Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Phu lucb baitap

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Phu lucb baitap

 1. 1. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p PH L C B: BÀI T P Bài 1: QU N LÝ HÓA N KHÁCH HÀNG I. Mô t 1. C u trúc c a các b ng (L u ý: các field in m, nghiêng và g ch d i là khóa chính c a b ng) DMKH (Danh m c khách hàng) Name Description Data type Properties MAKH Mã khách Text Field Size: 10 hàng Required: Yes Allow Zero Length: No Indexed: Yes, No Duplicate TENKH và tên Text Field Size : 50 DIACHIKH a ch Text Field Size: 50 DONVIKH nv Text Field Size: 50 DMKH (Danh m c kho) Name Description Type Properties MAKHO Mã kho Text Field Size:10 Required: Yes Allow Zero Length: No Indexed: Yes, No Duplicate TENKHO Tên kho Text Field Size: 50 DIACHIKHO a ch Text Field Size : 50 HOADON (Hóa n) Name Description Type Properties SOHD hóa n Text Field Size: 3 Allow Zero Length: No NGAYHD Ngày hóa n Date/Time Format: dd/mm/yyyy LOAIHD Lo i hóa n Text Field Size: 6 Default Value: “Nh p” Display Control: Combo box Row Source Type: Value list Row Source: “Nh p”, “Xu t” MAKH Mã khách hàng Text Field Size:10 Display Control: Combo box Row Source Type: Table/Query Row Source: DMKH MAKHO Mã kho Text Field Size:10 Display Control: Combo box Row Source Type: Table/Query Row Source: DMKHO TRIGIA Tr giá Number Field Size: Double Format: Standard Decimal Places: 2 DIENGIAIHD Di n gi i Text Field Size: 50 Trung t m Tin h c – HAG Trang 121
 2. 2. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p 2. T o liên k t gi a các b ng nh sau 3. D li u th - B ng DMKH: - B ng DMKHO: Trung t m Tin h c – HAG Trang 122
 3. 3. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p - B ng HOADON: II/. Query A. Dùng Select Query, t o các truy v n sau: 1. Th hi n thông tin c a các v t t theo th t t ng d n c a s hóa n và mã khách hàng bao g m các tr ng: SOHD, NGAYHD, LOAIHD, MAKH, TENKH, DIACHIKH, MAKHO, TENKHO, TRIGIA. 2. L y d li u t câu A1, tìm các khách hàng có a ch TP. C n Th . 3. Th hi n danh sách các hóa n bao g m các thông tin: SOHD, NGAYHD, LOAIHD, TENKH, DIACHIKH, DIENGIAIHD, trong ó DIENGIAIHD s hi n lên là "Hàng xu t" hay "Hàng nh p" tùy vào LOAIHD là " XU T" hay "NH P". 4. Hi n th danh sách các hóa n bao g m các thông tin: SOHD, LOAIHD, NGAYHD, DONGIA, THUE, trong ó THUE =10%*DONGIA. B. Dùng Select Query, k t h p v i m nh Group by th c hi n các truy v n sau: 1. Cho bi t có bao nhiêu hóa n xu t hi n trong cùng m t kho, th hi n thông tin: MAKHO, TONGSOHD. 2. Cho bi t có bao nhiêu hóa n trong cùng ngày xu t nh p, th hi n thông tin: MAKHO, NGAYVT, TONGSO. 3. Cho bi t t ng s hóa n nh p, t ng s hóa n xu t trong tháng 01 m 1999. 4. Cho bi t n giá nh p trung bình c a m i lo i hóa n nh p/xu t. C. B ng Make Table Query, th c hi n các truy v n sau: 1. T o Table m i có tên HOADON9901 có n i dung là các hóa n phát sinh trong tháng 01/1999 2. T o Table m i có tên là HOADON_X có n i dung là các hóa n xu t. 3. T o Table m i có tên là HOADON_N có n i dung là các hóa n nh p. D. B ng Update Query, th c hi n truy v n sau : 1. T ng tr giá lên 10% i v i các hóa n xu t trong tháng 01 n m 1999. Trung t m Tin h c – HAG Trang 123
 4. 4. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p 2. C p nh t tr ng DIENGIAIHD thành Hóa n nh p hay Hóa n xu t tùy thu c vào lo i hóa n là Nh p hay Xu t III. Bi u m u – form 1. T o các bi u m u ã c minh h a trong giáo trình (hình 5.2 – hình 5.7). 2. T o form c p nh t danh m c khách hàng theo minh h a sau (có th thi t k i t form minh h a hình 5.2 trong tài li u): Yêu c u: Dùng font ch màu xanh cho t t c các u khi n trên form. Nh p Ti ng Vi t có d u trên thanh tiêu và các u khi n khác. Không hi n th thanh ch n m u tin (record selector) và các thanh tr t ngang/d c (Scrollbars). Ý ngh a c a các nút l nh: 1. Thêm: Thêm m t m u tin m i. 2. Ghi: L u l i m u tin ang c p nh t. 3. Không Ghi: Không ghi l i m u tin ang c p nh t. 4. Xóa: Xóa m u tin ang xem. 5. Sao chép: Sao chép (nhân ôi) m u tin ang xem. 6. Thoát: óng form. 3. T o form tra c u hóa n theo ngày hóa n, lo i hóa n, mã kho, mã khách hàng nh minh h a sau: Yêu c u: 1. Hi n th t t c các hóa n khi m i m form. 2. Các combo box Lo i H , Ngày H , Mã KH, Mã Kho c l y t b ng HOADON (Lo i b các giá tr trùng nhau). 3. Vi c tìm ki m c th c hi n ngay sau khi thay i giá tr c a m t combo box. 4. Khi ch n m t thông tin tìm thì các combo box còn l i tr v tr ng thái tr ng. 5. Hi n th t ng s hóa n tìm th y cu i form. Trung t m Tin h c – HAG Trang 124
 5. 5. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p IV. Report 1. T o các report ã c minh h a trong giáo trình (hình 6.2 – 6.4). 2. T o report th ng kê hóa n theo tháng nh m u sau: 3. T o báo cáo th ng kê hóa n theo kho: Trung t m Tin h c – HAG Trang 125
 6. 6. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p Bài 2: QU N LÝ XU T HÀNG I. Mô t : T o các b ng d li u, t o quan h , nh p li u cho CSDL sau: 1. C u trúc c a các b ng (table): Các field in nghiêng, in m và g ch d i là khóa chính c a b ng: * KHACHHANG (Khách hàng) Field Name Ý ngh a Data Type Field Size Primary key MAKH Mã khách hàng Text 4 Yes TENKH Tên khách hàng Text 30 DIACHI a ch Text 50 MST Mã s thu Text 20 DTHOAI n tho i Text 10 FAX Fax Text 10 * HANGHOA (Hàng hóa) Field Name Ý ngh a Data Type Field Size Primary key MAHH Mã hàng hóa Text 10 Yes TENHH Tên hàng hóa Text 20 Q_CACH Quy cách Text 40 DVT n v tính Text 4 DM_HH nh m c hao h t Number Percent DONGIA n giá Number Single * HOADON (Hóa n) Field Name Ý ngh a Data Type Field Size Primary key SOHD hóa n Text 10 Yes MAKH Mã khách hàng Text 4 NGAYHD Ngày xu t hóa n Date/Time SOTIEN ti n Number Double TGTGT Thu giá tr gia t ng Number Double PHIGT Phí giao thông Number Double * CTHOADON (Chi ti t hóa n) Field Name Ý ngh a Data Type Field Size Primary key SOHD hóa n Text 10 Yes MAHH Mã hàng hóa Text 10 Yes SOLUONG l ng Number Single DONGIA n giá Number Single THANHTIEN Thành ti n Number Double 2. T o quan h gi a các b ng: Trung t m Tin h c – HAG Trang 126
 7. 7. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p 3. D li u th : ng KHACHHANG ng HANGHOA ng HOADON ng CTHOADON II. Query a. T o query c p nh t n giá và thành ti n trong b ng CTHOADON. Bi t r ng n giá c l y t b ng HANGHOA và Thành ti n = S l ng * n giá. b. Tính s ti n, thu GTGT và phí GT trong b ng HOADON, bi t r ng: S ti n = Thành ti n; Thu GTGT=10% S ti n; Phí GT=5% S ti n. c. Li t kê Mã i t ng, tên i t ng, a ch , mã s thu , s ti n c a khách hàng mua nhi u nh t. Trung t m Tin h c – HAG Trang 127
 8. 8. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p II. Report: T o các báo cáo sau: 1. Báo cáo HoaDonKhachHang: (Ti p t c cho các khách hàng khác, m i khách hàng trên m t trang) 2. Báo cáo XuatHangHoa. (Ti p t c cho các m t hàng khác) III. Form 1. T o form CapNhat_KhachHang_HangHoa ch a m t Tab Control g m có 2 trang ch a 2 form dùng c p nh t 2 table KHACHHANG và HANGHOA vào theo m u sau: (L u ý: Nút Stop th c hi n óng form khi click vào nó) Trung t m Tin h c – HAG Trang 128
 9. 9. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p 2. T o form CapNhatHoaDon theo m u sau: Trung t m Tin h c – HAG Trang 129
 10. 10. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p BÀI 3 : QU N LÝ KHÁCH S N I. Mô t 1. C u trúc các b ng: (L u ý: các field in nghiêng, và in m là khóa chính c a ng) B ng DM_DICHVU Name Data Type Size Format Description MaDV Text 4 Mã d ch v TenDV Text 15 Tên d ch v B ng DM_PHONG Name Data Type Size Format Description SoPH Text 3 phòng DG_Ngay Number Long Integer n giá ngày DG_Tuan Number Long Integer n giá tu n DangThue Yes/No ang cho thuê B ng DM_KHACHHANG Name Data Type Size Format Description MaKH AutoNumber Mã khách hàng HoTen Text 30 tên KH CMND Text 9 CMND TienTra Number Long Integer Ti n tr B ng SD_DICHVU Name Data Type Size Format Description MaKH Number Long Integer Mã khách hàng MaDV Text 4 Mã d ch v Tgian_DK Date/Time hh:nn:ss dd/mm/yyyy SoTien Number Long Integer ti n GhiChu Text 50 Ghi chú B ng DK_PHONG Name Data Type Size Format Description MaKH Number Long Integer Mã khách hàng SoPH Text 3 phòng NgayThue Date/Time dd/mm/yy Ngày thuê NgayTra Date/Time dd/mm/yy Ngày tr 2. T o liên k t ràng bu c toàn v n d li u gi a các b ng nh sau: Trung t m Tin h c – HAG Trang 130
 11. 11. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p 3. Nh p d li u th cho các b ng nh sau: Table DM_KHACHHANG Table DM_DICHVU Table DM_PHONG Table DK_PHONG Table SD_DICHVU Trung t m Tin h c – HAG Trang 131
 12. 12. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p II. Query 1. T o query Q1 tính s ti n s d ng d ch v c a m i khách ã tr phòng. 2. T o query Q2 g m các thông tin sau: SoDK, NgayThue, NgayTra, SoNgayThue, SoTuan, SoNgay, TienPhong, TienDV, TienGiam, TienTra c a các khách hàng ã tr phòng. Trong ó: - SoNgayThue là s ngày gi a ngày thuê và ngày tr (chú ý n u ngày b t u thuê và ngày tr trùng nhau thì tính s ngày thuê b ng 1). - SoTuan = ph n nguyên c a s ngày thuê chia cho 7. - SoNgay = ph n d c a s ngày thuê chia cho 7. Ví d : N u ngày thuê là 15/01/2000, ngày tr là 02/02/2000 thì SoNgayThue là 18 ngày (tháng 01 n m 2000 có 31 ngày). T ng ng v i 2 tu n và 4 ngày. - TienPhong = DG_Tuan * SoTuan + DG_Ngay * SoNgay. - N u DGNgay * SoNgay > DG_Tuan thì l y giá tr b ng DG_Tuan. - TienDV là t ng s ti n d ch v mà khách hàng ã s d ng ( ã c tính câu 1). - Ti n gi m: N u SoNgayThue > 30 ngày thì c gi m 5% ti n thuê phòng. - TienTra = TienPhong + TienDV - Tiengiam. 3. Thi t k query Q3 o ra table TIENTRA g m có 2 c t SoDK và TienTra c y t k t qu c a query Q2. 4. T o query Q4 c p nh t c t TienTra trong table DM_KHACHHANG. Thông tin c l y t table TIENTRA c t o câu Q3. III. Report 1. T o báo cáo ChiTietDoanhThu nh sau: (Ti p t c cho các s ng ký khác) 2. T o báo cáo THONGKE nh m u sau: Trung t m Tin h c – HAG Trang 132
 13. 13. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p (Ti p t c cho các nhóm s ngày thuê ti p theo: 10-20, 20-30,...) IV. Form o form dùng c p nh t ng ký phòng và s d ng d ch v c a khách hàng nh minh h a sau. Trung t m Tin h c – HAG Trang 133
 14. 14. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p BÀI 4 : QU N LÝ MUA BÁN HÀNG I. Mô t 1. C u trúc các b ng: (L u ý: các field in nghiêng, và in m là khóa chính c a b ng) B ng HANGHOA Name Data Type Size Format Description MaHH Text 6 Mã hàng hóa TenHH Text 50 Tên hàng hóa DVT Text 7 n v tính SLNHAP Number Double Standard l ng nh p SLXUAT Number Double Standard l ng xu t SLTON Number Double Standard l ng t n B ng KHACHHANG Name Data Type Size Format Description MaKH Text 4 Mã khách hàng TenKH Text 25 Tên khách hàng DCHI Text 50 a ch DT Text 10 iên tho i GHICHU Memo Ghi chú B ng THUCHI Name Data Type Size Format Description SOPH Text 4 phi u NGAY Date/Time Ngày MAKH Text 4 Mã khách hàng SOTIEN Number Double Standard ti n DGIAI Text 50 Di n gi i B ng XUATNHAP Name Data Type Size Format Description SOCT Text 4 ch ng t NGAY Date/Time dd/mm/yyyy Ngày phát sinh CT MAKH Text 4 Mã khách hàng HOTEN_CT Text 25 Ng i mua/giao hàng GIATRI Number Double Standard Giá tr TTOAN Number Double Standard Thanh toán DGIAI Text 50 Di n gi i B ng CHITIET Name Data Type Size Format Description SOCT Text 4 ch ng t MaHH Text 6 Mã hàng hóa SOLG Number Double Standard l ng DGIA “ “ “ n giá B ng TONQUY Name Data Type Size Format Description TONDAU Number Double Currency n u TONCUOI “ “ “ n cu i 2. T o liên k t ràng bu c toàn v n d li u gi a các b ng Trung t m Tin h c – HAG Trang 134
 15. 15. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p 3. Yêu c u thêm: - t l i thu c tính Display Control c a các tr ng MAKH (table THUCHI và XUATNHAP), SOCT và MAHH (table CHITIET) là Combo Box l y d li u t các các tr ng là khóa chính c a b ng có liên h t ng ng. - t l i thu c tính Display Control c a tr ng DVT (table HANGHOA) là Combo Box l y giá tr t danh sách các giá tr : "B ";"Con";"Cái";" ";"Cây". 4. Nh p d li u th cho các b ng nh sau: ng HANGHOA: ng KHACHHANG: ng XUATNHAP: ng TONQUY: ng XUATNHAP: Trung t m Tin h c – HAG Trang 135
 16. 16. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p ng CHITIET: II. Query 1. T o query Q1 g m các thông tin SOCT, MAHH, TENHH, SOLG, DGIA, TTIEN. Trong ó TTIEN = SOLG*DGIA. 2. Thi t k query Q2 t o ra b ng THANHTIEN g m có 2 c t: SOCT, TTIEN u tr t ng giá tr c a t ng s ch ng t . 3. T o query Q3 c p nh t c t GIATRI c a b ng XUATNHAP. S li u l y t table ã c t o ra câu 2. 4. T o query Q4 c p nh t các c t SLNHAP, SLXUAT và SLTON c a b ng HANGHOA. S li u l y t b ng CHITIET. (L u ý: C n ph i t o ra m t b ng trung gian ch a các s li u c n c p nh t.) III. Form 1. Thi t k form CapNhatKhachHang dùng c p nh t thông tin v khách hàng theo m u sau: Các nút l nh: - Thêm: Thêm m t khách hàng m i. - Xóa: Xóa khách hàng ang ch n. - Ghi: L u l i thông tin. - óng: óng form. Trung t m Tin h c – HAG Trang 136
 17. 17. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p 2. Thi t k form CapNhatHangHoa theo m u sau: * Các nút l nh: - Thêm: Thêm m t hàng hóa m i. - Xóa: Xóa hàng hóa ang ch n. - Ghi: L u l i thông tin. - Thoát: óng form. - Thay b nút di chuy n m u tin v u, tr c, k và cu i c a access b ng b nút di chuy n t t o t ng ng. * Yêu c u thêm: t các thu c tính thích h p cho form có c m t form gi ng nh minh h a. 3. Thi t k m t Form c p nh t NhatKyThuChi có d ng nh sau: Trung t m Tin h c – HAG Trang 137
 18. 18. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p Yêu c u: - Subform ch hi n th các phi u phát sinh trong kho ng th i gian c qui nh trong 2 textbox T ngày, n ngày và thu c lo i phi u c ch n trong combobox Lo i (T t c , Thu, Chi). - Subform s c c p nh t l i m i khi thay i giá tr c a combobox Lo i. - Nút Thoát: óng form. - Nút In báo cáo dùng in ra màn hình các phi u hi n th trong subform theo u sau: 4. Thi t k Form CapNhatNhapXuat có d ng nh sau: Trung t m Tin h c – HAG Trang 138
 19. 19. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p TS THI M U * s 1 Câu 1(2 m) o t p tin c s d li u tên QUAN_LY_BAN_HANG.MDB v i các Table có u trúc nh sau: Chú ý: Khoá chính (Primary key) c a b ng là các Field c g ch d i, in m. T_DM HANG HOA (MAHH(TEXT,5), TENHH(TEXT,30), DVT(TEXT,7), DG(NUMBER)) T_DM KHACH HANG (MAKH(TEXT,5), TENKH(TEXT,30), DIACHI(TEXT,30), DIENTHOAI(TEXT,10) T_NHAP XUAT (SOPH(TEXT,5), LOAIPHIEU(TEXT,1), MAKH(TEXT,5), GHICHU(TEXT,30) T_NHAP XUAT CT (SOPH(TEXT,5), LOAIPHIEU(TEXT,1), MAHH(TEXT,5), SOLUONG(NUMBER), DONGIA(NUMBER), THANHTIEN(NUMBER)) T_THONG TIN (TEN(TEXT,30), DIACHI(TEXT,50), DIENTHOAI(TEXT,10), GIAMDOC(TEXT,30), LAPPHIEU(TEXT,30)) * T o quan h gi a các Table: * D li u nh p th : T_THONG TIN T_DM HANG HOA: T_NHAP XUAT: Trung t m Tin h c – HAG Trang 139
 20. 20. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p T_DM KHACH HANG: T_NHAP XUAT CT Câu 2 T o query sau: (1 m) T o query có tên CAU21 tính c t THANH TIEN theo công th c: THANHTIEN= SOLUONG * DONGIA T o query có tên CAU22 li t kê nh ng khách hàng ch a tham gia mua bán (ch a xu t, nh p hàng hóa) T o query có tên CAU23 li t kê nh ng m t hàng ch a tham gia mua bán (ch a xu t, nh p hàng hóa) Câu 3 T o báo cáo (Report) theo m u (2 m) a. T o báo cáo t ng h p các m t hàng c bán t ngày 01/01/2000 n ngày 01/04/2000 có tên BAO CAO TH: Trung t m Tin h c – HAG Trang 140
 21. 21. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p b. T o báo cáo chi ti t các m t hàng c bán t ngày 01/01/2000 n ngày 01/04/2000 phân nhóm theo s phi u và lo i phi u, t tên là BAO CAO CT : Câu 4 : T o giao di n nh p li u (Form) theo m u: a. T o Form THONGTIN Form NHAPXUAT (b) Form BAOCAO (c) óng Form Trung t m Tin h c – HAG Trang 141
 22. 22. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p b. T o Form NHAP XUAT * Ghi chú : Các nút u khi n có công d ng t ng ng nh tên c a chúng. c. T o Form BAOCAO dùng th c hi n báo cáo có d ng nh câu 3: - Form BAO CAO xu t d li u báo cáo t ng h p ho c chi ti t ra màn hình ho c máy in trong m t kho ng th i gian. - Kho ng th i gian c xác nh b i 2 textbox ngày và n ngày * Ví d : Ng i s d ng nh p: + ngày 01/01/00 + n ngày 01/04/00 + Ch n nút báo cáo t ng h p và nút màn hình. + Ch n nút OK, k t qu hi n th trên màn hình báo cáo t ng h p các m t hàng c bán t ngày 01/01/2000 n ngày 01/04/2000. Trung t m Tin h c – HAG Trang 142
 23. 23. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p thi s 2: Câu 1 o t p tin c s d li u tên QUAN_LY_DIEN.MDB v i các Table có c u trúc nh sau: Chú ý: Khoá chính (Primary key) c a b ng là các Field c g ch d i, in m in nghiêng. a. HOPDONG (H p ng) Field Name Field Type Field Size Description SOHD Text 4 h p ng NGAYHD Date/Time Ngày h p ng HOTENKH Text 30 tên khách hàng DINHMUC Number Double nh m c b. TIENDIEN (Ti n n) Field Name Field Type Field Size Description KY Text 7 SOHD Text 4 h p ng CSCU Number Double Ch s c CSMOI Number Double Ch s m i SOKWTT Number Double kw tiêu th STDINHMUC Number Double Ti n nh m c STVUOT Number Double Ti n v t PHAITRA Number Double Ti n ph i tr o quan h gi a các Table: li u nh p th : HOPDONG (H p ng) Trung t m Tin h c – HAG Trang 143
 24. 24. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p TIENDIEN (Ti n n): Câu 2 T o query sau:(1 m) 1. B ng công c Query T o query có tên CAU21 hãy tính l i vùng STDINHMUC, STVUOT, PHAITRA trong b ng TIENDIEN d a vào công th c sau: - SOKWTT= CSCU – CSMOI - N u tiêu th trong nh m c cho phép thì: STDINHMUC = SOKWTT*500 và STVUOT = 0 - N u tiêu th v t nh m c cho phép thì: STDINHMUC = DINHMUC*500 STVUOT = (S kw v t nh m c)*750*110% - PHAITRA = STDINHMUC + STVUOT 2. T o query có tên CAU22 li t kê nh ng khách hàng ch a tham gia s d ng n. Câu 3 T o báo cáo (Report) theo m u * T o báo cáo tên R_HDTD: (Ti p t c cho các h p ng khác trong tháng 01 và các tháng ti p theo) Trung t m Tin h c – HAG Trang 144
 25. 25. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p * T o báo cáo tên R_BCTD : (Ti p t c cho các h p ng khác) Câu 4 T o giao di n nh p li u (Form) theo m u o form F_HOPDONG nh sau: Trung t m Tin h c – HAG Trang 145
 26. 26. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p Yêu c u: Màn hình này dùng theo dõi tình hình s d ng n c a khách hàng qua các tháng. Khi m i m form, ch cho phép ng i s d ng xem, không thay i thông tin trên Main Form Main l n trên Sub form. Thi t k các nút di chuy n th c hi n các ch c n ng di chuy n m u tin v u, tr c, sau cu i. Có thông báo h p lý khi không th di chuy n. Khi ch n nút THÊM: cho phép thêm m t k tiêu th m i trên Sub Form. Khi ch n nút KHÔNG thì s không l u m u tin vào CSDL. ng th i tr l i tr ng thái ban u c a Form (gi ng nh lúc m i m Form). Khi ch n nút GHI thì s l u m u tin vào CSDL Khi ch n nút XÓA: thì xu t hi n m t h p tho i thông báo (hàm msgbox) h i ng i dùng có ng ý hu hay không? N u có thì th c hi n hu k tiêu th ang ch n. Khi ch n nút IN PHI U: thì in báo cáo câu 03 ra màn hình (ch xu t thông tin v h p ng hi n hành và k tiêu th ang ch n trên Form). Ví d : Theo màn hình trên, ng i dùng ang ch n khách hàng C TH NG và k 01/2002. Do ó, khi ch n nút IN PHI U thì xu t ra báo cáo câu 03 ra màn hình nh ng ch xu t hoá n có SOHD HD04 và k là 01/2002. Khi ch n nút THOÁT: thì óng Form hi n hành. Khi ch n nút Win: thì thoát kh i Access. Câu 5: o thanh trình n (menu) nh sau: - Khi ch n m c Gioi Thieu thì hi n th ra h p tho i gi i thi u v h tên c viên nh sau: (Ghi chú: h c viên thay th tên mình vào h p tho i) - Khi ch n HOP DONG: m Form F_HOPDONG thi t k câu 4. - Khi ch n IN HOA DON TIEN DIEN: thì xu t báo cáo thi t k câu 3 hi n ra màn hình. Trung t m Tin h c – HAG Trang 146
 27. 27. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p thi s 3: Câu 1: Trên a Z: cho s n t p tin CSDL tên QLHH.MDB g m các b ng (Table) DMDT, NHAPDT, HOADON, CTHD ã có s n d li u và có c u trúc nh sau: Chú ý: Các field in m, nghiêng và g ch d i là khoá chính (Primary Key) c a ng. * DMDT (Danh m c n tho i) Field Name Ý ngh a Data Type Field Size Primary key MADT Mã n tho i Text 5 Yes LOAIDT Lo i n tho i Text 10 HANGSX Hãng s n xu t Text 20 * NHAPDT (Nh p n tho i) Field Name Ý ngh a Data Type Field Size Primary key MADT Mã n tho i Text 5 Yes NGAYNHAP Ngày nh p Date/Time Yes SLNHAP l ng nh p Number Integer PTNHAP Ph ng ti n nh p Text 15 * HOADON (Hóa n) Field Name Ý ngh a Data Type Field Size Primary key SOHD hóa n Text 5 Yes NGAYHD Ngày l p hóa n Date/Time TENKH Tên khách hàng Text 25 DIACHI a ch Text 30 DIENTHOAI S n tho i Text 10 KHUYENMAI Khuy n mãi Yes/No GHICHU Ghi chú Text 35 * CTHD (Chi ti t hóa n) Field Name Ý ngh a Data Type Field Size Primary key SOHD hoá n Text 5 Yes MADT Mã n tho i Text 5 Yes MAUDT Màu n tho i Text 10 SOLUONG l ng Number Integer DONGIA n giá Number Double TRIGIA Tr giá Number Double Quan h gi a các b ng nh sau: Trung t m Tin h c – HAG Trang 147
 28. 28. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p li u nh p th : ng DMDT ng CTHD ng NHAPDT ng HOADON Câu 2: B ng công c truy v n (Query) hãy: a. Tính tr giá b ng CTHD: TRIGIA = SOLUONG*DONGIA b. Th ng kê s l ng các lo i n tho i ã nh p theo t ng tháng khác nhau: c. Hi n th các lo i n tho i ch a nh p vào c a hàng: Trung t m Tin h c – HAG Trang 148
 29. 29. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p Câu 3: T o form F_CTHD theo m u sau: Yêu c u: Khi n vào nút THÊM cho phép thêm m u tin m i. Khi nh n vào nút Y cho phép xóa m u tin ang ch n. Khi nh n vào nút THOÁT cho phép óng Form. u ý: Khi thêm m u tin m i ho c hi u ch nh s l ng, n giá thì tr giá s t p nh t l i. Câu 4: T o form F_NKNH có d ng sau: Yêu c u: Khi nh p vào Ngày, n Ngày và Hãng SX thì hi n th t t c các lo i n tho i c a hãng s n xu t c nh p vào kho ng th i gian này SubForm. Khi ch n nút IN BÁO CÁO, thì s in t t c các m u tin SubForm có d ng nh sau: Trung t m Tin h c – HAG Trang 149
 30. 30. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p Khi nh n vào nút THOÁT cho phép óng Form hi n hành. Câu 5: a. T o Report R_TKTT th ng kê s l ng n tho i nh p c a t ng tháng theo m u sau: b. T o Report R_TKTG th ng kê tr giá c a t ng hóa n theo m u sau: (Ti p t c cho các hóa n khác…) u ý: Ngày l p báo cáo là ngày hi n hành c a h th ng máy tính. Trung t m Tin h c – HAG Trang 150
 31. 31. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p Câu 6: o form F_main có d ng sau : Khi ch n vào tùy ch n Chi ti t hóa n trong Option Group C p Nh t – Tìm Ki m, click vào nút C P NH T-TÌM KI M s m ra form F_CTHD câu 3. Khi ch n vào tùy ch n Tìm Hàng Nh p Theo Th i m trong Option Group p Nh t – Tìm Ki m, click vào nút C P NH T-TÌM KI M s m ra form F_NKNH câu 4. Khi ch n vào tùy ch n TK s l ng theo t ng tháng trong Option Group IN BÁO CÁO, click vào nút BÁO CÁO s m ra Report R_TKTT câu 5a. Khi ch n vào tùy ch n TK tr giá theo t ng hóa n trong Option Group IN BÁO CÁO, click vào nút BÁO CÁO s m ra Report R_TKTG câu 5b. Khi nh n vào nút ACCESS cho óng Form. Khi nh n vào nút WINDOWS cho óng Access và tr v màn hình Windows. Trung t m Tin h c – HAG Trang 151
 32. 32. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p thi s 4 Ph n 1: Gi i thi u bài toán: t câu l c b th thao s d ng Microsoft Access xây d ng m t ch ng trình qu n lý các h i viên tham gia t p luy n t i câu l c b . CSDL c a ch ng trình này g m ba b ng HOIVIEN, MON và DANGKY có c u trúc nh sau: u ý: Các field in nghiêng, m và g ch d i là khóa chính (Primary key) c a ng. 1. HOIVIEN (H i viên) Tên tr ng Ý ngh a Các thu c tính Data type: AutoNumber. SO_THE th Indexed: Yes (No Duplicates). MA_MON Mã môn Data type: Text; Size:2 HO_LOT lót Data type:Text ; Size: 20 TEN Tên h i viên Data type:Text; Size: 7 N_SINH Ngày sinh Data type: Date/Time; Format: dd/mm/yyyy. PHAI Phái Data type:Yes/No; SOCMND CMND Data type: Text; Size: 9 NGHI_TAP Ng ng t p luy n Data type: Yes/No 2. MON (Các môn th thao) Tên tr ng Ý ngh a Các thu c tính MA_MON Mã môn Data type: Text; Size: 2 Indexed: Yes (No Duplicates) TEN_MON Tên môn Data type: Text; Size: 2 LE_PHI phí Data type: Number; Size: Long Interger 3. DANGKY ( ng ký t p luy n) Data type: Number. Size: Long Integer. SO_THE th Indexed: Yes (Duplicates OK). MA_MON Mã môn Data type: Text, Size: 2 Indexed: Yes (Duplicates OK). NGAY_DK Ngày ng ký Data type: Date/Time; Format: dd/mm/yyyy. * Quan h gi a các b ng nh sau: Trung t m Tin h c – HAG Trang 152
 33. 33. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p * D li u nh p th : ng HOIVIEN ng MON ng DANGKY Ph n 2: Yêu c u s d li u và s li u th c mô t trên ã c t o s n trong t p tin QLCLB.MDB trên a Z:. Thí sinh m t p tin có s n, t o liên k t gi a các b ng theo quan h ã cho trên và th c hi n các yêu c u sau ây. Câu 1: ng công c truy v n (Query) hãy: Trung t m Tin h c – HAG Trang 153
 34. 34. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p 1a/. o query Q_A li t kê các h i viên tham gia t p luy n nhi u môn nh t. 1b/. Thi t k query Q_B p nh t tr ng NGUNG_TAP thành Yes i v i các i viên ã ng ký môn sau cùng t 30 ngày tr lên. 1c/. o query Q_C xóa các m u tin t b ng DANGKY c a các h i viên ã ng ng p. 1d/. T o query Q_D th ng kê s l ng h i viên ang t p luy n theo gi i tính bao g m các thông tin: Tên Môn, S l ng Nam, N , T ng c ng. Câu 2: T o các Report sau: 2a/. T o Report INTHE dùng in th h i viên CLB theo m u sau. Yêu c u: - Không in th cho các h i viên ã ng ng t p. - Ngày h t h n = Ngày ng ký + 30. - Cho phép in nhi u th trên m i trang nh ng m i th ph i n m h t trong 1 trang. - Ph n tiêu l p l i trên t ng h i viên. - S p x p t ng d n theo s th . Ph n chi ti t s p x p gi m d n theo ngày h t h n. 2b/. o Report DANHSACH li t kê các h i viên ang t p luy n t i câu c b c a t ng môn theo m u sau: Yêu c u: p x p t ng d n theo s th Trung t m Tin h c – HAG Trang 154
 35. 35. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p Câu 3: 3a/. T o và nh d ng form CAPNHAT theo m u sau v i các yêu c u bên i: Yêu c u: 1. Khi form m i m không cho phép ch nh s a, các nút l nh Thêm, Ghi, Không Ghi, Thêm HV, L u, Không L u b m (không có tác d ng). 2. Các nút l nh và công d ng: Nút p Nh t: Chuy n Form sang tr ng thái cho phép ch nh s a và làm sáng các nút l nh Thêm và Thêm HV. Nút Thêm: Thêm m t m u tin m i trong subform và làm sáng các nút nh Ghi và Không Ghi. Combo box Mã môn ch hi n th các Mã môn ch a có trong subform; Ngày ng ký m c nhiên là ngày hi n hành trong máy tính; Các tr ng Tên môn và L phí trong subform t ng hi n th giá tr sau khi ch n m t mã môn t ng ng. Nút Ghi: L u m u tin v a thêm trong subform vào CSDL. Nút Không ghi: H y b m u tin v a thêm trong subform. Nút Thêm HV: Thêm m t h i viên m i trong main form và b t sáng 2 nút u và Không L u. Nút u: L u m u tin v a thêm trong mainform vào CSDL. Nút Không L u: H y b m u tin v a thêm trong mainform. Nút Thoát: óng Form. 3b/. T o Form TIMKIEM dùng tìm ki m h i viên theo tu i, gi i tính và môn t p luy n theo m u sau và th a mãn các yêu c u bên d i: Trung t m Tin h c – HAG Trang 155
 36. 36. Tài li u Microsoft Access 2000 Ph l c B: Bài t p Yêu c u: Form cho phép l c các h i viên có tu i, gi i tính và môn t p luy n c ch n trong ba Option Group tu i, Gi i tính, và Môn. Giá tr ch n m c nhiên c a các option group gi ng nh form minh h a. 3c/. T o Form MAIN theo m u sau: Công d ng c a các nút l nh: p Nh t: M Form CAPNHAT. Tìm Ki m: M Form TIMKIEM. In Th : In Report INTHE ra máy in. Th ng kê: In Report THONGKE ra màn hình. óng Form: óng Form MAIN. Thoát Access: Thoát kh i Access Câu 4: T o thanh th c n g m 3 menu chính là: p Nh t-Tìm Ki m, In- Th ng Kê và Thoát ch a các l nh th c hi n các ch c n ng t ng t nh các nút nh trên form MAIN. Câu 5: o macro Autoexec th c hi n các công vi c sau m i khi t p tin QLCLB.MDB cm : - Thi hành query Q_B. - Thi hành query Q_C. - M Form MAIN. Trung t m Tin h c – HAG Trang 156

×