LLeess CCoorroonnaarriieennss ssoonntt--iillss 
eennttrraaiinnééss àà uunnee iinntteennssiittéé 
« ccoorrrreeccttee » 
LLe...
EEnnqquuêêttee SSeepptteemmbbrree 22000055 
8800 cceennttrreess 
4400 rrééppoonnsseess 
PPoorrttaanntt ssuurr lleess mmood...
Méthode d’évaluation à l’effort avant entraînement : 
VO2 ou Epreuve d’effort (1/3 vélo seul, 2/3 tapis ou vélo) 
100% 
90...
Insuffisants Cardiaques 
FCE : 50% Puissance d’entraînement : 18% 
Selon l’échelle de Borg : 32 %
Infarctus + angioplastie 
Prescription d’une FCE : 75 % Prescription d’une 
puissance d’entraînement : 20%
Critique de ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee llaa ffoorrmmuullee 
ddee KKaarrvvoonneenn ppoouurr ddéétteerrmmiinneerr llaa ...
Quelle est l’intensité dd’’eennttrraaiinneemmeenntt 
tthhééoorriiqquuee iiddééaallee ?? 
PPaass ttrroopp 
– ÉÉppuuiisseemm...
IInntteennssiittéé dd’’eennttrraaiinneemmeenntt iiddééaallee :: 
rreeccoommmmaannddaattiioonnss ddeess ssoocciiééttééss ss...
Il n’est pas ppoossssiibbllee ddee ffaaiirree uunnee 
« VVOO22 » àà ttoouuss lleess ccoorroonnaarriieennss
LLaa FFoorrmmuullee ddee KKaarrvvoonneenn 
DD’’ooùù vviieenntt eellllee ?? 
– 11995577 
– DDéétteerrmmiinnééee cchheezz 66...
Tentative ddee VVaalliiddaattiioonn ddee llaa 
FFoorrmmuullee ddee KKaarrvvoonneenn cchheezz llee 
ppaattiieenntt ccoorroo...
MMéétthhooddeess 
EEttuuddee 
– PPrroossppeeccttiivvee 
– MMuullttiicceennttrriiqquuee 
GGrraannddss PPrrééss,, BBeeaauujj...
MMéétthhooddeess 
DDeessiiggnn 
– PPaarrttiiee nn°°11 :: « tteesstt » 
IInncclluussiioonn ddee 5588 ppaattiieennttss 
RRéé...
RRééssuullttaattss
PPaattiieennttss 
NN == 111155 ((9999 hhoommmmeess)) 
5555 ±± 1111 aannss 
IIddmm 1177..55 ±± 66 jjoouurrss aavvaanntt iin...
CCoommppaarraaiissoonn FFCCssaavv eett FFCCkkaarrvv 
60 80 100 120 140 160 
ideal Trop Pas assez 
Karvonen : R2 = 0.83 
60...
FFCCEE == FFCCRR ++ 00..66 xx ((FFCCMMAAXX--FFCCRR)) 
FFCCEE == FFCCRR ++ 00..88 xx ((FFCCMMAAXX--FFCCRR)) 
60 80 100 120 ...
VVaalliiddaattiioonn ddee llaa ffoorrmmuullee ddee KKaarrvvoonneenn 
60 80 100 120 140 160 
ideal up low Modified Karvonen...
CCoonncclluussiioonn 
LL’’uuttiilliissaattiioonn ddee llaa ffoorrmmuullee ddee 
KKaarrvvoonneenn 
CCoonndduuiitt àà ssoouu...
MMaaiiss 
EEnnttrraaîînneerr lleess ppaattiieennttss àà llaa ffrrééqquueennccee 
ccaarrddiiaaqquuee oobbsseerrvvééee aauu ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Meurin intensité de l'entrainement chez le coronarien

498 vues

Publié le

comment entraîner un patient coronarien

Publié dans : Santé & Médecine
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
498
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
5
Actions
Partages
0
Téléchargements
6
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Meurin intensité de l'entrainement chez le coronarien

 1. 1. LLeess CCoorroonnaarriieennss ssoonntt--iillss eennttrraaiinnééss àà uunnee iinntteennssiittéé « ccoorrrreeccttee » LLeess GGrraannddss PPrrééss
 2. 2. EEnnqquuêêttee SSeepptteemmbbrree 22000055 8800 cceennttrreess 4400 rrééppoonnsseess PPoorrttaanntt ssuurr lleess mmooddaalliittééss dd’’eennttrraaîînneemmeenntt ddee :: – PPoosstt ppoonnttaaggeess – IIddmm ppoosstt aannggiiooppllaassttiiee – PPoosstt cchhiirruurrggiiee vvaallvvuullaaiirree – IInnssuuffffiissaannttss ccaarrddiiaaqquueess
 3. 3. Méthode d’évaluation à l’effort avant entraînement : VO2 ou Epreuve d’effort (1/3 vélo seul, 2/3 tapis ou vélo) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VO2 EE post Idm + ATL IC VO2 27% 86% EE 73% 14%
 4. 4. Insuffisants Cardiaques FCE : 50% Puissance d’entraînement : 18% Selon l’échelle de Borg : 32 %
 5. 5. Infarctus + angioplastie Prescription d’une FCE : 75 % Prescription d’une puissance d’entraînement : 20%
 6. 6. Critique de ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee llaa ffoorrmmuullee ddee KKaarrvvoonneenn ppoouurr ddéétteerrmmiinneerr llaa ffrrééqquueennccee ccaarrddiiaaqquuee dd’’eennttrraaiinneemmeenntt CCrriittiiqquuee ddee llaa nnoottiioonn ddee ffrrééqquueennccee ccaarrddiiaaqquuee dd’’eennttrraaiinneemmeenntt
 7. 7. Quelle est l’intensité dd’’eennttrraaiinneemmeenntt tthhééoorriiqquuee iiddééaallee ?? PPaass ttrroopp – ÉÉppuuiisseemmeenntt rraappiiddee –RRiissqquueess iisscchhéémmiiqquuee,, rryytthhmmiiqquuee eett tthhrroommbboottiiqquuee PPaass ttrroopp ppeeuu –GGaaiinn mmooiinnddrree eenn VVOO22 eett eenn qquuaalliittéé ddee vviiee –CCoommpplliiaannccee mmooiinnss bboonnnnee Cette intensité semble correspondre à celle du SAV1,2 (1)Gordon et Al. JCR 1995;15(3):193-196 (2)Monpére et al. Recommandations de la SFC 2002
 8. 8. IInntteennssiittéé dd’’eennttrraaiinneemmeenntt iiddééaallee :: rreeccoommmmaannddaattiioonnss ddeess ssoocciiééttééss ssaavvaanntteess :: fflloouueess AAHHAA//AACCCC GGuuiiddeelliinneess – 4400 àà 8855 %% dduu ppiicc ddee VVOO22 :: ?????? – 5500--7700 %% FFCC mmaaxx – 1122--1144 éécchheellllee ddee BBoorrgg RReeccoommmmaannddaattiioonnss FFrraannççaaiisseess – FFCCEE :: FFCC aauu SSeeuuiill AAnnaaéérroobbiiee VVeennttiillaattooiirree FFCCEE == FFCCRR ++ 00..55 àà 00..7755 xx ((FFCCMMAAXX--FFCCRR)) :: KKaarrvvoonneenn
 9. 9. Il n’est pas ppoossssiibbllee ddee ffaaiirree uunnee « VVOO22 » àà ttoouuss lleess ccoorroonnaarriieennss
 10. 10. LLaa FFoorrmmuullee ddee KKaarrvvoonneenn DD’’ooùù vviieenntt eellllee ?? – 11995577 – DDéétteerrmmiinnééee cchheezz 66 ssuujjeettss ssaaiinnss – PPrrooppoossééee ppoouurr ll’’eennttrraaiinneemmeenntt ddeess ssppoorrttiiffss PPeeuutt ––oonn ll’’uuttiilliisseerr ?? AAuujjoouurrdd’’hhuuii CChheezz llee ccoorroonnaarriieenn ?? SSoouuss b-- ?? KARVONEN MJ, KENTALA E, MUSTALA O Ann Med Exp Biol Fenn. 1957;35(3):307-15
 11. 11. Tentative ddee VVaalliiddaattiioonn ddee llaa FFoorrmmuullee ddee KKaarrvvoonneenn cchheezz llee ppaattiieenntt ccoorroonnaarriieenn ssoouuss b-- La Fc calculée par la formule de Karvonen correspond elle vraiment à la Fc au SAV ?
 12. 12. MMéétthhooddeess EEttuuddee – PPrroossppeeccttiivvee – MMuullttiicceennttrriiqquuee GGrraannddss PPrrééss,, BBeeaauujjoonn,, BBlliiggnnyy PPaattiieennttss :: – IIddmm << 11 mmooiiss – FFEEVVGG >> 3355 %% – TTrraaiittééss ppaarr b-- – EEEE rrééaalliissaabbllee eett nnééggaattiivvee – SSAAVV ddéétteerrmmiinnaabbllee
 13. 13. MMéétthhooddeess DDeessiiggnn – PPaarrttiiee nn°°11 :: « tteesstt » IInncclluussiioonn ddee 5588 ppaattiieennttss RRééaalliissaattiioonn dd’’uunnee VVOO22 :: – MMeessuurree ddiirreeccttee ddee llaa FFcc aauu sseeuuiill :: FFCCssaavv – CCoommppaarraaiissoonn àà llaa FFcc tthhééoorriiqquuee ccaallccuullééee ppaarr llaa ffoorrmmuullee ddee KKaarrvvoonneenn – DDeetteerrmmiinnaattiioonn dd’’uunnee nnoouuvveellllee ffoorrmmuullee -Partie n°2 : « validation » -Inclusion de 57 patients -Validation de la nouvelle formule
 14. 14. RRééssuullttaattss
 15. 15. PPaattiieennttss NN == 111155 ((9999 hhoommmmeess)) 5555 ±± 1111 aannss IIddmm 1177..55 ±± 66 jjoouurrss aavvaanntt iinncclluussiioonn FFEEVVGG :: 4488 ±± 99 %%
 16. 16. CCoommppaarraaiissoonn FFCCssaavv eett FFCCkkaarrvv 60 80 100 120 140 160 ideal Trop Pas assez Karvonen : R2 = 0.83 60 80 100 120 140 Echantillon test FCsav : 102 ± 17 FCkarv : 91 ± 13 P < 0.0001 FCkarv FCsav 95 130
 17. 17. FFCCEE == FFCCRR ++ 00..66 xx ((FFCCMMAAXX--FFCCRR)) FFCCEE == FFCCRR ++ 00..88 xx ((FFCCMMAAXX--FFCCRR)) 60 80 100 120 140 160 PPrrooppoossiittiioonn dd’’uunnee nnoouuvveellllee ffoorrmmuullee ideal up low Karvonen : R2 = 0.83 Modified Karvonen : R2 = 0.88 60 80 100 120 140 ATHR (bpm) Population test (n = 58) Modified Karvonen Karvonen FCsav : 102 ± 17bpm FCkarv : 91 ± 13 FCmkarv :99 ± 15 FCsav FCkarv
 18. 18. VVaalliiddaattiioonn ddee llaa ffoorrmmuullee ddee KKaarrvvoonneenn 60 80 100 120 140 160 ideal up low Modified Karvonen Karvonen Karvonen : R2 = 0.82 Modified Karvonen : R2 = 0.89 60 80 100 120 140 Population Validation (n = 57) FCsav Fcmkarv mmooddiiffiiééee FCsav : 106 ± 15 FCkarv : 97 ± 12 (p <0.001) FCmkarv : 107 ± 14
 19. 19. CCoonncclluussiioonn LL’’uuttiilliissaattiioonn ddee llaa ffoorrmmuullee ddee KKaarrvvoonneenn CCoonndduuiitt àà ssoouuss eennttrraaîînneerr nneetttteemmeenntt lleess ppaattiieennttss ssoouuss b-- LLaa mmooddiiffiiccaattiioonn ddee cceettttee ffoorrmmuullee :: FFCCEE == FFCCRR ++ 00..88 ((FFCCmmaaxx--FFCCrr)) PPeerrmmeett dd’’eennttrraaîînneerr cceess ppaattiieennttss àà uunnee ffrrééqquueennccee ccaarrddiiaaqquuee ééggaallee àà cceellllee oobbsseerrvvééee aauu SSAAVV ppeennddaanntt ll’’éépprreeuuvvee dd’’eeffffoorrtt ccaarrddiioorreessppiirraattooiirree
 20. 20. MMaaiiss EEnnttrraaîînneerr lleess ppaattiieennttss àà llaa ffrrééqquueennccee ccaarrddiiaaqquuee oobbsseerrvvééee aauu SSAAVV ppeennddaanntt llaa VVOO22 PPeerrmmeett iill ddee lleess eennttrraaîînneerr àà ll’’iinntteennssiittéé dduu sseeuuiill ppeennddaanntt 3300 mmiinnuutteess ?? EEnn dd’’aauuttrreess tteerrmmeess,, llaa FFCCEE eesstt--eellllee uunn bboonn mmooyyeenn ddee pprreessccrriippttiioonn ddee ll’’eennttrraaiinneemmeenntt ??

×