Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

151103 dipecho tot, environmental protection, drr, and pesticide use training workshop report

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
1
ບົດລາຍງານການເຝຶກອົບຮົມ
ສະຖານທີ່ : ຫ້ອງປະຊຸມຊ້ນສອງຂອງພະແນກຍຸດຕິທໍາແຂວງເຊກອງ
ໄລຍະເວລາ: ວນພຸດ 14 ຕຸລາ - ວນສຸກ 16 ຕຸລາ 2015
...
2
ສາລະບານ (Table of Content)
1. ບົດສະເໜ……………………………………………………………………………………… 3
2. ສະຖານທີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເຝຶກອົບຮົມ…………………...
3
1. ບົດສະເໜ (Introduction)
ໂຄງການຫຸດຜີ່ ອນໄພພິບດແຂວງເຊກອງ (Scaling-Up Community Based Disaster Risk Reduction
Project in ...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Newsleter doe I
Newsleter doe I
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 79 Publicité

151103 dipecho tot, environmental protection, drr, and pesticide use training workshop report

Télécharger pour lire hors ligne

Environment, Disaster Risk Reduction, Pesticide use, and Training of Trainer

Environment, Disaster Risk Reduction, Pesticide use, and Training of Trainer

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par phetsoulaphonh choulatida (20)

Publicité

151103 dipecho tot, environmental protection, drr, and pesticide use training workshop report

 1. 1. 1 ບົດລາຍງານການເຝຶກອົບຮົມ ສະຖານທີ່ : ຫ້ອງປະຊຸມຊ້ນສອງຂອງພະແນກຍຸດຕິທໍາແຂວງເຊກອງ ໄລຍະເວລາ: ວນພຸດ 14 ຕຸລາ - ວນສຸກ 16 ຕຸລາ 2015 ຂຽນໂດຍ: ເພດສຸລະພົນ ຈຸລະຖິດາ ຊີ່ ຽວຊານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານປີ່ າໄມ້ ແລະ ສິີ່ ງແວດລ້ອມ ອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະຈໍາ ສ.ປ.ປ.ລາວ 17 ຕຸລາ 2015 Funded by: EU & CARE ການເຝຶກຮົມຄູເຝຶກ, ການປົກປກຮກສາສິີ່ ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດຂ້ນຊຸມຊົນ, ແລະ ຜົນຮ້າຍຈາກການນໍາໃຊ້ສານເຄມເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກໍາ
 2. 2. 2 ສາລະບານ (Table of Content) 1. ບົດສະເໜ……………………………………………………………………………………… 3 2. ສະຖານທີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເຝຶກອົບຮົມ……………………………………………… 4 3. ສໍາມະນາກອນເປົ້າໝາຍທີ່ ເຂົ້າເຝຶກອົບຮົມ……………………….……………………………… 4 4. ການເປດພິທຂອງປະທານ……………………………………………………………………… 5 5. ການດໍາເນນການເຝຶກ, ຄົ້ນຄວ້າສົນທະນາ, ແລະ ທົດລອງລົງຝຶກຕົວຈິງໃນບ້ານ……….………… 5 6. ການວາງແຜນເພີ່ ອໄປຈດຕ້ງປະຕິບດ…………………………………………………………… 12 7. ການສະຫຸບ ແລະ ປິດພິທຂອງປະທານ………………………………………………………… 16 8. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ………………………………..………………………………………… 17
 3. 3. 3 1. ບົດສະເໜ (Introduction) ໂຄງການຫຸດຜີ່ ອນໄພພິບດແຂວງເຊກອງ (Scaling-Up Community Based Disaster Risk Reduction Project in Sekong) ແມີ່ ນເຊນສນຍາກບ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດດການສງຄົມ ແຂວງເຊກອງ, ເຊິີ່ ງໂຄງການດີ່ ງກີ່ າວໄດ້ຈດຕ້ງປະຕິບດໃນໄລຍະທໍາອິດແຕີ່ ປ 2013 ຫາ 2015 ແລະ ໂຄງການໄດ້ຜນ ຂະຫຍາຍ ໄປຮອດປ 2017. ໃນນ້ນ, ໂຄງການດີ່ ງກີ່ າວມຫາຍຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜບສະໜູນ (EU and Luxembourg) ໃນສອງຜູ້ໃຫ້ທນນ້ ມບ້ານເປົ້າໝາຍທງໝົດ 24 ບ້ານ. ແຕີ່ ວີ່ າສໍາລບໂຄງການ LAO175: DPECHO ມເປົ້າໝາຍພດທະນາພຽງແຕີ່ ໃນ 14 ບ້ານເທົີ່ ານ້ນ ຢູີ່ ໃນສາມເມອງ (ລະມາມ, ກະລມ, ແລະ ດາກຈຶງ) ແລະເລີ່ ມຈດຕ້ງປະຕິບດໂຄງການມາແຕີ່ ວນທ 1 ເດອນມງກອນ ປ 2015 ແລະ ຈະສ້ນສຸດ ໂຄງການໃນວນທ 31 ເດອນທນວາ ປ 2015. ໃນນ້ນ, ຍງມບາງກິດຈະກໍາທີ່ ຕ້ອງຮບດີ່ ວນຈດຕ້ງປະຕິບດໃນ ຂ້ນຊຸມຊົນກີ່ ອນປິດໂຄງການ. ແຕີ່ ໂຄງການດີ່ ງກີ່ າວພາຍໃຕ້ຜູ້ໃຫ້ທນ (Luxembourg)ຈະສບຕໍີ່ ຮອດ ທ້າຍປ 2017 ໃນອກ 10 ບ້ານທີ່ ເຫອ. ຈຸດປະສົງຂອງການໃຫ້ການເຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ງນ້ ແມີ່ ນໜີ່ ງໃນແຜນງານເສມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກີ່ ຄູີ່ ຮີ່ ວມງານພາກລດ ເພີ່ ອຮບປະກນໄດ້ຄວາມຍນຍົງຂອງໂຄງການພາຍຫງສ້ນສຸດພາລະກິດ. ການເຝຶກອົບຮົມ ແມີ່ ນໄດ້ເນ້ນໃສີ່ 4 ຫົວຂໍ້ຫກຄ: ການເປນຄູເຝຶກ, ການປົກປກຮກສາສິີ່ ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດ ຂ້ນຊຸມຊົນ, ແລະ ຜົນຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຢາປາບສດຕູພດ. ຫກຈາກສໍາເລດການເຝຶກອົບຮົມແລ້ວ, ຄູີ່ ຮີ່ ວມງານ ພາກລດ ຈະໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນ ແລະ ວິທການໄປຈດຕ້ງປະຕິບດໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຫຸດຜີ່ ອນ ໄພພິບດແຂວງເຊກອງ ຢູີ່ ໃນ ສາມເມອງ (ລະມາມ, ກະລມ, ແລະ ດາກຈຶງ) ໂດຍຜີ່ ານ ການເຝຶກອົບຮົມຢູີ່ ໃນ ແຕີ່ ລະບ້ານ ເພີ່ ອປູກຈິດສໍານຶກແກີ່ ຊຸມຊົນໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຕໍີ່ ຜູ້ອີ່ ນໄດ້ໂດຍພ້ນຖານ. ໃນນ້ນ, ຄູເຝຶກແມີ່ ນມາຈາກ ແຜນງານຄຸ້ມຄອງປີ່ າໄມ້ ແລະ ສິີ່ ງແວດລ້ອມ ຂອງອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະ ຈໍາ ສ.ປ.ປ ລາວ ເຊິີ່ ງແມີ່ ນ ທີ່ ານ ເພດສຸລະພົນ ຈຸລະຖິດາ ທງເປນ ຫົວໜ້າໂຄງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານປີ່ າໄມ້ທີ່ ດ (GOFOGO - Good Forest Governance project) ກໍາລງດໍາເນນກິດຈະກໍາໂຄງການຢູີ່ ໃນ 6 ແຂວງ (ຜົ້ງ ສາລ, ຫວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຄໍາມີ່ ວນ, ຈໍາປາສກ, ແລະ ເຊກອງ), ຮີ່ ວມກບບນດາ ສະມາຄົມ ແລະ ອົງ ການຈດຕ້ງສາກົນທີ່ ເປນຄູີ່ ຮີ່ ວມພດທະນາທີ່ ເຮດວຽກໃນ 8 ເມອງ (ເມອງສິງ, ເມອງຍອດອູ, ເມອງສໍາພນ, ເມອງຫ້າ, ເມອງນາໝໍ້, ເມອງມະຫາໄຊ, ເມອງມົນລະປະໂມກ, ແລະ ເມອງດກຈຶງ). ສະນ້ນ, ໜ້າວຽກຂອງ ສອງໂຄງການນ້ ແມີ່ ນມຄວາມສອດຄີ່ ອງ ແລະ ສະໜບສະໜູນກນ, ຈີ່ ງໄດ້ມການແລກປີ່ ຽນວິຊາການ ລະຫວີ່ າງໂຄງການ. ສະນ້ນ, ການເຝຶກອົບຮົມການເປນຄູເຝຶກ, ການປົກປກຮກສາສິີ່ ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດຂ້ນຊຸມ ຊົນ, ແລະ ຜົນຮ້າຍຈາກການນໍາໃຊ້ຢາປາບສດຕູພດ ຈີ່ ງໄດ້ຈດເຝຶກອົບຮົມຂ້ນ ຢູີ່ ທີ່ ແຂວງເຊກອງ.
 4. 4. 4 2. ສະຖານທີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາ (Location and period of training) ວນທີ່ (Date): 14-16 ຕຸລາ 2015 ສະຖານທີ່ (Venue): ເມອງລະມາມ, ຫ້ອງປະຊຸມຊ້ນສອງຂອງພະແນກຍຸດຕິທໍາແຂວງເຊກອງ ເວລາ (Time): 8:00 – 17:00 ໂມງ 3. ສໍາມະນາກອນເປົ້າໝາຍທີ່ ເຂົ້າເຝຶກອົບຮົມ (Attendance) ເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ເຂົ້າຮີ່ ວມເຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ງນ້ ແມີ່ ນພະນກງານຄູີ່ ຮີ່ ວມງານພາກລດຂ້ນແຂວງ, ເມອງ, ແລະ ພະນກງານອົງການແຄຣ໌ເຊກອງທີ່ ເຮດວຽກປະສານງານ ແລະ ຈດຕ້ງປະຕິບດໂຄງການ LAO175: DIPECHO ຫ ໂຄງການຫຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງໄພພິບດແຂວງເຊກອງ ຢູີ່ ໃນສາມເມອງ: ລະມາມ, ກະລມ, ແລະ ດາກຈຶງ. ພາຍໃຕ້ທຶນຊີ່ ວຍເຫອລ້າ ຈາກ ສະຫະພາບ ເອຣົບ ແລະ ອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະຈໍາ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ຕາຕະລາງ 1. ລາຍຊີ່ ຜູ້ເຂົ້າເຝຶກອົບຮົມ ລດ. No. ຊີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ Name & Surname ຕໍາແໜີ່ ງ Position ພາກສີ່ ວນ Organization ເບໂທຕິດຕໍີ່ Contact no. 1 ທ. ວນໄຊ ຈນທາຍບຍອຍມະນໂກດ ຮອງ ຫ້ອງການ ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງກະລມ 2 ນ. ຕບ ມິີ່ ງດາວົງ ວິຊາການ/ປະສານງານ ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງດາກຈຶງ 030 4986120 3 ນ. ແສງຄໍາ ສສະຫວດ ບໍລິຫານໂຄງການ ອົງການແຄຣ໌ ແຂວງເຊກອງ 030 5092719 4 ທ. ແສງນາວນ ໄຊພອນເຮອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງດາກຈຶງ 5 ທ. ມະໂນທໍາ ໄຊບົວທອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫ້ອງການຊບເມອງດາກຈຶງ 6 ທ. ໂທນ້ ວນດວງແກ້ວ ວິຊາການ/ປະສານງານ ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງກະລມ 020 97193339 7 ທ. ໄພວນ ພນທະວົງ ປະສານງານໂຄງການ ພະແນກ ຮສສ ແຂວງ 8 ທ. ແສງຈນ ຈນທອງສ ວິຊາການ ຫ້ອງການຊບເມອງກະລມ 9 ທ. ບຸນຫາຍ ແສນທິສກ ຫົວໜ້າໜີ່ ວຍງານ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແຂວງ 10 ນ. ແນມແກ້ວ ພົນດາລາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສະຫະພນແມີ່ ຍິງເມອງລະມາມ 11 ນ. ບົວຄໍາ ແດນສະຫວນ ວິຊາການ/ປະສານງານ ສະຫະພນແມີ່ ຍິງເມອງລະມາມ 030 4809863 12 ນ. ບຸນທອນ ສໂພທອງ ວິຊາການ ພະແນກຊບພະຍາກອນແຂວງ 13 ນ. ວາດແກ້ວ ດາລາສິງ ວິຊາການ ພະແນກ ຮສສ ແຂວງ 14 ນ. ປິີ່ ງຄໍາ ອະນຸພາບ ວິຊາການ ຫ້ອງການກະສິກໍາເມອງກະລມ 15 ນ. ເພດສະໝອນ ນະສອນ ວິຊາການ ຫ້ອງການແມີ່ ຍິງເມອງກະລມ 16 ນ. ໄກີ່ ນ້ອຍ ແສງສະຫວດ ວິຊາການ ສະຫະພນແມີ່ ຍິງແຂວງ 17 ນ. ຫດສະດອນ ກິນດາລາ ວິຊາການ ສະຫະພນແມີ່ ຍິງເມອງດາກຈຶງ 18 ທ. ສຸກມນາ ແສງນຸວົງ ວິຊາການ ຫ້ອງການຊບເມອງລະມາມ
 5. 5. 5 19 ນ. ກະແລນ ສສົມພູ ວິຊາການ ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງລະມາມ 20 ນ. ສລໍາໄພ ເຮອງສສະຫວດ ວິຊາການ ຫ້ອງການກະສິກໍາເມອງດາກຈຶງ 21 ທ. ຄໍາຜາຍ ເຜົີ່ າບຸນຍາວ ວິຊາການ ອົງການແຄຣ໌ ແຂວງເຊກອງ 22 ທ. ຈນໄທ ສຸວນດ ວິຊາການ ອົງການແຄຣ໌ ແຂວງເຊກອງ 4. ການເປດພິທຂອງປະທານ (Opening) ເພີ່ ອເຮດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມຄ້ງນ້ໄດ້ຮບໝາກຜົນ ທີ່ ານ ໄພວນ ພນທະວົງ ປະສານງານໂຄງການຝີ່ າຍລດ ຈາກ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດດການສງຄົມແຂວງເຊກອງ ໄດ້ກີ່ າວຄໍາໂອວາດກີ່ ຽວກບຄວາມໝາຍຄວາມ ສໍາຄນຂອງການເຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ສຸມຈິດໃຈໃສີ່ ບົດຮຽນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຮີ່ ວມກນຢີ່ າງຫ້າວຫນ. ນອກຈາກນ້ນ, ຕີ່ າງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທນ ຈາກ ອົງການແຄຣ໌ ເຊກອງ ທີ່ ານ ຄິດສ໌ ວໍເດ ກໍີ່ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ສໍາມະນາກອນໄດ້ເຂົ້າໃຈ ບນດາຫົວຂໍ້ເຝຶກອົບຮົມທີ່ ກີ່ ຽວພນກບວຽກກິດຈະກໍາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານສ້າງຄວາມອາດສາມາດຄູີ່ ຮີ່ ວມງານຜີ່ ານກິດຈະກໍາໂຄງການ ແລະ ການເປ້ນເຈົ້າການຈອງຄູີ່ ຮີ່ ວມງານແມີ່ ນໝາກຫົວໃຈຫກຂອງການ ພດທະນາແບບຍນຍົງ. ສະນ້ນ, ການເປດພິທແມີ່ ນໄດ້ໄຂຂ້ນຢີ່ າງເປນທາງການໃນເວລາ 8:30 ໂມງ ແລະ ມອບເວທໃຫ້ຜູ້ຈດຕ້ງພິທໄດ້ອະນຸຍາດຄູເຝຶກສບຕໍີ່ ດໍາເນນໄປຕາມວາລະການເຝຶກອົບຮົມ. 5. ການດໍາເນນການເຝຶກ, ຄົ້ນຄວ້າສົນທະນາ, ແລະ ທົດລອງລົງຝຶກຕົວຈິງໃນບ້ານ (Training sessions, Discussion, and Practicing in the village) ວນພຸດ 14 ຕຸລາ 2015: ກີ່ ອນເລີ່ ມເຂົ້າບົດຮຽນ ໄດ້ມການເປດໂອກາດໃຫ້ນກສໍາມະນາກອນໄດ້ທໍາຄວາມລ້ງເຄຍ ແລະ ເປນກນເອງ. ຈາກນ້ນ, ກໍີ່ໄດ້ມການກໍານົດກາຕິກາໃນການເຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄາດຫວງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮີ່ ວມໃນການຮຽນຮູ ້ໃນ ສາມ ວນ ວີ່ າ ມຄວາມປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຫຍງແດີ່ ຈາກຄູເຝຶກ. ສິີ່ ງຄາດຫວງຂອງນກສໍາມະນາກອນ ມດີ່ ງນ້:  ຢາກຮຽນຮູ້ກີ່ ຽວກບຫກການ ການເປນຄູເຝຶກທີ່ ດ (19)  ຂ້ນຕອນການຂຽນແຜນເຝຶກອົບຮົມມຫຍງແດີ່ (7)  ການປ້ອງການສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຫີ່ ງນໍ້າ (18)  ແນະນໍາການອະນຸລກສິີ່ ງແວດລ້ອມແກີ່ ຊຸມຊົນ (3)  ວິທການປູກຈິດສໍານຶກປະຊາຊົນໃຫ້ຫຸດຜີ່ ອນການຖາງປີ່ າເຮດໄຮີ່  ວິທການຄວບຄຸມໄພພິບດ ແລະ ມາດຕະການຮບມໄພພິບດ (9)  ຜົນກະທົບຕໍີ່ ຄົນທີ່ ໃຊ້ຢາປາບສດຕູພດ ແລະ ວິທປ້ອງກນ (20)  ຢາກຮູ້ບນຊລາຍຊີ່ ຢາປາບສດຕູພດທີ່ ຍົກເລກຢູີ່ ໃນລາວ (12)  ຢາກຮູ້ວິທຫ້ກລ້ຽງບໍີ່ ໃຊ້ສານເຄມ (4)  ການປີ່ ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການແກ້ໄຂບນຫາ (2)
 6. 6. 6 ກີ່ ອນເລີ່ ມເຂົ້າສູີ່ ຫົວຂໍ້ການເຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກບ ການເປນຄູເຝຶກ ຄູເຝຶກໄດ້ຕ້ງຄໍາຖາມແບບງີ່າຍດີ່ າຍເພີ່ ອກວດ ສອບວີ່ າ ຜີ່ ານມາ ມໃຜີ່ ແດີ່ ເຄຍໄດ້ເຝຶກການເປນຄູເຝຶກມາກີ່ ອນ. ຄໍາຕອບມີ່ໄດ້ກໍີ່ ຄ: ຜູ້ເຂົ້າຮີ່ ວມໃນ ຈໍານວນ 22 ທີ່ ານ (ມ ຍິງ 12 ທີ່ ານ) ແມີ່ ນບໍີ່ ເຄຍເຂົ້າຮີ່ ວມເຝຶກຫົວຂໍ້ນ້ມາກີ່ ອນ. ສີ່ ວນຫາຍແມີ່ ນເຝຶກສະເພາະໜ້າ ວຽກວິຊາການ ເປນຕົ້ນແມີ່ ນ ກະສິກໍາ, ສິີ່ ງແວດລ້ອມ, ໄພພິບດ, ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ. ຫົວຂໍ້ການເປນຄູເຝຶກ ທີ່ໄດ້ສິດສອນ ປະກອບມ: 1. ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກີ່ ຽວກບຜູ້ທີ່ ເຮົາຈະໄປສອນ:  ການຮຽນຮູ້ຂອງຄົນເຮົາ (ສໍາພດ, ຫູ, ຕາ, ດງ, ແລະ ປາກ)  ການຈີ່ ຈໍາສິີ່ ງທີ່ ຮຽນຮູ້ (75% ຈາກການປະຕິບດຕົວຈິງ, 90% ມາຈາກເຄີ່ ອງມການຮຽນຮູ້)  ການຮຽນຮູ້ແຕກຕີ່ າງກນ (ການເບິີ່ ງ, ການຝງ, ການເຮດ, ການຂຽນ, ແລະ ການອີ່ ານ)  ພ້ນທີ່ ການຮຽນຮູ້ (ມ, ຫົວ, ແລະ ໝາກຫົວໃຈ)  ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍີ່ (ຄວາມຕ້ອງການ, ແລະບນຍາກາດແບບເປນກນເອງ)  ການຮຽນຮູ້ແບບມສີ່ ວນຮີ່ ວມ (ເພີ່ ອກໍີ່ ໃຫ້ເກດມການປີ່ ຽນແປງທາງດ້ານ ຄວາມຮູ້, ທກສະ, ແລະ ທດສະນະຄະຕິ)  ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ (ຄວາມຮູ້ສຶກ, ເບິີ່ ງ, ຄິດ, ແລະ ລົງມເຮດ)  ການຮຽນຮູ້ແບບ ເທວເລ້ (ການສີ່ ສານສອງທາງ, ເອົາຜູ້ຮຽນເປນໃຈກາງ, ກະຕຸ ້ນການຮຽນ, ແລະ ການສີ່ ອງແສງ) 2. ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກີ່ ຽວກບຕົວເຮົາເອງ (ຄູເຝຶກ):  ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວີ່ າ “ຄູເຝຶກ”  9 ບົດບາດທີ່ ຄູເຝຶກຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄນວີ່ າຈະຫ້ນບົດບາດໃດ, ຕອນໃດຈິີ່ ງເໝາະ  ໜ້າທີ່ ຂອງຄູເຝຶກຜູ້ໜີ່ ງຕ້ອງມ  ຄຸນສົມບດຂອງຄູເຝຶກ (ມວິນຍານຂອງການເປນຜູ້ໃຫ້)  ອົງປະກອບໃນການສ້າງຄວາມເຊີ່ ອໝ້ນ  ທກສະໃນການສ້າງສາຍສໍາພນທີ່ ດ  ສິີ່ ງທີ່ ຄູເຝຶກຄວນເຮດ ແລະ ບໍີ່ ຄວນເຮດ 3. ເຄີ່ ອງມທີ່ ຄູເຝຶກຜູ້ໜີ່ ງຄວນມຕິດຕົວ:  ການສີ່ ສານໃນການເຝຶກອົບຮົມ  ເຕກນິກໃນການເຝຶກອົບຮົມ  ລະດບຂອງການສົນທະນາ ແລະ ການໃສີ່ ເກຍສົນທະນາ  ເຄດລບໃນການນໍາສະເໜຂອງນກເວົ້າທີ່ ສ້າງແຮງບນດານໃຈ  ການຮຽນຮູ້ວົງແຫວນດຽວ ແລະ ສອງວົງແຫວ  ບນໄດການສະຫຸບຢີ່ າງມຕກກະ
 7. 7. 7  ການສ້າງບນຍາກາດ ການນໍາສະເໜທິດສະດ ກິດຈະກໍາຫ້ນເກມ ການແບີ່ ງກຸ້ມຄົ້ນຄວ້າ ຫົວຂໍ້ການປົກປກຮກສາສິີ່ ງແວດລ້ອມ ທີ່ ພົວພນເຖິງ ປີ່ າໄມ້ແລະ ລະບົບນິເວດ ທີ່ໄດ້ສິດສອນ ປະກອບມ: 1. ການເຮດໜ້າທີ່ ຫາຍໆບົດບາດຂອງປີ່ າໄມ້:  ດ້ານສິີ່ ງແວດລ້ອມ  ດ້ານການດໍາລົງຊວິດ  ດ້ານວດທະນະທໍາ ແລະ ຮດຄອງປະເພນ 2. ຄວາມສໍາຄນຂອງປີ່ າໄມ້ຕໍີ່ ກບການປົກປກຮກສາສິີ່ ງແວດລ້ອມ:  ລະບົບນິເວດປີ່ າໄມ້ ແລະ ນິເວດກະສິກໍາ  ການບໍາບດນໍ້າໂດຍທໍາມະຊາດເຮດໃຫ້ນໍ້າບໍລິສຸດໄສສະອາດ  ການໄຫວຽນຂອງນໍ້າຜີ່ ານຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເກບກກນໍ້າໄຕ້ດິນ  ສາຍພົວພນລະຫວີ່ າງປີ່ າໄມ້, ດິນ, ນໍ້າ, ແລະ ອາກາດ  ຮກສາຄວາມຫາກຫາຍຊວະນານາພນໃນປີ່ າໄມ້  ຕີ່ ອງໂສ້ອາຫານ, ການເຂົ້າເຖິງອາຫານ, ແລະ ການໄດ້ຮບສານອາຫານຄົບ 5 ໝູີ່  ປີ່ າໄມ້ກບການຫຸດຜີ່ ອນໄພທໍາມະຊາດ: ດິນຖະຫົີ່ ມ, ດິນເຈີ່ ອນ, ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ 3. ນິຕິກໍາທີ່ ໄປສະໜບສະໜູນ:  ທິດທາງ ແລະ ຍຸດທະສາດການພດທະນາຂອງຂະແໜງປີ່ າໄມ້ແຕີ່ ນ້ຮອດປ 2020  ກົດໝາຍປີ່ າໄມ້ ແລະ ກົດໝາຍສິີ່ ງແວດລ້ອມ (ແນະນໍາໃຫ້ໄປຊອກອີ່ ານເອງ) ຫົວຂໍ້ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຮບມກບໄພພິບດໃນຂ້ນຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ສິດສອນ ປະກອບມ: 1. ການຕ້ງຄໍາຖາມໃຫ້ນກສໍາມະນາກອນຄົ້ນຄິດ:  ອນໃດເປນບນຫາລະຫວີ່ າງສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບດ  ອນໃດແມີ່ ນໄພພິບດທາງທໍາມະຊາດ  ອນໃດແມີ່ ນໄພພິບດທີ່ ມະນຸດສ້າງຂ້ນ  ສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບດມນກີ່ ຽວຂ້ອງກນແນວໃດ
 8. 8. 8 2. ຄູເຝຶກໃຫ້ການນໍາສະເໜພາກຄວາມຮູ້ເບ້ອງຕົ້ນກີ່ ຽວກບໄພພິບດ:  ໄພອນຕະລາຍ ແມີ່ ນຍງບໍີ່ ທນເກດມນເປນພຽງສນຍານບອກວີ່ າອນຕະລາຍຈະເກດ  ໄພພິບດ ແມີ່ ນໄດ້ເກດຂ້ນແລ້ວ  ອົງປະກອບຂອງຄວາມສີ່ ຽງ, ວົງຈອນໄພພິບດ ແລະ ການພດທະນາ  ກໍລະນສຶກສາຢູີ່ ເຊກອງ:ຕົວຢີ່ າງຂອງຄວາມທຸກຈົນ ກບ ສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ ໄພພິບດ  ເປົ້າໝາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງ  ການເຊີ່ ອມໂຍງລະຫວີ່ າງ ໄພພິບດ, ສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພດທະນາ  ກໍລະນສຶກສາຢູີ່ ເຊກອງ: ພາຍຸໄຕ້ຝຸີ່ ນເກສະໜາ ໃນປ 2009  ການປີ່ ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍສະຫດສະວດແຫີ່ ງການພດທະນາ ວນພະຫດ 15 ຕຸລາ 2015: ຄູເຝຶກພາສ້າງບນຍາກາດກີ່ ອນເຂົ້າບົດຮຽນໃໝີ່ . ຫົວຂໍ້ກີ່ ຽວກບຄວາມຮູ້ພ້ນຖານຢາປາບສດຕູພດ (ການນໍາໃຊ້, ການລະບາດ, ປະເພດທີ່ ໃຊ້ ແລະ ຜົນຂ້າງຄຽງ) ໃນນ້ນ ສິີ່ ງທີ່ໄດ້ສິດສອນ ປະກອບມ: 1. ການຕ້ງຄໍາຖາມໃຫ້ນກສໍາມະນາກອນຄົ້ນຄິດ:  ຂົງເຂດຂອງການນໍາໃຊ້ຢາປາບແມງໄມ້ສດຕູພດໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູີ່ ໃສີ່ ແດີ່  ວຽກອນໃດແດີ່ ທີ່ໄດ້ປະເຊນໂດຍກົງກບສານເຄມ 3. ການສ້າງສະຖານະການຈໍາລອງ:  ນກສໍາມະນາກອນເລົີ່ າເລອງເຫດການໄພພິບດທີ່ ເກດ ຂ້ນຜີ່ ານມາໃນເມອງຂອງຕົນ  ການຫ້ນເກມ ຕອນທ້າຍການເຝຶກອົບຮົມມ້ທ 1, ຄູເຝຶກໃຫ້ໃຫ້ສໍາມະນາກອນ ສະຫຸບຄນການຮຽນຮູ້ໃນມ້ທໜີ່ ງແມີ່ ນອນໃດທີ່ ທີ່ ານມກສຸດ, ໃຫ້ ເວົ້າຄົນລະໜີ່ ງຢີ່ າງ ແລ້ວປິດການຮຽນຮູ້ ໃນເວລາ 17:00 ໂມງ. (ເຮດວຽກເປນກຸີ່ ມ) (ຕ້ງປະເດນຖາມ-ຕອບ) (ຫ້ນເກມການສີ່ ສານ)
 9. 9. 9  ວຽກກະສິກໍາອນໃດແດີ່ ທີ່ ປະຊາຊົນມກໃຊ້ສານເຄມ 2. ຄູເຝຶກໃຫ້ການນໍາສະເໜພາກຄວາມຮູ້ເບ້ອງຕົ້ນກີ່ ຽວກບຢາປາບສດຕູພດ:  ວົງຈອນຢາປາບສດຕູພດ ແລະ ຊີ່ ອງທາງສານພິດເຂົ້າສູີ່ ຮີ່ າງກາຍ  ພຶດຕິກໍາສີ່ ຽງຕໍີ່ ການໃຊ້ສານເຄມປາບສດຕູພຶດ  ການປ້ອງກນສານພິດເຂົ້າສູີ່ ຮີ່ າງກາຍ  ປະເພດຢາປາບສດຕູພດ ແລະ ຕະກູນເຄມຂອງຢາປາບສດຕູພດ  ສະຫາກຕົວຢີ່ າງຢາປາບສດຕູພດ  ລະດບຄວາມແຮງຂອງການອອກລິດຢາປາບສດຕູພດ  ຢາຂ້າຫຍ້າ ພາຣາຄວດ (Paraquat) ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້ ເອນໂດຊນຟານ (Endosulfan)  ອາການຂອງຜູ້ໃຫຍີ່ ແລະ ເດກນ້ອຍທີ່ ເບອສານເຄມປາບສດຕູພດ  ບນຊລາຍການຢາປາບສດຕູພດທີ່ ໄດ້ຍົກເລກການນໍາໃຊ້ແລ້ວຢູີ່ ໃນ ສປປ ລາວ ສ້າງແຜນ ແລະ ກະກຽມລົງສາທິດເຝຶກຫດຕົວຈິງຢູີ່ ຊຸມຊົນ: ໜ້າວຽກ 1: ກະກຽມທມງານຄູເຝຶກ ຈດແບີ່ ງສໍາມະນາກອນອອກເປນ ສອງ ທມ. ທມທ1 ຮບຜິດຊອບຫົວຂໍ້ປົກປກຮກສາສິີ່ ງແວດລ້ອມ, ແລະ ທມທ2 ຮບຜິດຊອບຫົວຂໍ້ຜົນຮ້າຍຈາກການໃຊ້ສານເຄມ ຫ ຢາຂ້າຫຍ້າ ໜ້າວຽກ 2: ອອກແບບຫກສູດ ແລະ ເຄີ່ ອງມສອນ ແຕີ່ ລະທມປຶກສາຫາລກນວີ່ າ ຈະສົີ່ ງຂໍ້ມູນໃຫ້ຊາວບ້ານແນວໃດຈີ່ ງຈະມປະສິດທິຜົນ ໂດຍໝູນໃຊ້ ຊບພະຍາກອນທີ່ ມ ໜ້າວຽກ 3: ທົດລອງສາທິດ ແລະ ດດແປງ ທົດລອງສາທິດເຄີ່ ອວມ ແລະ ຮູບແບບການຈດຕ້ງການສອນຂອງຕົວໃຫ້ກຸີ່ ມອີ່ ນເບິີ່ ງ ແລະ ແລກປີ່ ຽນ ເພີ່ ອ ດດປບເຄີ່ ອງມ ແລະ ວິທການໃຫ້ເໝາະ ໜ້າວຽກ 4: ແຈ້ງບ້ານ ແລະ ກະກຽມອອກເດນທາງ ສົີ່ ງແຈ້ງເຊນໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ ຈະລົງໄປເຝຶກ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ເນ້ອໃນ, ກໍານົດເວລາ, ແລະ ເປົ້າໝາຍ ຊາວບ້ານເຂົ້າຮີ່ ວມ. ປະສານງານກບພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂ້ອງເພີ່ ອຂໍອະນຸມດ. (ຊ້ອມນໍາສະເໜປົດສ໌ເຕ້) (ສ້າງແຜນລົງເຝຶກຊາວບ້ານ) (ຊ້ອມລະຄອນສ້ນ)
 10. 10. 10 ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າສອງກຸີ່ ມປະກອບມດີ່ ງນ້: ຕາຕະລາງ 2. ແຜນການສິດສອນຊາວບ້ານ ສໍາລບ ກຸີ່ ມ1 ຫົວຂໍ້ເຝຶກອົບຮົມຊາວບ້ານ ການປົກປກຮກສາສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບດ ຈຸດປະສົງ ເພີ່ ອໃຫ້ຊາວບ້ານຮບຮູ້ການປົກປກຮກສາສິີ່ ງແວດລ້ອມ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບດໃນຂ້ນຊຸມຊົນ ວິທການສິດສອນ ອະທິບາຍພາບປົດສ໌ເຕ້ ຄໍາຖາມ ກີ່ ອນນໍາສະເໜປົດສ໌ເຕ້ຕ້ອງໄດ້ຖາມຊາວບ້ານໄປເປນໄລຍະເພີ່ ອຊກຊວນ ແລະ ກໍີ່ ໃຫ້ເກດຂະບວນການຮຽນຮູ້ ໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມງີ່າຍໆ ເຊີ່ ນ: -ສິີ່ ງແວດລ້ອມແມີ່ ນຫຍງ -ໄພພິບດແມີ່ ນຫຍງ -ໄພອນຕະລາຍແມີ່ ນຫຍງ ສົນທະນາເປນກຸີ່ ມ ເອົາຫົວຂໍ້ ຫ ຮູບພາບໃຫ້ຊາວບ້ານພາກນສົນທະນາ ແລ້ວຄູເຝຶກໃຫ້ຄໍາຕອບ ຕາມຫງ ເພີ່ ອເນ້ນຄວາມເຂົ້າໃຈ ປະເພດປົດສະເຕ້ ປົດສ໌ເຕ້ທີ່ ໃຊ້ປະກອບມ (ເບິີ່ ງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ): 1. ຜົນກະທົບຈາກການປີ່ ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 2. ປີ່ າໄມ້ ແລະ ຊບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຫຍງແດີ່ 3. ດິນປອກໂຫ້ນ, ດິນປູກຝງ, ແລະ ດິນປີ່ າໄມ້ 4. ການຫຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຈາກໄພໃໝ້ 5. ການຫຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຈາດໄພນໍ້າຖ້ວມ 6. ການຫຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ກຸີ່ ມປະເດນ ແລະ ສະຫຸບ -ຜີ່ ານການສງເກດການສົນທະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫນຂອງຊາວບ້ານ -ປະເມນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊາວບ້ານ -ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຊາວບ້ານເພີ່ ອເອົາບົດຮຽນເຜຍແຜີ່ ຜູ້ອີ່ ນຕໍີ່ ເຊີ່ ອມຕໍີ່ ຫົວຂໍ້1 ແລະ 2 ໂອນເວທໃຫ້ກຸີ່ ມ 2 ແບບຈບໃຈ ຕາຕະລາງ 3. ແຜນການສິດສອນຊາວບ້ານ ສໍາລບ ກຸີ່ ມ2 ຫົວຂໍ້ລະຄອນສ້ນ ຜົນຮ້າຍຂອງຢາປາບສດຕູພດຕໍີ່ ສຸຂະພາບມະນຸດ ສາກທ 1: ຊາວນາສິດຢາ ຊາວນາກໍາລງປະສົມຢາປາບສດຕູພດແບບບໍີ່ ໃຊ້ຊຸດປ້ອງກນ, ຈາກນ້ນ ກໍີ່ ບອກລາເມຍໃຫ້ແຕີ່ ງກິນໄວ້ຖ້າ ແລ້ວລາວກໍີ່ໄປສິດຢາຢູີ່ ກາງນາ. ທນໃດນ້ນ, ຊາວນາຜູ້ນ້ນເປນວິນລົ້ມລົງກາງນາ ແລ້ວຮ້ອງຄົນຊີ່ ວຍ. ຊາວນາໃກ້ຄຽງໄດ້ ຍິນສຽງກໍີ່ ຟ້າວແລີ່ ນໄປຫາ ແລະ ຖາມລາວເປນຫຍງ. ຈາກນ້ນ, ຊາວນາໃກ້ ຄຽງກໍີ່ ໄປເອ້ນເມຍຂອງລາວ ແລ້ວ ພາໄປໂຮງໝໍປະຈໍາເຂດ ສາກທ 2: ໄປພົບແພດໝໍ ເມຍຊາວນາ ແລະ ເພີ່ ອນບ້ານພາຊາວນາທີ່ ເປນວິນຖຶກເບອຢາປາບສດຕູພດ ໄປພົບທີ່ ານໝໍ. ທີ່ ານໝໍຖາມອາການ, ແລ້ວຄົນເຈບກໍີ່ ບອກອາການຍ້ອນ
 11. 11. 11 ສາເຫດສິດຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ແມງໄມ້ໃນທົີ່ ງນາ. ຈາກນ້ນ, ທີ່ ານໝໍບົີ່ ງມະຕິ ພະຍາດວີ່ າ ຕບອີ່ ອນເພຍ ຍ້ອນສານເຄມຕົກຄ້າງໃນຮີ່ າງກາຍ, ທີ່ ານໝໍ ປິີ່ ນປົວຕາມອາການ ແລ້ວໃຫ້ຢາມາກິນຢູີ່ ເຮອນ. ສາກທ 3: ວິຊາການເມອງ ລົງມາເຜຍແຜີ່ ວຽກສົີ່ ງເສມ ວິຊາການກະສິກໍາເມອງລົງມາພົບປະອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ສະເໜ ຈຸດປະສົງເພີ່ ອເຜຍແຜີ່ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ຊາວບ້ານທງໝົດ ມາເຕົ້າໂຮມປະຊຸມຢູີ່ ເດີ່ ນວດຂອງບ້ານ. ນາຍບ້ານເອ້ນລູກບ້ານມາປະຊຸມ, ວິຊາການເມອງ ອະທິບາຍຜົນຮ້າຍຂອງຢາປາບສດຕູພດ ແລະ ໃນກໍລະນຫ້ກລ້ຽງບໍີ່ໄດ້ ວິຊາ ການສົີ່ ງເສມເມອງໄດ້ສາທິດການສວມຊຸດປ້ອງກນ ໃນການໃຊ້ບ້ງສິດຢາ. ວນສຸກ 16 ຕຸລາ 2015: ນດເຕົ້າໂຮມກນຢູີ່ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຂ້ນລົດອອກເດນທາງໄປບ້ານແກ້ງຫວງ. ຄູເຝຶກຈໍານວນ 22 ຄົນ (ຍິງ 12 ຄົນ) ລົງທົດລອງສາທິດເຝຶກອົບຮົມຢູີ່ ບ້ານ: 1. ການເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນ:  ພົວພນອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ  ນາຍບ້ານເອ້ນປະຊາຊົນໝົດບ້ານ  ຜູ້ປະສານງານໂຄງການກີ່ າວຈຸດປະສົງ  ຄະນະຄູເຝຶກກະກຽມກີ່ ນດໍາເນນເຝຶກອົບຮົມຊາວບ້ານ ພາບຄູເຝຶກຈໍານວນ 22 ຄົນ (ຍິງ 12 ຄົນ) ລົງເຝຶກຕົວຈິງຢູີ່ ບ້ານແກ້ງຫວງ.
 12. 12. 12 2. ດໍາເນນການເຝຶກຊາວບ້ານ:  ອະທິບາຍປົດສ໌ເຕ້ກີ່ ຽວກບຜົນກະທົບຈາກການປີ່ ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ  ຄູເຝຶກເອ້ນອາສາສະມກປະຊາຊົນມາອະທິບາຍປົດສ໌ເຕ້ທສອງ ກີ່ ຽວກບ ປີ່ າໄມ້ ແລະ ຊບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຫຍງແດີ່ . ຈາກນ້ນ, ຄູເຝຶກສະເຫຍຄໍາຕອບ  ຄູເຝຶກອະທິບາຍປົດສະເຕ້ທສາມ ກີ່ ຽວກບ ດິນປອກໂຫ້ນ, ດິນປູກຝງ, ແລະ ດິນປີ່ າໄມ້  ສໍາລບ ສາມ ປົດສ໌ເຕ້ທີ່ ຍງເຫອ ຄູເຝຶກແບບຊາວບ້ານອອກເປນ ສາມກຸີ່ ມນ້ອຍ ແລ້ວເອົາປົດສ໌ ເຕ້ ຍາຍໃຫ້ກຸີ່ ມລະອນເພີ່ ອຄົ້ນຄວ້າຮີ່ ວມກນໃນກຸີ່ ມ. ກຸີ່ ມທ1 ຄົ້ນຄວ້າປົດສ໌ເຕ້ທ 4 ກີ່ ຽວກບ ການຫຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຈາກໄພໃໝ້. ກຸີ່ ມທ2 ຄົ້ນຄວ້າປົດສ໌ເຕ້ທ 5 ກີ່ ຽວກບ ການຫຸດຜີ່ ອນ ຄວາມສີ່ ຽງຈາດໄພນໍ້າຖ້ວມ. ກຸີ່ ມທ3 ຄົ້ນຄວ້າປົດສ໌ເຕ້ທ 6 ກີ່ ຽວກບ ການຫຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງ ຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ  ຄະນະຈດຕ້ງພິທສບຕໍີ່ ແນະນໍາຊາວບ້ານກບຄນກຸີ່ ມໃຫຍີ່ ເພີ່ ອຮບຊົມລະຄອນສ້ນ ກີ່ ຽວກບ ຜົນຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຢາປາບສດຕູພດ  ສົນທະນາກີ່ ຽວກບລະຄອນຮີ່ ວມກບຊາວບ້ານ  ສະຫຸບ ແລະ ສງລວມທງໝົດການເຝຶກອົບຮົມ  ກີ່ າວຄໍາຂອບໃຈຊາວບ້ານ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງ 3. ການປະເມນຜົນລົງເຝຶກຕົວຈິງຢູີ່ ບ້ານແກ້ງຫວງ:  ທມງານຄຸເຝຶກສີ່ ອງແສງ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫນເພີ່ ອປບປຸງ  ສີ່ ອງແສງຕໍີ່ ກບການອໍານວຍຄວາຍສະດວກ  ສີ່ ອງແສງກີ່ ຽວກບການກຸີ່ ມປະເດນ  ສອີ່ ງແສງກີ່ ຽວກບການບໍລິຫານເວລາໃນການເຝຶກ  ສີ່ ອງແສງກີ່ ຽວກບສິີ່ ງທ້າທາຍ  ປບປຸງໃນຕໍີ່ ໜ້າຖ້າວີ່ າເຝຶກອົບຮົມຊາວບ້ານ  ໃຫ້ຂໍ້ແນະນໍາ 4. ການວາງແຜນເພີ່ ອໄປຈດຕ້ງປະຕິບດ (Planning) ພາຍຫງສໍາເລດການເຝຶກອົບຮົມ 3 ວນ ລວມທງການສາທິດຝຶກຫດຕົວຈິງຢູີ່ ໃນບ້ານແກ້ງຫວງ, ຜີ່ ານການ ສີ່ ອງແສງຄນພາຍໃນທມງານ ສາມາດຕລາຄາໄດ້ວີ່ າ 80 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮີ່ ວມແມີ່ ນໄດ້ຮບຄວາມຮູ້, ທກສະ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກການເຝຶກຕົວຈິງ ບວກໃສີ່ ປະສົບການສະສົມຜີ່ ານມາໃນໜ້າວຽກຂະແໜງການທີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງຂອງຕົນ. ດີ່ ງນນ້ນ, ທມງານຂອງສາມເມອງຈິີ່ ງໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ ຈະລົງປະຕິບດໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໃນ ບນດາສາມເມອງຄດີ່ ງລຸີ່ ມນ້.
 13. 13. 13 ຕາຕະລາງ 4. ແຜນລົງຈດຕ້ງປະຕິບດ ສໍາລບ ທມງານເມອງກະລມ ລ.ດ ໜ້າວຽກ ໄລຍະເວລາ ສະຖານທີ່ ຜູ້ຮບຜິດຊອບ 1 ກະກຽມທມງານ ແລະ ຂ້ນແຜນ -ພາຫະນະລົດຈກ ຫ ລົດໃຫຍີ່ -ນໍ້າມນລົດ -ຈດຫາທຶນສໍາລບພະນກງານ -ອຸປະກອນຮບໃຊ້ພາກສະໜາມ -ອາຫານວີ່ າງ -ຄີ່ າເຊົີ່ າຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ອະນາໄມ 1 ວນ 10 ພະຈິກ 2015 ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງກະລມ ທມງານປະກອບມ: ທ. ວນໄຊ ທ. ແສງຈນ ນ. ປິີ່ ງຄໍາ ນ. ຈນສະໝອນ ທ. ຈນໄທ 2 ປະສານອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ -ການລົງແຈ້ງບ້ານ -ອດຕາກິນ 1 ຄົນ -ນໍ້າມນລົດ ແລະ ນໍ້າມນເຄີ່ ອງ -ຢາງໃນລົດຈກ 1 ວນ 12 ພະຈິກ 2015 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຫ້ອງການຊບເມອງ 3 ຊ້ອມເຝຶກທິດສະດ, ຫ້ນລະຄອນ ກີ່ ຽວກບການໃຊ້ເຄມທີ່ ບໍີ່ ຖຶກຕ້ອງ 1 ວນ 13 ພະຈິກ 2015 ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງກະລມ ທມງານ ແລະ ຕົວ ລະຄອນເພ້ມ 4 ດໍາເນນຝຶກຮົບຮົມໃຫ້ຊຸມຊົນ -ເຝຶກອົບຮົມສິີ່ ງແວດລ້ອມ -ເຝຶກອົບຮົມວຽກໄພພິບດຊຸມຊົນ -ເຝຶກອົບຮົມຜົນຮ້າຍສານເຄມ ວຽກງານບໍລິຫານ -ອດຕາກິນ 5 ຄົນ ໃນ 3 ວນ -ນໍ້າມນລົດໃຫຍີ່ -ເຈ້ຍແຜີ່ ນໃຫຍີ່ , ເຝດຂຽນ, ສະ ກອດຕິດເຈ້ຍ ແລະ ແຜີ່ ນປົດສ໌ເຕ ປະເມນ ແລະ ສະຫຸບວຽກງານ -ຖອດຖອນບົດຮຽນກບບ້ານ -ປະເມນການເຝຶກອົບຮົມ 3 ວນ 15-17 ພະຈິກ 2015 ບ້ານ ວກເໜອ ບ້ານ ຕມຕມ ບ້ານ ຈະແລະ ໝົດທມ 5 ສະຫຸບ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານໃຫ້ ໂຄງການ 2 ວນ 19-20 ພະຈິກ 2015 ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງກະລມ ໝົດທມ
 14. 14. 14 ຕາຕະລາງ 5. ແຜນລົງຈດຕ້ງປະຕິບດ ສໍາລບ ທມງານເມອງດາກຈຶງ ລ.ດ ໜ້າວຽກ ໄລຍະເວລາ ສະຖານທີ່ ຜູ້ຮບຜິດຊອບ 1 ກະກຽມທມງານ -ປະຊຸມໝົດທມງານ -ແບີ່ ງໜ້າວຽກຮີ່ ວມກບ VDPU -ຊ້ອມເຝຶກທິດສະດໃນປົດສະເຕ -ຫ້ນລະຄອນກີ່ ຽວກບການໃຊ້ເຄມ ທີ່ ບໍີ່ ຖຶກຕ້ອງ 2 ວນ 2-3 ພະຈິກ 2015 ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງດາກຈຶງ ທມງານປະກອບມ: ທ. ແສງວນນາ ທ. ມະໂນທໍາ ນ. ສລໍາໄພ ນ. ຫດສະດອນ ນ. ຕບ 2 ປະສານອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ -ການລົງແຈ້ງບ້ານ -ອດຕາກິນ 1 ຄົນ -ຊອງບດເຊນ -ເຈ້ຍ A4 1 ວນ 4 ພະຈິກ 2015 ບ້ານ ດາກວາຍ ຫ້ອງການຊບເມອງ 3 ດໍາເນນຝຶກຮົບຮົມໃຫ້ຊຸມຊົນ -ເຝຶກອົບຮົມສິີ່ ງແວດລ້ອມ -ເຝຶກອົບຮົມວຽກໄພພິບດຊຸມຊົນ -ເຝຶກອົບຮົມຜົນຮ້າຍສານເຄມ ວຽກງານບໍລິຫານ -ອດຕາກິນ 5 ຄົນ ໃນ 3 ວນ -ນໍ້າມນລົດໃຫຍີ່ -ເຈ້ຍແຜີ່ ນໃຫຍີ່ , ເຝດຂຽນ, ສະ ກອດຕິດເຈ້ຍ, ປ້ມຂຽນ, ບິກ, ອດ ເອກະສານ, ແລະ ແຜີ່ ນປົດສ໌ເຕ ປະເມນ ແລະ ສະຫຸບວຽກງານ -ຖອດຖອນບົດຮຽນກບບ້ານ -ປະເມນການເຝຶກອົບຮົມ 3 ວນ 9-11 ພະຈິກ 2015 ບ້ານ ດາກວາຍ ໝົດທມ: ຫ້ອງການແຮງງານ, ຫ້ອງການຊບ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ, ແລະ ສະຫະພນ ແມີ່ ຍິງ 4 ສະຫຸບ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານໃຫ້ ໂຄງການ 1 ວນ 12 ພະຈິກ 2015 ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງດາກຈຶງ ໝົດທມ 5 ສະເໜເຝຶກອົບຮົມຕີ່ ມ ຂະຫຍາຍ ໄປບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ CARE ທີ່ໄດ້ຈດຕ້ງກິດຈະ ກໍາຜີ່ ານ ມາ ? ປຶກສາຫາລກບ ໂຄງການ ບ້ານ ດາກເດນ ບ້ານ ດາກຊວງ ບ້ານ ສຽງໄໝ ບ້ານ ຫາອອດ ບ້ານ ຈະລງ ໝົດທມ
 15. 15. 15 ຕາຕະລາງ 6. ແຜນລົງຈດຕ້ງປະຕິບດ ສໍາລບ ທມງານເມອງລະມາມ ລ.ດ ໜ້າວຽກ ໄລຍະເວລາ ສະຖານທີ່ ຜູ້ຮບຜິດຊອບ 1 ກະກຽມທມງານ -ປະຊຸມໝົດທມງານ -ແບີ່ ງໜ້າວຽກຮີ່ ວມກບ VDPU -ຊ້ອມເຝຶກທິດສະດໃນປົດສະເຕ -ຫ້ນລະຄອນກີ່ ຽວກບການໃຊ້ເຄມ ທີ່ ບໍີ່ ຖຶກຕ້ອງ 1 ວນ 26 ຕຸລາ 2015 ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງລະມາມ ໝົດທມ 2 ປະສານອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ -ການລົງແຈ້ງບ້ານ -ອດຕາກິນ 1 ຄົນ -ນໍ້າມນລົດ ແລະ ນໍ້າມນເຄີ່ ອງ -ຢາງໃນລົດຈກ 1 ວນ 27 ຕຸລາ 2015 10 ບ້ານເປົ້າ ໝາຍໂຄງການ ຫ້ອງການຊບເມອງ 3 ຊ້ອມເຝຶກທິດສະດ, ຫ້ນລະຄອນ ກີ່ ຽວກບການໃຊ້ເຄມທີ່ ບໍີ່ ຖຶກຕ້ອງ 1 ວນ 28 ຕຸລາ 2015 ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງລະມາມ ທມງານ ແລະ ຕົວ ລະຄອນເພ້ມ 4 ດໍາເນນຝຶກຮົບຮົມໃຫ້ຊຸມຊົນ -ເຝຶກອົບຮົມສິີ່ ງແວດລ້ອມ -ເຝຶກອົບຮົມວຽກໄພພິບດຊຸມຊົນ -ເຝຶກອົບຮົມຜົນຮ້າຍສານເຄມ ວຽກງານບໍລິຫານ -ອດຕາກິນ 5 ຄົນ ໃນ 3 ວນ -ນໍ້າມນລົດໃຫຍີ່ -ເຈ້ຍແຜີ່ ນໃຫຍີ່ , ເຝດຂຽນ, ສະ ກອດຕິດເຈ້ຍ ແລະ ແຜີ່ ນປົດສ໌ເຕ ປະເມນ ແລະ ສະຫຸບວຽກງານ -ຖອດຖອນບົດຮຽນກບບ້ານ -ປະເມນການເຝຶກອົບຮົມ 10 ວນ 29 ຕຸລາ - 7 ພະຈິກ 2015 ບ້ານ ເຊນ້ອຍ ບ້ານ ດີ່ ານ ບ້ານ ຕຸຍດານ ບ້ານ ໂທີ່ ນ ບ້ານ ໂພ ບ້ານ ປາກະຢອງ ບ້ານ ສອງຄອນ ບ້ານ ປາກປູນ ບ້ານ ນາງຢອງ ບ້ານ ແກ້ງຫວງ ທມງານປະກອບມ: ທ. ສຸກມນາ ນ. ບຸນປອນ ນ. ກາແລນ ນ. ແນມແກ້ວ ນ. ບົວຄໍາ ທ. ໂທນ້ ທ. ຄໍາຜາຍ 5 ສະຫຸບ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານໃຫ້ ໂຄງການ 2 ວນ 8-9 ພະຈິກ 2015 ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງລະມາມ ໝົດທມ ຜູ້ປະສານງານຫກຈາກໂຄງການປະກອບມ 3 ທີ່ ານ ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ ແລະ ເຫນດໃນການປະຊຸມ 1. ນາງ ຕບ ຮບຜິດຊອບ ປະສານງານກບ ທມງານເມອງດາກຈຶງ (ເບໂທຕິດຕໍີ່ 030 4986120) 2. ນາງ ບົວຄໍາ ຮບຜິດຊອບ ປະສານງານກບ ທມງານເມອງລະມາມ (ເບໂທຕິດຕໍີ່ 030 4809863) 3. ທີ່ ານ ໂທນ້ ຮບຜິດຊອບ ປະສານງານກບ ທມງານເມອງກະລມ (ເບໂທຕິດຕໍີ່ 020 97193339)
 16. 16. 16 5. ການສະຫຸບ ແລະ ປິດພິທຂອງປະທານ (Evaluation and Closing) ພາກທີ່ ຽງຫງຈາກສໍາເລດການເຝຶກຕົວຈິງຢູີ່ ກບບ້ານ, ວາລະສຸດທ້າຍຂອງການເຝຶກໃນຄ້ງນ້ ແມີ່ ນຄູເຝຶກປະ ເມນການເຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມອບໃບຢ້ງຢນໂດຍ ທີ່ ານ ຄຣິດ ວໍເດ ຫົວໜ້າອົງການແຄຣ໌ ແຂວງເຊກອງ. ຈາກ ນ້ນ, ທີ່ ານ ໄພວນ ພນທະວົງ ປະສານງານໂຄງການຝີ່ າຍລດ ຈາກ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດດການ ສງຄົມແຂວງເຊກອງ ໄດ້ກີ່ າວ ຄໍາຄິດເຫນຕໍີ່ ກບການເຝຶກອົບຮົມຄ້ງນ້ ແລະ ຊົມເຊຍອ້າຍນ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮໍີ່ າຮຽນ ຈົນສຸດກົກສຸດປາຍ. ຈາກນ້ນ, ຕີ່ າງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທນ ຈາກ ອົງການແຄຣ໌ ເຊກອງ ທີ່ ານ ຄິດສ໌ ວໍເດ ກໍີ່ໄດ້ແນະນໍາ ໃຫ້ສໍາມະນາກອນໃຫ້ນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ ໄດ້ຮບຈາກການເຝຶກອົບຮົມໄປຈດຕ້ງປະຕິບດໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ ເມອງຂອງຕົນ. ສຸດທ້າຍ, ການເຝຶກອົບຮົມກໍີ່ ໄດ້ປິດພິທລົງຢີ່ າງເປນທາງການໃນເວລາ 16:30 ໂມງ. ແລະ ອີ່ ວຍໄຊໃຫ້ພອນສໍາມະນາກອນເດນທາງກບບ້ານເຮອນດ້ວຍຄວາມປອດໄພ. (ການມອບໃບຢ້ງຢນ) (ໃບຢ້ງຢນ) (ການປິດພິທ) ຂໍຂອບໃຈ
 17. 17. 17 6. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ (Annex) ວາລະຝຶກອົບຮົມ: ມ້ທ 1: 14 ຕຸລາ 2015 (Training Agenda: Day 1) ວນ ແລະ ເວລາ Date & Time ຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກບການເປນຄູເຝຶກ, ການຮກສາສິີ່ ງແວດລ້ອມ, ແລະ ໄພພິບດ Detailed program on TOT, Environmental Protection, and DRR ວິທະຍາກອນ Facilitator 8:00-8:30 ລົງທະບຽນ ແລະ ຮບຕ້ອນ 8:30-9:15 ກີ່ າວເປດພິທິໃຫ້ທິດຊ້ນໍາ ແລະ ຄວາມສໍາຄນຂອງການເຝຶກອົບຮົມຄ້ງນ້ ຄຣິດສ໌ / ພູນສ 9:15-9:05 ນໍາສະເໜການຝຶກອົບຮົມ, ແນະນໍາຕົວ ແລະ ຄາດໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮີ່ ວມ, ລະບຽບການຮົບ ຮົມ ເພດ (CARE) 9:05-9:15 ເຝິກອົບຮົມການເປນຄູເຝິກ, ການຮຽນຮູ້ຂອງຄົນ, ພ້ນທີ່ ໃນການຮຽນຮູ້ ໝົດທຸກຄົນ 9:15-10:20 ການປະເມນຄວາມຕ້ອງການໃນການເຝຶກອົບຮົມ, ຄູເຝຶກ ແລະ ບົດບາດຂອງຄູເຝຶກ ເພດ (CARE) 10:20-10:30 ພກຜີ່ ອນ 10:30-12:00 ການຮຽນຮູ້ແບບມສີ່ ວນຮີ່ ວມ ແລະ ການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍີ່ , ການສີ່ ສານ ແລະ ລະດບ ຂອງການສົນທະນາທີ່ ມປະສິດທິພາບ, ແລະ ບນໄດຂອງການສະຫຸບຢີ່ າງມຕກກະ ເພດ (CARE) 12:00-13:00 ພກທີ່ ຽງ 13:00-15:00 ປີ່ າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິເວດ, ຄຸນປະໂຫຍດປີ່ າໄມ້ ແລະ ການໄຫວຽນຂອງລະບົບນໍ້າ, ການ ປ້ອງກນດິນຖະຫົີ່ ມ ແລະ ການເຊາະເຈີ່ ອນ, ແລະ ທິດທາງຂອງຂະແໜງປີ່ າໄມ້ ເພດ (CARE) 15:00-15:15 ພກຜີ່ ອນ 15:15-16:45 ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮບມກບໄພພິບດ, ພະຍຸໄຕ້ຝຸີ່ ນເກສະໜາເຂົ້າເຊກອງ ໃນປ 2009, ຜົນກະທົບຂອງການປີ່ ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ ປະເດນການ ຄຸ້ມຄອງສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບດ ເພດ (CARE) 16:45-17:00 ສງລວມມ້ທ 1 ໝົດທຸກຄົນ
 18. 18. 18 ວາລະຝຶກອົບຮົມ: ມ້ທ 2: 15 ຕຸລາ 2015 (Training Agenda: Day 2) ວນ ແລະ ເວລາ Date & Time ຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກບການໃຊ້ສານເຄມ ແລະ ກະກຽມລົງເຝຶກຊາວບ້ານ Detailed program on Pesticide Use and Team preparation ວິທະຍາກອນ Facilitator 8:00-8:30 ຄວາມຮູ້ພ້ນຖານກີ່ ຽວກບຢາປາບສດຕູພດ ເພດ (CARE) 8:30-9:15 ຂົງເຂດຂອງການນໍາໃຊ້ຢາປາບສດຕູພດ, ວົງຈອນຂອງຢາປາບສດຕູພດ, ແລະ ຊີ່ ອງທາງ ສານພິດສູີ່ ຄົນ ໝົດທຸກຄົນ 9:15-9:05 ຕະກູນເຄມຢາປາບສດຕູພດ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສະຫາກຕົວຢີ່ າງຢາປາບສດຕູພດ, ແລະ ການຈດປະເພດຢາຂ້າແມງໄມ້ ເພດ (CARE) 9:05-9:15 ລະດບຄວາມແຮງຂອງການອອກລິດຢາ 9:15-10:20 ບນດາສານຜິດທີ່ ຊາວນາລາວມກໃຊ້ໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ເພດ (CARE) 10:20-10:30 ພກຜີ່ ອນ 10:30-12:00 ສນຍານ ແລະ ອາການເບອສານຜິດ ສໍາລບຜູ້ໃຫຍີ່ , ສນຍານ ແລະ ອາການເບອສານຜິດ ສໍາລບເດກນ້ອຍ,ບນຊຢາປາບສດຕູພຶດທີ່ ຍົກເລກນໍາໃຊ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເພດ (CARE) 12:00-13:00 ພກທີ່ ຽງ 13:00-15:00 ວາງແຜນລົງເຝຶກອົບຮົມຢູີ່ ບ້ານ, ແບີ່ ງນກສໍາມະນາກອນອອກເປນ 2 ກຸີ່ ມຮີ່ ວມກນອອກ ແບບຫກສູດລົງເຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານ: (ກຸີ່ ມ1: ຮບຜິດຊອບຫົວຂໍ້ ການປົກປກຮກສາ ສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດຊຸມຊົນ), ແລະ (ກຸີ່ ມ2: ຮບຜິດຊອບຫົວຂໍ້ ຜົນຮ້າຍໃນການນໍາໃຊ້ສານເຄມເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກໍາ) ໝົດທຸກຄົນ 15:00-15:15 ພກຜີ່ ອນ 15:15-16:45 ຕີ່ າງໜ້າກຸີ່ ມຂ້ນນໍາສະເໜ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫນເພີ່ ອໃຫ້ສົມບູນ ເພດ (CARE) 16:45-17:00 ວາງແຜນການອອກເດນທາງໃນມ້ອີ່ ນ ສງລວມມ້ທ 2 ຜູ້ປະສານງານ 18:30-20:00 ຮບປະທານອາຫານຄໍີ່ າສາມກຄ ໝົດທຸກຄົນ
 19. 19. 19 ວາລະຝຶກອົບຮົມ: ມ້ທ 3: 16 ຕຸລາ 2015 (Training Agenda: Day 3) ວນ ແລະ ເວລາ Date & Time ຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກບການເປນຄູເຝຶກ Detailed program TOT ວິທະຍາກອນ Facilitator 8:00-8:30 ເດນທາງໄປ ບ້ານແກ້ງຫວງ 8:30-9:15 ເຕົ້າໂຮມບ້ານ ຜູ້ປະສານງານ 9:15-9:05 ສະເໜຈຸດປະສົງແກີ່ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ຜູ້ປະສານງານ 9:05-9:15 ກຸີ່ ມທ1 ເຝິກອົບຮົມການປົກປກຮກສາສິີ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດ ສະມາຊິກກຸີ່ ມ ໜີ່ ງ 9:15-10:20 ກຸີ່ ມທ2 ສະແດງລະຄອນກີ່ ຽວກບຜົນຮ້າຍຈາກການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ສະມາຊິກກຸີ່ ມ ສອງ 10:20-10:30 ພກຜີ່ ອນ 10:30-12:00 ເດນທາງກບຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ແລກປີ່ ຽນບົດຮຽນ ເພດ (CARE) 12:00-13:00 ພກທີ່ ຽງ 13:00-15:00 ນກສໍາມະນາກອນສ້າງແຜນລົງເຝຶກອົບຮົມໃນເມອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ ເພດ (CARE) 15:00-15:15 ພກຜີ່ ອນ 15:15-16:45 ຕີ່ າງໜ້າແຕີ່ ລະເມອງຂ້ນຜີ່ ານແຜນ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫນເພີ່ ອໃຫ້ສົມບູນ ມອບໃບຢ້ງຢນສໍາເລດການເຝຶກອົບຮົມ ປະເມນການເຝຶກອົບຮົມໃນ 3 ມ້ທີ່ ຜີ່ ານມາ ເພດ (CARE) 16:45-17:00 ປິດພິທ ຄຣິດສ໌ / ພູນສ
 20. 20. 20 ປົດສ໌ເຕ້ທີ່ ເອົາໄປເຝຶກຊາວບ້ານ ຜົນກະທົບຈາກການປີ່ ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ປີ່ າໄມ້ ແລະ ຊບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຫຍງແດີ່ ດິນປອກໂຫ້ນ, ດິນປູກຝງ, ແລະ ດິນປີ່ າໄມ້ ການຫຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຈາກໄພໃໝ້ ການຫຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຈາດໄພນໍ້າຖ້ວມ ການຫຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ
 21. 21. 10/9/2015 1 Trainingon Facilitators’skill, Community-BasedEnvironmental Protection, DisasterManagement, and Effectof PesticideUse ຝຶກອົບຮົມ: ການເປັນຄູຝຶກ, ການປົກປັກ ຮັກສາສິ່ ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນຊຸມຊົນ, ແລະ ຜົນຮ້າຍຈາກສານເຄມີ CAREInternationalin Lao PDR ອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະຈໍາ ລາວ ໂດຍ : ເພັດສຸລະພົນ ຈຸລະຖິດາ, ຫົວໜ້າໂຄງການບໍລິຫານປົກຄອງປ່ າໄມ້ທີ່ ດີ (GOFOGO), ເຊກອງ , 13-16 ຕຸລາ 2015 ການນໍາສະເໜີ Introduction of the training: ເພັດສຸລະພົນ ຈຸລະຖິດາເພັດສຸລະພົນ ຈຸລະຖິດາ ຫົວໜ້າໂຄງການບໍລິຫານປົກຄອງປ່ າໄມ້ທີ່ ດີ (GOFOGO)
 22. 22. 10/9/2015 2 ວາລະຝຶກອົບຮົມ : ມື້ທີ 1_13 ຕຸລາ 2015 (TrainingAgenda:Day 1) ວັນ & ເວລາ ຝຶກອົບຮົມກ່ ຽວກັບການເປັນຄູເຝຶກ (TOT) ວິທະຍາກອນ 8:00-8:30 ລົງທະບຽນ ແລະ ຮັບຕ້ອນ 8:30-9:00 ເປີດພິທິ ຄຣິດສ໌ / ພູນສີ 9:00-9:05 ນໍາສະເໜີການຝຶກອົບຮົມ ເພັດ (CARE) 9:05-9:15 I. ເຝິກອົບຮົມການເປັນຄູເຝິກ (Trainer’s Of Training) ເພັດ (CARE) 9:15-10:20 1. ການຮຽນຮູ ້ຂອງຄົນ 2. ການຈື່ ຈໍາສິ່ ງທີ່ ໄດ້ຮຽນຮູ ້ 3. ຄວາມແຕກຕ່ າງກັນໃນການຮຽນຮູ ້ຂອງແຕ່ ລະຄົນ 4. ພື້ນທີ່ ຂອງການຮຽນຮູ ້ ໝົດທຸກຄົນ 10:20-10:30 ພັກຜ່ ອນ 10:30-12:00 5. ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການເຝຶກອົບຮົມ 6. ຄູເຝຶກ, ບົດບາດຂອງຄູເຝຶກ, ໜ້າທີ່ , ສິ່ ງຄວນ ແລະ ບໍ່ ຄວນເຮັດ 7. ການຮຽນຮູ ້ແບບມີສ່ ວນຮ່ ວມ ແລະ ການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ເພັດ (CARE) 12:00-13:00 ອາຫານທ່ ຽງ 13:00-15:00 8. ອົງປະກອບໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ້ນ 9. ການສື່ ສານ ແລະ ລະດັບຂອງການສົນທະນາທີ່ ມີປະສິດທິພາບ 10. ເຄັດລັບ 4 ຢ່ າງສໍາລັບການນໍາສະເໜີຂອງນັກເວົ້າທີ່ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ເພັດ (CARE) 15:00-15:15 ພັກຜ່ ອນ 15:15-16:45 11. ບັນໄດຂອງການສະຫຼຸບຢ່ າງມີຕັກກະ ສັງລວມມື້ທີ 1 ໝົດທຸກຄົນOctober 9, 2015 2 ວາລະຝຶກອົບຮົມ : ມື້ທີ 2_14 ຕຸລາ 2015 (TrainingAgenda:Day2) ວັນ & ເວລາ ຝຶກອົບຮົມກ່ ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ ງແວດລ້ອມ ວິທະຍາກອນ 8:00-8:30 ລົງທະບຽນ ແລະ ຕ້ອນຮັບ 8:30-9:00 ທົບທວນມື້ທີ 1 ໝົດທຸກຄົນ 9:00-9:15 II. ປ່ າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິເວດ ເພັດ (CARE) 9:15-9:30 1. ອ່ າງໂຕ່ ງນໍ້າ ກັບ ການດໍາລົງຊີວິດ ເພັດ (CARE) 9:30-10:20 2. ບົດບາດປ່ າໄມ້ ແລະ ບົດບາດປ່ າໄມ້ຕໍ່ ກັບອ່ າງໂຕ່ ງນໍ້າ ເພັດ (CARE) 10:20-10:30 ພັກຜ່ ອນ 10:30-12:00 3. ຄຸນປະໂຫຍດປ່ າໄມ້ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງລະບົບນໍ້າ 4. ການປ້ອງກັນດິນຖະຫຼົ່ ມ ແລະ ການເຊາະເຈື່ ອນ 5. ທິດທາງຂອງຂະແໜງປ່ າໄມ້ ເພັດ (CARE) 12:00-13:00 ອາຫານທ່ ຽງ 13:00-15:00 6. ການຄຸ ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັບມືກັບໄພພິບັດ 7. ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ ນເກສະໜາເຂົ້າເຊກອງໃນປີ 2009 ເພັດ (CARE) 15:00-15:15 ພັກຜ່ ອນ 15:15-16:45 8. ຜົນກະທົບຂອງການປ່ ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 9. ປະເດັນການຄຸ ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບັດ 10. ເປົ້າໝາຍສະຫັດວະວັດການພັດທະນາ ແລະ ເຄື່ ອງມື ເພັດ (CARE) 16:45-17:00 ສັງລວມມື້ທີ 2 ໝົດທຸກຄົນOctober 9, 2015 3
 23. 23. 10/9/2015 3 ວາລະຝຶກອົບຮົມ : ມື້ທີ 3_15 ຕຸລາ 2015 (TrainingAgenda:Day3) 4 ວັນ & ເວລາ ຝຶກອົບຮົມກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ວິທະຍາກອນ 8:00-8:30 ລົງທະບຽນ ແລະ ຕ້ອນຮັບ 8:30-9:00 ທົບທວນມື້ທີ 2 ໝົດທຸກຄົນ 9:00-9:15 III. ຄວາມຮູ ້ພື້ນຖານກ່ ຽວກັບຢາປາບສັດຕູພືດ ເພັດ (CARE) 9:15-9:30 1. ຂົງເຂດຂອງການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ເພັດ (CARE) 9:30-10:20 2. ວົງຈອນຂອງຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຊ່ ອງທາງສານຜິດສູ່ ຄົນ ເພັດ (CARE) 10:20-10:30 ພັກຜ່ ອນ 10:30-12:00 3. ຕະກູນເຄມີຢາປາບສັດຕູພືດ 4. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສະຫຼາກຕົວຢ່ າງຢາປາບສັດຕູພືດ 5. ການຈັດປະເພດຢາຂ້າແມງໄມ້ ເພັດ (CARE) 12:00-13:00 ອາຫານທ່ ຽງ 13:00-15:00 6. ລະດັບຄວາມແຮງຂອງການອອກລິດຢາ 7. ບັນດາສານຜິດທີ່ ຊາວນາລາວມັກໃຊ້ໃນການຜະລິດກະສິກໍາ 8. ສັນຍານ ແລະ ອາການເບືອສານຜິດ ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ 9. ສັນຍານ ແລະ ອາການເບືອສານຜິດ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ 10. ບັນຊີຢາປາບສັດຕູພຶດທີ່ ຍົກເລີກນໍາໃຊ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເພັດ (CARE) 15:00-15:15 ພັກຜ່ ອນ 15:15-16:45 ວາງແຜນລົງເຝຶກອົບຮົມຢູ່ ບ້ານ ເພັດ (CARE) 16:45-17:00 ສັງລວມມື້ທີ 3 ໝົດທຸກຄົນ October 9, 2015 4 ວາລະຝຶກອົບຮົມ : ມື້ທີ 4_16 ຕຸລາ 2015 (TrainingAgenda:Day 4) ວັນ & ເວລາ ລົງເຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ວິທະຍາກອນ 8:00-8:30 ປະຊຸມກັນ 8:30-9:00 ອອກເດີນທາງ ໝົດທຸກຄົນ 9:00-9:15 IV. ທົດລອງເຝຶກຕົວຈິງໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ໝົດທຸກຄົນ 9:15-9:30 1. ພົວພັນບ້ານ ແລະ ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ໝົດທຸກຄົນ 9:30-10:20 2. ກຸ່ ມໜື່ ງເຝຶກການປ້ອງກັນສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບັດ ກຸ່ ມໜື່ ງ 10:20-10:30 ພັກຜ່ ອນ 10:30-12:00 3. ກຸ່ ມສອງເຝຶກກ່ ຽວກັບການໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ກຸ່ ມສອງ 12:00-13:00 ອາຫານທ່ ຽງ 13:00-15:00 4. ເດີນທາງກັບຫ້ອງການ ໝົດທຸກຄົນ 15:00-15:15 ພັກຜ່ ອນ 15:15-16:45 5. ຕ່ າງໜ້າກຸ່ ມຂື້ນນໍາສະເໜີ 6. ແລກປ່ ຽນຄໍາເຫັນ 7. ຄູເຝຶກໃຫ້ຂໍ້ແນະນໍາ 8. ປະເມີນການເຝຶກອົບຮົມ 9. ມອບ-ຮັບໃບປະກາດສໍາເລັດການເຝຶກອົບຮົມ ໝົດທຸກຄົນ 16:45-17:00 ປິດພິທີ ຄຣິດສ໌ / ພູນສີ October 9, 2015 5
 24. 24. 10/9/2015 4 ສິ່ ງທີ່ ຄາດຫວັງຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ Your expectation from this training October 9, 2015 6 ກາຕິກາໃນການຮຽນຮູ ້ຮ່ ວມກັນພາຍໃນ 3 ມື້ Set up the training rule during three days • ເຂົ້າຕອນເຂົ້າ 8:30 – 12:00 ໂມງ • ເຂົ້າຕອນແລງ 13:30 – 16:00 ໂມງ • ຫ້າມວົນແຊວ ຫຼື ໂອ້ລົມກັນເລື່ ອງອື່ ນ • ຫ້າມມາຊ້າ ເກີນ 10 ນາທີ • ປິດສຽງໂທລະສັບ (ເຮັດເປັນສຽງສັ່ ນ) • ຫ້າມຫຼີ້ນໂທລະສັບ ແລະ ຄອມພີວເຕີ ໃນໂມງຮຽນ ເວັ້ນວຽກຈໍາເປັນ • ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນແບບມີສ່ ວນຮ່ ວມ ແລະ ໃນທາງສ້າງສັນ • ຫ້າມເຫງ ົານອນໃນໂມງຮຽນ • ຜິດກາຕິກາຂ້າງເທີງຮ້ອງເພງ,ເລົ່ ານິທານຕະຫຼົກ, ເຕັ້ນ ສ້າງບັນຍາກາດ ຫຼື ປັບ ໄໝ 10.000 ກີບ ໃຫ້ເລືອກເອົາ October 9, 2015 7
 25. 25. 10/9/2015 5 October 9, 2015 8 ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງໂລກ (WorldEconomicStatusand HumanResource) ການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ Training of Trainer (TOT): ເພັດສຸລະພົນ ຈຸລະຖິດາເພັດສຸລະພົນ ຈຸລະຖິດາ ຫົວໜ້າໂຄງການບໍລິຫານປົກຄອງປ່ າໄມ້ທີ່ ດີ (GOFOGO)
 26. 26. 10/9/2015 6 ການຮຽນຮູ້ຂອງຄົນ (Human’s Learning) ເປັນຂະບວນການພາຍໃນທີ່ ເກີດຂື້ນທີ່ ເກີດຂື້ນໂດຍບຸກຄົນເອງ ເປັນຂະບວນການທີ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດການ ປ່ ຽນແປງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ທັດສະນະຄະຕິແລະຄວາມສໍານານ ໂດຍການຮັບຮູ້ທາງ 5 ທາງຄື: ປາກ 3% ດັງ 13% ຕາ 75% ຫູ 3% ສໍາພັດ 6% October 9, 2015 10 ການຈື່ ຈໍາສິ່ ງທີ່ ໄດ້ຮຽນຮູ້ (Learning Memory) ປົກກະຕິແລ້ວ, ຄົນເຮົາຈະຈື່ ຈໍາໄດ້ຫຼາຍສິ່ ງດີຂື້ນ ຖ້າພວກ ເຂົາມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນການ ຮຽນຮູ ້ ບົດວິໃຈຈາກສະຖາບັນຫ້ອງທົດ ລອງຝືກອົບຮົມແຫ່ ງໃຊ້ວິທີການທາງ ວິທະຍາສາດ (USA) ວິທີ່ ການສອນ ອັດຕາດ້ານຄວາມຮູ້ ເບິ່ ງ/ຟັງ - ການບັນຍາຍ 5% ການອ່ ານ 10% ການຟັງສຽງ / ວິດີໂອ 20% ການສະແດງການສາທິດ 30% ກຸ່ ມສົນທະນາ 50% ການປະຕິບັດໂຕຈິງ 75% ການສອນ 90% ເຄື່ ອງມືການຮຽນຮູ້ຢູ່ ສະຖານທີ່ ຈິງ 90% October 9, 2015 11
 27. 27. 10/9/2015 7 ແຕ່ ລະຄົນມີການຮຽນຮູ ້ທີ່ ແຕກຕ່ າງກັນ (Peoplehave differentwaysof learning) VISUAL – ການເບິ່ ງ ຮູບພາບ, ໜັງ, ແຜນຜັງ, ການສະແດງ ສາທິດ AURAL – ການຟັງ ການສົນທະນາ, ການຟັງ ວິທະຍຸ, ສຽງຕ່ າງໆ KINESTHETIC – ການເຮັດ ແຕະບາຍ, ສໍາພັດ, ຖື, ປະຕິບັດ READING/ WRITING – ການອ່ ານ / ການຂຽນOctober 9, 2015 12 3 ພື້ນທີ່ ການຮຽນຮູ້ (3 Hs-the areas of learning) ມື – Psychomotor (ທັກສະດ້ານຮ່ າງກາຍ) = ທັກສະ ຫົວ – Cognitive (ທັກສະດ້ານຈິດໃຈ) = ຄວາມຮູ ້ ໃຈ – Affective (ອາລົມແລະຄວາມຮູ້ສຶກ) = ທັດສະນະຄະຕິ H1: HandsH1: Hands HH22: Head: Head HH33: Heart: Heart October 9, 2015 13
 28. 28. 10/9/2015 8 ຂະບວນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການເຝຶກອົບຮົມ TrainingNeed Assessment(TNA) ບັນຫາຂອງ ກຸ່ ມເປົ້າໝາຍ ບັນຫາຂອງ ກຸ່ ມເປົ້າໝາຍ ສາຍເຫດ ບັນຫາ ຂາດ KSA ສາຍເຫດອື່ ນ ວິທີການອື່ ນ ແກ້ໄຂໂດຍ ການເຝຶກ ອົບຮົມ ການປະເມີນການປະເມີນ ຄວາມຄວາມຕ້ອງການຕ້ອງການ ໃນການໃນການເເຝຶກຝຶກ ອົບຮົມອົບຮົມ ການວາງແຜນການວາງແຜນ ການການເເຝຶກຝຶກອົບຮົມອົບຮົມ ດໍາເນີນການດໍາເນີນການ ເເຝຶກຝຶກອົບຮົມອົບຮົມ ການຕິດຕາມການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນປະເມີນຜົນ October 9, 2015 14 ຄູເຝືກໝາຍເຖິງຜູ້ດໍາເນີນການ ເພື່ ອໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ຂຶ້ນໃນກຸ່ ມ ນັກສໍາມະນາກອນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ດໍາເນີນການໄປຢ່ າງມີ ປະສິດທິພາບ. ນິຍາມຂອງຄໍາວ່ າ ”ຄູເຝືກ” (Trainer’s definition) October 9, 2015 15
 29. 29. 10/9/2015 9 ເລັງໃສ່ ຜົນສໍາເລັດ (Impact Oriented) ເລັງໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັມແຂງ (CapacityBiuldingOriented) ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປືກສາ ເຈົ້າເຮັດ ຂ້ອຍຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາ ຜູ້ຝືກສອນ ເຈົ້າເຮັດໄດ້ດີແລ້ວ ເຈົາ ສາມາດເພີ່ ມເຫຼັກໆນ້ອຍເຂົ້າ ໄປອີກ ຜູ້ຮ່ ວມງານ ພວກເຮົາຈະເຮັດ ແລະ ຮຽນນໍາ ກັນ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ເຈົ້າເຮັດ ຂ້ອຍຈະເຂົ້າ ຮ່ ວມຂະບວນການ ອາຈານ ນີ້ແມ່ ນບາງຫຼັກການທີ່ ເຈົ້າ ສາມາດນໍາໄປແກ້ໄຂບັນຫາ ຜູ້ເປັນຕົວແບບ ຂ້ອຍຈະເຮັດ ໃຫ້ເຈົ້າເບີ່ ງ ແລະ ຮຽນເອົາຈາກຂ້ອຍ ຜູ້ສັງເກດການສ່ ອງແສງ ເຈົ້າເຮັດ ຂ້ອຍຈະເບີ່ ງ ແລ້ວ ຈະບອກເຈົ້າວ່ າຂ້ອຍເຫັນ ຫຍັງ ຊ່ ຽວຊານດ້ານວິຊາການ ຂ້ອຍຈະຕອບຄໍາຖາມໃຫ້ ເຈົ້າ ມີແຕ່ ໃຫ້ເຈົ້າໄປນໍາ ຂ້ອຍ ຊ່ ຽວຊານໃຫຍ່ ຂ້ອຍຈະເຮັດແທນເຈົ້າ ແລະ ຂ້ອຍຈະບອກວ່ າຈະເຮັດ ແນວໃດ ຕົວກໍານົດບົດບາດ (Trainer’s Roles) October 9, 2015 16 ພາລະໜ້າທີ່ ຂອງຄູເຝືກ (Trainer’s Duty) 1. ດໍາເນີນການໃຫ້ເກີດການແລກປ່ ຽນຂໍ້ຄິດເຫັນ ລະຫວ່ າງຜູ້ເຂົ້າຮວ່ ມເຝືກອົບຮົມ 2. ການຈັດກິດຈະກໍາເສີມສ້າງໃຫ້ທຸກຝ່ າຍມີສ່ ວນ ຮ່ ວມໃນກິດຈະກໍາຫຼື ເຮັດໃຫ້ການມີສ່ ວນຮ່ ວມ ຂອງຜູ້ເຂົ້້ າຮ່ ວມເຝືກອົບຮົມດໍາເນີນການໄປຢ່ າງ ຕໍ່ ເນື່ ອງ 3. ສົ່ ງເສີມໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ ວມເຝືກອົບຮົມໄດ້ໃຊ້ ທ່ າແຮງຂອງຕົນເອງໃນລະຫວ່ າງຂະບວນການ ເຝືກອົບຮົມ. 4. ສະຫຼຸບແລະສັງເຄາະຂໍ້ມູນຈາກການແລກປ່ ຽນ. October 9, 2015 17
 30. 30. 10/9/2015 10 ຄວາມຮູ້ ທັດສະນະຄະຕິ ຄວາມຊໍານານ ຄວາມຮັບຮູ້ (Knowledge) ຄວາມເຂົ້າໃຈ (Understand) ຄວາມສໍານານ (Skill) ທັດສະນະຄະຕິ (Attitude) ຄວາມເຊື່ ອໃນທ່ າແຮງຂອງຄົນ ການຄິດໃນທາງບວກ ວິນຍານຂອງການເປັນຜູ້ໃຫ້ ການຟັງແບບມີສ່ ວນຮ່ ວມ ການຕັ້ງຄໍາຖາມ ການສັງເກດ ການນໍາສະເໜີ ເຕັກນິກການສົ່ ງຄວາມຮູ້ ຄຸນສົມບັດຂອງຄູເຝິກ (Trainer’s characteristic) October 9, 2015 18 ສິ່ ງທີ່ ຄູເຝິກຄວນເຮັດ (Thingsthat trainershould do) 1. ການກຸມປະເດັນ 2. ສະຫຼຸບສິ່ ງທີ່ໄດ້ແລກປ່ ຽນຮ່ ວມ ກັນ ແລະ ສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ ວມ ຂອງກຸ່ ມ 3. ດໍາເນີນໃຫ້ເກີດຄວາມຄືບໜ້າໄປ ຕາມປະເດັນທີ່ ຕັ້ງໄວ້: ໃຫ້ມີ ການແລກປ່ ຽນໂດຍການຕັ້ງຄໍາ ຖາມ, ແຕກປະເດັນໃຫຍ່ ໃຫ້ ຍ່ ອຍລົງ ແລະ ໃຫ້ມີການເຊື່ ອມ ໂຍງກັນ October 9, 2015 19
 31. 31. 10/9/2015 11 ສິ່ ງທີ່ ຄູເຝິກບໍ່ ຄວນເຮັດ (Thingsthat trainershould not do) 1. ພະຍາຍາມມີອິດທິພົນຕໍ່ ກຸ່ ມ ໂດຍເອົາແນວຄິດຕົນເປັນຫຼັກ 2. ວິຈານຄໍາເຫັນຂອງຄົນອື່ ນໂດຍກົງ ແລະ ຖ້າຄໍາເຫັນຂອງຄົນອື່ ນບໍ່ ຖືກແມ່ ນ ໃຫ້ແກ້ໄຂ 3. ຕັດສິນໃຈແທນຄົນອື່ ນໂດຍບໍ່ ຖາມ 4. ເວົ້າຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ສະແດງບົດບາດອື່ ນຫຼາຍກວ່ າການເປັນຄູເຝິກ October 9, 2015 20 ການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ ວນຮ່ ວມ (Participatory LearningProcess) October 9, 2015 21
 32. 32. 10/9/2015 12 ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ (Experiential Learning) ປະສົບການຕົວຈີງ (ຄວາມຮູ ້ສືກ) ທົບທວນ (ເບີ່ ງ) ສ້າງເປັນແນວຄວາມຄິດ (ຄິດ) ທົດລອງ (ເຮັດ) October 9, 2015 22 October 9, 2015 23
 33. 33. 10/9/2015 13 October 9, 2015 24 ການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ ວນຮ່ ວມ (Participatory LearningProcess) KK--FocusFocus October 9, 2015 25
 34. 34. 10/9/2015 14 ການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ ວນຮ່ ວມ (Participatory LearningProcess) SS--FocusFocus October 9, 2015 26 ການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ ວນຮ່ ວມ (Participatory LearningProcess) AA--FocusFocus October 9, 2015 27
 35. 35. 10/9/2015 15 October 9, 2015 28 October 9, 2015 29
 36. 36. 10/9/2015 16 ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ (Adult Learning Approach) ຜູ້ໃຫຍ່ ຈະຮຽນຮູ້ ໄດ້ດີຖ້າ ນໍາໄປໃຊ້ໄດ້ ມີຄວາມພ້ອມທັ້ງກາຍໃຈ ມີການສືສານຮັບຮູ້ຫຼາຍທາງ ເນື້ອຫາມີປະໂຫຍດ ມີສ່ ວນຮ່ ວມຫຼາຍ ສ້າງແຮງຈູງໃຈເປັນໄລຍະ ບັນຍາກາດເປັນກັນເອງ ມີຄວາມຕ້ອງການ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ມີການສະທ້ອນຄືນ October 9, 2015 30 ຫຼັກການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ ວນຮ່ ວມຫຼັກການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ ວນຮ່ ວມ (TELLER)(TELLER) TT TwoTwo--wayCommunicationwayCommunication ການສື່ ສານການສື່ ສານ 22 ທາງທາງ EE ExperienceLearningExperienceLearning ການຮຽນຮູ ້ໂດຍປະສົບການການຮຽນຮູ ້ໂດຍປະສົບການ LL Learningfor AdultLearningfor Adult ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ LL LearnerCenteredLearnerCentered ຜູ້ຮຽນເປັນໄຈກາງຜູ້ຮຽນເປັນໄຈກາງ EE EnergizerEnergizer ກະຕຸ ້ນການຮຽນຮູ້ກະຕຸ ້ນການຮຽນຮູ້ RR ReflectionReflection ມີການສະທ້ອນຄືນຕໍ່ ກັນມີການສະທ້ອນຄືນຕໍ່ ກັນ October 9, 2015 31
 37. 37. 10/9/2015 17 09/10/2015 32 ຄວາມເຊື່ ອໝັ້ນ ຈະເກີດຂຶ້ນມາໄດ້ ມີອົງປະກອບ 4 ຢ່ າງ  ຄວາມໜ້າເຊື່ ອຖື (Credibility)  ຄວາມໜ້າໄວ້ໃຈ (Reliability)  ຄວາມໃກ້ຊິດ (Intimacy)  ບຸກຄະລິກ ລັກສະນະນິໄສຂອງຕົວເອງ ອົງປະກອບໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ້ນ ທັກສະການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ ດີ 09/10/2015 33  ຄວາມໜ້າເຊື່ ອຖື (Credibility) ເປັນເລື່ ອງກ່ ຽວກັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ຄວາມຊ່ ຽວຊານໃນເລື່ ອງໃດເລື່ ອງໜຶ່ ງ ລວມເຖີງ ທັດສະນະຄະຕິ ຫຼື ແນວຄິດທີ່ ກ່ ຽວຂ້ອງກັບຄົນ ແລະ ວຽກ ອົງປະກອບໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ້ນ ທັກສະການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ ດີ
 38. 38. 10/9/2015 18 09/10/2015 34  ຄວາມໜ້າໄວ້ໃຈ (Reliability) ເປັນເລື່ ອງຂອງການຮັກສາສັນຍາ ເວົ້າແທ້ ທໍາຈິງ, ເວົ້າເທົ່ າທີ່ ຮູ້, ຮູ້ຈັກຜິດ ແລະ ຂໍໂທດຍາມເຮັດຜິດ, ສະແດງອອກເຖີງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເປິດເຜີຍ ກວດສອບໄດ້, ເຄົາລົບຜູ້ອື່ ນຕາມສົມຄວນ, ຈິງໃຈ ກົງໄປກົງມາ, ຊົມເຊີຍຄວາມ ສາມາດຂອງຜູ້ອື່ ນຢ່ າງຈິງໃຈ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ ສ້າງສັນ, ກ້າສູ້ກັບ ບັນຫາ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ ອົງປະກອບໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ້ນ ທັກສະການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ ດີ 09/10/2015 35  ຄວາມໃກ້ຊິດ (Intimacy) ການຮ່ ວມທຸກຮ່ ວມສຸກ ເບິ່ ງໄດ້ຈາກ ການສື່ ສານທີ່ ຕໍ່ ເນື່ ອງ ຜ່ ານວິທີການທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ການເຮັດວຽກ ຮ່ ວມກັນຢ່ າງເຕັມໃຈ, ມີຄວາມມ່ ວນຊື່ ນ, ເຮັດໃຫ້ໝູ່ ພວກໄດ້ຮູ້ຈັກ ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ອົງປະກອບໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ້ນ ທັກສະການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ ດີ
 39. 39. 10/9/2015 19 09/10/2015 36  ບຸກຄະລິກ ລັກສະນະນິໄສຂອງຜູ້ທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ ນເກີດຄວາມເຊື່ ອໝັ້ນ 1. ຮູ ້ຈັກຍອມຮັບ ແລະ ໃຫ້ກຽດຜູ້ອື່ ນ 2. ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງການສື່ ສານ ແລະ ຄວາມຮູ ້ສຶກຜູ້ອື່ ນ 3. ມີຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄັນທີ່ ສຸດ ແມ່ ນ ການສະແດງອອກ, ການສື່ ສານ ໃຫ້ຮັບຮູ ້ໄດ້ເຖິງ 3 ສິ່ ງທີ່ ກ່ າວມາ ແມ່ ນ “ທັກສະການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ ດີລະຫວ່ າງບຸກຄົນ” ອົງປະກອບໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ້ນ ທັກສະການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ ດີ 09/10/2015 37 ເປັນການສ້າງຄວາມດຸນດຽງໃຫ້ກັບທຸກອົງປະກອບຂອງ ຄວາມເຊື່ ອໝັ້ນ ອົງປະກອບໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ້ນ ທັກສະການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ ດີ
 40. 40. 10/9/2015 20 ເກມການສື່ ສານ (Thegame of communication) ການສະທ້ອນຄືນການສະທ້ອນຄືນ  ສົນໃຈສົນໃຈ  ເຂົ້າໃຈເຂົ້າໃຈ  ເຮັດໄດ້ເຮັດໄດ້  ວິເຄາະວິເຄາະ,, ໄຈ້ແຍກໄຈ້ແຍກ  ສັງເຄາະສັງເຄາະ,, ສັງລວມສັງລວມ  ປະເມີນຜົນປະເມີນຜົນໄດ້ໄດ້ ຄູເຝຶກ ເນື້ອໃນ ວິທີການ ສໍາມະນາກອນ • ການຮຽນຮູ ້ແບບມີສ່ ວນຮ່ ວມ • ເຕັກນິກ ວິທີການເຝຶກອົບຮົມ • ສື່ ອຸປະກອນການເຝຶກອົບຮົມ ການສື່ ສານໃນການຝຶກອົບຮົມ (Communicatingduringtrainingdelivery)
 41. 41. 10/9/2015 21 ເຕັກນິກການເຝິກອົບຮົມ (Training techniques) ທີ່ ຈະຊ່ ວຍເກີດການ ປ່ ຽນແປງດ້ານຄວາມຮູ້ (KnowledgeChanges) ທີ່ ຈະຊ່ ວຍເກີດການ ປ່ ຽນແປງດ້ານທັກສະ (SkillChanges) ທີ່ ຈະຊ່ ວຍເກີດການປ່ ຽນແປງ ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ (Attitude Changes) ການບັນຍາຍ ການສາທິດ ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ການທັດສະນະສຶກສາ ການເຝິກປະຕິບັດ ກໍລະນີສຶກສາ ການລະດົມສະໝອງ ເຝິກອົບຮົມໄປພ້ອມການ ປະຕິບັດ ການອະທິບາຍເປັນກຸ່ ມ ການສໍາມະນາ ການສ້າງສະຖານະການ ຈໍາລອງ ການສ້າງສະຖານະການຈໍາລອງ ການສອນວຽກ ການສອນວຽກ ການເຝິກປະຕິບັດ ການຫຼິ້ນເກມ ການຫຼິ້ນເກມ October 9, 2015 40 October 9, 2015 41 ລະດັບຂອງການສົນທະນາ (Conversation level) ເຮົາ ສະພາບແວດລ້ອມ ຄູ່ ສົນທະນາ ສະພາບແວດລ້ອມ ເນື້ອໃນ (Content) ຫົວຂໍ້, ຂໍ້ມູນຂ່ າວສານ ໂຄງສ້າງຂອງການສົນທະນາ (Structure) ວາລະ, ເວລາທີ່ ໃຊ້, ຂັນຕອນຕ່ າງໆ ການສ້າງບັນຍາກາດ (Interaction) ສາຍສໍາພັນ, ຄວາມສໍາພັນ, ແລະ ການເປີດເຜີຍ ຂະບວນການສ້າງແຮງຈູງໃຈ (Motivation processes) ອາລົມ, ສີ່ ງຄາດຫວັງ, ຄວາມຫວັງ, ຄວາມຮູ ້ສຶກ ການປ່ ຽນເກຍສົນທະນາ / ລະດັບ
 42. 42. 10/9/2015 22 ລະດັບການສົນທະນາ: ຄໍາຖາມເພື່ ອທົບທວນ (Conversationlevel:questionsfor reviewing) ຂະບວນການສ້າງແຮງຈູງໃຈ ເຮົາສັງເກດເຫັນຄວາມຮູ ້ສຶກ, ຄວາມຄາດຫວັງ, ແລະ ຄວາມຫວັງຫຍັງແດ່ ? ໃນຕົວເຮົາເອງມີ ຫຍັງ? ໃນຄູ່ ສົນທະນາມີຫຍັງ? ເນື້ອໃນ ຂໍ້ມູນຫຍັງທີ່ໄດ້ແລກປ່ ຽນ? ພວກເຮົາກໍາລັງລົມຫຍັງກັນ? ໂຄງສ້າງຂອງການສົນທະນາ ວາລະການສົນທະນາແມ່ ນຫຍັງ? ເຮົາຈັດສັນ ແນວໃດ? ໃຊ້ເວລາແຕ່ ລະຫົວຂໍ້ແນວໃດ? ຄວນດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຫຍັງແດ່ ? ການສ້າງບັນຍາກາດ ມີຫຍັງແດ່ ກໍາລັງເກີດຂືນລະຫວ່ າງເຮົາກັບຄູ່ ສົນທະນາ? October 9, 2015 42 ເຄັດລັບ 4 S ໃນການນໍາສະເໜີ (The4 “S” secretto presentingyourself) October 9, 2015 43
 43. 43. 10/9/2015 23 ຢືນຢ່ າງສະງ່າຜ່ າເຜີຍ (Stand tall) October 9, 2015 44 ເວົ້າຊ້າໆ ແລະ ໃຫ້ຟັງງ່າຍຊັດເຈນ (Speak slowly & clearly) October 9, 2015 45
 44. 44. 10/9/2015 24 ກວດສາຍຕາຫາຜູ້ຟັງ ພ້ອມທັງຍີ້ມແບບໃຫ້ກຽດ (Sincere eye-contact, Smile!) October 9, 2015 46 ແຕ່ ງຕົວໃຫ້ເໝາະສົມ (Smart, appropriate dress) October 9, 2015 47
 45. 45. 10/9/2015 25 ສະຫຼຸບເຄັດຫຼັບ 4 ຢ່ າງ (4 S secret to presenting yourself) Stand tall Sincere eye-contact, Smile Speak slowly and clearly Smart, appropriate dress October 9, 2015 48 ຮູບແບບ I ແລະ ຮູບແບບ II (Model I and II-behavior) ຮູບແບບ I ການຮຽນຮູ ້ວົງແຫວນດຽວ (Model I: single loop learning) ພະຍາຍາມໃຫ້ຄົນອື່ ນຍອມຮັບສີ່ ງທີ່ ເຮົາເຊື່ ອ (Be in control your self) ຄົນອື່ ນຕ້ອງປ່ ຽນແປງ (The other will have to change/move) ຂໍ້ສົມມຸດຂອງເຮົາບໍ່ ຄວນເອົາມາສົນທະນາ (Own assumptions are not open for discussion) ຮູບແບບ II ການຮຽນຮູ ້ສອງວົງແຫວນ (Model II: double loop) ມີການແລກປ່ ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ຜ່ ານກັນເພື່ ອຢືນຢັນ (Information sharing, validation) ນໍາເອົາຂໍ້ສົມມຸດຂອງເຮົາມາສົນທະນາ ເພື່ ອ ກວດສອບ (Bring own assumptions into conversation,to check and fine tune) ຊອກຫາການເຊື່ ອມຕໍ່ ກັບຄົນອື່ ນ (Look for connection) Source: Chris Argyris October 9, 2015 49
 46. 46. 10/9/2015 26 ບັນໄດຂອງການສະຫຼຸບຢ່ າງມີຕັກກະ (Ladder of inference) ສັງເກດ (Observe) ຄັດເລືອກ (Select) ຕີຄວາມໝາຍ (Give meaning / interpret) ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດ (Assumptions) ສະຫຼຸບ (Conclude) ສ້າງຄວາມສົນໃຈ (Convince) ປະຕິບັດ (Act) October 9, 2015 50 ປ່ າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິເວດ (Eco-forestry): ເພັດສຸລະພົນ ຈຸລະຖິດາເພັດສຸລະພົນ ຈຸລະຖິດາ ຫົວໜ້າໂຄງການບໍລິຫານປົກຄອງປ່ າໄມ້ທີ່ ດີ (GOFOGO)
 47. 47. 10/9/2015 27 ອ່ າງໂຕ່ ງນໍ້າ ກັບ ການດໍາລົງຊີວິດ Watershedand Our Livelihood October 9, 2015 52 ບົດບາດຂອງປ່ າໄມ້ (Multi-Functionof Forest) ດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ (EnvironmentalFunction) 1. ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ ງນໍ້າ 2. ປ້ອງກັນດິນຖະລົ່ ມ 3. ປ້ອງກັນດິນເຊາະເຈື່ ອນ 4. ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ 5. ຫຼຸດຜ່ ອນ/ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ດ້ານການດໍາລົງຊີວິດ (ProductiveFunction) 1. ສະໜອງໄມ້/ຜະລິດຕະຜົນໄມ້ 2. ຜະລິດເຄື່ ອງປ່ າຂອງດົງ 3. ຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ດ້ານວັດທະນະທໍາ/ຮີດຄອງ ປະເພນີ (Cultural/ReligiousFunction) 1. ອະນຸລັກວັດທະນະທໍາ 2. ພິທີກໍາຕ່ າງໆທາງດ້ານສາດສະໜາ October 9, 2015 53
 48. 48. 10/9/2015 28 ບົດບາດຂອງປ່ າໄມ້ສໍາລັບອ່ າງໂຕ່ ງນໍ້າ (Functionof Forestfor Watershed) 1. ຫຼຸດຜ່ ອນໄພນໍ້າຖ້ວມ (Mitigation of Flood Water) 2. ເກັບກັກນໍ້າໃຕ້ດິນ/ສະໜອງນໍ້າຢ່ າງໝັ້ນຄົງ (Storage Ground Water/Stabilizing Water Supply) 3. ເຮັດໃຫ້ນໍ້າມີຄຸນນະພາບ (Purification of water quality) ບົດບາດຕ່ າງໆຂອງປ່ າໄມ້ຂ້າງເທິງສາມາດປ່ ຽນແປງເຮັດໃຫ້ນໍ້າເທິງໜ້າດິນໄຫຼ ລົງສູ່ ພື້ນດິນເປັນນໍ້າໃຕ້ດິນໄດ້ (Those function are provided by forest that can change run-off water into ground water). October 9, 2015 54 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປ່ າໄມ້ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງນໍ້າ (WaterFlow) ການລະເຫີຍຂອງນໍ້າຊ່ ວຍລຸດຜ່ ອນ ຄວາມຮ້ອນຝົນຕົກ/ນໍ້າຝົນ ປ່ າໄມ້ຊ່ ວຍໃນການກັກເກັບນໍ້າຝົນ ຮັກສາຄວາມຊຸມຂອງໜ້າດິນ October 9, 2015 55
 49. 49. 10/9/2015 29 ປ່ າ ແລະ ນໍ້າ (Forest and Water) 1.ຝົນຕົກ ແລະ ມີນໍ້າຄ້າງຢູ່ ງ່າ ແລະ ໃບໄມ້ຈະລະ ເຫີຍຂຶ້ນສູ່ ອາກາດ. 2.ຝົນຕົກ ແລະ ມີນໍ້າເທິງ ໜ້າດິນຈະດູດຊຶມເຂົ້າໄປ ໃນດິນ ຫຼື ໄຫຼເທິງໜ້າດິນ ໄປສູ່ ບ່ ອນອື່ ນໆ. 3.ນໍ້າທີ່ ດູດຊຶມເຂົ້າໄປໃນ ດິນຈະໄຫຼໄປສູ່ ແມ່ ນໍ້າແລະ ອ່ າງນໍ້າເປັນນໍ້າໃຕ້ດິນ. ຕົ້ນໄມ້ໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຫຼົ່ ານີ້ ເພື່ ອຈະເລີນເຕີບໂຕ. October 9, 2015 56 ປ່ າ ແລະ ນໍ້າ (Forest and Water) ດິນປອກ ໂຫຼ້ນ ທົ່ ງຫຍ້າ ປ່ າໄມ້ ພື້ນທີ່ ດິນ ຂອບຟ້າຂອງດິນ October 9, 2015 57

×