Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Investigació i innovació 1

472 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Investigació i innovació 1

 1. 1. INFLUIR SOBRE UNA PERSONA ÉSINFLUIR SOBRE UNA PERSONA ÉS TRANSMETRE-LI LA NOSTRA PRÒPIA ÀNIMATRANSMETRE-LI LA NOSTRA PRÒPIA ÀNIMA Oscar Wilde
 2. 2. " Un principi de l'artUn principi de l'art de l'educació, en elde l'educació, en el que haurien de fixar-que haurien de fixar- se els encarregats dese els encarregats de dirigir-la, és el que nodirigir-la, és el que no s'ha d'educar alss'ha d'educar als nens conforme elnens conforme el present, sinópresent, sinó conforme a un estatconforme a un estat superior, méssuperior, més perfecte, possible enperfecte, possible en el provenir deel provenir de l'espècie humana".l'espècie humana". Kant
 3. 3. ““LA CLAU ESTÀ EN CONFIAR EN ELLS”LA CLAU ESTÀ EN CONFIAR EN ELLS” Esther Vilalta
 4. 4. SESSIÓ 1 7-10-2013 - VISIÓ PERSONAL DE L’ACTUAL SISTEMA EDUCATIU VISIÓ DE CENTRE PLA D’AUTONOMIA DE CENTRE -DINAMITZACIÓ DE L’AEE: EL CROS SESSIÓ 2 14-10-2013 VISIÓ INTERDISCIPLINAR EL NARINAN EL MAREMAR -Principals problemes que poden sorgir en l’aplicació de projectes innovadors. -Els ensenyaments de règim especial d’esports SESSIÓ 3 21-10-2013 - VISIÓ D’ÀREA - TOCA’T EL NAS - L’ART DE JUGAR -APRENENTATGE SERVEI: PROJECTE ARRUGUES -LA VIDA SOBRE RODES Genialitats d’altres i actuació a petita escala (Innovació marginal)
 5. 5. OBJECTIUS Reflexionar sobre la necessitat d’investigar i innovar a la recerca de l’excel·lència educativa. Reflexionar sobre els diferents paradigmes i creences que existeixen sobre l’educació i l’educació física en particular. Diferenciar entre recerca i innovació educativa Entendre cada una de les etapes que formen el procés d’investigació. Conèixer el procés d’elaboració i concreció d’un projecte educatiu interdisciplinar. Despertar la imaginació cara a la creació de recursos metodològics innovadors. Desenvolupar un esperit crític constructiu de l’actual tasca docent.
 6. 6. @phigalg2 http://blocs.xtec.cat/esport http://www.scoop.it/t/llanca-t-a-fer-esport
 7. 7. Innovar en Educació Física implica planificar i sistematitzar determinades actuacions orientades a la millora dels processos d’ensenyament aprenentatge (Buscà, F.) La innovació vindrà condicionada per la constatació (investigació) d’un problema que dificulta l’assoliment del nostre objectiu final com a docents: afavorir el creixement i desenvolupament com a persones
 8. 8. SEGONS LA FORMA DE PORTAR-LA A TERME Tejada (1998) Innovació per addició: s’agrega un nou component sense que s’alteri l’estructura i la organització de la comunitat educativa. Per exemple, afegim un nou contingut en el projecte curricular (ex: vela)
 9. 9. Innovació per reforç: consolidació d’un component concret que ja existeix, amb la intenció de millorar-lo o impregnar-lo en la comunitat educativa. Per exemple: increment de les hores de lectura de l’alumne amb la implicació de totes les àrees del currículum... O per exemple l’aplicació de la tutoria compartida. Innovació per eliminació: quan s’eliminen certs comportaments, models de conducta, o antics hàbits. Ex: suprimir l’aprenentatge memorístic significatiu, suprimir la competició, suprimir la prohibició de no utilitzar la pista poliesportiva fora de l’horari lectiu...
 10. 10. Innovació per substitució: es substitueix un element del procés d’ensenyament aprenentatge per un altre. Ex: el programa 1x1 (un alumne, un ordinador...) Innovació per reestructuració: reorganitzacions que afecten a l’estructura del sistema. Comporten modificacions en els rols i les relacions interpersonals, i, per tant, suposen una complexitat més gran, vinculada a la visió i valors del centre. Ex: projectes interdisciplinars, noves formes d’agrupació (aula oberta)...
 11. 11. SEGONS LA INTENSITAT DEL CANVI Innovació marginal: no modifiquen el rol del professor i no signifiquen una alteració essencial en el seu comportament docent de base. Ex: modificació la tipologia d’examen (resposta múltiple)...no suposa una modificació d’avaluació contínua. Són les més habituals i es solen relacionar amb aspectes metodològics de la matèria. També és cert que la quantia del canvi és dèbil...Compte! No menysprear! Innovació addicional: sense transformar el rol bàsic del docent modifiquen els seus processaments. Ex: modificació en el mètode d’ensenyament... Auxiliar conversa llengua anglesa.
 12. 12. Innovació fonamental: condueixen a una transformació del rol i del pensament dels agents implicats en la innovació. Comporta transformacions significatives dels processos educatius i estructures escolars (objectius, continguts, metodologies, relacions interpersonals...). Ex: Comunitat d’aprenentatge "PER EDUCAR UN INFANT FA FALTA TOTA LA TRIBU!"  Pensament africà
 13. 13. Qualsevol projecte d’innovació educativa en Educació Física ha de tenir el compte els següents paràmetres: 1- Participació contínua de l’alumnat i que alhora generi satisfacció. (Mou-te) Opció A Opció B 2- Generar aprenentatges significatius 3- Propostes centrades en el procés més que en el resultat 4- Proporcionar un coneixement teòric-pràctic que afavoreixi l’autonomia de l’alumnat (participació activa dels alumnes) 5- Fomentar la consciència crítica dels alumnes (ensenyar a dubtar del què s’ensenya...no existeix la veritat absoluta) CRIDAR L’ATENCIÓ
 14. 14. La necessitat de generar canvis a la recerca de la millora ve condicionada per la detecció d’un determinat problema, o bé per nous requeriments que fins al moment no han estat atesos. Aquesta necessitat no pot estar subjecte a impressions, sensacions, judicis de valor... personals. És imprescindible, per tant, un procés d’investigació que certifiqui la necessitat de passar a l’acció.
 15. 15. LA MEVA HUMIL VISIÓ L’escola no és capaç d’adaptar-se a la vertiginosa evolució tecnològica de la nostra societat. El sistema educatiu és anacrònic Ken Robinson La manca de motivació s’estableix com una causes principals del fracàs escolar. Potser no s’ajusta als requeriments dels alumnes (significativitat)
 16. 16. FRANCESCO TONUCCI (FRATO)
 17. 17. Primer párrafo del Anteproyecto de la LOMCE (2012) (Ley Wert): “La educación es el motor que promueve  la competitividad de la economía y las  cotas de  prosperidad de un país; su nivel  educativo determina su capacidad  de  competir con éxito en  la arena internacional y de afrontar los  desafíos que  se planteen en el futuro.  Mejorar el nivel de los ciudadanos en el  ámbito educativo supone abrirles las  puertas a puestos de trabajo de alta   cualificación, lo que representa una  apuesta por el crecimiento  económico y  por conseguir ventajas  competitivas en el mercado global.”
 18. 18.     Poca atenció als interessos de l'alumnat.   No té en compte l'experiència prèvia, els nivells de comprensió, les  formes de percepció individual i els ritmes d'aprenentatge.   Ignora la problemàtica específica del medi sociocultural.   No estimula les preguntes més fonamentals.   Inhibició en les relacions personals entre l'alumnat i el professorat.   Dificultats d'aprenentatge fruit del constant canvi d'atenció d'una a altra  disciplina.   Incapacitat per abordar els problemes o qüestions més pràctics, vitals o  interdisciplinars.   L'alumnat no capta les connexions entre les assignatures.   Poca flexibilitat en l'organització.   No estimula l'activitat crítica ni la curiositat intel·lectual.   Massa dependència del llibre de text, poca autonomia del professorat. Crítiques al currículum per disciplinesCrítiques al currículum per disciplines  TORRES J. (1994,112)TORRES J. (1994,112)
 19. 19. INFORME PISA 2009 PISA (Programme for International Student Assessment), és un  estudi comparatiu, internacional i periòdic del rendiment  educatiu dels alumnes de 15 anys, a partir de l’avaluació de  tres competències claus: comprensió lectora, competència  matemàtica, y competència científica.  Està organitzat i dirigit per l’OCDE (Organització per a la  Cooperació i el Desenvolupament Econòmic).  L’avaluació es realitza cada tres anys segons un pla estratègic  que s'estén fins al 2015. En cada cicle s’analitza en profunditat  una àrea principal, essent la comprensió lectora el centre  neuràlgic de la prova del 2009
 20. 20. EXEMPLE DE PREGUNTES
 21. 21. En el darrer informe PISA s’observa una millora de 20 punts en  comprensió lectora. Es troba dins el promig dels països de la  OCDE (França, Alemania, Regne Unit, EEUU...). Atenció! Hi ha un 20% d’alumnes que no assoleix el nivell de  comprensió lectora acceptable Hi ha hagut una petita millora en competència matemàtica i  s’han mantingut els nivells de competència científica. 
 22. 22. EEls nostres primers mestres dels nostres primers mestres de filosofia són els peus, les mans,filosofia són els peus, les mans, els ulls. Substituir tot això perels ulls. Substituir tot això per llibres no és pas ensenyar-nos allibres no és pas ensenyar-nos a pensar, és ensenyar-nos apensar, és ensenyar-nos a utilitzar la raó dels altres; ésutilitzar la raó dels altres; és ensenyar-nos a creure molt, i aensenyar-nos a creure molt, i a no saber mai res...” J.Jno saber mai res...” J.J Rousseau.Rousseau.
 23. 23. ENQUESTA HÀBITS ESPORTIUS 2010 (CSD) A diferència del què passa amb Educació, la pràctica d’activitat  física de forma regular ha gaudit d’un increment de practicants  en els darrers anys... però per tots els grups d’edat? 
 24. 24. AUTONOMIA
 25. 25. Quina percepció tenim de la pràctica física? CONSCIENTS? És l’esport un instrument d’integració? SOCIALITZADOR
 26. 26. OBSERVATORI CATALÀ DE L’ESPORT HÀBITS ESPORTIUS A CATALUNYA -Entre 1990 i 2010 la pràctica esportiva ha augmentat el 16% fruit d’un seguit de canvis polítics, econòmics i socials que, en el seu conjunt, han tingut efectes positius. -EL 72% de les persones que fan esport ho fan pel seu compte - Les persones fan més esport del que creuen i declaren fer-ho per mantenir-se en forma o millorar la salut (82%), perquè agrada (77%) i per diversió (58%).
 27. 27. ATENCIÓ! Segons Sanitat el 13,9% dels espanyols entre 2 i 24 anys és obès!
 28. 28. PERCEPCIÓ QUE TENEN ELS ADOLESCENTS DE LA PRÀCTICA FÍSICA FONT: HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J.L.; LÓPEZ CRESPO, C. (2007) “ Qué piensan los niños, niñas y adolescentes de la educación física y de sus profesores y profesoras” a HERNÁNDEZ, J.L.; VELÁZQUEZ, R. (coord.) La educación física, los estilos de vida y los adolescentes: cómo son, cómo se ven, qué saben y qué opinan. Barcelona. GRAÓ, Biblioteca de Tàndem, nº 242, pp. 143-168. - El 33% dels alumnes es troben molt satisfets, i “tan sols” els 10 % es troba poc o gens satisfet amb les classes. -El 32% dels alumnes es troba molt satisfet amb el professor, però compte, gairebé un 15% no ho està poc o gens - Un 11,5% considera que l’educació física és inútil per a la vida, i atenció, un 21,7% ho associen a dificultat. -Un 16% ho veuen com un passatemps, i tan sols el 8% pensen que és desagradable. -El 22,5% veuen al professor autoritari i distant. El 83,3% consideren que està molt preparat.
 29. 29. EEnquestanquesta sobre la pràcticasobre la pràctica físicoesportiva en edat escolarfísicoesportiva en edat escolar (12 – 18 anys)(12 – 18 anys) a l’Alt Empordàa l’Alt Empordà (1a. Fase)(1a. Fase)
 30. 30. El departament d’educació va posar en marxa els anomenats Programes d’Innovació amb l'objectiu d’impulsar el desenvolupament d'accions transversals vinculades a algun dels reptes de la societat actual. (educació inclusiva, educació per a la salut, resolució pacífica de conflictes, educar en valors democràtics i de participació ciutadana, ser competents en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, educar per a un desenvolupament sostenible...)
 31. 31. ALGUNS D’AQUESTS PROGRAMES... EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL BIBLIOTECA ESCOLAR PUNTEDU COEDUCACIÓ EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA EDUCACIÓ PER A LA SALUT CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ LLENGÜES ESTRANGERES
 32. 32. CESIRE Centres específics de suport a la innovació i recerca educativa PROGRAMA 1X1 AULA OBERTA CONVENI SINGULAR PLA D’AUTONOMIA DE CENTRE PROGRAMA 2.0

×