Publicité

Contenu connexe

Similaire à งานนำเสนอ..(20)

Publicité

งานนำเสนอ..

 1. แนวทางการโน้ม เศรษฐกิจช ญา ย ง นำา ปรั พอเพี ไปจัด การศึกษา ในสถานศึก ษา
 2. “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระ าของปรัชริในพระบาทสมเด็จ พอเพ ราชดำา ญาเศรษฐกิจ พระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน เป็น แนวคิด ที่ต ั้ง อยู่บ นรากฐาน ของวัฒ นธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้น ฐานของ ทางสายกลาง มี “สติ ปัญ ญา และ ความเพีย ร” ซึ่งจะนำาไปสู่ “ความสุข ” ในการ
 3. พระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว ที่ท รงพระราชทานไว้ว ่า ...การพัฒนาประเทศจำาเป็นต้องทำาตาม ลำาดับขัน ต้องสร้างพืนฐาน คือ ความพอมีพอ ้ ้ กิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือง ้ ต้นก่อน โดยใช้วิธการและใช้อุปกรณ์ที่ ี ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พน ื้ ฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึง ค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะ เศรษฐกิจพระบรมราโชวาท ในพิธ ีพ ระราชทานปริญไป ต รของ ขันทีสูงขึ้นโดยลำาดับต่อ ญาบั ้ ่ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
 4. พระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว ที่ท รงพระราชทาน (ต่อ ) หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยก เศรษฐกิจขึนให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดย ้ ไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของ ประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้อง ด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ ในทีสุด... ่ พระบรมราโชวาท ในพิธ ีพ ระราชทานปริญ ญาบัต รของ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
 5. แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม แห่ง ชาติ ฉบับ ที่ กรอบแนว  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็น 10 ความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจ มหภาคของไทย ซึ่งบรรจุอยูใน ่ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล ยังยืน และมี ่ ภูมิคมกัน เพื่อความอยูดีมีสข มุ่งสูสังคมที่มี ุ้ ่ ุ ่ ความสุขอย่างยังยืน หรือที่เรียกว่า ่ สังคมสีเขียว (Green Society) ด้วยการนำา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบติ ั
 6. รัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก ร ไทย พุท ธศัก ราช 2550 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถูก บรรจุในรัฐธรรมนูญของไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่ 3 แนว นโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (1) ความว่า: "บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการ พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมันคง ่ ของประเทศอย่างยังยืน โดยต้องส่งเสริม ่
 7. วัล ความสำา เร็จ สูง สุด ด้า นการพัฒ นามนุษ ย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นี้ ได้รับการเชิดชูสงสุด ู จาก สหประชาชาติ (UN)โดยนายโคฟี อันนัน ในฐานะเลขาธิการ ได้ทการสหประชาชาติ ล  The Human องค์ ูลเกล้าฯถวายรางวั Development Lifetime Achievement Award แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ่ เมื่อ 26 พฤษภาคม 2549
 8. เศรษฐกิจ พอเพีย งคือ อะไร แนวทางเศรษฐกิจ พอเพีย ง เป็น การ พยายามพึ่ง ตนเองช่ว ยตนเอง ให้ม ากที่ส ด เท่า ที่ ุ จะทำา ได้ ยึด หลัก “พอมี พอกิน ” พยายามก่อ หนี้น ้อ ยที่ส ด มีช ีว ิต เป็น อยู่ ุ อย่า งเรีย บง่า ย
 9. เป้า หมายของปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง เป้าหมายของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการดำารงชีวิตและ ปฏิบัติตนให้สมดุล ไม่มาก เกินไป ไม่น้อยเกินไป และ พร้อมต่อการยอมรับการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ
 10. หลัก แนวคิด ของเศรษฐกิจ พอ เพีย ง การพัฒ นาตามหลัก เศรษฐกิจ พอ เพีย ง คือ การพัฒ นาที่ต ั้ง อยู่บ นพื้น ฐานของทางสายกลางและความไม่ ประมาท โดยคำา นึง ถึง ความพอ ประมาณ ความมีเ หตุผ ล การสร้า ง ภูม ิค ม กัน ที่ด ีใ นตัว ตลอดจนใช้ค วาม ุ้ รู้ ความรอบคอบและคุณ ธรรม ประกอบการวางแผน การตัด สิน ใจ
 11. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
 12. ความพอเพียงต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไม่มากเกินไปโดยไม่ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. ความมีเ หตุผ ล หมายถึง การตัดสินใจ จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3. การมีภ ูม ิค ม กัน ที่ด ีใ นตัว หมายถึง ุ้ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
 13. ความพอเพียงต้องประกอบด้วย 2 เงื่อนไข 1. เงื่อ นไขความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆ ความรอบคอบที่จะพิจารณา ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในการปฏิบัติ 2. เงือ นไขคุณ ธรรม มีความตระหนักใน ่ คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำาเนิน ชีวิต
 14. ประการสำาคัญของเศรษฐกิจพอ เพียง
 15. สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม วงจร PDCA ร .นิพ นธ์ เสือ ก้อ น เริ่มให้ติด เริ่มให้ติด  ก้าาววนต่อเนือง  ก้ ววนต่อเนือง ่่ คิดทบทวน คิดทบทวน หลัก ปรัช ญา หลัก ปรัช ญา เศรษฐกิจจ พอเพีย ง เศรษฐกิ พอเพีย ง เชิญชวนปฏิบัติ สานหุนส่ววน สานหุนส่ น ้้ เชิญชวนปฏิบัติ ขยายผลงาน ขยายผลงาน  ติดขัดแก้ไไข  ติดขัดแก้ ข
 16. การจัด กระบวนการเรีย นรู้โ ดยใช้ ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง จากการศึกษาพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงช่วย เหลือพสกนิกรชาวไทยนั้น พระองค์ทรง เน้นการช่วยเหลือในลักษณะการให้การ ศึกษาแก่พสกนิกร เพื่อให้สามารถพึงพา ่ ตนเองได้ แล้วจึงพัฒนาความเจริญให้กับ ชีวิต และครอบครัว จนกระทังช่วยพัฒนา ่ ชุมชนและสังคมได้ ถ้า โรงเรียนจะนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
 17. การจัด กระบวนการเรีย นรู้โ ดยใช้ (ต่อ) ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง 1.ต้องสร้างรากฐาน ให้เข้มแข็ง 2. สามารถพึ่งตนเอง 3. ต้อได้ นลำาดับขั้น งเป็ ตอน 4. เริ่มจากโครงการ ขนาดเล็ก 5. ต้องอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ 6. ต้องเป็นไปตามภูมิศาสตร์และ สังคมศาสตร์ของโรงเรียน
 18. แนวทางการนำา แนวปรัช ญาของ เศรษฐกิจ พอเพีย ง ไปจัด การ ศึก ษาในสถานศึก ษา คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ข องผู้เ รีย น ตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง 1. มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ สำาคัญของการดำาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
 19. แนวทางการนำา แนวปรัช ญาของ เศรษฐกิจ พอเพีย ง ไปจัด การ ศึก ษาในสถานศึก ษา (ต่อ ) 2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำาเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อ ไปนี้  ทักษะพื้นฐานในการดำารงชีวิตและการ พัฒนาอาชีพ  การใช้และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ ได้ประโยชน์สูงสุด  สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาท้องถิ่น ั
 20. แนวทำงกำรนำำ แนวปรัช ญำของ เศรษฐกิจ พอเพีย ง ไปจัด กำร ศึก ษำในสถำนศึก ษำ (ต่อ ) 3. ปฏิบติตนและดำำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำของ ั เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  ปฏิบติตนให้มีควำมพอประมำณ รู้จักกำร ั ประมำณตน  ปฏิบติตนอย่ำงมีเหตุผล มีสติ ปัญญำ ยึดทำง ั สำยกลำง  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว พร้อมรับผลกระทบและ กำรเปลี่ยนแปลง  มีควำมรอบรู้ คิดวิเครำะห์และปฏิบติด้วย ั ควำมรอบคอบ
 21. แนวทำงกำรนำำ แนวปรัช ญำของ เศรษฐกิจ พอเพีย ง ไปจัด กำร ศึก ษำในสถำนศึก ษำ (ต่อ )
 22. แนวทำงกำรนำำ แนวปรัช ญำของ เศรษฐกิจ พอเพีย ง ไปจัด กำร ศึก ษำในสถำนศึก ษำ (ต่อ ) กำรมีสวนร่วมของผูปกครองและ ่ ้ ชุมชน มีสวนร่วมในกำรดำำเนินกำรของ ่ สถำนศึกษำทุกด้ำน กำร กำรจัด กำร คุณ ลัก ษณะ พัฒ นำ เรีย นกำร อัน พึง หลัก สูต ร สอน ประสงค์ ของผู้เ รีย น
 23. แนวทำงกำรนำำ แนวปรัช ญำของ เศรษฐกิจ พอเพีย ง ไปจัด กำร ศึก ษำในสถำนศึก ษำ (ต่อ ) กำรมีสวนร่วมของผูปกครองและ ่ ้ ชุมชน มีสวนร่วมในกำรดำำเนินกำรของ ่ สถำนศึกษำทุกด้ำน กำรจัด กำรจัด กำรให้ช ุม ชน ระบบ บรรยำกำศ เข้ำ มำมีส ่ว น บริห ำร และสภำพ ร่ว มในกำร จัด กำร แวดล้อ ม จัด กำรศึก ษำ ภำยใน ให้ผ ู้ป กครอง สถำนศึก ษำ และชุม ชนเข้ำ มำมีส ว นร่ว ม ่
 24. สมำชิกกลุ่ม 1 ลพบุรี
 25. สมำชิกกลุ่ม 1 ลพบุรี
 26. สมำชิกกลุ่ม 1 ลพบุรี
Publicité