Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

หลักและแนวทางวิทยานิพนธ์2559

859 vues

Publié le

วิทยากร Research Zone Phase 113
9.00 น. หลักการและแนวทางในการกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์และการศึกษาปัญหาเบื้องต้น"
13.00 น. การสร้างกรอบแนวความคิดและการกำหนดตัวแปร
ศูนย์จัดการความรู้วิจัย วช. อาคาร วช 1 ชั้น 1
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559

Publié dans : Formation

หลักและแนวทางวิทยานิพนธ์2559

 1. 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักการและแนวทางในการกาหนดหัวข้อ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษาปัญหาเบื้องต้น
 2. 2. หลักการและแนวทางในการกาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์และการศึกษาปัญหาเบื้องต้น" วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ศูนย์จัดการความรู้วิจัย วช. อาคาร วช 1 ชั้น 1 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 3. 3. ประเด็นสนทนา • การได้มาซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ • เทคนิคการศึกษาปัญหาเบื้องต้น • การหาคาสาคัญใหม่ ๆ • การศึกษานโยบายสาคัญ ๆ • การแตกกรอบและแนวคิดใหม่เพื่อทาวิจัย
 4. 4. การได้มาซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ • มีหัวข้อนี้เพราะรุ่นพี่ให้ / อาจารย์ที่ปรึกษาให้ • ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ /ขูดมาจากต้นไม้ • ด้วยการศึกษาค้นคว้า /ด้วยการศึกษาปัญหา
 5. 5. อ่านบทความวิทยานิพนธ์ให้เยอะ ๆ
 6. 6. ฐานข้อมูลวิจัย วช.
 7. 7. ฐานข้อมูลวิจัย สกว.
 8. 8. E-Library สกว.
 9. 9. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 10. 10. การตั้งคาถามการวิจัย
 11. 11. การศึกษาปัญหาเบื้องต้น เพื่อการกาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ • การวิเคราะห์เอกสาร • การศึกษานาร่อง • การศึกษาความต้องการจาเป็น • การสังเคราะห์ตัวแปร • การสัมภาษณ์เชิงลึก • การศึกษาบริบท • การฝังตัว
 12. 12. การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)
 13. 13. การศึกษานาร่อง (Pilot Study)
 14. 14. การศึกษาความต้องการจาเป็น (Need Assessment)
 15. 15. การศึกษาความเป็นไปได้
 16. 16. การสังเคราะห์จากบทความวิจัย
 17. 17. การวิเคราะห์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 18. 18. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
 19. 19. การศึกษาบริบท
 20. 20. การฝังตัว
 21. 21. การหาคาสาคัญ • คานั้นสาคัญไฉน (Key Word) • คาไหนไม่สาคัญอย่าไปทาวิทยานิพนธ์ • คาไหนเก่าแล้วอย่าไปสนใจติดตามให้เปลืองสมอง • คาไหนเขาใช้กันมาก ๆ ในงานวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ชอบ • คาใหม่ ๆ ที่ไม่มีใครรู้จักคือ “คาสาคัญ” • คาที่แม้แต่ตัวเราเองยัง งง ๆ ว่ามันคืออะไร (แต่ไม่ใช้คาที่เขารู้จักกันทั้งโลกแล้วเหลือแต่เรา)
 22. 22. คาสาคัญที่จะเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ (2559) • ประชารัฐ , ธรรมรัฐ , ธรรมภิบาล, อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ • อุตสาหกรรม 4.0, ประเทศไทย 4.0, การศึกษา 4.0 • เศรษฐกิจดิจิทัล, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, รัฐบาลดิจิทัล • สังคมผู้สูงอายุ, สังคมดิจิทัล, สังคมแห่งปัญญา • องค์กรคุณภาพสูง, องค์กรแห่งนวัตกรรม,องค์กรเป็นฐาน • ทวิภาคี, ทวิวุฒิ, ทวิศึกษา, พหุปัญญา,พหุวัฒนธรรม • จินตวิศวกรรม, สะเต็มศึกษา, สะตรีมศึกษา
 23. 23. กรอบใหญ่มาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์
 24. 24. กรอบนโยบายก็เจาะหาหัวข้อ
 25. 25. กรอบแนวคิดใหม่ ๆ ก็เป็นหัวข้อได้
 26. 26. กรอบการดาเนินงานมาเป็นวิทยานิพนธ์
 27. 27. นโยบายอยู่ในชื่อวิทยานิพนธ์
 28. 28. การตีพิมพ์บทความปัญหาเบื้องต้น
 29. 29. Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre
 30. 30. บทสรุป • เทคนิคการได้มาซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์มีหลากหลายวิธี เลือกให้ ถูกจริตของผู้ทาวิจัย เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสาขาที่กาลัง ศึกษา และเลือกให้ตรงกับความสามารถและศักยภาพในการ ลงมือปฏิบัติ • หัวข้อวิทยานิพนธ์มีอยู่มากมายเกลื่อนกลาด อยู่ที่เรียน ปริญญาโท-ปริญญาเอกจะมีเข้าใจหลักการและแนวทางในการ นา นโยบาย กรอบแนวคิด วิธีการปฏิบัติ และปัญหาใหม่มา ศึกษาค้นคว้าหรือไม่เท่านั้น
 31. 31. คาถาม ????
 32. 32. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515

×