Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Ppt. stroke1
Ppt. stroke1
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus par Prachaya Sriswang (20)

Plus récents (20)

Publicité

Ppt.stroke

 1. 1. STROKE หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบหรืออุดตัน สมองขาดเลือด ไม่ทางาน นพ.ปรัชญา ศรีสว่าง 21-Jul-14 1
 2. 2. โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)  ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง จากหลอดเลือดตีบ ตัน หรือแตก  ทาให้สมองสูญเสียการควบคุมการทางานของ อวัยวะในร่างกาย  อาการที่เกิดขึ้นอยู่กับตาแหน่งที่ขาดเลือดไปเลี้ยง  ความรุนแรงขึ้นอยู่กับการทาลายเนื้อสมอง 21-Jul-14 2
 3. 3. โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน 21-Jul-14 3
 4. 4. โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน  มีการอุดตันของหลอดเลือดมาอุดที่หลอด เลือดในสมอง  เกิดจากภาวะที่มีการแข็งตัวผิดปกติของ เลือด (เลือดแข็งตัวง่ายกว่าปกติ) ทาให้เกิด การอุดตันของหลอดเลือดได้ 21-Jul-14 4
 5. 5. โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน 21-Jul-14 5
 6. 6. โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 21-Jul-14 6
 7. 7. โรคหลอดเลือดสมองแตก  มักเกิดในผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงมานาน  ทาให้เกิดความผิดปกติที่หลอดเลือดเล็กๆ ในสมอง และเกิดการแตกของหลอดเลือด  ก้อนเลือดจะไปกดเนื้อสมอง ทาให้ขาด ออกซิเจน ขาดอาหาร 21-Jul-14 7
 8. 8. 21-Jul-14 8
 9. 9. โรคหลอดเลือดสมองแตก 21-Jul-14 9
 10. 10. อาการของโรคหลอดเลือดสมอง • อ่อนแรงของร่างกายครึ่งซีก • ชาครึ่งซีก • เวียนศีรษะ ร่วมกับเดินเซ • ตามัว หรือ มองเห็นภาพซ้อน • พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง • ปวดศีรษะ อาเจียน • ซึม ไม่รู้สึกตัว 21-Jul-14 10
 11. 11. เมื่อเกิดอาการของโรค….  15-20% เสียชีวิต  20-30% มีความพิการขั้นรุนแรง  50% มีความพิการเล็กน้อยหรือหายเป็ นปกติ 21-Jul-14 11
 12. 12. ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง 1. ภาวะความดันโลหิตสูง 2. โรคเบาหวาน 3. ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง 4. ประวัติญาติสายตรงเคยเจ็บป่วย ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 21-Jul-14 12
 13. 13. ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง 5. ขาดการออกกาลังกาย 6. ภาวะน้าหนักเกิน 7. สูบบุหรี่ 8. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 21-Jul-14 13
 14. 14. ถ้าพบเห็นผู้มีอาการข้างต้น อย่างน้อย 1 อาการ ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วน ภายใน 3 ชั่วโมง จะได้ช่วยรักษาชีวิต และสามารถฟื้นฟูกลับมาได้เป็นปกติ หรือใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด 21-Jul-14 14
 15. 15. การป้ องกันโรคหลอดเลือดสมอง 1.การรับประทานอาหารให้ครบสัดส่วน งดหวานจัด มัน เค็มจัด เพิ่มผักผลไม้ 2.การออกกาลังกายสม่าเสมออย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อ สัปดาห์ 21-Jul-14 15
 16. 16. การป้ องกันโรคหลอดเลือดสมอง 3. การควบคุมน้าหนักให้เหมาะสม 4. หลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ 5. การรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่าง สม่าเสมอ 21-Jul-14 16
 17. 17. 21-Jul-14 17
 18. 18. การป้ องกันโรคหลอดเลือดสมอง 6. การลดความเครียด และพักผ่อนเพียงพอ 21-Jul-14 18
 19. 19. การป้ องกันโรคหลอดเลือดสมอง 7. ตรวจร่างกายประจาปีอย่างสม่าเสมอ 21-Jul-14 19
 20. 20. การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง  การรักษาด้วยยา  การรักษาด้วยการผ่าตัด  การรักษาด้วยการฉายรังสี  การทากายภาพฟื้นฟู 21-Jul-14 20
 21. 21. ช่องทางการติดต่อ…ผ่านทาง Facebook: prachaya56@hotmail.com ในกลุ่มคลินิกอาชีวอนามัย 21-Jul-14 21

Notes de l'éditeur

 • มีการอุดตันของหลอดเลือดซึ่งอาจเกิดจากการที่ก้อนเลือดจากหัวใจหรือก้อนไขมันจากหลอดเลือดที่คอมาอุดที่หลอดเลือดในสมอง หรืออาจเกิดจากโรคของหลอดเลือดสมองเองเกิดการอุดตัน หรือเกิดจากภาวะที่มีการแข็งตัวผิดปกติของเลือด (เลือดแข็งตัวง่ายกว่าปกติ) ทาให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้
 • 1. ความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดเสื่อม เนื่องจากแรงดันเลือดที่ออกมาจากหัวใจมีแรงดันสูงขึ้น ทำให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมเร็ว ขาดความยืดหยุ่น และแตกเปราะง่าย
  2. เบาหวาน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญรองจากภาวะความดันโลหิตสูง
  3. ความอ้วน ผู้ที่มีน้าหนักตัวมาก มีโอกาสเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงหรืออาจเป็นได้ทั้ง 2 โรค

×