Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

AUDITORIA INTERNA ISO 9001 -PQiMC-

 1. AUDITORIA PER PROCESSOS
 2. Auditoria: Procés sistemàtic, independent i documentat per tal d’obtenir evidències1 i avaluar-les de manera objectiva amb el fi de determinar el grau d’acompliment del SGQ la satisfacció de les necessitats i expectatives dels grups d’interès, l’assoliment dels objectius i la millora contínua. 1 registres, declaracions o altra informació verificable d’acord amb el conjunt de polítiques, procediments o requisits determinats per la norma i/o l’Institut DEFINICIÓ
 3. Auditoria: Què diu ISO 9001 8.2.2 Auditoría interna La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad: a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización, y b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados. Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados (véase 4.2.4). La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2). NOTA Véase la Norma ISO 19011 para orientación.
 4. Auditoria: Què diu ISO 9001:2015 9.2 L'auditoria interna 9.2.1 L'organització ha de realitzar auditories internes a intervals planificats per proporcionar informació sobre si el sistema de gestió de la qualitat; a) s'ajusta a: 1) les pròpies necessitats de l'organització per al seu sistema de gestió de la qualitat; 2) els requisits d'aquesta norma internacional; b) s'ha implementat i manté de manera eficaç. 9.2.2 L'organització ha de: a) Planificar, establir, implementar i mantenir un programa (s) d'auditoria, inclosa la periodicitat, els mètodes, responsabilitats, requisits de planificació i presentació d'informes, que hauran de prendre en consideració els objectius de qualitat, la importància dels processos de què es tracti, comentaris dels clients, els canvis, l’impacte sobre l'organització i els resultats d'auditories anteriors; b) Definir els criteris d'auditoria i les possibilitats de cada auditoria; c) La conducta dels serveis d'auditors i auditories per assegurar l'objectivitat i imparcialitat del procés d'auditoria; d) Garantir que els resultats de les auditories es lliuren a l'organització; e) Assegurar que s’implementen les accions correctives necessàries sense dilacions indegudes; f) Retenir informació documentada com a evidència de l'execució del programa d'auditoria i els resultats de l'auditoria. ?
 5. Què diu ISO 19011 Directrius per a l’auditoria dels sistemes de gestió
 6. Auditoria: - Interna, externa, de proveïdors, ... - De sistema, de producte, de servei, reglamentària Formes d’auditar: - Requisits norma - Processos i Procediments - Formulari o checklist TIPUS
 7. Auditoria segons requisits norma: - Verificar que es proporciona resposta al que diu la norma PREGUNTES DOCUMENTACIÓ AUDITORIA La documentació de la organització inclou? Declaracions documentades de la Política de Qualitat. Declaracions documentades dels objectius de Qualitat. Manual de Qualitat. Els procediments requerits per la norma: - Control de la documentació - Control de registres - Auditories internes - Control del servei no conforme - Accions correctives - Accions preventives L’institut disposa d’altres documents per l’eficaç control, planificació i operació dels seus processos? L’institut disposa d’un llistat de registres, on, com a mínim, s’inclouran els requerits per la norma? Seguir al punt 4.2.4 En quin suport es troba la documentació de la organització ? Només paper, només informàtic, mixt, etc..
 8. Auditoria per processos: Controlar l’aplicació del cicle PDCA als processos
 9. MAPA DE PROCESSOS
 10. diem el que farem AUDITORIA DE PROCÉS: E/A Planificació: - Projecte Educatiu i concrecions curriculars - Professorat - Recursos (pressupost, inventari, materials didàctics, etc.) - Informació i comunicació - Funcions i responsabilitats (NOFC) - Calendari (PGAC): classes, avaluacions, equips docents, auditoria, seguiment curs, revisió curs, validació curs, ...
 11. AUDITORIA PROCEDIMENTS: PROCÉS E/A Desenvolupament: - Manual de servei (acollida, aula, avaluació i qualificació, ...) - Seguiment impartició programacions - Avaluacions i equips docents - Actes reunions i seguiments dels acords - Procediments associats (FCT, dual, activitats complementàries, PI, orientació, etc.) - Registres procés i procediments - Registres legals i reglamentaris - Assegurament del servei diem el que farem Fem el que hem dit que faríem
 12. PROCÉS E/A Avaluació: - Avaluació del seguiment i resultats dels objectius del procés - Avaluació de la idoneïtat i acompliment de l’establert a les programacions i manual de servei - Avaluació dels grups pels equips docents - Avaluació dels resultats acadèmics - Avaluació de les programacions pel departament didàctic - Avaluació de les enquestes de satisfacció de l’alumnat i el professorat - Avaluació de les accions de millora implementades - Avaluació de les accions correctives i preventives - Altres diem el que farem Fem el que hem dit que faríem Comprovem que hem fet el que hem dit que faríem
 13. PROCÉS E/A Millora: - Millora en l'organització curricular - Modificacions en les programacions - Millores metodològiques - Millores didàctiques - Millores en materials, espais i recursos - Millores en els resultats del procés - Millores en els procediments del manual del servei - Millores en els procediments associats - D’altres diem el que farem Fem el que hem dit que faríem Comprovem que hem fet el que hem dit que faríem Millorem el que hem fet
 14. FITXA DE PROCÉS - Què? per què? i per a què? - Objectius i criteris d’acceptació - Acompliment normatiu - Funcions i responsabilitats - Procediments associats - Entrades –interrelacions- - Sortides –interrelacions, clients- - Recursos, infraestructures, documents i guies. - Registres - Resultats obtinguts –eficàcia- - Millores –eficiència, aprenentatge i innovació-
 15. FITXA DE PROCÉS Proveïdor Entrada Procés Sortida Client Departament d’Ensenyament  Normativa i instruccions  Decrets i Resolucions FP  Recursos  Professorat  Convenis empreses DESENVOLUPARE/ADEL’FP  Informació de l’evolució de l’aprenentatge i resultats avaluació trimestre, curs i cicle. Alumnat Centres de secundària  Informació etapa anterior  Resultats seguiment, avaluacions, qualificacions i recuperació si escau Gestió acadèmica Alumnat Determinar l’estratègia  Projecte de centre  Projecte de direcció  Visió, objectius i valors  Concrecions curriculars  Drets i deures  Normes i funcionament  Funcions i responsabilitats  Materials d'orientació  Determinació i realització d’activitats E/A i avaluació Alumnat Planificar el funcionament del centre  NOFC  Calendari anual  Pressupost  Horaris  Programació tutoria  Satisfacció empreses i serveis Desenvolupament SGQ Serveis FP Escola Empresa  Servei d’FCT  Servei d’FP Dual  Guies de l’alumnat d’FP i Dual  Servei de Borsa de Treball  Servei d’Assessorament i Reconeixement  Orientacions per al tutor d’empresa  Estada empresa Alumnat Gestió acadèmica Empreses / entitats  Llocs d’FP DUAL i FCT  Necessitats de formació  Materials  Informació sobre llocs de treball  Tutors alumnat FCT i tutors alumnat dual  Necessitats de personal qualificat  Formació i coneixement  Satisfacció alumnes Desenvolupament Sistema de Qualitat Procés matriculació  Dades alumne  Llistes  Dades dels indicadors de graduats Desenvolupament Sistema de Qualitat Gestió acadèmica  Expedients i actes  Notes registrades  Orientació altres estudis  Alumnat format, orientat, qualificat, amb competències i estada al centre finalitzada Alumnat Famílies Serveis FP Escola Empresa Altres estudis Comissió seguiment conveni FP DUAL  Organització FP dual  Resultats curs  Propostes de millora Desenvolupament Sistema de Qualitat Planificar el funcionament del centre Determinar l’estratègia Assessorament psicopedagògic  Assessorament i orientació  Coneixement empreses, món laboral i noves necessitats Desenvolupament Sistema de Qualitat Planificar el funcionament del centre Determinar l’estratègia Gestionar els recursos econòmics i equipaments  Material fungible  Equipament didàctic  Materials  Nous aprenentatges professorat  Noves propostes curriculars Determinar l’estratègia Gestió acadèmica Gestionar les activitats complementàries i extraescolars  Informació activitats  Organització i gestió  Nous convenis amb empreses i organitzacions Determinar l’estratègia Gestió acadèmica Gestionar l’edifici i les infraestructures  Espais generals  Infraestructura bàsica  Tallers, aules i laboratoris: adequació  Veu de l’alumnat, famílies, empreses i institucions Interaccionar amb els grup d'interès interns i externs Gestionar les TIC-TAC  Recursos informàtics de continguts, programari i sistemes  Comunicacions alumnat menor d’edat Famílies
 16. FITXA DE PROCÉS
 17. AUDITORIA: CHECKLIST
 18. Què hauria de fer el centre? 1. Disposar d’un equip d’auditors formats i entrenats. 2. Informar i formar a tot el professorat sobre el manual del servei (com a mínim). Tenir en compte el professorat nouvingut. 3. Intercanviar auditors interns entre els diferents departaments didàctics 4. Intercanviar auditors entre diferents centres educatius. Canviar de centres educatius d’intercanvi cada dos o tres anys màxim. 6. Formar al professorat en gestió per processos. 7. Planificar les auditories: objectius, freqüència, calendari, abast, recursos ... 8. Fer les auditories: a. Rol de l’auditor: auditor en cap, auditors, expert tècnic, oients-aprenents, auditats. b. Què objectius, Quin abast, Com, qui, quan c. Eines: checklist, excel, processos d. Tècniques, tipus, e. Altres 9. Informe 10. No conformitats, accions de millora, millora contínua, punts forts, oportunitats 11. Principis de l’auditor o codi deontològic
 19. Què hauria de fer el centre? Informar i formar a tot el professorat sobre el manual del servei (com a mínim). Tenir en compte el professorat nouvingut Pla d’acollida Presentació centre Presentació departament didàctic Presentació companys Qualitat
 20. Què hauria de fer el centre? Disposar d’un equip d’auditors formats i entrenats FiC Xarxes Externs qCampus
 21. Què hauria de fer el centre? Intercanviar auditors interns entre els diferents departaments didàctics A B C
 22. Què hauria de fer el centre? Intercanviar auditors entre diferents centres educatius. Canviar de centres educatius d’intercanvi cada dos o tres anys màxim. A B C
 23. Què hauria de fer el centre? Formar al professorat en gestió per processos
 24. Què hauria de fer el centre? Formar al professorat en gestió per processos
 25. Què hauria de fer el centre? Planificar les auditories: objectius, freqüència, calendari, abast, recursos ...
 26. Què hauria de fer el centre? Rol de l’auditor: auditor en cap, auditors, expert tècnic, oients- aprenents, auditats...
 27. Què hauria de fer el centre? Elaboració informe d’auditoria. No conformitats, accions de millora, millora contínua, punts forts, oportunitats, ...
 28. Què hauria de fer el centre? Principis d’auditoria Codi deontològic de l’auditor
 29. QÜESTIONS PRÀCTIQUES PER FER UNA AUDITORIA - L’objectiu és trobar evidències, qui ens les proporcionarà? - Confiança, cortesia, amabilitat, ... - Centrada en el que és important - Escoltar més que parlar - Començar amb qüestions generals fins a més concretes -5W+How?- - Ser persistent en comprovar l’acompliment i trobar evidències - No discutir, criticar, imposar, dir com s’ha de fer, ... - No ser reservat i distant ni tampoc massa amistós - Explicar per què es prenen notes - Vigilar amb la comunicació no verbal X
 30. COMUNICACIÓ NO VERBAL I - El gest enèrgic i precís reflecteix convicció - Gestos grotescos com moure un objecte entre els dits o mossegar o tamborinejar un llapis demostren nerviosisme - Tenir les mans a les butxaques demostra desinterès i descortesia
 31. COMUNICACIÓ NO VERBAL II - Alçar o encongir les espatlles, allargant o abreviant el coll, transmet estranyesa, interrogació o desànim. - Tirar el cap cap enrere, reflecteix incredulitat i rebuig - Creuar els braços indica resignació i l'adopció d'una postura defensiva. - Fregar les mans, transmet complaença
 32. COMUNICACIÓ NO VERBAL III  Mirar als ulls de l'interlocutor, denota interès  Deixar de mirar mostra desinterès  Arrugar el front, indica indignació  Alçar les celles, transmet incredulitat i arrogància  Moure les pestanyes és conseqüència de nerviosisme  Obrir la boca indica sorpresa o cansament  Estrènyer els llavis és conseqüència d'ira continguda
 33. AUDITORIA: INFORME
 34. AUDITORIA: NO CONFORMITATS
 35. AUDITORIA: ACCIONS DE MILLORA
 36. RISCOS DE L’AUDITORIA: AMENACES / OPORTUNITATS
 37. Tècnica de Preguntes Eines de l'auditor
 38. - Equip auditor - Equip de procés a auditar - Pla d’auditoria - Preparació auditoria - Durant l’auditoria - Processos, Checklist, norma, ... - Evidències - Desprès de l’auditoria -Informe -No conformitats, PF, oportunitats RESUM FASES
 39. Raúl, Marta, Victoria, Olga i Andrés
 40. AUDITORIA: COMPORTAMENT AUDITORS PRINCIPIS CODI DEONTOLÒGIC
Publicité