Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Get job hop to success

837 vues

Publié le

how to interview and sucess in your job

Publié dans : Carrière
 • Soyez le premier à commenter

Get job hop to success

 1. 1. ดร.พงษศกดิ์ สวัสดิเกียรติ (Ph,D) ั กรรมการบริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการพิสิษฐกรุป TEL: 081-7543838 FAX. :02-2722965 e-mail: pongsakswat@yahoo.com www.pongsakswat.blogspot.comผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตรอาจารยพิเศษ โครงการปริญญาเอกการจัดการกีฬา ม.เกษตรศาสตร โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร M.Eng. ม.เกษตรศาสตร MBA . ม.เกษตรศาสตร / ม.ขอนแกน / มทร.สุวรรณภูมิ / สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยาอุปนายกสมาคมนักเรียนเกา สามเสนวิทยาลัยรองประธานชมรมผูบริจาคโลหิต 100 ครั้ง
 2. 2. รูจักตัวเองกอนสมัครงาน 1. ความสนใจ ความชอบ 2. ความสามารถ ความถนัด 3. บุคลิกสวนตัว 4. ผลการศึกษา 5. การฝกงานในขณะเรียน 6. ทักษะในการสือความหมาย ่ 7. ความรูในคอมพิวเตอร และ ความสามารถพิเศษ 8. วิชา สาขาที่เรียน 9. กิจกรรมนอกหลักสูตร 10.ประสบการณในการทํางานนอกเวลา
 3. 3. กรอกใบสมัครอยางไรใหนาสนใจอานกอนกรอกสะอาดเรียบรอยและถูกตองชัดเจนชื่อ........สกุล.......... หรือ ชื่อ............................ระบุตําแหนงทีสมัครใหชัดเจน ่ระบุเงินเดือนทีตองการ (ถาถาม) ่กรอกรายละเอียดใหครบทุกชอง และตามความเปนจริงบุคคลอางอิงตองรูจักเราดี และเรียนขออนุญาตกอนถาไดบคคลอางอิงเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ เกี่ยวของกับองคกร ุเอกสารหลักฐานตางๆใหครบถวน
 4. 4. •ใชกระดาษสีขาว ไมมีบรรทัด ขนาด A4•ปากกาควรเปนสีดําหรือน้ําเงิน (ถาเขียน) หรือพิมพเปนสีดําเทานั้น•ตัวหนังสือ ตัวอักษร สะอาดเปนระเบียบ ใชฟอนทมาตรฐาน•ภาษาที่ใชตามความประสงคขององคกร หรือ ตําแหนงงาน•สํานวนตองเปนทางการหรือภาษาเขียน•ขอความสั้น กระชับ ไดเนื้อหา และไมควรยาวเกิน 1 หนาลําดับดังนี้ ที่มาของขาวการรับสมัครงาน / ตําแหนงงานที่สนใจ / สําเหตุแรงจูงใจ คุณสมบัติ ทักษะที่เหมาะสมกับตําแหนง•ซองจดหมายควรเปน 9x4 นิ้ว
 5. 5. •จาก 66 คน เขารอบเปนลําดับที่ 11•เขารอบสิบคนสุดทายเปนลําดับที่ 4•แตครองใจกรรมการ ไดคะแนน 9.732
 6. 6. พิธีกร : คุณไดเปน มิสไทยแลนด ไดอยางไร ในเมื่อคุณอาศัยอยูที่ สหรัฐอเมริกา?ปุย : การที่คุณจะเปนคนไทยนั้น คุณไมจําเปนตองอยูในประเทศไทย ดิฉันหวังจะเปนตัวอยางที่ดีของคนไทยในประเทศของดิฉัน เพราะดิฉันเปนคนไทย จริงอยูดิฉันเติบโตใน ลอสแองเจลลิส แตเปนคนไทยมาโดยตลอด ดิฉันพูดภาษาไทย และดิฉันอยากใหทุกคนทราบวา ดิฉันภูมิใจที่เปนผูหญิงไทย (ยิ้ม)พิธีกร : ใครสอนภาษาอังกฤษ คุณเปนคนแรกครับ?ปุย : บานเราไมใหพูดภาษาอังกฤษ พูดไดแตภาษาไทยเทานั้น ฉันจึงพูดไทยไดดิฉันคิดวาเปนหนีบุญคุณบิกเบิรด (รายการเด็ก) ดิฉันชอบรายการนั้นมากตอนเด็กๆ ้ ๊(หัวเราะ)พิธีกร : ผมทราบวาคุณมีโครงการการกุศลสําหรับเด็กไทยที่คุณทําอยูใชมั๊ยครับ?ปุย : แมเมืองไทยจะสวยงามมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดี แตเรามีปญหา เด็กไทยนับหมื่นคนยังอดอยากและเสียชีวิต ในฐานะนางสาวไทยดิฉันหวังวา จะชวยใหเด็กเหลานั้นดีขึ้นโดยคําตอบพีปุยสามารถชนะใจกรรมการโดยไดคะแนนสูงถึง 9.732 นําโดงมา ่เปนที่
 7. 7. C = Challenge ทาทายH =Habbit อุปนิสัยA=Attitude ทัศนคติN=Network สายสัมพันธG=Goal เปาหมายE=Enhancement ยกระดับ เพิ่มเติม (อีดนิดนะ) สูโวย
 8. 8. •ศึกษารายละเอียดของบริษัท•ตรงตอเวลา ควรไปกอนเวลาอยางนอย 30 นาที•หากไปไมทันใหโทรไปและแจงสาเหตุ•นั่งรออยางเรียบรอย และมีมารยาท•แสดงความเคารพผูสัมภาษณและยิ้มแยมแจมใส•ควรมีคําถามที่เกี่ยวกับงานที่ตองทํา แตตองหาจังหวะที่เหมาะสม•คําพูดชัดเจนเปนธรรมชาติ และมันใจ ่•กิริยาวาจาสุภาพ อาจโดนแหยใหโกรธเพื่อดูการควบคุมอารมณ
 9. 9. •เสื้อผา หนา ผม ???? กลิ่น ??? รองเทา ถุงเทาGOOD LOOKING !!!•สบตาผูสัมภาษณ ไมนงตาลอยมองนอกหนาตาง มองโตะ ั่หรือขวยเขิน•ถาจะไอควรใชผาปดปากจมูก และกลาวคําขอโทษ•ไมนั่งไขวหาง หรือ เอนหลัง•เคาะประตูหองกอน พรอมขออนุญาต ลากเกาอี้ไมใหมีเสียงดัง•คําถามทีควรถาม เกี่ยวกับองคกร (ความสําเร็จ) ตนเอง (มีขอบกพรอง ตรงไหนบาง จะแกไขอยางไร )
 10. 10. •ไมควรรับการสัมภาษณวันละหลายบริษัท•อยาจับมือผูสัมภาษณ ถาเขาไมไดยื่นมือใหจับกอน•ไมแยงพูดขณะสัมภาษณ หรือ ถามมากจนเกินเหตุ•หามถามเกี่ยวกับวันหยุด พักรอน สวัสดิการ ฯลฯ•หามใสแวนกันแดด และใชมือปดปากเวลาพูด หรือ กุมมือบนตักแนน
 11. 11. •ไมแสดงอาการประหมา มือสั่น เขยาเทาไปมา•ไมควรพูดในสิ่งที่เกินจริง•ไมควรตอบวาไมทราบ นอกจากจนปญญาจริงๆ•ไมควรถามเรื่องเงินเดือน จนกวาผูสัมภาษณจะพอใจ และ ถามเรากอน•ไมควรนินทา หรือ ตําหนิเจานาย เกา•ไมควรนําพอแม หรือ เพื่อน หรือแพนไปสัมภาษณดวย
 12. 12. •ชีวิตในวัยเด็ก การประกอบอาชีพของพอแม สภาพความเปนอยูใน ปจจุบันของพอแม พี่นองทํางาน เรียนที่ไหนอยางไร•ชีวิตในวัยเรียน การเรียน กิจกรรม ชอบ หรือไมชอบอยางไร•การฝกงาน ที่ไหน อยางไร ไดอะไร•ทําไมถึงเลือกสมัครงานที่บริษัท สนใจเพราะอะไร•อยากไดหัวหนาเปนผูหญิงหรือผูชาย เพราะอะไร•มีจุดเดน จุดดอย อะไรบางในตนเอง•ชอบทํางานอดิเรกอะไร เพราะอะไร•เปาหมายของชีวิตคืออะไร อยากเปนอะไร•มองปญหาสังคม........(เรื่องที่นาสนใจในขณะนัน) อยางไร ้
 13. 13. •คุณสนใจตําแหนงงานใดมากทีสุด เพราะอะไร ่•ถาไมไดตําแหนงที่สนใจ จะสนใจในตําแหนงอื่นหรือไม•ทําไมถึงสนใจทํางานกับบริษัทนี้•เลาใหฟงวารูจักบริษัทไดอยางไร•คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับเงินเดือน•ในการเริ่มตนทํางานคุณคิดวา ควรรับผิดชอบมากๆเงินเดือนมากๆ•หรือควรทํางานนอยๆเงินเดือนพอเหมาะ
 14. 14. •คุณคิดวาประสบการณในการทํางานจําเปนแคไหน•คุณคิดวาสิ่งสําคัญที่สุดของการทํางานคืออะไร•อะไรทีคุณคิดวาเปนเครื่องวัดความสําเร็จของงาน ่•ถามีโอกาสเลือกเพื่อนรวมงาน จะเลือกคนประเภทไหน•ถามีโอกาสเลือกลูกนอง จะเลือกคนประเภทไน•ถามีโอกาสเลือกหัวหนา จะเลือกคนประเภทไหน•ถาเลือกไดอยากไดหัวหนาผูชายหรือผูหญิง•ถาบริษัทรับคุณเปนพนักงานชั่วคราวกอน คุณจะทําหรือไม•คุณคิดวาจะมีวิธีการทํางานรวมกับคนอื่นอยางไร
 15. 15. •คุณเรียนรูอะไรบางจากการไปฝกงาน•ถาคุณทํางานที่ไดรับมอบหมายไมสําเร็จ จะทําอยางไร•คุณจะเดินทางไปตางจังหวัด ไดหรือไม•ถาบริษัทจะสงคุณไปทํางานตามสาขาตางๆ แลวแตบริษัทกําหนด คุณมีความคิดเห็นอยางไร•ถาคุณมีหัวหนาที่เจาอารมณ คุณจะทําอยางไร•คุณอยากทํางานบริษัทใหญหรือ บริษัทเล็กๆ•คุณชอบงานประเภททําคนเดียว หรือ ชวยกันทํางานหลายๆคน•ถาเปนหัวหนาจะมีวิธีจูงใจใหลูกนองทํางานอยางไร
 16. 16. •คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน•คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับคาครองชีพ ตองมีหรือไม•ถาจะตองปลดลูกนองออก 1 คนในจํานวน 5 คน จะมีวิธีการอยางไร•คุณคิดวาฝายบุคคลมีหนาที่อยางไรบาง•ถาใหคณประเมิณผลงานลูกนอง คุณจะใชหลักเกณฑอะไร ุ•ถามีลูกนองมารองทุกขกับคุณ คุณจะทําอยางไรบาง•คุณรูจักกับใครในบริษัทนีหรือไม อยางไร ้•ความไฝฝนในอนาคต •มีกจการ / ผูบริหารที่.... ิ •อยาตอบ เออ อา ประมาณวา เขาใจมั๊ย
 17. 17. เขียนประโยคสนทนา หรือคําพูด หรือความคิด (บุคคลในภาพ กําลังคุยอะไรกัน บทสนทนา หรือคิดอะไร หรือบอกอะไร และ คู สนทนาคิดอะไร ??????
 18. 18. อายุคนไทยเฉลีย ่ 70 ปหัก เวลาเรียน 20 ปหัก เวลาหลังเกษียน 10 ปเหลือเวลาทํางาน 40 ป
 19. 19. หัก เสารอาทิตย 2X52X40ป 4,160 วันหัก วันหยุดนักขัตฤกษ 13x40 520 วันหัก วันลาทุกประเภท 10x40 400 วันหัก เวลานอน เดินทาง และกิจกรรมอืนๆ่ (24ชม-8ชม / 24 ชม) X (365--104วัน-13วัน-10วัน)x 40 ป 6,283 วันรวมเปนจํานวน 11,363 วันคิดเปน 31.13 ปเหลือเวลาทํางานจริงๆ 8.87 ป ?????
 20. 20. รู ขยันEFFICIENCY ไมรู รู ขยัน ขี้เกียจ ขี้เกียจ ไมรู TIME
 21. 21. บัญญัติสิบประการในการทํางานใหสาเร็จ ํ การมีความฝนและเปาหมายที่ชดเจน ั รักและชอบในงานที่ทํามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะประสบความสําเร็จ มีศรัทธาและความเชื่อมั่น เชื่อวาความสําเร็จอยูที่ตัวเราไมใชฟาลิขิต กลาที่จะลมเหลว ไมทอถอยหรือลมเลิก  เชื่อวาทุกอยางเปนไปได รักที่จะเรียนรูไมอยูนิ่ง มีเครือขายและพันธมิตร
 22. 22. I AM NOT OK…..YOU ARE OKI AM OK….. YOU ARE NOT OKI AM OK….. YOU ARE OKI AM NOT OK…..YOU ARE NOT OK
 23. 23. คนอืน ่ เปดเผย จุดบอดรู OPEN AREA BLIND AREAคนอืน ่ จุดซอนเรน อวิชชาไมรู HIDDEN AREA UNKNOW AREA ตนเองรู ตนเองไมรู
 24. 24. บุคลิกเจริญตาเจรจาวาทะศิลปยินดีแนะนําชี้แจงไมแลงน้ําใจใหอภัยทุกเมือ ่เพือสวนรวมเปนหลัก ่ไมหนายักษหนางอ
 25. 25. 1.ผูประสบความสําเร็จ::ฝกคิดทางบวก POSITIVE THINKING“ผูคนแตกตางกันเพียงเล็กนอย แตความแตกตาง เพียงนอยนิดนั้นทําใหเกิดความแตกตางที่ใหญ หลวง ความแตกตางที่นอยนิดนั้นคือ ทัศนคติ สวนความแตกตางที่ใหญหลวงอยู ตรงที่มันเปนบวกหรือลบเทานั้นเอง”
 26. 26. จงปฏิบัติ เดิน พูดและคิดใหเหมือนกับคนทีคุณอยากเปน ่ จงคิดถึงแตทางบวกและความสําเร็จอยูในใจตลอดเวลา จงแผขยายทัศนคติแหงความมีสุขภาพดี จงปฏิบัติตอทุกคนประดุจคนสําคัญจงทําใหทุกคนรูสึกวาคุณเปนทีตองการ และมีความสําคัญ  ่ จงมองหาแตสวนดีทสดในคนทุกคน ี่ ุ อยาพูดถึงสุขภาพที่ไมดีของตนเอง จงมองหาแตสิ่งที่สดยอดในความคิดใหมๆ ุ หลีกเลี่ยงเรื่องปลีกยอย จงสรางจิตวิญญาณของการให
 27. 27. 2.ผูประสบความสําเร็จ รูวิธีเอาชนะความลมเหลว“ความลมเหลวจะไมใชความลมเหลว เวนไวแต ถาคุณไมเรียนรูจากมัน”รอยละเกาสิบของคนที่ลมเหลวแทที่จริงแลวไมได พายแพ….เขาเพียงแตลมเลิกไป”
 28. 28. ทําความเขาใจวาความลมเหลวคืออะไร ศึกษาจุดออนจุดแข็งของตนเอง ปรับความพยายามของตนเองใหมศึกษาความสําเร็จและความลมเหลวจากบุคคล / องคกร อื่นๆ มีขอมูลและวางแผนอยางรอบคอบ ทบทวนความลมเหลวเพื่อการเรียนรู
 29. 29. 3.ผูประสบความสําเร็จ::มีวิสัยทัศน “โลกของคนตาบอดถูกจํากัด ดวยผัสสะ โลกของคนโงถูกจํากัดดวยความรู และโลกของ ผูยิ่งใหญถกจํากัดดวย ู วิสยทัศน” ั
 30. 30. สิ่งจํากัดวิสยทัศน ั–อดีตของเรา–ความกดดันในปจจุบน ั–ปญหาตางๆ–การขาดมุมมอง–ตําแหนงปจจุบันของเรา–การแสวงหาความรูอยูเสมอ
 31. 31. 4.ผูประสบความสําเร็จ : ตั้งเปาหมายเปาหมายจูงใจเราเปาหมายทําใหเราทํางานอยางมีทิศทางเปาหมายเพิ่มคุณคาของงานเปาหมายทําใหงายในการลําดับความสําคัญเปาหมายทําใหใชศักยภาพไดถูกทางและสูงสุดเปนหมายเปนพลังเพื่อจะไดอยูกับปจจุบน ัเปาหมายสงเสริมความกระตือรือรนเปาหมายชวยใหประเมินความคืบหนาเปนระยะๆเปาหมายทําใหเราตองวางแผนลวงหนาเปาหมายทําใหมุงเนนที่ผลของงานมากกวากิจกรรม
 32. 32. 5.ผูประสบความสําเร็จ : บริหารเวลา สิ่งที่ทําใหเสียเวลา–ความเกียจคราน ผัดวันประกันพรุง–การขัดจังหวะในการทํางาน–พยายามแบกภาระอยูคนเดียว –ความลาชาในการคิด สรุป ปฏิบัติ–ความเสียใจ ความฟุงซาน และสรางวิมานในอากาศ–ไมเขาใจในปญหา และวิเคราะหปญหา–ทัศนคติสวนตัวในทางลบ –ไมรูและไมมีการจัดลําดับความสําคัญ
 33. 33. Talent Training Roadmap Career Development Career PathCompetency

×