Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ppt.trigger tool

1 226 vues

Publié le

Ppt.trigger tool

Publié dans : Santé & Médecine
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Ppt.trigger tool

 1. 1. 14-May-15 1
 2. 2. 14-May-15 2
 3. 3. 14-May-15 3
 4. 4. 14-May-15 4
 5. 5. 1. พัฒนาการดูแลรักษาตามทิศทางของ รพ. 2. กากับคุณภาพการดูแลรักษาในภาพรวมสาขาที่ดูแล 3. กากับคุณภาพการดูแลรักษาในกลุ่มประชากรเฉพาะโรคที่สาคัญ 4. ติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงระบบจากข้อมูลความเสี่ยงทางคลินิก เฉพาะโรค/ หัตถการ หรือจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE) ที่เกิดขึ้น 5. บูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในกระบวนการดูแลรักษา 14-May-15 5
 6. 6. • รพ.ของเราบริหารความเสี่ยงได้ดีแค่ไหน วัดอย่างไร ? • ทีม PCT แต่ละทีม มีวุฒิภาวะของการบริหารความเสี่ยงทาง คลินิกได้ดีเพียงใด มีแนวโน้มเป็นอย่างไร ? 14-May-15 6
 7. 7. • ทีม PCT แต่ละทีม หรือภาพรวมของ รพ.ไม่สามารถรู้จานวนและ ความถี่ของ AE with harm ที่เกิดขึ้นกับคนไข้ที่แท้จริง • ทีม PCT แต่ละทีม หรือภาพรวมของ รพ.จึงไม่สามารถหาโอกาสพัฒนา จากการนา AE with harm ที่เกิดขึ้นมาทบทวนหรือทา RCA และ วางแผนป้ องกันเชิงระบบอย่างเป็นรูปธรรม 14-May-15 7
 8. 8. 14-May-15 8
 9. 9. • AE เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่ วยอย่างแท้จริงและเป็นผลจากการ รักษาพยาบาล • AE เกิดขึ้นได้บ่อยมากในทุกโรงพยาบาลทั่วโลก • AE มีผลกระทบต่อผู้ป่ วยและครอบครัวอย่างรุนแรง (โดยเฉพาะที่ คาดหวังความปลอดภัยในระดับสูงเมื่อเข้ารักษาใน รพ.) ดังนั้นเมื่อเกิด AE จึงมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อรพ.และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างรุนแรงเช่นกัน ดังที่ปรากฏทางสื่อทั่วไป และนาไปสู่คดีฟ้ องร้องใน ศาล 14-May-15 9
 10. 10.  ปัญหามีเท่าไหร่ ไม่ทราบ ขึ้นกับวิธีการค้นหา  ใน MPS (Medical Practice Study: USA) พบว่า 3.7% ของ IPD cases พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และ 2 ใน 3 เป็นกรณีที่ ป้ องกันได้ โดยมี 14% ถึงแก่ชีวิต  Institute of Healthcare Improvement (IHI) รายงานว่าในแต่ ละปี คนป่ วยอเมริกัน 40% หรือ 15 ล้านคน มีหรือได้รับ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Events) 14-May-15 10
 11. 11.  ประเทศไทย พบประมาณ 10% (ค่าใช้จ่ายมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี)  10-20% ได้รับรายงานในจานวนนี้  90-95% ไม่ได้ทาอันตรายใด ๆ แก่ผู้ป่ วย *** โรงพยาบาลจึงจาเป็นต้องหาวิธีการในการค้นหาเพื่อ ปรับปรุง *** 14-May-15 11
 12. 12.  The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ประมาณว่าแต่ละปีมีคนอเมริกันมีการติดเชื้อจากการนอนใน โรงพยาบาล 1.7 ล้านคน  126,000 คนมีสาเหตุจาก เชื้อ Staph ที่ดื้อยา และจานวนนี้ตายไป ปีละ 99,000 คน  ส่วนมากจาก central line infection และ ventilator associated pneumonia (VAP) 14-May-15 12
 13. 13. 14-May-15 13
 14. 14.  ลักษณะ กระบวนการ เหตุการณ์ หรือผลลัพธ์บางประการ ที่สามารถค้นหาหรือมองเห็นได้ง่าย และมีความสัมพันธ์ กับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE) ในการ ดูแลผู้ป่ วย “ สรพ.แนะนาให้ใช้ trigger เป็นเครื่องมือในการคัดกรอง เวชระเบียนมาทบทวน เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะพบ AE ได้ มากขึ้น” 14-May-15 14
 15. 15.  มุ่งที่การเรียนรู้ลักษณะการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  เพื่อนาไปปรับปรุงระบบ  เมื่อทาได้ระดับหนึ่งแล้วแนะนาให้นาไปคานวณค่าอัตราการเกิด เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและพยายามพัฒนาให้มีความ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 14-May-15 15
 16. 16. 14-May-15 16
 17. 17. • Institute of Healthcare Improvement (IHI) • เป็นเครื่องมือในการค้นหาอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์ โดยปรับมาจาก research methodology • สุ่มเวชระเบียนโดยตัวส่งสัญญาณ (ตัวกระตุก ตัวกระตุ้น ตัวสะกิดใจ) เป็นตัวช่วยคัดกรอง 14-May-15 17
 18. 18. • เปรียบเทียบความรุนแรงของเหตุการณ์โดยใช้ระดับความ คลาดเคลื่อนทางยาที่กาหนดโดย National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP) มาประยุกต์ใช้ (ระดับ E-I) • นับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่ วย ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะ เกิดจากความผิดพลั้งหรือไม่ก็ตาม 14-May-15 18
 19. 19.  Adverse Event หมายถึงการบาดเจ็บ อันตรายหรือภาวะแทรกซ้อน ที่ เป็นผลจากการดูแลรักษา มิใช่กระบวนการตามธรรมชาติของโรค ส่งผล ให้ผู้ป่ วยเสียชีวิต นอนโรงพยาบาลนานขึ้นหรืออวัยวะสูญเสียการทา หน้าที่  การดูแลรักษาในที่นี้ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการแต่ ละคน ระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งการที่ไม่สามารถ ให้การวินิจฉัยหรือรักษาได้ และการวินิจฉัยหรือรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น 14-May-15 19
 20. 20.  อันตราย (Harm) หมายถึง การสูญเสียโครงสร้างหรือการสูญเสียการทา หน้าที่ของร่างกายหรือจิตใจซึ่งอาจเป็นการสูญเสียชั่วคราวหรือถาวรได้  ระดับอันตราย ได้แก่หัวข้อ E- I ของ NCC MERP Index E: อันตรายชั่วคราวต่อผู้ป่ วยซึ่งต้องให้การบาบัดรักษา F: อันตรายชั่วคราวต่อผู้ป่ วยซึ่งต้องทาให้นอนโรงพยาบาลนานขึ้น G: อันตรายถาวรต่อผู้ป่ วย H: ต้องรับการบาบัดรักษาเพื่อช่วยชีวิต I: ผู้ป่ วยเสียชีวิต 14-May-15 20
 21. 21.  936 episodes event caused temporary harm requiring intervention (64.5%)  353 episodes event caused temporary harm requiring hospitalization or prolonged stay (24.3%)  165 episodes event required intervention to save life (11.4%)  30 episodes event caused permanent harm (2%)  60 episodes event contributed to death (4.1%) Luther Midelfort 2002 14-May-15 21
 22. 22. o 75% of all events will be picked up by both reviewers (G,H,I harm level) o 25% of events will be picked up by one or the other reviewer (most often are E and F harm level) o Definitions of harm become more standard with 2 reviewer 14-May-15 22
 23. 23. ท่านรับได้หรือไม่หากเกิดเหตุการณ์นี้กับท่าน หากตอบว่า “ไม่” ก็ น่าจะมีอันตรายต่อผู้ป่ วยแล้ว  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการดาเนินตามธรรมชาติของโรค หรือ เป็น ผลแทรกซ้อนจากการดูแลรักษา  ผลกระทบหรืออันตรายต่อจิตใจจะไม่นับเป็นเหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์  เหตุการณ์นั้นเป็นผลโดยตรงที่ต้องเกิดขึ้นจากการรักษาวิธีนั้นหรือไม่ เช่นจะมีรอยแผลเกิดขึ้นจากการผ่าตัด หากเป็นเช่นนั้นจะไม่นับเป็น อันตราย 14-May-15 23
 24. 24. 14-May-15 24
 25. 25. Adverse Event vs. Error  “Error” definition bears upon concept of preventability, and is therefore process focused  “Adverse Event” describes harm to patient, and is thus outcome focus  Relationship between errors and adverse events: 14-May-15 25 Events Adverse Events
 26. 26. 14-May-15 26
 27. 27. 14-May-15 27 Error Adverse Event ไม่มีการรายงาน รายงานอุบัติการณ์ การค้นหา AE ไม่อาจพึ่งการรายงานเพียงอย่างเดียว ภาพนี้อาจแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง AE กับ error ร่วมด้วย
 28. 28. 14-May-15 28
 29. 29. 14-May-15 29
 30. 30. 14-May-15 30
 31. 31.  Trigger คือ การพบเหตุการณ์ที่เป็นสภาวะล่อแหลมที่ อาจจะเกิด AE แต่ก็มิได้เกิด AE เสมอไป  ผู้ป่ วยแต่ละรายอาจพบ 1 Trigger หรือหลาย Trigger (หรือไม่พบเลย ก็ได้)  ในแต่ละ Trigger อาจพบหลาย AE หรืออาจไม่มี AE ก็ ได้ 14-May-15 31
 32. 32.  Trigger บางตัวก็เป็น AE ในตัวเองด้วย  เมื่อพบ Trigger ตัวใดให้ทบทวนหา AE ที่สัมพันธ์ กันก่อน แล้วค่อยมองหา AE อื่นๆ  ผู้ป่ วยบางรายอาจพบ AE โดยไม่พบ Trigger ที่ เสนอไว้ก็ได้ 14-May-15 32
 33. 33. • กาหนดทีม • กาหนดช่วงเวลา • กาหนดแหล่งข้อมูล • กาหนด Trigger และจานวน chart • นา chart มาทบทวน หา AE • วิเคราะห์ข้อมูล • สรุปลักษณะของการเกิด AE เพื่อใช้ประโยชน์ 14-May-15 33
 34. 34.  การให้รหัสเมื่อจาหน่าย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดเชื้อ ภาวะแทรกซ้อน การวินิจฉัยโรคบางอย่าง)  บันทึกสรุปจาหน่าย (มองหาสรุปการประเมินและการ รักษาที่เฉพาะเจาะจงระหว่างนอนโรงพยาบาล)  คาสั่งการใช้ยาของแพทย์และบันทึกการให้ยา (MAR) 14-May-15 34
 35. 35.  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  บันทึกการผ่าตัด  บันทึกทางการพยาบาล  progress note ของแพทย์  ถ้ามีเวลาพอ อาจจะดูส่วนอื่นของเวชระเบียน เช่น บันทึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การปรึกษา 14-May-15 35
 36. 36. 1. กาหนดช่วงเวลาของการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน ซึ่งควรจะมีการทาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 3 เดือน 2. กาหนดแหล่งข้อมูลและ trigger หรือเกณฑ์คัดกรองที่จะค้นหา high risk chart 3. นา high risk chart มาทบทวนเพื่อพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ พึงประสงค์หรือไม่ อันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่ วยอยู่ในระดับใด 4. วิเคราะห์ขั้นตอนที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหรือการ กระทา 14-May-15 36
 37. 37. 5. สื่อสารผลการทบทวนไปยังทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง ระบบงานโดยใช้แนวคิด Human Factors Engineering 6. สรุปลักษณะการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ ในการสร้างความตระหนักและการพัฒนาบุคลากร 7. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคานวณอัตราการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึง ประสงค์ต่อพันวันนอน และวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของ การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 14-May-15 37
 38. 38. 14-May-15 38
 39. 39.  เพิ่มความครอบคลุมของการสกัดข้อมูล  ลดความลึกของการทบทวนในแต่ละราย  เชื่อมโยงการทบทวนสู่การปรับปรุง  คานวณอัตราเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตามความรุนแรง 14-May-15 39
 40. 40.  ขึ้นกับการกาหนด Trigger ว่ามีข้อมูลที่ trigger กาหนดไว้ หรือไม่  สะท้อนกระบวนการหรือผลลัพธ์ทั้งหมดหรือบางส่วนในการ ดูแลรักษาผู้ป่ วย (และมีบันทึกอยู่ในเวชระเบียน?)  เป็นข้อมูลรายบุคคล  เชื่อมโยงไปสู่การระบุตัวผู้ป่ วยได้ หรือเวชระเบียนของผู้ป่ วยได้  มี validity และ reliability ที่ดี 14-May-15 40
 41. 41.  Medical Record  IC report  Operation record  Anesthetic record  Lab report  Blood bank 14-May-15 41
 42. 42. 14-May-15 42
 43. 43. • Closed and completed record. (discharge summery and all coding is finished) • Length of stay at least 24 hours and formally admitted to the hospital. • Patient age 18 years or older. 14-May-15 43
 44. 44. 14-May-15 44
 45. 45. 14-May-15 45
 46. 46. 14-May-15 46
 47. 47. 14-May-15 47
 48. 48. 14-May-15 48
 49. 49. 14-May-15 49
 50. 50. 14-May-15 50
 51. 51. 14-May-15 51
 52. 52. 14-May-15 52
 53. 53. 14-May-15 53
 54. 54. 14-May-15 54
 55. 55. 14-May-15 55
 56. 56. 14-May-15 56
 57. 57. 14-May-15 57
 58. 58.  วิเคราะห์ให้ได้ว่ามี adverse event หรือไม่  ไม่จาเป็นต้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับ case มาร่วมทบทวน  เชื่อมโยง adverse event กับระบบที่เกี่ยวข้อง  ยังไม่ต้องเจาะหา root cause ใน case นั้น 14-May-15 58
 59. 59. 14-May-15 59
 60. 60. 14-May-15 60
 61. 61. 1. เวชระเบียนไม่สมบูรณ์ 2. จานวนที่สุ่มตรวจมีน้อยเกินไป ทาให้โอกาสการหา Adverse Event น้อยกว่าที่ควรเป็น 3. การนาปัญหาที่พบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 4. ความพร้อมของทีมงาน 14-May-15 61
 62. 62. 14-May-15 62
 63. 63. 14-May-15 63

×