Publicité

ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdf

ค้าขายส่วนตัว
10 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(20)

ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdf

  1. โรงเรรยนมมธยมวมดดอนตตม ววชา ศ32102 นาฏศศลปป นก..5 ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรท 2 ระดมบชมชน ม.5 กลลลมทรท 1 หนนาททท 1 จาก 1 หนนา พศมพพววนททท 8 มทนาคม 2566 ครตผตผสอน นายอารมยพ อศนทรประเสรศฐ เลข ประจจาตมว หผอง ชชทอ นามสกลล เลขทรท กลอน กลางภาค หลมง ปลาย รวม รผอยละ ผลการ เรรยน คลณลมกษณะอมนพศงประสงคค อลาน ควด ววเคราะหค และเขรยน มาสาย ลาปป ว ย ลากว จ ขาด 40 20 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ผล 5 4 3 2 1 ผล 10 รผ อ ยละ 30 กลางภาค ภาค กลางภาค ชมชน/หผอง ม.5/1 1 16798 นายครรชศต ปปณยปรทชาศศรศ 1 24.0 24.0 18.0 73.00 73.00 3 7.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 90 1 16799 นายณวช สททอง 2 32.0 27.0 18.0 86.00 86.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16802 นายนศตศภภมศ ววฒนดามวย 3 32.0 27.0 18.0 86.00 86.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16803 นายปปญญา งามเสงททยม 4 มส 4 80 1 16810 นายอนปพวนธพ หปหนทอง 5 32.0 27.0 17.0 85.00 85.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16923 นายนนนา - 6 34.0 27.0 19.0 89.00 89.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 95 1 16925 นายฝฝา - 7 มส 2 90 1 16926 นายภวทรพล สรงจศนดา 8 34.0 27.0 19.0 89.00 89.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16932 นายวศศรปต มวทนคง 9 32.0 27.0 19.0 87.00 87.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16996 นายแฟรนงคพ ลอเรนซพ เมอรพคาโด 10 32.0 25.0 19.0 85.00 85.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 17397 นายพวชรพล นศภาคปนมเกลนา 11 30.0 27.0 19.0 85.00 85.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 95 1 17398 นายณวฐธพล เจนทวทเจรศญพร 12 32.0 28.0 19.0 88.00 88.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 95 1 17430 นายผลศตโชค นกยปงทอง 13 30.0 27.0 19.0 85.00 85.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 17431 นายภภวไนย ทอหปล 14 33.0 27.0 19.0 88.00 88.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 17432 นายอยววต อารทรอบ 15 29.0 27.0 15.0 80.00 80.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16813 น.ส.กนศษฐา กองสอน 16 36.0 27.0 19.0 91.00 91.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16815 น.ส.ทศฆวมพร ชนะภวย 17 34.0 27.0 20.0 90.00 90.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16817 น.ส.ณวฐธศดา ทนาวเครรอ 18 36.0 27.0 19.0 91.00 91.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16818 น.ส.นวนทศกานตพ ศปภะผหองศรท 19 36.0 27.0 18.0 90.00 90.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16829 น.ส.ศปภวสรา จวนทรพอหวม 20 32.0 27.0 19.0 87.00 87.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16830 น.ส.สศรศกร กศมเมนง 21 35.0 27.0 19.0 90.00 90.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16831 น.ส.สปกวญญา สวงขพกลศทนหอม 22 36.0 27.0 20.0 92.00 92.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16832 น.ส.สปดารวตนพ ววฒนวงศพ 23 36.0 27.0 18.0 90.00 90.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 95 1 16836 น.ส.อาภวสรา มปหงจองกลาง 24 36.0 27.0 19.0 91.00 91.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 90 1 16854 น.ส.เกศแกนว บปตรดท 25 36.0 27.0 19.0 91.00 91.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16858 น.ส.เดรอนพรรษา เททยนสวหาง 26 36.0 27.0 19.0 91.00 91.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 16898 น.ส.วรวญญา แกนวงอก 27 36.0 27.0 19.0 91.00 91.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 95 1 16938 น.ส.จศราพร บปตรพศมพพ 28 36.0 27.0 19.0 91.00 91.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100
  2. โรงเรรยนมมธยมวมดดอนตตม ววชา ศ32102 นาฏศศลปป นก..5 ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรท 2 ระดมบชมชน ม.5 กลลลมทรท 1 หนนาททท 1 จาก 1 หนนา พศมพพววนททท 8 มทนาคม 2566 ครตผตผสอน นายอารมยพ อศนทรประเสรศฐ เลข ประจจาตมว หผอง ชชทอ นามสกลล เลขทรท กลอน กลางภาค หลมง ปลาย รวม รผอยละ ผลการ เรรยน คลณลมกษณะอมนพศงประสงคค อลาน ควด ววเคราะหค และเขรยน มาสาย ลาปป ว ย ลากว จ ขาด 40 20 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ผล 5 4 3 2 1 ผล 10 รผ อ ยละ 30 กลางภาค ภาค กลางภาค ชมชน/หผอง ม.5/1 1 16943 น.ส.สปภวสสรา ยางสวย 29 36.0 27.0 19.0 91.00 91.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 17174 น.ส.กวลยา สวงขพกลศทนหอม 30 36.0 27.0 20.0 92.00 92.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 17217 น.ส.ภวณฑศลา ขวนธพมวทน 31 32.0 27.0 18.0 86.00 86.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 17433 น.ส.พศชญาดา เตโช 32 32.0 27.0 20.0 88.00 88.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 17683 น.ส.ศรวญญา สปวรรณชวย 33 32.0 27.0 19.0 87.00 87.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 17745 น.ส.ปฏศญญา สปธาพจนพ 34 34.0 27.0 20.0 90.00 90.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 1 17748 น.ส.พศมลวรรณ - 35 34.0 27.0 18.0 88.00 88.00 4 9.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 รวม ม.5/1 : 35 คน 8 มทนาคม 2566 ( นายอารมยพ อศนทรประเสรศฐ ) ลงชชทอ ........................................................................................................................ ครภผภนสอน เวลาเรรยนเฉลรทยรผอยละ 97.86 ผลการเรรยนเฉลรทยรผอยละ 88.00 รวมจจานวนนมกเรรยน 35 คน สรลปสถวตวประเมวนผล จจานวน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 32 - 1 - - - - - - 2 - - มผ ผ ววชา ศ32102 นาฏศศลปป ระดมบชมชน ม.5, รวมจจานวนนมกเรรยน 35 คน , ผลการเรรยนเฉลรทยรผอยละ 88 เวลาเรรยนเฉลรทยรผอยละ 97.86
Publicité