Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششم

  1. ‫بخش‬‫ششم‬– ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مصنوعات‬ ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 1
  2. ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مدلسازی‬ BPMN‫یکی‬‫از‬‫ویژگی‬‫های‬‫رایج‬‫تکنیک‬‫های‬ ‫مدلسازی‬‫سنتی‬‫فراهم‬‫نمودن‬‫امکان‬ ‫مدلسازی‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫خواندن‬‫و‬ ‫بروزرسانی‬‫مقادیر‬‫آنها‬‫در‬‫طی‬‫اجرای‬ ‫فرایند‬‫می‬‫باشد‬.‫یک‬‫مثال‬‫کالسیک‬،‫آن‬ DFD‫می‬‫باشد‬.،‫گرچه‬‫زبان‬‫مدلسازی‬ BPMN‫در‬‫اصل‬‫برای‬‫مدلسازی‬‫داده‬‫ها‬ ‫طراحی‬‫نشده‬،‫است‬‫اما‬‫با‬‫بهره‬‫مندی‬ ‫از‬Notation‫های‬،‫مربوطه‬‫امکان‬ ‫مدلسازی‬‫داده‬‫ها‬‫را‬‫فراهم‬‫می‬‫آورد‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 2
  3. ‫در‬ ‫مصنوعات‬ ‫مدلسازی‬ BPMN BPMN،‫چندین‬Notation‫برای‬‫مدلسازی‬ ‫مصنوعات‬‫ایجاد‬‫کرده‬‫است‬‫که‬‫به‬‫توصیف‬ ‫فرایند‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫با‬‫جزئیات‬‫بیشتر‬ ‫پرداخته‬‫است‬.‫برای‬،‫مثال‬‫اشیای‬‫گروه‬ ‫برای‬‫گروه‬‫بندی‬‫فعالیت‬‫های‬‫بهم‬ ‫مرتبط‬‫و‬‫اشیای‬‫حاشیه‬‫نویسی‬‫متن‬‫برای‬ ‫توضیحات‬‫تفصیلی‬‫اشیای‬‫جریان‬‫را‬‫می‬ ‫توان‬‫نام‬‫برد‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 3
  4. ‫ها‬ ‫داده‬‫فرایندهای‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫خیلی‬،‫اوقات‬‫به‬‫هنگام‬‫اجرای‬‫یک‬ ‫فرایند‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ممکن‬‫است‬‫داده‬ ‫هایی‬‫در‬‫حین‬‫یا‬‫پایان‬‫فرایند‬‫وجود‬ ‫داشته‬‫باشد‬.‫برای‬،‫مثال‬‫اجرای‬‫موفق‬ Task‫ثبت‬،‫سفارش‬‫داده‬‫هایی‬‫نظیر‬ ‫سفارش‬،‫خرید‬،‫فاکتور‬‫رسید‬‫و‬... ‫ایجاد‬‫می‬‫کند‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 4
  5. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انواع‬ ‫در‬BPMN،‫داده‬،‫ها‬‫با‬‫انواع‬‫مختلفی‬ ‫از‬‫اشیای‬‫مربوط‬‫به‬«‫داده‬‫ها‬»‫مانند‬ ‫اشیای‬،‫داده‬‫داده‬‫های‬،‫ورودی‬‫داده‬ ‫های‬‫خروجی‬‫و‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫داده‬‫ها‬ ‫مدلسازی‬‫می‬‫شوند‬.‫روش‬‫بسیار‬‫مناسبی‬ ‫برای‬‫مدیریت‬‫وضعیت‬‫های‬‫مختلف‬‫داده‬ ،‫ها‬‫نظیر‬‫نمونه‬،‫سازی‬‫تکمیل‬،‫شدن‬ ‫حذف‬‫شدن‬‫و‬...‫وجود‬‫دارد‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 5
  6. ‫ها‬ ‫گروه‬،‫گروه‬‫کادری‬‫است‬‫با‬‫خطوط‬‫نقطه‬،‫چین‬ ‫که‬‫مکانیزمی‬‫برای‬‫گروه‬‫بندی‬‫اشیای‬ ‫از‬‫دسته‬‫بندی‬‫های‬‫متفاوت‬‫فراهم‬‫می‬ ‫کند‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD ‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 6
  7. ‫متنی‬ ‫نویسی‬ ‫حاشیه‬‫از‬‫حاشیه‬‫نویسی‬‫متنی‬‫برای‬‫افزودن‬ ‫جزئیات‬‫اضافی‬‫به‬‫اشیای‬‫جریان‬‫در‬‫یک‬ ‫نمودار‬‫فرایند‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫استفاده‬‫می‬ ‫شود‬.‫این‬‫شیء‬‫بر‬‫روی‬‫جریان‬‫اثر‬‫نمی‬ ‫گذارد‬‫ولی‬‫جزئیاتی‬‫درباره‬‫اشیای‬‫در‬ ‫جریان‬‫ارائه‬‫می‬‫نماید‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 7
Publicité