Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Vt utz coc_coffee_v2009

434 vues

Publié le

Publié dans : Formation, Sports
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Vt utz coc_coffee_v2009

 1. 1. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Cho Cà Phê Phiên b n Tháng 1. 2009
 2. 2. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 Văn ki n này ư c cung c p mi n phí dư i d ng văn b n i n t trên trang web c a UTZ CERTIFIED Good Inside: www.utzcertified.org N u không th ti p c n văn b n i n t này, b n có th vi t cho chúng tôi theo a ch này nh n ư c b n in v i giá bù p chi phí: UTZ CERTIFIED Good Inside Prins Hendrikkade 25 1012 TM Amsterdam The Netherlands Văn ki n này cũng có b n ti ng Tây Ban Nha, B ào Nha, Nh t B n và Vi t Nam Xin g i nh ng ý ki n góp ý n: certification@utzcertified.org Hay thông qua ư ng thư tín thông thư ng t i a ch : UTZ CERTIFIED Good Inside Certification Department Prins Hendrikkade 25 1012 TM Amsterdam The Netherlands © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without full attribution.
 3. 3. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 Gi i thi u UTZ CERTIFIED là m t chương trình ch ng nh n toàn c u, ưa ra các tiêu chu n v s n xu t và kinh doanh cà phê có trách nhi m. UTZ, có nghĩa là “t t” trong ti ng Maya, em ns m b o ch t lư ng v m t xã h i và môi trư ng trong s n xu t cà phê mà các thương hi u và ngư i tiêu dùng mong i. Cà phê UTZ CERTIFIED ư c s n xu t theo các tiêu chí c a B Nguyên t c UTZ CERTIFIED. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside là b các tiêu chí ư c công nh n qu c t v s n xu t cà phê có trách nhi m v m t kinh t , xã h i và môi trư ng. Nó ư c d a trên các Công ư c qu c t c a ILO và bao g m nh ng nguyên t c c a th c hành nông nghi p t t. Bên c nh ó còn có văn b n hư ng d n, trong ó gi i thích c th hơn làm th nào th c hi n các tiêu chí c a B Nguyên t c và văn b n hư ng d n dành riêng cho nhóm h s n xu t. UTZ CERTIFIED n l c em n s hoàn thi n liên t c cho B Nguyên t c v i s h p tác ch t ch v i t t c các bên liên quan. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside phiên b n tháng 1, 2009 là b n s a it phiên b n 2006. Quá trình tham v n và nghiên c u ư c ti n hành c n th n thông qua th c ti n trên ng ru ng và qua các bu i h p và h i th o; các bên liên quan như các ơn v trong ngành, các t ch c NGO và i di n các nhóm h s n xu t ã ưa ra nhi u xu t. Văn ki n “B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside” phiên b n Tháng 1. 2009 thay th văn ki n “B Nguyên T c UTZ CERTIFIED” phiên b n tháng 1. 2006. V i ch ng nh n UTZ CERTIFIED, nh ng nhà s n xu t cà phê thu c m i qui mô và t các nư c khác nhau có th ch ng minh cà phê c a mình ư c s n xu t v i nh ng th c hành nông nghi p t t, qu n lý trang tr i hi u qu và s n xu t có trách nhi m. V i ngư i mua và các nhà rang xay cà phê, ch ng ch UTZ CERTIFIED là s m b o v s n xu t cà phê có trách nhi m d a vào ó h có th ưa ra quy t nh v ngu n cung c a mình. UTZ CERTIFIED có toàn quy n trong vi c ban hành và s a i nh ng yêu c u nêu trong văn ki n này. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 3 of 27
 4. 4. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 Pham vi Nh ng yêu c u c a B Nguyên t c UTZ CERTIFIED áp d ng cho t t c nh ng nhà s n xu t có s n xu t và bán cà phê như là cà phê UTZ CERTIFIED. Vi c ch ng nh n ph i ư c th c hi n b i m t T ch c Ch ng nh n (CB), ư c UTZ CERTIFIED phê 1 chu n (Xem Quy ch Ch ng nh n UTZ CERTIFIED Good Inside ). Có th tìm danh sách các T ch c Ch ng nh n ư c phê chu n trên trang web c a UTZ CERTIFIED. Các trư ng h p ch ng nh n Khi B Nguyên T c UTZ CERTIFIED nói n “ ơn v ư c ch ng nh n”, ó là c p n pháp nhân ch u trách nhi m th c hi n và giám sát các yêu c u c a B Nguyên t c UTZ CERTIFIED. ơn v ư c ch ng nh n có th là cá th m t ngư i s n xu t, m t nhóm nh ng ngư i s n xu t ( ư c t ch c trong m t hi p h i, h p tác xã hay dư i m t hình th c t ch c s n xu t khác) hay m t pháp nhân khác (như m t ơn v ch bi n hay m t công ty) là ơn v thu mua s n ph m c a nh ng ngư i s n xu t này và t ch c ch ng nh n cho nhóm, trong ó bao g m vi c thành l p H th ng Ki m soát N i b và t p hu n cho ngư i s n xu t theo B Nguyên t c UTZ CERTIFIED. i u này có nghĩa ch ng nh n có th ư c c p cho: 1. ch ng nh n cho trang tr i c l p =m t ngư i s n xu t cl p M t ngư i s n xu t c l p có th n p ơn xin ch ng nh n theo B Nguyên t c UTZ CERTIFIED. Ngư i s n xu t c l p này ch u trách nhi m vi c tuân th các yêu c u trên (các) trang tr i c a mình. Ngư i s n xu t này ph i ti n hành m t l n thanh tra n i b hàng năm. T ch c Ch ng nh n (CB) s th c hi n thanh tra ánh giá hàng năm theo B Nguyên t c UTZ CERTIFIED. Trong trư ng h p này tên c a ngư i s n xu t tuân th cũng là tên c a ơn v ư c ch ng nh n; ví d Coffee Fazenda A hay Coffee Estate B. 2. ch ng nh n nhóm = m t nhóm nh ng ngư i s n xu t ư c t ch c l i M t nhóm ngư i s n xu t ư c t ch c l i hay m t pháp nhân khác như m t ơn v xu t kh u hay m t công ty ng ra t ch c nhóm nh ng ngư i s n xu t, có th ăng ký xin ch ng nh n theo B Nguyên t c UTZ CERTIFIED. Hình th c này g i là ch ng nh n nhóm. 1 Phiên b n cu i cùng là phiên b n có hi u l c và có t i www.utzcertified.org © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 4 of 27
 5. 5. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 ơn v ư c ch ng nh n như v y có th là b n thân t ch c c a ngư i s n xu t hay m t pháp nhân ng ra t ch c nhóm nông dân. ơn v ư c ch ng nh n ph i t ch c th c hi n m t H th ng Ki m soát N i b (ICS). M t H th ng Ki m soát N i B là m t h th ng qu n lý ch t lư ng có ghi chép s sách, nó qu n lý m t s v n nêu trong B Nguyên t c UTZ CERTIFIED và cũng ki m soát vi c tuân th nh ng yêu c u c a B Nguyên t c UTZ CERTIFIED c a ngư i s n xu t theo m t qui trình ã ư c n i b xây d ng. C u trúc c a B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside B Nguyên t c có 175 tiêu chí thanh tra ư c chia ra làm 11 chương. Các chương i theo trình t các công o n c a quá trình tr ng và ch bi n cà phê. Khi phát tri n các tiêu chu n, UTZ CERTIFIED ã xem xét làm th nào ti p t c áp d ng m t cách t t nh t phương pháp ti p c n d a trên các nguy cơ cũng như t o ra s liên t c hoàn thi n trong Chương trình Ch ng nh n. T t c các thay i ã ư c ưa ra nh m ti p t c tăng cư ng nh ng tác ng tích c c c a các th c hành b n v ng trong h th ng s n xu t. Dư i ây là gi i thi u t ng quát vi c làm th nào ưa vào B Nguyên t c cơ ch liên t c hoàn thi n: Kiểm tra ể cểp ể (P) - Ngểểi sển xuểt (C) - ển vể ểểc chểng nhển r – Nhà kho (S) Chưưng 1 - 2 (N) - Vểển ểểm Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Tiêu chí thanh tra 1 P Tiêu chí thanh tra 2 C Tiêu chí thanh tra 3 N Tiêu chí thanh tra 4 C/P Tiêu chí thanh tra 5 P Tiêu chí thanh tra 6 P/S Tiêu chí thanh tra 7 C Yêu c u tuân th # yr1 # yr2 # yr3 # yr4 m u xanh=b t bu c tuân th C u trúc này bao g m: • Có hai lo i tiêu chí thanh tra: 1. tiêu chí thanh tra b t bu c (n n màu xanh) 2. tiêu chí thanh tra b sung (không màu) • Các chương ư c nhóm l i theo ch trong ba ph n. o Ph n 1 (chương 1-2) liên quan n các v n tính truy nguyên và qu n lý chung o Ph n 2 (chương 3 – 9) liên quan n các th c hành nông nghi p t t và ho t ng trên trang tr i o Ph n 3 (chương 10 - 11) liên quan n các v n xã h i và môi trư ng c th • ơn v ư c ch ng nh n ph i tuân th các tiêu chí thanh tra b t bu c và m t s lư ng như quy nh các tiêu chí b sung c a c 3 ph n. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 5 of 27
 6. 6. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 • Có các c t riêng bi t cho năm 1 n năm 4. Trong ó nêu rõ ràng tiêu chí thanh tra nào là b t bu c vào năm nào, m i c t xác nh riêng yêu c u tuân th c a t ng năm, t năm 1 n năm 4. Theo c u trúc này ơn v ư c ch ng nh n có th bi t tiêu chí nào là b t bu c vào năm ti p theo. Khi tuân th thì ánh d u vào c t ó. • Tiêu chí thanh tra b t bu c: T năm 1 n năm 4 s các tiêu chí thanh tra b t bu c tăng lên. i u này có nghĩa là t ng s tiêu chí thanh tra c n t ư c ch ng nh n tăng theo t ng năm theo t ng ph n (nhóm các chương). i u này ư c xác nh rõ trong c t các năm 1 n 4. Ví d : Ph n 1 (Chương 1-2): Năm ch ng nh n u tiên - 12 tiêu chí thanh tra b t bu c Năm ch ng nh n th 2 – 13 tiêu chí thanh tra b t bu c Năm ch ng nh n th 3 – 15 tiêu chí thanh tra b t bu c Năm ch ng nh n th 4 – 16 tiêu chí thanh tra b t bu c • N u m t tiêu chí thanh tra b t bu c chưa rõ là có áp d ng i v i ơn v ư c ch ng nh n hay không, thì c n nêu i u này trong c t nh n xét (xem danh m c ki m tra). S các tiêu chí b t bu c không áp d ng cũng ư c nêu trong ph n tính t ng cu i m i ph n. • Các tiêu chí b sung: Ngoài nh ng tiêu chí b t bu c, m t s theo qui nh các tiêu chí b sung (không m u) ph i ư c tuân th . Trong ph n 2 (chương 3-9) và ph n 3 (chương 10-11) s các tiêu chí b sung ph i ư c tuân th khác nhau tùy thu c vào h th ng s n xu t. i u này có nghĩa là: Trong ph n 2 (chương 3-9) s các tiêu chí b sung ph thu c vào vi c ngư i s n xu t có s d ng tư i tiêu và/ho c có vư n ươm. Trong ph n 3 (chương 10-11) s tiêu chí b sung ph thu c vào vi c ó là ch ng nh n cho m t trang tr i c l p hay nhóm. N u ch ng nh n nhóm, nó ph thu c vi c nhóm có thuê nhân công hay không. • N u m t tiêu chí b sung là không áp d ng, thì i u ó KHÔNG d n n gi m s các tiêu chí b sung ph i tuân th . © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 6 of 27
 7. 7. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 Ví d : Tính s tiêu chí b t bu c và b sung Hoàn c nh ví d : m t t ch c các nhà s n xu t (ch ng nh n nhóm) trong năm ch ng nh n th 3. ơn v này có b ph n ch bi n trung tâm, nơi ó có thuê công nhân. T NG TIÊU CHÍ THANH TRA B T BU C CHƯƠNG 10-11 36 45 52 57 S TIÊU CHÍ THANH TRA B T BU C PH I TUÂN TH 45 S TIÊU CHÍ THANH TRA B T BU C KHÔNG ÁP D NG 7 T ng s tiêu chí b t bu c ph i tuân th và tiêu chí b t bu c không áp d ng ph i b ng t ng các tiêu chí b t bu c c a ph n này. T NG CÁC TIÊU CHÍ B SUNG 34 25 18 13 S TIÊU CHÍ B SUNG C N T Ư C ánh d u vào ô theo th c t áp d ng c a ơn v khi ch ng nh n ơn v ư c ch ng nh n là m t trang tr i c l p (có thuê lao ng) 5 4 3 2 ơn v ư c ch ng nh n là m t nhóm h s n xu t nh (1) – Nhóm có thuê lao ng có th cho khu v c ch bi n t p trung hay các h thuê X lao ng 4 3 2 1 ơn v ư c ch ng nh n là m t nhóm h s n xu t nh (2) – Nhóm không thuê lao ng ngoài cán b c a ICS. 1 1 0 0 S CÁC TIÊU CHÍ B SUNG TUÂN TH 4 N u m t tiêu chí b sung không áp d ng, KHÔNG vì th mà gi m s các tiêu chí b sung c n t ư c. Trong ví d này, t ch c các nhà s n xu t tuân th t t c các tiêu chí thanh tra b t bu c áp d ng và tuân th các tiêu chí thanh tra b sung v i s lư ng theo yêu c u (hay th m chí trong trư ng h p này là nhi u hơn). i u này có nghĩa là nhóm h này m b o tuân th ph n 3 (chương 10-11) c a B Nguyên t c. N u t ch c này cũng tương t tuân th các tiêu chí thanh tra b t bu c và m t s theo yêu c u các tiêu chí b sung c a ph n 1 (chương 1-2) và ph n 2 (chương 3-9) c a B Nguyên t c, thì h có th ư c ch ng nh n. • Các tiêu chí nhìn chung áp d ng cho toàn b h th ng s n xu t. Tuy nhiên ơn gi n hơn cho thanh tra viên khi ki m tra, c t “c p thanh tra” ch ra tiêu chí ó c n ư c ánh giá c p nào (c p ơn v ư c ch ng nh n, ngư i s n xu t, nhà kho hay vư n ươm). Nh ng văn ki n khác liên quan nB Nguyên t c. UTZ CERTIFIED mong mu n ưa ra nh ng tiêu chí thanh tra chính xác nh t có th . M t s văn ki n b sung khác ã và s ư c xây d ng giúp di n gi i và th c th c hi n các tiêu chí thanh tra. Có hai văn ki n b sung quan tr ng là: • ‘Hư ng d n chung’. Văn b n ‘Hư ng d n chung’ ưa ra nh ng gi i thích b sung v vi c làm th nào tuân th các tiêu chí thanh tra. • 'Hư ng d n dành cho ICS'. Văn b n này là tài li u tham kh o cho nhóm nh ng ngư i s n xu t v vi c di n gi i và th c hi n các tiêu chí thanh tra như th nào trong ch ng nh n nhóm v i h th ng ki m soát n i b (ICS)/h th ng qu n lý n i b (IMS). © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 7 of 27
 8. 8. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 C hai văn b n có c u trúc như c u trúc c a B Nguyên t c, có nghĩa là nh ng hư ng d n liên quan tr c ti p n tiêu chí thanh tra c th . C ‘Hư ng d n chung’ và ‘Hư ng d n dành cho ICS’ s ư cc p nh t thư ng xuyên hơn B Nguyên t c. Các văn ki n quan tr ng và c n thi t khác g m có: • Quy ch Ch ng nh n UTZ CERTIFIED Good Inside. Văn ki n này mô t các qui trình mà c ơn v ư c ch ng nh n và t ch c ch ng nh n ph i tuân th ư c ch ng nh n. • Danh m c ki m tra B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside. Danh m c ki m tra này r t gi ng v i B Nguyên t c. Nó li t kê t t c các tiêu chí thanh tra nhưng b sung thêm các c t cho nh ng ‘nh n xét’. Văn ki n này c n thi t i v i t ch c ch ng nh n trong quá trình thanh tra, nhưng cũng quan tr ng i v i ơn v ư c ch ng nh n khi ti n hành thanh tra n i b . C t nh n xét là ghi nh ng lưu ý, ví d như nh ng lý do t i sao tiêu chí thanh tra ó là không áp d ng. Ghi chép s sách M t nhân t quan tr ng trong B Nguyên t c UTZ CERTIFIED là ghi chép s sách. Ghi chép s sách là quan tr ng vì nó giúp ngư i s n xu t n m rõ hơn toàn b quá trình s n xu t. Nó cũng giúp thanh tra viên c l p xác nh n vi c ngư i s n xu t có tuân th nh ng qui nh c a B Nguyên t c UTZ CERTIFIED. i v i ch ng nh n nhóm, nh ng ghi chép này trong m t s trư ng h p có th ư c lưu gi t i H th ng Ki m soát N i b (ICS). Trong văn b n ‘Hư ng d n dành cho ICS’ ã nêu c th tiêu chí thanh tra nào ư c phép lưu gi ghi chép t i ICS. • Nh ng yêu c u v ghi chép s sách cho l n thanh tra u tiên. i v i l n thanh tra ch ng nh n u tiên, thanh tra viên c l p s ki m tra xác nh n T T C nh ng ghi chép theo yêu c u c a B Nguyên t c ư c th c hi n trong 3 tháng trư c ngày thanh tra. ơn v ư c ch ng nh n quy t nh li u ngư i s n xu t ã s n sàng ư c ti n hành thanh tra c lâp d a trên k t qu c a thanh tra n i b . ơn v ư c ch ng nh n ph i g i h sơ thanh tra n i b cho CB trư c khi ti n hành thanh tra c l p. CB s xem xét h sơ thanh tra n i b quy t inh li u thanh tra viên có th ti n hành thanh tra y . • Nh ng yêu c u ghi chép s sách cho tái ch ng nh n i v i vi c tái ch ng nh n, thanh tra viên s ki m tra xác nh n t t c các ghi chép s sách theo yêu c u c a B Nguyên t c cho su t th i gian t l n thanh tra trư c. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 8 of 27
 9. 9. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 Vi c áp d ng các tiêu chí thanh tra Khi th c hi n B Nguyên t c, ơn v ư c ch ng nh n ph i ánh giá t ng tiêu chí thanh tra xem t ng tiêu chí có áp d ng v i i u ki n c a ngư i s n xu t hay không. Ví d như ơn v ư c ch ng nh n không có ho t ng tư i b i vì hoàn toàn ph thu c vào mưa, các tiêu chí thanh tra c a chương 6 là không áp d ng i v i hoàn c nh c a ngư i s n xu t ó. ơn v ư c ch ng nh n ph i ghi chép l i nh ng tiêu chí thanh tra không áp d ng cùng nh ng b ng c ch ng minh t i sao không áp d ng. ơn v ư c ch ng nh n ph i luôn có th ch ra và gi i thích cho thanh tra viên c l p t i sao tiêu chí ó không áp d ng cho ơn v . Thanh tra viên c l p s xác nh n là nh ng tiêu chí ó th c s là không áp d ng cho hoàn c nh c a ơn v ư c ch ng nh n và ghi l i rõ ràng trong báo cáo thanh tra. Ngày có hi u l c c a B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Phiên b n 2009 Ch ng nh n theo phiên b n m i có th th c hi n t tháng 2 năm 2009 tr i. Vi c tuân th c a các nhà s n xu t ã t ng ư c ch ng nh n ph i ư c ánh giá theo yêu c u c a năm th 2 c a B Nguyên t c m i. i u ó có nghĩa là nh ng nhà s n xu t ã ư c ch ng nh n “b t u” tuân th theo yêu c u cho năm th 2b tk ơn v ó ã ư c ch ng nh n UTZ CERTIFIED bao nhiêu năm trư c ây. V n có th ư c ch ng nh n theo B Nguyên t c UTZ CERTIFIED phiên b n 2006 cho n 31 tháng 12 năm 2009. Gi y Ch ng nh n ư c ban hành sau ngày (1 tháng 1 năm 2010) áp d ng B Nguyên t c UTZ CERTIFIED phiên b n 2006 s không ư c ch p nh n. T 1 tháng 1 năm 2010, b t bu c t t c các nhà s n xu t ph i ư c ch ng nh n theo các yêu c u c a B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside phiên b n Tháng 1, 2009. nh nghĩa Danh sách các nh nghĩa c a B Nguyên t c có th tìm th y trong văn b n Danh sách các nh nghĩa 2 UTZ CERTIFIED Good Inside . 2 Phiên b n cu i cùng là phiên b n có hi u l c và có t i www.utzcertified.org © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 9 of 27
 10. 10. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p 1. TÍNH TRUY NGUYÊN, NH N D NG VÀ PHÂN BI T S N PH M Chương này c p n tính truy nguyên, c trưng và phân lo i s n ph m i v i cà phê UTZ CERTIFIED. Nhà s n xu t ph i luôn có th ch ra cà phê c a mình nt âu và i âu. mb ov i tin tư ng cao là cà phê UTZ CERTIFIED th c s có xu t x t các nhà s n xu t UTZ CERTIFIED, cà phê UTZ CERTIFIED ph i ư c phân lo i ch t ch tách riêng kh i các lo i cà phê không ph i là UTZ CERTIFIED trong su t qui trình s n xu t và ch bi n. ơn v ư c ch ng nh n có th ghi chép theo dõi s luân chuy n cà phê t b ph n s n xu t như t m t vư n hay t thành viên c a m t nhóm h s n xu t cho n i m thu 1.A.1 C gom/kho và qua su t quá trình ch bi n và b o qu n, cho n khi ư c phân lo i và phân c p ph m, ch ng nào ơn v ư c ch ng nh n còn là ch s h u c a cà phê ó. N u ơn v ư c ch ng nh n thuê ch bi n cà phê c a mình, ơn v ư c thuê ch bi n 1.A.2 ph i m b o tính truy nguyên, nh n d ng s n ph m và tách bi t cà phê UTZ CERTIFIED C v i các cà phê không ph i là UTZ CERTIFIED. ơn v ư c ch ng nh n ph i có h th ng qu n lý văn b n có ghi chép l i: - t ng lư ng cà phê thu ho ch, - lư ng mua và bán cà phê UTZ CERTIFIED, 1.A.3 - lư ng mua và bán cà phê không ph i là UTZ CERTIFIED, C - lư ng t n cà phê UTZ CERTIFIED t năm trư c n u có, - thông báo bán hàng UTZ CERTIFIED v i s UTZ CERTIFIED duy nh t, - hoá ơn bán hàng b n g c và có nêu tình tr ng ch ng nh n UTZ CERTIFIED ơn v ư c ch ng nh n ph i xác nh rõ ngư i ch u trách nhi m trong t ch c c a mình i v i các v n truy nguyên ngu n g c, nh n d ng và tách bi t cà phê. Ngư i này hay 1.A.4 C nhóm nhân viên này ph i có kh năng trình bày và gi i thích v h th ng và ngư i khác trong t ch c có th ti p c n ư c v i nhân viên/nhóm nhân viên này. ơn v ư c ch ng nh n ph i luôn luôn riêng cà phê ư c UTZ CERTIFIED kh i cà phê không ph i là UTZ CERTIFIED: - trên cánh ng, - trong kho b o qu n, 1.A.5 C/P - trong ch bi n, - óng gói - v n chuy n. Lư ng cà phê UTZ CERTIFIED t n kho t năm trư c ph i ư c riêng và ánh d u c th . ơn v ư c ch ng nh n ph i t o ư c s nh n d ng rõ ràng và tr c quan cà phê UTZ 1.A.6 C CERTIFIED. Ph i có m t h th ng lưu m u i di n, cà phê nhân hay cà phê rang, ư c lưu l i phân 1.A.7 C tích khi có khi u n i. M u ư c lưu ít nh t m t năm. 2. H TH NG QU N LÝ, LƯU TR THÔNG TIN VÀ THANH TRA N I B 2.A Lưu tr thông tin và xác nh trang tr i/vư n cà phê ơn v ư c ch ng nh n ph i có b n t ng th khu v c s n xu t. B n này ph i có nêu các vùng cà phê, ch rõ t t c các vư n cà phê và vư n ươm, khu v c b o t n, sông, su i 2.A.1 và ngu n nư c, khu dân cư. C ơn v ph i xác nh các vư n cà phê b ng tên riêng, s hi u hay mã code hay ư c phân bi t b ng m u s c trên t t c các ghi chép s sách. Ngư i s n xu t ph i xác nh c th trên th c a t t c các vư n cà phê b ng các bi n hi u 2.A.2 P c nh. Vi c ghi chép và lưu gi h sơ theo yêu c u c a B Nguyên t c UTZ CERTIFIED này ph i ư c c p nh t và thanh tra viên có th ti p c n ư c. 2.A.3 C/P T t c các h sơ ư c lưu tr trong m t th i gian t i thi u hai năm k t t thanh tra u tiên tr i, tr khi qui nh pháp lu t yêu c u lưu tr th i gian lâu hơn. 2.B H th ng qu n lý và thanh tra n i b ơn v ư c ch ng nh n ph i ti n hành thanh tra n i b ít nh t m t l n m t năm theo B 2.B.1 C Nguyên t c c a UTZ CERTIFIED, s d ng danh m c ki m tra c a UTZ CERTIFIED. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 10 of 27
 11. 11. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p Các ơn v cung c p d ch v ti n hành ánh giá vi c tuân th các tiêu chí thanh tra UTZ CERTIFIED liên quan n d ch v mà h cung c p (hay ơn v ư c ch ng nh n th c hi n ánh giá ó thay m t ơn v cung c p d ch v ). C 2.B.2 ơn v ư c ch ng nh n có trách nhi m m b o các tiêu chí thanh tra áp d ng i v i các d ch v do ơn v cung c p d ch v th c hi n ph i ư c tuân th . ơn v ư c ch ng nh n xây dưng và th c hi n m t k ho ch qu n lý t ng th d a trên 2.B.3 C ánh giá r i ro và có bao g m các k hoach hành ng trong B Nguyên t c này. i v i di n tích nông nghi p m i, c n th c hi n m t ánh giá r i ro v an toàn th c ph m và môi trư ng. 2.B.4 C C n có m t k ho ch qu n lý i v i di n tích nông nghi p m i, nêu lên chi n lư c gi m thi u nh ng nguy cơ ã ư c xác nh. 2.C Tính minh b ch và kh năng gi i trình Chương trình UTZ CERTIFIED mong mu n t o ra các l i ích h u hình và vô hình cho ngư i s n xu t cà phê. Tính minh b ch liên quan n s lư ng và vi c phân ph i nh ng l i ích này, như ti n thư ng UTZ CERTIFIED, là m t ph n c a s n xu t cà phê có trách nhi m. ơn v ư c ch ng nh n có kh năng gi i trình giá thư ng UTZ CERTIFIED ư c phân ph i 2.C.1 như th nào trong ơn v mình. C/P Chi phí ho t ng ư c ghi chép s sách rõ ràng. ơn v ư c ch ng nh n ph i ch nh m t ngư i nh ng ngư i s n xu t và công nhân có th t nh ng th c m c, ý tư ng và khi u n i. Ngư i này ph i ư c m i ngư i bi t n 2.C.2 C và có th ti p c n iv im i thành viên nhóm và công nhân. Ngư i này ư c thông báo y v chương trình UTZ CERTIFIED. ơn v ư c ch ng nh n ph i có m t cơ ch khi u n i và/ho c bi u m u dành cho b t c ai 2.C.3 mu n nêu khi u n i liên quan n các v n v tuân th B Nguyên t c UTZ CERTIFIED C c a ơn v ư c ch ng nh n và ngư i s n xu t. ơn v u c ch ng nh n ph i ti n hành ghi l i, nghiên c u và theo dõi y các khi u n i 2.C.4 và ghi l i các ho t ng i u ch nh ư c ti n hành. Bao g m c các khi u n i t cơ quan C nhà nư c trong trư ng h p (nghi ng ) vi ph m pháp lu t T NG CÁC TIÊU CHÍ B T BU C C A CHƯƠNG 1-2 12 13 15 16 S CÁC TIÊU CHÍ B T BU C PH I TUÂN TH S CÁC TIÊU CHÍ B T BU C KHÔNG ÁP D NG T ng các tiêu chí b t bu c ph i tuân th và các tiêu chí b t bu c không áp d ng ph i b ng t ng các tiêu chí b t bu c c a ph n này. T NG CÁC TIÊU CHÍ B SUNG C N T Ư C 0 0 1 1 S CÁC TIÊU CHÍ B SUNG TUÂN TH N u m t tiêu chí b sung không áp d ng, KHÔNG vì th mà gi m s các tiêu chí b sung c n t ư c. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 11 of 27
 12. 12. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p 3. GI NG VÀ CH NG LO I 3.A Vư n ươm n i b và vư n ươm bên ngoài M t vư n ươm n i b là vư n ươm cà phê do t ng ngư i s n xu t hay nhóm h s n xu t (ví d như h p tác xã) làm ch và qu n lý. Ch trong trư ng h p này thì ngư i s n xu t ph i tuân th các tiêu chí thanh tra này. Vư n ươm bên ngoài là vư n ươm cà phê không do ngư i s n xu t hay nhóm các h s n xu t s h u và qu n lý. Vư n ươm bên ngoài là m t ơn v c l p tách bi t mà nhà s n xu t h p ng cung c p gi ng. Ch trong trư ng h p này ngư i s n xu t m i c n ph i tuân th các tiêu chí thanh tra này. Tiêu chí 3.A.1 và 3.A.2 ư c áp d ng cho c vư n ươm n i b và bên ngoài. Ngư i ch u trách nhi m (ngư i s n xu t, ơn v ư c ch ng nh n hay c v n k thu t) ch n gi ng cà phê phù h p nh t v i hoàn c nh và i u ki n s n xu t t i a phương. i u quan tr ng c n quan tâm khi ch n gi ng là: 3.A.1 C - như gi ng ó có nhu c u s d ng thu c b o v th c v t và phân bón như th nào - kh năng ch u b nh và sâu h i - ch t lư ng cà phê như th nào. ơn v ư c ch ng nh n có ghi chép/ch ng nh n v ch t lư ng gi ng trong ó nêu loài, s 3.A.2 C lô và ơn v cung c p gi ng. i v i vư n ươm n i b , ơn v ư c ch ng nh n hay ngư i s n xu t c n ph i có h th ng giám sát ch t lư ng sinh trư ng vư n ươm. 3.A.3 H th ng này ph i giám sát và ghi l i nh ng d u hi u có th nh n bi t ư c v sâu b nh C/N cũng như các v n v r và xác nh cây m hay vư n g c. Vi c ghi chép ph i ư c th c hi n nh kỳ sau m i th i gian xác nh. i v i vư n ươm n i b , m i thu c b o v th c v t s d ng trong vư n ươm cà phê ph i 3.A.4 C/N ư c ghi l i và tuân th các yêu c u như nêu trong tiêu chí 7.B.3. i v i vư n ươm bên ngoài, v t tư gi ng mà ngư i s n xu t mua t ngoài ph i không có 3.A.5 các d u hi u b sâu b nh. Khi cây gi ng có d u hi u có th nhìn th y v sâu b nh h i, c n C/P xem xét lý do (ví d như vi c x lý phòng ng a chưa m b o). 3.B Cây bi n i gen N u ơn v ư c ch ng nh n hay m t thành viên nhóm b t u tr ng cây cà phê bi n i gen hay n u tham gia tr ng (th nghi m) cà phê bi n i gen, ơn v ư c ch ng nh n ph i thông báo UTZ CERTIFIED và ngư i mua. Ngư i s n xu t ph i tuân th các qui nh có liên quan c a nư c s t i v cây bi n i 3.B.1 gen. C/P ơn v ư c ch ng nh n cũng c n thông báo UTZ CERTIFIED v tình hình c a cà phê bi n i gen. C n lưu l i nh ng thông báo và ghi chép h sơ v nh ng bi n i và/ho c nh ng nh n d ng c th . 4. QU N LÝ T Nh ng tiêu chí thanh tra trong chương này là v duy trì cơ c u t tr ng tr t và c i t o màu m , h n ch xói mòn. Hi n tr ng m um c a t c n ư c ánh giá. 4.A.1 i u này có th th c hi n t ng trang tr i, theo nhóm các trang tr i tương ng hay theo C vùng nơi có nh ng trang tr i tương ng Ngư i s n xu t s d ng các k thu t duy trì, c i t o và ch ng suy gi m cơ c u và 4.A.2 m um c a t. Có nh ng b ng c tr c quan và/hay b ng văn b n th hi n các phương P pháp này ã ư c s d ng. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 12 of 27
 13. 13. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p Ngư i s n xu t s d ng nh ng k thu t ch ng xói mòn t. Có nh ng b ng c tr c quan và/hay b ng văn b n th hi n m t trong các k thu t này ã 4.A.3 P ư c s d ng. c bi t quan tâm sau tr ng m i (tr ng l i). 5. S D NG PHÂN BÓN Các tiêu chí trong chương này là v l a ch n phân bón s d ng, b o qu n và cách bón phân. Lo i và lư ng phân ư c s d ng c n ph i phù h p v i i u ki n c th . Vi c s d ng ph i ư c ghi chép l i. 5.A L a ch n và s d ng phân bón Ngư i ch u trách nhi m ch n phân bón (ngư i s n xu t, ơn v ư c ch ng nh n hay c 5.A.1 v n bên ngoài) có th ch ng minh ư c kh năng có th tính toán ư c lư ng, th i gian và C lo i phân bón (vô cơ và h u cơ) s d ng. Ngư i ch u trách nhi m (ngư i s n xu t, ơn v ư c ch ng nh n hay c v n bên ngoài) ph i có m t k hoach bón phân ư c th hi n b ng văn b n. i u ó m b o vi c s d ng phân bón hi u qu , h n ch vi c s d ng quá m c nhu c u 5.A.2 C c a cây và kh năng lưu t n trong t. Ngư i ch u trách nhi m ph i ch ng minh ư c ã cân i nhu c u dinh dư ng c a cây tr ng và m uc a t. Có hư ng d n c th cho nh ng ngư i th c hi n bón phân. 5.A.3 C/P Không ư c s d ng phân bón trong ph m vi 5 mét g n ngu n nư c. 5.B Ghi chép vi c s d ng phân bón Ngư i s n xu t hay ơn v ư c ch ng nh n ph i có danh sách ư c c p nh t và y 5.B.1 C t t c các lo i phân bón s d ng và/ho c lưu kho. T t c các l n s d ng phân bón t vô cơ và h u cơ, phân bón lá ph i ư c ghi chép l i (tr vi c s d ng t mùn và phân vi sinh t làm t i trang tr i), v i n i dung: - ngày s d ng (ngày, tháng, năm) - nhãn hi u phân bón, lo i phân bón và thành ph n hóa h c (tên và n ng các ho t 5.B.2 ch t) C/P - s lư ng hay dung lư ng trên hecta, lô hay vư n - xác nh vư n (tên, s hay code, a i m) - phương pháp bón phân và thi t b s d ng - tên ngư i th c hi n bón phân 5.C Thi t b bón phân Ngư i s n xu t c n b o dư ng thi t b bón phân vô cơ (cơ gi i hay có ng cơ) m 5.C.1 P b o thi t b luôn trong i u ki n s d ng t t. ơn v ư c ch ng nh n c n m b o t t c các thi t b bón phân vô cơ (cơ gi i hay có 5.C.2 C ng cơ) ư c ki m nh hàng năm. 5.D Lưu kho Ngư i s n xu t ph i b o qu n lưu kho phân vô cơ và h u cơ (d ng b t, viên và/ho c nư c), tr phân vi sinh và t mùn theo cách: riêng kh i cà phê (qu tươi, cà phê xát v và cà phê nhân), v t tư cây gi ng hay các 5.D.1 lo i th c ph m và v t tư óng gói. P riêng v i các lo i thu c b o v th c v t tránh b pha tr n © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 13 of 27
 14. 14. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p 5.D.2 ph i c t gi theo úng cách, gi m nguy cơ phân bón ng m vào ngu n nư c. P ư c b o qu n t i khu v c có mái che tránh ánh n ng và mưa - Khu v c ó ph i khô ráo và ư c thông gió t t 5.D.3 C/P - S ch s , không có rác, không b dò g . - Khu v c kho ch a ph i có bi n báo rõ ràng, ch c ch n d hi u và d nh n th y. 5.E Phân bón h u cơ ơn v ư c ch ng nh n ti n hành phân tích xác nh thành ph n dư ng ch t c a phân 5.E.1 bón h u cơ (như phân vi sinh). C ơn v ư c ch ng nh n cũng ph i ti n hành ánh giá xác nh nh ng r i ro v lan truy n m n b nh c a phân h u cơ. Các lo i phân, c n th i và nư c th i c a con ngư i không ư c s d ng cho cà phê vì b t 5.E.2 P c m c ích gì. 6. TƯ I TIÊU M c tiêu c a các tiêu chí trong chương này là nh m ki m tra ơn v ư c ch ng nh n và ngư i s n xu t ã s d ng nư c tư i tiêu m t cách h p lý, không s d ng quá nhi u hay quá ít. ơn v ư c ch ng nh n dùng các phương pháp có tính h th ng xác nh lư ng nư c tư i, trách s d ng qua nhi u. ơn v ư c ch ng nh n cũng c n quan tâm n ch t lư ng nư c tư i và tính b n v ng c a ngu n nư c tư i. Nư c tư i không b nhi m b n cà phê hay t. Nư c bùn tư i cà phê có th b l n c t và n m m c khác. Ngư i s n xu t ư c ti p c n v i d ch v khuy n nông ho t ng t t có th có nh ng thông tin s li u và ki n th c tính toán nhu c u nư c và t ó cân i ho t ng tư i tiêu. V i nh ng ngư i s n xu t nh ư c ti p xúc h n ch ho c không ư c ti p xúc v i các thông tin v th i ti t và ho t ng h tr k thu t thì i u này là không th . i v i nh ng i tư ng này thì nên có s liên k t theo nhóm thay vì ho t ng c l p. 6.A. D oán nhu c u tư i tiêu ơn v ư c ch ng nh n có s li u ghi chép v lư ng mưa cũng như các phương pháp d 6.A.1 C oán lư ng mưa quy t nh vi c tư i tiêu như th nào. N u ơn v ư c ch ng nh n s d ng s li u v b c hơi nư c tính toán nhu c u tư i 6.A.2 tiêu, c n ph i có văn b n ch ng minh ư c nh ng s li u nào ư c s d ng và s d ng C như th nào tính m c bay hơi. 6.B Phương pháp tư i ơn v ư c ch ng nh n c n có k ho ch qu n lý nư c t i ưu hoá vi c s d ng nư c 6.B.1 C tư i, gi m th t thoát và lãng phí nư c. ơn v ư c ch ng nh n s d ng h th ng tư i hi u qu và kinh t nh t m b o s d ng ngu n nư c m t cách t t nh t. 6.B.2 C/P ơn v ư c ch ng nh n c n ph i ch ra ư c tính hi u qu c a h th ng tư i c a mình v kh i lư ng nư c ư c s d ng trên m t MT cà phê s n xu t ư c. ơn v ư c ch ng nh n ph i có ghi chép ngày ti n hành tư i và lư ng nư c s d ng và 6.B.3 C/P tư i âu. ơn v ư c ch ng nh n hàng năm ph i ánh giá nguy cơ ô nhi m do th c v t, hoá ch t hay cơ lý hay nhi m b n ngu n nư c tư i. 6.C.1 C Nư c tư i c n ư c phân tích nh kỳ theo k t qu ánh giá nguy cơ. Khi có k t qu khác bi t, nh ng ho t ng x lý ph i ư c ghi chép l i. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 14 of 27
 15. 15. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p 6.C Ch t lư ng nư c tư i Nư c th i chưa qua x lý không ư c x d ng trong tư i tiêu. Nư c th i ã ư c x lý ch có th ư cs d ng bón cho cà phê n u ch t lư ng nư c áp 6.C.2 P ng ư c yêu c u theo Tài li u Hư ng d n v S d ng an toàn nư c th i và Phân sinh h c cho nông nghiêp và thu s n do WHO xu t b n năm 2006. 6.D Cung c p nư c tư i 6.D.1 Nư c tư i ư c l y t ngu n b n v ng. C/P 6.D.2 N u có th c n tham kh o ý ki n c a các cơ quan ch c năng v m c khai thác nư c. C 7. THU C B O V TH C V T Các tiêu chí ính giá trong chương này liên quan n vi c l a ch n các s n ph m b o v th c v t; cách s d ng và b o qu n. Lo i và lư ng thu c b o v th c v t ưa vào s d ng c n ph i phù h p v i i u ki n th c t . Vi c s d ng ph i ư c ghi chép s sách. 7.A L a ch n và s d ng thu c b o v th c v t Ngư i có trách nhi m (ngư i s n xu t, ơn v ư c c p ch ng nh n hay cán b tư v n 7.A.1 k thu t) l a ch n thu c b o v th c v t và/ho c th c hi n các ho t ng IPM ph i C/P ch ng minh ư c năng l c và ki n th c chuyên môn. 7.A.2 Ngư i s n xu t không s d ng thu c b o v th c b c m Châu Âu, M và/ho c Nh t. C/P ơn v ư c c p ch ng nh n tham kh o danh m c M c dư lư ng hoá ch t t i a cho 7.A.3 phép (MRLs) áp d ng cho th trư ng nơi cà phê d nh bán n (k c th trư ng trong C nư c hay th trư ng qu c t ). Nhà s n xu t s d ng thu c b o v th c v t ít c h i nh t cho con ngư i, ng v t và 7.A.4 C/P th c v t. ơn v ư c c p ch ng nh n ch ư c dùng và c t tr thu c b o v th c v t ư c chính 7.A.5 C/P th c ăng ký và cho phép s d ng trong nư c i v i cây cà phê. N u t i nư c s n xu t không có h th ng ăng ký chính th c các s n ph m thu c b o v 7.A.6 th c v t, ngư i s n xu t áp d ng theo B Nguyên T c ng X Qu c t c a FAO v vi c C Phân ph i và S d ng Thu c tr sâu. T t c các thu c b o v th c v t dùng cho cà phê u ph i phù h p tr sâu b nh hay 7.A.7 tr c và ư c ki m ch ng (theo hư ng d n trên bao bì ho c c a cơ quan ăng ký chính C th c) T t c các lo i thu c b o v th c v t ph i ư c chu n b , pha tr n và s d ng theo 7.A.8 P hư ng d n trên bao bì. Vi c b o v cà phê kh i sâu b nh và c ph i ư c th c hi n v i lư ng thu c b o v th c 7.A.9 v t t i thi u thích h p. Lư ng thích h p là như nêu trên nhãn mác bao bì. C/P Vi c s d ng lư ng t i thi u ph i ư c ghi chép l i nêu rõ lý do m c can thi p. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 15 of 27
 16. 16. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p Nhà s n xu t c n xây d ng và th c hi n k ho ch ch ng nh n thu c khi s d ng thu c 7.A.10 b o v th c v t nhi u hơn m t l n trong m t chu kỳ v . C/P i u này m b o tính hi u qu c a thu c b o v th c v t. Nhà s n xu t áp d ng phương pháp IPM ư c công nh n nh ng nơi kh thi v m t k thu t. Nhà s n xu t bi t và có th cung c p b ng ch ng vi c th c hi n ít nh t m t trong nh ng ho t ng IPM dư i ây: 7.A.11 P - d phòng, gi m thi u, giám sát và can thi p - gi m s t n công c a sâu b nh - s d ng s n ph m có c t th p - s d ng s n ph m sinh h c nơi có th 7.B Ghi chép vi c s d ng ơn v ư c c p ch ng nh n ph i có m t danh sách y và ư c c p nh t t t c các 7.B.1 thu c b o v th c v t s d ng và/ho c lưu kho tuân th yêu c u nêu trong 7.A.1 - C 7.A.3. Các lo i thu c b o v th c v t mà nhà s n xu t s d ng và/ho c lưu kho trên khu v c s n xu t ph i ư c ghi chép s sách tuân th yêu c u c a 7.B.1 cùng nh ng thông tin 7.B.2 v tri u ch ng nhi m c và cách sơ c u t i ch liên quan n nh ng lo i thu c này. C/P Thông tin này c n ư c c p nh t hàng năm m b o có nêu nh ng thay i trong qui nh pháp lu t v thu c b o v th c v t c a qu c gia. M i s d ng thu c b o v th c v t ph i ư c ghi chép s sách bao g m nh ng thông tin: - ngày s d ng (ngày, tháng, năm) - nhãn hi u s n ph m (tên thương m i) và các thành ph n hoá ch t (tên và n ng ho t ch t) - s lư ng hay dung lư ng trên hecta, lô hay cánh ng 7.B.3 - ngày u tiên ư c phép thu hái P - th i gian ư c phép tái ti p c n khu v c phun thu c theo hư ng d n trên nhã mác - lý do s d ng (tên thông thư ng c a sâu b nh) - nêu lô, khu v c s d ng thu c (s hay code lô, a i m) - phương pháp dùng thu c và thi t b s d ng - ngư i s d ng thu c - tên ngư i khuy n cáo s d ng thu c này Nhà s n xu t ph i m b o m i ngư i trong trang tr i bi t khái ni m th i gian ư c phép tái ti p c n khu v c phun thu c. 7.B.4 P Ph i có bi n pháp thông báo tr c quan t i ch báo cho m i ngư i th i gian ư c tái ti p c n khu v c phun thu c. Ph i có hư ng d n rõ ràng t i ch cho m i ngư i tham gia s d ng thu c b o v th c v t. 7.B.5 P Không ư c phép s d ng thu c b o v th c v t trong vòng 5 mét xung quanh ngu n nư c. 7.C Thi t b s d ng Nhà s n xu t c n b o dư ng các thi t b s d ng thu c b o v th c v t (cơ gi i hay có 7.C.1 C/P mô tơ) trong i u ki n t t m b o thi t b ho t ng t t. ơn v ư c c p ch ng nh n c n m b o thi t b s d ng thu c b o v th c v t (cơ gi i 7.C.2 C hay có mô tơ) ư c ki m nh hàng năm. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 16 of 27
 17. 17. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p 7.D Lo i b h p ch t th a tránh nhi m c ngu n nư c, h p ch t th a c a thu c b o v th c v t hay nư c súc r a thùng ng hoá ch t ph i ư c lo i b tuân th nh ng qui nh dư i ây: theo quy chu n qu c gia n u có, n u không có thì theo qui nh trong tiêu chí 7.D.2 và 7.D.1 P 7.D.3 s d ng cho cây chưa ư c dùng thu c nhưng không vư t quá li u khuy n cáo và có ghi 7.D.2 P chép l i nh ng l n như v y như vi c s d ng thông thư ng vùng ư c xác nh là t không canh tác, ph i m b o ây là ho t ng h p 7.D.3 P pháp và ư c ghi chép l i như m t ho t ng bình thư ng 7.E V n chuy n, b o qu n, s d ng và pha tr n Ngư i s n xu t ph i m b o vi c v n chuy n thu c b o v th c v t ư c th c hi n m t 7.E.1 C/P cách an toàn. Lưu ý gi m thi u nh ng nguy cơ cho con ngư i, th c ph m và môi trư ng. Ngư i s n xu t ph i b o qu n các s n ph m thu c b o v th c v t như sau: 7.E.2 xác nh rõ dùng cho cây tr ng gì. P/S tuân th theo hư ng d n ghi trên bao bì và các quy nh liên quan c a qu c gia, khu v c 7.E.3 P/S và a phương. b o qu n trong b o bì hay óng gói nguyên g c và ư c óng l i c n th n thu c 7.E.4 không b ra. Khi bao bì nguyên g c b v hay hư h ng ph i sang bao bì khác thì P/S bao bì m i ph i có y thông tin c a bao bì g c. 7.E.5 thu c d ng b t hay h t luôn ư c x p trên thu c d ng l ng. P/S i v i nơi b o qu n thu c b o v th c v t ( c bi t v i lo i có nguy cơ nh hư ng t i s c kho và an toàn c a con ngư i và môi trư ng): ph i có k t c u m b o và an toàn. ư c thông gió t t và ph i m b o nhãn mác 7.E.6 P/S thu c có th c ư c rõ ràng. 7.E.7 ph i ư c làm b ng v t li u ch ng cháy như kim lo i, bê tông, thép hay g ch. P/S 7.E.8 ph i có giá ng làm b ng v t li u không th m hút như nh a, kính hay kim lo i. P/S ph i ư c khoá và ch có nh ng ngư i có th ch ng minh ã ư c ào t o chính th c v 7.E.9 P/S s d ng an toàn thu c b o v th c v t ư c vào kho 7.E.10 ph i có bi n báo nguy hi m ư c tc nh và d th y trên ho c g n c a vào kho P/S 7.E.11 ph i ư c t xa d ng c , máy xay xát cà phê và cà phê thu ho ch, cà phê ã ch bi n. P/S có th thu ư c lư ng thu c b rò r hay ư c bao che v i dung lư ng bao che 110% c a 7.E.12 t ng lư ng lưu kho. i u này nh m m b o không có b t c s dò r , th m ng m hay P/S lan nhi m ra ngoài kho b o qu n © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 17 of 27
 18. 18. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p Khi pha tr n thu c b o v th c v t ph i có y thi t b cân o phù h p vi c pha 7.E.13 P tr n và rót ư c th c hi n theo ch d n. Khi b o qu n và pha tr n, c n ph i có quy trình và các phương ti n c p c u phòng trư ng h p ngư i s d ng thu c b ti p xúc hay nhi m c v i thu c b o v th c v t dò 7.E.14 P/S r . Qui trình và trang b này ph i tr c quan và luôn có s n trong vòng 10 m t i nơi b o qu n. 7.F Bao bì thu c b o v th c v t ã qua s d ng Ngư i s n xu t không s d ng l i bao bì thu c b o v th c v t ã qua s d ng dư i b t 7.F.1 P c hình th c gi. Ngư i s n xu t c n r a bao bì thu c b o v th c v t ã qua s d ng ba l n b ng nư c (n u có thì r a b ng thi t b r a áp l c có trong thi t b phun thu c). 7.F.2 Ngư i s d ng c n nư c r a bao bì ã qua s d ng vào bình ch a c a thi t b phun P thu c. Sau khi r a, bao bì ã qua s d ng c n ư c tiêu hu tránh s d ng l i Ngư i s n xu t b o qu n, ánh d u và qu n lý bao bì ã qua s d ng m t cách c n th n và an toàn cho n khi chúng ư c thu gom. 7.F.3 P i u này ư c th c hi n theo các qui nh c a h th ng thu gom. N u s d ng h th ng thu gom và x lý chính th c, c n ghi chép vi c tham gia này. Ngư i s n xu t x lý bao bì thu c b o v th c v t theo m t trong nh ng cách dư i ây: - qua h th ng thu gom và x lý chính th c HAY 7.F.4 - tuân th t t c các qui nh liên quan HAY P - theo cách gi m thi u vi c ti p xúc và nguy hi m cho con ngư i, môi trư ng và các lo i th c ph m 7.G Thu c b o v th c v t quá h n s d ng Ngư i s n xu t b o qu n, ánh d u và qu n lý thu c b o v th c v t quá h n s d ng 7.G.1 m t cách c n th n và an toàn. Khu v c b o qu n thư ng xuyên ư c làm s ch và/ho c P/S t y c trách nhi m c. Ngư i s n xu t x lý thu c b o v th c v t quá h n s d ng theo m t trong nh ng cách dư i ây: - qua h th ng thu gom và x lý chính th c HAY 7.G.2 P/S - tuân th t t c các qui nh liên quan HAY - theo cách gi m thi u vi c ti p xúc và nguy hi m cho con ngư i, môi trư ng và các lo i th c ph m 8. THU HO CH B o m b o v sinh trong quá trình thu ho ch là t i quan tr ng nh m h n ch s hình thành n m m c (OTA) và nh ng tác ng tiêu c c lên ch t lư ng c a cà phê thành ph m và s c kho c a ngư i tiêu dùng cu i cùng. 8.A Phân tích r i ro trong thu ho ch ơn v ư c ch ng nh n th c hi n phân tích r i ro v v sinh và an toàn th c ph m liên 8.A.1 quan n các ho t ng thu ho ch. C Phân tích này ư c xem xét l i hàng năm. D a trên phân tích r i ro (8.A.1), ơn v ư c ch ng nh n xây d ng và tri n khai m t k 8.A.2 ho ch hành ng nh m m b o v sinh và an toàn th c ph m trong quá trình thu ho ch. C Ngư i ch u trách nhi m th c hi n ư c nêu trong k ho ch này. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 18 of 27
 19. 19. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p h n ch vi c hình thành n m m c, ngư i s n xu t c n h n ch vi c ti p xúc qu cà 8.A.3 P phê sau thu hái v i b t c ngu n có th nhi m n m m c nào. 8.B D ng c o lư ng cà phê thu ho ch Ngư i s n xu t m b o các d ng c o lư ng ư c s d ng xác nh tr ng lư ng hay 8.B.1 P kh i lư ng cà phê ư c ki m nh hay xác nh n hàng năm. 9. CH BI N S N PH M SAU THU HO CH B o m b o v sinh trong quá trình ch bi n sau thu ho ch là t i quan tr ng nh m h n ch s hình thành n m m c (OTA) và nh ng tác ng tiêu c c lên ch t lư ng c a cà phê khi s d ng và s c kho c a ngư i tiêu dùng cu i cùng. 9.A Phân tích r i ro trong ch bi n sau thu ho ch ơn v ư c ch ng nh n th c hi n phân tích r i ro v v sinh và an toàn th c ph m liên 9.A.1 quan n cơ s ch bi n sau thu ho ch. C Phân tích này ư c xem xét l i hàng năm. D a trên phân tích r i ro (9.A.1), ơn v ư c ch ng nh n xây d ng và tri n khai m t k ho ch hành ng nh m m b o v sinh và an toàn th c ph m trong các cơ s ch bi n 9.A.2 C sau thu ho ch. Ngư i ch u trách nhi m th c hi n ư c nêu trong k ho ch này ơn v ư c ch ng nh n c n duy trì cơ s ch bi n sau thu ho ch và trang trang thi t b 9.A.3 s ch s và ư c b o dư ng t t nh m tránh b nhi m n m m c, hoá ch t và suy gi m ch t C lư ng. ơn v ư c ch ng nh n h n ch vi c ti p c n c a gia súc và các phương ti n nh m tránh 9.A.4 nhi m b n. T t c các l i vào toà nhà hay thi t b mà gia súc hay các phương ti n có th C/P vào c n ư c b o v t t gia súc và các phương ti n không th vào. Ngư i s n xu t hay ơn v ư c ch ng nh n (tái) s d ng càng nhi u càng t t các ph ph m cà phê như v qu , v tr u và v thóc làm phân bón, t mùn hay ngu n nhiên 9.A.5 C li u. N u có th , các ch t r n t h th ng l c nư c nên ư c tái s d ng làm phân bón. 9.B Ch bi n ư t ơn v ư c ch ng nh n xây d ng và th c hi n m t k ho ch hành ng v nư c. M c 9.B.1 ích c a k ho ch hành ng này nh m (tái) s d ng nư c m t cách hi u qu và gi m C thi u lư ng nư c s d ng trong ch bi n. ơn v ư c ch ng nh n ch s d ng nư c s ch cho quá trình xát v , r a và lên men cà 9.B.2 C phê. ơn v ư c ch ng nh n ph i x lý nư c b nhi m b n t quá trình ch bi n ư t gi m 9.B.3 C thi u tác ng tiêu c c t i môi trư ng và ngu n nư c. 9.C Ch bi n khô h n ch s hình thành n m m c, ngư i s n xu t luôn ph i h n ch vi c ti p xúc c a 9.C.1 C/P qu cà phê khô v i b t c ngu n có th nhi m n m m c nào. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 19 of 27
 20. 20. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p 9.D Xay xát, b o qu n và v n chuy n Ngư i s n xu t ph i m b o trong quá trình b o qu n cà phê, có các bi n pháp qu n lý 9.D.1 m và v sinh thích h p. P i u này cũng áp dung i v i xư ng xay xát. Ngư i s n xu t ph i s d ng nh ng bi n pháp áng tin c y o m c a cà phê nhân khô. 9.D.2 P Thi t b hay d ng c xác nh m ph i ư c ki m nh. Lưu gi văn b ng. ơn v ư c ch ng nh n m b o cà phê nhân không b làm ư t trong quá trình b c d và 9.D.3 C v n chuy n. T NG CÁC TIÊU CHÍ B T BU C C A CÁC CHƯƠNG 3 – 9 49 68 75 80 S CÁC TIÊU CHÍ B T BU C PH I TUÂN TH S CÁC TIÊU CHÍ B T BU C KHÔNG ÁP D NG T ng c a các tiêu chí b t bu c ph i tuân th và các tiêu chí b t bu c không áp d ng ph i b ng t ng các tiêu chí b t bu c c a ph n này. T NG S CÁC TIÊU CHÍ B SUNG 38 19 12 7 S CÁC TIÊU CHÍ B SUNG C N T Ư C ánh d u vào ô theo th c t áp d ng c a ơn v khi ch ng nh n ơn v ư c ch ng nh n có áp d ng các chương v tư i tiêu và vư n ươm 4 3 2 2 ơn v ư c ch ng nh n có áp d ng các chương v tư i tiêu (nhưng không áp d ng chương v 3 2 0 0 vư n ươm) ơn v ư c ch ng nh n có áp d ng chương v vư n ươm (nhưng không áp d ng chương v 2 2 1 1 tư i tiêu) ơn v không áp d ng chương tư i tiêu và vư n ươm. 1 1 0 0 S CÁC TIÊU CHÍ B SUNG TUÂN TH N u m t tiêu chí b sung không áp d ng, KHÔNG vì th mà gi m s các tiêu chí b sung c n t ư c. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 20 of 27
 21. 21. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p 10. QUY N L I C A NGƯ I LAO NG, S C KH E VÀ AN TOÀN LAO NG Chương này c p n nh ng v n v s c kho , an toàn lao ng và phúc l i cho các thành viên nhóm và công nhân. M t công nhân là ngư i làm vi c cho m t trang tr i hay m t cơ s ch bi n, có th là lao ng dài h n hay mùa v , là nh ng ngư i ư c tr công cho lao ng c a mình. 10.A Qu n tr r i ro i u ki n lao ng ơn v ư c c p ch ng nh n ph i ti n hành ánh giá r i ro v s c kho và an toàn lao 10.A.1 C ng i v i các b ph n s n xu t và/ho c ch bi n. D a trên ánh giá r i ro (xem 10.A.1), ơn v ư c c p ch ng nh n xây d ng và tri n 10.A.2 khai k ho ch hành ng nh m tăng cư ng i u ki n s c kho và an toàn lao ng t i C t t c các ơn v s n xu t và/ho c ch bi n. ơn v ư c c p ch ng nh n ch nh m t ngư i ch u trách nhi m i u ph i các ho t 10.A.3 C ng nâng cao nh n th c và ào t o v quy n l i c a ngư i lao ng. ơn v ư c c p ch ng nh n t ch c các bu i h p nh kỳ gi a ngư i ch u trách nhi m v i nh ng thành viên nhóm/công nhân th o lu n v nh ng quan tâm c a ngư i lao 10.A.4 C ng v v n s c kho , an toàn lao ng và phúc l i xã h i m t cách c i m . C n lưu gi ghi chép v nh ng bu i h p như v y. 10.B T p hu n v s c kho và an toàn lao ng D a trên ánh giá r i ro (10.A.1), thành viên nhóm/công nhân c n ư c tham gia t p hu n y v s c kho và quy trình an toàn lao ng. Vi c ào t o này bao g m 10.B.1 qu n lý các ch t c h i, các thi t b và/ho c máy móc ph c t p và nguy hi m. T p C/P hu n này c n ư c l p l i i v i nh ng thành viên nhóm/công nhân m i hay m i ư c phân công nhi m v . ơn v ư c c p ch ng nh n c n c p nh t nh ng ghi chép v công tác t p hu n. 10.B.2 C Nh ng ghi chép này nêu rõ ngày và lo i cũng như ch ào t o ơn v ư c c p ch ng nh n c n m b o luôn có ít nh t m t ngư i ư c t p hu n v 10.B.3 sơ c p c u có th h tr các thành viên nhóm/công nhân có m t khu v c trung tâm C khi ang di n ra các ho t ng s n xu t, ch bi n và b o dư ng. 10.C Cơ s , trang thi t b y t và an toàn lao ng và qui trình c u h Trách nhi m c a ơn v ư c ch ng nh n là ph i m b o t t c công nhân hi u và th c hi n theo qui trình v i u ki n lao ng an toàn và m b o s c kho và có th ti p c n t t nh t v i công tác c p c u y t cơ b n. ơn v ư c ch ng nh n ph i có H p thu c sơ c u (v i v t d ng và thu c còn trong h n 10.C.1 C s d ng) và có th ti p c n t i t t c các i m trung tâm và nơi ch bi n. ơn v ư c c p ch ng nh n ph i có môt quy trình x lý tai n n và c p c u b ng văn b n có nêu: -b n trang tr i hay a ch trang tr i; 10.C.2 - c n liên h v i ai; C - ph i x lý th nào trong nh ng tình hu ng như v y, - a i m có thi t b liên l c, - m t danh m c ư c c p nh t nh ng s i n tho i kh n c p © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 21 of 27
 22. 22. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p ơn v ư c c p ch ng nh n c n quan tâm nêu quy trình x lý tai n n và trư ng h p 10.C.3 C kh n c p liên quan nv n phòng ch ng HIV/AIDS. ơn v ư c ch ng nh n m b o công nhân dài h n và cán b giám sát công nhân th i v ph i n m v ng qui trình qu n lý tai n n và c p c u theo tiêu chí 10.C.2. ơn v ư c 10.C.4 C ch ng nh n ph i treo b ng thông báo v qui trình qu n lý tai n n và c p c u m t cách tr c quan và rõ ràng t i t t c các a i m trung tâm và nơi ch bi n. ơn v ư c ch ng nh n ph i xác nh nh ng tai n n ti m n t i a i m trung tâm và 10.C.5 C nơi ch bi n v i nh ng bi n báo và bi u tư ng c nh và rõ ràng. C n cung c p nh ng i u ki n c bi t m b o s c kho và an toàn cho nh ng 10.C.6 C ngư i công nhân tàn t t t i nơi làm vi c. 10.D Qu n lý s d ng thu c b o v th c v t, qu n áo và thi t b b o h T t c các thành viên nhóm/công nhân s d ng thu c b o v th c v t c h i ph i m c và ư c trang b qu n áo và thi t b b o h còn s d ng t t. 10.D.1 P i v i các s n ph m t làm và/hay s n ph m truy n th ng, i u này ư c áp d ng b t c khi nào có nguy cơ n s c kho . ơn v ư c ch ng nh n ph i m b o và có th ch ng minh t t c các thành viên 10.D.2 nhóm/công nhân tham gia có m c và s d ng qu n áo trang b b o h theo úng cách P khi s d ng các s n ph m b o v th c v t. Qu n áo và trang b b o h ư c b o qu n riêng không cùng nơi b o qu n thu c b o v 10.D.3 P th c v t và nơi thông gió t t. Qu n áo b o h ph i ư c gi t s ch thư ng xuyên. Nh ng hư h ng không th s a ch a 10.D.4 ư c ph i ư c lo i b . P Nh ng b o h dùng 1 l n ph i ư c hu b sau 1 l n s d ng. ơn v ư c ch ng nh n ph i m b o toàn b các thành viên nhóm/công nhân thư ng 10.D.5 xuyên tham gia s d ng thu c b o v th c v t c h i ư c ki m tra s c kho nh kỳ C hàng năm. Ph n có mang và ang cho con bú, ngư i dư i 18 tu i không tham gia s dung thu c 10.D.6 P b o v th c v t. 10.E V sinh và duy trì i u ki n v sinh t t ơn v ư c ch ng nh n ph i hư ng d n t t c các thành viên nhóm/công nhân v các v n v sinh cơ b n. Nh ng hư ng d n v v sinh ph i ư c treo, trình bày m t cách 10.E.1 C tr c quan: s d ng nh ng bi u tư ng (tranh nh) rõ ràng hay s d ng ngôn ng ph c p i v i a s lao ng. ơn v ư c ch ng nh n ph i trang b cho t t c thành viên nhóm/công nhân i u 10.E.2 ki n/nơi r a tay và nhà v sinh xung quanh khu v c sinh s ng và ăn u ng và nơi c n C thi t t i khu làm vi c. Nhà s n xu t ph i th c hi n y các bi n pháp ki m soát côn trùng chúng không 10.E.3 xâm h i vào khu v c sinh s ng và ăn c a công ng cũng như khu v c s n xu t và C ch bi n. Vi c s d ng b y c n ư c ghi chép l i. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 22 of 27
 23. 23. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p ơn v ư c ch ng nh n ph i m b o a i m s n xu t và ch bi n cũng như khu v c sinh s ng và ăn c a c ng ng không có rác. 10.E.4 C ơn v ư c ch ng nh n ph i dành khu v c riêng lưu gi các lo i rác, xác nh và phân lo i rác khác nhau. 10.F Quy n l i c a ngư i lao ng ơn v ư c ch ng nh n ph i tuân th m t s công ư c c a T ch c Lao ng Qu c t ILO. ơn v ư c ch ng nh n ph i có ghi chép tình hình khái quát v lao ng (bao g m công nhân mùa v và nhà th u ph ). i v i lao ng dài h n, ghi chép t i thi u c p n tình hình chung bao g m tên 10.F.1 C y (gi i tính), ngày sinh hay tu i, ngày b t u làm vi c, th i gian tuy n d ng. i v i lao ng mùa v , ghi chép t i thi u v tình hình chung bao g m s lao ng mùa v , ngày sinh hay tu i, ti n công và thanh toán T do tham gia hi p h i và quy n m c c t p th T t c công nhân ph i có quy n thành l p và/ho c tham gia m t t ch c theo s l a ch n c a h . ơn v ư c ch ng nh n và thành viên nhóm không ư c dư i b t c hình th c nào 10.F.2 C c n tr vi c ho t ng hi u qu c a nh ng t ch c như v y. i di n c a t ch c không b phân bi t i x và ư c ti p c n v i các thành viên c a t ch c t i nơi làm vi c. (Tham kh o Công ư c s 87 c a ILO v T do Hi p h i) T t c lao ng có quy n th c hi n m c c t p th . 10.F.3 C (Tham kh o Công ư c s 98 c a ILO v Quy n T ch c và M c c t p th ) Bóc l t lao ng ơn v ư c ch ng nh n không ư c s d ng lao ng b ép bu c, ràng bu c hay không t nguy n. ơn v ư c ch ng nh n và thành viên không ư c yêu c u công nhân cam k t t c c hay gi gi y t tuỳ thân hay gi l i m t ph n ti n lương, l i ích hay tài s n c a công nhân b t bu c công nhân l m vi c t i trang tr i. 10.F.4 C/P Công nhân ư c t do b vi c sau khi ã ưa ra thông báo thích h p. V ch ng và con cái c a công nhân h p ng không có nghĩa v làm vi c trên trang tr i. (Tham kh o Công ư c s 29 c a ILO v Bóc l t lao ng và Công ư c s 105 v Bãi b Bóc l t lao ng) Lao ng tr em Tr em và ngư i chưa trư ng thành (dư i 18 tu i) không ư c th c hi n các công vi c nguy hi m hay b t c công vi c gây t n h i n phát tri n cơ th , tâm lý và tinh th n c a chúng. Chúng không ư c làm vi c t i nh ng a i m nguy hi m, trong nh ng hoàn c nh 10.F.5 C/P không an toàn cho s c kho , ban êm, hay ti p xúc v i các ch t hay thi t b nguy hi m, cũng như không mang vác n ng. Chúng không b ti p túc v i b t c hình th c nào c a các t n n và không có b ng ch ng v buôn bán lao ng, lao ng tr em ép bu c. Tr em dư i 15 tu i không b tuy n d ng làm lao ng dài h n hay lao ng mùa v . N u pháp lu t a phương qui nh tu i t i thi u cao hơn, m c tu i cao hơn này s ư c 10.F.6 áp d ng. C/P (Tham kh o Công ư c s 138 c a ILO v tu i lao ng t i thi u và Công ư c s 182 v Lao ng tr em) © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 23 of 27
 24. 24. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p Phân bi t ix ơn v ư c ch ng nh n/thành viên nhóm không khuy n khích phân bi t i x trong tuy n d ng, tr lương, ti p c n ào t o, b t, nâng lương, thôi vi c và hư ng các l i ích d a trên gi i tính, ch ng t c, ng c p, dân t c, m u da, nh hư ng v gi i, thành 10.F.7 viên h i oàn, tình tr ng hôn nhân, ngu n g c qu c t ch, m c tàn t t, tôn giáo và C nh ki n chính tr . (Tham kh o Công ư c ILO 111 v Phân bi t ix ) Th i gian làm vi c S gi làm vi c t i a trong m t tu n bình thư ng là 48 gi ho c ít hơn n u pháp lu t qu c gia hay a phương hay tho ư c t p th lao ng qui nh như v y. ơn v ư c 10.F.8 C ch ng nh n ph i ghi chép s gi lao ng c a t ng ngư i. (Tham kh o Công ư c s 1 c a ILO v S gi Làm vi c) Làm thêm gi : - luôn là s t nguy n và - ư c tr công theo các tiêu chu n ngành và qui nh c a pháp lu t và 10.F.9 C - không vư t quá 12 gi m t tu n và - không ư c yêu c u thư ng xuyên Công nhân ư c hư ng ít nh t 1 ngày ngh trong m i 7 ngày Công nhân không làm vi c quá 5 gi liên t c mà không ư c ngh gi i lao t i thi u m t n a gi . 10.F.10 Bên c nh ó, ph n i làm sau khi sinh con ư c hư ng hai l n ngh gi a gi hàng C ngày trong m t th i gian ư c tho thu n theo các tiêu chu n ngành và qui nh pháp lu t. Khi yêu c u làm vi c thêm gi , công nhân ph i ư c thông báo trư c. Công nhân làm 10.F.11 vi c thêm gi có i u ki n s d ng phương ti n i l i an toàn v nhà theo ca làm thêm C gi . Ti n công và h p ng Công nhân (dài h n và th i v ) ư c tr t ng ti n công theo lu t pháp và tho ư c 10.F.12 ngành n u qui nh nào qui nh cao hơn. P Không ư c tr lương vì m c ích x ph t. Công vi c gi ng nhau ư c tr công như nhau. 10.F.13 C/P (Tham kh o Công ư c s 100 c a ILO v Tr lương công b ng.) Ti n công (g m c ti n công làm thêm gi ) ư c ghi chép và rõ ràng i v i công nhân và ư c tr theo cách th c thu n ti n cho h . 10.F.14 Bên c nh ó, v i công nhân dài h n, c n có h p ng/tho thu n tuy n d ng theo ó C cung c p nh ng thông tin chi ti t v các i u ki n lao ng, bao g m chi ti t các thành ph n c a ti n công và các l i ích ư c hư ng. Các i u kho n v chăm sóc bà m và tr em. Công nhân ư c hư ng t t c các i u ki n v b o v bà m và ph n theo qui nh 10.F.15 c a pháp lu t. Không có s phân bi t i x v i ph n ngh , gi m ti n công hay C giáng ch c. © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 24 of 27
 25. 25. B Nguyên t c UTZ CERTIFIED Good Inside Tháng 1. 2009 thanh tra NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Nº TIÊU CHÍ THANH TRA C p ix tôn tr ng i v i công nhân ơn v ư c ch ng nh n và nhân viên không s d ng s tr ng ph t th ch t, áp b c v 10.F.16 tinh th n và tâm lý, lăng m b ng l i nói hay th ch t, l m d ng tình d c hay b t c C/P hình th c áp b c nào khác t i nơi làm vi c. ơn v ư c ch ng nh n khuy n khích s tham gia bình ng c a ngư i dân t c thi u 10.F.17 s /nh ng ngư i khuy t t t trong công ty, c bi t trong vi c tuy n d ng, tham gia C qu n lý và là thành viên m t u ban. ơn v ư c ch ng nh n cho phép các gia ình s ng trên a bàn s n xu t ư c t do 10.F.18 C th hi n các c trưng văn hoá như m c qu n áo c trưng, âm nh c, ngôn ng , th c ăn truy n th ng và s n ph m th công. ơn v ư c ch ng nh n c n xác nh c th , mô t và b o t n các khu v c sinh ho t 10.F.19 C ng ng, a danh văn hoá hay tôn giáo có ý nghĩa trên trang tr i. 10.G i u ki n tuy n d ng c a công nhân Nhà V i t t c công nhân s ng trong khu v c s n xu t và ch bi n, ơn v ư c ch ng nh n 10.G.1 ph i cung c p nơi s ch và an toàn (có th khoá ư c). C C n quan tâm c bi t n i u ki n v sinh và nư c sinh ho t s ch. ơn v ư c ch ng nh n b trí nơi có vách ngăn gi a các h gia ình và n u ư c, 10.G.2 C ư c cung c p i n Giáo d c ơn v ư c ch ng nh n khuy n khích tr em con công nhân s ng trên trang tr i tu i ti u h c n trư ng. 10.G.3 C Các bi n pháp như, các bu i h p nâng cao nh n th c v i các b c cha m c n ư c ghi chép l i N u nhà nư c ho c cha m tr em không có phương ti n ưa tr n trư ng, ơn v ư c ch ng nh n h tr vi c n trư ng an toàn cho tr em s ng trong trang tr i n u 10.G.4 C trư ng h c quá xa tr i b , ho c t ch c vi c h c chính th c cho tr c p tương ương. N u ơn v ư c ch ng nh n t ch c trư ng h c ngay trên a bàn, thì c n có các 10.G.5 phòng h c an toàn và thích h p, v i giáo viên trình . Vi c tham gia h c t p c a tr C c n ư c c n ư c ghi l i. ơn v ư c ch ng nh n khuy n khích vi c tăng cư ng h c t p c a ngư i lao ng s ng 10.G.6 trên a bàn và gia ình h , khuy n khích tr t t nghi p ti u h c ti p t c h c lên n a và C khuy n khích ho t ng xoá mù ch trong ngư i lao ng. H tr yt ơn v ư c ch ng nh n m b o vi c m i ngư i lao ng và gia ình h có th ti p c n ư c v i d ch v c p c u hay d ch v chăm sóc s c kho thư ng xuyên, bao g m c 10.G.7 C chăm sóc s c kho sinh s n. (Tham kh o Công ư c s 184 c a ILO v S c kho và An toàn trong Nông nghi p) ơn v ư c ch ng nh n t o i u ki n tri n khai các chương trình giáo d c v v sinh, 10.G.8 dinh dư ng và các v n khác giúp c i thi n s c kho nói chung c a ngư i lao ng C s ng trên a bàn và gia ình h . © UTZ CERTIFIED Good Inside 2009. Page 25 of 27

×