Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

PROCÉS ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT -SGQ-

 1. ProjectedeQualitatiMilloraContínua 14 de maig de 2015
 2. ProjectedeQualitatiMilloraContínua • Benvinguda i presentació: objectius de la sessió. • Com estan els centres: buidatge check list i accés al Moodle d’Odissea. • Avancem en els nostres sistemes de gestió de la qualitat. • Resolució de dubtes. • L’avaluació dels serveis d’assessorament i reconeixement. • Torn obert de paraules. ORDRE DEL DIA
 3. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Objectius: - Actualitzar la formació sobre implantació de sistemes de gestió adreçats als centres que presten el servei d'assessorament i reconeixement i no tenen implantat cap sistema de gestió de la qualitat. - Resoldre els dubtes que hagin sorgit en la implantació del sistema de gestió de la qualitat per assessorament i reconeixement.
 4. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Com estan els centres: buidatge check list i accés al Moodle d’Odissea. http://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=14062
 5. ProjectedeQualitatiMilloraContínua
 6. ProjectedeQualitatiMilloraContínua o Que diu la instrucció. Requisits. o Què és un SGQ? o Quins objectius persegueix o Que entenem per al desplegament d’un SGQ en els serveis d’assessorament i /o reconeixements i en els ensenyaments objecte del servei. o Suport documental mínim que garanteix el desplegament del SGQ dels serveis. o Procediments directament relacionats amb l’assessorament i reconeixement. o Procediments relacionats amb els ensenyaments objecte del servei. o Procediments relacionats amb l’avaluació i millora del SGQ. o Registres, indicadors i resultats relacionats amb el serveis d’assessorament , reconeixement i ensenyaments objecte del servei. o Propostes de treball per al desplegament del SGQ
 7. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Poden prestar el servei d’assessorament els centres que declaren que estan compromesos en un procés de qualitat, tant en el servei d’assessorament i/o servei de reconeixement i els ensenyaments objecte dels serveis. En el cas de declarar que es compromet a implantar, abans de dos anys, un sistema de gestió de la qualitat, ha de tenir les següents característiques:
 8. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Han d’establir-se, per a cada curs: • els objectius i els resultats esperats del servei d’assessorament i de reconeixement i del procés d’ensenyament-aprenentatge, i • els indicadors que s’empraran per mesurar-los. Un d’aquests indicadors ha de consistir en enquestes de satisfacció de les persones usuàries, respecte del servei rebut. R E Q U I S I T S
 9. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Sistema de gestió OBJECTIUS RESULTATS (què es vol) (què s’assoleix) SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT Planificació(quan) Mètodes(com) Responsables(qui) Recursos(amb que) Model a seguir
 10. ProjectedeQualitatiMilloraContínua R E Q U I S I T S Han d’estar definits i documentats els procediments del servei d’assessorament i de reconeixement dels cicles formatius i del procés d’ensenyament-aprenentatge dels cicles formatius que imparteix el centre, tot especificant les accions, els criteris de realització i les persones responsables.
 11. ProjectedeQualitatiMilloraContínua R E Q U I S I T S Ha de disposar-se d’un procediment de registre i arxiu de les actuacions realitzades per les persones assessores i la junta de reconeixement.
 12. ProjectedeQualitatiMilloraContínua R E Q U I S I T S Ha de disposar-se de procediments de control del servei d’assessorament i reconeixement i del procés d’ensenyament- aprenentatge que possibilitin identificar les disfuncions o desviacions del servei i prendre les mesures correctores o de millora necessàries per mantenir i incrementar la qualitat.
 13. ProjectedeQualitatiMilloraContínua R E Q U I S I T S Ha de posar-se a disposició de les persones usuàries del servei d’assessorament i de reconeixement i de l’alumnat dels cicles formatius un sistema de queixes i suggeriments que permeti al centre identificar oportunitats de millora.
 14. ProjectedeQualitatiMilloraContínua COM I QUAN HO FEM ? P D CA El cicle Comença Al planificar el pròxim curs escolar, Finalitza Al avaluar i proposar accions de millora pel pròxim curs. Planificació del servei: on es determinen els requisits, objectius i terminis de les activitats a realitzar Realització del servei: on es realitza allò que ha estat planificat Verificació del servei: activitats que serveixen per assegurar que realment s’ha realitzat allò planificat Avaluació i millora del servei: reflexió sobre les activitats i resultats de tot el procés incorporant millores per a la planificació d’un nou cicle de treball. Assegurar EXCEL·LÈNCIA
 15. ProjectedeQualitatiMilloraContínua
 16. ProjectedeQualitatiMilloraContínua DESENVOLUPAR E/A DE L’FP GESTIONAR LA INFORMACIÓ I ADMISIÓ GESTIONAR LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÉS PLANIFICAR EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE DESENVOLUPAR I REVISAR EL SGQ REALITZAR LA GESTIÓ ACADÈMICA REALITZAR LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DESENVOLUPAR ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT MAPA DE PROCESSOS documentar DETERMINAR L’ESTRATÈGIA
 17. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Procés: conjunt d’activitats interrelacionades que transformen entrades en sortides amb un valor afegit. Procediment: Forma especificada de fer una activitat o procés. Indicador: Magnitud utilitzada per a mesurar o comparar els resultats obtinguts en l’execució d’un projecte, procés o activitat. Registre: Document que presenta resultats obtinguts o proporciona evidències d’activitats realitzades
 18. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Quan serà de Qualitat? QUÈ, PER A QUÈ I PER A QUI? Entrades Sortides Recursos Normes Guies Proveïdor Clients Organitzacio Procés: conjunt d’activitats interrelacionades que transformen entrades en sortides amb un valor afegit
 19. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Un centre ha de definir i gestionar processos interrelacionats entre si. Normatives, instruccions. Sistema de gestió de la qualitat implementat en el Procés de ensenyament i aprenentatge En el procés d’assessorament i reconeixement de les experiències professionals Candidats majors de 18 anys  Informació, comunicació, inscripció,  pagament del procés.  Convenis entitat i/o empreses i DdE.  Organització i compromís del centre.  Persones usuàries assessorades i/o amb reconeixement.  Mesura de la satisfacció de las parts interessades.  Queixes i/o suggeriments.  Avaluació i millora del procés.  Documents de comptabilitat del centre.  Persones usuàries orientades acadèmicament.Material de Suport
 20. ProjectedeQualitatiMilloraContínua DESENVOLUPAR E/A DE L’FP GESTIONAR LA INFORMACIÓ I ADMISIÓ GESTIONAR LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÉS PLANIFICAR EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE DESENVOLUPAR I REVISAR EL SGQ REALITZAR LA GESTIÓ ACADÈMICA REALITZAR LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DESENVOLUPAR ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT MAPA DE PROCESSOS documentar DETERMINAR L’ESTRATÈGIA
 21. ProjectedeQualitatiMilloraContínua  Normativa del Departament  Projecte de direcció  Projecte educatiu de centre  Normes de funcionament del centre  Pla estratègic  Concreció curricular del centre  Programació general del centre  Pressupost
 22. ProjectedeQualitatiMilloraContínua
 23. ProjectedeQualitatiMilloraContínua CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS PROCÉS: Planificar el funcionament del centre PROCEDIMENTS: Planificació general anual de centre OBJECTIU Determinar els objectius anuals, les responsabilitats i planificar i donar publicitat de les accions que desenvolupa el centre INDICADOR Cal publicar la PGAC abans del 15/9 Cal disposar dels documents bàsics que guien l’acció del centre OBSERVACIONS La PGAC incorpora informació sobre la planificació de la realització del servei d’assessorament i reconeixement i altres informacions rellevants del centre. Cal assegurar la disponibilitat i actualització del PE, les programacions didàctiques, les NOFC i la resta de documents bàsics necessaris per a la gestió del centre
 24. ProjectedeQualitatiMilloraContínua CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS PROCÉS: Gestionar la informació i admissió PROCEDIMENTS: Instruccions DdE OBJECTIU Donar informació sobre l’oferta del centre, el calendari d’actuacions, preus, documentació necessària, etc INDICADOR A l’enquesta es preguntarà sobre la satisfacció de la persona usuària sobre aquesta activitat OBSERVACIONS El centre ha de fer pública la Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei. El centre pot determinar característiques de qualitat, per exemple el màxim de temps i/o visites que l’usuari dedicarà a aquesta activitat per tal de ser considerat com un servei de qualitat
 25. ProjectedeQualitatiMilloraContínua PROCÉS: d’Assessorament i Reconeixement PROCEDIMENTS: Assessorament Reconeixement OBJECTIU Establir la sistemàtica a realitzar per l’assessorament de les persones usuàries i/o el reconeixement assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials INDICADOR Cada procediment disposa d’una enquesta especifica, per tant serà de qualitat quan la valoració global de l’usuari estigui per sobre del criteri d’acceptació, establert en una puntuació de 7 sobre 10. OBSERVACIONS En cas que les valoracions siguin baixes cal analitzar les causes que l’han provocat. Si el valor obtingut està per sota del criteri d’acceptació caldrà iniciar una acció més profunda d’anàlisi de causes i de proposta de canvis per millorar els procediments, anomenada obertura de NO COMPLIMENT amb el servei. CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS
 26. ProjectedeQualitatiMilloraContínua PROCÉS: Ensenyament i aprenentatge PROCEDIMENTS: Acollida, activitat d’aula, avaluació i qualificació, FCT, i orientació acadèmica, laboral i professional. OBJECTIU Proporcionar un servei de qualitat a l’alumnat que cursa els cicles formatius que el centre oferirà al servei d’assessorament i/o reconeixement. INDICADOR Satisfacció de l’alumnat sobre el servei prestat, la qualitat dels ensenyaments oferts, l’assoliment dels compromisos del centre, els materials emprats, impartició del programa formatiu, assoliments dels objectius formatius previstos, realització de les hores planificades, etc. OBSERVACIONS El centre ha d’assegurar que controla el procés d’ensenyament i aprenentatge dels cicles que oferta, i concretament el compromís de tenir caracteritzat el procés, la qual cosa implica, entre d’altres, definir característiques de qualitat, mesurar-les, analitzar-les, millorar-les contínuament i mantenir les evidències. CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS
 27. ProjectedeQualitatiMilloraContínua PROCÉS: Gestió de la satisfacció de les persones que reben el servei PROCEDIMENTS: Gestió de la veu de l’alumnat Gestió de la veu del professorat OBJECTIU Conèixer l’opinió de l’alumnat –persones usuàries- sobre el servei proporcionat INDICADOR Grau de satisfacció sobre l’acollida al centre. Grau de satisfacció global sobre el servei educatiu prestat pel centre. Grau de satisfacció sobre el servei d’assessorament i reconeixement OBSERVACIONS El centre pot establir un sistema de recollida de la informació basat en enquestes, reunions, entrevistes, fòrums, etc. Tot i l’anterior cal disposar d’un sistema eficaç de queixes i suggeriments, evidenciar la seva gestió, avaluació i incorporació de millores i retroalimentació als usuaris/es quan s’escaigui. CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS
 28. ProjectedeQualitatiMilloraContínua PROCÉS: Gestió acadèmico-administrativa PROCEDIMENTS: Control de documents Control de registres OBJECTIU El centre ha d’assegurar que el sistema documental és eficaç i els registres es mantenen i evidencien el compromís del servei realitzat INDICADOR Satisfacció de les parts interessades (professorat i persones usuàries) sobre la disponibilitat i qualitat de la documentació OBSERVACIONS Els registres són part fonamental del sistema de gestió, evidencien la realització de les accions planificades, i per tant seran objecte de l’auditoria i/o autoavaluació de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat. CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS
 29. ProjectedeQualitatiMilloraContínua PROCÉS: Avaluació del servei PROCEDIMENTS: Avaluació del servei, Accions correctores, OBJECTIU Cal verificar que el centre ha realitzat les accions planificades, ha complert amb els objectius previstos, ha satisfet les expectatives de les persones usuàries i manté les evidències del servei proporcionat. INDICADOR Nombre de no conformitats obertes a l’auditoria i temps que el centre necessita per tal de trobar solucions eficaces als problemes detectats OBSERVACIONS •Anualment el centre ha de verificar la correcta realització de les accions planificades i si aquestes han complert amb els objectius i expectatives a les que s’havia compromès. •L’auditoria determina la independència del personal auditor sobre les àrees que verifica. •L’autoavaluació és un primer pas que el centre pot endegar per assolir els objectius, tot i que es recomana l’auditoria per part tercers per tal d’assegurar la independència de les observacions. •Fer un intercanvi de professorat amb d’altres centres que realitzen el servei pot ser una oportunitat per a la millora. CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS
 30. ProjectedeQualitatiMilloraContínua PROCÉS: Revisió del sistema de gestió PROCEDIMENTS: Revisió per part de la direcció OBJECTIU Revisar si el sistema de gestió és consistent per garantir que el servei proporcionat a l’usuari és de qualitat INDICADOR Nombre d’accions de millores implementades sobre les proposades a la revisió per la direcció OBSERVACIONS Cal que la direcció revisi, almenys anualment, tota la informació –resultats- relacionada amb el servei d’assessorament i reconeixement i dels cicles formatius de referència, el resultat de les enquestes, les queixes, les valoracions del professorat, la documentació emprada, el resultat de l’auditoria, l’assoliment dels objectius, el compliment de la planificació, i altra informació que se consideri rellevant. El resultat de la revisió per la direcció ha d’evidenciar la proposta de millores en el servei i la determinació de nous objectius per als propers períodes. CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS
 31. ProjectedeQualitatiMilloraContínua PROCEDIMENTS RELACIONATS ASSESSORAMENT RECONEIXEMENT SERVEI DE ASSESSORAMENT I /O RECONEIXEMENT ENSENYAMENT APRENENTATGE MANUAL DE SERVEIS • Acollida de l’alumnat. • Desenvolupament d’activitats d’aula • Seguiment, orientació, avaluació i qualificació de l’alumnat • Desenvolupament de l’FCT
 32. ProjectedeQualitatiMilloraContínua PGA GESTIÓ ACADÈMICA ADMINISTRATIVA INFORMACIÓ INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ENSENYAMENT APRENENTATGE ASSESSORAMENT RECONEIXEMENT REVISIÓ X LA DIRECCIÓ SATISFACCIÓ DE L’USUARI ALTRES PROCEDIMENTS AVALUACIÓ DEL SGQ.
 33. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Indicadors assessorament i/o reconeixement INDICADOR* GRAU DE SATISFACCIÓ DE LES PARTS INTERESSADES DESCRIPCIÓ* Grau de satisfacció global de satisfacció d’usuaris assessorats, usuaris reconeguts i professorat FÓRMULA* Mitjana dels valors de l’enquesta de satisfacció INDICADOR* EFICÀCIA DEL PROCÉS DESCRIPCIÓ* Grau d'eficàcia FÓRMULA* Nombre de crèdits/uf reconeguts / nombre de crèditsUF recomanats
 34. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Grau de compliment de la programació vers hores/curs Grau de compliment de la programació vers continguts del curs Abandonament Alumnes aprovats als Cicles Formatius Alumnes que es graduen Incidències Indicadors bàsics Ensenyament /Aprenentatge
 35. ProjectedeQualitatiMilloraContínua GESTIÓ DE L’AVALUACIÓ DEL SGQ Queixes i suggeriments Accions correctores / preventives Avaluació del servei proporcionat (Auditoria)
 36. ProjectedeQualitatiMilloraContínua ENTRADA QUÈ ES FA QUI HO FA QUAN ES FA Final de curs SORTIDA Acta de la Reunió. Informe de la revisió. Objectius per el proper curs i proposta de millora Resultats d'indicadors. Resultats dels objectius. Implantació dels resultats dels equips de millora. Queixes i/o Suggeriments. No compliments del servei. Accions correctives i preventives posades en marxa. Resultats d'enquestes de satisfacció Analitzar les entrades i revisar tot el sistema de Gestió Coordinador Equip Directiu REVISIÓ DEL SERVEI
 37. ProjectedeQualitatiMilloraContínua - Quan s’assoleixin els resultats esperats - Quan s’assoleixin les expectatives de les parts - Quan es gestioni d’acord amb el planificat - Quan estigui implementat totalment - Quan es millori contínuament - Quan es doni resposta a les necessitats de les parts interessades Quan estigui en condicions de proporcionar satisfacció resposta a les necessitats de les diferents parts interessades de manera eficaç QUAN AQUEST SISTEMA DE GESTIÓ SERÀ DE QUALITAT?
 38. ProjectedeQualitatiMilloraContínua L’avaluació dels serveis d’assessorament i reconeixement
 39. ProjectedeQualitatiMilloraContínua AUDITORIES INTERNES - Definició d’auditoria. - Fases de l’auditoria. - Pla d’auditoria. - Equip auditor. - Desenvolupament de l’auditoria: punts auditables. - Informe de l’auditoria. - Tractament de les NC.
 40. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Auditoria: Procés sistemàtic, independent i documentat per tal d’obtenir evidències1 i avaluar-les de manera objectiva amb el fi de determinar el grau d’acompliment del SGQ i l’assoliment dels objectius. 1 registres, declaracions o altra informació verificable d’acord amb el conjunt de polítiques, procediments o requisits determinats per la norma i/o l’Institut DEFINICIÓ
 41. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Auditoria: - Interna, externa, de proveïdors, ... - De sistema, de producte, de servei, reglamentària Formes d’auditar: - Processos - Procediments - Checklist - ... TIPUS
 42. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Fases de l’auditoria Preparació Realització Informe Seguiment Programa d’auditoria Preparació de la documentació Reunió inicial Desenvolupament Reunió final • Revisió de documentació i registres • Entrevistes amb els participants a l’auditoria • Observació directa d’activitats • Comprovació de l’eficàcia de accions implantades anteriormentNo conformitats Recomanacions Punts forts Accions correctives Accions de millora
 43. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Pla d’auditoria
 44. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Equip auditor Funcions i responsabilitats AUDITOR: • Comunicar i clarificar els requisits de l’auditoria. • Preparar i realitzar el programa d’activitats assignades. • Evidenciar les observacions. • Conèixer i aplicar el procediment d’auditories del centre a auditar. • Elaborar l’informe. • Verificar l’eficàcia de les accions correctives d’anteriors auditories. • Conservar els documents que pertanyen a l’auditoria. • Cooperar amb l’equip auditor. AUDITOR EN CAP (a més de les responsabilitats anteriorment mencionades): • Responsable de preparació de l’informe. • Ha de dirigir la reunió inicial i final.
 45. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Perfil de l’equip auditor Cada organització estableix uns requisits mínims per establir la competència de l’equip auditor intern, sense deixar de banda:  Educació formal mínima.  Formació en sistemes de qualitat.  Formació com a auditor.  Experiència com a auditor.  Coneixement del sector que s’ha d’auditar.  Atributs: ètic, diplomàtic, versàtil, observador, ...
 46. ProjectedeQualitatiMilloraContínua - L’objectiu és trobar evidències, qui ens les proporcionarà? - Confiança, cortesia, amabilitat, ... - Centrada en el que és important - Escoltar més que parlar - Començar amb qüestions generals fins a més concretes -5W+How?- - Ser persistent en comprovar l’acompliment i trobar evidències - No discutir, criticar, imposar, dir com s’ha de fer, ... - No ser reservat i distant ni tampoc massa amistós - Explicar per què es prenen notes - Vigilar amb la comunicació no verbal COM HEM DE FER REALMENT UNA AUDITORIA?
 47. ProjectedeQualitatiMilloraContínua ELS RESULTATS DE L’AUDITORIA
 48. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Informe d’auditoria
 49. ProjectedeQualitatiMilloraContínua - NO CONFORMITATS  ACCIÓ CORRECTIVA - OPORTUNITATS DE MILLORA  ACC. PREVENTIVA - PUNTS FORTS Resultats d’una auditoria
 50. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Tractament de les NC Concepte de No Conformitat Incompliment d’un requisit (apartat 3.6.2 UNE EN ISO 9000/2005) on requisit és una necessitat o expectativa establerta, implícitament o explícita (apartat 3.1.2 UNE EN ISO 9000/2005) Comunicació de la NC La comunicació de les NCs s’hauria de fer sempre al moment de la seva detecció. • Cal assegurar-se de que realment és una NC. • Una vegada detectada, s’ha de comunicar a l’auditat en el moment de l’entrevista • A la reunió final es llegiran les NC per tal d’aclarir qualsevol dubte
 51. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Tractament de les NC Gestió d’una NC • Descripció clara i inequívoca de la NC. • Evidència objectiva que recolza la NC. • Moment en el que s’ha detectat (procés que s’estava auditant). • Referència a la documentació del centre que incompleix. • Clàusula de la norma de referència a la qual s’atribueix la NC.
 52. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Tractament de les NC
 53. ProjectedeQualitatiMilloraContínua OPORTUNITATS DE MILLORA Quelcom que podria esdevenir una no conformitat en un futur. ACCIÓ PREVENTIVA L’organizació ha de determinar accions per eliminar les causes de no conformitats potencials per tal de prevenir-les.
 54. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Auditoria per processos: Controlar l’aplicació del cicle PDCA als processos
 55. ProjectedeQualitatiMilloraContínua DESENVOLUPAR E/A DE L’FP GESTIONAR LA INFORMACIÓ I ADMISIÓ GESTIONAR LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÉS PLANIFICAR EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE DESENVOLUPAR I REVISAR EL SGQ REALITZAR LA GESTIÓ ACADÈMICA REALITZAR LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DESENVOLUPAR ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DETERMINAR L’ESTRATÈGIA MAPA DE PROCESSOS
 56. ProjectedeQualitatiMilloraContínua COM ENS PODEM AVALUAR?
 57. ProjectedeQualitatiMilloraContínua PREGUNTES AUDITORIA INTERNA - E/A FP - INTRODUCCIÓ: S'observa que s'han definit processos, i que segueixen la norma. Què farem: revisar els formats, controlar si hi ha harmonització de criteris, seguiment del PAT, control d'absències d'alumnes, ... Al gestor documental, els departaments han de penjar els seus documents, mantenir còpia segura, assegurar-nos del control de la documentació dins del departament, i poder compartir tots els documents. Es tracta de veure cóm es posen en comú els registres del treball, per facilitar la millora contínua seguin la roda que marca el PDCA:  PLANIFIQUEM: Programacions  FEM: Seguiments  COMPROVEM: Dades, Resultats de les avaluacions, seguiment de les programacions...  MILLOREM: Accions de millora dels resultats, nous objectius pel curs vinent... PROFESSOR/A 1. Demanar programació → Continguts de la programació marcats pel professor? Està aprovada? Quan? 2. Temporització de la programació? 3. Comuniquem a l'alumnat la programació, els criteris d'avaluació i de recuperació? Lliurats a l'alumne 4. Criteris per establir la ponderació per calcular la nota de la UF depèn del professor? Relacionat amb criteris de departament? Estan clarament definits a la programació? S’han fet servir per calcular les notes al quadern del professor? 5. Han canviat els percentatges/ponderacions respecte a l'any passat? A nivell de l'alumnat, és adequat que l'avaluació sigui diferent segons l'any? 6. Seguiment diari del quadern del professor? Està complert? 7. Resultats avaluació. Acta avaluació? 8. Els documents tenen data aprovació? Estan codificats? 9. Seguiment de la programació? Interval d'acceptació de % d'aprovats del departament? Revisat, surt algun “semàfor vermell”? → S'han plantejat accions de millora? S'han aplicat mesures correctores? 10. Procediment d'harmonització de criteris d'avaluació, hi ha un acta on els professors que imparteixen la mateixa matèria s’han harmonitzat? Hi ha algun control d’aquesta harmonització? 11. Algun mòdul compartit o que dóna més d'un professor en diferents grups? Existeixen criteris d'harmonització? Aprovats/consensuats al departament? Es valoren els resultats dels diferents grups? Hi ha algun indicador? 12. Controlen l'assistència de l'alumnat? AUDITORIA INTERNA PROCÉS ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT Pregunta Responsable Observacions Està integrat el procés d’assessorament i reconeixement dins del mapa de processos del centre? CQ / Coord. AiR Està definit i documentat el procediment d’assessorament? CQ / Coord. AiR Està definit i documentat el procediment de reconeixement? CQ / Coord. AiR Està elaborada i aprovada la carta de compromís del servei? Coord. AiR S’ha fet la comunicació d’inici de curs al departament d’ensenyament? Coord. AiR Està tota la informació a la pàgina web del centre: calendari de convocatòries, documentació, forma de contacte... Coord. AiR Està l’expedient complert: rebuts de pagaments de taxes, informe d’assessorament de l’usuari, certificats... Coord. AiR S’han fet les enquestes? Quin ha estat el resultat? Coord. AiR Quins indicadors de qualitat té el procés? S’ha assolit el nivell d’acceptació? Coord. AiR Hi ha hagut queixes dels usuaris? Com s’han resolt? Coord. AiR Està la memòria del curs passat? Coord. AiR CHECK - LIST
 58. ProjectedeQualitatiMilloraContínua • Quines no conformitats heu trobat? • Quina és la causa de cada no conformitat? • Quina podria ser l’acció correctora? • Heu trobat alguna oportunitat de millora? Quina podria ser l’acció preventiva? • Heu detectat algun punt fort? Fent servir els dos check – list, ara fareu d’auditors /avaluadors: En grups de dos instituts simuleu que esteu als centres i que podeu comprovar les evidències.
 59. ProjectedeQualitatiMilloraContínua LA REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ
 60. ProjectedeQualitatiMilloraContínua 5.6 Revisió per la direcció. 5. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ 5.6.1 Generalidades La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4).
 61. ProjectedeQualitatiMilloraContínua 5.6 Revisió per la direcció. 5. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ 5.6.2 Información de entrada para la revisión La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: a) los resultados de auditorías, b) la retroalimentación del cliente, c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto, d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y g) las recomendaciones para la mejora.
 62. ProjectedeQualitatiMilloraContínua 5.6 Revisió per la direcció. 5. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ 5.6.3 Resultados de la revisión Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y c) las necesidades de recursos.
 63. ProjectedeQualitatiMilloraContínua 5.6 Revisió per la direcció en un centre educatiu? Revisar l’adequació i eficàcia del SGQ a través de: • Els resultats de les auditories. • Les enquestes a tots els grups d’interès. • Els resultats dels processos i el seguiment dels objectius estratègics. • L’estat d’implementació de les accions correctives i preventives. • El seguiment dels acords presos. • Les recomanacions de millora rebudes. S’ha de fer un acta. Com a mínim una vegada al curs, preferiblement a final de curs. 5. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ
 64. ProjectedeQualitatiMilloraContínua 5. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ Procediment de revisió per la direcció
 65. ProjectedeQualitatiMilloraContínua 5.6 Revisió per la direcció en un centre educatiu?. Qui ha de participar? Tots els responsables de processos, normalment, equip directiu i coordinador de qualitat. En molts casos també, coordinador d’FP, altres coordinadors. Freqüència? Una al curs. Es poden fer 3 (1 en acabar el 1r trimestre, una altra en acabar el 2n i la final), s’adapta millor al seguiment dels resultats i la correcció de desviacions detectades. 5. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ
 66. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Un possible ordre del dia: 1.- Resultats de les auditories 1.1. Auditories. 1.2. Punts forts, oportunitats de millora i valoració general. 2.- Enquestes dels clients 2.1. Lligades a indicadors. 2.2. Suggeriments i queixes. 3.- Resultats del funcionament dels processos i de la conformitat del servei 3.1. Objectius del curs – Pla Estratègic. 3.2. Indicadors. 3.3. Situació de les accions correctives i preventives. 3.4. Accions que continuen obertes (auditoria interna i externa). 4.- Seguiment de les accions acordades en la revisió anterior 5.- Canvis planificats que poden afectar al sistema Canvis normatius. 6.- Revisions d'altres reunions: Direcció, Cap d'Estudis ESO/BAT, Cap d'Estudis FP, Coordinació Pedagògica, Secretària-Administradora, Coordinació ESO, Coordinació BAT, Coordinació CCFF, Coordinació FP (FCT), Coordinació Intercanvis, Coordinació PRL, Coordinació LIC, Coordinació TIC, Coordinació Moodle-Web, Coordinació Activitats i Serveis (extraescolars). Propostes de millora pera l curs vinent. 7.- Millorar l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i dels seus processos Accions de millora 8.- Millorar els servei en relació als requisits dels clients 9.- Objectius del proper curs 10.- Altres 5. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ
 67. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Informe de resultats: - Millora de l’eficàcia del SGQ. - Adequació del servei amb els requisits del client. - Necessitat de recursos. - Objectius dels processos. - Canvis i/o actualitzacions en la gestió documental. - Accions preventives / correctives derivades de les desviacions trobades. 5. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ Fer difusió de l’informe
 68. ProjectedeQualitatiMilloraContínua VISIÓ DE FUTUR Assegurament de la qualitat Inspecció ISO EFQM Innovació Millora Contínua Revisió i Millora de la nostra feina EXCEL·LENCIA INSTITUT Gestió Qualitat Planificació estratègica Camí a l’excel·lència Plans de millora
 69. ProjectedeQualitatiMilloraContínua Torn obert de paraules
 70. ProjectedeQualitatiMilloraContínua MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ! Raúl Richard rrichard@xtec.cat
Publicité