Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

藏漢對照菩提道次第廣論21(S5392 L)

606 vues

Publié le

法尊法師漢譯
袞卻索南對照整理

Publié dans : Formation, Santé & Médecine
 • Dear Pedmavajra,
  Thanks for your kindly share these files.
  I fonud that the 21st file is a duplicate copy of the 20th file.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

藏漢對照菩提道次第廣論21(S5392 L)

 1. 1. Previous Folio 211 Side 1 (k k.:-1-0%,-.-,m-+},-1-9m,-.-&{,-.}-;-^}:-0-9m,-,}k 未嘗宣說所學差別,是令受行最大無義。 k#=;-W;-;-#+1=-.-;=-<$k ^m,-.-;-=}#=-.8m-0U0-A-;-0U0-.:-1m-ao=-,- 教授勝光王經說: 「若不能學施等學處, A$-&u0-<m-={1=-21-0[{+-.-;8$-0=}+-,1=-1$-.}-8Es0-.:-#=v$=-.-quot;v$=-=v-14+-,=k 亦應唯令發菩提心,能生多福。」 依據此意修次初篇云﹕ #$-/-:};-_p-@m,-.-M1=-;-M1-.-*1=-%+-<m-*1=-%+-`o-U}0-1m-ao=-.-+{=-<$-8K=-0v-&{-08m- 「若一切種,不能修學諸波羅蜜多,彼亦能得廣大果故, @m:-*0=-<m=-9}$=-=v-7m,-.:-A$-&u0-_p-={1=-0[{+-.:-A-%{k 6{=-quot;}1-:m1-+$-.}-;=-#=v$=- 方便攝受亦當令發大菩提心。」 .=k ^m,-=}#=-<m-0U0-A-;-1m-U}0-.-;-={1=-0[{+-A:-:v$-0-+$-&}1-.-07v$-`o-1m-:v$- 此說若於施等學處不能修學,容可發心,不可受戒,最為明顯。 0:-&{=-#=;-0-9m,-,}k k={1=-07v$-08m-&}#-,mk 受心儀軌者, @}#=-0%t-M1=-,-0bo#=-.8m-=$=-W=-+$-A$-&u0-={1=-+.8-*1=-%+-0+#-;-+#}$=-=v- 「惟願現住十方一切諸佛菩薩於我存念, #=};k U}0-+.},-+#}$=-=v-#=};k 0+#-1m$-8+m-6{=-0>m-0=-[{-0-8+m-+$-[{-0-#6,-+$- 阿闍黎耶存念, 我名某甲,若於今生若於餘生, #6,-+#-_p-^m,-.8m-:$-06m,-+$-3u;-Dm1=-<-m :$-06m,-+$-0quot;}1=-.8m-:$-06m,->m-+#{-08m-P-0 所有施性戒性修性善根, -0+#-#m=-0>m=-.-+$-0>m+-`o-0+;-0-+$-0>m+-.-;-I{=-=v-9m-:$-08m-+#{-08m-P-0-+{=k 自作教他見作隨喜,以此善根 'm-W:-#},->m-+{-06m,-#<{#=-.-+E-0%}1-.-9$-+#-.:-Q}#=-.8m-=$=-W=-M1=-+$-=-&{,-.}-
 2. 2. 如昔如來應正等覺 ;-:0-_p-0bo#=-.8m-A$-&u0-={1=-+.8-&{,-.}-M1=-<m=-R-,-1{+- 及住大地諸大菩薩, Folio 211 Side 2 .-9$-+#-.:-Q}#=-.8m-A$-&u0-_p-*v#=-0[{+-.:-14+-.-+{-06m,-`ok 於其無上正等菩提而發其心。 0+#-1m$-8+m-6{=-0>m-0=-<$-`o=-8+m-,=-07v$-,=-'m-Nm+-A$-&u0-$m$-.}-;-1&m=-<m-0:-`o-R-,- 如是我名某甲, 從今為始 乃至菩提, 亦於 1{+-.-9$-+#-.:-Q}#=-.8m-A$-&u0-&{,-.}-;-={1=-0[{+-.:-0>m8}k 無上正等菩提而發其心, k={1=-%,-1-0a;-0-M1=-0a;-0:-0>m8}k k1-E};-0-M1=-E};-0:-0>m8}k 有情未度而當度之, 未解脫者而令解脫, k+0v#=-1-@m,-.-M1=-+0v#=-+Ap$-0:-0>m8}k 諸未安者而安慰之, k9}$=-=v-B-$,-;=-1-8+=-.-M1=-B-$,-;=-8+8-0:-0>m8}k 未涅槃者令般涅槃。」 k6{=-.-%{-;,-#=v1-0I}+-.:-A8}k 如是三說。 k[0=-8E}8m-&}-#-+$-8+m-#(m=-;-U}0-+.},->m-I{=-=v-0S=-+#}=-.8m-#=;-quot;-1-Ap$-9$-+#}=- 歸依儀軌,及此二種,雖未明說須隨師念,然實須之。 .-9m,-,}k k+{-+#-,m-U}0-+.},-9}+-.8m-;v#=-9m,-;-U}0-+.},-1-J{+-,-'m-W:-A-0-,mk 此是有師之軌,若未獲得阿闍黎者應如何受, ={1=-0[{+-.8m-&}-#-'}-0}=-14+-.-;=k- +{-W:-U}0-+.},-1{+-<$-0+#-(m+-A$-&u0-_p-={1=- 覺{口窩}所造發心軌云﹕ 「若無如是阿闍黎耶,自發菩提心之儀軌者, 0[{+-.8m-&}-#-,mk +{-06m,-#<{#=-.-cv<-*v0-.-+$-@}#=-0%t8m-+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-
 3. 3. 自當心想釋迦牟尼如來 及其十方一切如來, 9m+-;-0=1=-){-@#-83;-0-+$-1&}+-.8m-&}-#-;-=}#=-.-A=-,=k 修習禮供諸儀軌等, #=};-0-#+0-.-+$-U}0-+.},-6{=-A-08m-3n#-($=-.8m-[0=-=v-8E}-0-;-=}#=-.8m-#}-:m1-#}$- 捨其請白及阿闍黎語,歸依等次第悉如上說,」 1-06m,-`o-A8}k -k6{=-#=v$=-.-W:-A8}k k1'v#-#m-&}-#-,mk 如此而受。 完結儀軌者。 U}0-+.},->m=-*},-={1=-<m-0U0-A-M1=-U}0-1-;-0I}+-.:-A-08}k-k#(m=-.-*}0-.-1m- 阿闍黎耶應為弟子,宣說願心諸應學處。 Folio 212 Side 1 (k k(1=-.:-0Ns$-0-;-0U0-A-<{=-.:-A-+#}=-.=-+{-0<+-.:-A8}k k8+m-;-#(m=k 第二得已守護不令失壞者,謂當知學處故應宣說, 此中分二, 3|-8+m:-={1=-0[{+-1m-(1=-.8m-Wv-;-0U0-.-+$k [{-0-#6,-`o8$-+{-+$-1m-8K;-08m-Wv-;- 修學現法不退發心之因, 修學餘生不離發心之因。 一 二 0U0-.8}k k+$-.}-;-06mk 初中分四, ={1=-0[{+-;-c-} co#=-8/{;-08m-@m:-`o-/,-9},-H,-.-;-0U0-.-+$k- 為於發心增歡喜故應當修學憶念勝利, ={1=-0[{+-+$}=-8/{;-08m-@m:-`o-;,-Hs#-_p-0[{+-.-;-0U0-.-+$k 一 正令增長所發心故應當修學六次發心, #$-#m-+},-`o-={1=-0[{+-.8m-={1=-%,-R}=-1m-($-0-;-0U0-.-+$k 二 為利有情而發其心應學其心不捨有情, 0=}+-,1=-+$-9{-<{=-<m-3~#=-0=#-.-;-0U0-.8}k- k+$-.}-,mk 三 修學積集福智資糧。 今初 1+}-&{-0W-081-R-1-;=-1(,-){-A$-&u0-<m-={1=-<m-/,-9},-M1=-={1=-.-%{k 四
 4. 4. 若閱經藏或從師聞,思菩提心所有勝利, &}$-.}-0!}+-.-;=-W=-.:-#=v$=-.=-+{:-0W-+#}=-<m$k 華嚴經中廣宣說故應當多閱。 +{-;=-<$-#:-H$=-.8m-=$=-W=-<m-&}=-*1=-%+-<m-=-0},-W-0v:-#=v$=-.-+$k 如前所引說如一切佛法種子, A$-&u0-={1=-+.8m-]}+-.-+$-*},-;1-*1=-%+-0&q=-.8m-@m:-1+}:-0%,-.-W-0v8}k 又說總攝菩薩一切行願故,猶如總示。 k6{=-9,-;#-W=-.:-0<+-.-;-1*8-9=-.-6m#-9}+-<$-1+}:-0%,-`o-*1=-%+-8`o=-.=- 謂若廣說支分無邊,於總示中能攝一切,故謂總示。 1+}:-0%,-+{-+{8m-&}1-9m,-.-W:-A$-={1=-<m-;1-*1=-%+-<m-#,+-0&q=-.8m-&}1-`o-#=v$=-=}k 又如嗢柁南,攝集一切菩薩道法所有扼要,說為嗢柁南。 kA$-=-?-;=-/,-9},-#=v$=-.-,m-*},-={1=-<m-9m,-.=-+{-;=-+$-.}-={1=-0[{+-.-0K,-.}- 菩薩地中所說勝利,是願心勝利,彼最初發堅固心有二勝利,一謂成就尊重福田, 0[{+-.-;-/,-9},-#(m=-#=v$=-){k 6m$-+1-.:-8>o:-0-+$-#,}+-.-1{+-.8m-0=}+- 二能攝受無惱害福。 Folio 212 Side 2 ,1=-9}$=-=v-84n,-.8}k k+$-.}-,mk 8'm#-K{,-[-1m:-0%=-.=-@#-A:-8>o:k 第一者如云﹕「天人世間皆應敬禮,」 k6{=-#=v$=-.-W:k ={1=-0[{+-1-*#-,=-={1=-%,-*1=-%+-<m-9},-#,=-=v-8>o:-0-+$k 謂發心無間,即成一切有情所供養處。 ={1=-0[{+-1-*#-,=-+E-0%}1-.-0+#-(m+-&{,-.}-M1=-<$-:m#=-<m-quot;}-,=-7m;->m=-#,},-.:- 又如說云﹕「發心無間,由種性門,亦能映蔽諸阿羅漢。」謂成尊上。 #=v$=-.-W:-R-181-#}$-1:-8>o:-0-+$k 0=}+-,1=-A-0-&u$-$v-6m#-A=-<$-8K=-0v-1*8-9=-.-8Am,-.=-0=}+-,1=-<m-6m$-+$-8'm#- 又說,「雖作小福,亦能出生無邊大果,故為福田,
 5. 5. K{,-*1=-%+-0K{,-.=-=-W-0v8}k-k6{=-#=v$=-.-W:k [{-+]o-M1=-<m-/-+$-8H-0:-8>o:-08}k 一切世間悉應依止,猶如大地。」 謂如一切眾生父母。 k#(m=-.-,mk 8quot;}:-;}=-0w:-W;-0Ns$-08m-Ns$-1-(m=-8>o:->m=-K#-_p-0Ns$-0=g- 第二者 如說得倍輪王護所守護,若寢、若狂、或放逸時, #(m+-;}#-#1-B}=-=1-0#-1{+-.:->o:-.-,8$-#,}+-^m,-,1-1m-1-9m,-#^p#-1:-#,=-.-M1=- 諸惡藥叉宅神非人不能嬈害。 <m=-#2|-1m-ao=-.8}k k#=$-##=-+$-:m#-##=-<m-3n# k91=-+$-#,}+-.-+$-,+-8#}-0-6m- 若餘眾生 為欲息滅疾疫災橫 0:-A{+-.-={1=-%,->m-;#-,-8`o#-.-1-Es0-.-M1=-<$-8+m8m-;#-_p-8}$=-,=-8Es0-.:-8>o:-, 所用 無驗咒句明句,若至此手尚令有驗, -Es0-.-+#-W-%m-*}=k 8+m=-,m-6m-0-;-=}#=-.8m-;=-3~#=-<$-={1=-0[{+-0K,-,-8Es0-U-0:- 何況驗者。 由此顯示息災等業, 發心堅固則易成辦。 0%,-.=-*v,-1}$-#m-+$}=-Es0-0au0-.-;8$-8+m-9}+-,-Bp:-08}k 諸共成就,若有此心亦得速成, k#,=-#$-,-#,=-.-+{:-9$-8'm#=-.-+$-8'm#=-.:-8>o:-0-+$-1v-#{-+$-1m-1-9m,->m-#,}+-.- 隨所居處,於中所有恐怖鬥諍,飢饉過失非人損惱, 1-Ap$-0-M1=-1m-8Ap$-6m$-Ap$-0-M1=-6m-0:- 未起不起,設起尋滅, Folio 213 Side 1 (k k8>o:-:}k k3|-8/}=-.8m-8}#-_p-9$-#,}+-.-^p$-6m$-:$-06m,->m=-,+-1{+-.-+$-#,}+-.-Ap$-,8$-9v,-:m$-.}- 轉受餘生,少病、無病,不為長時重病所觸, +$-H#-.}=-1m-8+{0=-.-+$k &}=-%},-.-=}#=-={1=-%,->m-+},-;-8'v#-.-,-;v=-1m-$;- 常為眾生宣說正法, 身無極倦 6m$-0I{+-$=-.-+$-={1=-(1=-.:-1m-8>o:-:}k
 6. 6. 念無忘失 心無勞損。 kA$-={1=-:m#=-;-#,=-.-,m-:$-06m,->m=-<$-#,=-$,-;{,-^p$-0-9m,-;-={1=-0[{+-,-,m- 菩薩安住種性之時, 由其自性粗重微薄, 既發心已, ;v=-+$-={1=-<m-#,=-$,-;{,-<m,-_p-&u$-0:-8>o:-:}k 身心粗重轉復薄弱, k07}+-.-+$-+{=-.-+$-X,-.=-3u:-#,}+-.-A=-.-07}+-%m$-/:-#,}+-.-1m-A{+-;-#6,->m=-#6,- 由其成就堪忍柔和,能忍他惱不惱於他, ;-#,}+-.-A{+-.-1*}$-,8$-<m,-_p-1m-+#8-0-+$k quot;}$-D}-0-+$-J#-+}#-+$-#9}-+$- 見他相惱深生悲惱,忿嫉諂覆等多不現行,設暫現起亦無彊力, 8&0-.-;-=}#=-.-M1=-<$-:{=-8#8-21-;=-1m-[{-6m$-[{=-,8$-co#=-1m-H#-;-:m$-`o-1m- 不能久住速能遠離,難生惡趣,設有生時速得解脫, #,=-.:-Bp:-`o-8K;-0:-8>o:-:}k k$,-=}$-`o8$-[{-+!8-6m$-[{=-,8$-Bp:-`o-*:-0-+$-+{:-9$-&q#-0#;-&u$-0- 即於惡趣受小苦受,即由此緣深厭生死, +$-+{=-V{,-A=-,=-8quot;}:-0-;-<m,-_p-[}-0-+$-={1=-%,-+{-+#-;8$-$m$-I{-[{8}k 於彼有情起大悲心。 kA$-&u0-<m-={1=-<m-0=}+-,1=-#7v#=-%,-`o-Es0-,-,1-1quot;:-9$-1m-<}$-0-+$-=$=-W=-7$- 菩提心福若有色形, 雖太虛空亦難容受,以諸財寶供養 7m$-#m=-1&}+-.=-&-21-`o8$-1m-&}#-.-,mk +.8-Am,->m=-bo=-.-;=k 諸佛,尚不能及此福一分。 勇授問經云﹕ A$-&u0-={1=-<m-0=}+-,1=-#$k k+{-;-#;-){-#7v#=-1&m=-,k 「菩提心福德, 假設若有色, k,1-1quot;8m-quot;1=-,m-o,-0!$-%{k k+{-,m-+{-0=-[#-.:-8>o:k k- 徧滿虛空界, 福尤過於彼。 Folio 213 Side 2
 7. 7. #_j?rm-A{-18m-E$=-${+-<mk k=$=-W=-6m$-M1=-1m-#$-#m=k k:m,-&{,-+#-#m=-o,-0!$-%{k 若人以諸寶, 徧滿恆沙數,諸佛剎土中, k8'm#-K{,-1#},-;-/v;-0-0=k k#$-#m=-*;-1}-^:-0>m=-){k kA$-&u0-_p-,m-={1=-0_p+-,k 供養世間依。 若有敬合掌, 心敬禮菩提, k1&}+-.-8+m-,m-=+-.:-8/#=k k+{-;-1*8-,m-1-1&m=-=}k k6{=-=}k 此供最殊勝, 此福無邊際。」 k'}-0}-&{,-.}-L}-I{-#+,-;-!}:-0-14+-,=-'m-W:-A=-,-Bp:-`o-Q}#=-.8m-A$-&u0-8*}0-$1-`o- 傳說覺{口窩}繞金剛座時,心作是念, +#}$=-.-,-!q-#7v#=-&u$-0-M1=-06{$=-,=-&{-0-M1=-;-Bp:-`o-83$-W-0:-8+}+-.=-#$-;- 當修何事而能速證正等菩提時 , 諸小像起立請問諸大像曰﹕ 0U0-.:-A-6{=-Hm=-.-,-A$-&u0-<m-={1=-;-0U0-.:-A8}k k6{=-.-+$k 欲速成佛當修何法?答曰:當學菩提心。 #,-a}-;8m-%{$-#m-,1-1quot;8-;-0v+-1{+-G,-.-6m#-;-#6},-.-6m#-#m=-Hm=-.- 又見寺上虛空之中, 有一少女問一老婦,亦如前答。 ;8$-;,-#:-W:-14+-.-#=,-.=-A$-&u0-<m-={1=-;-*v#=-${=-&{-0:-=}$-!+k 由聞是已, 於菩提心, 心極決定。 +{-W:-,-*{#-.-&{,-.}8m-1,-$#-*1=-%+-<m-#,+-0&q=-.-+$}=-Es0-*1=-%+-<m-#){:-&{,-.}-*{#- 由是能攝大乘教授 一切扼要, 一切成就大寶庫藏, +1,-;=-8A{+-.8m-*{#-&{,->m-=+-&}=-W;-N=-M1=-]}+-.-T0=-.}-&{-;-0!q;-.8m-K{,-+1-.-,mk 超出二乘大乘特法, 策發菩薩行廣大行, 最勝依止, A$-&u0-<m-={1=-=v-<{=-.:-A=-;-+{-0quot;}1-.-;-c}-co#=-'{-8/{;-`o-0)$-,=-!}1-.=-&u8m-#)1- 應知即是菩提之心。 於修此心當漸增長勇悍歡喜, 如渴聞水, *}=-.-W:-A-%{k 0!;-.-`o-18m-0:-`o-O+-`o-Ap$-08m-1={,-:0-<m=-&{=-J-0:-A=-){-;1- 乃至多劫以希有智, 最極深細觀察諸道, M1=-;-+?+-.-,-8+m-(m+-83$-W-08m-*0=-+1-.:-W;-0-N=-0%=-<m=-#7m#=-.8m-@m:-:}k
 8. 8. 諸佛菩薩唯見此是速能成佛勝方便故。 k+{-W:- Folio 214 Side 1 (k k9$-]}+-8'v#-;=k 0!;-.-`o-1:-:0-+#}$=-14+-.-9mk 如入行論云﹕ 「能仁多劫善觀察, k*v0-+0$-M1=-<m=-8+m-(m+-/,-0:-#7m#=k k6{=-=}k- 唯見此能利世間。」 k={1=-0[{+-.-+$}=-8/{;-08m-@m:-`o-;,-Hs#-_p-={1=-0[{+-.-;-0U0-.-;-#(m=k 正令增長所發心故修學六次發心分二, *},-={1=-0[{+-.-1m-#)}$-0-+$k ({;-0-;-0U0-.8}k k+$-.}-,mk 不捨所發心願, 學令增長。 今初 +{-W:-=$=-W=-+$-A$-={1=-+$-0<{=-#({,-+0$-`o-A=-){-+{8m-],-#:-={1=-%,-1-0G;-0- 一 二 如是以佛菩薩知識為證, 立彼等前立大誓願,未度有情 M1=-0a;-0-=}#=-<m-+1-0%8-0-A=-,=k 令度脫等。 ={1=-%,-E$=-1$-6m$-A{+-$,-.81-0!;-.-`o-1:-80+-+#}=-.8m-`o=-:m$-081-3~#=-#(m=- 次見有情數類繁多行為暴惡,或見長久須經多劫勵力修行,或見二種資糧 1*8-9=-<m$-A-+!8-0-M1=-;-U}0-+#}=-.:-1*}$-0=-bo1-.8m-V{,-A=-,=-={1=-0[{+-.8m- 無邊難行皆須修學, 為怯弱緣, 若更捨置發心重擔, quot;v:-06#-?-,k =}-*:->m-/1-.-;=-<$-&m#-&{-%{k &q+-.-;=k 較別解脫他勝之罪,尤為重大。 如攝頌云﹕ #;-){-0!;-.-A{-0:-+#{-08m-;=-;1-0%tk k]}+-<$-:$-W;-+E-0%}1-(m+-;-8+}+-0[{+-,k 「雖經億劫修十善, 欲得獨勝及羅漢, k+{-3|-3u;-Dm1=-[},-Ap$-3u;-Dm1=-(1=-.-9m,k k={1=-0[{+-+{-,m-/=-/1-.=-<$-<m,-_p-Umk 爾時戒過戒失壞, 發心重過他勝罪。」
 9. 9. k6{=-A$-={1=-+{8m-3u;-Dm1=-8&;-0:-#=v$=-){k (,-:$-#m-9m+-A{+-&}1-.-,m-A$-={1=- 此說菩薩毀犯尸羅, 以能防護二乘作意, <m-3u;-Dm1=-1&}#-9m,-.=-+{-(1=-,-3u;-Dm1=-:;-0-9m,-;k 即是菩薩最勝尸羅, 故若失此即是破戒。 +{-1-+}:-,-8+}+-9},-;-84|1-1{+-`o-]}+-<$-A$-={1=-<m-*v,-1}$-1-9m,-.8m-&}1-={1=-1-:;-0- 若未捨此縱於五欲無忌受用, 猶非破壞菩薩不共防護心故。 9m,-.8m-@m:-:}k k+{-(m+-;=k -#;- 即前經云﹕ Folio 214 Side 2 ){-A$-&u0-={1=-+.8-8+}+-9},-T-]}+-<$k k=$=-W=-&}=-+$-8/#=-.8m-+#{-8`o,-[0=-=}$- 「菩薩受用五欲塵, 歸依佛法及聖僧, %{k k=$=-W=-8Es0-A-$1-`o-o,-1={,-9m+-A{+-,k k1quot;=-.=-3u;-Dm1=-/-:};-@m,-#,=-:m#- 作意徧智願成佛, 智者應知住戒度。」 .:-Ag- g6{=-=}k k+{-W:-quot;=-R$=-.8m-={1=-+}:-,-$,-8E}:-:m$-`o-8=1-+#}=-){k 若棄如是所受之心,則須長夜馳騁惡趣。 ]}+-8'v#-;=k +$}=-.}-/;-.-%t$-7+-;k k9m+-<m=-^m,-.:-0=1=-A=-,=k 入行論云﹕ 「於少惡劣物, 由意思布施, k1m-#$-^m,-.:-1m-A{+-.k k+{-9$-9m-3#=-Wv:-#=v$=-,k kR-,-1{+-.8m-0+{-0-;k 若人後不施, 說為餓鬼因。 若於無上樂, k0=1-.-*#-.=-1E},-#({:-,=k k8E}-0-*1=-%+-0Ut=-A=-,k 至心請喚已, 欺一切眾生, k0+{-8E}:-%m-#-?-8E}-8>o:-:1k k6{=-#=v$=-=}k k+{=-,-+{-(m+-;=k- 豈能生善趣。」 是故此論又云﹕ ;}$-0=-@#-+:-/v$-.}-;=k k'm-W:-:m,-&{,-J{+-.-W:k k+{-06m,-'m-6m#-W:-%{=-,=k 「如盲於糞聚, 獲得妙珍寶, 如是今偶爾,
 10. 10. kA$-&u0-={1=-,m-0+#-;-[{=k k6{=-#=v$=-.-W:k 我發菩提心。」 8+m-8H-0-0+#-#m=-J{+-.-,m-<m,-_p-9-13,-,}-$1-`o-0=1=-;-M1-.-*1=-%+-`o-1m-0)$-0:-A- 謂當思念我得此者極為希有,於一切種不應棄捨, %{k +{-9$-+{-(m+-;-A{-K#-_p-+1m#=-,=-!+-%m#-<$-1m-8+}:-08m-6{-+1-1$-`o-A-08}k 更當特緣此心,多立誓願剎那不捨。 k#(m=-.-,mk +{-W:-1-0)$-0-21->m=-1m-&}#-.=-(m,-;,-#=v1-13,-;,- 第二者 如是不捨尚非滿足,須晝三次 #=v1-`o-80+-.-&{,-.}=-({;-0:-A8}k k+{-9$-#:-0<+-.8m-&}-#-W=-.-Es0-,-+{-W:-Ak 及夜三次勵令增長。 此復如前所說儀軌,若能廣作即如是行, 1-Es0-,-3~#=-<m-6m$-#=;-#+0-;-1&}+-.-/v;-,=-A1=-.-+$-$m$-I{-=}#=-^$=-){-;,-Hs#- 若不能者,則應明想福田,供諸供養修慈悲等六返攝受。 #7v$-0:- Folio 215 Side 1 (k kA8}g -g+{8m-&}-#-,mk =$=-W=-&}=-+$-3~#=-<m-1&}#-M1=-;k 其儀軌者,謂「諸佛正法眾中尊, kA$-&u0-0:-`o-0+#-,m-[0=-=v-1&mk -k0+#-#m=-^m,-=}#=-0>m=-.-8+m-+#-#m=k 乃至菩提我歸依, 以我所修布施等, k8E}-;-/,-@m:-=$=-W=-8Es0-.:-<}# k%{=-.-%{-;,-#=v1-#=v1-1}k 為利眾生願成佛。」 每次三返。 k={1=-%,-R}=-1m-($-0-;-0U0-.-,mk ;1-a},-+$-={1=-0[{+-.8m-&}-#8m-0U0-A8m-!0=-=v- 學心不捨有情者。 道炬論及發心儀軌中說學處時,雖未說及, 1-Ap$-9$k ;1-a},-8E{;-.-;=k +{-W:-={1=-%,-I{=-=v-#7v$-0:-A-6m$-1m-0)$-0=- 道炬釋云﹕ 「如是攝受不捨有情, A$-&u0-<m-={1=-<m-+1m#=-.-+$-+{8m-/,-9},-+$-+{-0[{+-.8m-&}-#-+$-*v,-1}$-#m-({;-0-+$-
 11. 11. 於菩提心所緣及其勝利,發心軌則,共同增長 1m-0I{+-.:-A-08m-@m:-0Ns$-0k-6{=-.8m-!0=-=v-0E$=-Ap$-;k P-08m-+#}$=-.-+$- 及不忘故,應當守護。」 爾時數之與根本文, 9$-1m-8#;-0:-'$-0=-+{-;8$-0U0-0}k -kR}=-($=-.8m-3+-,mk 意無乖違,故於此事,亦應修學。 心棄捨之量者, 1m-8*+-.-A=-.-;-=}#=-.8m-V{,-8#8-6m#-;-0K{,-,=-+-,m-`o=-,1-`o8$-8+m8m-+},-1m-A8}-$1-.- 依彼造作非理等事而為因緣,便生是念,從今終不作此義利。 [{=-.8}k k3~#=-#(m=-0=#-.-;-0U0-.-,mk *},-={1=-&}-#=-07v$-0-,=-6#-:{-:{- 修學積集二種資糧者。 從以儀軌受願心已,當日日中 06m,-A$-&u0-<m-={1=-8/{;-08m-Wv:-+!},-1&}#-1&}+-.-;-=}#=-.8m-3~#=-#=}#-.-;-80+- 供三寶等勤積資糧,是能增上菩提心因。 .8}k k8+m-#}$-1-M1=-#=v$-0-1-#)}#=-.-quot;v$=-+#-.}-,m-1-1*}$-1}+k 此除先覺傳說而外,雖未見有清淨根據, 8},-<$-/,-&{-0:-'$-$}k k#(m=-.-[{-0-#6,-`o8$-+{-+$-1m-8K;-08m-Wv-;-0U0-.-;-#(m=k 然有大利。 第二修學餘生不離發心之因分二, (1=-.:-A{+-.-,#-.}8m-&}=-06m-($-0-+$k 1m-(1=- 斷除能失四種黑法, 一 Folio 215 Side 2 .:-A{+-.-+!:-.}8m-&}=-06m-R$-0-;-0U0-.8}k-k+$-.}-,mk 受行不失四種白法。 今初 +!},-1&}#-0P{#=-.8m-8}+-Ns$=-<m-;{8v-;=-[{-0-#6,-`o-={1=-0[{+-0I{+-.81-1$},-`o-1m- 二 大寶積經迦葉問品說成就四法,於餘生中忘失發心,或不現行。 8>o:-0-;-&}=-06m-+$k A$-&u0-1-*}0-<m-0:-`o-0:-1-+}:-A$-&u0-<m-={1=-1m-0I{+-.81- 又成就四法乃至未證菩提中間不忘菩提之心, 1$},-`o->o:-.-;-&}=-06m-+$-X,-.-#=v$=-.-+{-*},-={1=-<m-0U0-A:-14+-.8}k
 12. 12. 或能現行,此即願心學處。 k+{-;-,#-.}8m-&}=-06m-;=k 四黑法中, 1quot;,-.}-+$-U}0-+.},-+$-R-1-+$-^m,-#,=-;-0Ut-0-,m-#(m=-<m=-<{=-.:-A-%{k 欺誑親教及阿闍黎尊重福田者。當以二事了知, 9v;-,m-1quot;,-U}0-#}-U-;-R-1-,m-/,-.:-8+}+-.-+$-^m,-#,=-,m-E$=-=v-1-#)}#=-<$-9},-),- 一境,二師易知,言尊重者謂欲為饒益,言福田者謂非師數,然具功德, +$-X,-.8}k k6{=-8}+-Ns$=-;{8v8m-8E{;-.-;=-0<+-+}k 此是迦葉問品釋論所說。 k9v;-+{-;-A-0-%m-6m#-A=-,-,#-.}8m-&}=-=v-8E}-$1-,k -9v;-+{-+#-#$-:v$-;-:$-#m=-<{=- 二即於此境由作何事而成黑法, 謂於此等隨一之境, 06m,-`o-0Ut=-,-,#-.}8m-&}=-=}k k0Ut-;v#=-,m-9v;-+{-+#-#m=-$m$-0P{-0=-Ws$-0-Q{$=-.-,- 故知欺誑則成黑法。 欺誑道理者,釋論解云﹕「謂彼諸境以悲愍心 0Qw,->m-3n#-#m=-1#}-O}$=-.:-A{+-.-;-8E{;-.=-0<+-;k 擧發所犯,以虛妄語而蒙迷之。」總其凡以欺誑之心。 R-1-M1=-,m-0Ut-08m-={1=-<m=-+0v-0!}:-*0=-A=-.-*1=-%+-;-14+-+}k 作蒙蔽師長等方便,一切皆是。 k8},-<$-0Qw,-1m,-.8m-#9}-w-,m-8}#-_p-%},-.=-0Qw,-A=-,=-+0v-0!}:-0-6m#-+#}=-){k 然諂誑非妄者,如下當說,此須虛妄, 0U0-0_p=-=v-,#-.}8m-&}=-M1=-(}$-0-+!:-.}8m-&}=-9m,-.:-#=v$=-;k 以集學論說斷除黑法即是白法。 8+m8m-#({,-.}-,m-+!:-&}=-06m8m-+$-.}-9m,-.8m-@m:-:}k k+{-9$-R-1-;-E}=-#6,-6m#-bok R}#- 能治此者,即四白法中第一法故。 若於尊重啟白餘事, Folio 216 Side 1 (k k_p-E}=-#6,-6m#-A=-,=-+#{-0<{=-<m=-#=,-`o-8}$-$}-7{:-){k
 13. 13. 而於屏處另議餘事,說善知識已正聽許, U}0-1-$m$-:#-1=-R-18m-+0v-#9}#-#=v$k 亦是弟子欺蒙師長。 #6,-8>}+-.-1{+-.-;-8>}+-.-({-0:-0au0-.-;8$-#(m=-;=g- 於他無悔令生追悔。其中亦二, 9v;-,m-#$-7#-#6,-+#{-0-A{+-.-8>}+-.-+$-1m-X,-.8}k k+{-;-%m-6m#-A=-.-,mk 境者,謂他補特伽羅修諸善事,不具追悔。 於境作何事者, 8>}+-`o-#bo#-.8m-0=1-.=-8>}+-.8m-#,=-1-9m,-.-;-8>}+-.-0[{+-.8}k 謂以令起憂悔意樂,於非悔處令生憂悔。 k8E{;-.=-3$=-.-13u$=-.:-]}+-.-9$-+#-.8m-0U0-.-;-#,=-.-M1=-#9}-w=-0U0-3n#- 釋論中說,同梵行者正住學處,以諂誑心令於學處而生蒙昧。 ;-1#}-O}$=-.:-A{+-.-;-0<+-+}k k+{-#(m=-;-0Ut-*v0-1-*v0-+$-8>}+-.-[{=-1-[{=- 此上二法能不能欺,生不生悔皆同犯罪, 8H-0:-06{+-+{-8E{;-.-+$-9$-1*v,-.:-'$-$}k k8},-<$-8E{;-.=-@m-1-9$-1#}- 釋論亦同, 然釋論中於第二罪 O}$=-.:-A{+-.-;-A=-=}k k*{#-.-&{,-.}-;-9$-+#-.:-bo#=-.8m-={1=-%,-M1=-;- 作已蒙昧。 說正趣大乘諸有情之惡名等。 1m-0##=-.-=}#=-e-0-;k 9v;-,m-&}-#=-={1=-0[{+-07v$-,=-X,-.-;-quot;-%m#-06{+k 境者,有說已由儀軌正受發心而具足者, quot;-%m#-#:-={1=-0[{+-,-+-W-1m-X,-9$-8H-0:-8+}+-+{k +{-,m-1+}-+$-8#;-0=-1m-8*+-+}k 有說先曾發心現雖不具為境亦同, 此與經違不應道理。 k8E{;-.-,=-A$-&u0-={1=-+.8-6{=-.-21-;=-#=;-quot;-1-Ap$-$}k-k!0=-#6,- 其釋論中僅說菩薩餘未明說, `o-A$-&u0-={1=-+.8m-&}1-X,-0U0-.-;-U}0-.-;-*{#-&{,-;-9$-+#-.:-bo#=-.:-0<+-.-1$- 然餘處多說具菩薩律學所學處者,謂正趣大乘似當具足發心。 .}-'$-,8$-={1=-0[{+-.-+$-X,-.-,=-07v$-+#}=-=1-$1-1}k k+{-;-%m-6m#-A=-.-,mk 1m-
 14. 14. 於此作何事者, Folio 216 Side 2 0##=-.-=}#=-e=-.8}k 謂說惡名等。 k6{-&$-#m=-o,-,=-0U$=-,=-0I}+-.-+#}=-.:-06{+-.-,m-8E{;-.-+$-1*v,-,}k 由瞋恚心發起而說,與釋論同。 k9v;-#$-;-e=-.-;-A$-={1=-;-&}=-+},-`o-#({:-0-M1=-*{#-&{,-;-1}=-.81-0au0-.:-8+}+- 對於何境而宣說者,釋論說云﹕「如彼菩薩欲求法者,信解大乘或欲修學, .-0S}#-.8m-@m:-`o-+{-+#-;-e=-.-;-8E{;-.=-0<+-<$-+},-#}-0-6m#-#m=-&}#-.-8H8}k 為遮彼故對彼而說。」然了義者即可。 k+{-;-0##=-.-1-9m,-.8m-a-,m-$$-3u;-$,-.-%,-6{=-A-0-W-0v-({=-.8m-+1m#=-1-@{-0:-0I}+-. 其惡稱者如云本性暴惡,未明過類。 8}k k1m-$,-.8m-a-,m-1m-3$=-.:-]+-+}-6{=-.-W-0v-+1m#=-<m=-@{-,=-0I}+-.8}k 惡名者如云行非梵行,分別而說。 k0I}+-.-1-9m,-.-,m-M1-.-8+m-+$-8+m=-1m-3$=-.:-]+-%{=-.-W-0v-M1-.:-@{-,=-0I}+-.-+$- 惡譽者如云以如是如是行相,行非梵行廣分別說。 3n#=-0%+-1-9m,-.-#-1-#=v1->m-1*:-^:-){-8E{;-.-;=-0<+-+}k 惡讚者通於前三之後,是釋論解。 k8+m-:$-%#-;-8Ap$-9$-({-({=-+1m#=-<$-<m,-_p-&{-%{-#:-1+}:-0&q=-0I}+-7m,-;k 此於我等最易現行,過失深重前已略說。 #6,-9$-A$-={1=-;-0J=-.8m-={1=-0[{+-,8$-+{-${+-<m-0!;-.:-A$-={1=-+{-+B;-0:- 又如菩薩起毀訾心,則此菩薩須經爾劫恆住地獄。 #,=-+#}=-.-+$k A$-&u0-={1=-+.8-;-!q:-.-0)0-.-1-#)}#=-.:-;=-#6,-#$-#m=-<$- 寂靜決定神變經說, A$-&u0-={1=-+.8-$,-8E}:-Ws$-1m-ao=-.:-:0-_p-6m-0-M1-.:-${=-.8m-&}-8Js;->m-1+}-;=-
 15. 15. 唯除毀謗諸菩薩外, 餘業不能令諸菩薩 墮於惡趣。 #=v$=-;k &q+-.-;=-<$k ;v$-0%,-1-*}0-A$-&u0-={1=-+.8-#$-6m#-#m=k-k;v$-0%,-*}0-;-={1=- 攝頌亦云﹕ 「若未得記諸菩薩, 忿心諍毀得記者, D}=-P}+-.-P}1-A{+-,k k*-0-[},-X,-={1=-<m-!+-%m#- 盡其惡心剎那數, Folio 217 Side 1 (k k'm-${+-.k k+{-${+-0!;-.:-#6m-,=-#}-&-0#}-+#}=-=}k 盡爾許劫更擐甲。」 k6{=-+{-W-0v8m-quot;}$-D}8m-0=1-.-%m-21-[{=-.-+{-21->m-0!;-.:-#6m-,=-;1-0E}+-+#}=-.:- 謂隨生如是忿心之數,即須經爾許劫。 更修其道, #=v$=-){-A$-&u0-;=-<m,-_p-:m$-0:-8>o:-08}k 則與菩提極為遙遠, k+{8m-@m:-quot;}$-D}-M1-.-*1=-%+-`o-+##-.-+$-Ap$-,8$-+{-1-*#-0<#=-.-+$-&}1-.-;-80+- 故於一切種當滅忿心,設有現起,無間勵力悔除防護。 +#}=-){k +{-(m+-;=k ={1=-8+m-07$-0-1m,-$1-H,-.-[{+-A{+-%m$k k- 即前經云﹕「應念此心非善妙, =}-=}:-8&#=-.:-A{+-%m$-@m=-<$-&}1-A{+-;k k+#8-0:-1m-A{+-+{-,m-=$=-W=-&}=-8+m:-U}0k 悔前防後莫愛樂, 彼當學習諸佛法。」 k%{=-=}k k6{-&$-;-!0=-@{-,-A1=-.-+$-$m$-I{-&:-9}+-1*v-&u$-`o-8E}-6m$-:m$-`o-^$=-<$-#:-1{+-#=: 若有瞋恚 則其慈悲 先有薄弱, 若先無者, -`o-0[{+-+!8-0:-8E}-0=-A$-&u0-={1=-<m-P-0-8&+-;k -8#;-V{,-6{-&$-0!#-,=- 雖久修習亦難新生, 是斷菩提心之根本。 若能滅除違緣瞋恚, #:-0<+-.-W:-^$=-,-'{-0=-'{-&{:-8/{;-,=-3+-1{+-.:-8E}-%{k M1-8E{;-;=k
 16. 16. 如前正修, 則漸漸增長以至無量。 釋量論云﹕ 1m-1*v,-@}#=-<m-#,}+-1{+-,k k={1=-;-+{-0+#-(m+-`o-8>o:k k6{=-+$k 「若無違品害 心成彼本性。」 又云﹕ #$-@m:-:m#=-1*v,-#-1-9mk k=-0},-;=-,m-8/{;-0-%,k k0P{-0-;-=}#=-R}-+{-+# 「由前等流種, 漸次增長故, 此諸悲心等, k#}1=-.:->o:-,-#$-,-#,=k k6{=-#=v$=-=}g- 若修何能住。」 gw-+$-#9}=-#6,-;-({-0:-]}+-<m-[#-.8m-0=1-.=-1-9m,-.-;k 於他人所現行諂誑, 非增上心。 9v;-,m-={1=-%,-#6,-#$-9$-:v$-08}k k+{-;-%m-6m#-A=-.-,m-#9}-w=-]}+-.8}k 境者,謂他隨一有情。 於此作何事者,謂行諂誑。 k[#-0=1-,m-0=1-.-:$-06m,- 增上心者釋論說為自性意樂, Folio 217 Side 2 .-;-8E{;-.=-0<+-+}k k#9}-w-,m-K{-N$-;-w-A{+-.-=}#=-+$k 諂誑者謂於秤斗行矯詐等。 W;-0-9{-8Ap$-#m=-:#-1:-#)}$-0-;-#},-;-%}+-;v$=-=v-#)}$-A=-,=-@m=-:#-1-%m-0+{:-quot;=- 又如勝智生,實欲遣人往惹瑪,而云遣往垛壠, 後彼自願往惹瑪。 R$=-.-W-0v-9m,-#=v$-$}k ko,-;=-0_p=-;=-,m-#(m=-!-J{+-0o:-;-&#=-.8m-+0$-#m=- 集論中說,此二俱因貪著利養增上而起, Ap$-0-+$-8+}+-&#=-+$-#)m-1v#-#$-:v$-#m-&:-#)}#=-.:-8H-0-;k 貪痴一分, w-,m-9},-),-1{+-06m,-`o-9}+-.-W:-%},-.-+$-#9}-,m-:$-#m-({=-.-}$-0-;-#=v$=-){k 誑謂詐現不實功德,諂謂矯隱真實過惡, }$-0-,m-:$-#m-({=-.-*0=-<m=-1m-1$},-.:-A{+-.8}k
 17. 17. 言矯隱者謂於自過,矯設方便令不顯露。 k+!:-.}8m-&}=-06m-;=k +!:-&}=-+$-.}8m-9v;-,m-={1=-%,-9m,-,}-%}#-#}k 四白法中 初白法中,境者,謂凡諸有情。 kA-0-,m-+{-;-N}#-#1-*,-06+-#+-<m-@m:-9$-<{=-06m,-`o-0Qw,-e-0-(}$-0-%{-+{-W:-A=-,-:$-#m- 事者,謂於彼所以命因緣下至戲笑,斷除故知而說妄語。若能如是, 1quot;,-U}0-=}#=-9v;-=+-.:-%,-;-0Qw,->m=-1#}-0!}:-0-1m-8Ap$-$}k 則於親教及軌範等殊勝境前,不以虛妄而行欺惑。 k+!:-&}=-#(m=-.8m-9v;-,mk ={1=-%,-*1=-%+-+}k -kA-0-,m-+{-;-#9}-w-1{+-.:-[#- 第二白法,境者, 謂一切有情。 事者,謂於彼所不行諂誑 .8m-0=1-.=-#,=-.-%{-0=1-.-H$-.}=-#,=-.8}k k8+m-,m-,#-&}=-06m-.8m-#({,-.}8}k 住增上心,謂心正直住。 此能對治第四黑法。 k+!:-&}=-#=v1-.8m-9v;-,m-A$-={1=-*1=-%+-+}k kA-0-,m-%},-.-+$-8H-08m-8`o-<{=-0[{+-%m$- 第三白法,境者,謂一切菩薩, 事者謂起大師想,於四方所, +{-+#-#m-+},-#,=-<m-0##=-.-@}#=-06m:-0I}+-.8}k 宣揚菩薩真實功德。 k8}-!};-+#{-0-8H-0-K+-Ks+-A{+-.:-8`o#-<$-8/{;-K#=-1{+-.:-7+-K#=-1$-0-+{-A$-={1=- 我等雖作相似微善, 然無增相。 盡相極多, +$-E}#=-;-6{-&$-+$-0J=-.-A=-<m$-O-@p$-0=-7+k- 謂由瞋恚毀訾破壞菩薩,伴友,而致窮盡。 Folio 218 Side 1 (k k+{=-,-8+m-+$-A$-={1=-;-O-8Am,-.-(}$-0-#(m=-*v0-,-0U0-0_p=-,=-#$-7#-;- 故能斷此及破壞菩薩者, 則集學論說, 0K{,-.8m-#,}+-8>o:-#=v$=-.-*1=-%+-1m-8}$-#=v$-%{k A$-={1=-#$-,-9}+-1m-<{=-.=- 依補特伽羅所生諸過悉不得生。 然於何處有菩薩住 非所能知 , , 8}+-Ns$=-<m=-bo=-.-W:-={1=-%,-o,-;-%},-.8m-8`o-<{=-0[{+-,=-+#-'$-^}$-08m-+0$-`o-
 18. 18. 當如迦葉問經所說,於一切有情起大師想, 14+-.-9m,-,}k k9},-),-0I}+-.8$-(,-.-.}-!0=-;-00-.-,-9m,->mk 修清淨相讚揚功德。 @}#=-06m:-=}$-,=-1-0I}+-,-({=-.:-8>o:-0-,m-1m,-,}k k8+m-,m-,#-&}=-#=v1-.8m-#({,-.}8}k 謂有聽者時至,非說不往四方宣說便成過咎, 此能對治第三黑法。 k+!:-&}=-06m-.8m-9v;-,m-:$-#m=-*m,-.:-A{+-.8m-={1=-%,-,}k- k+{-;-A-0-,m-(m-3|-08m-*{#-.-1m- 第四白法,境者,謂自所成熟之有情。 事者,謂不樂小乘令其 8+}+-.:-Q}#=-.8m-A$-&u0-84n,-`o-8'v#-.8}g-g+{-9$-:$-#m-$}=-,=-#`o;-A-+{-;-^:-0-+#}=-<mk 受取正等菩提, 此就自己須令所化受行大乘。 #`o;-A-+{-;-0=1-.-+{-1-[{=-,-({=-.:-8E}-0-1-9m,-){k 0au0-.:-1m-ao=-.8m-@m:-:}k 若彼所化不能發生大乘意樂, 則無過咎非所能故, k8+m=-,#-&}=-#(m=-.-(}$-%{k #6,-0+{-0-*1=-%+-<m-1*:-*v#-.-;-$m$-*#-.-,=-8'}#- 由此能斷第二黑法。 若由至心欲安立他於究竟樂, 8+}+-9}+-,k #6,-;-9m+-1m-0+{-08m-8>}+-.-21-6m#-0[{+-.8m-&{+-`o-9m+-1m-0+{-0[{+-.8m-^}:-0- 定不為令他憂惱故,而行令他憂惱加行。 &{+-`o-1m-0au0-.8m-@m:-:}k k={$-#{=-bo=-.-;=-<$k [{-0-o,-_p-A$-&u0-={1=k 師子請問經云﹕ 「由何一切生, kOm-;1-,-9$-={1=-8+m-,mk k8+}:-1m-8>o:-,1-(;-3|k k*}=-%m-83;-0:-#$-#m=-8>o:k 不失菩提心, 夢中尚不捨, 何況於醒時。」 k0!8-+;-.k E}$-$1-E}$-={:-M1=-=v-81k- k#$-`o-#,=-.8m-9v;- 答曰﹕ 「於村或城市, 或隨住境中, Folio 218 Side 2 M1=-=vk kA$-&u0-;-,m-9$-+#-84v+k k+{=-,-={1=-8+}:-1m-8>o:-:}k k6{=-#=v$=-=}k 令正趣菩提, 此心則不捨。」 k#6,-9$-$-W;-0%}1-.-+$-J#-+}#-+$-={:-'-($=-0-+$-#6,->m-8A}:-.-1*}$-,-9m+-+#8-
 19. 19. 又曼殊室利莊嚴國土經說,「若具四法不捨大願,謂摧伏我慢,斷嫉,除慳, 0-06m-+$-X,-,-*},-;1-1m-8+}:-0:-8'1-+.;-6m$-0!}+-;=-#=v$=-.-+$k 見他富樂心生歡喜。」 +!},-1&}#-cm,-;=k ]}+-;1-*1=-%+-`o-A$-&u0-<m-={1=-^}$-0-+$-+#{-0-%m-A{+-<m-#},-`o- 寶雲經說, 「若於一切威儀路中修菩提心,隨作何善 A$-&u0-<m-={1=-#)}$-0-A=-,-[{-0-#6,-`o8$-={1=-:m,-.}-&{-+$-1m-8K;-0-,mk 以菩提心而為前導, 於餘生中亦不捨離如此心寶, 'm-W-'m-W:-1$-`o-1m=-0K#=-,k k6{=-=}#=-<m=-#=;-0:-0%,-)}k 如如若人多觀察。」 等明顯宣說。 k#=v1-.-(1=-,-@m:-0%}=-.8m-3u;-;k ,#-.}8m-&}=-06m-+$-={1=-%,-R}=-(}$-+$-T81k 第三犯已還出道理者。 多作是說,犯四黑法及心捨有情之五, $=-=$=-W=-0au0-.:-1m-ao=-$1-,=-={1=-0[{+-+}:-0-+$-Hs#-;-*v,-3~+-8+=-,-*},-={1=- 或加念云我不能成佛棄捨發心共為六種。若越一時則捨願心, #)}$-;k *v,-3~+-<m-,$-`o-8>}+-.=-U{0-,-(1=-.8m-Wv:-8>o:-6m$k 若一時內而起追悔,僅是失因。 ;,-Hs#-;{,-.-+$-3~#=-#(m=-;-U}0-.-(1=-,8$-(1=-.-21->m-Wv-9m,-.=-#)}$-Wv-Ap$-,-*},- 若犯六次發心 及學二資糧,亦唯退失之因。 若已失者, ={1=-;{,-.8m-&}-#-[}:-;k (1=-Wv-21-;-,m-&}-#-0[:-1m-+#}=-0<#=-.=-&}#-#}-6{=-1$-.}- 應以儀軌重受願心, 若唯退失因者,則不須重受, +{-!+-`o-e8}k k+{-;-$=-=$=-W=-0au0-.:-1m-ao=-$1-,=-={1=-0[{+-06#-,-+{-;-,m- 悔除即可。 其中若念,我不能成佛,故捨發心者, +{-1-*#-,=-#)}$-#m-*v,-3~+-;-0W}=-#),-,=-1m-+#}=-.=-M1-.-*1=-%+-`o-1m-8*+-+}k 即彼無間棄捨, 無待一時, 故一切種畢竟非理。 k,#-.}8m-&}=-06m-,m-3|-8+m:-={1=-0[{+-#)}$-08m-Wv-1m,->mk [{- 四黑法者, 非是現法失發心因, Folio 219
 20. 20. Side 1 (k k0-#6,-`o-={1=-0[{+-1$},-`o-1m-8>o:-08m-Wv-9m,-.=-3|-8+m:-8#}#-.-9m,-){k ;1-a},-;=k 是於他生令所發心不現起因,故於現法而正遮止。 道炬論云﹕ 8+m-,m-[{-0-#6,-`o8$-H,-+},-`ok k'm-!+-0<+-.8m-0U0-.-9}$=-=v-0Ns$k k6{=- 「此為餘生憶念故, 如說學處應盡護。」 #=v$=-){k 'm-!+-0<+-.-,m-8}+-Ns$=-<m=-bo=-.-;=-'m-!+-0<+-.8}k 言如說者,謂如迦葉問品所說也, k1+}-(m+-<m-+},-9$-+{-9m,-){k 8}+-Ns$=-A$-&u0-={1=-+.8-&}=-06m-+$-X,-.-[{-0-*1=-%+- 即此經意亦是如此。 四白法時顯然說云﹕ 「迦葉, `o-[{=-1-*#-_p-A$-&u0-<m-={1=-1$},-`o-8>o:-){-A$-&u0-<m-$m$-.}-;-8`o#-#m-0:-`o-0:-1-+}:- 若諸菩薩成就四法,一切生中生已無間,菩提之心即能現起, 0I{+-.:-1m-8>o:-:}-6{=-+!:-&}=-06m8m-!0=-=v-#=;-0:-#=v$=-.=k ,#-&}=-06m8m- 乃至菩提中無忘失。」 四黑法時, !0=-=v-3|-8+m-@m8m-#=;-quot;-1{+-<$-@m-18m-+0$-`o-A=-.:-<{=-=}k 雖無現後明文, 故亦當知是約後世, k8},-<$-3|-8+m:-9$-,#-&}=-M1=-0%{,-,-={1=-0[{+-1*v-&u$-`o-8E}-0:-8>o:-:}k 然於現法若行黑法,則所發心勢力微弱。 k+{-W-1-9m,-,-A$-={1=-<m-&}1-X,->m=-06+-#+-<m-@m:-0Qw,-%t$-7+-e=-.-+$-={1=- 若非爾者,則具菩提心律儀者,為戲笑故, 略說妄語, %,-;-#9}-w-%t$-7+-0>m=-.-+$k 於有情所略起諂誑, A$-={1=-;-6{-&$-#m=-$,-e=-%t$-7+-0I}+-.-+$-#6,->m-+#{-P-A=-.-;-8>}+-.-%t$-7+-0[{+ 瞋恚菩薩略說惡名, 於他善根略令生悔, -,=-8>}+-.-1{+-.:-*v,-3~+-8+=-,-A$-={1=-<m-&}1-.-#)}$-0:-8>o:-){k
 21. 21. 自無追悔, 過一時竟,皆當棄捨菩薩律儀。 +{-+#-#m=-*},-={1=-#)}$-;-*},-={1=-0)$-,-&}1-.-#)}$-0:-A$-=-+$-0U0-0_p=-#(m=-!- 以由此等棄捨願心,若捨願心即捨律儀,菩薩地中及集學論 俱宣說故。 ,=-#=v$=-.8m-@m:-:}k k+{-W:-8+}+-,-,m-+{-+#-<$-P-Ws$-`o-06#-+#}=-,-+{-8H-0-,m- 若許爾者,亦應立彼為根本罪, Folio 219 Side 2 #$-,=-<$-1-0<+-;-1m-8*+-.8m-@m:-:}k 然任何中悉無立者,不應理故。 k#6,-9$-*v,-3~+-0Pm-0-,m-({-0:-8quot;}:->m=-bo=-.-;-0K{,-.:-'$-,-+{-,m-1+}8m-+},-#),-1-9m,- 又算時者, 當是依於鄔波離請問經, 然彼全非經義, .:-3u;-Dm1=-;{8v8m-M1-0<+-;=-0+#-#m=-W=-.:-#),-;-/0-7m,-.=-8+m:-9$-1m-0<+-+}k 我於戒品釋中, 已廣決擇, 故此不說。 k={1=-%,-R}=-(}$-0-,m-={1=-%,-]m-;-+1m#=-,=-={1=-%,-8+m-21->m-+},-0+#-#m=-1m-ao=-=}- 心捨有情者, 若緣總有情,謂我不能作此許有情之事, $1-,=-R}=-(}$-,-,m-*},-={1=-0)$-0-(m+-`o-#=;-;k ={1=-%,-A{-K#-.-;- 心棄捨者即捨願心,極為明顯。 若緣別有情, +1m#=-,=-8+m8m-+},-`o=-,1-9$-1m-A8}-$1-.8m-={1=-0[{+-,-,m-9->;-6m#-,-3~#=-.-8'm#-.- 謂我終不作此義利, 若起是心, 如壞一分即壞整聚, W:-={1=-%,-9m,-,}-%}#-*1=-%+-<m-@m:-`o-={1=-0[{+-.-8'm#-%{k 便壞為利一切有情所發之心。 +{-W-1-9m,-,-={1=-%,-#(m=-.-+$-#=v1-.-+$-06m-.-=}#=-`o-1-6m#-+}:-6m$-[#-1-M1=-<m-+}, 若不爾者, 則棄二、 三、 四等多有情已, 為餘有情而發心者, -`o-={1=-0[{+-.=-<$-A$-&u0-<m-={1=-9}$=-=v-Q}#=-.-[{-0:-8>o:-+#}=-=}k 亦當能發圓滿菩提之心。 k+{-W:-={1=-0[{+-<m-0U0-A-8+m-;-;1-a},-8E{;-.-,=-W;-.}-m{-Lq-)m-+$-Pt-au0-+$-*}#=-1{+-
 22. 22. 如是於此發心學處, 道炬釋論別說, 因陀羅補底,龍猛,無著, +$-+.8-0}-+$-6m-0-[-+$-2{-#Y-1m-+$-6m-0-83~-;-=}#=-.-;v#=-*-++-.:->o:-){k quot;-%m#-,mk 勇識, 寂天, 大德月, 靜命 等派 各有差別。 有者 ={1=-+$-.}-0[{+-.-+$-]}+-.-;-bo#=-.-#(m=-<m-0U0-A-'m-${+-9}+-.-M1=-=}-6{=-06{+-+}k 許為盡初發心 及行諸行 所有學處, k;-;=-,m-1+}-;=-#=v$=-.-*1=-%+-0Ns$-A-9m,-,}-6{=-06{+-+}k 又有 許為經說一切 皆應守護, k;-;=-,m-3~#=-;1-.8m-0U0-A-'m-${+-9}+-.8}-6{=-06{+-+}k 復有 許為盡資糧道所有學處。 k#6,-+#-,m-0U0-.-8+m-+$-8+m-W-0v8}-6{=-1m-06{+- 餘者有謂不許如此如此定相, Folio 220 Side 1 (k k+}g -gquot;-%m#-,m-[0=-8E}8m-0U0-A8m-%{$-`o-={1=-1m-0I{+-.-+$-0I{+-.:-8>o:-08m- 有餘更許於其歸依學處之上,應護八法謂不忘心法及忘失心法, &}=-0W+-0Ns$-0:-A8}-6{=-0!}+-,=k U}0-+.},-+{-+#-#m-;v#=-+{-1+}-,=-<$-#=v$=-.=- 說此諸軌,皆是經說,應隨自師所傳受持。 :$-:$-#m-R-1=-#$-#,$-08m-;v#=-#7v$-0:-A8}-6{=-0+#-#m-R-1-#=v$-$}-6{=-8&+-%m$k 說云﹕「我師所說,」 +{-*1=-%+-<$-1+}8m-+},-9m,-.:-8+}+-.:-'$-$}k 許彼一切皆是經義。 k]m:-8E{;-.-8+m-+#{-0<{=-%},-.-,=-0Wv+-.8m-0<{=-#({,-&{,-.}-M1=-'}-0}8m-8E{;-.:-1m-14+ 總此釋論從善知識敦巴所傳, 諸大知識皆不說是覺{口窩}自造, -;k ,#-3~-,=-0Wv+-.-M1=-'}-0}=-14+-.:-06{+-%m$-,#-3~8m-)=-&}=-=v-8+}+-+}k 孥錯所傳,則說是覺{口窩}造,是孥錯之秘法。 k8},-<$-#-1-M1=-;-E#=-.-;-.v-:$=-=v-8E{;-.-0&q=-.-6m#-14+k +{-,=-
 23. 23. 然諸先覺傳說覺{口窩},於補讓時作一略釋, 0=1-9=-=v-/{0=-.-,-+{-;-;}-q-0=-'},-.-bo=-,=-W=-=v-0)$-7{:-0-8`o#-.=-'}-0}=-8E{;-.- 次在桑耶 譯師請其更為增釋, 覺{口窩}教令 0&q=-.-6m#-14+-.-;k #=v$-a}=-;-#6m-R$=-.8m-0<+-.-:{-1$-6m#-0',-.8m-:m#=-=v-8`o#- 廣之即可。 是以覺{口窩}所作略解,更引眾談說之事而為增補, .=-,}:-0:-1$},-.-8#8-7v$-'$-6m$-#bo$-#m-+},-;{#=-.}:-<}+-.8$-1$-.}-'$-0=k 故亦略有數處謬誤,然於正義亦多善說。諸無謬者, 0+#-#m=-<$-1-,}:-0-M1=-!0=-#6,-+$-;1-:m1-`o-H$=-,=-0<+-+}k 我於餘處 及道次中亦多引述。 k8+m8m-0U0-A-#:-0<+-.-M1=-;-,m-9m+-0K,-1m-'$-%{-={1=-0[{+-.-6{=-.-8'v#-={1=-<m- 此說學處多不可信, 若以發心是為行心, 0U0-A-;-A{+-,-,m-[0=-8E}8m-0U0-A8m-%{$-`o-+!:-,#-#m-&}=-0W+-;-8'v#-X}#-A{+-.-21- 其學處者則於歸依學處之上,僅加取捨白黑八法, >m=-&}#-.-1m-Nm+-0=-1m-8*+-;k- 定非完足故不應理。 Folio 220 Side 2 *},-={1=-V$-.-;-A{+-,-,m-+{8m-0U0-A-;-1+}-;=-#=v$=-.-*1=-%+-+$-]}+-.-;-bo#=-.-1, 若單取願心者, 則其學處不須俱學經說一切, 及入行以後 -&+-<m-0U0-A-;-U}0-.-1m-+#}=-){k #6,-`o-,-&}1-.8m-0U0-A-+$-=+-1{+-.:-8>o:-08m-@m:-:}k 所有學處。 若非爾者,則與律儀學處,無差別故。 k#:-0<+-.8m-0U0-A-#(m=-1-#)}#=-.8m-0U0-A-,m-;1-a},-+$-={1=-0[{+-.8m-&}-#-W:-9m,- 除前所說二學處外 諸餘學處, 是如道炬論及發心儀軌所說。 ;k &}=-0`o,-.8m-1+}-;-0U0-.:-#=v$=-.-,m-1$},-<{=-Bp:-0:-8+}+-.=-A8}-6{=- 須學七法經者, 說是欲求速發通者所應修學, #=v$=-.=k ={1=-0[{+-<m-quot;}=-<m-0U0-A:-1m-'$-0=-1-Km=-=}k k+{-W:-,-:$-#m-;v#=-,mk
 24. 24. 故非發心特別學處,此中不錄。 如是自宗 *},-={1=-1m-#)}$-0-+$-={1=-%,-R}=-1m-#)}$-0-1-#)}#=-.8m-0U0-A-M1=-+$-8#;-,k 除捨願心,心捨有情犯餘學處, A$-={1=-<m-&}1-.-+$-1m-X,-.8m-0:-`o-A$-={1=-<m-+0$-`o-A=-.8m-Ws$-0-1{+-<$-0:-1-+#{-0- 乃至未具菩薩律儀, 無依菩薩之罪犯。 quot;=-R$=-.8m-0U0-A-+$-8#;-0-9}+-.=-({=-]}+-`o-8>o:-0=-%}0=-06m=-0<#=-.:-A8}k 僅違所受中類善性學處, 故是惡行,應以四力而悔除之。 kA$-={1=-<m-&}1-.-*}0-,=-,m-&}1-.8m-0U0-A-+$-8#;-08m-Ws$-0:-8>o:-0=-Ws$-08m-@m:- 從得菩薩律儀之後, 即犯違越律儀學處, 0%}=-'m-W:-#=v$=-.-W:-A=-.=-&}#-.=-8'v#-={1=-<m-0U0-A8m-,$-`o-8`o=-<m-+{-;=-#6,- 如論所說還出罪法,依行即可,故即攝入行心學處,非為別有。 `o-1{+-+}k k8},-<$-;,-Hs#-={1=-0[{+-.-,m-*},-.8m-0U0-A-*v,-1}$-1m,-.8}k 然六次發心,是為願心不共學處。 k#=v1-.-={1=-0[{+-,=-]}+-.-;-U}0-3u;-;-#=v1k ={1=-0[{+-,=-0U0-.-;- 第三既發心已於諸勝行修學道理分三, 發心已後須學學處之因相, U}0-+#}=-.8m-Wv-13,k *0=-<{=-:{-:{-0-;-0U0=-.=-=$=-W=-1m-8Es0-.:-0%,-.k- 一 顯示學習智慧方便一分不能成佛, 二 Folio 221 Side 1 (k k0U0-.-;-U}0-.8m-:m1-.-(m+-0<+-.8}k k+$-.}-,mk 正釋學習學處之次第。 今初 +{-W:-*},-.8m-={1=-0[{+-,=-^m,-.-;-=}#=-.8m-0U0-.:-A-0-;-1m-U}0-.-+{-9$-A1=-.8m- 三 如是發願心已, 若不修學施等學處, 雖如前引慈氏 M1-.:-*:-.8m-;v$-#:-H$=-.-W:-/,-9},-&{-1}+-<$k 解脫經說 有大勝利, A$-&u0-={1=-+.8m-0U0-.-;-au0-.-$m$-.}:-1-A=-,-83$-W-0-1m-Nm+-.=-]}+-.-;-0U0-.:-
 25. 25. 然不修學菩薩學處定不成佛, 故於勝行應當修學。 A-%{k ]v-9-#Y-:m-;=k-A$-&u0-,m-au0-.-$m$-.}:-A{+-.8m-A$-&u0-={1=-+.8-&{,-.}-M1=-<m=- 伽耶經云﹕「菩提是以正行而為堅實,諸大菩薩之所能得, 9m,->mk ;}#-.:-au0-.-$m$-.}:-A{+-.-M1=-<m=-,m-1-9m,-,}k k6{=-+$k )m$-${-84n,-W;-.}-;=k 非以邪行而為堅實諸人所有。」 三摩地王經亦云﹕ +{-0=-,-au0-.-$m$-.}:-A8}k k+{-%m8m-@m:-6{-,k #6},-aok au0-.-$m$-.}:-A{+-.-;- 「故以正行而為堅實, 何以故, 童子 若以正行而為堅實, R-,-1{+-.-9$-+#-.:-Q}#=-.8m-A$-&u0-J{+-+!8-0-1-9m,-.8m-@m:-:}k k6{=-#=v$=-){k 無上正等菩提非難得故。」 au0-.-,m-=$=-W=-0au0-.8m-*0=-A$-={1=-<m-0U0-.-;-U}0-.-9m,-.8m-@m:-:}k 言正行者謂成佛方便,即是學習菩薩學處故。 kquot;}1-:m1-+$-.}-;=-<$k +{-W:-={1=-0[{+-.8m-A$-&u0-={1=-+.8-0+#-1-`o;-0:- 修次初篇亦云﹕ 「如是發心菩薩,自未調伏 #6,-1m-8`o;-0:-<{=-,=-0+#-(m+-^m,-.-;-=}#=-.-0au0-.-;-:0-_p-^}:-:}k 不能伏他,如是知已 自於施等極善修學, kau0-.-1{+-.:-A$-&u0-1m-8*}0-0}k k6{=-+$k- 若無正行不得菩提。」 M1-8E{;-;=-<$k 0P{-X,-&q#-0#;-#6}1-.8m-@m:k-k*0=-M1=-;-,m-1$},-^:-14+k } 釋量論云﹕ 「具悲為摧苦, 當修諸方便, k*0=-Ap$-+{-Wv-R}#->o:-0=k k+{-8&+-.-,m-+!8-0-9m,k k6{=-#=v$=-){k #6,-;-0P{- 彼方便生因, 不現彼難宣。」 Folio 221 Side 2 0-&{,-.}-9}+-,-,m-+{8m-&q#-0#;-0=;-+#}=-;k 謂於他所,若有大悲須除他苦。 +{-={;-0-;-&q#-0#;-+$-K;-,-$1-.8m-={1=-07$-0=-1m-&}#-#mk +{8m-*0=-;-8'v#-+#}=-=}k
 26. 26. 又除彼苦但有善心, 願其離苦猶非滿足, 故應轉趣除苦方便。 k+{-9$-#},-`o-:$-(m+-*0=-+{-;-1-bo#=-.:-,m-#6,-a};-0:-1m-ao=-.=-#6,->m-+},-0au0-.:- 又若自不先趣方便, 不能度他, 故欲利他 8+}+-.=-#},-`o-:$-(m+-#`o;-0:-A8}k 當先自調。 k+{-;-,m-au0-.-$m$-.}:-A-+#}=-.:-#=v$=-<m$-au0-.8$-&}1-.-07v$-,=-+{8m-0U0-.-;-U}0-.:- 又於自調,經說「正行而為堅實,」其正行者,說「受律儀已,學其學處。」 #=v$=-.=-au0-.-$m$-.}:-A{+-.8m-A{+-=-1-8@p#=-.-#;-&{8}k 故以正行為堅實者,於所行處無錯為要。 k#(m=-.-,mk +{-W:-=$=-W=-*}0-.:-8+}+-.=-1m-&}#-#m-=$=-W=-0au0-.8m-*0=-;-8'v#-.- 第二者 如是欲求成佛猶非滿足, 應須進趣成佛方便。 +{-9$-*0=-1-,}:-0-6m#-+#}=-){g -,}:-08m-;1-;-%m-21-80+-<$-8K=-0v-1m-8Ap$- 又此方便須無錯謬, 於錯謬道,任何勵力終不生果, %{-8}-1-06}-0:-8+}+-,=-8-;-8*{,-.-06m,-,}k k1-,}:-`o-7m,-<$-&-1-3$-,-80+-<$-8K=-0v-1m- 如欲搆乳而扯牛角。 若雖不錯然不圓滿, 8Ap$-%{k =-0},-+$-&u-+$-=-;-=}#=-.-#$-:v$-6m#-1-3$-,-Bp-]o-1m-[{-0-06m,-,}k 縱多勵力亦不生果,猶如種子及水土等,隨缺一緣亦不生芽。 k+{=-,-quot;}1-:m1-.:-.-;=k Wv-,}:-0-;-,,-),-A=-,-9v,-<m,-_p-:m$-1}-6m#-#m=-<$-8+}+-.8m- 故如修次中篇云﹕ 「若於錯因殷重修習,雖極長時終不能獲所欲得果, 8K=-0v-8*}0-.-1{+-+{k +.{:-,-8-;=-8}-1-06}-0-06m,-,}k kWv-1*8-+#-1-]+-.-;=- 譬如從角而搆牛乳。 若不修行一切因者, <$-8K=-0v-8Ap$-0-1{+-+{-=-0},-;-=}#=-.-#$-9$-:v$-0-6m#-1{+-,-Bp-]o-;-=}#=-.8m-8K=-0v- 亦不生果,如種子等隨缺一緣,亦不發生芽等果故。 1m-8Ap$-08m-@m:-:}k k+{-W-0=-,-8K=-0v-+{-;-8+}+-.=-Wv-+$-V{,-1-,}:-0-+$-1*8-+#- 故欲得果,當依無錯一切因緣。」 Next

×