Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

งานนำเสนอ1

4 308 vues

Publié le

goog time

Publié dans : Périphériques & matériel
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

งานนำเสนอ1

 1. 1. สมรรถนะของคนในแผนกแม่บ้าน
 2. 2. 1 ทางานร่วมกับผู้ร่วมงานและลูกค้าอยากมีประสิทธิภาพ 2 ทา งานในสภาพที่สังคมหลากหลายได้ 3 ดา เนินการตามมาตรฐานอนามัย 4 จัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 5 สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการพื้นฐาน 6 สามารถใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆได้
 3. 3. โครงสร้างแผนกแม่บ้าน แผนกแม่บ้าน ผู้จัดการแผนก แม่บ้าน ผู้จัดการแผนกซักรีด ผู้จัดการแผนกซักรีด พนักงานทาความ สะอาดพื้นที่สาธารณะ พนักงานซักรีด พนักงานดูแลห้องพัก
 4. 4. เทคนิคในการรับรู้ต่อความต้องการของลูกค้าพิเศษ 1 กลุ่มคนพิการ
 5. 5. เทคนิคในการรับรู้ต่อความต้องการของลูกค้าพิเศษ 2 กลุ่มคนที่ไม่สามารถสนทนา ภาษาอังกฤษได้
 6. 6. เทคนิคในการรับรู้ต่อความต้องการของลูกค้าพิเศษ 2 กลุ่มลูกค้าต่างชาติ
 7. 7. การสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารทางโทรศัพท์แบ่งแบ่ง 2 ประเภท 1. การโทรศัพท์ออกเพื่อติดต่อผู้อื่น 2. การตอบรับโทรศัพท์ที่เข้ามา
 8. 8. การจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ วิธีการตอบรับข้อเรียกร้องจากลูกค้า 1. รับฟัง 2. ขอโทษ 3. หาสาเหตุ 4. แก้ไข
 9. 9. Room Attendant
 10. 10. คุณสมบัติพนักงานดูแลห้องพัก • 1. ทางานหนักได้ • 2. ปฏิบัติงานตามเวลาที่กา หนด • 3. สามารถทางานด้วยตนเอง • 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • 5. สามารถเก็บข้อมูลของแขกได้ • 6. มีความรู้ในการใช้สารเคมี • 7. มีความรู้ในขัน้ตอนการทา ความสะอาดห้องพัก
 11. 11. • วีดิโอ
 12. 12. การจัดการทรัพย์สินที่พบหรือสูญหาย • ชื่อทรัพยสิน • ระบุสถานที่พบ • จา นวนที่พบ • ข้อมูลลูกค้า • ซื่อของผู้พบ
 13. 13. Public Area Cleaner
 14. 14. Laundry Attendant
 15. 15. ส่วนหน้า ส่วนหลัง • ห้องอาหาร • ห้องประชุม • ลิฟต์ • สวน • สระว่ายน้า • บันได • ห้องสปา • ห้องน้าพนักงาน • ห้องซักรีด • ห้องเก็บของ • ออฟฟิศ • ทางเดินพนักงาน • ห้องครัว • ห้องเก็บผ้า
 16. 16. 5 องค์ประกอบที่ต้องคา นึงถึง W.A.T.C.H • น้า Water • ลักษณะการปั่น ของเครื่อง Agitation • สารเคมี Chemicals • เวลา Time • อุณหภูมิ Heat
 17. 17. สารเคมี
 18. 18. ข้อระวังในการใช้สารเคมี • ฝึกอบรมการใช้ • ก่อนใช้ต้องศึกษา • อย่าโดนร่างกาย • เก็บในที่เหมาะสม • ล้างมือทุกครัง้หลังใช้ • ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่
 19. 19. มอบคุณค่าที่เหนือกว่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

×