طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده

شرکت طراحی سایت پردو
شرکت طراحی سایت پردوشرکت طراحی سایت پردو

پیش از طراحی سایت خود این مقاله را بخوانید تا انتخاب بهتری رابرای پیاده سازی و ساخت وبسایت خود انجان دهید.

‫آماده؟‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫سایت‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫شاید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫که‬ ‫سواالتی‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫مورد‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫پیش‬
‫آماده؟‬ ‫قالبهای‬ ‫یا‬ ‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫اختصاصی‬ ‫وبسایت‬ ‫قالب‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ،‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫نظرشان‬
‫چیست؟‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬‫اختصاصی‬‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫است‬ ‫الزم‬
‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫مشخص‬‫و‬ ‫تنظیم‬ ‫گردد‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫وبسایت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫وبسایت‬ ‫منطقی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سناریوی‬
‫آن‬ ‫طراحی‬ ‫در‬‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ظاهری‬ ‫پوسته‬ ‫اختصاصی‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫قرارداده‬ ‫مدنظر‬
‫لوکس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫گاهی‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫منجر‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫حالتی‬ ‫ترین‬ ‫بهینه‬
‫استقبال‬‫،گاه‬ ‫میباشد‬ ‫راحت‬ ‫کاربری‬ ‫هدف‬ ‫،گاهی‬ ‫کنند‬ ‫می‬‫باید‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫طراحی‬ ‫باشد،در‬ ‫می‬ ‫محور‬ ‫مقاله‬ ‫ها‬ ‫وبسایت‬ ‫ی‬
.‫باشند‬ ‫گزار‬ ‫تأثیر‬ ‫شما‬ ‫وبساتی‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫همه‬ ....‫و‬ ‫باشد‬ ‫محور‬ ‫محصول‬‫طور‬ ‫به‬
‫گراف‬ ‫کار،طراح‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نویسی‬ ‫سناریو‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫عمومی‬‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫یکی‬
.‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫کارفرما‬ ‫تأیید‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫آماده‬ ‫قالبهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫برای‬ ‫یکبار‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫آماده‬ ‫قالبهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اما‬
‫دوبار‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫هزینه‬ ‫آن‬‫برای‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫وبسایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫قالبهایی‬ ‫وبسایت‬ ‫طراحان‬ ‫گردد.معموال‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫ه‬
‫تحویل‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترجمه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫پایین‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫،را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫فروش‬
‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مشتریانی‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫دهند‬ ‫می‬‫خیلی‬ ‫بودن‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫پایین‬ ‫هزینه‬ ‫دنبال‬
‫نمیباشد‬ ‫مدنظرشان‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫طرح‬ ‫ترین‬ ‫نزدیک‬ ‫نیز‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫.البته‬‫به‬ ‫وب‬ ‫پرد‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫.شرکت‬
‫نیا‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کند،چرا‬ ‫نمی‬ ‫توصیه‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬‫مدت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫نمیگردد،بلکه‬ ‫طرف‬ ‫بر‬ ‫مشتری‬ ‫ز‬
‫به‬ ‫مجازی‬ ‫دنیای‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫نماید‬ ‫پرداخت‬ ‫مجدد‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اختصاصی‬ ‫طراحی‬ ‫هزینه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مجبور‬ ‫مشتری‬ ‫کوتاهی‬
.‫پردازد‬ ‫رقابت‬‫کمک‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫گزینه‬ ‫،این‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫البته‬‫نماید‬.‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬‫طراحی‬
.‫است‬ ‫بسته‬ ‫طرح‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫دست‬ ‫معموال‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫الگوبرداری‬
‫به‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫کمک‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ‫،در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫طراح‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫همیشه‬
‫تجار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ،‫باشد‬ ‫متکی‬ ‫خود‬ ‫دانش‬‫این‬ ‫کند.در‬ ‫استفاده‬ ‫الگوبرداری‬ ‫از‬ ‫دیگران‬ ‫ب‬
‫های‬ ‫وبسایت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫آماده‬ ‫قالبهای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫بدین‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫الگوبرداری‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫طراحی‬ ‫نوع‬
‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫گردد.الگوبرداری‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وبسایت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫خارجی‬‫کیفیت‬‫طراحی‬ ‫میان‬ ‫در‬
‫استفا‬ ‫و‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬.‫گردد‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫آماده‬ ‫قالبهای‬ ‫به‬ ‫ونسبت‬ .‫گید‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫آماده‬ ‫قالبهای‬ ‫از‬ ‫ده‬
‫هرچقدر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫نقش‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫بازاریابی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫هرحال‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫داده‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫بازاری‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫،نتایج‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫چگونگی‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫پردو‬ ‫شرکت‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اقدامی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫لذا‬
.‫نمایید‬ ‫مشورت‬ ‫خود‬ ‫وبسایت‬

Recommandé

Facade design par
Facade designFacade design
Facade designnamadesign
106 vues4 diapositives
Nama.design par
Nama.designNama.design
Nama.designnamadesign
113 vues4 diapositives
معرفی گروه نمادیزاین par
معرفی گروه نمادیزاین معرفی گروه نمادیزاین
معرفی گروه نمادیزاین namadesign
89 vues5 diapositives
بیزنگار: ابزار ساخت مدل کسب و کار par
بیزنگار: ابزار ساخت مدل کسب و کاربیزنگار: ابزار ساخت مدل کسب و کار
بیزنگار: ابزار ساخت مدل کسب و کارModirinfo
236 vues15 diapositives
Nama.design par
Nama.designNama.design
Nama.designnamadesign
89 vues4 diapositives
Nama design par
Nama designNama design
Nama designnamadesign
10 vues5 diapositives

Contenu connexe

Similaire à طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده

معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxmasod2
70 vues4 diapositives
طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود. par
طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.
طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.شرکت طراحی سایت کاسپید
40 vues6 diapositives
طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود. par
طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.
طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.شرکت طراحی سایت کاسپید
10 vues6 diapositives
خدمت طراحی سایت لاراولی par
خدمت طراحی سایت لاراولیخدمت طراحی سایت لاراولی
خدمت طراحی سایت لاراولیssuser1c3022
4 vues23 diapositives
Proposal par
ProposalProposal
Proposalvolghan hosseyni
1.7K vues26 diapositives

Similaire à طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده(20)

معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par masod2
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
masod270 vues
خدمت طراحی سایت لاراولی par ssuser1c3022
خدمت طراحی سایت لاراولیخدمت طراحی سایت لاراولی
خدمت طراحی سایت لاراولی
ssuser1c30224 vues
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani251 vues
چگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docx par chalakhesab chalak
چگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docxچگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docx
چگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docx
کمی درباره سئو و آموزش سئو par PouriaAriafar
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
PouriaAriafar28 vues
12 مدل کسب درآمد در سیستم های وبلاگدهی par Jafar Naghi
12 مدل کسب درآمد در سیستم های وبلاگدهی12 مدل کسب درآمد در سیستم های وبلاگدهی
12 مدل کسب درآمد در سیستم های وبلاگدهی
Jafar Naghi192 vues
Support site-پشتیبانی سایت par webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 vues
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین par Telmato.ir
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاینوریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
Telmato.ir 11 vues
راهنماي انتخاب و خريد هاست par navid-it
راهنماي انتخاب و خريد هاستراهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاست
navid-it16 vues
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 vues

طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده

  • 1. ‫آماده؟‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫شاید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫که‬ ‫سواالتی‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫مورد‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫آماده؟‬ ‫قالبهای‬ ‫یا‬ ‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫اختصاصی‬ ‫وبسایت‬ ‫قالب‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ،‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫نظرشان‬ ‫چیست؟‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬‫اختصاصی‬‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫مشخص‬‫و‬ ‫تنظیم‬ ‫گردد‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫وبسایت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫وبسایت‬ ‫منطقی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سناریوی‬ ‫آن‬ ‫طراحی‬ ‫در‬‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ظاهری‬ ‫پوسته‬ ‫اختصاصی‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫قرارداده‬ ‫مدنظر‬ ‫لوکس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫گاهی‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫منجر‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫حالتی‬ ‫ترین‬ ‫بهینه‬ ‫استقبال‬‫،گاه‬ ‫میباشد‬ ‫راحت‬ ‫کاربری‬ ‫هدف‬ ‫،گاهی‬ ‫کنند‬ ‫می‬‫باید‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫طراحی‬ ‫باشد،در‬ ‫می‬ ‫محور‬ ‫مقاله‬ ‫ها‬ ‫وبسایت‬ ‫ی‬ .‫باشند‬ ‫گزار‬ ‫تأثیر‬ ‫شما‬ ‫وبساتی‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫همه‬ ....‫و‬ ‫باشد‬ ‫محور‬ ‫محصول‬‫طور‬ ‫به‬ ‫گراف‬ ‫کار،طراح‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نویسی‬ ‫سناریو‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫عمومی‬‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫یکی‬ .‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫کارفرما‬ ‫تأیید‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫آماده‬ ‫قالبهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫یکبار‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫آماده‬ ‫قالبهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اما‬ ‫دوبار‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫هزینه‬ ‫آن‬‫برای‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫وبسایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫قالبهایی‬ ‫وبسایت‬ ‫طراحان‬ ‫گردد.معموال‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫ه‬ ‫تحویل‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترجمه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫پایین‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫،را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫فروش‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مشتریانی‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫دهند‬ ‫می‬‫خیلی‬ ‫بودن‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫پایین‬ ‫هزینه‬ ‫دنبال‬ ‫نمیباشد‬ ‫مدنظرشان‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫طرح‬ ‫ترین‬ ‫نزدیک‬ ‫نیز‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫.البته‬‫به‬ ‫وب‬ ‫پرد‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫.شرکت‬ ‫نیا‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کند،چرا‬ ‫نمی‬ ‫توصیه‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬‫مدت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫نمیگردد،بلکه‬ ‫طرف‬ ‫بر‬ ‫مشتری‬ ‫ز‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫دنیای‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫نماید‬ ‫پرداخت‬ ‫مجدد‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اختصاصی‬ ‫طراحی‬ ‫هزینه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مجبور‬ ‫مشتری‬ ‫کوتاهی‬ .‫پردازد‬ ‫رقابت‬‫کمک‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫گزینه‬ ‫،این‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫البته‬‫نماید‬.‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬‫طراحی‬ .‫است‬ ‫بسته‬ ‫طرح‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫دست‬ ‫معموال‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫الگوبرداری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫کمک‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ‫،در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫طراح‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫همیشه‬ ‫تجار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ،‫باشد‬ ‫متکی‬ ‫خود‬ ‫دانش‬‫این‬ ‫کند.در‬ ‫استفاده‬ ‫الگوبرداری‬ ‫از‬ ‫دیگران‬ ‫ب‬ ‫های‬ ‫وبسایت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫آماده‬ ‫قالبهای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫بدین‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫الگوبرداری‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫طراحی‬ ‫نوع‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫گردد.الگوبرداری‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وبسایت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫خارجی‬‫کیفیت‬‫طراحی‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫استفا‬ ‫و‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬.‫گردد‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫آماده‬ ‫قالبهای‬ ‫به‬ ‫ونسبت‬ .‫گید‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫آماده‬ ‫قالبهای‬ ‫از‬ ‫ده‬ ‫هرچقدر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫نقش‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫بازاریابی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫هرحال‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫بازاری‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫،نتایج‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫چگونگی‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫پردو‬ ‫شرکت‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اقدامی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫لذا‬ .‫نمایید‬ ‫مشورت‬ ‫خود‬ ‫وبسایت‬