Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2.การพัฒนาอาชีวศึกษาไทยศตวรรษที่21

1 928 vues

Publié le

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสู่สากล
? การพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาในต่างประเทศและอาเซียน
? การพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑
? การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพ
? การประกันคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา
วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

2.การพัฒนาอาชีวศึกษาไทยศตวรรษที่21

 1. 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
 2. 2. โครงการอบรม • การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสู่สากล วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา • ? การพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาในต่างประเทศและอาเซียน • ? การพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ • ? การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพ • ? การประกันคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา
 3. 3. อาชีวศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 • การเปลี่ยนแปลงและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา • การเรียนรู้อาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21
 4. 4. ความสาคัญของอาชีวศึกษา
 5. 5. ยินดีต้อนรับ
 6. 6. มาตรา44 การหลอมรวมอาชีวศึกษาไทย • การควบรวมอาชีวศึกษาภาครัฐ-เอกชน สอศ.มีวิทยาลัย อาชีวะอยู่ในกากับดูแลทั้งสิ้น 886 แห่ง และมีนักเรียน สิ้น 976,615 คน • สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จานวน 425 แห่ง นักเรียน-นักศึกษา 674,113 คน • สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชนจานวน 461 แห่ง นักเรียน-นักศึกษา 302,502 คน
 7. 7. การกระจายโอกาสอาชีวศึกษา
 8. 8. สอศ.
 9. 9. สมศ.
 10. 10. สทศ (V-NET)
 11. 11. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
 12. 12. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
 13. 13. การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย
 14. 14. การจัดการทวิศึกษา
 15. 15. อาชีวศึกษาทวิภาคี
 16. 16. สถาบันการอาชีวศึกษา
 17. 17. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 18. 18. โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
 19. 19. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 20. 20. พัฒนาอาชีวศึกษาไทย
 21. 21. 3R 4C
 22. 22. ทักษะในศตวรรษที่ 21
 23. 23. ทักษะในศตวรรษที่ 21
 24. 24. PjBL กับ 3R และ 4C
 25. 25. การคิดสร้างสรรค์
 26. 26. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 27. 27. การสื่อสาร
 28. 28. การทางานร่วมกัน
 29. 29. จินตวิศวกรรม (Imagineering)
 30. 30. การประเมินตามสภาพจริง
 31. 31. การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
 32. 32. การศึกษาสะเต็ม
 33. 33. PjBL บูรณาการ STEM
 34. 34. การเรียนรู้แบบกัมมันต (Active Learning) • Teach Less, Learn More (TLLM)
 35. 35. บทสรุป • การอาชีวศึกษาไทยเจริญก้าวหน้ามาโดยลาดับ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการอาชีวศึกษามากมาย มีสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนรวมกัน หลายร้อยแห่ง • การอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นผู้เรียนด้านการรู้ภาษา การรู้ คณิต และการรู้ไอซีที ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ การสื่อสารและการทางานร่วมกัน • การพัฒนาการสอนจะเน้นที่การฝึ กทักษะปฏิบัติ การเรียนรู้แบบ โครงงานเป็นฐาน จินตวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา วัดผลประเมินผล ตามสภาพจริง
 36. 36. คาถาม
 37. 37. วิทยากร • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515 • หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

×