Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
,

v Dziennik Ecommerce Vv

IĄĄ, Iubaszmwspjlnrx; 

Lzwarlvk. z; paździcrnlku zuu r. 

Ustawa o prawach konsumenta
- re...
nt

` I"§"`
Frvn*`g 1]' 1]' n< ; v _' 

ł°s: ~.Il"IlJ' . I
: tann: fxunxu: n r

r'

'y ` I<. Ä'JLĹL_`‹„

'tfa

énuu

A; ...
énnik Ec
*w 'PP? §š%Y”SPö'“*“V

( rlek. z}

Ustawa 0 prawach konsumenta

Wejście w życie ustawy
- rewolucja w ecommerce? ...
Ustawa o prawach konsumenta
- rewolucja W ecommerce? 

  

DZIENNIK USTA “Wd “Stawa '

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Informac...
Nowa ustawa -
Informacje podstawowe

Ĺporządkowanie i zintcgr'oxvanie (1‹›t_'chczas‹)3*cl1
przcpisóxxt obc_i111u_iąc_rcl1:...
2014 r. 

Wejście w życie ustawy

Od kiedy stosujemy nowe przepisy? 

Yacalit) legis

o miesiçcy' od dnia publikacji
Od kiedy stosujemy nowe przepisy? 

Vacatio legis
6 miesiçcy od dnia publikacji

 

7a Itrne I I cfgurv
Iinlvlvurul Inhllvwln)
. .mz Jawla» oc. ... .›z. ;
nn

DZIENNIK N°W3 “
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Inform. 

Warszżnva. dn...
DZIENNIK UST

RZECZYPOSPOLITEJ POL

Warszawa, dnia merwcaąłiä. 

PoZ.827

USTAWA
z dnia 30 maja 2014 r. 

o prawach konsu...
O C? ` v
DlSy o ; zgi ; §Li't(›i§_i. ;tŹt-. i ; zjzfüźjir f*
31;. .

 

: :IM-HHHIŁLH'.
énnik Ec
*vz 'PPF§š%Y"SPö'“*“V

( rlek. z}

Ustawa o prawach konsumenta

Wejście w życie ustawy
- rewolucja w ecommerce? ...
Yacalio legis
(› miesięcy od dnia publikacji

 

Zakres ustawy

Zakres podmiotmxrx*

przedsiębiorca konsument

 

Zakres u...
prze się iorca

Zakres ustawy

Zakres pr:
w

a

     

w
Ź

Z_

f: 
.
c

„„ a
„_
T: 

  

II
` '- _ "CI
_ r* "
*r 7 . 
' _
Y ' T
~ I
'i „.1 '
. _ „, 
1 a ›
I' v

innych ustawach
0| IG

ldiu_noovnrń. nlànirwn

nnovoblàaàánmnynn
pouannnnwfàtuuunl h
auunwuouuiànwxwmpœu
Dbunn- œvnnàvńdüńunn
üxnnavünmuài...
Zakres ustawy

fx r: „ Zakres przedmiotowy

 

W. . ' ma* . .i a . A

Zmianv w innvch ustawach
Zakres ustawy

Wyjątki m. in. : ze
F** ~ Li : ~wv'-rv-9§. › / "r k? ... 
il ł -a-a-d-o-a . ' II 
_ . . o J _ _l . 
~L-'J--.1J_ 'ł-
L xàr Z_ " L***
'„ . _ „ ~. „r
Lau LiL: . Lr -, « ü»
z - _ g11** '›
<2. - rf* 'w
_Lpg '‹_§*`‹ ` 7 p. 
" r &- . .V i
ä ...
I
r. 
.. Ia . .ful
. . , /

p, ... 
.f
ROI)ÓĹ
i. '^`› K
ĹWÓISIÄI

AAOOOOOOO

`

CDCOÓCDĹDCJbT. -
Usługi
finansowe*

 

x wi'
: VA; .;>
y . Vy
‹I
` „
"n
i -.
Zakres usta 
Wyjątki m. in. :

   

Usług] N i i P»
: flnzrrrsow- O 
` “ „v2, . I n _ x J

 Umowy o świadczenie us...
Zakres przedmiotowy
najważniejsze aspekty

Zakres 1

Wyjątki m. in

Lista 13 wyłączeń

Najistotniejsze odmienności w stosu...
til

Lista 13 wyłączeń

Najistotniejsze odmienności w stosunku do
upnpk: 

- sprzedaż licytacyjna

- gry hazardowe

- umow...
i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Uli L 319 z 05.12.2007. str. l). 

3* Niniejszą ustawą zmienia się ustawy...
Umowy zawierane w sytuacjach
typowych

- 9 obowiązków informacyjnych
- Otwarta lista obowiązków
informacyjnych

- Moment r...
Umowy zawierane
w sytuacjach nietypowych

- 2.1 obowiązków informacyjnych

- Relacja do innych ustaw

- Moment realizacji ...
Przedumowne
informacyjne

2 rodzaje regulacji

Umowy zawierane w sytuacjach
typowych

- 9 obowiązków informacyjnych

- Otw...
Przedumowne obowiązki
informacyjne - SANKCJE

Sankcje: 

- sankcje z ustawy o prawach konsumenta - art. 23, 29 i 36 upk. ...
Sankcje: 

- sankcje z ustawy o prawach konsumenta - art. 23, 2.9 i 36 upk. 

- wykroczenie - art. 139b Kodeksu wykrocze...
Umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiebiorstwa
Terminy: 

Początek biegu terminu
Wzory dotyczące prawa do od...
Umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Terminy: 

Początek biegu terminu

Wzory dotyczące prawa do o...
Umowy o świadczenie usług
finansowych zawierane na

odległość
(przeniesione z u. o.n. p.k. )
V wykroczenie V art.139b Kodeksu wykroczeń

V naruszenie zbiorowych interesów konsumentów V art 7.4 uokik
~ nieuczciwa pra...
Wyznaczają istotnie szerszy zasięg regulacji z
uwagi na istotne zmiany W KC

Zmiana definicji konsumenta

Spełnienie świad...
Rękojmia i gwarancja

Roszczenia sprzedawcy w

związku z wadliwością rzeczy

sprzedanej
ustawa uchyla: 

- ustawę o niektórych prawach
konsumentów oraz 0

odpowiedzialności za szkodę

wyrządzoną przez produkt

...
_ Skutki ustawy 0 prawach
konsumenta

Duży zakres zmian, nie tylko dotyczących
e-commerce

 

Szersze obowiązki informacy...
»Dziennik Ecommerce
lvy Iubasznvwspñhwicj/ 

(Izwurlek. 23 puździenuika 2014 r. 

Uslawva o prawach konsumenta wejście w ...
Dziękujemy za uwagę! 

radca prawny
Witold Chomiczewski, LL. M.

radca prawny
dr Dominik Lubasz

d°miniklubasz@lubasziwsp...
I Kongres eHandlu: Dr Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski "Ochrona praw konsumentów po nowemu, czyli jak prowadzić e-bizne...
I Kongres eHandlu: Dr Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski "Ochrona praw konsumentów po nowemu, czyli jak prowadzić e-bizne...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

I Kongres eHandlu: Dr Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski "Ochrona praw konsumentów po nowemu, czyli jak prowadzić e-biznes od 25.12.2014"

1 281 vues

Publié le

I Kongres eHandlu: Dr Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski, Lubasz i Wspólnicy

Publié dans : Droit
 • Soyez le premier à commenter

I Kongres eHandlu: Dr Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski "Ochrona praw konsumentów po nowemu, czyli jak prowadzić e-biznes od 25.12.2014"

 1. 1. , v Dziennik Ecommerce Vv IĄĄ, Iubaszmwspjlnrx; Lzwarlvk. z; paździcrnlku zuu r. Ustawa o prawach konsumenta - rewolucja w ecommerce? E - „. u/ n Mm u: I w 5"” "MW ' „ / „mm HHNA! ! hmmm J„„„. ],| „m, “„ ` ' 7mxanywnancksieqmlnym „a ma: Ę Tg Wejścle w życie ustawy vum „n ›un t! ! . .W w. :: huh „nw „wnw wm. .., .„„~„„„ “Muru ›m„. m.n„. nm«
 2. 2. nt ` I"§"` Frvn*`g 1]' 1]' n< ; v _' ł°s: ~.Il"IlJ' . I : tann: fxunxu: n r r' 'y ` I<. Ä'JLĹL_`‹„ 'tfa énuu A; Iubaszawspólnicy “JIIMINVCI _ _. _„__ . 1` . ... .. , ç *<a I-{Iiłit r. ` Czwartek, 23 października 2014 r. Ustawa 0 prawach konsumenta - rewolucja W ecommerce? Nowa ustawa - Informacje podstawowe DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE} I „ Wejście w życie ustawy 0d kiedy stosujemy uuu c przcpiąv? IILuk¶t3 J1l| JknIm Zakres ustawv
 3. 3. énnik Ec *w 'PP? §š%Y”SPö'“*“V ( rlek. z} Ustawa 0 prawach konsumenta Wejście w życie ustawy - rewolucja w ecommerce? Iullu m «muu „. ›. . ..m „„„. ..v E „ ' › ‹ - DZIENNIK U51 AW “m” "sm" k/ ł(/ RHIVHI| Y'II1IUH . Zakres wy L Zakres ustawy mm w mnumnmn F medumuwne obowiązki Infurrllacylne . rnxurrrullüh Skutki mławy o prawach knusumenla Odstąpienie od umowy Du1 . ma mum me | _kI. kud‹Il)u; (rII : Nullum-nc I ›mm „mmpm Inznruuunqune ZHIIIIIIYWKOĆERSIG cywilnym Knnkünxprmłvudnvmśywxrmnw . 7.'| 1‹-I: muI| IIIüw „„. .I. „„I. ..„‹ R-nuihwnnle wumhnw dunning-I «kamu/ uhm mw n I ruwnh Ymnvusam* : :konni Igwauurn Pvnwm' „mmm unu-m. n: «mmm . Ignehywy
 4. 4. Ustawa o prawach konsumenta - rewolucja W ecommerce? DZIENNIK USTA “Wd “Stawa ' RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Informacje podstawowe ‹„. „Ie '. .r~/ .II. I dm. : .4 ucmç. . JIM P0/ NŻ" I mu ; I w L| I‹›I'z; I‹II‹I'; IIIie i riIllegrmx-. Inie ‹l‹›L'elIcz; IS‹Iu)eh . . pmuarh „. .„„. „.. ~.. „. przeplstiu' ()I)(`j"l"m4( _ ‹ lI: m, Frnplu HCIIIHI implementację (lyrek _ _ 2011/83/UE w sprawie ; amw konsunIenuäv retrnnspnzycjç dyn-konw 1999/44/WTĹ o sprzedaży konsumenç kiej rclrunspuz} ' dyrektywyZOOB/ GBAM? d( sprzedz y konsumentom LIsług finansow; Odległość
 5. 5. Nowa ustawa - Informacje podstawowe Ĺporządkowanie i zintcgr'oxvanie (1‹›t_'chczas‹)3*cl1 przcpisóxxt obc_i111u_iąc_rcl1: implementację dyrektywy 201 1 / 83/ UE w sprawie praw konsumentów retranspozycję dyrektywy 1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej retranspozycję dyrektywy 2002/65/WE dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość
 6. 6. 2014 r. Wejście w życie ustawy Od kiedy stosujemy nowe przepisy? Yacalit) legis o miesiçcy' od dnia publikacji
 7. 7. Od kiedy stosujemy nowe przepisy? Vacatio legis 6 miesiçcy od dnia publikacji 7a Itrne I I cfgurv
 8. 8. Iinlvlvurul Inhllvwln) . .mz Jawla» oc. ... .›z. ; nn DZIENNIK N°W3 “ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Inform. Warszżnva. dnia 11!. erwca . i Ä Poz. X27 US'I`. * . z nn. .. : .0 muj. . 2014r Ĺporzzitlkou" oprxwnrh konsument. : ~= › przepi ow o] RUYLIVIJł I Przepisy ogóln: - ~rr. L Ustaw. : określ. . [mnw ]! vY_'Ilgu| .JCe k. ›.. .~u. ..: ..n. u'. . w egolrluśrv I l ubuxmzk. przcdsrçtuurcy Zuvłicrqjącrgu umuwç z konsumentem. "Tl p l e rn e n ta 2. zasady . .r_. I. mnnm. ..n z konsumentem umow} m odległuść . puzu lokalem przedsiçbiorstwa; PTZN kOH SU Il 3. zmu; . . rsh w. kunqmu przysługującego knnmmcnlowu prnwn odstąpienia . ..I umow) nununu n. : . rdlcghvść 1.. .. pul. . lokalen: pnedslęluorslwu. 4. umd)iIrylvznvnevuniznvkonsumentemumuurynąxullegl. loQcuccjuslugliiullsoüryull Art. z. Określenia uryle w . .sowne . .z. ... cz. ... , TC tran SPOZ)? n . ... ... ..›. . 7.. v. uLx n. . udleglns . ... ... ..~ę uwm. ] -z kunsumcvlleln w r. ... ... rn. mvg. uu'ln›t'. uvrgu emu z„. ..~. =.. .n. .. k0 1511 menc umow n. . nunsginsc. bez jcllnuczranq fizycznej ubcrnuścl mn. z wyłącznym . .-. k„. -z. sr. .n. crr. jcdncgo lub “wckszcv IicIh) wwnkzn. - p. ›.. .z. ... ..z. .-n. .„ sn; n: . odległ "do. .IlvaxliIawurciuumour} . ..n-zrnz; 2) umow. . mwnn. . pom lokalen! pncdxlçblçxrsnxxl unmwc > konsumentem 7.. -v. .n. .,: . .› prz) wtlnoczcsvicj nzsrzntę. ohecrlosc. ›Iron v miejscu. klare rIIc_| t'›| lokalem plzcdsiclvlorsnv. : danego przudalc- Muru. retranspozyc h. w vymku pfÄJVxlJ oferty mzona. ;H727 krmsuluenl. . w Avkohunltvšclqch. o ktorych mow. : w n. s. Sprzeda k0 sz. . . .„. nn. ..1.. n.. n.n. - n znuw: wvojq rc ległosc : s , sszuncrrnnn : m I r w spnmw [vnm k‹vn. ~nlnucnl‹'vv, /mvcnvaj 'q dyrçkljuç na. mmm Europejskie_ iRad} urnzmnylnjn jawciwnçnsa_ 24S _ _ wr ParlamentuEurojxjsllcgolllndy ‹I›z Urz UE I 304 z z: i L20! I. s. . œmsn tym. ). ww 44 wu Pnrlamcnlu rnrnp. .sL. .po. I‹ad_. zdnia w maja . wor wspmr n. : nlcklórych sspcLnw. sprzedaz} Iowarów konsumpcyjnych . nvwzavnch z rym gwarancji ! Dz Lvrz ur I n". z u”- u nw. , z p0m zm. . oraz dywckqwtw_ 200: o5 ur Psrnnmrnm Eumpcjskvcgov Rady z dn. .. z: . wrzrsnla zuu: r aowrząrs. sprzedazy konsw . ..mmm uslug finansowych na odl imc oraz zmieniając; ] dyvcklywç kady »vow [wo oraz dyrektywy o? 'E . u. . ~ wr ‹I›z. L'rz un L z? . z uwuzuu rr. n. . z pozn zn. ... oslmnlo zwnicmoncj dyvckvwuą 20w . ,4 v.1'. - Parlanvcnlu Europas . Imas zdnia u listopada zuu? r . oz L'rz L'E L sw 205 w zuo". - . u Nmn-. szą ustawa znucma nę . .smug ustaw: z ama : s kwietnia 1004 . . i Kodeks cnniny. “sumę z dula zu Ivmja wu r. i Kudcks wykroczen. ustaw: z dnm 2: ninja : uu: r. o posrcdnlctwlc ubczpicczclnuwylvi. ustaw: z an. .. z: mma 1w3 r p ubczplcczcnlacli nbpmązmwyciri -zpn-czznmny. .. . ... a.. sz. . n. .. mam: ) 1.. ... . . msn. .. Emil: l. 'hczp| c(z_'uc| | komnunikat} jnpcl. . usm, - z dnia I. . lipca : mu r Pmm) Iulukoiuunnkatyjn: . ustawę z a a 23 sierpnia 2007 r ‹. przeciwdziałaniu nnnrzciwyix. praktykom rylko wym, uslavrç z . lmn 4 lutego 2m 1 r Pm o prjvxamc . ..rçuąnarmow uwlavç z . .Ima 12 . ..zrjn : un I r n kradyt: : Lomumcnrkirx. i usm. ..- z dnm x manca zuu. r. smarm. ochrony . ..sun maz uchyla n. - . mauy ustaw; z 4.. 2 mmm 2mm. o odium rych pram konsuulcnlüw omi . . odpuulcJllAlnkvscl z. . szkodę uzyl/ adama p. z.-z pvmlull Hache/ puwi: ) . .. ... ... „- z un. .. : m: r o›Ic/ :gólnychurnlunkarh sprz. nz. Łonsumcnxkicj oraz . . z. ..n. n.. ~1‹. .u. -xs. . cymlncgtv c. . wdro/ cum : Iwcklyuy Parlamcnlnl Fumpcpklcgo . Riu, 20| I ›o IJF z dm. . u; IF FIM. . . I klyvw nuuu 44m' Purim
 9. 9. DZIENNIK UST RZECZYPOSPOLITEJ POL Warszawa, dnia merwcaąłiä. PoZ.827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta” 2)
 10. 10. O C? ` v DlSy o ; zgi ; §Li't(›i§_i. ;tŹt-. i ; zjzfüźjir f* 31;. . : :IM-HHHIŁLH'.
 11. 11. énnik Ec *vz 'PPF§š%Y"SPö'“*“V ( rlek. z} Ustawa o prawach konsumenta Wejście w życie ustawy - rewolucja w ecommerce? . ..nn . n wm. .. . ..s n. .. jxuiuu' E „ ' › . - DZIENNIK Lisi AW “m” "3"'“`“ k/ ł(/ RiHIHlIIWIIKK/ H . Zakres wy L Zakres ustawy mi. .. . ir zr. i.. ... ... ... . F rmdumnwne obowiązki lnfurmacylne . .~. .z. „„. ... .~. .. Skutki mławy o prawach kniisumema Odstąpienie od umowy mz. „im mi. .. me . _.ii. ..i. .., r.s. r.. i. . ~.. ... n.. .-. ..~ I Szum nlwwlmki i. .1.. r.. ..r.1.. « ZHIIIIIIYWKOĆENG cywilnym x. .n. „zn. p„z. n.. „n. r,s. „n„n . . ..nn-. nnu nnn. .., .. n.. i.. ... i.. „.. hmmm. . nj-nimlwnw dunning-i . i.zs. „.. .z. .n›n . ..w . -. i . ..n-. .n Yrmvusam* . pu-inu i ghwaurli Pvnwiw „mmm imm-z. .. n: .. mmm . Igneklyuly
 12. 12. Yacalio legis (› miesięcy od dnia publikacji Zakres ustawy Zakres podmiotmxrx* przedsiębiorca konsument Zakres ustawy E Zakres przedmiotowy
 13. 13. prze się iorca Zakres ustawy Zakres pr:
 14. 14. w a w Ź Z_ f: . c „„ a „_ T: II
 15. 15. ` '- _ "CI _ r* " *r 7 . ' _ Y ' T ~ I 'i „.1 ' . _ „, 1 a › I' v innych ustawach
 16. 16. 0| IG ldiu_noovnrń. nlànirwn nnovoblàaàánmnynn pouannnnwfàtuuunl h auunwuouuiànwxwmpœu Dbunn- œvnnàvńdüńunn üxnnavünmuàidwl bmwxnœnwbàmntœuiœn autumn nno ›ID ĹJ n ! na IIĹĹIĹSIQ-Ciäáńil vnnmnnn-›Multnąąnœoamp mnonœunœihlütéauvdl ; w100i na I. Ł aniaw ununtu tànuwnnpœ-Uánüloœm vuncwnrvaxoœnnvüànnaw uœuwwvcvunhhnlwvv rvvdœcávànnqn!
 17. 17. Zakres ustawy fx r: „ Zakres przedmiotowy W. . ' ma* . .i a . A Zmianv w innvch ustawach
 18. 18. Zakres ustawy Wyjątki m. in. : ze
 19. 19. F** ~ Li : ~wv'-rv-9§. › / "r k? ... il ł -a-a-d-o-a . ' II _ . . o J _ _l . ~L-'J--.1J_ 'ł-
 20. 20. L xàr Z_ " L*** '„ . _ „ ~. „r Lau LiL: . Lr -, « ü» z - _ g11** '› <2. - rf* 'w _Lpg '‹_§*`‹ ` 7 p. " r &- . .V i ä . I ś [v ~~„. w; _tn 'tą' ~ t - JÄ; ) M J xr' _r „war j I I S_` A ' - w-Jy Ją' w 'l i'm. F' i v iź : al: j, i I L1,? : I i | A) n I' Ly 34*! 'zi „- 'sv " '„_„__J _I x I Ĺ L j. ) j ł _ . ._. A__. J' _'nj'hmn
 21. 21. I r. .. Ia . .ful . . , / p, ... .f
 22. 22. ROI)ÓĹ i. '^`› K ĹWÓISIÄI AAOOOOOOO ` CDCOÓCDĹDCJbT. -
 23. 23. Usługi finansowe* x wi' : VA; .;> y . Vy ‹I ` „ "n i -.
 24. 24. Zakres usta Wyjątki m. in. : Usług] N i i P» : flnzrrrsow- O ` “ „v2, . I n _ x J Umowy o świadczenie usług
 25. 25. Zakres przedmiotowy najważniejsze aspekty Zakres 1 Wyjątki m. in Lista 13 wyłączeń Najistotniejsze odmienności w stosunku d‹› upnpk: - sprzedaż licytacyjna - gry hazardowe - umowy dotyczące nieruchomości - ilsługi socjalne - realizacja jednorazowego połączenia älüłüfłüłššç' - usługi zdrowvotne : mn: i , , ft - przewoz osob . - sprzedaż egzekucyjna = ' v ; wj J' J! J ; limp-uh - imprezy turystyczne i timeshare j gt «ciŚ-xcnuvleznłlcttt
 26. 26. til Lista 13 wyłączeń Najistotniejsze odmienności w stosunku do upnpk: - sprzedaż licytacyjna - gry hazardowe - umowy dotyczące nieruchomości - usługi socjalne - realizacja jednorazowego połączenia - usługi zdrowotne - przewóz osób - sprzedaż egzekucyjna - imprezy turystyczne i timeshare
 27. 27. i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Uli L 319 z 05.12.2007. str. l). 3* Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawe z dnia 22 maja 2003 r. 0 ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarzmcyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawa; z dnia l6 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwymi praktykom rynko- wym. ustawe z dnia 4 lutego 20l l r, - Prawo prywatne międzynarodowe, ustawe z dnia IZ maja 20] 1 r„ 0 kredycie konsumenckimi i ustawę z dnia 8 marca 20l} r. o środkach ochrony roślin oraz uchyla się ustawy: ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekto» rych praw' konsumcntóxv oraz o odpowiedzialności za szkode wyrządzoną przez jirodukt niebezpieczny i ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Przedumowne obowiązki informacyjne 2 rodzaje regulacji '_›f= .ti'Ĺlf-)_if= .!_i_(f-l *w çjuiihięfhldir. I! ijjumug/ mivivttajięma ? A331i! łäl¶li(4_i_L. 'j_üšl§¶glwtlétłllij. -~ : ILI uifoxoivivllàzáláiv' hiłoxnuniqvjiny-lir ~ ; kalki-flax . siłow _. avt-lir 'xmimi , .. . , . ~ . i ~ ' „. t_ jr-„vgjęąrjlęi [ma QIQIQIVIĹIĘŁÄŁĆÄÄV' v : młujuuająit imatra-m olfmintllazdksqtfi lm iilwlgdhhuąuwtnihfhi ~ :2 sif-xomvlamkmtt' iliłšl_if„ifl. l=. lülil' _ iaifnnimnnnvńnnvxdäi
 28. 28. Umowy zawierane w sytuacjach typowych - 9 obowiązków informacyjnych - Otwarta lista obowiązków informacyjnych - Moment realizacji obowiązku informacyjnego - Sposób przekazywania informacji - Wyraźna zgoda na dodatkowe płatności - Treści cyfrowe
 29. 29. Umowy zawierane w sytuacjach nietypowych - 2.1 obowiązków informacyjnych - Relacja do innych ustaw - Moment realizacji obowiązku informacyjnego - Sposób przekazywania informacji ograniczenia techniczne - Wyraźna zgoda na dodatkowe płatności - Treści cyfrowe - utrata prawa do odstąpienia - Trwały nośnik - zgody i potwierdzenia - Wyraźne potwierdzenie wiedzy o obowiązku zapłaty - "zamawiam z obowiązkiem zapłąty" - Ciężar dowodu
 30. 30. Przedumowne informacyjne 2 rodzaje regulacji Umowy zawierane w sytuacjach typowych - 9 obowiązków informacyjnych - Otwarta lista obowiązków informacyjnych - Moment realizacji obowiązku informacyjnego - Sposób przekazywania informacji - Wyraźna zgoda na dodatkowe płatności - Treści cyfrowe obowiązki Umowy zawierane W sytuacjach nietypowych - zi obowiązków informacyjnych - Relacja do innych ustaw - Moment realizacji obowiązku informacyjnego - Sposób przekazywania informacji i ograniczenia techniczne - Wyraźna zgoda na dodatkowe płatności - Treści cyfrowe - utrata prawa do odstąpienia - Trwały nośnik - zgody i potwierdzenia - Wyraźne potwierdzenie wiedzy o obowiązku zapłaty - "zamawiam z obowiązkiem zapłąty" - Ciężar dowodu
 31. 31. Przedumowne obowiązki informacyjne - SANKCJE Sankcje: - sankcje z ustawy o prawach konsumenta - art. 23, 29 i 36 upk. - wykroczenie - art. 139b Kodeksu wykroczeń - naruszenie zbiorowych interesów konsumentów - art 24 uokik - nieuczciwa praktyka rynkowa - art. 6 uopnpr - wady oświadczenia woli - art. 82 i n. KC - odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa, cupla in contrahendo.
 32. 32. Sankcje: - sankcje z ustawy o prawach konsumenta - art. 23, 2.9 i 36 upk. - wykroczenie - art. 139b Kodeksu wykroczeń - naruszenie zbiorowych interesów konsumentów - art 24 uokik - nieuczciwa praktyka rynkowa - art. 6 uopnpr - wady oświadczenia woli - art. 82 i n. KC - odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa, cupla in contrahendo.
 33. 33. Umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiebiorstwa Terminy: Początek biegu terminu Wzory dotyczące prawa do odstąpienia od umowy Koszty zwrotu rzeczy po odstąpieniu Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy Przypadki braku obowiązku ponoszenia kosztów świadczenia uslug lub dostarczania treści cyfrowych -KC - Rozporządzenie 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów
 34. 34. Umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Terminy: Początek biegu terminu Wzory dotyczące prawa do odstąpienia od umowy Koszty zwrotu rzeczy po odstąpieniu Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy Przypadki braku obowiązku ponoszenia kosztów świadczenia usług lub dostarczania treści cyfrowych - KC - Rozporządzenie 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów
 35. 35. Umowy o świadczenie usług finansowych zawierane na odległość (przeniesione z u. o.n. p.k. )
 36. 36. V wykroczenie V art.139b Kodeksu wykroczeń V naruszenie zbiorowych interesów konsumentów V art 7.4 uokik ~ nieuczciwa praktyka rynkowa ~ an. ó uopnpr - wady oświadczenia woli- art. B7. i n. KC - odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa, cupla in contrahendo. Wyznaczają istotnie szerszy zasięg regulacji z gwarancja uwagi na istotne zmiany w KC KODEKS i Zmiana definicji konsumenta Roszczenia_ sprzedawcy W CYWILNY ›i-a : tomm CIE ›uma , w m. .. : opan ru w. .., Spełnienie świadczenia - przejście ryzyka Związku Z rzeczy sprzedanej
 37. 37. Wyznaczają istotnie szerszy zasięg regulacji z uwagi na istotne zmiany W KC Zmiana definicji konsumenta Spełnienie świadczenia V przejście ryzyka
 38. 38. Rękojmia i gwarancja Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej
 39. 39. ustawa uchyla: - ustawę o niektórych prawach konsumentów oraz 0 odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ustawa zmienia np. : - ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (relacja między ldauzulą generalną a przepisami szczegółowymi)
 40. 40. _ Skutki ustawy 0 prawach konsumenta Duży zakres zmian, nie tylko dotyczących e-commerce Szersze obowiązki informacyjne Konieczna przebudowa systemów zawierania umów, regulaminów Poszukiwanie sposobów skutecznego dostarczania treści cyfrowych Nowe zasady rękojmi i gwarancji Przepisy przejściowe Wytyczne KE dotyczące dyrektywy
 41. 41. »Dziennik Ecommerce lvy Iubasznvwspñhwicj/ (Izwurlek. 23 puździenuika 2014 r. Uslawva o prawach konsumenta wejście w życie „smw - rewolucja w ecommerce? w . UZILNNIK UHKW “W” "wfm" w / x „„„. „. „ą w „ w lnmmal-_w podsmwuwc „mm umi Zakres ustawy Zakres ustawy „Lm w „. n„ąmn. ..„ i_ . Zmiany winnych ustawach Skutki ustawy o prawach ç kumumellll . › rummn-vn- *mnir uAxmIuLv vu Knmuuu Mmm . rthlpm u „mannm wzn-mw 'uznam m mm m. - n. .mm „u- . n mu wx
 42. 42. Dziękujemy za uwagę! radca prawny Witold Chomiczewski, LL. M. radca prawny dr Dominik Lubasz d°miniklubasz@lubasziwsp°lnic3^pl witold. chomiczewski@lubasziwspolnicypl 509 824 632. m vv Iubaszawspólnicy S03 O27 760 vv Iubaszáąwspölnicy

×