Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Emerging technologies in teaching and learning (2) extend

728 vues

Publié le

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1.นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร 575050028-5
2.นายณัฐพงษ์ วัฒนบัตร 575050183-3
3. นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ 575050184-1

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Emerging technologies in teaching and learning (2) extend

 1. 1. คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning
 2. 2. 3คุณลักษณะที่ศึกษา 1. Cloud Computing 2. 3D Printing 3. Tablet Computing
 3. 3. สมาชิกในกลุ่ม ณัฐวุฒิ จารุวงศ์พิธัญญา พิรุณสุนทร ณัฐพงษ์ วัฒนบุตร
 4. 4. เครือข่ายการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) เครือข่ายการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) เป็นลักษณะของการทา งานของ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการ ใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปัน ทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น โดยพัฒนาขึ้น มาจากความคิดและบริการของ Virtualization หรือ เทคโนโลยีสา หรับการจา ลองสภาพแวดล้อมให้ เสมือนมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องทา งานอยู่ภายใน คอมพิวเตอร์เครื่องหลัก และ การบริการบน เว็บไซต์ (Web Service)
 5. 5. คุณลักษณะเด่นของ cloud computing สามารถใชร้่วมกันได้ หลากหลายอุปกรณ์ ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านได้ พร้อมๆ กัน มีความปลอดภัยในการเขา้ใช้ ระบบ สามารถเปิดใชง้านไดต้าม ตอ้งการ (on-demand self-service) เขา้ใชง้านไดใ้นทุกที่ (Broad network access) ใชแ้หล่งทรัพยากรขอ้มูล ร่วมกัน (resource pooling) มีความยืดหยุ่นของขอ้มูลสูง (rapid elasticity) มีผูใ้ห้บริการเป็นจา นวนมาก (measured service)
 6. 6. การนามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ Cloud computing Collaboration Storage Assignment Accessibility Resource and Time Conscious Back Up
 7. 7. Cloud Computing as Cognitive Tools 1. Informations สร้างสรรค์ข้อมูล มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ร่วมกัน 2. Collaboration เพมิ่ทักษะการคิดวิเคราะห์ แสดง ความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ 3. Resource เพมิ่แหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์ สร้างสังคมการเรียนรู้ จากข้อมูลและ ประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้ใช้
 8. 8. Cloud computing
 9. 9. อ้างอิง ๐ Cloud Computing Benefits for Educational Institutions - http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1305/1305.2616.pdf ๐ Six Advantages of Cloud Computing in Education - http://www.pearsonschoolsystems.com/blog/?p=1507#sthash.XhcSyDQl.dpbs ๐ The Benefits of Cloud Computing in Education are Huge! - http://blogs.aspect.com/2013/06/27/the-benefits-of-cloud-computing-in-education-are-huge/ ๐ Cloud computing - http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
 10. 10. เครื่องพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing) คือการทาชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น ตัวขับเคลื่อน โดยมีขั้นตอนการเติมแต่งทีละหนึ่งเลเยอร์ เครื่องพิมพ์สามมิติสามารถสร้างชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะขึ้นมา ด้วยแบบที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม CAD (Computer Aided Design) ซึ่งมีหน้าตัดชิ้นงานเป็นพันๆชัน้ โดยเครื่องนี้จะช่วยให้ การสร้างชิ้นงาน ทางานได้รวดเร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่ายลงไป ได้มาก ซึ่งต่างจากการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการผลิต (ทั้ง การตัด การกลึง การฝน และการเจาะวัสดุโลหะ) ชิ้นงานที่ผ่านเครื่องพิมพ์สามมิตินี้ เหมาะทั้งการทา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและขั้นสุดท้าย เครื่องพิมพ์สามมิติได้ พัฒนาขึ้นจากอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอย่างเร็ว ซึ่งผู้ที่เป็น ต้นคิดในการสร้างเครื่องพิมพ์สามมิตินี้คือ Chuck Hull โดยเขาได้ พัฒนาขึ้นมาในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980
 11. 11. คุณลักษณะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 3D Printing ออกแบบได้อย่างอิสระ ชิ้นส่วนที่ผลิต ทนทาน ใช้งานคุ้มค่า ทา จากวัสดุที่ หลากหลาย ทางานเป็นทีม ออกแบบร่วมกันได้
 12. 12. 3D Printing ในฐานะ Cognitive Tools • เป็นเครื่องมือสร้างชิ้นงานต้นแบบ • ขยายกรอบความคิด โดยให้เห็นด้านมุมที่เข้าถึงได้ยาก จากสื่อสองมิติ • Learning with Computer เนื่องจากผู้เรียนต้องออกแบบ ในโปรแกรม CAD • ผู้เรียนได้แนวคิดใหม่จากการนาชิ้นงานมาประกอบกัน เช่น การต่อเลโก้
 13. 13. การนามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้
 14. 14. ตัวอย่างที่ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ การนามาใช้ในชัน้เรียนที่สิงคโปร์
 15. 15. อ้างอิง ๐ 3D Printing in a classroom http://www.youtube.com/watch?v=Rmejttj0uEo http://www.youtube.com/watch?v=75KiFulucyc ๐ Definition of 3D Printing http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/37077/3d-printing
 16. 16. Tablet Computing เรียกสัน้ ๆ ว่า แท็บเล็ต เป็นคอมพิวเตอร์ที่รวมการทา งานทุก อย่างไว้ในจอสัมผัสโดยใช้ปากกาดิจิตอล หรือ ปลายนิ้วเป็น อุปกรณ์อินพุตพื้นฐาน แทนการใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ มีอุปกรณ์ไร้ สายสา หรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน
 17. 17. คุณลักษณะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ของ tablet computing 1. ขนาดเล็ก พอดีมือ พกพาสะดวก 2. ง่ายและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 3. เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการอ่าน 4. ใช้ง่าย ด้วยการสัมผัส 5 ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล ผ่านการ เชื่อมโยงเครือข่าย
 18. 18. การนา tablet computing มาใช้ในการ ส่งเสริมการเรียนรู้ 1. ช่วยในการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ เช่น การจัดการตารางเรียน 2. สามารถจัดเก็บข้อมูลทัง้ รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ พร้อมทัง้ยัง สามารถแบ่งปัน (share) ระหว่างกัน 3. มีแอพพลิเคชัน่หรือโปรแกรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
 19. 19. ตัวอย่างที่ใช้tablet computing ในการส่งเสริมการ เรียนรู้หรือใช้ในกระบวรการเรียนรู้ http://www.youtube.com/watch?v=I1jdANPquOM
 20. 20. Tablet Computing ในฐานะ Cognitive Tools  ใช้ในการนามาทบทวน วิเคราะห์ ปัญหาจากการเรียน  ช่วยในการลดการใช้วัสดุต่างๆ ในการเรียนของผู้เรียน เพื่อเน้นใน นักเรียนได้มุ่งเน้นในการปฏิบัติ/ทา งานและสร้างสมาธิมากขึ้น  ถือว่าเป็นเครื่องมือในการประเมินบริบทการใช้นวัตกรรมของผู้เรียน ว่า ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพหรือไม่
 21. 21. อ้างอิง  http://www.nmc.org/pdf/2013-horizon-report-HE.pdf  http://th.wikipedia.org/wiki/  http://technologyenhancedlearning.net/ipadsforillustra tion/

×