Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

02 access

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

02 access

 1. 1. Giảng viên: Huỳnh Phước Hải Access 2003
 2. 2. Khái Quát Về MS - Access Ms-Access 2003 là phần mềm thuộc hệ quản trị CSDL. Giúp quản lý, bảo trì và khai thác số liệu trên máy tính Màn hình của Access khi khởi động: Blank DataBase : Tạo CSDL mới,trống General Templates : Tạo theo các mẫu có sẵn trong Access Open a file : Mở CSDL đã có.
 3. 3. Tạo một DB mới Tạo một DB mới nhấn vào New hoặc Ctrl + N <ul><ul><li>1.Trong khung Save in: chọn nơi lưu tập tin </li></ul></ul><ul><li>2.Trong khung File name : đặt tên </li></ul><ul><li>3.Chọn nút Create . </li></ul>
 4. 4. Mở một DB đã có sẵn Sử dụng khi cần mở một tập tin có sẵn. Chọn nút Open hoặc Ctrl + 0 <ul><ul><li>Look in: Chọn thư mục chứa tập tin muốn mở. Sau đó chọn tập tin muốn mở </li></ul></ul>
 5. 5. Đóng tập tin <ul><li>Sau khi ñaõ môû vaø laøm vieäc vôùi taäp tin CSDL Access, neáu muoán ñoùng taäp tin naøy, ta thöïc hieän nhö sau: </li></ul><ul><li> Ñoùng vaø löu taát caû caùc ñoái töôïng ñang môû (ví duï nhö baûng, vaán tin, bieåu maãu, baùo caùo). </li></ul><ul><li> Treân maøn hình chæ coøn cöûa soå CSDL ñang laøm vieäc, duøng lònh FileClose. </li></ul><ul><li>Löu yù: Neáu khoâng ñoùng taäp tin CSDL ñuùng caùch, coù theå seõ laøm hoûng taäp tin CSDL </li></ul>
 6. 6. Các thành phần trong CSDL Access Table: Ghi lưu dữ liệu cơ sở được tổ chức thành nhiều dòng mỗi dòng nhiều cột.Lưu trữ thông tin của một thực thể hay một quan hệ. Query: Công cụ truy vấn thực hiện các thao tác rút trích, cập nhật DL trên các Table Form: Mẫu biểu Dùng để thiết kế màn hình nhập liệu sinh động hơn. Report: Báo biểu là kết quả đầu ra của quá trình khai thác dự liệu. Macro : Tập hợp các lệnh nhằm tự động hóa các thao tác. Có thể xem như một công cụ lập trình đơn giản Module : Là những hàm riêng của User được lập trình bằng ngôn ngữ Access Basic.
 7. 7. Các toán tử trong Access Phép chia lấy phần dư Mod Phép chia lấy phần nguyên Cộng, Trừ, Nhân, Chia + - * / Luỹ thừa (5^3=75) ^ 2 ĐK cho kết quả trái ngược nhau thì sai Epv 2 ĐK cho kết quả trái ngược nhau thì đúng Xor Chỉ 1 ĐK đúng thì đúng, tất cả sai thì sai Or Tất cả đúng thì đúng, ngược lạI thì sai And Đúng thì sai, Sai thì đúng Not Kết nhóm biểu thức ( ) ý nghĩa Toán tử
 8. 8. Ghép chuỗI hoặc cộng số + Ghép chuỗi & Giống: *(tổ hợp kí tự bất kỳ), ?(1 ký tự bất kỳ), #(Một ký số bất kỳ) Like Trong khoảng từ: #Ngay# đến #ngay# Between . . .And . . . Ở trong, dùng trong các câu truy vấn In Chính là: để so sánh 2 đối tượng Is Không bằng <> Nhỏ hơn hay bằng, Lớn hơn hay bằng <=, >= Nhỏ hơn, Lớn hơn, bằng <, >, = ý nghĩa Toán tử
 9. 9. Tổng số trang Số trang Số giây hiện hành Giờ hiện hành Ngày giờ hiện hành Ngày hiện hành Trị rỗng Trị sai Trị đúng ý nghĩa [Red] [Green] [Yellow] [Blue] [Black] [White] #. . .# [. . .] “ . . .” Toán tử Đỏ Pages Xanh lá Page Vàng Timer Xanh Time Đen Now Màu trắng Date Dấu rào trị ngày Null Dấu rào biến False Dấu rào chuỗi True ý nghĩa Toán tử
 10. 10. Môi trường làm việc của Access Dùng Control Panel để thiết lập các định dạng về ngày tháng và kiểu DL số Menu Tools/ Option trong Access để thiết lập môi trường cho Access View : Hiện thị tình trạng General : Định lề trang, thư mục là việc mặc định Edit/Find : cách thứ tìm, xóa, thay đổi mẫu tin Keyboard : Xử lý di chuyển dấu nháy DataSheet : Định dạng cho DataSheet (Font, màu . .) Form/Report : Sử dụng, khuông dạng Advanced : Thiết lập liên quan nhiều ngườI dùng Table/Query : Thiết lập liên quan table, Query
 11. 11. Môi trường làm việc
 12. 12. Minh Họa Khóa Khóa chính Khóa ngoại Khóa chính
 13. 13. Tạo cơ sở dữ liệu <ul><li>Dùng Database Wizard </li></ul><ul><li>Tạo CSDL Trống </li></ul><ul><li>Nếu mớI khởi động Access : </li></ul><ul><li>Chọn mục Blank Database/OK </li></ul><ul><li>Chọn thư mục và đặt tên </li></ul>
 14. 14. Bảng (Table) 01. Vai trò của Table 02. Các thông số của Table 03. Thiết kế cấu trúc Table 04. Các thuộc tính quan trọng
 15. 15. Vai trò của Table Tầm quan trọng của Table Cấu trúc của Table Table là thành phần cơ bản và quan trọng nhất của CSDL trong MS-Access. Dùng để ghi nhận các dữ liệu cơ sở, các nghiệp vụ phát sinh, các biến động và các thông tin muốn quản lý. <ul><li>Dữ liệu được tổ chức chứa trên nhiều dòng gọi là các mẫu tin (Record) </li></ul><ul><li>Trên mỗI dòng chứa nhiều cột dòng là trường (Field hay Column) </li></ul>
 16. 16. Ví dụ
 17. 17. Các thông số của Table .v.v. 2.048 Tổng số ký tự trong quy luật kiểm chính 255 Tổng số ký tự trong thông báo Validation Text 65.535 Tổng số ký tự trong Field kiểu Memo 255 Tổng số ký tự trong Field kiểu Text 1 GB Kích thước tối đa của một Table 1.024 Tổng số Tables có thể mở cùng lúc 255 Tổng số Fields trong Table 64 Tổng số ký tự của tên Field 64 Tổng số ký tự của tên Table
 18. 18. Thiết kế cấu trúc của Table Tạo Table Lưu Table Từ cửa sổ DataBase chọn mục Table và mục Create table Design View. Màn hình Design View table Hiện ra. Thiết kế xong File/Save để lưu và thoát nếu chưa lưu Acess sẽ thông báo yêu cầu lưu Hiệu Chỉnh Table Chọn Table cần hiệu chỉnh. chọn chức năng DesignView Xóa Table Chọn Table cần xóa. nhấn Delete, chọn Yes
 19. 19. Kiểu dữ liệu Chọn một trị trong DS có sẳn Lookup Wizard ĐốI tượng hình ảnh OLE Object Trị số tự gán liên tục Auto Number Trị tiền tệ Currency Trị ngày, giờ Date/ time Chứa trị số Number Ký tự tối đa 65.535 Memo Ký tự ,tối đa 255 Text
 20. 20. Các thuộc tính quan trọng Dạng hiện thị Check box, Text box, Combo box Display Control Cách tạo chỉ mục (No, Yes Duplicates, No Duplicates) Indexed Bắt buột phải nhập liệu cho Field Required Chuổi thông báo lổi của Validation Rule Validation Text Quy tắc kiểm tra DL nhập Validation Rule Giá trị mặt định nếu không nhập Default Value Chứa một tên gọi khác cho Field Caption Quy định số phần số thập phân Decimal Place Chọn cách tạo số AutoNumber (Increment, Random) New Values Quy định mặt nạ khi nhập dữ liệu Input Mask Định dạng cho DL nhập chuổi KTự Đdạng hoặc chọn kiểu hiện thị cho kiểu: Date/Time, Num, Curr, Yes/No Format Độ dài Text(255), Kiểu DL con Number, AutoNumber Field Size
 21. 21. Thuộc tính Fileds Size Kiểu DL Text : Dài tối đa 255 (Mặc định 50) Kiểu DL là AutoNumber : Long Interger hay ReplicationID Kiểu DL là Number : K.Thước Vùng lưu trữ Xác lập Lưu trữ định danh duy nhất cấp toàn cục -1.79769313486231.10308  1.79769313486231.10308 -3.402823.10 38  3.402823.10 38 -2,147,483,648  2,147,483,648 -32,768  32,768 0  255 16 ReplicationID 8 Double 4 Single 4 Long Interger 2 Interger 1Byte Byte
 22. 22. Thuộc tính Format Ký tự định dạng dùng chung Mô tả Ký hiệu Chỉ định màu (Black, Blue, Green, . . .) Hiện thị ký tự kế tiếp như ký tự bình thương Điền khoảng trắng khả dụng đối với ký tự kế tiếp Canh trái thay vì canh phải Hiện thị những gì trong ngoặc kép như ký tự Hiện thị khoảng trắng như ký tự [Color] * ! “ ABC” (Space)
 23. 23. Ký tự định dạng dùng riêng cho Text hoặc Memo Đổi tất cả thành chữ hoa > Mô tả Ký hiệu Đổi tất cả thành chữ thường Không Bắt buột là khoảng trắng hay 1 ký tự Bắt buộc là khoảng trắng hay 1 ký tự < & @
 24. 24. Ký tự định dạng dùng riêng cho Number Ký hiệu khoa học như : 0.00E-00 hay 0.00E00 E+ Hay E- Giá trị /100 và có ký hiệu % nối vào % Hiện thị ký hiệu $ $ Mô tả Ký hiệu Ký số giữ vị trí (Hiện thị ký số hay không hiện thị gì cả) Dấu phân cách hàng ngàn Dấu phân cách phần thập phân # , .
 25. 25. Thuộc tính InputMask Ký tự theo sau hiển thị như một ký tự bình thường Canh trái, có thể kèm ký tự hay bất kỳ InputMask nào ! Chuyển tất cả thành ký tự in > Chuyển tất cả thành ký tự thường < Dấu phân cách thập phân, hàng ngàn, ngày giờ . , : ; - / Ký tự bất kỳ hay khoảng trắng không bắt buộc C Ký tự bất kỳ hay khoảng trắng bắt buộc & Mẫu ký tự hay ký số (Mục bắt buộc) A (A  Z) ? (A  Z) Phải nhập dữ liệu L Mô tả Ký hiệu (0  9) (0  9) (0  9) # 9 0
 26. 26. Khái niệm : Access là hệ quản trị CSDL nên có thể sử dụng dữ kiện lấy từ nhiều Table khác nhau nếu các Table này có mốI quan hệ với nhau, muốn vậy phải khai báo các mối quan hệ giữa các Table liên quan. Quy định: Những Field đối chiếu trong các Table có quan hệ thường có tên giống nhau, có cùng kiểu dữ liệu. muốn định nghĩa QH phải đóng các Table đang mở, và mở cửa sổ Relationship Thực hiện : Để định nghĩa hoặc hiệu chỉnh mối quan hệ phải mở cửa sổ Relation Ship từ biểu tượng Relation ship hay Menu Tool/RelationShip THIẾT LÂP MỐI QUAN HỆ(RELATIONSHIP)
 27. 27. Từ cửa sổ Show Table : Chọn các Table hay query cần thiết lập quan hệ: Add lần lượt vào (Có thể thiết lập mối quan hệ đôi hay mối QH với chính nó) Enforce referential integrity: Thiết lập tính tham chiếu toàn vẹn giữ 2 Table Casade Update related records: Xóa mẫu tin trong Table chính  Xóa mẫu tin trong Table quan hệ Casade Delate related records: cập nhật các mẫu tin trong Table chính  cập nhật các mẫu tin trong Table quan hệ

×