ปที่ 17 ฉบับที่ 122                     เมษายน พ.ศ.2554                 www.ฉลาดซื้อ....
สารบัญ             ปีที่	17	ฉบับทีี่	122	เมษายน	2554	                w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c...
บทบรรณาธิการ                                             สารี อ๋องสมหวัง sare...
¨´ËÁÒ¶֧ º¡.           เชียรระบบสุขภาพกองทุนเดียว              ผมอานฉลาดซือมานานแลวครับ เลมที...
¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È                                                       ...
ธุ ร กิ จ บ้ า นจั ด สรร ร้ า นค้ า ทอง  มาสคบ.ได้รบร้องเรียนจากผูบริโภค                         ...
การรับประทานขนมให้เหมาะสมกับสุขภาพเป็นไปได้งายขึนซึง พลังงาน             ่ ้ ่ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม แม้จะเป...
กระแสต่างแดน  นิวเคลียร์เริมไม่เคลีย         ่       องค์ ก รผู้ บ ริ โ ภคของญี่ ปุ่ น     ซีเซียมแล...
ข่าวลือกลายเป็นข่าวร้าย(ของคนปล่อย)    เฉินเป็นหนุ่มมือไว เลยต้อง          ข่ า วนี้ ไ ด้ รั บ การกระจาย  ...
เช้านีคุณอาบน้ำหรือยัง     ้       เรามาดูสถิติการอาบน้ำของ            ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ The  ...
เรื่องจากปก                                          กองบรรณาธิการ       ...
ผลสำรวจความคิดเห็น  • รถประจำทางวิ่งในจังหวัด  1. บริการยอดนิยม  อันดับหนึง รถสองแถว 44.8 % ตามมาด้วย รถทัวร์โดยสารป...
ฉลาดซื้อปีที่17ฉบับทีี่122เมษายน2554  11
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
S mbuyer 122
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

S mbuyer 122

1 513 vues

Publié le

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 122

Publié dans : Formation
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
1 513
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
3
Actions
Partages
0
Téléchargements
0
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

S mbuyer 122

 1. 1. ปที่ 17 ฉบับที่ 122 เมษายน พ.ศ.2554 www.ฉลาดซื้อ.comã¤Ã¤×Í áªÁ»Š«Ñ¡ÊÐÍÒ´ËÁ´¨´ผลสำรวจคุณภาพรถโดยสารเราทดสอบอะไร«ÔÁâ·ÃÈѾ·Á×Ͷ×ͼ§«Ñ¡¿Í¡Tablet PCรวมสรางประวัติศาสตรหนาใหมของระบบสุขภาพไทย
 2. 2. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 122 เมษายน 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 19 26 31เรื่องเด่น อาหารและสุขภาพ9 ใครๆ ก็อยากมีรถโดยสารทีมคณภาพ ่ ี ุ 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่ความเคลื่อนไหว “จะขายก็หลอกยังมาบอกให้เจาะเลือด”3 กระแสในประเทศ 56 สวยอยางฉลาด ่6 กระแสตางแดน ่ “วิธดแลผิวมันและผิวผสม” ี ูทดสอบ 38 61 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 19 ฮัลโหลๆ ใช้โปรไหนอยูคะ ่ “เจนนสตน ดาบสองคม ตอน 2” ็ ิ ี26 Tablet PC 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่31 ใครคือแชมป์ ซักสะอาดหมดจด “เมนูฤดูอาหารแพง”สัมภาษณ์ หน้าต่างผู้บริโภค38 ทุกคนมีสทธิ ิ 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้ “เปลียนระบบประกันตนได้สร้างประวัตศาสตร์ ่ ิ “เคล็ดลับการดูแลบ้านและลูกน้อยของแม่บาน ้ หน้าใหม่ของระบบสุขภาพไทย” ชาวยุโรปตอนที2” ่ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม เสียงผู้บริโภค “สายฉุกเฉินแห่งชาติ(นี)” ้43 • รถไปไม่ถงหมอชิตทำไมไม่บอก ึ 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา • ร้องประปาเชียงใหม่ใช้ขอความข่มขู ้ ่ “กระดาษพิมพ์หนึงแผ่นกับความยับยูยของ ่ ่ ี่ • โกรธมากอย่างนีตองฟ้อง ้ ้ คุณภาพงาน” • ไม่ชอบใจบทละครไทย • ขอมาตรฐานรถตูโดยสารด้วยจ้ะ ้ Game 72 ปัญหาสร้างปัญญา กฎหมาย51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ “ธนาคารมีสทธิคดค่าธรรมเนียมในการกูยม ิ ิ ้ื นอกเหนือไปจากดอกเบียได้หรือไม่” ้
 3. 3. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org ครอบครัวฉลาดซื้อ ช่วยด้วย หากใครสงเกตหรอมโอกาสใชเ สนทางดวนจากบางนา- ั ื ี   ประเทศออกเปนกฎหมายหามมโฆษณาบนถนน เชน ฮองกง ็  ี  แจงวัฒนะ ชวงบอนไกถงถนนเพชรบุรี เมือไมกวนทีผานมา ึ ่ ี่ ั ่  เพราะจะบดบังป้ายบอกเสนทางและทำใหการมองเห็นป้ายจะเห็นป้ายโฆษณาขนาดใหญสลับกับป้ายบอกทางสองถึง บอกเสนทางในระยะกระชันชิดเกินไป ไมทนการณ และอาจ ้ ัสามชวงบนถนนทางดวนเสนนี้ นับวาเป็นความเปลียนแปลง ่ จะทำใหเกิดอุบตเหตุ หรืออันตรายไดมากกวา ั ิทีสำคัญทีเพิงจะเกิดขึน ่ ่ ่ ้ กติกาทีมในตางประเทศ เมือจะนำมาใชหรือเป็น ่ ี ่ ซงหากใชทางดวนเปนประจำกจะเหนวา ปายโฆษณา ่ึ   ็ ็ ็  ้ แบบอยางในประเทศ กมกจะบอกวา สงคมไทยไมเหมอนกบ  ็ ั  ั  ื ับนถนนทางดวนไมเคยมีปรากฏมากอน หรือหากใครเคย เขา ซงกจรงเพราะไปมากหลายประเทศ ยงไมเ คยเหนประเทศ ่ึ ็ ิ ็ ั ็เห็นกอนหนานี้ หรือมีเพิมเติมในทางดวนเสนไหนก็รบกวน ่ ไหนเขามีปายโฆษณาบนถนน ยกเวนขางถนนซึงพีไทยเราก็ ้ ่ ่ใหแจงมาทีฉลาดซือดวย่ ้ มีมากมายจนละลานตา และทำใหมนงงเสนทาง เชน ทางไป ึ ป้ายโฆษณาทีพบเห็นทัวไปซึงมีเต็มบานเต็มเมือง ่ ่ ่ ดอนหอยหลอดของจังหวัดสมุทรสงคราม แทนทีจะไดดู ่มักอยูบริเวณสองขางทางของทางดวนเป็นหลัก ทังมุมทังโคง  ้ ้ บานเรือน สวนสมโอ ตนจาก และธรรมชาติสองฝังถนน กลับ ่ชวงรถติด ชวงจายสตางคคาทางดวน ขางอาคาร ตึก หรือ  พบมีแตปายโฆษณารานอาหารจนมองอยางอืนแทบไมเห็น ้ ่ป้ายโฆษณาขนาดใหญทวนดีคนดียามฝนพายุฟาคะนอง ก็ ี่ ั ื ้ ทีตองนำเรืองนีมาเลาก็ตองการใหเป็นกรณีตวอยาง ่  ่ ้  ัอาจโชคดีหลนมาทับใหเป็นขาวกันอยูเนืองๆ ลาสุดเมือตน ่ ใหสมาชิกครอบครัวฉลาดซือ ไมเครียดและคิดวาการเป็น ้เดือนทีผานมากรุงเทพมหานครไดตรวจสอบพบป้ายผิด ่  สมาชิกครอบครัวฉลาดซือไมยากส ทำไดงาย สนุก ทำได ้ กฎหมาย แบงเป็นป้ายโฆษณาทีอยูอาศัย รานคา อาหาร ่  เรือยๆ หลายชองทาง มีเรืองแปลกๆ เลาใหฟงกันมันสๆ ได ่ ่ ั456 ป้าย และป้ายการเมือง 26 ป้าย โดยรวมทังหมดแลว ้ ทุกวันหากไมรสกวามากไป ู ึพบป้ายทีผดกฎหมายเกือบ 700 ป้าย นาเสียดายนะนาจะ ่ ิ สมาชิกของครอบครัวฉลาดซือ ตองชวยกันฝึกการ ้บอกตออีกหนอยวา ป้ายโฆษณาทีอยูอาศัย รานคา ราน ่  เป็นชาง(สังเกต) แตไมใชชางเขาเถอะ และเมือเลาฟังเอา  ่อาหารอะไรบางทีมปายผิดกฎหมายมากทีสด เพราะแคปาย ่ ี ้ ่ ุ ้ มันสแลว ก็หาทางชวยกันดำเนินการตอใหปญหาเหลานีถก ั ้ ูยังรับผิดชอบไมได ผูบริโภคเรา ๆ ไมควรจะอุดหนุน  แกไข หรือทำใหเพือน คนในครอบครัว เทาทันกับปัญหารูป ่ ป้ายนอกจากทำใหเมืองขาดความงาม ซึงมีนอยอยู ่  แบบใหม ๆ หวังวา จะชวยกันแบงปันประสบการณทงดีและ ั้แลว ยังมีปญหาเรืองความปลอดภัยใหกงวลกันอยูเ ป็นประจำ ั ่ ั รายใหเป็นครูกบตนเองและผูบริโภค เพราะเพียงปัญหา ั แตปายบนถนนทางดวนนาจะมีความรุนแรงมากกวา เพราะ ้ ป้ายโฆษณาบนทางดวนก็คงจะยาก หากไมมใครเป็นเจาของ ีเกียวของโดยตรงกับความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน หลาย ่  (ทุกข)เจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาดและสมาชิก : เสาวลักษณ ิปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด โทรศัพท : 0-2401-9401 ัแยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 4. 4. ¨´ËÁÒ¶֧ º¡. เชียรระบบสุขภาพกองทุนเดียว ผมอานฉลาดซือมานานแลวครับ เลมทีผานมาเห็นดวยเปนอยางยิงในเรืองระบบ ้ ่  ่ ่ ประกันสุขภาพมาตรฐานเดียวกัน สวนตัวเห็นวาเปนประโยชนมากๆ ถาเราไมตองมีระบบ  ประกันสุขภาพทีมหลายกองทุน เพราะการทีมหลายกองทุนทำใหมปญหาเรืองการจัดการ ่ ี ่ ี ี  ่ และสินเปลืองทรัพยากรโดยเปลาประโยชนจริงๆ ครับ ถาเรามีระบบเดียวกันทังประเทศ ้ ้ แลวทำใหเปนระบบทีมคณภาพ นาจะดีนะครับ ่ ี ุ จาก แฟนประจำ ตองชวยกันออกแรงใหมากขึนคะ ถาใชหลักประกันในกองทุนประกันสังคมอยูละก็ ้  อยาลืมสมัครเปนสมาชิกชมรมพิทกษสทธิผประกันตนนะคะ ฉบับนีฉลาดซือสัมภาษณ ั ิ ู ้ ้ เลขาธิการชมรมฯ คุณนิมตร เทียนอุดม หัวเรียวหัวแรงสำคัญของการผลักดันระบบประกัน ิ ่ สุขภาพเพือคนไทยคะ ่ ครอบครัวฉลาดซื้อ ติดตามอานฉลาดซือมานานแลวคะ แตอานจากคลินกหมอฟนทีไปใชบริการ ดีใจ ้  ิ ่ มาก ๆ ทีเห็นวาทำโครงการครอบครัวฉลาดซือขึน เลยอยากสมัครเปนสมาชิกจังเลยคะ ่ ้ ้ เพราะอยากมีสวนรวมในการทำโพลล และอยากสงเรืองเกียวกับการพิทกษสทธิของตัวเอง  ่ ่ ั ิ ์ มาลงใหสมาชิกทานอืนๆ บางคะ ออ แลวจะมีกจกรรมนัดพบสมาชิกครอบครัวฯ ไหมคะ ่ ิ อยากพบเจอและแลกเปลียนกับสมาชิกทานอืนๆ ดวยคะ สุดทายนีดฉนจะติดตามขาวคราว ่ ่ ้ ิ ั จากฉลาดซือตอ ๆ ไปนะคะ ้ ธนาภรณ /คันนายาว สมัครเปนสมาชิกไมยากเลยคะ แคกรอกใบสมัครแลวสงมาทีมลนิธเพือผูบริโภค ่ ู ิ ่  ใบสมัครและรายละเอียดอืนๆ ติดตามดูไดใน www.ฉลาดซือ.com หรือโทรศัพทมาที่ ่ ้ มูลนิธฯ ไดโดยตรงเลยคะ สำหรับกิจกรรมการพบปะกันนัน เรามีกจกรรมในงานสัปดาห ิ ้ ิ หนังสือทีเพิงผานไป และในเดือนพฤษภาคมจะมีงานใหญอกครังเมือสมาชิกครอบครัวเรา ่ ่ ี ้ ่ ครบ 500 ครอบครัว รีบสมัครเขามาเลยนะคะ ©ÅÒ´«×éÍี่ 122 เมษายน 25542 ปที่ 17 ฉบับที
 5. 5. ¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณเดือนเมษายน 255410 มีนาคม 2554 ที่ ยิ น ยอมให้ ร ะงั บ การใช้ บ ริ ก าร ระงับบริการขอระงับใชมอถือชัวคราว ตองไม ื ่ ชัวคราวทีสำคัญคือบริษทไม่มสทธิ ่ ่ ั ี ิ ชั่ ว คราวตามเสียเงิน เรียกเก็บค่าใช้จายเพียงแต่ให้มการ ่ ี กฎหมายหากมี สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคใน ระงับการให้บริการไปจนครบกำหนด การระงับบริการกิจการโทรคมนาคม(สบท.)เปดเผย ตามเงื่อนไข เมื่อครบกำหนดแล้ว ชัวคราวต้องจ่ายค่า ่ข้อมูล พบผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ บริษทผูให้บริการจึงค่อยกลับมาเปด ั ้ บริการตามปกติ หรือสมัครขอระงับการใช้บริการชัวคราวยังคง ่ ให้บริการและคิดค่าบริการตามปกติ ใช้โปรโมชันทีราคาต่ำสุดหรือบาง ่ ่ถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาเลขหมาย จากการตรวจสอบข้อมูลของ รายที่เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์บ้านโดยไม่เป็นธรรมทังทีตามมาตรฐาน ้ ่ สบท. พบว่า ในทางปฏิบต มีเพียงั ิ และมีบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ผูให้บริการรายเดียวทีเ่ ปดให้ผบริโภค ้ ู้ ด้ ว ย ให้ สิ ท ธิ ใ นการระงั บ บริ ก าร2549 ข้อ 25 ระบุไว้วา ให้ความ ่ สามารถระงับบริการชั่วคราวได้ 2 ชัวคราวโทรศัพท์บานได้แต่ตองจ่าย ่ ้ ้คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคในการระงั บ ใช้ ปี โดยไม่คดค่าบริการใน30วันแรก ิ ค่ารักษาคู่สายโทรศัพท์ และกรณีบริการชัวคราวได้ โดยแจ้งให้บริษท ่ ั หลังจากนันจะคิดค่ารักษาเลขหมาย ้ สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยทราบล่วงหน้า3วันโดยบริษทจะ ั เดือนละ60บาทขณะทีผให้บริการ ่ ู้ ไม่สามารถระงับการใช้บริการชัวคราว ่กำหนดระยะเวลาขันต่ำสุดหรือสูงสุด ้ ที่เหลือไม่ได้ให้สิทธิผู้บริโภคในการ ได้ตองยกเลิกบริการเท่านัน ้ ้19 มีนาคม 2554 ตั้งบริษัทแบบไม่โปร่งใส โดย อยูประจำ2คนทำให้มการลาออก ่ ีสคบ. เดินหนา 6 นโยบาย นโยบายเชิงรุกในการสร้าง จากตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพราะเชิงรุกเพือผูบริโภค ่  ความเข้มแข็งและเพิ่ม ไม่เห็นความก้าวหน้าในอาชีพ ซึงทาง ่ สำนักงานคณะ ความรูในงานคุมครอง ้ ้ สคบ.ได้ยนเรืองเพือขออัตราตำแหน่ง ่ื ่ ่กรรมการคุมครองผูบริโภค เตรียม ้ ้ ผูบริโภคทัง6ข้อมีดงนี ้ ้ ั ้ เป็นกรณียกเว้น ตามมติครม. ทีมี ่ผลักดันการดำเนินงานนโยบายการ 1.รายงานผลการดำเนินงาน คำสังไม่ให้เพิมจำนวนข้าราชการ ่ ่ทำงานเชิงรุก6ข้อเน้นทีตรวจสอบ ่ ต่อคณะรัฐมนตรีทกเดือน ุ 3. แต่งตังกองงานสำนักงาน ้เฝ้าระวังสือโฆษณาทุกช่องทางควบคู่ ่ 2.แต่งตังเจ้าหน้าทีพนักงาน ้ ่ เพือดูแลธุรกิจขายตรงโดยเฉพาะ ่กับการสร้างความรูความเข้าใจกับผู้ ้ ข้ า ราชการ สคบ.ประจำจั ง หวั ด 4.ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ผบริโภค ู้บริโภค พร้อมประเดิมลงดาบกับ จำนวน150อัตราเพือให้การทำงาน ่ ค้นหาข้อมูลได้งายขึน ่ ้บรรดาธุ ร กิ จ ขายตรงที่ ไ ม่ มี ค วาม มีความต่อเนือง เพราะปัจจุบนการ ่ ั 5. มอบตราสัญลักษณ์ธรกิจ ุเคลื่ อ นไหว ซึ่ งธุรกิจประเภทนี้มี ทำงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนในต่าง ติดดาวเพือยกมาตรฐานสินค้าและ ่แนวโน้มทีเพิมมากขึนหวันเป็นการ ่ ่ ้ ่ จังหวัดนัน จะมีพนักงานต้อนรับลูกค้า ้ บริการให้กบธุรกิจต่างๆไม่วาจะเป็น ั ่ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่122เมษายน2554 3
 6. 6. ธุ ร กิ จ บ้ า นจั ด สรร ร้ า นค้ า ทอง มาสคบ.ได้รบร้องเรียนจากผูบริโภค ั ้ ฉลากขนมแบบ วัตถุประสงค์เพือกระตุนให้ผประกอบ ่ ้ ู้ ถึงการอวดอ้างสรรพคุณสินค้าและ สัญญาณไฟจราจร การร่วมรับผิดชอบในการยกระดับ บริการที่เกินจริง ซึ่งมีสินค้าและ คำตอบทีใชของ ่ มาตรฐานสินค้าและบริการ บริการที่เข้าข่ายอยู 4 กลุ่ม คือ ่ สุขภาพเด็กไทย 6. เพิมความเข้มงวดในการ ่ เครืองสำอางเสริมอาหารยาและ ่ ตรวจสอบโฆษณาเกินจริงโดยเฉพาะ การพยากรณ์โชคชะตาการใบ้หวย เครือข่ายผู้บริโภคเฝ้าระวัง สือโฆษณาเคเบิลทีวเนืองจากทีผาน ่ ี ่ ่ ่ ความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร ยื่ น หนังสือถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขเพือ ่ 22 มีนาคม 2554 จะเป็น ขอให้ทบทวนการ หมวกกันน็อคไมไดคณภาพ ุ ซึ่ ง ใ น ปี นี้ อ นุ มั ติ ก า ร ใ ช้ กองบั ง คั บ การปราบปราม ท า ง ภ า ค รั ฐ ไ ด้ ฉลากขนมแบบ การกระทำผิดเกียวกับการคุมครอง ่ ้ ประกาศรณรงค์ให้ GDA เพราะยัง ผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้ตรวจยึด เป็นปีส่งเสริมการ เข้าใจยาก ไม่ได้ สินค้าและจับกุมผูผลิตหมวกนิรภัย ้ สวมหมวกนิ ร ภั ย บ อ ก ถึ ง ข้ อ ดี หรือหมวกกันน็อคสำหรับเด็กยี่ห้อ หรือหมวกกันน็อค100เปอร์เซ็นต์ ข้อเสียของขนมชนิดนันๆ อย่างตรง ้ GUARDNERกว่า1พันใบหลังจาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้อง ไปตรง พร้อมเสนอให้ใช้ฉลากแบบ ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ถนน โดยเฉพาะกับกลุมทีเสียงต่อ ่ ่ ่ สัญญาณไฟจราจรซึงให้ขอมูลต่างๆ ่ ้ ทีไม่ได้มาตรฐาน ยืนยันจากผลการ ่ การบาดเจ็บและเสียชีวต ได้แก่ เด็ก ิ ทีดเข้าใจง่ายกว่า ่ ู วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนัก เยาวชนและผูใช้แรงงานทีมรายได้ ้ ่ ี ฉลากแบบสัญญาณไฟจราจร มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต่ำและขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูก จะแสดงปริมาณสารอาหารทั้ง 4 (สมอ.)แม้จะมีตรามอก.ติดอยูแต่ ่ ต้องเรื่องการใช้หมวกนิรภัย กอง ประเภท ได้แก่ พลังงาน ไขมัน ตัวหมวกนั้นดูเปราะบางกว่าที่ควร บังคับการปราบปราม การกระทำ น้ำตาลและโซเดียมในรูปแบบของ ผิดเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สีสญญาณไฟจราจร3สี คือสีเขียว ั (บก.ปคบ.) จึงได้จัดทำโครงการ หมายถึ ง สารอาหารดั ง กล่ า วมี “ขับขี่ปลอดภัย ไปกับหมวกนิรภัย ปริมาณน้อย สีเหลือง เท่ากับมีพอ มอก.”โดยได้มการลงพืนทีให้ความ ี ้ ่ สมควรหรือปานกลาง ส่วนสีแดง รูแก่ประชาชนควบคูกบการตรวจสอบ ้ ่ั หมายถึงมีมาก กินเยอะไม่ด ซึ่ง ี มาตรฐานสินค้าประเภทหมวกนิรภัย ฉลากแบบสั ญ ญาณไฟจราจรจะ สำหรับทีพบเจอหรือสงสัยว่า ่ ช่ ว ยให้ เ ด็ ก ๆ และรวมถึ ง พ่ อ -แม่ สิ น ค้ า ที่ ซื้ อ มาไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน ผู้ปกครอง เข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว สามารถแจ้งมายังเจ้าหน้าทีบก.ปคบ. ่ รู้ได้ทันทีว่าขนมที่ซื้อมาให้พลังงาน ได้ทหมายเลข1135 ี่ หรือมีไขมัน น้ำตาล โซเดียม มาก น้อยเพียงใด ช่วยทำให้การควบคุม ฉลาดซื้อี่122เมษายน25544 ปีที่17ฉบับที
 7. 7. การรับประทานขนมให้เหมาะสมกับสุขภาพเป็นไปได้งายขึนซึง พลังงาน ่ ้ ่ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม แม้จะเป็ น สารอาหารที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ แ ก่ร่างกาย แต่หากได้รบมากเกินไปก็ ั “3 ระวัง! เพือรถโดยสารปลอดภัย” ่เป็นอันตราย ทำให้เด็กเป็นโรคอ้วน ซึงเป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรงอย่าง ่ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค พร้อมอาสาสมัคร เบาหวานหัวใจความดัน ผูบริโภคจากเครือข่ายผูบริโภค24จังหวัดจัดกิจกรรมเนืองในวันสงกรานต์ ้ ้ ่ ส่วนฉลากขนมแบบ GDA “3ระวัง!เพือรถโดยสารปลอดภัย”เชิญชวนประชาชนผูใช้บริการผูประกอบ ่ ้ ้จะแสดงเพียงตัวเลขปริมาณของสาร การรถโดยสารรวมถึงหน่วยงานทีเกียวข้องร่วมกันป้องกันภัยอันตรายจาก ่ ่อาหารและเปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่ การใช้บริการรถโดยสารทีไม่เหมาะสม ่ควรกินต่อวัน มีสีเดียว ทำให้เห็น 1. ระวัง! รถผี รถเถือน เพราะช่วงเทศกาลเป็นช่วงทีมคนต้องการ ่ ่ ีฉลากนี้ชัดเจนน้อยกว่าฉลากแบบ เดินทางออกต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมาก แม้จะมีการจัดหารถโดยสารมา เสริมเพิมมากขึนแต่กยงไม่พอกับความต้องการทำให้เกิดการให้บริการรถ ่ ้ ็ัอืน จนบางครังกลืนไปกับบรรจุภณฑ์ ่ ้ ั โดยสารผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่า “รถผี รถเถื่อน” รถประเภทนี้จะไม่ผู้ประกอบการจึงมักใช้ฉลากแบบ ปฏิบตตามกฎระเบียบการเดินรถที บขส. ได้กำหนดไว้ มีการเรียกเก็บค่า ั ิ ่GDA ทีมสเดียวเพือหลบเลียงความ ่ ี ี ่ ่ โดยสารทีแพงเกินกำหนด เกิดอุบตเหตุอยูบอยครังมีผเสียชีวตและบาดเจ็บ ่ ั ิ ่ ่ ้ ู้ ิสนใจจากผูบริโภคในค่าสารอาหารที่ ้ จำนวนมาก และเมือเกิดเหตุรายกับผูโดยสารแล้ว มักจะหาผูรบผิดชอบได้ ่ ้ ้ ้ัไม่มีประโยชน์แต่มีมากจนทำลาย ยากเราจึงไม่ควรเลือกใช้บริการพวก“รถผี รถเถือน”บขส.และหน่วยงาน ่สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดกวดขันเฝ้าระวังมิให้ผู้ใดมาชักชวนประชาชนไปใช้ ซึงก่อนหน้านีคณะรัฐมนตรี ่ ้ บริการรถโดยสารทีผดกฎหมายได้ ่ ิได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ 2. ระวัง! ขับอันตราย สาเหตุของการเกิดอุบตเหตุรถโดยสารส่วน ั ิแห่งชาติเรืองการจัดการปัญหาภาวะ ่ ใหญ่เกิดจากพนักงานขับรถขับรถด้วยความประมาท หรือร่างกายหย่อนน้ ำ หนั ก เกิ น และโรคอ้ ว น ให้ ใ ช้ ความสามารถ ไม่พร้อม การแก้ไขปัญหา ผูประกอบการทัง บขส.และรถ ้ ้มาตรการลักษณะสีสญญาณพร้อม ั ร่วมทุกบริษท ต้องกำชับให้พนักงานขับรถปฏิบตตามระเบียบและคูมอการ ั ั ิ ่ ืคำเตือนในอาหารที่มีไขมัน หรือ เดินรถของ บขส. อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ขบรถในเวลาทีรางกายหรือจิตใจ ั ่่น้ ำ ตาล หรื อ โซเดี ย ม หากคณะ หย่อนความสามารถเช่นพักผ่อนไม่เพียงพอและต้องปฏิบตตามกฎหมาย ั ิกรรมการอาหารเห็นชอบให้ใช้ฉลาก จราจรอย่างเคร่งครัดจีดเอสีเดียวก็ถอว่าขัดกับมติ ครม. ี ื 3. ระวัง! ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถอย่างชัดเจน ประจำทางปรับอากาศทีเดินทางระหว่างจังหวัดหรือข้ามจังหวัด ควรจัดให้มี ่ เข็มขัดนิรภัยแก่ผู้โดยสารทุกที่นั่ง และควรให้พนักงานประจำรถแนะนำ ...ถ้าผูใหญ่ในบ้านเรามีความ ้ ผูโดยสารให้ใช้เข็มขัดนิรภัยทุกคน การทีผโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยหากรถ ้ ่ ู้จริงใจและห่วงใยสุขภาพเด็กๆจริงๆ เกิดอุบตเหตุขนจะทำให้รางกายของผูโดยสารไม่หลุดจากทีนงไปชนกระแทก ั ิ ึ้ ่ ้ ่ ั่ก็คงไม่ต้องบอกว่าฉลากขนมแบบ กับผูโดยสารคนอืนหรือวัสดุสงของต่างๆในรถได้ ซึงช่วยลดความสูญเสียที่ ้ ่ ิ่ ่ไหนทีควรใช้มากกว่ากัน... ่ เกิดจากการบาดเจ็บและเสียชีวตได้เป็นอย่างดี ิ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่122เมษายน2554 5
 8. 8. กระแสต่างแดน นิวเคลียร์เริมไม่เคลีย ่ องค์ ก รผู้ บ ริ โ ภคของญี่ ปุ่ น ซีเซียมและไอโอดีน เป็นสารก่อมะเร็ง ของประเทศตะวันตก ของโรงไฟฟ้า Consumers Union of Japan ได้ทำ ให้คำนึงถึงผลทีจะเกิดขึนในระยะยาว ่ ้ นิวเคลียร์ที่เชอโนบิล ระเบิดเมื่อปี จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีนาโอโตะ ต่ออวัยวะภายใน และให้ใช้แนวปฏิบติ ั 2529 ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการกำหนด คาน เรียกร้องให้ญี่ปุ่นจัดหาแหล่ง ขององค์การอนามัยโลกที่ว่าด้วยภัย มาตรฐานร่วมกันขึนมาแต่อย่างใด ้ พลังงานใหม่โดยด่วน เพราะเป็นที่ พิบัติและสุขภาพ มาประกอบการ แ ต่ สิ่ ง ที่ ก ำ ลั ง เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประจักษ์กนแล้วว่าพลังงานนิวเคลียร์ ั พิจารณาด้วย โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุชิมะ ไดอิจิ นั้นไม่ใช่ทางเลือกพลังงานที่สะอาด ทีสำคัญ CUJ ยังเรียกร้องให้ ่ ที่ ญี่ ปุ่ น ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น อี ก ครั้ ง ว่ า หรือปลอดภัยหายห่วงอีกต่อไป คณะกรรมการดังกล่าวออกมาชี้แจง เราทังหมดทีอาศัยอยูบนโลกใบนีตาง ้ ่ ่ ้ ่ องค์ ก รผู้ บ ริ โ ภค CUJ ซึ่ ง ต่อประชาชนด้วยว่า เหตุใดก่อนหน้า ก็ มี สิ ท ธิ ลุ้ น รั บ ผลกระทบจากสาร คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ นีญปนจึงไม่มกฎหมายเรืองนีมาก่อน ้ ่ี ุ่ ี ่ ้ กัมมันตรังสีได้โดยทัวกัน ่ มาตลอดด้วยเหตุผลว่าสิ่งมีชีวิตและ (น่านสิ) ข่ า วล่ า สุ ด บอกว่ า นายก กั ม มั น ตรั ง สี ไ ม่ มี ท างอยู่ ร่ ว มกั น ได้ อีกอย่างทียงไม่มในขณะนีคอ ่ ั ี ้ ื รัฐมนตรีฝรั่งเศส นิโคลา ซาโกซี ยังได้ทำจดหมายไปถึงคณะกรรมการ มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า น เสนอให้มการคุยกันเรืองนีเสียที ใน ี ่ ้ ด้ า นความปลอดภั ย ของอาหาร นิวเคลียร์ททวโลกใช้รวมกัน เรียกว่า ี่ ั่ ่ การประชม G20 ในเดอนพฤษภาคม ุ ื เรียกร้องของให้คำนึงถึงประเด็นต่อ ใครใคร่ จ ะทำด้ ว ยมาตรฐานความ ทีจะถึงนี้ แต่ยงไม่มขาวผูนำประเทศ ่ ั ี่ ้ ไปนี้ในการพิจารณากฎหมายว่าด้วย ปลอดภัยสูง (หรือต่ำ) แค่ไหนก็ทำ อืนๆ คิดเห็นอย่างไร ่ ระดับความปลอดภัยของกัมมันตรังสี กันไป ขณะนี้ ร้อยละ 90 ของโรง ในอาหารด้วย เหตุการณ์เตาปฏิกรณ์ที่ผ่าน ไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ อ ยู่ ใ นประเทศจี น เช่ น ให้ ถื อ ว่ า กั ม มั น ตรั ง สี มาตรฐานยูเครนแต่ไม่ผานมาตรฐาน ่ เกาหลี อินเดีย และรัสเซีย ฉลาดซื้อี่ 122 เมษายน 25546 ปีที่ 17 ฉบับที
 9. 9. ข่าวลือกลายเป็นข่าวร้าย(ของคนปล่อย) เฉินเป็นหนุ่มมือไว เลยต้อง ข่ า วนี้ ไ ด้ รั บ การกระจาย แหล่งทีเชือถือได้แต่อย่างใด ่ ่นอนคุก 10 วันแถมโดนปรับอีก 500 ออกไปอย่ า งรวดเร็ ว ตามสปี ด ของ นักวิชาการของจีน ออกมาหยวน(ประมาณ 2,300 บาท) อินเตอร์เน็ท และทำให้ผคนเมืองนัน ู้ ้ วิพากษ์วิจารณ์ว่า ความจริงเรื่องนี้ เหตุเพราะแกไปโพสต์ขอความ ้ เกิดความตืนตระหนก จนทำให้เกิด ่ รัฐบาลต้องรับผิดชอบ โทษฐานทีให้ ่ที่บอกว่าขณะนี้กัมมันตรังสีที่รั่วไหล ภาวะเกลื อ ขาดตลาดกั น ในซี เ จี ย ง ข้อมูลกับประชาชนช้าเกินไปในยามมากจากโรงไฟฟ้าฟุกชมะ ไดอิจิ ได้ ุิ กวางตุ้ง เจียงสี และเสฉวนกันเลย ทีเกิดภัยพิบติ ่ ัลกลามมาถงชายฝงทางทศตะวนออก ุ ึ ่ั ิ ั ทีเดียว ชาวบ้านร้านตลาดทีไม่มขอมูล ่ ี้ของเมืองชานตุงแล้วนันเอง่ แ ต่ ไ ม่ น า น ห ลั ง จ า ก นั้ น เรืองนีมาก่อนจึงเกิดความตืนตระหนก ่ ้ ่ เท่านันยังไม่พอ แกยังให้ขอมูล ้ ้ ผูบริโภคก็ได้รบข้อมูลทีถกต้องว่าเกลือ ้ ั ู่ เป็นธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิงกลุม ่ ่เพิมเติมกับเหล่าสาวกออนไลน์อกว่า ่ ี ไอโอดี น ไม่ ไ ด้ ส ามารถช่ ว ยต้ า น คนในวัยกลางคน และผู้สูงอายุเป็นให้รีบออกไปซื้อเกลือหรือสาหร่าย กัมมันตรังสีได้อย่างทีลอกัน ว่าแล้ว ่ ื กลุมทีมแนวโน้มจะเชือข่าวลือมากกว่า ่ ่ ี ่ทะเลชนิดที่มีไอโอดีนสูงมากินกันให้ ก็พากันเอาเกลือกลับไปทีรานและขอ ่้ คนวัยอืนๆ ่ไว และอย่าลืมซือตุนไว้ดวย แถมยัง ้ ้ เงินคืนกันเป็นการใหญ่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนแนะนำให้งดกินอาหารทะเลเป็นเวลา นายเฉินแกก็ยอมสารภาพว่า ปักใจเชือฟอร์เวิรดเมล์ อย่าลืมตรวจ ่ ์หนึงปี่ ข้ อ มู ล ที่ แ กได้ ม านั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ม าจาก สอบขอมลกบผรจรง ทมตวตนจรงกอน ้ ู ั ู้ ู้ ิ ่ี ี ั ิ ่คนมาเลย์กหนีทวม ็ ้ ่ องค์กรผู้บริโภคของมาเลเซีย บอกว่า ร้อยละ 72 ของผูสงอายุจะ ้ ู ใช้เงินสะสมที่ได้รับเมื่อเกษียณจาก คนมาเลย์ก็เจอปัญหาหนี้ไม่ งานประจำ หมดไปภายใน 3 ปี ทังนี้ ้แพบานเราเหมอนกน หลกๆ แลวคน ้ ้ ื ั ั ้ เขาประมาณการไว้ว่าแต่ละคนจะใช้สวนใหญทนนจะมหนเปนสองเทาของ ่ ่ ่ี ่ั ี ้ี ็ ่ เงินประมาณ 1,300 ริงกิต (13,000รายได้ตนเอง บาท) ต่อเดือน ซึงในจำนวนนี้ 500 ่ สถิตเขายังระบุอกว่า ระหว่าง ิ ี ริงกิต (5,000 บาท) เป็นค่าอาหารปี 2005 ถึ ง 2010 มี ค นมาเลย์ ล้วนๆมากกว่า 80,000 คน เป็นบุคคล แม้หนี้จากบัตรเครดิตจะไม่ เขาจึงเรียกร้องให้รัฐบาลให้ล้มละลาย ด้วยสาเหตุหลักๆ เพราะ มากเมอเทยบกบหนอนๆ แตนาสนใจ ่ื ี ั ้ื ่ื ่ ่ ความรู้เรื่องการเงินกับผู้คนแต่เนิ่นๆหนีจากการเช่าซือ(ร้อยละ 24) หนี้ ้ ้ ตรงทีรอยละ 50 ของคนทีลมละลาย ่้ ่้ ตังแต่ระดับโรงเรียน และขอให้รฐบาล ้ ัจากเงินกูสวนบุคคล(ร้อยละ 12) หนี้ ้ ่ เพราะหนี้บัตรเครดิตนั้น อายุยังไม่ มีกฎหมายแบบเดียวกับของอังกฤษจากเงินกู้เพื่อทำธุรกิจ(ร้อยละ 11) ถึง 30 ปีดวยซ้ำ ้ ที่ควบคุมดูแลบริการทางการเงินทุกหนจากการกซอบาน(รอยละ 8) และ ้ี ู้ ้ื ้ ้ แต่ใช่วาสูงวัยแล้วจะปลอดภัย ่ ประเภทไวภายใตกฎหมาย Consumer ้ ้อีกร้อยละ 5 เป็นหนีจากบัตรเครดิต ้ จากหนี้ Credit Act ฉบับเดียว ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 122 เมษายน 2554 7
 10. 10. เช้านีคุณอาบน้ำหรือยัง ้ เรามาดูสถิติการอาบน้ำของ ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ The คนฝรั่งเศส ที่ลือกัน(โดยคนที่อื่น) Guardian ของอังกฤษ ระบุว่าการ ว่าไม่ถูกกับการอาบน้ำเป็นที่สุด ถึง สำรวจเมือปี 1998 พบว่าร้อยละ 47 ่ ขั้นที่บางคนยังเข้าใจไปว่าผลิตภัณฑ์ ของคนฝรังเศสอาบน้ำทุกวัน ในขณะที่ ่ ระงั บ กลิ่ น กายนั้ น เป็ น สิ น ค้ า ผิ ด ในเนเธอร์แลนด์หรือเดนมาร์กนั้นมี กฎหมายในฝรังเศสด้วยซ้ำ ่ คนอาบน้ำทุกวันถึงร้อยละ 80 อย่ า งไรก็ ต าม ต่ อ มาในปี องค์ ก รด้ า นสุ ข อนามั ย ของ 2002 มี ก ารสำรวจที่ พ บว่ า คน ฝรังเศสเขาบอกว่า ถ้าร้อยละ 47 ที่ ่ ฝรังเศสเป็นกลุมทีมการบริโภคสินค้า ่ ่ ่ ี ว่านันพูดจริงไม่สร้างภาพ ตัวเลขการ ้ ประเภท เจลอาบน้ำ แชมพู และ บริโภคผลิตภัณฑ์อาบน้ำก็ควรจะอยู่ โรลออน มากทีสดในยุโรป และร้อย ่ ุ ที่ 1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี แต่ความ ละ 90 ของผู้หญิงฝรั่งเศส ยังใช้ จริงแล้วมีการบริโภคผลิตภัณฑ์ดัง น้ำหอมทุกวันอีกด้วย กล่ า ว 0.58 กิ โ ลกรั ม ต่ อ คนต่ อ ปี เอาเป็ น ว่ า ถึ ง จะไม่ อ าบน้ ำ เท่านัน ้ แต่เขาก็ไม่เหม็นหรอกน่า เมือAppถูกโหวตออก ่ เมือ App Store ของบริษท ่ ั คนรักร่วมเพศรับ Apple วางจำหน่ายโปรแกรมที่อ้าง ไม่ ไ ด้ คื อ การที่ ว่าสามารถ “เปลี่ยนผู้ใช้ให้เป็นอดีต องค์กรนี้ รวมถึง เกย์” ได้ เมือเดือนกุมภาพันธ์ทผาน ่ ี่ ่ ร้าน Apple ทีนำ ่ มา ก็ปลุกกระแสต่อต้านจากกลุ่ม Gay Cure App ผูพทกษ์สทธิคนรักเพศเดียวกันไม่นอย ้ ิ ั ิ ้ ไปวางขาย กำลัง ทีเดียว สื่ อ สารให้ ค นรุ่ น App ดั ง กล่ า วจั ด มาโดย ใหม่เข้าใจว่าการรักเพศเดียวกันนั้น ผลคือทางร้านยกเลิกการขาย องค์กรทางศาสนาที่ชื่อว่า Exodus เป็น “บาปทีเกาะกินหัวใจ” ไม่ใช่แค่ ่ App ดังกล่าวไปเมือวันที่ 21 มีนาคม ่ International ที่อ้างว่าต้องการช่วย เรืองของรสนิยมทางเพศ ่ ทีผานมา ่ ่ ให้มนุษย์ทกผูทกนามหลุดพ้นจากการ ั ้ ุ กลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การ แปลกดีที่ Apple ยังไม่เข็ด รักชอบเพศเดียวกันมาเป็นการรักชอบ ละเมิดสิทธิครังนีจงทำจดหมายไปยัง ้ ้ึ จากการถูกเรียกร้องให้ถอน App เพศตรงข้ามได้ ด้วยพลังของพระเยซู คุณ สตีฟ จ็อบส์ พร้อมกับลายเซ็น คล้ายๆ กันนี้ที่ชื่อว่า Manhattan สาวๆ ฟังแล้วอาจจะแอบดีใจ ของผู้ คั ด ค้ า นการจำหน่ า ย App Declaration ไปเมือปีทแล้ว ่ ี่ แตเรองนมนไมงายอยางนน สงทกลม ่ ่ื ้ี ั ่ ่ ่ ้ั ่ิ ่ี ุ่ ดังกล่าว กว่า 146,000 คน ฉลาดซื้อี่ 122 เมษายน 25548 ปีที่ 17 ฉบับที
 11. 11. เรื่องจากปก กองบรรณาธิการ ใครๆ ก็อยากมีรถโดยสารทีมคณภาพ ่ ี ุมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.) ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค 24 จังหวัด โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจำทางในท้องถิ่นเส้นทางภายในจังหวัดและเส้นทางระหว่างจังหวัด ในช่วงระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 8 เมษายน 2554พบว่า ผู้บริโภคมีปัญหาเรื่องพนักงานขับรถ ขับเร็ว หรือขับรถหวาดเสียว และพนักงานขับรถโดยสารใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สนทนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่สูงสุด นอกจากนี้ยังพบว่า เวลาที่ผู้บริโภคจะคืนตั๋วเมื่อไม่สามารถเดินทางได้ เกือบ 50 % ไม่ได้เงินคืน แต่...ผู้บริโภคเกือบ90 % ไม่เคยใช้สิทธิร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาจากคุณภาพและงานบริการของรถโดยสารเลย ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่122เมษายน2554 9
 12. 12. ผลสำรวจความคิดเห็น • รถประจำทางวิ่งในจังหวัด 1. บริการยอดนิยม อันดับหนึง รถสองแถว 44.8 % ตามมาด้วย รถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 35.4 % รถเมล์(ไม่ปรับอากาศ) ่ 33.9 % และรถตู้ 24.4 % 2. คุณภาพงานบริการ 2.1 ความถีในการรับตัวหลังจ่ายค่าโดยสาร ใน 100 ่ ๋ ไม่เคยขอคืนได้เลย คน ไม่เคยได้ตวเลย 9 คน ั๋ ผลสำรวจขอไม่ได้เลย46.2%ขอได้และได้ ผลสำรวจไม่เคยได้รบตัวโดยสารหรือไม่มบตร ั ๋ ี ั เงินคืนครบถ้วน30.6%ขอได้เหมือนกันแต่ได้เงิน อืนใดให้เลย35%ได้รบตัวโดยสารทุกครัง34.4% ่ ั ๋ ้ คืนไม่ครบ23.3% ได้รบเป็นบางครัง22.1%และไม่ได้รบตัวแต่ได้รบ ั ้ ั ๋ ั 2.5 การติดประกาศแจ้งถึงข้อมูล เงือนไขในการให้ ่ เป็นบัตรหมายเลขแทน8.5% บริการของรถโดยสาร ณ จุดพักรถ เกือบครึงหนึง่ ่ 2.2 การระบุราคาและหมายเลขทีนงไว้อย่างชัดแจน ่ ั่ ไม่เคยเห็นประกาศใดๆ เลย ใน 100 คน มี 21 คนทีไม่เคยเห็นราคาและเลขทีนง ่ ่ ั่ ผลสำรวจไม่มการติดประกาศ43.3%มีตด ี ิ บนตัว ๋ ประกาศในบริเวณทีเห็นได้ในชัดเจน32.8%มีตด ่ ิ ผลสำรวจมีการระบุราคาและหมายเลขทีนง ่ ั่ ประกาศแต่ไม่อยูในบริเวณทีจะเห็นได้อย่างชัดชัดเจน ่ ่ 37%มีการระบุราคาแต่ไม่ระบุหมายเลขทีนง32.3% ่ ั่ 23.9% ไม่มการระบุราคาและไม่ระบุหมายเลขทีนง20.5% ี ่ ั่ 2.6 บริการของพนักงานประจำรถโดยสาร มากกว่า ไม่มการระบุราคาแต่ระบุหมายเลขทีนง10.2% ี ่ ั่ ครึงหนึง พอรับได้ (สงสัยชิน) ่ ่ 2.3 การเก็บค่าโดยสาร ครึงหนึง โอเคและคิดว่า ่ ่ ผลสำรวจพึงพอใจปานกลาง64.9%พึงพอใจ เหมาะสม มี 19 % ทีบอกแพงเกินไป ่ น้อย21.3%พึงพอใจมาก10.6%และไม่พงพอใจ ึ ผลสำรวจเห็นว่าถูกต้องเหมาะสม50.6% เลย3.2% ไม่แน่ใจเพราะไม่ทราบว่าอัตราค่าโดยสารเป็นเท่าไหร่ 2.7 เคยโดยพนักงานประจำรถ แสดงกริยาไม่สภาพ ุ 30.9%ถูกต้องแต่ไม่เหมาะสมเพราะแพงเกินไป เช่น ลวนลาม เสียดสี ข่มขู่ กรรโชก ใน 100 คน 18.5% มี 35 คนทีเคยโดนมาแล้ว ่ 2.4 การขอเงินค่าโดยสารคืนเมือจ่ายเงินค่าโดยสาร ่ ผลสำรวจเคย34.8%ไม่เคย65.2% แล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ มีถง 46 % บอกว่า ึ ฉลาดซื้อ10 ปีที่17ฉบับทีี่122เมษายน2554
 13. 13. ฉลาดซื้อปีที่17ฉบับทีี่122เมษายน2554 11

×