Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Dobrovolnictví

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Dobrovolnictví (20)

Plus par Tomáš Hajzler (20)

Publicité

Dobrovolnictví

  1. 1. 26 | Pravý domácí časopis Příběhy z okraje aneb Naše budoucnost je lokální (X. díl) Text: Tomáš Hajzler Foto: archiv TH O dobrovolnictví ve škole Zadarmo prý ani kuře nehrabe. To, že by práce měla být honorovaná, patří k zákla- dům moderní víry. Podle ní platí, že čím víc nahrabeme, tím líp. Pracovat za-dar-mo je podle této filozofie znakem „hlouposti“. V dnešních Příbězích z okraje chci tuto představu narušit tématem dobro-volnic- tví. To máme jako druh sice hluboko v na- šem DNA, přesto je dnes třeba se za ním vydat až na okraj. Ve většinové společnosti se totiž objevuje zatím spíše jen nárazově (třeba v případě pandemie, přírodní kata- strofy, válečného konfliktu…). Neoroduji za to, abychom přestali vydělávat a začali pracovat jen pro radost. Bylo by to krásné, ale bohužel to pro většinu není možné. Žijeme v neoliberálním kapitalismu, což je systém, v kterém je pro běžného člověka stále složitější získat prostředky i na pokrytí základních potřeb. Vydělávat je tak pro většinu nutnost. Dnes vám chci vyprávět o osmi letech svého dobrovolničení ve státní základní škole. Chci na tom ukázat, že společná práce na sdíleném vyšším smyslu je obrovsky smysluplná, důležitá a také terapeutická. Už Freud říkal, že člověk potře- buje ke štěstí dvě věci: tvořit a milovat. Dobrá zpráva je, že to není nic světoborného – většina z nás dobrovolničíme doma, mnozí i mimo domov. Jde tak často jen o to tu dovednost vzít a přenést ji i jinam – do školy, do místního rodinného/komu- nitního centra, sportovního či zájmového klubu, do neziskov- ky či kdekoli jinde, kde potřebují pomoct. Nadšení a vděčnost Do našeho dnešního domova jsme se přistěhovali před deseti lety právě kvůli škole, státní montessori základce v pražských Modřanech, o které jsem už psal v 6. díle těchto Příběhů. Všechno začalo tím, že tam v létě 2013 přijali naši Vali jako Naším prvním prvňáčkem to všechno začalo (podzim 2013) budoucího prvňáčka. Byl jsem vděčný za to, že nás tak zají- mavá škola přijala, a nadšený z toho, že uprostřed nevábného panelákova někdo takovou školu vůbec stvořil. Vize pro české státní školství Abych vysvětlil svou motivaci – Beránek mi přišel natolik unikátní, že jsem o něm chtěl každému vyprávět. Uvědomo- val jsem si, že právě transformace vzdělávacího systému je to hlavní, co se musí odehrát, máme-li se vyhnout stále temněj- ším scénářům budoucnosti. Věřím i v to, že základní vzdělá- vání by nás nemělo rozdělovat tím, že si ho někteří nemohou dovolit. Všiml jsem si, že demokratické školy jsou pro mnohé příliš, a došlo mi, že státní montessori by mohla být cestou pro překlopení celého základního školství. Navíc je to něco, co se povedlo ve Finsku, k jehož vzdělávacímu systému většina moderního světa vzhlíží.
  2. 2. Pravý domácí časopis | 27 Školu máme přes les, léta jsme jezdili na kole S kamarády na workshopu o identitě školy Ze školního parlamentu Vyprávění o Beránku O škole jsem začal vyprávět všude, kde mě chtěli poslouchat, a všiml si, že o ní prakticky nikdo neví. Na to, jaký to byl svého času unikát, mě to zarazilo. Měl jsem profesní zkuše- nosti s budováním renomé, a tak jsem se nabídl, že založím blog a začnu o škole psát. První článek se na blogu objevil v červnu 2014 a k dnešku je tam (pro mě neuvěřitelných) 134 příspěvků. Celá ta léta jsem psal o dění ve škole, o širších souvislostech dětství, rodičovství, výchovy, reformě vzdělává- ní a samozřejmě o montessori. Jak šel čas, založil jsem škole i stránku na Facebooku, plus profil na YouTube s cílem dostat naše informace ještě k více lidem. K budování povědomí o naší škole jsem samozřejmě používal i své profesní nástroje a prostor – o škole jsem psal na jiných blozích, mluvil o ní s médii, na přednáškách a besedách. Sdílený smysl jako neviditelné vedení Z byznys světa jsem věděl to, co jsem zmiňoval v minulém díle, že společně sdílený smysl funguje jako neviditelné vede- ní. Ve škole jasně definovaný smysl a rámce chyběly, což pů- sobilo pravidelné zmatky a konflikty mezi rodiči i učiteli. Měl jsem kamarády, které si na pomoc s definováním základních otázek existence najímaly velké firmy. Požádal jsem je, aby s námi ve škole uspořádali workshop, kde bychom si základní otázky jako „Kdo jsme? Co nabízíme? Jaké jsou naše hodno- ty?…“ zodpověděli. Samozřejmě že dobrovolnicky. :-) Vznikl z toho dokument, kterého jsme se pak v následujících letech drželi. Rodiče, učitelé a všichni ostatní měli najednou jasněji v tom, o co ve škole jde. Ti, kterým Montessori nevyhovovalo, odešli a místo nich začali přicházet jiní, kterým styl vyho- voval. Dokument najdete na: blog.zsmontessori.net/clanek/ zs-montessori-beranku-jsme. Jarmark aneb waldorfské kořeny Pro moje a manželčino dobrovolničení na Beránku bylo podstatné i to, že „jsme přišli“ z waldorfského školství (Valča předtím chodila do waldorfské školky). Kdo ten styl vzdě- lávání znáte, víte, že důležitým prvkem je silná rodičovská komunita a dobrovolnictví ze strany rodičů. Na Beránku, v době našeho příchodu, žádná rodičovská komunita nebyla. Jen pár utahaných rodičů, kteří dělali, co bylo v jejich silách. Mimochodem prakticky všichni učitelé byli v té době zároveň i rodiči dětí ve škole. Napadlo mě proto do školy pozvat další- ho kamaráda, který byl aktivně zapojený ve waldorfské škole Praha-Jinonice, aby nám poradil, jak komunitu roztleskat. Jed- nou z věcí, kterou nám tehdy doporučil, byl školní jarmark. První ročník jsme uspořádali na koleně, pak se do organizace postupně začali zapojovat děti i rodiče. Dnes se koná dvakrát ročně, je to hlavní komunitní akce školy, důležitý zdroj učení pro děti a fundraising pro školu. Besedy na Beránku Moje manželka Petra ráda vaří, a tak ještě s jednou mamin- kou-učitelkou otevřely pro děti kuchařský kroužek. Tato maminka pořádala ve škole tzv. Festivaly jídla, které jsme pak společně organizovali. Do školy jsme zvali odborníky na vý- živu, s rodiči a dětmi se tam společně vařilo a stolovalo. Jak jsem sám jezdil po besedách, všímal jsem si, že je to vždy vý- borná záminka pro místní lidi se potkat, utužit vazby a navíc se ještě vyladit na obtížných tématech doby. Napadlo mě ten nápad zkopírovat a založit tradici „Besed na Beránku“. Začal jsem zvát lidi, kteří se v Česku tématům výchovy, dětství, rodičovství a vzdělávání věnují. Smysl těchto besed byl dvojí: inspirace a vylaďování se na společných tématech a záminka k setkávání a budování rodičovské komunity. Peťka na besedy připravovala občerstvení a každá beseda byla vždy i zdrojem fundraisingu pro školu. Síla filmu Jak šel čas, došlo mi, že v šíření věhlasu je dnes nezastupitel- né i video – film prostě funguje víc než psaný text. Ke všemu zásadnímu dění ve škole jsem proto začal brát kameru.
  3. 3. 28 | Pravý domácí časopis Beseda s učitelem učitelů Ondřejem Hausenblasem Každou besedu jsme natočili. Točil jsem rozhovory s dětmi, školní jarmarky, loučení s deváťáky, festivaly jídla, tzv. rodi- čovské večery (večery, při kterých si rodiče mohli zažít, co je to montessori) i pár rozhovorů s naší zakladatelkou Mirkou a dalšími učiteli a rodiči ve škole. Vše najdete na youtube kanále „Montessori Modřany“ nebo školním blogu. Žákovský parlament Jednou za mnou přišla Mirka, zda bych nechtěl dětem pomoct s rozjezdem parlamentu. Samozřejmě že jsem na to kývl. Tím začal tříletý experiment, kdy jsme se ještě s jednou mamin- kou pravidelně setkávali s volenými zástupci z každé třídy a snažili se společně řešit, co děti trápí. Musím říct, že na ni- čem ve škole jsem se tolik nenaučil. Hledali jsme know-how v demokratických školách a v neziskovkách, které s dětskou demokracií pomáhaly, ale přesto to byl zpočátku samý pokus omyl. Nakonec jsem to po třech letech vzdal a předal to dal- ším. Došel jsem poznání, že v ne zcela demokratické státní škole, kde chybí střední stupeň, je žákovský parlament spíše hrou na demokracii, než že by se děti do chodu školy opravdu zapojily. Peníze na učitele angličtiny I když to může znít jako neúspěch, s dětmi se nám řada věcí povedla. Snad největší úspěch jsme sklidili s projektem fundraisingu peněz na učitele cizího jazyka. Neměli jsme z čeho zaplatit rodilého mluvčího angličtiny nebo španělštiny. S dětmi nás proto napadlo připravit projekt na jednom crowd- fundingovém portálu, kamarád-soused filmař s dětmi a učiteli natočil profi video a spustili jsme kampaň. Přál bych vám vidět tu vášeň a píli, s kterou pak děti celý měsíc burcovaly rodiče a přátele školy, abychom společně vybrali 150 tisíc Kč. To se nakonec povedlo a já od té doby vím, že děti dokážou neuvěřitelné věci. Malá Indie Zpětně cítím, že největším přínosem mého dobrovolničení nebyla ani tak práce, ale spíš můj „sociální kapitál“. Jako aktivista jsem propojený s celkem hustou sítí lidí, s kterými si vzájemně pomáháme. Z té sítě se ke mně jednou dostala zprá- va od kamarádky, že hledá možnost stáže pro dva venkovské indické učitele. Na Beránku miluji nejvíc, že učitelé zde dokážou proměnit každou příležitost v hru a učení pro děti. A přesně to se stalo i s těmi dvěma Indy – Nikitou a Prassa- dem. Psal jsem o nich už v 6. díle. Celá škola se na měsíc kom- plet proměnila: Děti se učily hindskou abecedu, kreslit henou, vařit indická jídla, tančit indické tance, dozvídaly se o životě v Indii, otevíraly se jim nové obzory, měnil se jim svět. Pomoz, jak můžeš Pokud čte tento díl nějaký učitel nebo rodič ze státní školy, tak ví, že je tam neustále práce jako na kostele. Vždy je třeba ně- kde „přidržovat tašku“. Koncem prázdnin se každoročně při- pravují třídy, uklízí se, stěhuje… V průběhu roku se připravují jarmarky, je třeba pomáhat s výjezdy, organizují se brigády na zahradě i jinde… Všechny tyto společné aktivity jsou vždy parádní příležitostí utužit vazby a posílit komunitu. Po letech vím, že teprve když je škola komunitou, tak může být dobrým místem pro děti. A proč vlastně? No a jaké má to celé školní dobrovolničení smysl? Dnešní děti ve škole tráví velkou část svého dětství. Učitelé a spolužáci tak mají na děti nezřídka větší vliv než rodina. Státní škola je ale dlouhodobě podfinancovaná, učitelé často strhaní. Čím více učitelům ulevíme, tím lépe se pak mohou postarat o naše děti. Školní jarmarky se staly základní komunitní akcí školy S dětmi na škole v přírodě Jeden z „nástrojů“, které vytvořily děti pro podporu naší kampaně vybírání peněz na učitele cizího jazyka
  4. 4. Pravý domácí časopis | 29 Škola je také přirozený magnet na sousedy. Kolem každé školy se už z podstaty formuje společenství. Pro mnoho vyko- řeněných lidí žijících daleko od svých původních rodin může být právě škola místem, kde potkat spřízněné duše, kde získat pocit přináležení, a tedy domova. Pro mě osobně byla moje práce ve škole vždy na prvním místě možností poděkovat učitelům za jejich neuvěřitelnou snahu a práci. Její dopady pozoruji každý den na svých dětech. A s čím je třeba také počítat? V životě není samozřejmě jen růžová… Je pravidlem, že ve školách dobrovolničí léta jen promile rodičů. Ti jsou logicky často vyčerpaní a někdy i naštvaní z toho, že většinu ostatních ani nenapadne se zapojit. Může se stát, že něčemu věnujete hodiny svého času a vaše práce se nakonec vyhodí. My takhle s jedním tatínkem dlouho připravovali nový web školy. Dali jsme tomu desítky, možná stovky hodin a nakonec všechno skončilo v koši. Nebo dáte stovky hodin do psaní blogu a pak někdo nezaplatí hosting a blog zmizí. Nebo vám Google zruší youtube účet, protože někdo ve škole přehlédl je- jich nové podmínky. Stovky hodin videí jsou najednou v luftu. V dobrovolnictví je normální, že práci často vykonává ten, kdo může, ne ten, kdo má pro práci vlohy. Je třeba se umět vyrovnávat i s jistou mírou amatérismu a nedbalosti. Je třeba počítat s tím, že většinou nikdo ani neví, že něco děláte. Dobrovolnictví je jaksi neviditelné. Pokud byste čekali nějaké plácání po zádech, nejspíš se nedočkáte. Vlastně zpravidla jen dáváte, zatímco vám toho nikdo moc nedá – je třeba se dobíjet někde jinde. No a pak existují práce, které děláte sami, a kde tedy pocit sounáležitosti chybí… viz např. moje psaní blogů, zpracování videí, nekonečné mailování. S tím vším je třeba počítat. Když ale víte, že pomáháte přetíženým učitelům, děláte to pro své děti, pro sousedskou komunitu, a tedy vlastně pro sebe, navíc v naději, že přispíváte k proměně školství, rázem není co řešit. Víte, že děláte přesně, co máte dělat. Moje školní dobrovolničení přerušil covid a odchod starší dcery na střední školu, což znamená, že najednou tak trochu nevím, kam patřím. Stále platí, že jsem k dispozici tzv. na za- volání (v obou školách). Cítím ale, že moje mise na Beránku byla naplněna a že nadešel čas uvolnit místo jiným. Na závěr chci poděkovat všem současný i budoucím dobro- volníkům. Vím, že dobrovolnictví nás lidi dělá lidmi a že mění svět. Vy, kdo jste ho ještě neokusili, můžete-li, zaťukejte pro- sím na dveře vaší školy (či jinde, kde vás mohou potřebovat) a zeptejte se, s čím potřebují pomoct. Díky. Podívejte se na: blog.zsmontessori.net Rozhovor s deváťáky o tom, jak uspěli u přijímaček Festival jídla Náš 2. prvňáček aneb víte, pro koho to ve finále děláte S dětmi při hodině. Psát reportáže z dění ve škole mě bavilo a naplňovalo snad nejvíc S kamarádem Magnusem natáčíme video na kampaň peníze na učitele cizího jazyka Nikita a Prassad s dětmi na škole v přírodě

×