Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
นพ.ปรัชญา ศรีสว่าง
20/08/58 1
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage pregnancy)
• นิยามขององค์การอนามัยโลก WHO
–การตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี
• ประ...
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage pregnancy)
• ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
–ใน 1 วัน จะมีเด็กผู้หญิงอา...
ร้อยละการคลอดบุตรของหญิงที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
เทียบกับจํานวนหญิงทั้งหมดที่คลอดบุตร
20/08/58 4
ร้อยละการคลอดบุตรของหญิงที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี
เทียบกับจํานวนหญิงทั้งหมดที่คลอดบุตร
20/08/58 5
แนวโน้มการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นไทย ปี 2546 - 2556
20/08/58 6
จํานวนและร้อยละเกิดมีชีพของมารดาอายุตํ่ากว่า 20 ปี และตํ่ากว่า 15 ปีทั้ง
ประเทศ พ.ศ.2551-2555
20/08/58 7
จํานวนและร้อยละที่คลอดจากมารดาวัยรุ่น พ.ศ.2556
20/08/58 8
อนาคตประเทศไทย
• ต้องเผชิญปัญหา “เด็กเกิดน้อย แต่ด้อยคุณภาพ”
• การมีบุตรของวัยรุ่นไทยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง
• ...
ร้อยละมารดาวัยรุ่น จําแนกรายภาค พ.ศ.2539-2555
20/08/58 10
จํานวนและร้อยละเกิดมีชีพของมารดาวัยรุ่น จําแนกตามภาค
พ.ศ.2555
20/08/58 11
อายุของผู้ที่ทําแท้งกับการไม่ตั้งใจตั้งครรภ์และไม่มีการคุมกําเนิด
ปี 2555
• ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ ปี 2551 - 25...
ผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
• ก้าวสู่การเป็นแม่ก่อนวัยอันควร
• ไม่มีความพร้อมรับสภาพการเป็นแม่วัยรุ่น
• มีผลกระทบด้านส...
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการของแม่วัยรุ่น
• ไม่มีความรู้ในการดูแลตนเอง
• การไม่พร้อมระหว่างตั้งครรภ์
• มีปัญหาค่าใช้จ่...
การไม่พร้อมระหว่างตั้งครรภ์
20/08/58 15
การเปิดโอกาสแก่ตนเองและผู้อื่น
เป็นการเปิดโอกาสต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
20/08/58 16
การเที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์ต่าง ๆ
20/08/58 17
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
20/08/58 18
กระตุ้นอารมณ์ทางเพศตามสื่อต่างๆ
20/08/58 19
การใช้ยาและสารเสพติด
20/08/58 20
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในช่วงชีวิตของวัยรุ่น
การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ
–การใช้ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
–แสดงพฤติกรรมที่ยั...
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในช่วงชีวิตของวัยรุ่น
ความเชื่อทางเพศที่ผิด มีผลต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
–เรื่องเพ...
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในช่วงชีวิตของวัยรุ่น
• สถาบันครอบครัว
–การขาดความรัก
–การขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดี
–ความแตกแยก...
ผลกระทบต่อครอบครัว
• สร้างความทุกข์ให้พ่อแม่
• เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล
• เกิดความไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัว
• เก...
ผลกระทบต่อสังคม
• การทําแท้ง
• เด็กถูกทอดทิ้งและเด็กเร่ร่อน
• ความเสื่อมของวัฒนธรรมของสังคมไทย
• ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพั...
ผลกระทบต่อสังคม
• การล่อลวง
• หนังโป๊ หนังสือโป๊
• แหล่งบันเทิง สถานอาบอบนวด
• ยาเสพติด บุหรี่ เหล้า การพนัน
• คุณภาพชีวิต...
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
• ปิดโอกาสต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
• การคุมกําเนิดป้องกันการตั้งครรภ์ได้
• ความสัมพันธ์ที่ดี...
20/08/58 28
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Ppt. คุณแม่วัยใส

22 047 vues

Publié le

Ppt. teenage pregnancy

Publié dans : Santé & Médecine
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Ppt. คุณแม่วัยใส

 1. 1. นพ.ปรัชญา ศรีสว่าง 20/08/58 1
 2. 2. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage pregnancy) • นิยามขององค์การอนามัยโลก WHO –การตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี • ประเทศไทยสถิติแม่วัยรุ่นสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศในอาเซียน และ อยู่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก • ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีวัยรุ่น อายุ 15-19 ปีคลอดบุตร จํานวน 129,451 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.8 ต่อ 1000 คน ถือว่าเป็นอัตราที่สูงมาก 20/08/58 2
 3. 3. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage pregnancy) • ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น –ใน 1 วัน จะมีเด็กผู้หญิงอายุ15 ปี ตั้งครรภ์วันละ 9 - 10 คน –ช่วงอายุตํ่าสุด พบว่า การตั้งครรภ์ช่วงอายุ 10 ปี 20/08/58 3
 4. 4. ร้อยละการคลอดบุตรของหญิงที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ เทียบกับจํานวนหญิงทั้งหมดที่คลอดบุตร 20/08/58 4
 5. 5. ร้อยละการคลอดบุตรของหญิงที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี เทียบกับจํานวนหญิงทั้งหมดที่คลอดบุตร 20/08/58 5
 6. 6. แนวโน้มการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นไทย ปี 2546 - 2556 20/08/58 6
 7. 7. จํานวนและร้อยละเกิดมีชีพของมารดาอายุตํ่ากว่า 20 ปี และตํ่ากว่า 15 ปีทั้ง ประเทศ พ.ศ.2551-2555 20/08/58 7
 8. 8. จํานวนและร้อยละที่คลอดจากมารดาวัยรุ่น พ.ศ.2556 20/08/58 8
 9. 9. อนาคตประเทศไทย • ต้องเผชิญปัญหา “เด็กเกิดน้อย แต่ด้อยคุณภาพ” • การมีบุตรของวัยรุ่นไทยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง • นักวิชาการชี้ 2 ใน 3 สื่อไทยเป็น “สีดํา” เด็ก 90% ยอมรับเคยดูสื่อลามก ตํ่าสุดชั้นประถม 20/08/58 9
 10. 10. ร้อยละมารดาวัยรุ่น จําแนกรายภาค พ.ศ.2539-2555 20/08/58 10
 11. 11. จํานวนและร้อยละเกิดมีชีพของมารดาวัยรุ่น จําแนกตามภาค พ.ศ.2555 20/08/58 11
 12. 12. อายุของผู้ที่ทําแท้งกับการไม่ตั้งใจตั้งครรภ์และไม่มีการคุมกําเนิด ปี 2555 • ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ ปี 2551 - 2555 20/08/58 12
 13. 13. ผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น • ก้าวสู่การเป็นแม่ก่อนวัยอันควร • ไม่มีความพร้อมรับสภาพการเป็นแม่วัยรุ่น • มีผลกระทบด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ และส่งต่อไปยังลูกที่เกิดใหม่ • มีผลกระทบต่อด้านสังคมที่ทําให้เกิดแม่เลี้ยงเดี่ยว • ทําให้ออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร • ส่งผลต่อภาระการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ 20/08/58 13
 14. 14. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการของแม่วัยรุ่น • ไม่มีความรู้ในการดูแลตนเอง • การไม่พร้อมระหว่างตั้งครรภ์ • มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ • มีความเสี่ยงสูงต่อการแท้ง หรือการทําแท้ง • ขาดประสบการณ์ในการตั้งครรภ์ วุฒิภาวะน้อย • การตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการยอมรับ ทําให้ไม่กล้ามาฝากท้อง 20/08/58 14
 15. 15. การไม่พร้อมระหว่างตั้งครรภ์ 20/08/58 15
 16. 16. การเปิดโอกาสแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสต่อ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 20/08/58 16
 17. 17. การเที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์ต่าง ๆ 20/08/58 17
 18. 18. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 20/08/58 18
 19. 19. กระตุ้นอารมณ์ทางเพศตามสื่อต่างๆ 20/08/58 19
 20. 20. การใช้ยาและสารเสพติด 20/08/58 20
 21. 21. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในช่วงชีวิตของวัยรุ่น การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ –การใช้ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ –แสดงพฤติกรรมที่ยั่วยวนด้วยกิริยาวาจา –การเปิดเผยสัดส่วนร่างกายด้วยการสวมเสื้อผ้ารัดรูป 20/08/58 21
 22. 22. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในช่วงชีวิตของวัยรุ่น ความเชื่อทางเพศที่ผิด มีผลต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ –เรื่องเพศวัดความเป็นลูกผู้ชาย –การคุมกําเนิดไม่ควรใช้กับคนรัก –การมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวไม่อาจตั้งครรภ์ได้ –การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องธรรมดา –ผู้ชายไม่มีความจําเป็นต้องรับผิดชอบหลังมีเพศสัมพันธ์ –การมีเพศสัมพันธ์หลายคู่ เป็นผู้มีความสามารถ และเป็นคนมีเสน่ห์ 20/08/58 22
 23. 23. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในช่วงชีวิตของวัยรุ่น • สถาบันครอบครัว –การขาดความรัก –การขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดี –ความแตกแยกในครอบครัว –การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 20/08/58 23
 24. 24. ผลกระทบต่อครอบครัว • สร้างความทุกข์ให้พ่อแม่ • เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล • เกิดความไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัว • เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก • เกิดปัญหาการหย่าร้างมากขึ้น 20/08/58 24
 25. 25. ผลกระทบต่อสังคม • การทําแท้ง • เด็กถูกทอดทิ้งและเด็กเร่ร่อน • ความเสื่อมของวัฒนธรรมของสังคมไทย • ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 20/08/58 25
 26. 26. ผลกระทบต่อสังคม • การล่อลวง • หนังโป๊ หนังสือโป๊ • แหล่งบันเทิง สถานอาบอบนวด • ยาเสพติด บุหรี่ เหล้า การพนัน • คุณภาพชีวิตของประชากรตํ่า 20/08/58 26
 27. 27. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม • ปิดโอกาสต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ • การคุมกําเนิดป้องกันการตั้งครรภ์ได้ • ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง • การปฏิเสธเป็นการช่วยลดความต้องการทางเพศ • เรียนรู้ถึงความคิดต่างกันของหญิง – ชายในเรื่องเพศ 20/08/58 27
 28. 28. 20/08/58 28

×