تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری

PEDAGOGY.IR
PEDAGOGY.IR PEDAGOGY.IR
‫دکتر‬‫مشایخ‬ ‫فریده‬
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫نشست‬‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫تخصصی‬:
26‫ماه‬ ‫مرداد‬1394
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94 1
‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬
2
Adamson, C. (2012)
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫توسعه‬ ‫اهداف‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ، ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫جهانی،نهادهای‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬
‫هزاره‬(MDGs)‫زمانی‬ ‫بردار‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وپایش‬2015‫اهداف‬ ،‫برنامه‬ ‫نوبرای‬
‫توسعه‬2015-2030‫اند‬ ‫نموده‬ ‫واعالم‬ ‫تدوین‬.
‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫اهداف‬ ‫درتعریف‬2015-2030‫بر‬ ،«‫در‬ ‫آموزش‬ ‫تضمین‬
‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫گیرنده‬ ‫بر‬»‫و‬‫برای‬ ‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ارتقائ‬
‫شهروندان‬ ‫همه‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تاکید‬ ،(‫شماره‬ ‫اصل‬4)
‫این‬ ‫در‬ ‫اجرائی‬ ‫ونهادهای‬ ‫ملی‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ،‫عضو‬ ‫کشورهای‬
‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫کشورها‬‫چهار‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬
‫زمینه‬:‫وآموزش‬ ‫فرهنگ‬ ‫،و‬ ‫زیست‬ ‫انرژی،آب،محیط‬‫باشند‬ ‫،می‬.
3
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
4
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫افق‬ ‫در‬2050‫یادگیری‬ ،‫زندگی‬ ‫ابعاد‬ ‫تمام‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ‫هوشمندی‬ ‫گسترش‬ ‫با‬
‫فناوری‬ ‫ومهندسی‬ ‫سوادرایانه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬(techno-
engineering)‫و‬ ،Cognitive computing‫شود‬ ‫می‬ ‫تاکید‬.
‫شناختی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬-‫وتوانمند‬ ‫سازی‬ ‫آگاه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬
‫همان‬ ‫،به‬ ‫آینده‬ ‫افق‬ ‫وپاسخگو،در‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ، ‫انسان‬ ‫سازی‬
‫است‬ ‫نیاز‬ ‫،مورد‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫وبیش‬ ‫اندازه‬.
‫انتخاب‬ ، ‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫راهبردی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬
‫فنی‬ ‫گزینه‬ ‫میان‬-‫ماشین‬ ‫با‬ ‫ماشین‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬(MMI)‫اجتماعی‬ ‫یا‬-
‫فنی‬‫تعامل‬ ‫و‬‫ماشین‬ ‫با‬ ‫انسان‬(HCI)‫تعین‬ ،‫است‬ ‫کننده‬.
5
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫فناوری‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬-‫مهندسی‬–‫اقتصادی‬‫مصرف‬ ،‫تولید‬ ،
‫در‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬ ‫قالب‬ ،‫بازار‬ ‫حاکمیت‬ ‫با‬ ‫سودآوری‬ ‫غایت‬.
‫اجتماعی‬ ‫گزینه‬ ‫در‬-‫فناوری‬‫در‬ ،،‫فناوری‬ ‫رشد‬ ‫پیوندبا‬‫رشد‬
‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫وچند‬ ‫شناختی‬ ‫صالحیتهای‬‫از‬ ،‫طریق‬
‫اجتماعی‬ ‫تعامالت‬–‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬‫مد‬ ،‫پداگوژیک‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬.‫ومصرف‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫شهروند‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬
‫توسعه‬ ‫دغدغه‬ ‫،با‬ ‫کننده‬،‫پایدار‬‫یابد‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫امکان‬.
6
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫اجتماعی‬-، ‫فناوری‬‫در‬‫شناختی‬ ‫حیطه‬‫گذر‬ ‫برای‬ ،:
‫از‬‫سطحی‬ ‫یادگیری‬:‫اجرا‬ ‫وبه‬ ،‫دریافت،درک‬ ‫توانایی‬ ‫یعنی‬
‫درآوردن‬(‫فرمانبرداری‬)
‫به‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬:‫،ارزیابی‬ ‫تحلیل،ترکیب‬ ‫توانایی‬ ‫یعنی‬
‫وفراشناخت‬(‫وپاسخگویی‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫با‬ ‫خالقیت‬)
‫راهبردی‬ ‫عزم‬ ‫به‬‫در‬ ،‫درست‬ ‫فهم‬ ‫برای‬ ،‫ملی‬ ‫مقیاس‬‫به‬ ‫و‬‫روز‬‫کاربرد‬ ،
‫پداگوژی‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬
‫وارتباطات‬‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫است‬ ‫نیاز‬.(UNESCO,2015)
7
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬‫به‬ ،‫نخست‬ ،‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫موقعیت‬.
‫نو‬ ‫دانش‬ ‫وتولید‬ ‫گوناگون‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫یادگیری‬.
‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫تنیدن‬ ‫هم‬ ‫ودر‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫یعنی‬ ‫گیری‬ ‫یاد‬
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫نو‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مدت‬.
‫ساختارجدا‬ ‫ازدو‬ ‫متشکل‬ ‫انتهاست‬ ‫بدون‬ ‫دانش‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬
‫یکدیگر‬ ‫ومکمل‬:‫حافظه‬‫روایتی‬‫حافظه‬ ‫و‬‫معنایی‬.
‫روایتی‬ ‫حافظه‬‫ایست‬ ‫نامه‬ ‫وزیست‬ ‫خاطرات‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬.
‫مفهومی‬ ‫یا‬ ‫معنایی‬ ‫حافظه‬‫ماست‬ ‫زبانشناختی‬ ‫حافظه‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬
‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫داریم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مفاهیمی‬ ‫تمام‬ ‫ونگهداری‬.
8
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
◦‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫کیفیت‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫آموزی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫بیش‬ ‫از‬ ‫نو،بیش‬ ‫نسلهای‬،‫دغدغه‬‫نزدیک‬ ‫آینده‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫ما‬.
◦،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫به‬ ‫توجه‬-‫یادگیری‬(‫پداگوژی‬)‫مانند‬ ،‫علم‬
‫محوری‬ ‫واقعیت‬ ‫یک‬ ‫وفناوری‬‫و‬‫غیر‬‫اجتناب‬ ‫قابل‬‫معاصر‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬.
◦‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬،‫کیفیت‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ذهنی‬ ‫وهم‬ ‫عینی‬ ‫هم‬.
9
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫امروز‬،‫همگانی‬‫رسه‬ ‫مد‬ ‫شدن‬‫گوناگون‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ ‫ودسترسی‬
‫آموزش‬(‫برخط‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬)‫تمامی‬ ،‫در‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫اقشار‬‫تماس‬
‫پداگوژی‬ ‫با‬‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬.
‫ما‬ ‫از‬ ‫هریک‬‫وتحت‬ ‫با‬ ‫منطبق‬‫پداگوژی‬ ‫نوعی‬ ‫تاثیر‬‫گرفته‬ ‫شکل‬
‫گیریم‬ ‫می‬ ‫وشکل‬ ‫ایم‬.
‫امروز‬‫در‬ ،‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫عصر‬–‫بنیان‬‫در‬ ،‫و‬ ‫جهان‬ ‫که‬ ‫حالی‬
،‫هستند‬ ‫مواجه‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬
‫در‬ ‫آن‬ ‫بخشی‬ ‫واثر‬ ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫بازاندیشی‬‫کاهش‬
‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫مخاطرات‬‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،.
10
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫وارتباطات‬‫عمل‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫تجربه‬ ‫کیفیت‬‫حسب‬ ‫بر‬ ،
‫گیهای‬ ‫ویژ‬‫جمله‬ ‫از‬ ،‫شخصی‬:‫سن‬‫توانائی‬ ،‫جنسیت‬ ،‫جسمی‬‫تسلط‬ ،‫بر‬
‫زبان‬‫زمینه‬ ‫موقعیت‬ ،‫دین‬ ،‫عالقه‬ ، ‫صالحیت‬ ،‫مهارت‬ ،‫دانش‬ ،(‫فرهنگی‬،
‫اجتماعی‬ ،‫اقتصادی‬)‫و‬...،‫تعریف‬‫شود‬ ‫می‬.
‫کاال‬ ‫تولید‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پژوهی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫مطالعات‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬‫عرضه‬ ،
‫خدمات‬(‫آموزش‬ ‫جمله‬ ‫از‬)‫و‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ،‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫های‬ ‫استقرارنظام‬
‫گیرد‬ ‫قرارمی‬.
‫وخدمات‬ ‫اطالعات‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫آموزشی‬ ‫یا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫امروز‬
‫کیفیت‬ ‫کدام‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬:‫عینی‬‫شود؟‬ ‫طراحی‬ ‫باید‬ ‫ذهنی‬ ‫یا‬
‫تمیزکیفیت‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫تا‬ ‫اطالعات‬ ‫عرضه‬ ‫الگوهای‬
‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬.
11
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
◦‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫شانس‬ ‫برابری‬ ‫گسترش‬ ‫امکان‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫امروز‬
‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫ومواد‬OERs))‫خط‬ ‫وبر‬ ،‫باز‬ ،‫گسترده‬ ‫،درسهای‬
◦(MOOCs)‫مطالبه‬ ،‫دیگرکیفیت‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫ویا‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬
‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬ ‫یادگیرنده‬ ‫عملکرد‬.
◦‫عبارتست‬ ‫مطرح‬ ‫راهبردی‬ ‫پرسش‬:‫چگونه‬‫فرصت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫داد؟‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫،کیفیت‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫ومواد‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
◦‫در‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬‫پداگوژی‬ ‫دانش‬ ‫پیوند‬
‫فناوری‬ ‫دانش‬ ‫با‬‫کرد‬ ‫جستجو‬ ‫باید‬.
12
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫اهمیت‬-‫که‬ ‫روست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬
‫علم‬(‫گرایی‬ ‫تجربی‬)‫هنر‬ ‫و‬(‫خالقیت‬‫علم‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬)‫وبه‬ ‫بایکدیگر‬ ‫پیوند‬ ‫در‬
‫دستیابی‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫تدریس‬ ‫حرفه‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫صورت‬
‫است‬ ‫موثر‬ ، ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬.
‫برنامه‬ ‫وارزیابی‬ ‫ریزی،اجرا‬ ‫راهبردی،برنامه‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫چرخه‬ ‫در‬
‫آموزشی‬ ‫های‬‫موفقیت‬ ،‫شناخت‬ ‫تعهددر‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫هر‬‫بهره‬ ‫و‬‫مند‬
‫پداگوژی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬ ‫از‬ ‫شدن‬‫بسیج‬ ‫و‬‫مالی‬ ‫امکانات‬‫کالبدی‬ ‫و‬
‫است‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫خدمت‬ ‫در‬.
13
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫سازمان‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اثربخشی‬ ‫ساالنه‬‫ملل‬
(UNDP)‫نشانگرهای‬ ‫با‬«‫انسانی‬ ‫توسعه‬»‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬.‫رتبه‬
‫در‬ ‫ایران‬2013‫روی‬187‫کشور‬75‫است‬ ‫بوده‬.
‫توسط‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫سنجش‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برنامه‬OECD‫نهادهای‬ ‫وسایر‬ ،
‫المللی‬ ‫بین‬‫نیز‬ ،‫را‬ ‫کشورها‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫عملکرد‬‫در‬ ،
‫کنند‬ ‫می‬ ‫رصد‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬.
‫در‬ ‫شده‬ ‫استاندارد‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫درسی‬ ‫کتابهای‬ ‫مطالعات‬ ‫این‬ ‫در‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫فرض‬ ‫تدریس‬ ‫خدمت‬.
14
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬،
‫امکان‬‫درسی‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫دروس‬ ‫و‬‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برخط‬
‫ااساتید‬ ،‫معلمان‬‫دانش‬ ،‫آموزان‬‫دانشجویان‬ ‫و‬‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬.
‫های‬ ‫نظریه‬ ‫آخرین‬ ‫طبق‬‫یادگیری‬(‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬)‫یادگیری‬ ،‫تعامل‬ ‫در‬
‫وتامل‬ ، ‫تجربه‬ ،‫زمینه‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬‫که‬ ،‫ذهن‬ ‫سازنده‬‫زبان‬ ‫و‬
‫است‬ ‫یادگیرنده‬‫انجام‬ ،‫پذیرد‬ ‫می‬.
‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬-‫پیوند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫محتوایی‬ ‫یادگیری‬
‫باشد‬ ‫یادگیرنده‬ ‫وتجربه‬ ‫فرهنگی‬ ‫بستر‬ ‫با‬.
15
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫از‬ ‫اعم‬ ،‫درسی‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬
‫که‬ ‫است‬ ‫دیداکتیک‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫یا‬ ‫چاپی‬‫بدون‬ ،‫با‬ ‫پیوند‬
‫پداگوژی‬‫برای‬ ،‫است‬ ‫ناکافی‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫تحقق‬.
‫وتبدیل‬ ‫پردازش‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پداگوژی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬
‫دانش‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬‫با‬ ،‫یادگیرنده‬ ‫میان‬ ‫وتعامل‬ ‫همیاری‬‫منابع‬ ،‫مربی‬ ،
‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫وبستر‬.
‫میریو‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬(2012)‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تدریس‬ ‫در‬ ‫بد‬ ‫یا‬ ‫خوب‬ ‫روش‬‫بلکه‬
«‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬»‫یادگیرنده‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫اجتماعی‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬ ‫با‬-‫است‬ ‫شناختی‬.
16
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫معادل‬ ‫هوشیار‬ ‫دکتر‬ ‫روانشاد‬ ‫را‬ ‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬
«‫یادگیری‬ ‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬»‫تعریف‬‫کرده‬‫است‬
(،‫هوشیار‬1327:)
«‫عمل‬ ‫پرورشکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬
‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬
‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬.»
17
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ،‫تدریس‬ ‫حرفه‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬-‫یادگیری‬‫گیرنده‬ ‫بر‬ ‫در‬
‫است‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫دوبخش‬:
1-‫دانش‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫وساختار‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬‫وسیله‬ ‫به‬ ‫درسی‬ ‫متن‬ ‫قالب‬ ‫در‬
‫که‬ ‫مدرس‬‫دیداکتیک‬‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬‫مانند‬ ،‫دیداکتیک‬ ‫یا‬ ‫ریاضیات‬ ‫دیداکتیک‬
‫خارجی‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬.
2-‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫وتبدیل‬ ‫پردازش‬‫میان‬ ‫تعامالت‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫سازماندهی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ،‫وبستر‬ ‫منابع‬ ،‫مدرس‬ ،‫یادگیرنده‬
‫بخش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مدرس‬ ‫وسیله‬ ‫به‬‫پداگوژی‬‫دارد‬ ‫تعلق‬(،‫آلته‬1997.)
18
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 Equity pedagogies and research
methodologies (AERA, 2014),
 Quest for culturally revealed pedagogies in
teacher education programs (AERA, 2014),
 Explicit pedagogy (Gautier,TT, 2013),
 Optimize your pedagogical capital (HR),
 Pedagogical Radar (France, 2013),
 GEOPARK and pedagogy(France, 2015),
 Neuro-pedagogy: Brain, Body and mind (APA),
 Pedagogy of the oppressed (Freire, 1976)
19
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫برای‬‫پداگوژی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬ ‫تحول‬‫پداگوژی‬ ‫به‬ ‫ازسنتی‬‫از‬ ،‫نوین‬«‫لگی‬ ‫ل‬»‫تا‬
«‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬»‫عمل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وکاربرد‬،‫در‬‫غرب‬،‫بیش‬‫از‬
‫است‬ ‫گذشته‬ ‫دوهزاره‬.
‫بردار‬ ‫این‬ ‫در‬‫زمانی‬:‫از‬‫باستان‬ ‫یونان‬،‫تا‬‫وسطی‬ ‫قرون‬،‫عصر‬‫نوزایی‬،‫تا‬
‫عصر‬‫روشنگری‬‫و‬‫دوران‬‫پیاژه‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫سقراط‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ،‫معاصر‬
‫اندیشه‬ ‫با‬ ،‫اند‬ ‫کوشیده‬ ‫دیگر‬ ‫آوران‬ ‫ونام‬ ،‫ویگوتسکی‬ ‫و‬‫وعمل‬،‫پداگوژیک‬
‫مسئول‬ ‫دانشگاهیان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫گرانسنگی‬ ‫میراث‬ ‫نمودن‬ ‫مدون‬ ‫امکان‬
‫سازند‬ ‫جهانی،فراهم‬ ‫مقیاس‬ ‫معاصر،در‬.
20
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫گرانقدر‬ ‫میراث‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نرسیده‬ ‫آن‬ ‫وقت‬ ‫آیا‬‫اسالمی‬ ‫ایران‬ ‫کهن‬ ‫سرزمین‬
‫مسئول‬ ‫دانشگاهیان‬ ‫توسط‬ ‫نیز‬‫از‬ ،‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬ ‫ملی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫طریق‬:
«‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫زمین‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬:‫از‬‫دوران‬
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬»
‫گردد؟‬ ‫تدوین‬
‫سپاس‬ ‫با‬
21
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
22
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
23
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
24
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
-‫موریس‬ ، ‫تاردیف‬ ‫و‬ ‫کلرمون‬ ،‫گوتیه‬(.2005.)|‫پداگوژی‬:‫علم‬‫وهنر‬
‫یاددهی‬-‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬(‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬.)‫ترجمه‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬.‫تهران‬:‫انتشارات‬‫سمت‬.
- Bates, T. (2015). Teaching in Digital age.
- UNESCO (2015). Online, Open and Flexible Higher
Education form the Future We want. From Statements
to Action: Equity, Access , and Quality Learning
Outcomes, 9-11 June, UNESCO, Paris.
20/04/2019
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-
26-5-94 25
26
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
27
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
28
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
29
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
1-‫اهمیت‬”‫شناسی‬ ‫معنا‬”‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫دانش‬ ‫وارتقائ‬ ،‫اجرا‬ ‫تا‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫وتفاهم‬ ‫تفهیم‬ ‫در‬
2-‫در‬ ‫شناسی‬ ‫معنا‬ ‫راهبردی‬ ‫نقش‬ ‫اهمیت‬“‫گزینی‬ ‫واژه‬“‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬
3-‫راهبردی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬”‫پداگوژی‬“
1-3-‫هنر‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫در‬
2-3-‫کلیسا‬ ‫حاکمیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫وسطا‬ ‫قرون‬ ‫در‬
3-3-‫انسان‬ ‫حاکمیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫رنسانس‬ ‫عصر‬ ‫در‬
4-3-‫کودک‬ ‫شناخت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫روشنگری‬ ‫قرن‬ ‫در‬:‫طبیعت‬–‫فرهنگ‬
5-3-‫روانشناسی‬ ‫ومکاتب‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫در‬:‫وشناخت‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬
‫اجتمایی‬ ‫،سازاگرایی‬ ‫گرایی‬ ‫گرایی،سازا‬
6-3-‫کاربر‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬-
‫یتناهی‬ ‫ال‬ ‫وهستی‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ،‫دیگری‬ ‫با‬ ،‫خود‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬
4-‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫محیط‬ ‫کیفیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬
5-‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫رسمی‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬ ‫بر‬ ‫سیستمیک‬ ‫تاملی‬‫نقش‬ ‫و‬‫پداگوژی‬
30
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
1 sur 30

Recommandé

Exploring How University Lecturers Construct Their Knowledge Of Information A... par
Exploring How University Lecturers Construct Their Knowledge Of Information A...Exploring How University Lecturers Construct Their Knowledge Of Information A...
Exploring How University Lecturers Construct Their Knowledge Of Information A...IL Group (CILIP Information Literacy Group)
175 vues22 diapositives
Web 2.0 and social media tools par
Web 2.0 and social media toolsWeb 2.0 and social media tools
Web 2.0 and social media toolsSarah Lowey
499 vues13 diapositives
Dyslexia, Creativity and Information-Seeking - Lynne Beveridge par
Dyslexia, Creativity and Information-Seeking - Lynne BeveridgeDyslexia, Creativity and Information-Seeking - Lynne Beveridge
Dyslexia, Creativity and Information-Seeking - Lynne BeveridgeIL Group (CILIP Information Literacy Group)
158 vues22 diapositives
The future of feedback: Evaluation of information and digital literacy teachi... par
The future of feedback: Evaluation of information and digital literacy teachi...The future of feedback: Evaluation of information and digital literacy teachi...
The future of feedback: Evaluation of information and digital literacy teachi...IL Group (CILIP Information Literacy Group)
113 vues14 diapositives
Emerging trends in educational technology par
Emerging trends in educational technologyEmerging trends in educational technology
Emerging trends in educational technologyLindsay Antwi
510 vues7 diapositives
Increasing Inclusivity: Developing a HEA Accredited Teaching Course for Libra... par
Increasing Inclusivity: Developing a HEA Accredited Teaching Course for Libra...Increasing Inclusivity: Developing a HEA Accredited Teaching Course for Libra...
Increasing Inclusivity: Developing a HEA Accredited Teaching Course for Libra...IL Group (CILIP Information Literacy Group)
138 vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Blended learning in 21st century par
Blended learning in 21st centuryBlended learning in 21st century
Blended learning in 21st centuryDr. Sushma H.B
12.4K vues22 diapositives
LK. 2.2 Menentukan Solusi Egi Agustian.pdf par
LK. 2.2 Menentukan Solusi Egi Agustian.pdfLK. 2.2 Menentukan Solusi Egi Agustian.pdf
LK. 2.2 Menentukan Solusi Egi Agustian.pdfEgiAgustian5
341 vues19 diapositives
ibva.pdf par
ibva.pdfibva.pdf
ibva.pdfRatihGinarti2
86 vues22 diapositives
Presentasi Perkembangan Teknologi, Media dan Metode Pembelajaran.pptx par
Presentasi Perkembangan Teknologi, Media dan Metode Pembelajaran.pptxPresentasi Perkembangan Teknologi, Media dan Metode Pembelajaran.pptx
Presentasi Perkembangan Teknologi, Media dan Metode Pembelajaran.pptxErickFatkhurokhman1
142 vues14 diapositives
3. Literasi Membaca - Model-Model Pembelajaran.pptx par
3. Literasi Membaca - Model-Model Pembelajaran.pptx3. Literasi Membaca - Model-Model Pembelajaran.pptx
3. Literasi Membaca - Model-Model Pembelajaran.pptxFatoniFatoni8
155 vues16 diapositives
Social media in education par
Social media in educationSocial media in education
Social media in educationMichele Berner
26.5K vues103 diapositives

Tendances(20)

Blended learning in 21st century par Dr. Sushma H.B
Blended learning in 21st centuryBlended learning in 21st century
Blended learning in 21st century
Dr. Sushma H.B12.4K vues
LK. 2.2 Menentukan Solusi Egi Agustian.pdf par EgiAgustian5
LK. 2.2 Menentukan Solusi Egi Agustian.pdfLK. 2.2 Menentukan Solusi Egi Agustian.pdf
LK. 2.2 Menentukan Solusi Egi Agustian.pdf
EgiAgustian5341 vues
Presentasi Perkembangan Teknologi, Media dan Metode Pembelajaran.pptx par ErickFatkhurokhman1
Presentasi Perkembangan Teknologi, Media dan Metode Pembelajaran.pptxPresentasi Perkembangan Teknologi, Media dan Metode Pembelajaran.pptx
Presentasi Perkembangan Teknologi, Media dan Metode Pembelajaran.pptx
3. Literasi Membaca - Model-Model Pembelajaran.pptx par FatoniFatoni8
3. Literasi Membaca - Model-Model Pembelajaran.pptx3. Literasi Membaca - Model-Model Pembelajaran.pptx
3. Literasi Membaca - Model-Model Pembelajaran.pptx
FatoniFatoni8155 vues
2. JURNAL KEGIATAN HARIAN PPL PPG YUK MIF.docx par Nurhasanah213373
2. JURNAL KEGIATAN HARIAN PPL PPG YUK MIF.docx2. JURNAL KEGIATAN HARIAN PPL PPG YUK MIF.docx
2. JURNAL KEGIATAN HARIAN PPL PPG YUK MIF.docx
Nurhasanah2133731.6K vues
Rpp sudut par Kuat Ae
Rpp sudutRpp sudut
Rpp sudut
Kuat Ae3K vues
6 blended learning models for 21st century students par RonySneijder
6 blended learning models for 21st century students6 blended learning models for 21st century students
6 blended learning models for 21st century students
RonySneijder456 vues
Engaging Learning Experiences in Open-Ended Learning Environments par George Veletsianos
Engaging Learning Experiences in Open-Ended Learning EnvironmentsEngaging Learning Experiences in Open-Ended Learning Environments
Engaging Learning Experiences in Open-Ended Learning Environments
George Veletsianos1.3K vues
Proposal defense slideshow par Coby Long
Proposal defense slideshowProposal defense slideshow
Proposal defense slideshow
Coby Long1.6K vues
LK. 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi_Ahmad Junaedi.docx par SukmaDwiEsgarika4
LK. 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi_Ahmad Junaedi.docxLK. 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi_Ahmad Junaedi.docx
LK. 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi_Ahmad Junaedi.docx
LK. 1.1. Identifikasi Masalah HELMI NYUSWANDANA.docx par Aliyahya_john
LK. 1.1. Identifikasi Masalah HELMI NYUSWANDANA.docxLK. 1.1. Identifikasi Masalah HELMI NYUSWANDANA.docx
LK. 1.1. Identifikasi Masalah HELMI NYUSWANDANA.docx
Aliyahya_john4.4K vues
Social Networks In Education par Steve Yuen
Social Networks In EducationSocial Networks In Education
Social Networks In Education
Steve Yuen4.9K vues
PERANGKAT MENGAJAR UKIN PPG 3T PAKUAN DI BOGOR par utiamoye
PERANGKAT MENGAJAR UKIN PPG 3T PAKUAN DI BOGOR PERANGKAT MENGAJAR UKIN PPG 3T PAKUAN DI BOGOR
PERANGKAT MENGAJAR UKIN PPG 3T PAKUAN DI BOGOR
utiamoye934 vues
Trends and advancement in www (web 1.0 and web2.0) mcq par LekshmiSanal1
Trends and advancement in www (web 1.0 and web2.0) mcqTrends and advancement in www (web 1.0 and web2.0) mcq
Trends and advancement in www (web 1.0 and web2.0) mcq
LekshmiSanal1382 vues

Similaire à تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری

تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
14 vues28 diapositives
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
686 vues53 diapositives
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
12 vues53 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 vues22 diapositives
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع... par
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
371 vues42 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
217 vues25 diapositives

Similaire à تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری(20)

تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par Dr. Farideh Mashayekh
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par PEDAGOGY.IR
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
PEDAGOGY.IR 686 vues
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع... par PEDAGOGY.IR
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
PEDAGOGY.IR 371 vues
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par PEDAGOGY.IR
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
PEDAGOGY.IR 217 vues
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... par Dr. Farideh Mashayekh
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... par Dr. Farideh Mashayekh
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه par PEDAGOGY.IR
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
PEDAGOGY.IR 323 vues
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال par PEDAGOGY.IR
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
PEDAGOGY.IR 1.9K vues
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان par Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... par Dr. Farideh Mashayekh
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل par Dr. Farideh Mashayekh
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی par PEDAGOGY.IR
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
PEDAGOGY.IR 17 vues
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال par Dr. Farideh Mashayekh
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
Development and validation of moocs instructional design model based connecti... par Eisa Rezaei
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Eisa Rezaei207 vues
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع par Siamak H. Mehrabani
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
دامن کلوش par simakade
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
simakade46 vues
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr... par Eisa Rezaei
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Eisa Rezaei98 vues

Plus de PEDAGOGY.IR

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359 par
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359PEDAGOGY.IR
31 vues22 diapositives
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ... par
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...PEDAGOGY.IR
3 vues3 diapositives
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit par
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitPEDAGOGY.IR
15 vues2 diapositives
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village par
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillagePEDAGOGY.IR
11 vues3 diapositives
MIL for Teachers Module 10: Audience par
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudiencePEDAGOGY.IR
13 vues6 diapositives
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module par
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModulePEDAGOGY.IR
6 vues2 diapositives

Plus de PEDAGOGY.IR (20)

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359 par PEDAGOGY.IR
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
PEDAGOGY.IR 31 vues
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ... par PEDAGOGY.IR
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
PEDAGOGY.IR 3 vues
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
PEDAGOGY.IR 15 vues
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
PEDAGOGY.IR 11 vues
MIL for Teachers Module 10: Audience par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: Audience
PEDAGOGY.IR 13 vues
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
PEDAGOGY.IR 6 vues
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesMIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
PEDAGOGY.IR 7 vues
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaMIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
PEDAGOGY.IR 8 vues
MIL for Teachers Module 05: Advertising par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingMIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: Advertising
PEDAGOGY.IR 9 vues
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationMIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
PEDAGOGY.IR 11 vues
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationMIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
PEDAGOGY.IR 8 vues
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et... par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
PEDAGOGY.IR 6 vues
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio... par PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
PEDAGOGY.IR 12 vues
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an... par PEDAGOGY.IR
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
PEDAGOGY.IR 7 vues
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ... par PEDAGOGY.IR
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
PEDAGOGY.IR 19 vues
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ... par PEDAGOGY.IR
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
PEDAGOGY.IR 8 vues
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan par PEDAGOGY.IR
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanLjubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
PEDAGOGY.IR 279 vues
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری par PEDAGOGY.IR
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریروانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
PEDAGOGY.IR 447 vues
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ par PEDAGOGY.IR
 قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
PEDAGOGY.IR 107 vues

تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری

 • 1. ‫دکتر‬‫مشایخ‬ ‫فریده‬ f.mashayekh@pedagogy.ir ‫نشست‬‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫تخصصی‬: 26‫ماه‬ ‫مرداد‬1394 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94 1 ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬
 • 2. 2 Adamson, C. (2012) ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 3. ‫توسعه‬ ‫اهداف‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ، ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫جهانی،نهادهای‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫هزاره‬(MDGs)‫زمانی‬ ‫بردار‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وپایش‬2015‫اهداف‬ ،‫برنامه‬ ‫نوبرای‬ ‫توسعه‬2015-2030‫اند‬ ‫نموده‬ ‫واعالم‬ ‫تدوین‬. ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫اهداف‬ ‫درتعریف‬2015-2030‫بر‬ ،«‫در‬ ‫آموزش‬ ‫تضمین‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫گیرنده‬ ‫بر‬»‫و‬‫برای‬ ‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ارتقائ‬ ‫شهروندان‬ ‫همه‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تاکید‬ ،(‫شماره‬ ‫اصل‬4) ‫این‬ ‫در‬ ‫اجرائی‬ ‫ونهادهای‬ ‫ملی‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ،‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫کشورها‬‫چهار‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫زمینه‬:‫وآموزش‬ ‫فرهنگ‬ ‫،و‬ ‫زیست‬ ‫انرژی،آب،محیط‬‫باشند‬ ‫،می‬. 3 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 4. 4 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 5. ‫افق‬ ‫در‬2050‫یادگیری‬ ،‫زندگی‬ ‫ابعاد‬ ‫تمام‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ‫هوشمندی‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫ومهندسی‬ ‫سوادرایانه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬(techno- engineering)‫و‬ ،Cognitive computing‫شود‬ ‫می‬ ‫تاکید‬. ‫شناختی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬-‫وتوانمند‬ ‫سازی‬ ‫آگاه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫همان‬ ‫،به‬ ‫آینده‬ ‫افق‬ ‫وپاسخگو،در‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ، ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫،مورد‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫وبیش‬ ‫اندازه‬. ‫انتخاب‬ ، ‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫راهبردی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫گزینه‬ ‫میان‬-‫ماشین‬ ‫با‬ ‫ماشین‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬(MMI)‫اجتماعی‬ ‫یا‬- ‫فنی‬‫تعامل‬ ‫و‬‫ماشین‬ ‫با‬ ‫انسان‬(HCI)‫تعین‬ ،‫است‬ ‫کننده‬. 5 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 6. ‫فناوری‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬-‫مهندسی‬–‫اقتصادی‬‫مصرف‬ ،‫تولید‬ ، ‫در‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬ ‫قالب‬ ،‫بازار‬ ‫حاکمیت‬ ‫با‬ ‫سودآوری‬ ‫غایت‬. ‫اجتماعی‬ ‫گزینه‬ ‫در‬-‫فناوری‬‫در‬ ،،‫فناوری‬ ‫رشد‬ ‫پیوندبا‬‫رشد‬ ‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫وچند‬ ‫شناختی‬ ‫صالحیتهای‬‫از‬ ،‫طریق‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعامالت‬–‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬‫مد‬ ،‫پداگوژیک‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬.‫ومصرف‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫شهروند‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫دغدغه‬ ‫،با‬ ‫کننده‬،‫پایدار‬‫یابد‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫امکان‬. 6 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 7. ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫اجتماعی‬-، ‫فناوری‬‫در‬‫شناختی‬ ‫حیطه‬‫گذر‬ ‫برای‬ ،: ‫از‬‫سطحی‬ ‫یادگیری‬:‫اجرا‬ ‫وبه‬ ،‫دریافت،درک‬ ‫توانایی‬ ‫یعنی‬ ‫درآوردن‬(‫فرمانبرداری‬) ‫به‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬:‫،ارزیابی‬ ‫تحلیل،ترکیب‬ ‫توانایی‬ ‫یعنی‬ ‫وفراشناخت‬(‫وپاسخگویی‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫با‬ ‫خالقیت‬) ‫راهبردی‬ ‫عزم‬ ‫به‬‫در‬ ،‫درست‬ ‫فهم‬ ‫برای‬ ،‫ملی‬ ‫مقیاس‬‫به‬ ‫و‬‫روز‬‫کاربرد‬ ، ‫پداگوژی‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫است‬ ‫نیاز‬.(UNESCO,2015) 7 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 8. ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬‫به‬ ،‫نخست‬ ،‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫موقعیت‬. ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫وتولید‬ ‫گوناگون‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫یادگیری‬. ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫تنیدن‬ ‫هم‬ ‫ودر‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫یعنی‬ ‫گیری‬ ‫یاد‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫نو‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مدت‬. ‫ساختارجدا‬ ‫ازدو‬ ‫متشکل‬ ‫انتهاست‬ ‫بدون‬ ‫دانش‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫یکدیگر‬ ‫ومکمل‬:‫حافظه‬‫روایتی‬‫حافظه‬ ‫و‬‫معنایی‬. ‫روایتی‬ ‫حافظه‬‫ایست‬ ‫نامه‬ ‫وزیست‬ ‫خاطرات‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬. ‫مفهومی‬ ‫یا‬ ‫معنایی‬ ‫حافظه‬‫ماست‬ ‫زبانشناختی‬ ‫حافظه‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫داریم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مفاهیمی‬ ‫تمام‬ ‫ونگهداری‬. 8 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 9. ◦‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫کیفیت‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫آموزی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫بیش‬ ‫از‬ ‫نو،بیش‬ ‫نسلهای‬،‫دغدغه‬‫نزدیک‬ ‫آینده‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫ما‬. ◦،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫به‬ ‫توجه‬-‫یادگیری‬(‫پداگوژی‬)‫مانند‬ ،‫علم‬ ‫محوری‬ ‫واقعیت‬ ‫یک‬ ‫وفناوری‬‫و‬‫غیر‬‫اجتناب‬ ‫قابل‬‫معاصر‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬. ◦‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬،‫کیفیت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ذهنی‬ ‫وهم‬ ‫عینی‬ ‫هم‬. 9 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 10. ‫امروز‬،‫همگانی‬‫رسه‬ ‫مد‬ ‫شدن‬‫گوناگون‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ ‫ودسترسی‬ ‫آموزش‬(‫برخط‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬)‫تمامی‬ ،‫در‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫اقشار‬‫تماس‬ ‫پداگوژی‬ ‫با‬‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬. ‫ما‬ ‫از‬ ‫هریک‬‫وتحت‬ ‫با‬ ‫منطبق‬‫پداگوژی‬ ‫نوعی‬ ‫تاثیر‬‫گرفته‬ ‫شکل‬ ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫وشکل‬ ‫ایم‬. ‫امروز‬‫در‬ ،‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫عصر‬–‫بنیان‬‫در‬ ،‫و‬ ‫جهان‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ،‫هستند‬ ‫مواجه‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫بخشی‬ ‫واثر‬ ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫بازاندیشی‬‫کاهش‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫مخاطرات‬‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،. 10 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 11. ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫وارتباطات‬‫عمل‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫تجربه‬ ‫کیفیت‬‫حسب‬ ‫بر‬ ، ‫گیهای‬ ‫ویژ‬‫جمله‬ ‫از‬ ،‫شخصی‬:‫سن‬‫توانائی‬ ،‫جنسیت‬ ،‫جسمی‬‫تسلط‬ ،‫بر‬ ‫زبان‬‫زمینه‬ ‫موقعیت‬ ،‫دین‬ ،‫عالقه‬ ، ‫صالحیت‬ ،‫مهارت‬ ،‫دانش‬ ،(‫فرهنگی‬، ‫اجتماعی‬ ،‫اقتصادی‬)‫و‬...،‫تعریف‬‫شود‬ ‫می‬. ‫کاال‬ ‫تولید‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پژوهی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫مطالعات‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬‫عرضه‬ ، ‫خدمات‬(‫آموزش‬ ‫جمله‬ ‫از‬)‫و‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ،‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫های‬ ‫استقرارنظام‬ ‫گیرد‬ ‫قرارمی‬. ‫وخدمات‬ ‫اطالعات‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫آموزشی‬ ‫یا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫امروز‬ ‫کیفیت‬ ‫کدام‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬:‫عینی‬‫شود؟‬ ‫طراحی‬ ‫باید‬ ‫ذهنی‬ ‫یا‬ ‫تمیزکیفیت‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫تا‬ ‫اطالعات‬ ‫عرضه‬ ‫الگوهای‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬. 11 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 12. ◦‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫شانس‬ ‫برابری‬ ‫گسترش‬ ‫امکان‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫ومواد‬OERs))‫خط‬ ‫وبر‬ ،‫باز‬ ،‫گسترده‬ ‫،درسهای‬ ◦(MOOCs)‫مطالبه‬ ،‫دیگرکیفیت‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫ویا‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬ ‫یادگیرنده‬ ‫عملکرد‬. ◦‫عبارتست‬ ‫مطرح‬ ‫راهبردی‬ ‫پرسش‬:‫چگونه‬‫فرصت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫داد؟‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫،کیفیت‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫ومواد‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ◦‫در‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬‫پداگوژی‬ ‫دانش‬ ‫پیوند‬ ‫فناوری‬ ‫دانش‬ ‫با‬‫کرد‬ ‫جستجو‬ ‫باید‬. 12 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 13. ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫اهمیت‬-‫که‬ ‫روست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫علم‬(‫گرایی‬ ‫تجربی‬)‫هنر‬ ‫و‬(‫خالقیت‬‫علم‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬)‫وبه‬ ‫بایکدیگر‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫دستیابی‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫تدریس‬ ‫حرفه‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫صورت‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ، ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬. ‫برنامه‬ ‫وارزیابی‬ ‫ریزی،اجرا‬ ‫راهبردی،برنامه‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬‫موفقیت‬ ،‫شناخت‬ ‫تعهددر‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫هر‬‫بهره‬ ‫و‬‫مند‬ ‫پداگوژی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬ ‫از‬ ‫شدن‬‫بسیج‬ ‫و‬‫مالی‬ ‫امکانات‬‫کالبدی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫خدمت‬ ‫در‬. 13 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 14. ‫سازمان‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اثربخشی‬ ‫ساالنه‬‫ملل‬ (UNDP)‫نشانگرهای‬ ‫با‬«‫انسانی‬ ‫توسعه‬»‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬.‫رتبه‬ ‫در‬ ‫ایران‬2013‫روی‬187‫کشور‬75‫است‬ ‫بوده‬. ‫توسط‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫سنجش‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برنامه‬OECD‫نهادهای‬ ‫وسایر‬ ، ‫المللی‬ ‫بین‬‫نیز‬ ،‫را‬ ‫کشورها‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫عملکرد‬‫در‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫رصد‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬. ‫در‬ ‫شده‬ ‫استاندارد‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫درسی‬ ‫کتابهای‬ ‫مطالعات‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فرض‬ ‫تدریس‬ ‫خدمت‬. 14 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 15. ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬، ‫امکان‬‫درسی‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫دروس‬ ‫و‬‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برخط‬ ‫ااساتید‬ ،‫معلمان‬‫دانش‬ ،‫آموزان‬‫دانشجویان‬ ‫و‬‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬. ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫آخرین‬ ‫طبق‬‫یادگیری‬(‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬)‫یادگیری‬ ،‫تعامل‬ ‫در‬ ‫وتامل‬ ، ‫تجربه‬ ،‫زمینه‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬‫که‬ ،‫ذهن‬ ‫سازنده‬‫زبان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یادگیرنده‬‫انجام‬ ،‫پذیرد‬ ‫می‬. ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬-‫پیوند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫محتوایی‬ ‫یادگیری‬ ‫باشد‬ ‫یادگیرنده‬ ‫وتجربه‬ ‫فرهنگی‬ ‫بستر‬ ‫با‬. 15 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 16. ‫از‬ ‫اعم‬ ،‫درسی‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیداکتیک‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫یا‬ ‫چاپی‬‫بدون‬ ،‫با‬ ‫پیوند‬ ‫پداگوژی‬‫برای‬ ،‫است‬ ‫ناکافی‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫تحقق‬. ‫وتبدیل‬ ‫پردازش‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پداگوژی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬‫با‬ ،‫یادگیرنده‬ ‫میان‬ ‫وتعامل‬ ‫همیاری‬‫منابع‬ ،‫مربی‬ ، ‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫وبستر‬. ‫میریو‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬(2012)‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تدریس‬ ‫در‬ ‫بد‬ ‫یا‬ ‫خوب‬ ‫روش‬‫بلکه‬ «‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬»‫یادگیرنده‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬ ‫با‬-‫است‬ ‫شناختی‬. 16 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 17. ‫معادل‬ ‫هوشیار‬ ‫دکتر‬ ‫روانشاد‬ ‫را‬ ‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬ «‫یادگیری‬ ‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬»‫تعریف‬‫کرده‬‫است‬ (،‫هوشیار‬1327:) «‫عمل‬ ‫پرورشکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬.» 17 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 18. ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ،‫تدریس‬ ‫حرفه‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬-‫یادگیری‬‫گیرنده‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫دوبخش‬: 1-‫دانش‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫وساختار‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬‫وسیله‬ ‫به‬ ‫درسی‬ ‫متن‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مدرس‬‫دیداکتیک‬‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬‫مانند‬ ،‫دیداکتیک‬ ‫یا‬ ‫ریاضیات‬ ‫دیداکتیک‬ ‫خارجی‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬. 2-‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫وتبدیل‬ ‫پردازش‬‫میان‬ ‫تعامالت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫سازماندهی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ،‫وبستر‬ ‫منابع‬ ،‫مدرس‬ ،‫یادگیرنده‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مدرس‬ ‫وسیله‬ ‫به‬‫پداگوژی‬‫دارد‬ ‫تعلق‬(،‫آلته‬1997.) 18 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 19.  Equity pedagogies and research methodologies (AERA, 2014),  Quest for culturally revealed pedagogies in teacher education programs (AERA, 2014),  Explicit pedagogy (Gautier,TT, 2013),  Optimize your pedagogical capital (HR),  Pedagogical Radar (France, 2013),  GEOPARK and pedagogy(France, 2015),  Neuro-pedagogy: Brain, Body and mind (APA),  Pedagogy of the oppressed (Freire, 1976) 19 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 20. ‫برای‬‫پداگوژی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬ ‫تحول‬‫پداگوژی‬ ‫به‬ ‫ازسنتی‬‫از‬ ،‫نوین‬«‫لگی‬ ‫ل‬»‫تا‬ «‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬»‫عمل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وکاربرد‬،‫در‬‫غرب‬،‫بیش‬‫از‬ ‫است‬ ‫گذشته‬ ‫دوهزاره‬. ‫بردار‬ ‫این‬ ‫در‬‫زمانی‬:‫از‬‫باستان‬ ‫یونان‬،‫تا‬‫وسطی‬ ‫قرون‬،‫عصر‬‫نوزایی‬،‫تا‬ ‫عصر‬‫روشنگری‬‫و‬‫دوران‬‫پیاژه‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫سقراط‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ،‫معاصر‬ ‫اندیشه‬ ‫با‬ ،‫اند‬ ‫کوشیده‬ ‫دیگر‬ ‫آوران‬ ‫ونام‬ ،‫ویگوتسکی‬ ‫و‬‫وعمل‬،‫پداگوژیک‬ ‫مسئول‬ ‫دانشگاهیان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫گرانسنگی‬ ‫میراث‬ ‫نمودن‬ ‫مدون‬ ‫امکان‬ ‫سازند‬ ‫جهانی،فراهم‬ ‫مقیاس‬ ‫معاصر،در‬. 20 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 21. ‫گرانقدر‬ ‫میراث‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نرسیده‬ ‫آن‬ ‫وقت‬ ‫آیا‬‫اسالمی‬ ‫ایران‬ ‫کهن‬ ‫سرزمین‬ ‫مسئول‬ ‫دانشگاهیان‬ ‫توسط‬ ‫نیز‬‫از‬ ،‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬ ‫ملی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫طریق‬: «‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫زمین‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬:‫از‬‫دوران‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬» ‫گردد؟‬ ‫تدوین‬ ‫سپاس‬ ‫با‬ 21 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 22. 22 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 23. 23 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 24. 24 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 25. -‫موریس‬ ، ‫تاردیف‬ ‫و‬ ‫کلرمون‬ ،‫گوتیه‬(.2005.)|‫پداگوژی‬:‫علم‬‫وهنر‬ ‫یاددهی‬-‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬(‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬.)‫ترجمه‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬.‫تهران‬:‫انتشارات‬‫سمت‬. - Bates, T. (2015). Teaching in Digital age. - UNESCO (2015). Online, Open and Flexible Higher Education form the Future We want. From Statements to Action: Equity, Access , and Quality Learning Outcomes, 9-11 June, UNESCO, Paris. 20/04/2019 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬- 26-5-94 25
 • 26. 26 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 27. 27 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 28. 28 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 29. 29 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 30. 1-‫اهمیت‬”‫شناسی‬ ‫معنا‬”‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫دانش‬ ‫وارتقائ‬ ،‫اجرا‬ ‫تا‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫وتفاهم‬ ‫تفهیم‬ ‫در‬ 2-‫در‬ ‫شناسی‬ ‫معنا‬ ‫راهبردی‬ ‫نقش‬ ‫اهمیت‬“‫گزینی‬ ‫واژه‬“‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ 3-‫راهبردی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬”‫پداگوژی‬“ 1-3-‫هنر‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫در‬ 2-3-‫کلیسا‬ ‫حاکمیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫وسطا‬ ‫قرون‬ ‫در‬ 3-3-‫انسان‬ ‫حاکمیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫رنسانس‬ ‫عصر‬ ‫در‬ 4-3-‫کودک‬ ‫شناخت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫روشنگری‬ ‫قرن‬ ‫در‬:‫طبیعت‬–‫فرهنگ‬ 5-3-‫روانشناسی‬ ‫ومکاتب‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫در‬:‫وشناخت‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫اجتمایی‬ ‫،سازاگرایی‬ ‫گرایی‬ ‫گرایی،سازا‬ 6-3-‫کاربر‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬- ‫یتناهی‬ ‫ال‬ ‫وهستی‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ،‫دیگری‬ ‫با‬ ،‫خود‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ 4-‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫محیط‬ ‫کیفیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ 5-‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫رسمی‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬ ‫بر‬ ‫سیستمیک‬ ‫تاملی‬‫نقش‬ ‫و‬‫پداگوژی‬ 30 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94