Publicité
работен лист
работен лист
работен лист
работен лист
Publicité
работен лист
Prochain SlideShare
бел 1 клас тест междинно нивобел 1 клас тест междинно ниво
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

работен лист

  1. Азбука и правописен речник РАБОТЕН ЛИСТ  Подредете буквите по азбучен ред, като на един ред запишете главните, а на друг – малките. Л, Д, В, Г, Х, Ж, О, Я, Ц, У, Б, Щ , А ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Запишете думите по азбучен ред. крилат, влак, капан, машинист,роза, учител, кънкьор, магазин, папагал, рибар, ананас, праскова, книга, ябълка ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Попълнете пропуснатите букви. На тези думи не можем да направим проверка чрез други думи и затова ще ги потърсим в ПРАВОПИСНИЯ РЕЧНИК. п_ница п_рзалка тр_мпет ч_шма Съставете изречения с тези думи. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________
  2. Кои звукове са гласни и кои са съгласни РАБОТЕН ЛИСТ ЗАПОМНЕТЕ! - Гласните звукове съдържат само глас. А - Ъ ; О – У ; Е – И - Звучните съгласни съдържат шум и глас. Те са шест и са в началото на азбуката. Б, В, Г, Д, Ж, З - Звучни са и съгласните Р, Л, М, Н. Те се наричат още сонорни. Ще ги запомним лесно – всички се съдържат в думата ЛАМАРИНА. Към тази група е и Й. - Беззвучните съгласни съдържат само шум. П, Ф, К, Т, Ш, С, Х, Ц, Ч  Най-напред препишете последователно изреченията, чиито първи думи започват с гласен звук, а после – тези със съгласен. Листата пожълтяха. Премина гроздоберът. Есента дойде. Задуха хладен вятър. Мъгли запъплиха по планините. Опустя гората. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Прочетете написаното. Какво му липсва? Измислете го!  Заменете буквата за звучния съгласен със съответния му беззвучен. Запишете новополучените думи. жал, вар, дом, кажа, кова, роза, бор, балет ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________
  3. Гласни и съгласни звукове РАБОТЕН ЛИСТ  Колко са гласните и колко са съгласните звукове? пейка - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни кораб - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни самолет - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни море - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни ботуш - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни портокал - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни  Пропуснати са думите бой и бои. Коя къде ще запишете? Ти не се ______________ от кучето ми! Моят батко е голям и не се ______________ от нищо. Споровете не се решават с ______________ . Обичам да рисувам с водни _____________ .  ЗАПОМНЕТЕ! Буквосъчетанието „ЬО” се пише:  само след буквата на съгласен звук. Буквосъчетанието „ЙО” се пише:  след буквата на гласен звук  в началото на думата.  Допълнете думите с буквосъчетанията йо или ьо. Пен....... бул.......н асанс......р фот......йл Пе....... .......рдан мин.......р трикол......р Нед....... .......нко танц......р гал......вен  Запишете: - думи, които започват с гласен звук и са названия на предмети ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ - думи, названия на дървета, започващи със съгласен звук ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________
  4. Как пренасяме части от думи на нов ред РАБОТЕН ЛИСТ ЗАПОМНЕТЕ!  Пренася се само цяла сричка  Едносрични думи не се пренасят  Сама буква не се оставя в края на реда  Сама буква не се пренася на нов ред  Разделете думите на части за пренасяне. пример: колело - ко-лело , коле-ло хралупа - ____________________________________________________________ усетиха - ____________________________________________________________ камила - _____________________________________________________________ орех - _______________________________________________________________ магия - ______________________________________________________________ надежда - ____________________________________________________________ дом - ________________________________________________________________ малини - ____________________________________________________________ училище - ________________________________________________________________  Подчертайте думите, които не могат да се пренасят: очи, топлина, боровинки, вия, гнездо, храст, ела, хралупа, жълъди, мъх, красота, гори, художник, сив, ученик, есен.  В кое изречение нито една от думите не може да се пренася? а) Мая плаче и не иска да пише. б) Не ми се играе и ще си легна. в) Яна не умее да пее, но все се смее. г) Иво ще иде да се види с Ани.
  5. Как е устроен българският език РАБОТЕН ЛИСТ  Диктовка ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Запишете! а) броя на изреченията в текста - ________________________________ б) броя на думите в последното изречение - _______________________ в) броя на сричките в думите: слънчеви - __________ клокоченето - ________ обаждаха - ___________ г) броя на буквите и на звуковете в думите: майските - _____букви, _____ звукове трептяха - _____букви, _____ звукове пищяха - _____букви, _____ звукове  Образувайте думи с буквите е, т, с, л, а, н, и,в ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Подредете думите в изречения. Поставете необходимите препинателни знаци. отишла, гората, в, снахата ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ кълвач, ли, видя, черния ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ си, забравяй, не, приятелите ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________
Publicité