ ‫محیطی‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬
‫علمی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬.
17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 5
5.‫برخورداری‬‫نظام‬ ‫از‬‫اثربخش‬ ‫مدیریت‬‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫و‬
‫آن‬.
.6‫ملتزم‬ ،‫شایسته‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬
‫و‬ ‫اسالمی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫به‬‫حرفه‬ ‫اخالق‬‫ساختار‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫بهینه‬.
.7‫منابع‬ ‫جذب‬ ،‫منابع‬ ‫مؤثر‬ ‫مدیریت‬‫مالی‬‫پایدار‬ ‫و‬ ‫متنوع‬
‫گسترش‬ ‫و‬‫زمینه‬‫های‬‫مالی‬ ‫استقالل‬.
17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 6
8،‫علمی‬ ‫مراکز‬ ‫با‬ ‫افزا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سازنده‬ ‫تعامالت‬ ‫تعمیق‬ ‫و‬ ‫گسترش‬
‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫فرهنگی‬‫و‬
‫المللی‬ ‫بین‬.
9.‫ارتقای‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫دانشجویی‬ ‫خدمات‬‫ملی‬ ‫استانداردهای‬.
10.‫ایجاد‬‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫کالبدی‬ ‫فضای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫تأمین‬‫و‬ ‫تجهیزات‬
‫امکانات‬‫روزآمد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬.
11.‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬‫و‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫حفظ‬
‫سبز‬ ‫دانشگاه‬ ‫تحقق‬.
‫منبع‬:‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫برگرفته‬8.2.95‫از‬/q.pdf1/stories/192vpb.um.ac.ir/images/://http
17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 7
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫مفهوم‬:‫از‬”‫گی‬ ‫هلل‬“
‫به‬”‫و‬ ‫علم‬‫یاددهی‬ ‫هنر‬-‫یادگیری‬“‫است‬ ‫شده‬ ‫متحول‬.
‫و‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ،‫تحول‬ ‫این‬
‫مطالبات‬‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ،‫معلم‬-‫محوری‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬
‫به‬ ، ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫یادگیرنده‬-‫محوری‬‫از‬ ،‫مدرس‬ ‫همیاری‬ ‫با‬
‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬‫برای‬ ‫تامل‬ ‫و‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬
‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬‫است‬ ‫بوده‬.
814.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫امروز‬
‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬.
‫در‬“‫ارتباطات‬”‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬
“‫دانستن‬”‫است‬ ‫پداگوژیک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬.
‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ،‫امروز‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬-
‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬-‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫اجتمایی‬.
‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬-‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬
-‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫اجتماعی‬.
914.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫رویکرد‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬-‫یادگیری‬
‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬”‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬“‫وجود‬
‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬
‫مسئله‬ ‫یک‬”‫اجتماعی‬-‫شناختی‬“‫است‬
(Meirieu,2012)
«‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬»‫معادل‬«‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬»
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬:"‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬‫پرورشکار‬
‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬
‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬.“(،‫هوشیار‬1327.) 1014.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫کیفیت‬ ،‫دغدغه‬ ‫،با‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫درنشست‬ ،‫امروز‬
‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ،‫آموزش‬‫،برکاربرد‬
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬
‫ارتباطات‬‫تاکید‬‫شود‬ ‫می‬ ‫مطالبه‬ ‫و‬.
‫،مستلزم‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬
‫ویژه،انتخاب‬ ‫،به‬ ‫پداگوژیک‬ ‫الزامات‬ ‫رعایت‬
‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫وکاربرد‬-‫یادگیری،در‬
‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬. 1114.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫تعریف‬:
‫که‬ ‫است‬ ‫مراحلی‬ ‫سلسله‬ ‫شامل‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬
،‫ی‬ ‫باقانونمند‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫طی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫روشنی‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫دنبال‬.
‫و‬ ‫درست‬ ‫پایش‬‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫مراحل‬ ‫این‬ ‫هنگام‬ ‫به‬
‫کیفیت‬ ‫وبر‬ ‫کاسته‬ ‫ها‬ ‫کاری‬ ‫ودوباره‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬
،‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫نظام‬ ‫وکارایی‬
‫بیافزاید‬.
1214.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬:‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫تغییر‬(‫شرطی‬
‫تشویق‬ ‫و‬ ‫تنبه‬ ‫یا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫با‬ ‫کردن‬)‫طریق‬ ‫از‬
‫محتوا‬ ‫انتقال‬.
‫رویکرد‬‫شناختی‬:‫شناختی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫و‬
‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬(‫طریق‬ ‫از‬
‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬)،
‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬:‫ویژه‬ ‫به‬‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬:‫مشارکت‬
‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫فعال‬‫طریق‬ ‫از‬‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬
‫تجربه‬ ‫بر‬.
1314.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫عمل‬ ‫به‬ ‫تجربی‬ ‫علم‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬ ‫رفتارگرا‬ ‫روانشناسی‬
‫گرایی‬ ‫تجربی‬ ‫بر‬ ،‫آموزش‬(‫محرک‬ ‫ارائه‬ ‫با‬-‫پاسخ‬)‫تحت‬
‫است‬ ‫استوار‬ ،‫پذیری‬ ‫تعمیم‬ ‫و‬ ‫کنترل‬.
‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نظریه‬-‫بر‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬
،‫اینکه‬“‫ملموس‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫رفتار‬-‫در‬ ‫عادت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫تکرار‬ ‫از‬
‫تجربه‬-‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬”(،‫تاردیف‬1997.)
1414.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫گرائی‬ ‫رفتار‬ ‫مکتب‬‫بازتاب‬ ‫بامطالعه‬ ،‫پاولوف‬ ‫توسط‬
‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شرطی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫شرطی‬ ‫های‬
‫تورندایک‬ ‫توسط‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫زیستی‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬ ‫روی‬‫و‬
‫ابزاری‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬.
‫درقالب‬ ‫واسکینر‬ ‫واتسون‬ ‫توسط‬ ،‫سپس‬ ‫و‬‫کردن‬ ‫شرطی‬
‫کارکردی‬(‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬/‫تنبیه‬ ‫و‬ ،‫بازخورد‬ ، ‫پاسخ‬/
‫تشویق‬)‫یاددهی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬-‫یادگیری‬‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬
‫است‬ ‫یافته‬ ‫استمرار‬.
1514.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫شناسان‬ ‫زیست‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫روانشناسی‬
‫دهه‬ ‫در‬ ،‫شمالی‬ ‫آمریکای‬1910‫شد‬ ‫آغاز‬.‫در‬ ،‫نخست‬ ،‫مکتب‬ ‫این‬
‫دهه‬1950‫گرفت‬ ‫قرار‬ ،‫گرا‬ ‫تداعی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫نو‬ ‫نقد‬ ‫مورد‬.
‫هوش‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫گیری‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫شناختی‬ ‫انقالب‬ ‫دومین‬ ،‫سپس‬
‫به‬ ‫موسوم‬ ،‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫زبان‬ ،‫فلسفه‬ ،‫مصنوعی‬
‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬1950‫پیوست‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ،.
‫را‬ ‫انسان‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬
،‫دانند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫منفعل‬‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬
‫متمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫کننده‬ ‫پردازش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫فاعلیت‬
‫است‬.
1614.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
،‫واسکینر‬ ‫چامسکی‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬‫دهه‬ ‫پایان‬ ‫در‬1950‫به‬ ‫منحصر‬ ،
‫نیست‬ ‫رفتارگرا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬ ‫یک‬.‫بلکه‬‫یک‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬
‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫ذات‬‫است‬.
‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬ ‫چامسکی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬–‫های‬ ‫وبازنمایی‬
‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫رفتار‬ ‫تنظیم‬ ‫در‬ ‫ذهنی‬.
‫هااست‬ ‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬.
‫محیط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نماد‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬
‫کند‬ ‫وارد‬ ‫اصالحاتی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سازگار‬.
‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫با‬ ‫انسان‬(‫ساختن‬ ‫نمادینه‬)‫و‬‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫می‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫معنا‬ ،‫شکل‬ ‫خود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬‫بخشد‬
(،‫پاندورا‬1986.) 1714.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
،‫آموزش‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربردهای‬ ‫اولین‬‫دهه‬ ‫در‬
،1970‫به‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫توسط‬‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫درک‬‫کرد‬ ‫کمک‬.
‫های‬ ‫پژوهش‬‫تازه‬ ‫با‬ ‫خبره‬ ‫ذهن‬ ‫کارکردهای‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬
‫کار‬‫انسان‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫امکان‬ ،:
◦‫کند؟‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫اطالعات‬
◦‫کند؟‬ ‫می‬ ‫غربال‬
◦،‫رمزگشایی‬‫کند؟‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬‫و‬
◦‫کند؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬
‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ‫را‬.
1814.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫گانیه‬ ‫الگوی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫مجزا‬:
‫دریافت‬(‫پنجگانه‬ ‫حواس‬ ‫توسط‬)،
‫نگهداری‬(‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بازنمایی‬)،
‫انتقال‬(‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬)‫و‬
‫فراشناخت‬(‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫رویدادی‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫گذر‬
‫معنایی‬ ‫به‬( )،‫تاردیف‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬2005.)
1914.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
،‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬
‫گذاری‬ ‫رمز‬ ‫به‬ ‫قادر‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغیر‬)،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ،
‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫عرضه‬ ‫سپس‬ ‫و‬.
‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫هر‬
‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیرامون‬.
‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،
، ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬‫می‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬
‫انجامد‬. 2014.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
2114.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
2214.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫زیست‬ ‫و‬ ‫شناس‬ ‫معرفت‬ ‫یک‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫روانشناس‬ ‫بزرگترین‬ ،‫پیاژه‬
‫یا‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شناس‬‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬‫پرداخت‬.
‫در‬ ‫مدرسه‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫پیاژه‬‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫انسان‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬
‫نمود‬ ‫می‬ ‫تاکید‬.
‫شناخت‬‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫پیاژه‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫مداوم‬ ‫سازگارسازی‬‫تکوینی‬ ‫و‬
‫است‬.
،‫گرایی‬ ‫وتجربی‬ ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫میان‬ ،‫پیاژه‬ ،‫کانت‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫وارث‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫ومفعول‬ ‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫از‬ ‫شناخت‬ ‫است‬ ‫معتقد‬.
‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬
‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫برون‬.
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬.
2314.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫یک‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬
‫با‬ ،‫قبل‬ ‫برتراز‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬
‫با‬ ‫اندرکنش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ،‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫عبور‬
‫یابد‬ ‫دست‬ ،‫است‬ ‫کنش‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬.
‫سازی‬ ‫متعادل‬ ‫فرایند‬،‫پیاژه‬ ‫برای‬ ،‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫عامل‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬.
‫پیاژه‬‫آموزش‬ ‫غایت‬‫در‬ ‫را‬‫مداری‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬‫و‬
‫فرارفتن‬ ‫ارتقای‬ ‫امکان‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬‫و‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫جست‬
‫کرد‬ ‫می‬ ‫وجو‬.
2414.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫یک‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫جمعی‬ ‫اقدام‬
‫سازی‬ ‫معنا‬ ‫برای‬‫نیست‬ ‫مجزا‬.‫بر‬ ‫فرض‬
‫تعامل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معناهایی‬ ‫ساختن‬
‫و‬ ‫اجتماعی‬‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫روی‬ ‫بر‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫مشترک‬.
‫و‬ ‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫بهره‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬
‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫امری‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬
‫پذیرد‬ ‫،انجام‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫وجدا‬. 2514.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫یادگیرنده‬‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫در‬
‫اندیشه‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫باید‬ ،‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬
‫خود‬‫واندیشه‬‫دیگری‬‫محتوای‬ ‫درباره‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫درک‬ ‫را‬
‫نماید‬ ‫تامل‬ ‫خود‬ ‫اندیشه‬.
‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬
‫است‬ ‫قائل‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫نقش‬ ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬.
2614.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫بار‬ ‫گهر‬ ‫راهبرد‬”‫بجوی‬ ‫دانش‬ ‫گور‬ ‫تا‬ ‫زگهواره‬“‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬
، ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬(OER)،‫و‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬
‫گسترده‬ ‫برخط‬(MOOCs)،‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫امروز‬ ‫متحول‬ ‫جهان‬ ‫در‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ،‫ملی‬.
‫کتاب‬ ‫محورهای‬”‫یادگیری‬:‫درون‬ ‫گنج‬”-‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬
‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ،‫میالدی‬“‫یادگیری‬ ‫قرن‬“‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬-،
‫از‬ ‫عبارتند‬:
.1‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫دانش‬ ‫ساختن‬)
.2‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫آفرینی‬ ‫کار‬ ،‫کردن‬ ‫تولید‬)
.3‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ،‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفظ‬)
.4‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫صلح‬ ‫،پاسداری‬ ‫زیستن‬ ‫باهم‬.)
2714.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫فرد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬:
1-‫و‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫مرجع‬ ‫تخصصی‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬‫در‬ ‫تفاهم‬
‫وکالن‬ ‫خرد‬ ‫مقیاس‬:«‫وجود‬ ‫خانه‬ ‫زبان‬»
2-‫آموزش‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردی‬ ‫میثاق‬ ‫در‬ ‫سازنده‬ ‫مشارکت‬ ‫شوق‬
‫همه‬ ‫برای‬ ‫باکیفیت‬(‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسوول‬ ‫وند‬ ‫وهستی‬ ‫شهروند‬)
3-‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬(‫کاربری‬ ،‫اطالعات‬ ‫انتقادی‬ ‫ارزیابی‬
‫سازنده‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ،‫اخالقی‬)
2814.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ،‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬
، ‫متنوع‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬ ‫گوناگون‬ ‫ازمنابع‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬.
‫یادگیرنده‬ ‫کاربر‬‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ،
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(MIL)‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬
‫،برای‬ ‫مرتبط‬‫فرا‬ ‫وساختن‬ ‫انتقال‬ ،‫نگهداری‬ ،‫دریافت‬-
‫شناخت‬‫است‬.
2914.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(M.I.L)‫چنین‬ ،‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫،توسط‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬:
*‫ی‬ ‫ا‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫صالحیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬
‫که‬ ‫هایی‬‫شهروند‬-‫کاربر‬‫را‬:
‫برای‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬‫دسترسی‬،‫پردازش‬،‫درک‬،‫ارزیابی‬‫و‬‫کار‬ ‫به‬
‫اطالعات‬ ‫گیری‬‫و‬‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬‫و‬‫تولید‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬،‫صورت‬ ‫به‬‫انتقادی‬،‫اخالقی‬‫و‬‫اثربخش‬‫آماده‬
‫سازد‬ ‫می‬.
‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫متعهدانه‬ ‫مشارکت‬ ‫محیط‬،
‫شهروند‬-‫یادگیرنده‬‫را‬،‫شخصی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬
،‫اجتماعی‬‫توانمند‬‫سازد‬ ‫می‬. 3014.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫،در‬ ‫سواد‬ ‫تعریف‬ ‫تغیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬‫جوامع‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬
‫برای‬ ،‫ذینفعان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬‫گذاران‬ ‫سیاست‬،‫تصمیم‬
‫راهبردی‬ ‫گیران‬،،‫پژوهشگران‬ ،‫مدرسان‬
‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان،کارفرمایان‬
،‫صنعت‬ ،‫کشاورزی‬‫خدمات‬ ‫و‬،‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ‫مقیاس‬ ‫،در‬
‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارکشورها‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬.
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫سنجش‬ ‫استانداردهای‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ،‫نیز‬(UNESCO,2011).
3114.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
،‫کشور‬ ‫وخصوصی‬ ‫دولتی‬ ‫بخشهای‬‫برنامه‬ ‫اصالح‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬
‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫موجود‬ ‫های‬–‫کارکنان‬(‫مثال‬:
‫وند‬ ‫شهر‬-‫وند‬ ‫شهر‬ ،‫مهندس‬-‫وند‬ ‫شهر‬ ،‫معلم‬-‫استاد‬)‫به‬ ،
‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬.
‫گسترش‬ ‫با‬‫ج‬‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫نبش‬،‫شبکه‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬‫مطلوب‬ ‫باوضعیت‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫پایش‬ ،
‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫کاربردپذیری‬‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ،
‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫کارکنان،مورد‬ ‫ای‬.
‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫با‬‫ملی‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬‫حوزه‬ ‫در‬ ،
‫مستلزم‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫جامع‬ ‫مدیریت‬
‫است‬ ‫ملی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مستمر‬ ‫پایش‬. 3214.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬:
(‫الف‬)‫پایه‬،(‫ب‬)‫میانی‬‫و‬(‫ج‬)‫پیشرفته‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬:
‫الف‬-‫پایه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫جستجووپردازش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬
‫اطالعات‬)
.1،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬
.2‫و‬ ‫جستجو‬،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫جایدهی‬
.3‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫تولید‬ ‫منبع‬
،‫کننده‬
.4‫و‬ ‫پردازش‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫موقت‬ ‫نگهداری‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬
‫گوناگون‬ ‫باابزارهای‬. 3314.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫ب‬-‫میانی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫درک‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬:)
.1،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫ضرورت‬ ‫درک‬
.2‫ضوابط‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫تاکید‬ ،‫مقایسه‬ ،‫تحلیل‬ ،‫سنجش‬
‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫پردازش‬ ‫اطالعات‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬
،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬
.3‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالت‬ ‫ارزیابی‬
،‫کنندگان‬
.4‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫محتوای‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬
‫شده‬ ‫گردآوری‬.
3414.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫ج‬-‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫در‬ ‫پذیری‬ ‫ومسئولیت‬ ‫پایش،مشارکت‬
‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫خلق‬:)
.1‫و‬ ‫خلق‬‫مشخص‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫یا‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫نو‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬
‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬‫خالق‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ،‫نوآور‬،
.2‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬‫و‬ ‫قانون‬ ،‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬
،‫اثربخشی‬
.3‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫رسانه‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬
‫میان‬ ‫گفتمان‬-‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬
‫پاسخگو‬‫رعایت‬ ‫با‬ ،‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬،
.4‫توزیع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫پایش‬
‫شده‬.‫طریق‬ ‫از‬‫مستمر‬ ‫پژوهی‬ ‫کاربر‬.
3514.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫جمعا‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬113
‫عملکرد‬ ‫مالک‬*‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬.
‫کشور‬ ‫هر‬ ‫مشورتی‬ ‫،کمیته‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
National Steering Committee)(‫تواند‬ ‫می‬‫سطوح‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬
‫سه‬‫گانه‬‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫را‬
‫و‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫بهنگام‬‫توانمند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬
،‫کاربران‬ ‫سازی‬‫یادگیرنده‬-،‫شهروند‬‫دهد‬ ‫ارائه‬.
( Unesco,2013)
3614.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
1-‫مغز‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫همگرا‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫گسترش‬
‫و‬‫محیط‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫ذهن‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬
‫در‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫،تدوین‬‫یادگیری‬ ‫علم‬‫امکان‬ ‫،را‬
‫است‬ ‫ساخته‬ ‫پذیر‬.
2-‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫تحول‬-‫از‬ ‫یادگیری‬
‫و‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرائی‬ ،‫گرائی‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫رفتارگرایی‬
‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬‫راهبردی‬ ‫هدف‬ ‫تحقق‬
‫به‬ ‫سطحی‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫عبور‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬
‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬‫است‬. 3714.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
3-‫ناپذیر‬ ‫جدایی‬ ‫بخش‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬
‫وتوزیع‬ ‫دسترسی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫وفراتر‬ ، ‫ارتباطات‬ ‫راهبرد‬ ‫از‬
‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬.
‫برای‬ ،‫را‬ ‫شواهد‬ ‫درمشاهده‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫امکان‬ ‫وسیله‬ ‫این‬
‫ذینفعان‬ ‫،میان‬ ‫تعاملی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پیچیده‬ ‫مقوالت‬ ‫ک‬ ‫در‬
‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ،‫گزاران‬ ‫وسیاست‬.
17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 38
4-‫یک‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ،‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫توجه‬
،‫دوسر‬ ‫سالح‬‫در‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبردی‬ ‫کاربرد‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫پیوند‬‫نظام‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫دربرنامه‬ ‫را‬
‫و‬ ‫معلم‬ ‫وتربیت‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫رسمی،به‬ ‫وغیر‬ ‫رسمی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬
‫داشته‬ ‫ضروری‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫کارکنان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬‫توصیه‬ ‫و‬
‫شود‬ ‫می‬.
3914.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫ساله‬ ‫ده‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬
‫در‬ ‫کشور‬ ‫جامع‬ ‫برتر‬ ‫دانشگاه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬
‫از‬ ‫برخوردار‬ ،‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پردازی‬ ‫نظریه‬ ،‫علم‬ ‫تولید‬‫جایگاه‬
‫معتبر‬‫بین‬ ‫در‬10‫جزء‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫جهان‬ ‫اول‬ ‫دانشگاه‬500
‫هویتی‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫ممتاز‬ ‫دانشگاه‬‫اسالمی‬-‫ایرانی‬‫است‬(‫راهبردی‬ ‫سند‬
،‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬1390.)
‫سواد‬ ‫با‬ ‫درپیوند‬ ‫آن‬ ‫درست‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫از‬ ‫عمیق‬ ‫درک‬
‫یادگیرنده‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫دانشگاه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬
‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫کالن‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫درتحقق‬ ،‫مداوم‬.
17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 40
41
1-‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬.2005.‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬-‫از‬ ‫یادگیری‬
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬(‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬)‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬(1393)‫چاپ‬
،‫دوم‬‫تهران‬:‫سمت‬ ‫انتشارات‬.
2-‫محمدباقر‬ ،‫هوشیار‬.1327.‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫اصول‬.‫تهران‬:‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬.
3-OECD OBSERVER, No 293
Q4 2012:www.oecdobserver.org
www.france-universite-numerique
4-Audigier,F.et al.(2011).L’education en vue du developpment
durable:sciences sociales et eleves en debats. Cahiers de la section
des sciences de l’education. Geneva: FPSE, University of Geneva.
5- Meirieu, Philippe. 2012. Des methodes en pedagogie. Entretien
du12/1/2012. meirieu.com
6- GUNI 2014. Higher education in the world 5: Knowledge,
Engagement & Higher Education: Contributing to Social Change.
Palgrave, Macmillan.
7-UNESCO (2011).Competency Framework for Teachers . Paris : UNESCO14.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 42
ResearchGate
Now you can see what others are saying about your work
(29.4.2016)
Cited article:
Mashayekh, Farideh (1974). Freire, the Man, His Ideas and Their
Implications. Literacy Discussion, pp1-63.
Citation:
"...Dominant teacher education socializes teachers into a paradigm
which conceptualizes Black students as disadvantaged or at-risk (King,
1991King, , 2005). Traditionally, teachers are trained to remediate at-
risk students' deficits rather than empowered to merge reflective
practice and reflective action, what may be referred to as praxis today
(Ax & Ponte, 2008; Dewey, 1910 Dewey, , 1938 Freire, 1998; Freire &
Macedo, 1987; Mashayekh, 1974) in order to provide literacy learning
opportunities for all students (King, 2005; Lee, 2005). Teacher
education focuses too often only on pre-service teachers' lack of
knowledge instead of addressing education as transformation that is
grounded in Third Space opportunities for learning . ..."
1 sur 42

Recommandé

سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال par
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
1.9K vues51 diapositives
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
678 vues53 diapositives
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال par
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالنقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
2K vues44 diapositives
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری par
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
218 vues30 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
216 vues25 diapositives
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری par
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریروانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریPEDAGOGY.IR
445 vues30 diapositives

Contenu connexe

Similaire à نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاعات رسانه ای

نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال par
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
13 vues43 diapositives
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
12 vues53 diapositives
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
13 vues28 diapositives
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی par
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژیPEDAGOGY.IR
17 vues51 diapositives
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ... par
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...PEDAGOGY.IR
8 vues57 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 vues22 diapositives

Similaire à نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاعات رسانه ای(20)

نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال par Dr. Farideh Mashayekh
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par Dr. Farideh Mashayekh
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی par PEDAGOGY.IR
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
PEDAGOGY.IR 17 vues
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ... par PEDAGOGY.IR
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
PEDAGOGY.IR 8 vues
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... par Dr. Farideh Mashayekh
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل par Dr. Farideh Mashayekh
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان par Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
Teaching for understanding par Sonia Balegh
Teaching for understandingTeaching for understanding
Teaching for understanding
Sonia Balegh383 vues
تربيت معنوي و اخلاقي شاه par Homa Raeisdana
تربيت معنوي و اخلاقي شاهتربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
Homa Raeisdana164 vues
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr... par Eisa Rezaei
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Eisa Rezaei98 vues
green information literacy in academic libraries par Iman Narimani
green information literacy in academic librariesgreen information literacy in academic libraries
green information literacy in academic libraries
Iman Narimani45 vues
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی par Hassan Najafi
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسیعوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
Hassan Najafi60 vues
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا... par Dr. Farideh Mashayekh
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...

Plus de PEDAGOGY.IR

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359 par
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359PEDAGOGY.IR
31 vues22 diapositives
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ... par
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...PEDAGOGY.IR
3 vues3 diapositives
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit par
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitPEDAGOGY.IR
15 vues2 diapositives
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village par
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillagePEDAGOGY.IR
11 vues3 diapositives
MIL for Teachers Module 10: Audience par
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudiencePEDAGOGY.IR
13 vues6 diapositives
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module par
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModulePEDAGOGY.IR
6 vues2 diapositives

Plus de PEDAGOGY.IR (20)

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359 par PEDAGOGY.IR
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
PEDAGOGY.IR 31 vues
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ... par PEDAGOGY.IR
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
PEDAGOGY.IR 3 vues
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
PEDAGOGY.IR 15 vues
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
PEDAGOGY.IR 11 vues
MIL for Teachers Module 10: Audience par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: Audience
PEDAGOGY.IR 13 vues
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
PEDAGOGY.IR 6 vues
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesMIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
PEDAGOGY.IR 6 vues
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaMIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
PEDAGOGY.IR 8 vues
MIL for Teachers Module 05: Advertising par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingMIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: Advertising
PEDAGOGY.IR 9 vues
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationMIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
PEDAGOGY.IR 11 vues
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationMIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
PEDAGOGY.IR 8 vues
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et... par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
PEDAGOGY.IR 6 vues
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio... par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
PEDAGOGY.IR 12 vues
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an... par PEDAGOGY.IR
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
PEDAGOGY.IR 7 vues
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ... par PEDAGOGY.IR
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
PEDAGOGY.IR 18 vues
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan par PEDAGOGY.IR
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanLjubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
PEDAGOGY.IR 279 vues
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ par PEDAGOGY.IR
 قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
PEDAGOGY.IR 107 vues
Envisioning the future of education technology par PEDAGOGY.IR
Envisioning the future of education technologyEnvisioning the future of education technology
Envisioning the future of education technology
PEDAGOGY.IR 99 vues
Pedagogical theory for e-Learning Design: From ideals to reality? par PEDAGOGY.IR
Pedagogical theory for e-Learning Design: From ideals to reality?Pedagogical theory for e-Learning Design: From ideals to reality?
Pedagogical theory for e-Learning Design: From ideals to reality?
PEDAGOGY.IR 523 vues

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاعات رسانه ای

 • 1. ‫پداگوژی‬ ‫تحول‬ ‫به‬ ‫راهبردی‬ ‫نگاهی‬ (‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬) ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫درپیوند‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ f.mashayekh@pedagogy.ir ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬: 1395/02/14 14.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir 1
 • 3. ◦‫پیشگفتار‬:‫دانشگاه‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬ ◦‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬:‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خط‬ ‫بر‬ ‫یادگیری‬‫تحقق‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫دانشگاه‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬ ‫هدفهای‬(‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬) ◦‫تحول‬‫رویکردهای‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬‫به‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ،‫گرایی‬ ‫شناخت‬‫و‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرایی‬‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ◦‫ویکم‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبرد‬:‫با‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫همیاری‬ ◦‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬:‫و‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ◦‫گفتار‬ ‫پی‬ 314.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 4. .1‫افزایش‬‫و‬ ‫نخبه‬ ‫دانشجویان‬ ‫جذب‬‫مستعد‬‫جای‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬ ، ‫توسعه‬ ،‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫آموزشی‬ ‫ممتاز‬ ‫گاه‬‫محیط‬ ‫یادگیری‬‫خالق‬‫رشته‬ ‫ایجاد‬ ،‫آموزش‬ ‫اثربخشی‬ ‫ارتقاء‬ ،‫جذاب‬ ‫و‬ ،‫متخصصان‬ ‫تربیت‬ ،‫جدید‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وکارآفرینان‬ ‫پژوهشگران‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تععهد‬ ‫و‬ ‫توانمند‬‫نیازهای‬ ‫جامعه‬. .2.‫افزایش‬‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫نهادهای‬ ‫و‬ ‫مراکز‬ ‫گسترش‬ ،‫علمی‬ ‫تولیدات‬ ‫فراملی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ممتاز‬ ‫پژوهشی‬ ‫گاه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 4
 • 5. 3.،‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تولید‬‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫پیشرفته‬‫و‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫نمودن‬ ‫کاربردی‬ ، ‫اختراعات‬ ‫ثبت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫دستاوردهای‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬. 4.‫ترویج‬‫اسالمی‬ ‫فرهنگ‬ ‫سازی‬ ‫نهادیهه‬ ‫و‬،‫ایرانی‬‫فضائل‬ ‫اخالقی‬‫مشا‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫آزادگی‬ ‫و‬ ‫ایثار‬ ‫روحیه‬ ،، ‫گروهی‬ ‫رکت‬ ‫اجتماعی‬ ‫انضباط‬‫انجام‬ ‫در‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫شاداب‬ ‫محیطی‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 5
 • 6. 5.‫برخورداری‬‫نظام‬ ‫از‬‫اثربخش‬ ‫مدیریت‬‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫آن‬. .6‫ملتزم‬ ،‫شایسته‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫و‬ ‫اسالمی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫به‬‫حرفه‬ ‫اخالق‬‫ساختار‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫بهینه‬. .7‫منابع‬ ‫جذب‬ ،‫منابع‬ ‫مؤثر‬ ‫مدیریت‬‫مالی‬‫پایدار‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫گسترش‬ ‫و‬‫زمینه‬‫های‬‫مالی‬ ‫استقالل‬. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 6
 • 7. 8،‫علمی‬ ‫مراکز‬ ‫با‬ ‫افزا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سازنده‬ ‫تعامالت‬ ‫تعمیق‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫فرهنگی‬‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬. 9.‫ارتقای‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫دانشجویی‬ ‫خدمات‬‫ملی‬ ‫استانداردهای‬. 10.‫ایجاد‬‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫کالبدی‬ ‫فضای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫تأمین‬‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫امکانات‬‫روزآمد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬. 11.‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬‫و‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫سبز‬ ‫دانشگاه‬ ‫تحقق‬. ‫منبع‬:‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫برگرفته‬8.2.95‫از‬/q.pdf1/stories/192vpb.um.ac.ir/images/://http 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 7
 • 8. ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫مفهوم‬:‫از‬”‫گی‬ ‫هلل‬“ ‫به‬”‫و‬ ‫علم‬‫یاددهی‬ ‫هنر‬-‫یادگیری‬“‫است‬ ‫شده‬ ‫متحول‬. ‫و‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ،‫تحول‬ ‫این‬ ‫مطالبات‬‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ،‫معلم‬-‫محوری‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬ ‫به‬ ، ‫دانش‬ ‫انتقال‬‫یادگیرنده‬-‫محوری‬‫از‬ ،‫مدرس‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬‫برای‬ ‫تامل‬ ‫و‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬‫است‬ ‫بوده‬. 814.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 9. ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬. ‫در‬“‫ارتباطات‬”‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ “‫دانستن‬”‫است‬ ‫پداگوژیک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬. ‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ،‫امروز‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬- ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬-‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫اجتمایی‬. ‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬-‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ -‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫اجتماعی‬. 914.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 10. ‫رویکرد‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬-‫یادگیری‬ ‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬”‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬“‫وجود‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬”‫اجتماعی‬-‫شناختی‬“‫است‬ (Meirieu,2012) «‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬»‫معادل‬«‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬» ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬:"‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬‫پرورشکار‬ ‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬.“(،‫هوشیار‬1327.) 1014.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 11. ‫کیفیت‬ ،‫دغدغه‬ ‫،با‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫درنشست‬ ،‫امروز‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ،‫آموزش‬‫،برکاربرد‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫ارتباطات‬‫تاکید‬‫شود‬ ‫می‬ ‫مطالبه‬ ‫و‬. ‫،مستلزم‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫ویژه،انتخاب‬ ‫،به‬ ‫پداگوژیک‬ ‫الزامات‬ ‫رعایت‬ ‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫وکاربرد‬-‫یادگیری،در‬ ‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬. 1114.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 12. ‫تعریف‬: ‫که‬ ‫است‬ ‫مراحلی‬ ‫سلسله‬ ‫شامل‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ،‫ی‬ ‫باقانونمند‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫طی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫روشنی‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دنبال‬. ‫و‬ ‫درست‬ ‫پایش‬‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫مراحل‬ ‫این‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫وبر‬ ‫کاسته‬ ‫ها‬ ‫کاری‬ ‫ودوباره‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ،‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫نظام‬ ‫وکارایی‬ ‫بیافزاید‬. 1214.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 13. ‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬:‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫تغییر‬(‫شرطی‬ ‫تشویق‬ ‫و‬ ‫تنبه‬ ‫یا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫با‬ ‫کردن‬)‫طریق‬ ‫از‬ ‫محتوا‬ ‫انتقال‬. ‫رویکرد‬‫شناختی‬:‫شناختی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬(‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬)، ‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬:‫ویژه‬ ‫به‬‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬:‫مشارکت‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫فعال‬‫طریق‬ ‫از‬‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬. 1314.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 14. ‫عمل‬ ‫به‬ ‫تجربی‬ ‫علم‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬ ‫رفتارگرا‬ ‫روانشناسی‬ ‫گرایی‬ ‫تجربی‬ ‫بر‬ ،‫آموزش‬(‫محرک‬ ‫ارائه‬ ‫با‬-‫پاسخ‬)‫تحت‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ،‫پذیری‬ ‫تعمیم‬ ‫و‬ ‫کنترل‬. ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نظریه‬-‫بر‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ،‫اینکه‬“‫ملموس‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫رفتار‬-‫در‬ ‫عادت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫تکرار‬ ‫از‬ ‫تجربه‬-‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬”(،‫تاردیف‬1997.) 1414.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 15. ‫گرائی‬ ‫رفتار‬ ‫مکتب‬‫بازتاب‬ ‫بامطالعه‬ ،‫پاولوف‬ ‫توسط‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شرطی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫شرطی‬ ‫های‬ ‫تورندایک‬ ‫توسط‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫زیستی‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬ ‫روی‬‫و‬ ‫ابزاری‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬. ‫درقالب‬ ‫واسکینر‬ ‫واتسون‬ ‫توسط‬ ،‫سپس‬ ‫و‬‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫کارکردی‬(‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬/‫تنبیه‬ ‫و‬ ،‫بازخورد‬ ، ‫پاسخ‬/ ‫تشویق‬)‫یاددهی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬-‫یادگیری‬‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫استمرار‬. 1514.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 16. ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫شناسان‬ ‫زیست‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫روانشناسی‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ،‫شمالی‬ ‫آمریکای‬1910‫شد‬ ‫آغاز‬.‫در‬ ،‫نخست‬ ،‫مکتب‬ ‫این‬ ‫دهه‬1950‫گرفت‬ ‫قرار‬ ،‫گرا‬ ‫تداعی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫نو‬ ‫نقد‬ ‫مورد‬. ‫هوش‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫گیری‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫شناختی‬ ‫انقالب‬ ‫دومین‬ ،‫سپس‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ،‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫زبان‬ ،‫فلسفه‬ ،‫مصنوعی‬ ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬1950‫پیوست‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ،. ‫را‬ ‫انسان‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ،‫دانند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫منفعل‬‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫متمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫کننده‬ ‫پردازش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫فاعلیت‬ ‫است‬. 1614.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 17. ،‫واسکینر‬ ‫چامسکی‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬‫دهه‬ ‫پایان‬ ‫در‬1950‫به‬ ‫منحصر‬ ، ‫نیست‬ ‫رفتارگرا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬ ‫یک‬.‫بلکه‬‫یک‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫ذات‬‫است‬. ‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬ ‫چامسکی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬–‫های‬ ‫وبازنمایی‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫رفتار‬ ‫تنظیم‬ ‫در‬ ‫ذهنی‬. ‫هااست‬ ‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬. ‫محیط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نماد‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫وارد‬ ‫اصالحاتی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سازگار‬. ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫با‬ ‫انسان‬(‫ساختن‬ ‫نمادینه‬)‫و‬‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫معنا‬ ،‫شکل‬ ‫خود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬‫بخشد‬ (،‫پاندورا‬1986.) 1714.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 18. ،‫آموزش‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربردهای‬ ‫اولین‬‫دهه‬ ‫در‬ ،1970‫به‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫توسط‬‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫درک‬‫کرد‬ ‫کمک‬. ‫های‬ ‫پژوهش‬‫تازه‬ ‫با‬ ‫خبره‬ ‫ذهن‬ ‫کارکردهای‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫کار‬‫انسان‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫امکان‬ ،: ◦‫کند؟‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫اطالعات‬ ◦‫کند؟‬ ‫می‬ ‫غربال‬ ◦،‫رمزگشایی‬‫کند؟‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬‫و‬ ◦‫کند؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ‫را‬. 1814.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 19. ‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫گانیه‬ ‫الگوی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫مجزا‬: ‫دریافت‬(‫پنجگانه‬ ‫حواس‬ ‫توسط‬)، ‫نگهداری‬(‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بازنمایی‬)، ‫انتقال‬(‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬)‫و‬ ‫فراشناخت‬(‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫رویدادی‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫معنایی‬ ‫به‬( )،‫تاردیف‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬2005.) 1914.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 20. ،‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ ‫گذاری‬ ‫رمز‬ ‫به‬ ‫قادر‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغیر‬)،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ، ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫عرضه‬ ‫سپس‬ ‫و‬. ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫هر‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیرامون‬. ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ، ، ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬‫می‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫انجامد‬. 2014.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 23. ‫زیست‬ ‫و‬ ‫شناس‬ ‫معرفت‬ ‫یک‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫روانشناس‬ ‫بزرگترین‬ ،‫پیاژه‬ ‫یا‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شناس‬‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬‫پرداخت‬. ‫در‬ ‫مدرسه‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫پیاژه‬‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫انسان‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫نمود‬ ‫می‬ ‫تاکید‬. ‫شناخت‬‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫پیاژه‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫مداوم‬ ‫سازگارسازی‬‫تکوینی‬ ‫و‬ ‫است‬. ،‫گرایی‬ ‫وتجربی‬ ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫میان‬ ،‫پیاژه‬ ،‫کانت‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫وارث‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫ومفعول‬ ‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫از‬ ‫شناخت‬ ‫است‬ ‫معتقد‬. ‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫برون‬. ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬. 2314.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 24. ‫یک‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫با‬ ،‫قبل‬ ‫برتراز‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫با‬ ‫اندرکنش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ،‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫یابد‬ ‫دست‬ ،‫است‬ ‫کنش‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬. ‫سازی‬ ‫متعادل‬ ‫فرایند‬،‫پیاژه‬ ‫برای‬ ،‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫عامل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬. ‫پیاژه‬‫آموزش‬ ‫غایت‬‫در‬ ‫را‬‫مداری‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬‫و‬ ‫فرارفتن‬ ‫ارتقای‬ ‫امکان‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬‫و‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫جست‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫وجو‬. 2414.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 25. ‫یک‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫جمعی‬ ‫اقدام‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬ ‫برای‬‫نیست‬ ‫مجزا‬.‫بر‬ ‫فرض‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معناهایی‬ ‫ساختن‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫مشترک‬. ‫و‬ ‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫بهره‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬ ‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫امری‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫پذیرد‬ ‫،انجام‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫وجدا‬. 2514.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 26. ‫یادگیرنده‬‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫اندیشه‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫باید‬ ،‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬ ‫خود‬‫واندیشه‬‫دیگری‬‫محتوای‬ ‫درباره‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫نماید‬ ‫تامل‬ ‫خود‬ ‫اندیشه‬. ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫نقش‬ ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬. 2614.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 27. ‫بار‬ ‫گهر‬ ‫راهبرد‬”‫بجوی‬ ‫دانش‬ ‫گور‬ ‫تا‬ ‫زگهواره‬“‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ، ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬(OER)،‫و‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫برخط‬(MOOCs)،‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫امروز‬ ‫متحول‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ،‫ملی‬. ‫کتاب‬ ‫محورهای‬”‫یادگیری‬:‫درون‬ ‫گنج‬”-‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ،‫میالدی‬“‫یادگیری‬ ‫قرن‬“‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬-، ‫از‬ ‫عبارتند‬: .1‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫دانش‬ ‫ساختن‬) .2‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫آفرینی‬ ‫کار‬ ،‫کردن‬ ‫تولید‬) .3‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ،‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفظ‬) .4‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫صلح‬ ‫،پاسداری‬ ‫زیستن‬ ‫باهم‬.) 2714.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 28. ‫فرد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬: 1-‫و‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫مرجع‬ ‫تخصصی‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬‫در‬ ‫تفاهم‬ ‫وکالن‬ ‫خرد‬ ‫مقیاس‬:«‫وجود‬ ‫خانه‬ ‫زبان‬» 2-‫آموزش‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردی‬ ‫میثاق‬ ‫در‬ ‫سازنده‬ ‫مشارکت‬ ‫شوق‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫باکیفیت‬(‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسوول‬ ‫وند‬ ‫وهستی‬ ‫شهروند‬) 3-‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬(‫کاربری‬ ،‫اطالعات‬ ‫انتقادی‬ ‫ارزیابی‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ،‫اخالقی‬) 2814.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 29. ‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ،‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ، ‫متنوع‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬ ‫گوناگون‬ ‫ازمنابع‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬. ‫یادگیرنده‬ ‫کاربر‬‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ، ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(MIL)‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫،برای‬ ‫مرتبط‬‫فرا‬ ‫وساختن‬ ‫انتقال‬ ،‫نگهداری‬ ،‫دریافت‬- ‫شناخت‬‫است‬. 2914.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 30. ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(M.I.L)‫چنین‬ ،‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫،توسط‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬: *‫ی‬ ‫ا‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫صالحیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫شهروند‬-‫کاربر‬‫را‬: ‫برای‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬‫دسترسی‬،‫پردازش‬،‫درک‬،‫ارزیابی‬‫و‬‫کار‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫گیری‬‫و‬‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬‫و‬‫تولید‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬،‫صورت‬ ‫به‬‫انتقادی‬،‫اخالقی‬‫و‬‫اثربخش‬‫آماده‬ ‫سازد‬ ‫می‬. ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫متعهدانه‬ ‫مشارکت‬ ‫محیط‬، ‫شهروند‬-‫یادگیرنده‬‫را‬،‫شخصی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ،‫اجتماعی‬‫توانمند‬‫سازد‬ ‫می‬. 3014.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 31. ،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫،در‬ ‫سواد‬ ‫تعریف‬ ‫تغیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬‫جوامع‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫برای‬ ،‫ذینفعان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬‫گذاران‬ ‫سیاست‬،‫تصمیم‬ ‫راهبردی‬ ‫گیران‬،،‫پژوهشگران‬ ،‫مدرسان‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان،کارفرمایان‬ ،‫صنعت‬ ،‫کشاورزی‬‫خدمات‬ ‫و‬،‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ‫مقیاس‬ ‫،در‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارکشورها‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬. ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫سنجش‬ ‫استانداردهای‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ،‫نیز‬(UNESCO,2011). 3114.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 32. ‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ،‫کشور‬ ‫وخصوصی‬ ‫دولتی‬ ‫بخشهای‬‫برنامه‬ ‫اصالح‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫موجود‬ ‫های‬–‫کارکنان‬(‫مثال‬: ‫وند‬ ‫شهر‬-‫وند‬ ‫شهر‬ ،‫مهندس‬-‫وند‬ ‫شهر‬ ،‫معلم‬-‫استاد‬)‫به‬ ، ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬. ‫گسترش‬ ‫با‬‫ج‬‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫نبش‬،‫شبکه‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫مطلوب‬ ‫باوضعیت‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫پایش‬ ، ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫کاربردپذیری‬‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫کارکنان،مورد‬ ‫ای‬. ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫با‬‫ملی‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬‫حوزه‬ ‫در‬ ، ‫مستلزم‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫جامع‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫ملی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مستمر‬ ‫پایش‬. 3214.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 33. ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬: (‫الف‬)‫پایه‬،(‫ب‬)‫میانی‬‫و‬(‫ج‬)‫پیشرفته‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬: ‫الف‬-‫پایه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫جستجووپردازش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬ ‫اطالعات‬) .1،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬ .2‫و‬ ‫جستجو‬،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫جایدهی‬ .3‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫تولید‬ ‫منبع‬ ،‫کننده‬ .4‫و‬ ‫پردازش‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫موقت‬ ‫نگهداری‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫گوناگون‬ ‫باابزارهای‬. 3314.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 34. ‫ب‬-‫میانی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫درک‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬:) .1،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫ضرورت‬ ‫درک‬ .2‫ضوابط‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫تاکید‬ ،‫مقایسه‬ ،‫تحلیل‬ ،‫سنجش‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫پردازش‬ ‫اطالعات‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ .3‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالت‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کنندگان‬ .4‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫محتوای‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫شده‬ ‫گردآوری‬. 3414.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 35. ‫ج‬-‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫در‬ ‫پذیری‬ ‫ومسئولیت‬ ‫پایش،مشارکت‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫خلق‬:) .1‫و‬ ‫خلق‬‫مشخص‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫یا‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫نو‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬‫خالق‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ،‫نوآور‬، .2‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬‫و‬ ‫قانون‬ ،‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ،‫اثربخشی‬ .3‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫رسانه‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫میان‬ ‫گفتمان‬-‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫پاسخگو‬‫رعایت‬ ‫با‬ ،‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬، .4‫توزیع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫پایش‬ ‫شده‬.‫طریق‬ ‫از‬‫مستمر‬ ‫پژوهی‬ ‫کاربر‬. 3514.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 36. ‫جمعا‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬113 ‫عملکرد‬ ‫مالک‬*‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬. ‫کشور‬ ‫هر‬ ‫مشورتی‬ ‫،کمیته‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ National Steering Committee)(‫تواند‬ ‫می‬‫سطوح‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫سه‬‫گانه‬‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫بهنگام‬‫توانمند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ،‫کاربران‬ ‫سازی‬‫یادگیرنده‬-،‫شهروند‬‫دهد‬ ‫ارائه‬. ( Unesco,2013) 3614.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 37. 1-‫مغز‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫همگرا‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫گسترش‬ ‫و‬‫محیط‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫ذهن‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫،تدوین‬‫یادگیری‬ ‫علم‬‫امکان‬ ‫،را‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫پذیر‬. 2-‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫تحول‬-‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرائی‬ ،‫گرائی‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫رفتارگرایی‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬‫راهبردی‬ ‫هدف‬ ‫تحقق‬ ‫به‬ ‫سطحی‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫عبور‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬‫است‬. 3714.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 38. 3-‫ناپذیر‬ ‫جدایی‬ ‫بخش‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫وتوزیع‬ ‫دسترسی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫وفراتر‬ ، ‫ارتباطات‬ ‫راهبرد‬ ‫از‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬. ‫برای‬ ،‫را‬ ‫شواهد‬ ‫درمشاهده‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫امکان‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫ذینفعان‬ ‫،میان‬ ‫تعاملی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پیچیده‬ ‫مقوالت‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ،‫گزاران‬ ‫وسیاست‬. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 38
 • 39. 4-‫یک‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ،‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ،‫دوسر‬ ‫سالح‬‫در‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبردی‬ ‫کاربرد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫پیوند‬‫نظام‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫دربرنامه‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫معلم‬ ‫وتربیت‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫رسمی،به‬ ‫وغیر‬ ‫رسمی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫داشته‬ ‫ضروری‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫کارکنان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬‫توصیه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬. 3914.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 40. ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫ساله‬ ‫ده‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫جامع‬ ‫برتر‬ ‫دانشگاه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫برخوردار‬ ،‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پردازی‬ ‫نظریه‬ ،‫علم‬ ‫تولید‬‫جایگاه‬ ‫معتبر‬‫بین‬ ‫در‬10‫جزء‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫جهان‬ ‫اول‬ ‫دانشگاه‬500 ‫هویتی‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫ممتاز‬ ‫دانشگاه‬‫اسالمی‬-‫ایرانی‬‫است‬(‫راهبردی‬ ‫سند‬ ،‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬1390.) ‫سواد‬ ‫با‬ ‫درپیوند‬ ‫آن‬ ‫درست‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫از‬ ‫عمیق‬ ‫درک‬ ‫یادگیرنده‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫دانشگاه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫کالن‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫درتحقق‬ ،‫مداوم‬. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 40
 • 41. 41 1-‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬.2005.‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬-‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬(‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬)‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬(1393)‫چاپ‬ ،‫دوم‬‫تهران‬:‫سمت‬ ‫انتشارات‬. 2-‫محمدباقر‬ ،‫هوشیار‬.1327.‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫اصول‬.‫تهران‬:‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬. 3-OECD OBSERVER, No 293 Q4 2012:www.oecdobserver.org www.france-universite-numerique 4-Audigier,F.et al.(2011).L’education en vue du developpment durable:sciences sociales et eleves en debats. Cahiers de la section des sciences de l’education. Geneva: FPSE, University of Geneva. 5- Meirieu, Philippe. 2012. Des methodes en pedagogie. Entretien du12/1/2012. meirieu.com 6- GUNI 2014. Higher education in the world 5: Knowledge, Engagement & Higher Education: Contributing to Social Change. Palgrave, Macmillan. 7-UNESCO (2011).Competency Framework for Teachers . Paris : UNESCO14.02.1395f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 42. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 42 ResearchGate Now you can see what others are saying about your work (29.4.2016) Cited article: Mashayekh, Farideh (1974). Freire, the Man, His Ideas and Their Implications. Literacy Discussion, pp1-63. Citation: "...Dominant teacher education socializes teachers into a paradigm which conceptualizes Black students as disadvantaged or at-risk (King, 1991King, , 2005). Traditionally, teachers are trained to remediate at- risk students' deficits rather than empowered to merge reflective practice and reflective action, what may be referred to as praxis today (Ax & Ponte, 2008; Dewey, 1910 Dewey, , 1938 Freire, 1998; Freire & Macedo, 1987; Mashayekh, 1974) in order to provide literacy learning opportunities for all students (King, 2005; Lee, 2005). Teacher education focuses too often only on pre-service teachers' lack of knowledge instead of addressing education as transformation that is grounded in Third Space opportunities for learning . ..."