Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jak zvýšit prodeje online? Nastartujte svůj internetový marketing!

321 vues

Publié le

Jmenuji se Petr Myšák, a v tomto e-booku vám předám část svých zkušeností, které jsem
během 8 let podnikání v oboru získal. Primárně se
zaměřím na rady z oblasti tvorby a propagace
webových stránek, ale najdete zde i další cenné
poznatky, s nimiž bude vaše podnikání snazší. 98 % lidí, kteří si prohlíží vaše stránky, si nekoupí žádný
produkt. Děsivé číslo. Přečtěte si, co můžete udělat pro to,
aby se toto procento zmenšilo, a aby vaši současní zákazníci
nakupovali ještě více.

Publié dans : Marketing
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Jak zvýšit prodeje online? Nastartujte svůj internetový marketing!

 1. 1. Druhyonline marketingu PetrMyšák Vytěžteznějconejvíce NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz
 2. 2. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 02/24 JmenujisePetrMyšák,avtomtoe-booku vám předám částsvýchzkušeností,kteréjsem během 8letpodnikánívoboruzískal.Primárněse zaměřím naradyzoblastitvorbyapropagace webovýchstránek,alenajdetezdeidalšícenné poznatky,snimižbudevašepodnikánísnazší. Věřím,žesee-bookstanevašísoukromouencyklopedií internetovéhomarketingu Příjemnéčtení Kdojsem?
 3. 3. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 03/24 98% lidí,kteřísiprohlížívašestránky,sinekoupížádný produkt.Děsivéčíslo.Přečtětesi,comůžeteudělatproto, abysetotoprocentozmenšilo,aabyvašisoučasnízákazní- cinakupovaliještěvíce. See-Think-Do-Carejebyznysrámec,snímžpřišelAvinash Kaushik,největšíkapacitanawebovouanalytikupracující uspolečnostiGoogle. Lidénainternetusenacházívrůznýchfázíchnákupního procesu.Naprostávětšinajich spadádo kategorie See. Takovíuživatelé brouzdajíinternetem a občasje něco zaujme. Think,tedydruháskupina,jeužvefázípřemýšlení ooproduktu.Titolidésihledajívýhodyinevýhodyrůzných produktů,porovnávajíje,čtourecenze,radyatipy.Stejně jakoprvnískupinanenakupují.FázeDozahrnujevšechny, kteříserozhodnoupronákup.Aťužjejejichvolbaemoční, čiracionální,mohoutobýtvašizákaznici.Vpřípadě,žeje zaujmete. VašisoučasníiminulízákaznícijsouvefáziCare.Užjstesi získalijejichpozornost,nakoupiliuvás,alenezapomeňte, žejetřebaoněpečovat.Připomínejtesejim.Nabízejtejim speciálnívýhodyabonusy,aonisekvám rádibudou vracet. Realitavypadátak,žedrtivávětšinaRealitavypadátak,žedrtivávětšina firem sezaměřujepouzenafázi Do.Křičínauživatele KUPSITO,anižbysi uvědomovali,jestlito zákazníkvůbecpotřebuje. Nechcitvrdit,žetakový procesjeplýtvánípenězi,procesjeplýtvánípenězi, alejdetodělatiefektivněji. See-Think-Do-Careframework
 4. 4. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 04/24
 5. 5. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 05/24 Doba,kdystačilozaplatitzápisdokatalogufirem,akdodal víc,mělvyhráno,jeužnaštěstídávnopryč.Meziuživateli nynívítězíkvalitníobsah. InternetovýInternetovýmarketingjetřebachápatjakokomplexní záležitost.Zákaznícinavašewebovéstránkypřicházejíz mnoha směrů.Patřísem neplacené vyhledávání,PPC, videoservery,e-mailyipřímézadáníadresy.Kzobrazení webuužnevyužívajípouzepočítač,mnohem častějisiweb zobrazujínatabletechachytrýchtelefonech. Vdalšíchčásteche-bookujsem provássumarizoval přehledpřehlednejčastějšíchdruhůonlinemarketingu.Zdaleka senejednáokompletnívýčetmožností,sekterýmimůžete pracovat.Spíšejdeozpůsobyapostupy,kteréjsouvonline marketinguvsoučasnostinejvícevyužívanéaúčinné. Sledujte,měřte,vyhodnocujte Internetovýmarketingmáprotitomuběžnémuobrovskou výhodu–jeměřitelný.Velicesnadnozjistíte,kteréreklamní kampaněneboneplacenéobsahovéaktivityvám přivádějí zákazníky. Měřte,porovnávejteatestujte.Pouzetakzjistíte,jakédruhy onlinemarketingumásmyslvyužívat,akteréjelepšípustitk vodě.Vícenežkdejindezdeplatíto,žecojevhodnéprojed- noho,nemusíbýtvůbecvhodnéprodruhého. Druhyonlinemarketingu
 6. 6. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 06/24 PayPerClick,tedyplatbazaklikjedruhinternetovérekla- my,přikteré inzerentplatíza přivedeného návštěvníka pomocíkliknutínareklamu.Cenazatakovýklikjeodvozena převážněodkonkurence.Tedyčím vícelidícílínakonkrétní slovo,například„auto“,tím víceinzerentzatakovoureklamu zaplatí.1klikstojípřibližněodjedné,ažpodesítkykorun. Doporučujivám cílitreklamynavelicekonkrétnícílová slova.Nejenom,žezaplatíteméně,alekonverzebudevyšší, jelikožuživateléhledajícíkonkrétnívýrazyjsoučastějivpo- kročilejšífázinákupního rozhodování.Konkrétníklíčová slovapřesnějivystihujídanýproduktneboslužbu.Příkladem takovéhoslovajenapříklad„autoŠkodadiesel“. NejznámějšíreklamnísítěprotvorbuinzercejsouGoogle AdwordsaSeznam Sklik.VoblastisociálníchsítítojeFace- bookAds. Kdeakomusezobrazuje PPCreklama Vevyhledávácísíti Vobsahovésíti Nafacebookovém profilu Návštěvníkům,kteříbylinavašem webu 1. 2. 3. 4. PPCreklama
 7. 7. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 07/24 Vevyhledávacísítiinzerujtetextovýmiinzerátynaslova, která zadávajílidé do vyhledávání.Tyto inzerátymůžete obohatitrovněžoodkazydostrukturyvašehowebu,otele- fonníčíslo,případněoodkaznafiremnízápisvkataloguči mapovém serveru. Vobsahovésíticiltenauživatele,kteřísiprohlížítematic- ké webové stránky podle vámizadaných kritérií.Výběr webovýchstránekprozobrazenívašíinzerceprobíhánazá- kladěklíčvýchslov,kategorie,čiadresystránek.Inzerátypak mohoubýttextové,formougrafickýchbannerů,případně takéjakoreklamnívideozobrazovanénaYouTube. Retargetingjepoměrněnováaúčinnáformainzerce.Vaše inzerátysezobrazujívobsahovésítiuživatelům,kteříjižvmi- nulostibylinavašem webu.Tentoformátvyužíváfaktu,že návštěvníkvětšinouneuděláobjednávkupřiprvnínávštěvě webu,protojedobrésemutaktopřipomínat.Abystemohli retargentingu využívat,je nutné umístitnavaše webové stránkysledovacíkód.Retargetingcílínauživateleprohlíže- jícísikonkrétníprodukt,kdežtoRemarketingjeobecnější pojem acílíméněkonkrétním inzerátem.Napříkladjako brandovýbanner.
 8. 8. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 08/24 Vyššínávštěvnostisvéhoe-shopusnadnodosáhnetezařaze- ním doněkteréhozesrovnávačůzboží.Nejnavštěvovanějším srovnávačem jeHeuréka.cz,zanínásledujeZboží.czodSe- znamuaNákupyGoogle.Jinédalšísrovnávačemajípouze minimálnípodílnatrhu. Zbožovévyhledávačefungujínaprincipuplatbyzakliknutí na vášinzerát formou konkrétního produktu.Produkty, stejnějakoúdajeoceněadostupnostizbožínaimportujete pomocíXMLsouboru,kterýzbožovývyhledávač zpracuje. Právěcenaadostupnostzbožíjsouspolushodnocením e-- shopunejdůležitějšímiúdajiovlivňujícímividitelnostvašeho inzerátu. Heuréka.czpoužíváprohodnoceníe-shopůcertifikát„Ově- řenozákazníky.“Každémunakupujícímuzašlepárdnípo nákupudotazníkspokojenostisnákupem.UZboží.czmohou hodnotitregistrovaníuživateléSeznam.cz. Třetím dopartyjsouNákupyGoogle,kteréjsousicevpo- rovnáníspředchozímidvěmanejmladší,aledíkyzobra- zovánívběžném Googlevyhledávání,dosahujídobrých výsledků.Se svým e-shopem je propojíte reklamním účtem GoogleAdwords,znějžsičerpájífinančípro- středky. Díkykvalitnízpětnévazběahodnoceníodostatních zákazníkůzvyšujetedůvěryhodnostsvéhointerneto- véhoobchodu. Srovnávačezboží
 9. 9. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 09/24 PayPerPost,jakužnázevvypovídájereklama,přinížplatíte zaumístěníinzerátu.Takovým inzerátem jenejčastějigrafic- kýbannerneboreklamníčlánek.Kvalitajejichzpracovánípak rozhoduje,koliklidívášproduktzaujme.Dalším efektem ta- kovéhočlánkujsouzpětnéodkazy,díkynimždostanetesvou stránkuopětoněcovýševevyhledávání. AbybylaPPPreklamaúčinná,jepotřebazvolitsprávnépub- likum.Stím souvisívýběrreklamníplochy,kdesenacházíná- vštěvnícisezájmem ovašeprodukty.Profirmuprodávajícíin- teriérovédoplňkytomohoubýtonlinemagazínyobydlení. Cenazaumístěníčlánkusepohybujevestokorunáchuwebo- výchmagazínůsnízkounávštěvností,ažpodesítkytisícu serverůjakojeidnes.cz. Dobrýreklamníčláneksemusídostatčtenářipodkůži.Musí odpovídatnajehoproblémyanalákathonadalšízpůsoby řešení,třebaprávěodkazem navášproduktneboslužbu. Čtenářznějmusíjasněpochopit,cobyměludělat,aby dosáhlcíle. Utéměřvšechplacenýchinzertníchplochsevám vypla- tísmlouvatoceně.Častosedostanetekčástceažopo- lovinunižší,nežjeklasickáceníková.Ušetřítetakétehdy, když objednáte většímnožstvíreklamních pozic na jednom serveru. Hledáte-livhodnýprostorproumístěnísvého reklamního článku,doporučujiwebové stránky placla.cz,clanek.cz. PPPreklama
 10. 10. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 10/24 RealTimeBiddingreklamaseobjevilateprvenedávno.Inze- rentivnívrámciaukcenabízícenuzavhodnéhouživatele, kterémusenáslednězobrazíreklama.Celáaukceproběhne velicerychleaautomaticky.RTBreklamafungujetak,žese těsněpřednačtením stránkyuživatelem porovnajínabídky DSP(zástupciinzerentů).Tensvyššínabídkousamozřejmě vyhrává. Jetřebasiuvědomit,žesenejednáonákupreklamníplochy, aleonákupcílovéhopublika.Nezáležínatom,jestliserekla- mauživatelizobrazínatematickém magazínu.Podstatnější jeto,žesezobrazíprávějemu.RTBreklamasezaměřujena uživatele,ježvpředešlém obdobívykonávalinainternetuur- čitoučinnost,kterásouvisíprávěscílem vašíreklamy.Podpůr- néakce,kteréuživateldělá,jakojsounávštěvytematických webů,vyhledáváníkonkrétníchfrází,adalší,napomáhajípřes- nějšímucíleníRTBreklamy. MírnounevýhodouRTB reklamyjejejívyššícena.Váš rozpočetbymělbýtvřádechdesetitisícůkorun. Chcete-liprovozovatRTBreklamu,kontaktujeDSP.Může sejednatoAdform,Doubeclick,Etarget,případněinzerujte přesspecializovanéagentury. RTBreklama
 11. 11. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 11/24 Víte,ženaFacebooku,vporovnánísjinýmiwebovýmistrán- kami,trávílidénejvícečasu? Sociálnísítějsouokomunitách.Sbližujílidi,kteříjsouodsebe jinakvzdálení.Zpohledukomerčníhovyužitísevšakpřílišk přímémuprodejinehodí.Lidésenanichchtějíbavitanejsou nastavenik procesu nakupování.Sociálnísítě zato velice dobře sloužík vytvářenípovědomío značce nebo vaší osobě.Můžetesivytvořitprofilodborníka,araditpotencionál- nímuposluchači,kterýuvásmůževbudoucnostinakoupit, nebovásdoporučísvémuznámému.nebovásdoporučísvémuznámému. BezesporunejvětšísociálnísítíjeFacebook.Zaním následuje Twitter,sociálnísíťnejrozšířenějšívoblastimédií,zpravodaj- stvíaPR.DáleGooglePlus,kterýpředevším sdružujerůzné službyodGooglu.Odfotek,onlinechatu,sdílenípříspěvkůa videa,videaažpozápisyvGoogleMaps.PublikovánívGoogle PlustakémírněovlivňujevýsledkyvyhledávánínaGoogle. Netextovězaměřenýmisociálnímisítěmijsounapříklad Pinterest,Instagram,MySpaceaprofiremníprostředí LinkedIn.Tytosociálnísítěsehodípředevším pronějaké konkrétníoblastivyužití.MySpacenapříkladprohudeb- nískupinyaspolečnostihudebníhoprůmyslu.LinkedIn přihledánínovýchsildovašehopracovníhokolektivu. PinterestaInstagram mohoubýtužitečnéprografiky, fotografyafirmykladoucídůraznavizuálnízpracování svýchvýrobků. Sociálnísítě
 12. 12. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 12/24 Facebookreklamy FacebookFacebookrovněžnabízíreklamníkampaněnavlastníplat- formě.Jejichvýhodoujemožnostcílenípodlesociálních vazeb,toznamenápodleinformacíovás.Ví,ským sepřá- telíte,jakévěcisdílíte,lajkujete,jakýjevášvěk,zájmyakde jste.SkrzeprostředíFBmůžetepodporovatpředevším zají- mavépříspěvkyspotenciálem nasamovolnéšířenímezi uživateli. Vždyjedůležiténajítsprávnourovnováhumezizábavouazají- mavostí.Obchodnísdělenísem opravdupatříjenvelmiomeze- ně. Sociálnísítě
 13. 13. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 13/24 E-mailjevašíwebovouadresou,kterávonlinesvětězpro- středkovávápříjem všechdopisů,fakturareklamníchinze- rátů.Aprotožesejednáosoukromouadresu,jetřebakníi takpřistupovat. Zprůzkumůvyplývá,žeselidédoe-mailudívajívprůměru 3xdenně.Všichnirádidostávámeveselézprávyodkolegů nebokamarádů.Conásvšakdokáženaštvatjenevyžádaná pošta(spam).Nae-mailsizkrátkanemůžetenalepitštítek „Nevhazujtereklamníletáky“.Možnáprávěprotojenevy- žádané poštyvětšina.Přimarketingových aktivitách se protozaměřtepouzenatylidi,kteřívašezprávyopravdu chtějíchtějídostávat,apostarejtesetakéoto,abytytozprávypro něbylypřínosné.Spomocíe-mailůmůžetevelmisnadno vybudovatdlouhodobývztahsjejichpříjemci,posílatjim hodnotnéinformace,aobčastakénějakéobchodnísděle- nísnabídkouprodeje. Několikrátsemistalo,žemělidépřímooslovilistím,abych jepřidaldosvéhoe-mailovéhoseznamu.Jednodušeproto, žechtělidostávatčerstvénovinkyaužitečnéinformacez marketingu.Kdyžjim pakpošlue-mailsobchodnínabíd- kou,neberouhojakonevyžádaný,protoževědí,žejim pri- márně posílám zajímavé informace.Osobně se držím poměru3:1,tedy3informačníe-mailynajedensnabídkou služeb. E-mailmarketing
 14. 14. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 14/24 Jakvybudovatdatabázipříjemců? NěcoNěcojim nabídněte.Tojetennejjednoduššíanejsnazší způsob,jak získatnávštěvníkův mail.Můžete mu dát e-bookzdarma,zobrazitmuskrytévideo,prezentaci,dát mupřístupkrozšiřujícímučlánkuadalší.Marketingovéná- strojepaksamye-mailovou adresu uložíaautomaticky odešlouobsah uživateli.E-mailovéadresymůžetesbírat takénapříkladzosobníchschůzek,telemarketingu,inzer- ceaveletrhů.Možnostíjeopravdumnoho. Prosprávue-mailovýchkontaktůvyužívám marketingové nástroje.1.ječeskýSmartEmailing(placený)adruhýzahra- ničníMailChimp(do1000příjemcůzdarma).Dalšídobrou alternativoujenovýsystém proe-mailovouautomatizaci Mautic. Posílejtetakovée-maily,kterébystesamichtělidostávat.
 15. 15. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 15/24 Affiliateneboliprovizníprogram fungujenaprincipunabíze- nícizíslužbyzaprovizizezprostředkování.Zobchodníhohle- diskasejednáojedenznejlepšíchmodelů,protožeplatíte proviznímupartneroviažvechvíli,kdyuvászákazníkobjed- ná.Tohotozákazníkabystejinaksaminejspíšeanineoslovili. Výšezmíněnéprovizeselišídleoborupodnikání.Voblasti prodejekonkurenčníhozbožíjeprovizevřádechjednotek procent.Uslužebneboinfovzdělávacíchproduktůčastoata- kujehranicii50%. Připrovozováníprovizníhoprogramumusíteumětsvým affili- atepartnerům (prodejcům)nabídnoutzajímavépodmínky. Jinévpřípadějednorázovékampaněajinévpřípadědlouho- dobéhoprodejezboží. Ztechnickéhohlediskapakaffiliate systém funguje Partnerpřivedezákazníkanavášweb(odkáže)pod svým unikátním kódem. Tentokódsepropíšedosledovacíhoprogramu. Přivytvořeníobjednávkysepartnerovipřipíšekon- verze. Vpřípadě,žesejednáozprostředkováníslužby,kterou jenutnésmluvnědojednat,zapíšeteprovizipartnerovi ručně.Provětšímotivacipartnerů seobčaspoužívají různébonusy.Těm nejlepším nabídnětenapříkladextra finančníodměny,čijinéodměnyformoudárků. 1. 2. 3. Pokudmátezájem dozvědětsevíceoAffiliatemarke- tingu,doporučujipokračovatna affilblog.cz nebo stránkyčeskéhoaffiliateprogramu. Affiliatemarketing
 16. 16. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 16/24 Proněkterézvásjeposlechzajímavýchinformacístravitelněj- ší,nežjejichpouhéčtení.Připoslechutotižmůžetedělati jinévěci,jakojeřízeníauta,sekánítrávníkuneborelaxacepo nedělním obědě. Audiopodcastysivašiposluchači buď stáhnoupřímodo svéhomp3přehrávačenebochytréhotelefonu,případněsije poslechnou online.Zamysletesenad tím,jestlibynebylo možnénahrátrozhovor,přečístnanahrávacízařízenízajíma- výčlánek,čiuložitzvukzvideadoaudioformátu.Tytosoubo- rypakuložtenaserveryurčenékesdíleníhudby.Uživateléje snadnonajdouazapamatujísivás.Navícsemohoupřihlásitk odběru,atakjim užžádnývášpodcastneunikne. Audiopodcasty
 17. 17. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 17/24 YouTube.com jedruhýnejvětšívyhledávačnasvětě.Lidé zde trávíohromné množstvíčasu a konzumujíkvanta obsahu.Ten nejoblíbenějšíobsah zobrazuje především zábavu a výstřednost.Určitě jste zaznamenaliněkteré z videí,kterédíkyYouTubeběhem několikadnůobletělosvět azískalo milionypřehrání.YouTube je zkrátkafenomén, jehožobsahzobrazujívhlavním vysílacím časeteleviznísta- nice,nice,bacovíc,existujíispecializovanételeviznípořadyuka- zujícíprávětynejzajímavějšívideaztétostránky. Užvíte,žeYouTubesledujílidénapříčgeneracemiprakticky stále.Čím nanějalepřispět?Zkustetosprezentačnímipro- duktovýmividei,pokudjetooblast,kterásevástýká.Oblíbe- nájsouiinstruktážnívidea.Mezidalšípopulárníkategorie patřívzdělávacívideaaprezentace,ukázkyzvýroby,nebo pracovnípostup.Fantaziisemezenekladou.Lidéserádipo- dívají,jakpracujete,anižbystepřitom muselivyzraditsvé know-how. Videomarketing Coudělatproto,abyvaševideabyla snadnodohledatelná? Vyplňujteveškerápolíčka,kterávám YouTubenabízí. Patřísem nadpis,kategorie,popisatagy.Zdesehodí pracovatsvhodnýmiklíčovýmislovyprovášbyznys.You- Tubevideo serovněžvelmidobře,avkrátkém čase umísťujevevýsledcíchvyhledávánínaGoogle.Dostane- tesesem rychleji,nežbysevám tomupodařilovklasic- kém vyhledávání.
 18. 18. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 18/24 Prezentace Pokudserozhodnetenávštěvníkům nabídnoutprezentaci,na- hrajtejinaserverslideshare.net.Jednazmýchprezentacízde dosáhlaběhem 7dnůpřes200zhlédnutíaněkolikareakcí. Webináře:nováformavzdělávání PravidelnéwebinářepořádáKnowHowKlubFilipaDřímalky. Inspirujteseuněj.
 19. 19. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 19/24 Odborněobsahovousekcimápodleměmítkaždýkomerční web.Dávátetím svým návštěvníkům najevo,žesvémuoboru rozumíte,přičemžsejesnažítevzdělávatainformovat.Nemu- sítepublikovatpouzeklasickéčlánky.Zkustezapojitfantazii, vytvořitzajímavou grafiku,natočitvideo,nebonahrátaudio záznam. Vposlednídobězaznamenalyobrovskýboom infografiky.Jak užsám názevnapovídá,jednáseografickéspojeníinformací dojednohočivíceobrázků.Pomocíinfografikymůžetelíbivou formouprezentovatstatistickádataovašem produktunebo službě.Kdyžktomunavícpřidátetrochuvtipuanadsázky, určitěsnízabodujete.Obsahvytvořenýnavašem blogučasto lidékomentujíasdílejí.Snadnotakzískátepřirozenézpětné odkazynasvůjweb,odkazynasvůjweb,cožvám zaručílepšívýsledkyvevyhledávání. Mezinejpopulárnějšísystémyproblogování patříplatformaWordPressaslužbaBlogger odGoogle.Spusťteivysvůjblog. Svéblogyobohaťteoformulářekestaženízajímavého obsahu.Jakjsem zmiňovalvčástioe-mailmarketingu, budujete tak svojidatabázipříjemců.Ty následně můžete spolu suživatelisociálních sítíinformovato novém čánku,případovéstudiičivideunavašeblogu. Používáníjednotlivýchmarketingovýchkanálůseprolí- náadoplňuje. Blogování
 20. 20. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 20/24 Téměřvkaždém oborusenajdouzajímavézdroje návštěvnosti,potažmozákazníků.Kdohledá,najde. Katalogyaagregátory
 21. 21. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 21/24 Býtnapředních pozicích vevyhledávačích jetonejdůležitější. SEOjepřecizáklad,takpročjejzmiňujijakoposlední? Jetoproto,žepod pojmem SEO vdnešnídoběchápucelou paletuobsahověmarketingovýchaktivit.Dooptimalizaceprovy- hledávač patřívytvářeníkvalitního obsahu -blogování,psaní článků,vytvářeníinfografik,natáčnívideí,webináře,aktivitynaso- ciálníchsítích,amnohédalší. Optimalizaciprovyhledávačvdnešnídobědělím naněkolik základníchčástí.Všechnydohromadypakovlivňujívašepoziceve vyhledávání: Obsah:Nenadarmoseříká,žeobsahjekrál.Vyhledávačsesnaží najítkvalitníobsahanabízethouživatelům.Poznají-li,žejeváš obsahproněužitečnýarádihokonzumují,mátevyhráno. Autorita:Jakdlouhouhistoriimajívašewebovéstránky?Odka- zujínanějinékvalitníweby? Jejejichobsahsdílennasociálníchsítích?Píšeseonichv diskuzích,zadávajílidénázevvašífirmyčiosobydovyhle- dávače?Tovšeznamenáautorita. SEO
 22. 22. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 22/24 Zpětnéodkazy:Jsouprovyhledávačstálevelmisilným ukaza- telem toho,jaksinatom vášwebstojí.Čím vícekvalitních,tema- tickýchaautoritativníchwebůnavásodkazuje,tím lepšípozice dosahujívašestránky.Některéoborovékatalogy,magazíny,blogy nebomapovéserverymohoubýtsamyosobědobrým zdrojem zákazníků. StrukturaaUX:Návrhuživatelskéhorozhraníanávrhinfor- mačníarchitekturywebujenezbytným prvkem prodobrouuživa- telskou orientacinastránkách.Validitaastrukturazdrojového kódujerovněžpozitivním znakem provyhledávač,díkykterému vásposunouokousekvýševevyhledávání. Zdrojovýkód:TechnickéSEOneníjižtakdůležitým faktorem, jakotomubylovminulosti.Vyhledávačemunepřiřazujítakovou váhu.Nicméněstálejedůležitédodržovatněkteréprincipy. Napříkladsprávnépoužívánítitulků,nadpisovýchtagů,alternativ- níchpopisků,povoleníindexace,obsahovétextyarichsnippets. Pokud vám někdo nabízíSEO optimalizaci,poohlédnětese radějijinde.ZkratkaSEOtotižužslovooptimalizaceobsahuje.
 23. 23. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 23/24 Mobilsestalmédiem číslojednavpřístupuklidem.Podlestudiíse průměrnýEvropančiAmeričanpodívánadisplejsvéhotelefonuasi 150krátdenně.Tojevelkýargumentprorelativněmladémarketin- govéodvětví.Představtesi,žedostanetecílenounabídkupoledního menuzrestauracevevašem okolí.Vpravépoledne,kdyžmátehlad. Tomuseříkádobrécílení. Kdesegeolokačníreklamamůžezobrazovat?Vreklamníchsítích Adwordsmůžetecílitpodleměsta.NaFacebookuzadávátereklamy cílenénaurčitoulokalitu.Obasystémymůžeterovněžomezitpouze namobilnítelefony.FacebookiGooglevám zároveňdokážíodhad- noutpočetlidí,kteřívašireklamuuvidí. Mírněrozporuplnouformougeolokačníreklamyjsoureklamní SMSazprávynadispleji.Lidénechtějíbýtobtěžování.Smířlivějšívšak budou,pokudjim nabídnetenějakýbenefit. Představtesi,žebyvám operátornabídltarifza2xnižšícenu,kdyžsi nechátezasílat2reklamníSMSdenně.Nadtakovounabídkouuž stojízatopřemýšlet,ne?Zadavatelreklamypakmůževhodněcílit nalidivokolísvéprovozovny. Geolokace se užčasto využívá vmobilních aplikacích a webovýchstránkách.Velkouoblibumajíaplikacenaprinci- pupropojovánílidí.Různéseznamky,vyhledávačeudálostí, ubytováníajídla. Jakájsouúskalí?Geolokacejebohuželčastonepřesná.Ze- jménapřimobilním připojeníkinternetujetoinaněkolik desítekkilometrů.Toužmůžebýtpřicílenívelkým problé- mem. Geolokačímarketingmábudoucnost.Sledujteaktuální trendyvtétooblastiapopřemýšlejtenadtím,cobyvám mohlpřinést. Geolokačnímarketing
 24. 24. NEXTVISIONs.r.o. www.nextvision.cz petr@nextvision.cz 24/24 Hezkýden, PetrMyšák Verzee-booku:1.3 červen2015

×