Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
!"#$ %&

GTD
'()*
 !"#$$%&'$()"&*&+,-#$&+.-/&&
 0112314305
                1
1.  +,- ./ #0?
2.  GTD1 +,#0?
3.  GTD2 %& 34
4.  Inbox Zero
5.  GTD '()*         2
•5
 – ’98 IMF 678
 – Yahoo! Korea: 79~
 – YDN/YOS
• 0:
 – ;<
 – =: 12>, ;?: 8>
• @#
 – AB: CD,EF,GH, IJ*
 – Blog: KL*M, lo...
+,- ./#0?
./ =  X  L Y-
         4
•
  –
  –
•
  –
  –
•
  –
  –
•
  –
  –


    5
• ./ Z[
 – ])^ _& -`5
 – 7+ ab *& c**
 – Bde f*
 – ghi Bj
 – 0:hL kl m*

• nZ
 – on, pq, rs, +*t

• uv wx
 – @# yz{ |] 34...
• ‚!L ƒ„~)…eR 5)* †.e
            7
FTF      4‡      GTD
First Things First  •L  Getting Thing Done
ˆƒ& ‰ Š‹)*      NO  Œ•1 Ž• ]
  Top Dow...
• ˆƒ& ‰$ š›œ W&- •ž
• Ÿ œ ¡ •1 Z[- ¢ž
• £¤ _&5$ <5• ¥** ¦§ž

            9
GTD
+,#0?    10
• wx¨
 – •uD wx(Yes/No)e
  ©ª 7+2 ‡«)H ]
 – rš ˜&5…¬ ])H
  E-0 y*® ¯ °±a²
• 34
 – Things, RTM
• ³|
 – Inbox Zero...
“We need to transform all the ‘stuff’ we’re trying to
organize into actionable stuff we need to do.”
         ...
• *´)* %u µJ^ ¶1ž
 – ·]2 ¸rH > ¡ ¹ž
 – yº- »-^ ¶¼ &ž
• &½e )¾¿ ]
 – À½ ž' yº)^ ¶1ž
• ÁÂÃ$ •Äž
 – YES/NO *8 LCv•
 – <0 š›/v...
Collect  Process  Review  Do!
                  14
• ·]le ¹1 ÅÆ ‰$ Inboxe Ç*
 – "-È uÉ)1Ê" )1 ‰ Ë…
 – ·]2 ÌËÍ ¸s† Î^ °l
• Ï œ †1 2~3 '„ Дž
 – Ѫ#(PC)
  ! -`5, Ò5, ¦ÓÔ®
 ...
• ãœ
 – ä™
 – ‘•ßÝ 4{™
 – @#
 – 0:
• "ˆ
 – @å
 – @C+æ
 – @-çƒ
 – @ËÔ
       16
• ¡åèe ÅED ‰?$ )¾¿ ‡«
– ™é 1. %eR…¬ &½e )¾¿
– ™é 2. &½ êë ‰ì ž' åíÇ^ ¶1ž
• 5•$ •
• Z[e ©î ‡«
• ïðÍ 0g$ )ª
      ...
• 0g : œ5+ab5+zóà
• çC: (7 -•$ v•)ª
 – v•)*, ({)*, ñ?*
 – /ó)*, ôõ)*, öÔ)*, g-)*
• ÷C : (7L zóà$ ÷')ª
 – øHR , ôLù    ...
• ] œ ¡ ¹1 Z[#0?
 – Ѫ#
 – å/ôC/óúû
• '„
 – '„ì ü‡&0? ýí] '„ì?
 – 5‡ qe œ ¡ ¹1 ‰ì?
• e—^
 – e—^1 ü‡&0?
 – S; ¹1 *tþ• 0ÿ& ‰...
• <0 Fçþ• ¥#É )¾?
 – 5‡ -<? : DO IT
 – $# 0ÿ? : DELEGATE IT
 – ¾ñ 0ÿ : DEFER IT

• ¾L Fç p}~)®...
 – %H
  ! ;&' () ñ?*
...
21
GTD
í0 342 š›œÎ?
        22
• ³|$ ¦1)1 34
– UI0 -§H
– 23)^ ¶H
– C4wx- 56 ‰
• 782 ^™
– Ѫ#
– 9: ;-:
– PC: Active Sync
• }~)® Ø<H 4;)ª


        ...
• OS
 – Windows
 – Mac
• ç*Ô
 – iPod Touch
 – Online
• 0<
 – -=
 – +=


         24
• Things
 – Mac+iPod Touch
 – http://culturedcode.com/things/
• iGTD2
 – http://www.igtd.pl/iGTD/iGTD2/
• OmniFocus
 – htt...
27
28
28
29
30
31
• Jello Dashboard
 – Outlook Plug-in
 – http://jello-dashboard.net/
• LifeManager
 – >z! +=
 – http://gtdlog.net/zbxe/
• ...
http://jello-dashboard.net/
  %H http://futureshaper.tistory.com/345
                       33
34
35
35
35
36
36
• "?
 – Mac/Windos ÅÀ ^™
 – ôC/åeR @l
• Remember the Milk
• Vitalist
            37
www.rememberthemilk.com
             38
39
39
39
www.vitalist.com
          40
• http://www.priacta.com/Articles/Comparison_of_GTD_Software.php
                           ...
Inbox Zero
7+L 80%1 -`5eR '(Až
           42
• •L : GTD2 -`5e ï4& ‰
• áâ : Bì `5è$ 0þ• ñC1 ‰
              43
44
45
45
45
45
45
• Email Overload
 – ]œ ¡ ¹1 `5 øž
  D-1 `5- ¢Ï
• HE...
 – -`5- —+ ¢- X~
 – íF ()e Ç$^ µGu~
 – ;&'- +ÈQ Hí~
 – Ü*Ií~
 – ‹3...
http://www.flickr.com/photos/arnestadphotography/3174741179

                               ...
• ^lï# y{, ¡•, -ç, K/
 – y{ : í! ~ -`5$ íLe Ç^?
 – ¡• : () -M- …ïð&Ê...
 – -ç : 6@N Ëe OP ‘•ßÝÉ!
 – K/ : Q• C4)^ ¶1 ()R
...
• ()-M$ ¦S1 ‰$ ÀTQ aª
 – ¡'• ()2 U• ñ?H -ç)H K/)ª
 – Ì=A ‘•ßÝ ()L -ç
• ()1 2 V° Î^ñ ñ?íª
 – ‘•ßÝ/‚!/*$ Wþ• ñÆž
 – ()-Mì ½X...
œ 5, *ž]*


       @#, 0:, ]4
DFƒ ‘•ßÝ
‚!, ä, HR  Ì= ‘•ßÝ
%H,`5 ]ÚÝ             51
• ^ì `5$ _Ž 2½ `^ ¶1ž
 – `aþ® ]/%H/K/• -ç
 – úû)* Ëe InboxL `5ì ÅÀ -ç/K/
• µG)® ž bTª
 – ƒ~& `5ì 8C' ž' Ñž
 – 19- ^P `5ì Å...
53
• ;&'ì ()•, Mac mailì deþ•
• }~œ †ñ æF)ª
 – £Ë/£./úû Ë )f 3½ñ /#


• 200 KB0 c1 g… Ò5$ Q3• ø|)ª
• ÅÆ Bdì Invite2 ø<ª
 – '„...
55
56
57
58
www.xobni.com
        59
www.xobni.com
        59
www.xobni.com
        59
60
GTD
'()*
    61
1. GTD g…)*
2. •])*
3. 34 š›)*
4. ³| ¦S*
       62
• g„
 – ÜÚÝÞ, `Å, •–—, Ò5, %HU=
 – VZL R«2 GTD ÙÚ qe Çíª
 – VZ%L g„$ hŽ& i¼
• PC
 – -`5
 – Ò5
 – ¦ÓÔ®
        ...
64
•    çq ^l&ž
• UõñL '„$ )fe 1'„ ñÆž
• ;je 30‡ 5k 5íPž
 – óû '„ 1'„ _k
 – l„ 200'„
  – ;je 15‡ yº
       ...
Oþ•...
     66
• m(Quality)
 – !"eRL '„
 – {h %T
 – åƒt }~
• n(Quantity)
 – 0:, Co)1 Cph ¹1 '„
 – _Žï# n- }~
  ! ;<X 30‡ -Z ŽÔ)*
  ! 1'...
• áï^2 •)T® - ^3
• áï^0 •u^® - t¸¼-u
           68
• áï^2 •)T® - ^3
• áï^0 •u^® - t¸¼-u
    ^3:      t¸:
   MindMap     GTD             ...
!™L 80%1 V$ `^ ¶
        H vwxÚe 0^ ¶þy U*
       °ze ¼þ{ž. ¾·^ 20%1 |
       }Í )^ñ ~ ƒ 80%1 {h2 È
 ...
lovesera.com
@phploveme
phploveme@yahoo.co.kr
            70
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

449

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

직장인을 위한 GTD 시작하기 (How To Start GTD)

Télécharger pour lire hors ligne

차례
1. 무엇이 문제 인가?
2. GTD는 무엇인가?
3. GTD를 위한 도구
4. Inbox Zero
5. GTD 시작하기

직장인을 위한 GTD 시작하기 (How To Start GTD)

 1. 1. !"#$ %& GTD '()* !"#$$%&'$()"&*&+,-#$&+.-/&& 0112314305 1
 2. 2. 1. +,- ./ #0? 2. GTD1 +,#0? 3. GTD2 %& 34 4. Inbox Zero 5. GTD '()* 2
 3. 3. •5 – ’98 IMF 678 – Yahoo! Korea: 79~ – YDN/YOS • 0: – ;< – =: 12>, ;?: 8> • @# – AB: CD,EF,GH, IJ* – Blog: KL*M, lovesera.com – NO: PQR STU! – VJ*: 6W 3
 4. 4. +,- ./#0? ./ = X L Y- 4
 5. 5. • – – • – – • – – • – – 5
 6. 6. • ./ Z[ – ])^ _& -`5 – 7+ ab *& c** – Bde f* – ghi Bj – 0:hL kl m* • nZ – on, pq, rs, +*t • uv wx – @# yz{ |] 34 }~ – 5/0•/@# : €• 6
 7. 7. • ‚!L ƒ„~)…eR 5)* †.e 7
 8. 8. FTF 4‡ GTD First Things First •L Getting Thing Done ˆƒ& ‰ Š‹)* NO Œ•1 Ž• ] Top Down w• Bottom Up ‘’“” •–— 34 Things, RTM* -C˜ -Z ŽZ C™~…" 3R *RTM : Remember The Milk 8
 9. 9. • ˆƒ& ‰$ š›œ W&- •ž • Ÿ œ ¡ •1 Z[- ¢ž • £¤ _&5$ <5• ¥** ¦§ž 9
 10. 10. GTD +,#0? 10
 11. 11. • wx¨ – •uD wx(Yes/No)e ©ª 7+2 ‡«)H ] – rš ˜&5…¬ ])H E-0 y*® ¯ °±a² • 34 – Things, RTM • ³| – Inbox Zero 11
 12. 12. “We need to transform all the ‘stuff’ we’re trying to organize into actionable stuff we need to do.” 12
 13. 13. • *´)* %u µJ^ ¶1ž – ·]2 ¸rH > ¡ ¹ž – yº- »-^ ¶¼ &ž • &½e )¾¿ ] – À½ ž' yº)^ ¶1ž • ÁÂÃ$ •Äž – YES/NO *8 LCv• – <0 š›/v•œ ¡ ¹ž 13
 14. 14. Collect Process Review Do! 14
 15. 15. • ·]le ¹1 ÅÆ ‰$ Inboxe Ç* – "-È uÉ)1Ê" )1 ‰ Ë… – ·]2 ÌËÍ ¸s† Î^ °l • Ï œ †1 2~3 '„ Дž – Ѫ#(PC) ! -`5, Ò5, ¦ÓÔ® – TÕ Ö×(VZ) ! TÕ•Ø, ÙÚe Ç* ! Û¡n, `Å^, ÜÚÝ Þ • (7 vs. ‘•ßÝ – (7 : œ 5h vhà – ‘•ßÝ : áâ + 20^ -ZL (7 GTD 15
 16. 16. • 㜠– ä™ – ‘•ßÝ 4{™ – @# – 0: • "ˆ – @å – @C+æ – @-çƒ – @ËÔ 16
 17. 17. • ¡åèe ÅED ‰?$ )¾¿ ‡« – ™é 1. %eR…¬ &½e )¾¿ – ™é 2. &½ êë ‰ì ž' åíÇ^ ¶1ž • 5•$ • • Z[e ©î ‡« • ïðÍ 0g$ )ª 17
 18. 18. • 0g : œ5+ab5+zóà • çC: (7 -•$ v•)ª – v•)*, ({)*, ñ?* – /ó)*, ôõ)*, öÔ)*, g-)* • ÷C : (7L zóà$ ÷')ª – øHR , ôLù - °±R ñ?* - òò({ )* – -`5, °±R • To Do Ÿ – -`5 ôõ)*, øHR ({)* – ôLù g-)*, °±R ñ?* 18
 19. 19. • ] œ ¡ ¹1 Z[#0? – Ѫ# – å/ôC/óúû • '„ – '„ì ü‡&0? ýí] '„ì? – 5‡ qe œ ¡ ¹1 ‰ì? • e—^ – e—^1 ü‡&0? – S; ¹1 *tþ• 0ÿ& ‰ì? • rš!% – "0 ƒ~)^? 19
 20. 20. • <0 Fçþ• ¥#É )¾? – 5‡ -<? : DO IT – $# 0ÿ? : DELEGATE IT – ¾ñ 0ÿ : DEFER IT • ¾L Fç p}~)®... – %H ! ;&' () ñ?* ! HDD () |] – *+0 ! ,o ^•, kl ! -. /# – JG*ö 20
 21. 21. 21
 22. 22. GTD í0 342 š›œÎ? 22
 23. 23. • ³|$ ¦1)1 34 – UI0 -§H – 23)^ ¶H – C4wx- 56 ‰ • 782 ^™ – Ѫ# – 9: ;-: – PC: Active Sync • }~)® Ø<H 4;)ª 23
 24. 24. • OS – Windows – Mac • ç*Ô – iPod Touch – Online • 0< – -= – += 24
 25. 25. • Things – Mac+iPod Touch – http://culturedcode.com/things/ • iGTD2 – http://www.igtd.pl/iGTD/iGTD2/ • OmniFocus – http://www.midnightbeep.com/ • The Hit List – http://www.potionfactory.com/thehitlist/ 25
 26. 26. 27
 27. 27. 28
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. • Jello Dashboard – Outlook Plug-in – http://jello-dashboard.net/ • LifeManager – >z! += – http://gtdlog.net/zbxe/ • FusionDesk – http://www.fusiondesk.com/ 32
 33. 33. http://jello-dashboard.net/ %H http://futureshaper.tistory.com/345 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 35
 37. 37. 35
 38. 38. 36
 39. 39. 36
 40. 40. • "? – Mac/Windos ÅÀ ^™ – ôC/åeR @l • Remember the Milk • Vitalist 37
 41. 41. www.rememberthemilk.com 38
 42. 42. 39
 43. 43. 39
 44. 44. 39
 45. 45. www.vitalist.com 40
 46. 46. • http://www.priacta.com/Articles/Comparison_of_GTD_Software.php 41
 47. 47. Inbox Zero 7+L 80%1 -`5eR '(Až 42
 48. 48. • •L : GTD2 -`5e ï4& ‰ • áâ : Bì `5è$ 0þ• ñC1 ‰ 43
 49. 49. 44
 50. 50. 45
 51. 51. 45
 52. 52. 45
 53. 53. 45
 54. 54. 45
 55. 55. • Email Overload – ]œ ¡ ¹1 `5 øž D-1 `5- ¢Ï • HE... – -`5- —+ ¢- X~ – íF ()e Ç$^ µGu~ – ;&'- +ÈQ Hí~ – Ü*Ií~ – ‹3 J•Q~ LÅ h"L ;&' () 47
 56. 56. http://www.flickr.com/photos/arnestadphotography/3174741179 48
 57. 57. • ^lï# y{, ¡•, -ç, K/ – y{ : í! ~ -`5$ íLe Ç^? – ¡• : () -M- …ïð&Ê... – -ç : 6@N Ëe OP ‘•ßÝÉ! – K/ : Q• C4)^ ¶1 ()R 49
 58. 58. • ()-M$ ¦S1 ‰$ ÀTQ aª – ¡'• ()2 U• ñ?H -ç)H K/)ª – Ì=A ‘•ßÝ ()L -ç • ()1 2 V° Î^ñ ñ?íª – ‘•ßÝ/‚!/*$ Wþ• ñÆž – ()-Mì ½X YE •Z&ž • }¬1 ƒ~)^ ¶ì `5ñ C4)ª – Ú[ / `5 ]ÚÝ 50
 59. 59. œ 5, *ž]* @#, 0:, ]4 DFƒ ‘•ßÝ ‚!, ä, HR Ì= ‘•ßÝ %H,`5 ]ÚÝ 51
 60. 60. • ^ì `5$ _Ž 2½ `^ ¶1ž – `aþ® ]/%H/K/• -ç – úû)* Ëe InboxL `5ì ÅÀ -ç/K/ • µG)® ž bTª – ƒ~& `5ì 8C' ž' Ñž – 19- ^P `5ì ÅÀ bTª – ð" •]0 ícž® ^i ¹1 -`5$ ÅÀ K/)ª 52
 61. 61. 53
 62. 62. • ;&'ì ()•, Mac mailì deþ• • }~œ †ñ æF)ª – £Ë/£./úû Ë )f 3½ñ /# • 200 KB0 c1 g… Ò5$ Q3• ø|)ª • ÅÆ Bdì Invite2 ø<ª – '„- H•A ‰ñ 5•e -0 54
 63. 63. 55
 64. 64. 56
 65. 65. 57
 66. 66. 58
 67. 67. www.xobni.com 59
 68. 68. www.xobni.com 59
 69. 69. www.xobni.com 59
 70. 70. 60
 71. 71. GTD '()* 61
 72. 72. 1. GTD g…)* 2. •])* 3. 34 š›)* 4. ³| ¦S* 62
 73. 73. • g„ – ÜÚÝÞ, `Å, •–—, Ò5, %HU= – VZL R«2 GTD ÙÚ qe Çíª – VZ%L g„$ hŽ& i¼ • PC – -`5 – Ò5 – ¦ÓÔ® 63
 74. 74. 64
 75. 75. • çq ^l&ž • UõñL '„$ )fe 1'„ ñÆž • ;je 30‡ 5k 5íPž – óû '„ 1'„ _k – l„ 200'„ – ;je 15‡ yº 65
 76. 76. Oþ•... 66
 77. 77. • m(Quality) – !"eRL '„ – {h %T – åƒt }~ • n(Quantity) – 0:, Co)1 Cph ¹1 '„ – _Žï# n- }~ ! ;<X 30‡ -Z ŽÔ)* ! 1'„ -Z ;-?h q* • '„|]: åƒt r-* + _Žs /ø)* 67
 78. 78. • áï^2 •)T® - ^3 • áï^0 •u^® - t¸¼-u 68
 79. 79. • áï^2 •)T® - ^3 • áï^0 •u^® - t¸¼-u ^3: t¸: MindMap GTD 68
 80. 80. !™L 80%1 V$ `^ ¶ H vwxÚe 0^ ¶þy U* °ze ¼þ{ž. ¾·^ 20%1 | }Í )^ñ ~ ƒ 80%1 {h2 È À^ _&ž. {gï# 20%L 20%. k - õÔ2 •‚ &ž. Bruce Eckel 69
 81. 81. lovesera.com @phploveme phploveme@yahoo.co.kr 70
 • samyun982

  Aug. 17, 2020
 • JuhyeonYeom

  Dec. 28, 2019
 • ssuser8871e9

  Dec. 19, 2019
 • asunea1

  Sep. 24, 2019
 • kwondoyoung

  Aug. 25, 2019
 • kimnoza

  Apr. 23, 2019
 • seunghochoi4

  Mar. 23, 2019
 • HafidtDelaCalle

  Feb. 7, 2019
 • ssusere8283c

  Jan. 30, 2019
 • hipducks

  Dec. 10, 2018
 • IksooKang

  Oct. 21, 2018
 • HyeonIlCho

  Oct. 21, 2018
 • HyeonIl

  Oct. 21, 2018
 • javason

  Oct. 20, 2018
 • INYI2

  Sep. 27, 2018
 • taegonk

  Aug. 19, 2018
 • hjin23

  Aug. 6, 2018
 • ita9naiwa

  May. 31, 2018
 • HyogeunKwak

  May. 29, 2018
 • SeungjunPi

  May. 27, 2018

차례 1. 무엇이 문제 인가? 2. GTD는 무엇인가? 3. GTD를 위한 도구 4. Inbox Zero 5. GTD 시작하기

Vues

Nombre de vues

158 965

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

40 640

Actions

Téléchargements

4 182

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

449

×