การเขียนเอกสารประกอบการสอน

Prachyanun Nilsook
Prachyanun Nilsookศาสตราจารย์ à ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน
เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินการสอน
ศาสตราจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ประเด็นสนทนา
Workshop: เอกสารประกอบการสอน (คําสอน)
Workshop: องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน
- ส่งส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนนํา
Workshop: การวิเคราะห์รายวิชาและการจัดทําโครงสร้างเอกสาร
- ส่งแผนการบริหารการสอนประจํารายวิชา
- ส่งแผนการบริหารการสอนประจํารายวิชาแบบ AUN-QA (วันจันทร์หน้า)
Workshop: แผนบริหารการสอนประจําบทและโครงสร้างรายบท
- ส่งแผนการบริหารการสอนประจําบท
Workshop: การจัดทํารายการอ้างอิงด้วย Mendeley
Workshop: การเขียนเนื้อหาบทเรียนตัวอย่าง 1 บท
- ส่งเนื้อหา 1 บท (วันจันทร์หน้า)
Workshop: การนําเสนอตัวอย่างรายวิชาทางสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
การประเมินผลการสอน
การประเมินผลการสอน
การเขียนเอกสารประกอบการสอน
ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการ
สภาวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคําสอน
หนังสือ
ตํารา
ความแตกต่างของผลงาน
หนังสือหรือตํารา >> ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
B เรียบเรียงใหม่จากสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้ว
B+ เขียนใหม่ในวิชาหรือเนื้อหาที่มีอยู่เดิม
A เรื่องใหม่ เนื้อหาใหม่ จากเอกสารงานวิจัย
A+ บุกเบิกศาสตร์ใหม่ ที่ไม่มีอยู่เดิมจากวิจัย
เอกสารแบบที� ๑ (เอกสารประกอบการสอน)
คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที�เป็นเอกสารที�ใช้ประกอบในการประเมินผลการการสอนวิชาใด
วิชาหนึ�งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที�สะท้อนให้เห็นเนื�อหาวิชาและวิธีการสอน
อย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื�องมือสําคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน
รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื�ออื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในวิชาที�ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ�งต่างๆดังต่อไปนี�
เพิ�มขึ�นอีกก็ได้ เช่น รายชื�อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ
เอกสารที�เกี�ยวเนื�อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื�อนไหว (video)
ภาพเลื�อน (slide) หรือสื�อการสอนออนไลน์อื�นๆ ซึ�งมีการอ้างอิงแหล่งที�มาอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารที�จัดทําเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื�ออื�นๆ เช่น
ซีดีรอม ที�ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ�ง ในหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย
มาแล้ว
ลักษณะคุณภาพ อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยที�จะกําหนดเป็นข้อบังคับ
การประเมินการสอน ผู้ขอผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประเมินการสอน ผู้ขอรองศาสตราจารย์
เอกสารแบบที� ๒ (เอกสารคําสอน สําหรับผู้ขอ รศ.)
คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที� ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ�งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที�
สะท้อนให้เห็นเนื�อหาวิชา ที�สอน และวิธีการสอนอย่างเป็ นระบบ โดยอาจ
พัฒนาขึ�นจาก เอกสาร ประกอบการสอน จนมีความสมบูรณ์กว่า เอกสาร
ประกอบการสอน (ไม่ใช่วิชาเดิมที�เคยขอ ผศ. หมายถึง เอกสาร
ประกอบการสอนที�มีอยู่แล้วพัฒนาขึ
� น ไม่เคยใช้ขอ ผศ.) จัดเป็ นเครื�องมือ
สําคัญของผู้เรียนที�นําไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ�มเติมขึ�นจากการเรียนในวิชา
นั�นๆ
รูปแบบ เป็ นเอกสารรูปเล่มหรือสื�ออื�นๆที�เกี�ยวข้องในวิชาที�ตนสอน ประกอบด้วยแผนการ
สอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ�งต่างๆดังต่อไปนี�
เพิ�มขึ�นเช่น รายชื�อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที�
เกี�ยวเนื�อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื�อนไหว (video) ภาพเลื�อน
(slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที�ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึ กปฏิบัติ
รวมทั�งการอ้างอิงเพื�อขยายความที�มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที�
ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย
การเผยแพร่ ต้องได้รับการจัดทําเป็ นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสําเนาเย็บเป็ นเล่ม หรือสื�อ
อื�นๆ ที�แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ โดยใช้เป็ น “คําสอน ” ให้แก่ผู้เรียนในวิชา
นั�นๆมาแล้ว
ลักษณะคุณภาพ อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยที�จะกําหนดเป็ นข้อบังคับ
องค์ประกอบส่วนที่ 1
1. ส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนนํา
1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน
1.3 คํานํา
1.4 สารบัญ , สารบัญภาพ, สารบัญตาราง
องค์ประกอบส่วนที่ 2
2. ส่วนประกอบตอนกลางหรือส่วนเนื้อหา
2.1 แผนบริหารการสอน
(1) แผนบริหารการสอนประจําวิชา
(2) แผนบริหารการสอนประจําบท
2.2 เนื้อหา
องค์ประกอบส่วนที่ 3
3. ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนเสริมเนื้อหา
3.1 บรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก จัดกึ่งกลางหน้า
(1) เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
(2) เอกสารอื่น ๆ เช่น ตารางสถิติ ดัชนีคําศัพท์กิจกรรม
เพิ่มเติม
1.1 ปกนอก
1.1 ปกนอก ควรมีข้อความ ดังนี้
(1) เอกสารประกอบการสอน
(2) รายวิชา
(3) ชื่อผู้แต่ง
(4) คณะ
(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(6) ปี พ.ศ. ที่พิมพ์
หมายเหตุ รูปภาพบนหน้าปกนอกอาจมีหรือไม่มีก็ได้
1.2 หน้าปกใน
(1) เอกสารประกอบการสอน
(2) รายวิชา
(3) ชื่อผู้แต่ง
(4) วุฒิสูงสุดและสาขาที่จบ
(5) คณะ
(6) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(7) ปี พ.ศ. ที่พิมพ์
1.3 คํานํา
ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้
(1) รหัสวิชา ชื่อวิชา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(2) เนื้อหาของคํานํา กล่าวนํา ความสําคัญและความจําเป็น จุดมุ่งหมาย ในการเรียนการสอนของรายวิชาที่ผลิต สาระสําคัญของรายวิชาที่
ผลิต และประโยชน์ที่ได้จากการทําเอกสารประกอบการสอน
(3) ชื่อผู้แต่ง
(4) วัน เดือน ปี ที่พิมพ์
(5) ข้อเสนอแนะในการเขียนคํานํา ควรคํานึงถึงในเรื่องต่อไปนี้
1) ไม่ถ่อมตัวจนเกินไป
2) ไม่ออกตัวโดยไม่เกิดประโยชน์
3) ไม่ระบุความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งไม่ควรมี
4) ไม่ระบุความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่แสดงว่าผู้เขียนไม่มีความสามารถ
5) ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ
ตัวอย่างคํานํา
1.4 สารบัญ
(1) สารบัญ (อยู่กึ่งกลางหน้า)
(2) หน้า (ชิดขวา)
(3) คํานํา (หมายเลขหน้าของคํานําให้ใส่เลขอยู่ในวงเล็บ หรือ ใช้ตัวอักษร ก ข)
(4) สารบัญอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้แก่ สารบัญภาพ สารบัญตาราง
(5) แผนบริหารการสอนประจําวิชา
(6) แผนบริหารการสอนประจําบท
(7) บทที่ (บทที่ 2.
(8) หัวข้อย่อยของแต่ละบท (อาจมีหมายเลขหรือไม่มีก็ได้)
(9) บทสรุปท้ายบท
(10) แบบฝึกหัดท้ายบท
(11) เอกสารอ้างอิง (ประจําบท)
(12) บรรณานุกรม
(13) ภาคผนวก (ถ้ามี)
ลักษณะของสารบัญ
Workshop#1 ส่งงานส่วนประกอบตอนต้น
Workshop: องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน
- ส่งส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนนํา
- หน้าปกนอก
- หน้าปกใน
- คํานํา
- สารบัญ
- สารบัญภาพ
- สารบัญตาราง
2.1 แผนบริหารการสอน (1)
(1) แผนบริหารการสอนประจําวิชา ประกอบด้วย รายละเอียดของหัวข้อที่สําคัญดังต่อไปนี้
1) รหัสวิชา ชื่อวิชา (ไทย และ อังกฤษ)จํานวนหน่วยกิต - ชั่วโมงและเวลาเรียน ทั้งหมด 16 สัปดาห์ (ไม่รวม
เวลาในการสอบวัดผล ประเมินผล)
รหัสวิชา รายวิชา (ภาษาไทย).. (ภาษาอังกฤษ. (จํานวนหน่วยกิต - ชั่วโมง)
2) คําอธิบายรายวิชา ตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3) วัตถุประสงค์ทั่วไป (โดยเน้นทั้งด้านพุทธิพิสัย, จิตพิสัย และทักษะพิสัย)
4) เนื้อหา นําเนื้อหาในคําอธิบายรายวิชามากําหนดเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง ตามเนื้อหาในแต่ละบทและ
กําหนดเวลา
5) วิธีสอนและกิจกรรม
6) สื่อการเรียนการสอน
7) การวัดผลและประเมินผล
แผนบริหารการสอนประจําวิชา
คําอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
Course Leaning Outcome : CLO
Knowledge : ความรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Skill : ทักษะ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Attitude/ Attribute : เจตคติ /คุณลักษณะ คุณธรรมจริยธรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
การวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน
บทที่ 1 ......................................................................................................... ...... คาบ
…………………………………………………………………………..
บทที่ 2 ....................................................................................................... ...... คาบ
…………………………………………………………………………..
บทที่ 3 ....................................................................................................... ...... คาบ
…………………………………………………………………………..
บทที่ 4 ....................................................................................................... ...... คาบ
…………………………………………………………………………..
บทที่ 5 ....................................................................................................... ...... คาบ
…………………………………………………………………………..
เนื้อหาบทเรียนทั้งรายวิชาเป็นไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาสอดคล้อง ครบถ้วนตามคําอธิบาย
รายวิชาของแต่ละวิชา แบ่งเป็นบท เป็นตอน และระบุจํานวนคาบสอน
แผนผังมโนทัศน์เนื้อหาบทเรียน
Workshop#2 ส่งแผนการบริหารการสอน
Workshop: การวิเคราะห์รายวิชาและการจัดทําโครงสร้างเอกสาร
- ส่งแผนการบริหารการสอนประจํารายวิชา
1) รหัสวิชา ชื่อวิชา
2) คําอธิบายรายวิชา ตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3) วัตถุประสงค์ทั่วไป (โดยเน้นทั้งด้านพุทธิพิสัย, จิตพิสัย และทักษะพิสัย
4)เนื้อหา หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง ตามเนื้อหาในแต่ละบทและคาบเวลา
5) วิธีสอนและกิจกรรม
6) สื่อการเรียนการสอน
7) การวัดผลและประเมินผล
2.1 แผนบริหารการสอน (2)
(2) แผนบริหารการสอนประจําบท (หนึ่งหน้ากระดาษทุกบท)
เนื้อหาสาระของแต่ละบทให้มีความชัดเจนทั้งด้านวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีสอนและกิจกรรม สื่อ และ
การประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1) แผนบริหารการสอนประจําบทที่ .......
2) หัวข้อเนื้อหาประจําบท
3) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
4) วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
5) สื่อการเรียนการสอนประจําบท
6) การวัดผลและการประเมินผลประจําบท
หัวข้อเนื้อหาประจําบท
หัวข้อหลัก
- หัวข้อรอง
- หัวข้อย่อย
- หัวข้อย่อย
- หัวข้อรอง
- หัวข้อย่อย
- หัวข้อย่อย
- หัวข้อรอง
- หัวข้อย่อย
- หัวข้อย่อย
หัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
Competency
Knowledge : ความรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Skill : ทักษะ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Attitude/ Attribute : เจตคติ /คุณลักษณะ คุณธรรมจริยธรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
1) การเรียนรูจากกรณีศึกษา
2) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม
3) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริง
ในสถานศึกษา
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ
5) การเรียนรูแบบรวมมือ
6) การเรียนรูโดยการสืบสอบ
7) การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม
(Constructivism)
8) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
9) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
10) การเรียนรูโดยใชสถานการณ/ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปน
พื้นฐาน
11) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
12) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
13) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
14) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ
15) การเรียนรูดวยการนําตนเอง
16) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส
17) การเรียนรูแบบจุลภาค
18) การเรียนรูแบบจินตวิศวกรรม
19) MIAP
20) Team-based Learning
21) Workplace-based Learning
22) MOOC (Massive Open Online Course)
ฯลฯ
สื่อการเรียนการสอนประจําบท
การวัดผลและการประเมินผลประจําบท
Workshop#3 ส่งแผนการบริหารการสอนประจําบท
(2) แผนบริหารการสอนประจําบท (ส่งตัวอย่างหนึ่งหน้ากระดาษ)
1) แผนบริหารการสอนประจําบทที่ .......
2) หัวข้อเนื้อหาประจําบท
3) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
4) วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
5) สื่อการเรียนการสอนประจําบท
6) การวัดผลและการประเมินผลประจําบท
2.2 เนื้อหา หรือ หัวข้อบรรยาย
เป็นรายละเอียดของเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาในคําอธิบายรายวิชา
และเป็นไปตามหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง ซึ่งกําหนดไว้ในแผนการบริหารการสอนประจําวิชา และแผน
บริหารการสอนประจําบท ซึ่งรายละเอียดของแต่ละบท เป็นดังนี้
(1) บทที่ ...... (วางตําแหน่งกึ่งกลางหน้าด้านขวาเสมอและไม่ต้อง ใส่หมายเลขหน้า)
(2) หัวข้อเรื่อง ใส่ด้านล่างของบทที่และตําแหน่งกึ่งกลาง
(3) ความนํา เป็นการเกริ่นนําเรื่องราวทั่ว ๆ ไปที่จะนํามาเขียนเนื้อหา ในบทนั้นควรมีความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด
หรือ 1 ย่อหน้า
(4) เนื้อหาตามลําดับหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยโดย มีรายละเอียดประกอบพอสมควร และอาจมีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เพิ่มเติม เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสือประกอบบทเรียบเรียง บทคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ (Chart)
แถบเสียง (Tape) การนําเสนอภาพนิ่ง (Power point) โดยเนื้อหาในแต่ละบทควรมีปริมาณใกล้เคียงกัน ยกเว้นบทนํา
(5) บทสรุป เป็นการสรุปเนื้อหาสาระที่สําคัญของบทนั้น ๆ
(6) คําถามท้ายบท ในแต่ละบทควรมีปริมาณใกล้เคียงกัน และมีคําเฉลย ในภาคผนวก (หากคําตอบเป็นแบบปรนัย)
(7) เอกสารอ้างอิง เป็นเอกสารที่นํามาใช้อ้างอิงประกอบเนื้อหาในแต่ละบท
2.2 เนื้อหา (1)(2)
(1) บทที่ ...... (วางตําแหน่งกึ่งกลางหน้าด้านขวาเสมอและไม่ต้อง ใส่หมายเลขหน้า)
(2) หัวข้อเรื่อง ใส่ด้านล่างของบทที่และตําแหน่งกึ่งกลาง
2.2 เนื้อหา (3)
(3) ความนํา หนึ่งย่อหน้ากระดาษ
บทนี้จะอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางธุรกิจ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เข้าใจและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่มาก จนกระทั่งปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็กลงจนสามารถพกพาไปไหนได้ และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ใน
ศตวรรษที่ 21 สังเกตได้จากการนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น แชท ดูหนัง ฟังเพลง เล่น
เกมส์ ท่องอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการซื้อขายทําธุรกรรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
2.2 เนื้อหา (4)
(4) เนื้อหาตามลําดับหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร
หัวข้อหลัก การพัฒนาทักษะการฟังและการดู
- หัวข้อรอง
- หัวข้อย่อย
- หัวข้อย่อย
- หัวข้อรอง
- หัวข้อย่อย
- หัวข้อย่อย
- หัวข้อรอง
- หัวข้อย่อย
- หัวข้อย่อย
2.2 เนื้อหา (5)
(5) บทสรุป เป็นการสรุปเนื้อหาสาระที่สําคัญของบทนั้น ๆ
บทสรุป หน่งย่อหน้าก่อนจบบท
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ AUN-QA ควรจะต้องมีการจัดทําสาระ
รายวิชาของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3) ที่สอดคล้องกับ Program
Learning Outcome : PLO , Expected Learning Outcome : ELO, Course
Learning Outcome : CLO เพื่อเป็นแนวทางหลักในการจัดทําเอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา ซึ่งจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ ส่วนประกอบส่วนต้น ส่วนประกอบ
เนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย จะทําให้เนื้อหาในแต่ละบทเรียนสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชานั่นเอง
2.2 เนื้อหา (6)
(6) คําถามท้ายบท
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- แบบประเมินผลทักษะ
- แบบวัดความพึงพอใจ
- กิจกรรมประกอบบทเรียน
- การบ้าน
2.2 เนื้อหา (7)
(7) เอกสารอ้างอิงประจําบท
2.2 เนื้อหา การอ้างอิงท้ายบทเรียนด้วย Mendeley
Workshop#4 ส่งเอกสารอ้างอิงท้ายบทด้วย Mendeley
3. ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนเสริมเนื้อหา
ประกอบด้วย บรรณานุกรม ที่ใช้ประกอบเนื้อหาในรายวิชานั้น ภาคผนวก และอื่น ๆ
3.1 บรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก จัดกึ่งกลางหน้า
(1) เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
(2) เอกสารอื่น ๆ เช่น ตารางสถิติ ดัชนีคําศัพท์กิจกรรมเพิ่มเติม
3.1 บรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก
Workshop#5 การเขียนเนื้อหาบทเรียนตัวอย่าง 1 บท
ส่งเนื้อหาบทเรียนตัวอย่าง 1 บท ไม่จํากัดจํานวนหน้า
(1) บทที่ ......
(2) หัวข้อเรื่อง
(3) ความนํา
(4) เนื้อหาตามลําดับหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย
(5) บทสรุป
(6) คําถามท้ายบท หรือกิจกรรมท้ายบท
(7) เอกสารอ้างอิง ด้วย Mendeley
บทสรุปการเขียนเอกสารประกอบการสอน
อาจารย์ผู้สอนควรจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3) ที่
สอดคล้องกับ Program Learning Outcome : PLO , Expected Learni
ng Outcome : ELO, Course Learning Outcome : CLO เพื่อเป็น
แนวทางหลักในการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ซึ่งจะมี
องค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ ส่วนประกอบส่วนต้น ส่วนประกอบเนื้อหา และ
ส่วนประกอบตอนท้าย จะทําให้เนื้อหาในแต่ละบทเรียนสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชานั่นเอง (Outcome-Based Education : OBE)
อันเป็นเป้าประสงค์หลักของการประเมินการสอนของอาจาร์มหาวิทยาลัย
คําถาม
วิทยากร
ศาสตราจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
081-7037515
prachyanunn@kmutnb.ac.th
http://www.prachyanun.com
1 sur 54

Recommandé

การศึกษามุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) #2 par
การศึกษามุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) #2การศึกษามุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) #2
การศึกษามุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) #2Prachyanun Nilsook
1.2K vues45 diapositives
โครงงาน 5 บท par
โครงงาน 5 บทโครงงาน 5 บท
โครงงาน 5 บทศุภกรณ์ วัฒนศรี
104.9K vues14 diapositives
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 par
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5ณัฐพล บัวพันธ์
98.8K vues172 diapositives
Lessonplan 5animalgrowth2 par
Lessonplan 5animalgrowth2Lessonplan 5animalgrowth2
Lessonplan 5animalgrowth2Wichai Likitponrak
4.9K vues15 diapositives
รูปแบบวิจัย 5 บท par
รูปแบบวิจัย 5 บทรูปแบบวิจัย 5 บท
รูปแบบวิจัย 5 บทKannika Kerdsiri
136.8K vues36 diapositives
การอ้างอิงทางวิชาการ par
การอ้างอิงทางวิชาการการอ้างอิงทางวิชาการ
การอ้างอิงทางวิชาการWatcharapol Wiboolyasarin
16.3K vues60 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงาน par
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงานใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงาน
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงานsarawut saoklieo
5.1K vues1 diapositive
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด par
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดคำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดA-NKR Ning
147.1K vues1 diapositive
STEM Education KMUTNB par
STEM Education KMUTNBSTEM Education KMUTNB
STEM Education KMUTNBPrachyanun Nilsook
10.3K vues41 diapositives
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ par
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แวมไพร์ แวมไพร์
42.4K vues2 diapositives
โครงงานรรสมุทรปราการ par
โครงงานรรสมุทรปราการโครงงานรรสมุทรปราการ
โครงงานรรสมุทรปราการaispretty
38.4K vues20 diapositives

Tendances(20)

ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงาน par sarawut saoklieo
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงานใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงาน
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงาน
sarawut saoklieo5.1K vues
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด par A-NKR Ning
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดคำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
A-NKR Ning147.1K vues
โครงงานรรสมุทรปราการ par aispretty
โครงงานรรสมุทรปราการโครงงานรรสมุทรปราการ
โครงงานรรสมุทรปราการ
aispretty38.4K vues
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ par Aomiko Wipaporn
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
Aomiko Wipaporn55.1K vues
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน par madechada
โครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
madechada79.5K vues
การนำเสนอผลการวิจัย par TSU
การนำเสนอผลการวิจัยการนำเสนอผลการวิจัย
การนำเสนอผลการวิจัย
TSU59.9K vues
สารบัญโครงงานคอม par kand-2539
สารบัญโครงงานคอมสารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอม
kand-253932.1K vues
โครงงานฉบับสมบูรณ์ par paifahnutya
โครงงานฉบับสมบูรณ์โครงงานฉบับสมบูรณ์
โครงงานฉบับสมบูรณ์
paifahnutya52.1K vues
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร... par Kobwit Piriyawat
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร...ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร...
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร...
Kobwit Piriyawat44.1K vues
แบบประเมิน ความพึงพอใจ par Pawit Chamruang
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
Pawit Chamruang30.3K vues
ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ par Jaturapad Pratoom
ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
Jaturapad Pratoom3.6K vues
การลำเลียงน้ำของพืช par Anana Anana
การลำเลียงน้ำของพืชการลำเลียงน้ำของพืช
การลำเลียงน้ำของพืช
Anana Anana61.5K vues

Similaire à การเขียนเอกสารประกอบการสอน

Km1 par
Km1Km1
Km1blogman
986 vues26 diapositives
2559 course syllabus par
2559 course syllabus2559 course syllabus
2559 course syllabusAJ Give KA
274 vues5 diapositives
เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน par
เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน
เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนPrachyanun Nilsook
667 vues66 diapositives
ารประเมินผลตามสภาพจริงจากโครงงานสู่แฟ้มสะสมงาน par
ารประเมินผลตามสภาพจริงจากโครงงานสู่แฟ้มสะสมงานารประเมินผลตามสภาพจริงจากโครงงานสู่แฟ้มสะสมงาน
ารประเมินผลตามสภาพจริงจากโครงงานสู่แฟ้มสะสมงานPrachyanun Nilsook
965 vues35 diapositives
ตยเค้าโครง par
ตยเค้าโครงตยเค้าโครง
ตยเค้าโครงunyaparnss
173 vues2 diapositives
แนะนำรายวิชา par
แนะนำรายวิชาแนะนำรายวิชา
แนะนำรายวิชาAkkradet Keawyoo
3.2K vues12 diapositives

Similaire à การเขียนเอกสารประกอบการสอน(16)

2559 course syllabus par AJ Give KA
2559 course syllabus2559 course syllabus
2559 course syllabus
AJ Give KA274 vues
เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน par Prachyanun Nilsook
เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน
เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน
ารประเมินผลตามสภาพจริงจากโครงงานสู่แฟ้มสะสมงาน par Prachyanun Nilsook
ารประเมินผลตามสภาพจริงจากโครงงานสู่แฟ้มสะสมงานารประเมินผลตามสภาพจริงจากโครงงานสู่แฟ้มสะสมงาน
ารประเมินผลตามสภาพจริงจากโครงงานสู่แฟ้มสะสมงาน
ตยเค้าโครง par unyaparnss
ตยเค้าโครงตยเค้าโครง
ตยเค้าโครง
unyaparnss173 vues
Slide บรรยายโครงการสัมมนา block course par xcmmagic
Slide บรรยายโครงการสัมมนา block courseSlide บรรยายโครงการสัมมนา block course
Slide บรรยายโครงการสัมมนา block course
xcmmagic1.6K vues

Plus de Prachyanun Nilsook

3.เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_12.pdf par
3.เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_12.pdf3.เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_12.pdf
3.เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_12.pdfPrachyanun Nilsook
4 vues74 diapositives
เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_10.pdf par
เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_10.pdfเทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_10.pdf
เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_10.pdfPrachyanun Nilsook
3 vues68 diapositives
บทบาทของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา par
บทบาทของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาบทบาทของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บทบาทของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาPrachyanun Nilsook
161 vues33 diapositives
ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต par
ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิตระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต
ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิตPrachyanun Nilsook
507 vues63 diapositives
Instructional Design for Next Normal Education par
Instructional Design for Next Normal EducationInstructional Design for Next Normal Education
Instructional Design for Next Normal EducationPrachyanun Nilsook
298 vues43 diapositives
BCG Model par
BCG ModelBCG Model
BCG ModelPrachyanun Nilsook
811 vues44 diapositives

Plus de Prachyanun Nilsook(20)

3.เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_12.pdf par Prachyanun Nilsook
3.เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_12.pdf3.เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_12.pdf
3.เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_12.pdf
เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_10.pdf par Prachyanun Nilsook
เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_10.pdfเทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_10.pdf
เทคนิคการเขียนบทความระดับนานาชาติ_2566_10.pdf
บทบาทของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา par Prachyanun Nilsook
บทบาทของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาบทบาทของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บทบาทของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต par Prachyanun Nilsook
ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิตระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต
ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต
คู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ.pdf par Prachyanun Nilsook
คู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ.pdfคู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ.pdf
คู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ.pdf
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน-สอศ.2559.pdf par Prachyanun Nilsook
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน-สอศ.2559.pdfแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน-สอศ.2559.pdf
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน-สอศ.2559.pdf
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ทุนวิจัยจากสำนักงาน วช. par Prachyanun Nilsook
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ทุนวิจัยจากสำนักงาน วช.เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ทุนวิจัยจากสำนักงาน วช.
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ทุนวิจัยจากสำนักงาน วช.
กระบวนการร่างบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ par Prachyanun Nilsook
กระบวนการร่างบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์กระบวนการร่างบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์
กระบวนการร่างบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา2 par Prachyanun Nilsook
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา2การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา2
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา2
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา1 par Prachyanun Nilsook
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา1การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา1
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา1
การทำผลงานทางวิชาการ เกณฑ์และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ par Prachyanun Nilsook
การทำผลงานทางวิชาการ เกณฑ์และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการการทำผลงานทางวิชาการ เกณฑ์และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การทำผลงานทางวิชาการ เกณฑ์และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ par Prachyanun Nilsook
แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ
แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ
แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ #2 par Prachyanun Nilsook
แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ #2แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ #2
แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ #2
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ดร.ภูดิท กรรณิการ์ par Prachyanun Nilsook
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ดร.ภูดิท กรรณิการ์การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ดร.ภูดิท กรรณิการ์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ดร.ภูดิท กรรณิการ์
สอบก้าวหน้า ดร.ชเนศ รัตนอุบล par Prachyanun Nilsook
สอบก้าวหน้า ดร.ชเนศ รัตนอุบลสอบก้าวหน้า ดร.ชเนศ รัตนอุบล
สอบก้าวหน้า ดร.ชเนศ รัตนอุบล
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ชนินทร์ ตั้งพานทอง par Prachyanun Nilsook
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ชนินทร์ ตั้งพานทองการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ชนินทร์ ตั้งพานทอง
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ชนินทร์ ตั้งพานทอง
Prachyanun Nilsook2.6K vues

การเขียนเอกสารประกอบการสอน

 • 3. Workshop: เอกสารประกอบการสอน (คําสอน) Workshop: องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน - ส่งส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนนํา Workshop: การวิเคราะห์รายวิชาและการจัดทําโครงสร้างเอกสาร - ส่งแผนการบริหารการสอนประจํารายวิชา - ส่งแผนการบริหารการสอนประจํารายวิชาแบบ AUN-QA (วันจันทร์หน้า) Workshop: แผนบริหารการสอนประจําบทและโครงสร้างรายบท - ส่งแผนการบริหารการสอนประจําบท Workshop: การจัดทํารายการอ้างอิงด้วย Mendeley Workshop: การเขียนเนื้อหาบทเรียนตัวอย่าง 1 บท - ส่งเนื้อหา 1 บท (วันจันทร์หน้า) Workshop: การนําเสนอตัวอย่างรายวิชาทางสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • 12. ความแตกต่างของผลงาน หนังสือหรือตํารา >> ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก B เรียบเรียงใหม่จากสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้ว B+ เขียนใหม่ในวิชาหรือเนื้อหาที่มีอยู่เดิม A เรื่องใหม่ เนื้อหาใหม่ จากเอกสารงานวิจัย A+ บุกเบิกศาสตร์ใหม่ ที่ไม่มีอยู่เดิมจากวิจัย
 • 13. เอกสารแบบที� ๑ (เอกสารประกอบการสอน) คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที�เป็นเอกสารที�ใช้ประกอบในการประเมินผลการการสอนวิชาใด วิชาหนึ�งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที�สะท้อนให้เห็นเนื�อหาวิชาและวิธีการสอน อย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื�องมือสําคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื�ออื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในวิชาที�ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ�งต่างๆดังต่อไปนี� เพิ�มขึ�นอีกก็ได้ เช่น รายชื�อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ เอกสารที�เกี�ยวเนื�อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื�อนไหว (video) ภาพเลื�อน (slide) หรือสื�อการสอนออนไลน์อื�นๆ ซึ�งมีการอ้างอิงแหล่งที�มาอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารที�จัดทําเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื�ออื�นๆ เช่น ซีดีรอม ที�ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ�ง ในหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย มาแล้ว ลักษณะคุณภาพ อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยที�จะกําหนดเป็นข้อบังคับ การประเมินการสอน ผู้ขอผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • 14. การประเมินการสอน ผู้ขอรองศาสตราจารย์ เอกสารแบบที� ๒ (เอกสารคําสอน สําหรับผู้ขอ รศ.) คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที� ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ�งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที� สะท้อนให้เห็นเนื�อหาวิชา ที�สอน และวิธีการสอนอย่างเป็ นระบบ โดยอาจ พัฒนาขึ�นจาก เอกสาร ประกอบการสอน จนมีความสมบูรณ์กว่า เอกสาร ประกอบการสอน (ไม่ใช่วิชาเดิมที�เคยขอ ผศ. หมายถึง เอกสาร ประกอบการสอนที�มีอยู่แล้วพัฒนาขึ � น ไม่เคยใช้ขอ ผศ.) จัดเป็ นเครื�องมือ สําคัญของผู้เรียนที�นําไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ�มเติมขึ�นจากการเรียนในวิชา นั�นๆ รูปแบบ เป็ นเอกสารรูปเล่มหรือสื�ออื�นๆที�เกี�ยวข้องในวิชาที�ตนสอน ประกอบด้วยแผนการ สอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ�งต่างๆดังต่อไปนี� เพิ�มขึ�นเช่น รายชื�อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที� เกี�ยวเนื�อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื�อนไหว (video) ภาพเลื�อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที�ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึ กปฏิบัติ รวมทั�งการอ้างอิงเพื�อขยายความที�มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที� ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย การเผยแพร่ ต้องได้รับการจัดทําเป็ นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสําเนาเย็บเป็ นเล่ม หรือสื�อ อื�นๆ ที�แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ โดยใช้เป็ น “คําสอน ” ให้แก่ผู้เรียนในวิชา นั�นๆมาแล้ว ลักษณะคุณภาพ อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยที�จะกําหนดเป็ นข้อบังคับ
 • 15. องค์ประกอบส่วนที่ 1 1. ส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนนํา 1.1 ปกนอก 1.2 ปกใน 1.3 คํานํา 1.4 สารบัญ , สารบัญภาพ, สารบัญตาราง
 • 16. องค์ประกอบส่วนที่ 2 2. ส่วนประกอบตอนกลางหรือส่วนเนื้อหา 2.1 แผนบริหารการสอน (1) แผนบริหารการสอนประจําวิชา (2) แผนบริหารการสอนประจําบท 2.2 เนื้อหา
 • 17. องค์ประกอบส่วนที่ 3 3. ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนเสริมเนื้อหา 3.1 บรรณานุกรม 3.2 ภาคผนวก จัดกึ่งกลางหน้า (1) เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท (2) เอกสารอื่น ๆ เช่น ตารางสถิติ ดัชนีคําศัพท์กิจกรรม เพิ่มเติม
 • 18. 1.1 ปกนอก 1.1 ปกนอก ควรมีข้อความ ดังนี้ (1) เอกสารประกอบการสอน (2) รายวิชา (3) ชื่อผู้แต่ง (4) คณะ (5) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (6) ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ หมายเหตุ รูปภาพบนหน้าปกนอกอาจมีหรือไม่มีก็ได้
 • 19. 1.2 หน้าปกใน (1) เอกสารประกอบการสอน (2) รายวิชา (3) ชื่อผู้แต่ง (4) วุฒิสูงสุดและสาขาที่จบ (5) คณะ (6) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (7) ปี พ.ศ. ที่พิมพ์
 • 20. 1.3 คํานํา ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้ (1) รหัสวิชา ชื่อวิชา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2) เนื้อหาของคํานํา กล่าวนํา ความสําคัญและความจําเป็น จุดมุ่งหมาย ในการเรียนการสอนของรายวิชาที่ผลิต สาระสําคัญของรายวิชาที่ ผลิต และประโยชน์ที่ได้จากการทําเอกสารประกอบการสอน (3) ชื่อผู้แต่ง (4) วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ (5) ข้อเสนอแนะในการเขียนคํานํา ควรคํานึงถึงในเรื่องต่อไปนี้ 1) ไม่ถ่อมตัวจนเกินไป 2) ไม่ออกตัวโดยไม่เกิดประโยชน์ 3) ไม่ระบุความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งไม่ควรมี 4) ไม่ระบุความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่แสดงว่าผู้เขียนไม่มีความสามารถ 5) ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ
 • 22. 1.4 สารบัญ (1) สารบัญ (อยู่กึ่งกลางหน้า) (2) หน้า (ชิดขวา) (3) คํานํา (หมายเลขหน้าของคํานําให้ใส่เลขอยู่ในวงเล็บ หรือ ใช้ตัวอักษร ก ข) (4) สารบัญอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้แก่ สารบัญภาพ สารบัญตาราง (5) แผนบริหารการสอนประจําวิชา (6) แผนบริหารการสอนประจําบท (7) บทที่ (บทที่ 2. (8) หัวข้อย่อยของแต่ละบท (อาจมีหมายเลขหรือไม่มีก็ได้) (9) บทสรุปท้ายบท (10) แบบฝึกหัดท้ายบท (11) เอกสารอ้างอิง (ประจําบท) (12) บรรณานุกรม (13) ภาคผนวก (ถ้ามี)
 • 24. Workshop#1 ส่งงานส่วนประกอบตอนต้น Workshop: องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน - ส่งส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนนํา - หน้าปกนอก - หน้าปกใน - คํานํา - สารบัญ - สารบัญภาพ - สารบัญตาราง
 • 25. 2.1 แผนบริหารการสอน (1) (1) แผนบริหารการสอนประจําวิชา ประกอบด้วย รายละเอียดของหัวข้อที่สําคัญดังต่อไปนี้ 1) รหัสวิชา ชื่อวิชา (ไทย และ อังกฤษ)จํานวนหน่วยกิต - ชั่วโมงและเวลาเรียน ทั้งหมด 16 สัปดาห์ (ไม่รวม เวลาในการสอบวัดผล ประเมินผล) รหัสวิชา รายวิชา (ภาษาไทย).. (ภาษาอังกฤษ. (จํานวนหน่วยกิต - ชั่วโมง) 2) คําอธิบายรายวิชา ตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 3) วัตถุประสงค์ทั่วไป (โดยเน้นทั้งด้านพุทธิพิสัย, จิตพิสัย และทักษะพิสัย) 4) เนื้อหา นําเนื้อหาในคําอธิบายรายวิชามากําหนดเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง ตามเนื้อหาในแต่ละบทและ กําหนดเวลา 5) วิธีสอนและกิจกรรม 6) สื่อการเรียนการสอน 7) การวัดผลและประเมินผล
 • 28. วัตถุประสงค์ทั่วไป Course Leaning Outcome : CLO Knowledge : ความรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Skill : ทักษะ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Attitude/ Attribute : เจตคติ /คุณลักษณะ คุณธรรมจริยธรรม ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
 • 29. การวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน บทที่ 1 ......................................................................................................... ...... คาบ ………………………………………………………………………….. บทที่ 2 ....................................................................................................... ...... คาบ ………………………………………………………………………….. บทที่ 3 ....................................................................................................... ...... คาบ ………………………………………………………………………….. บทที่ 4 ....................................................................................................... ...... คาบ ………………………………………………………………………….. บทที่ 5 ....................................................................................................... ...... คาบ ………………………………………………………………………….. เนื้อหาบทเรียนทั้งรายวิชาเป็นไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาสอดคล้อง ครบถ้วนตามคําอธิบาย รายวิชาของแต่ละวิชา แบ่งเป็นบท เป็นตอน และระบุจํานวนคาบสอน
 • 31. Workshop#2 ส่งแผนการบริหารการสอน Workshop: การวิเคราะห์รายวิชาและการจัดทําโครงสร้างเอกสาร - ส่งแผนการบริหารการสอนประจํารายวิชา 1) รหัสวิชา ชื่อวิชา 2) คําอธิบายรายวิชา ตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 3) วัตถุประสงค์ทั่วไป (โดยเน้นทั้งด้านพุทธิพิสัย, จิตพิสัย และทักษะพิสัย 4)เนื้อหา หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง ตามเนื้อหาในแต่ละบทและคาบเวลา 5) วิธีสอนและกิจกรรม 6) สื่อการเรียนการสอน 7) การวัดผลและประเมินผล
 • 32. 2.1 แผนบริหารการสอน (2) (2) แผนบริหารการสอนประจําบท (หนึ่งหน้ากระดาษทุกบท) เนื้อหาสาระของแต่ละบทให้มีความชัดเจนทั้งด้านวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีสอนและกิจกรรม สื่อ และ การประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1) แผนบริหารการสอนประจําบทที่ ....... 2) หัวข้อเนื้อหาประจําบท 3) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4) วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 5) สื่อการเรียนการสอนประจําบท 6) การวัดผลและการประเมินผลประจําบท
 • 33. หัวข้อเนื้อหาประจําบท หัวข้อหลัก - หัวข้อรอง - หัวข้อย่อย - หัวข้อย่อย - หัวข้อรอง - หัวข้อย่อย - หัวข้อย่อย - หัวข้อรอง - หัวข้อย่อย - หัวข้อย่อย หัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย
 • 34. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม Competency Knowledge : ความรู้ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Skill : ทักษะ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Attitude/ Attribute : เจตคติ /คุณลักษณะ คุณธรรมจริยธรรม ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
 • 35. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 1) การเรียนรูจากกรณีศึกษา 2) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม 3) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริง ในสถานศึกษา 4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ 5) การเรียนรูแบบรวมมือ 6) การเรียนรูโดยการสืบสอบ 7) การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism) 8) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 9) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 10) การเรียนรูโดยใชสถานการณ/ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปน พื้นฐาน 11) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 12) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 13) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 14) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ 15) การเรียนรูดวยการนําตนเอง 16) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส 17) การเรียนรูแบบจุลภาค 18) การเรียนรูแบบจินตวิศวกรรม 19) MIAP 20) Team-based Learning 21) Workplace-based Learning 22) MOOC (Massive Open Online Course) ฯลฯ
 • 38. Workshop#3 ส่งแผนการบริหารการสอนประจําบท (2) แผนบริหารการสอนประจําบท (ส่งตัวอย่างหนึ่งหน้ากระดาษ) 1) แผนบริหารการสอนประจําบทที่ ....... 2) หัวข้อเนื้อหาประจําบท 3) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4) วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 5) สื่อการเรียนการสอนประจําบท 6) การวัดผลและการประเมินผลประจําบท
 • 39. 2.2 เนื้อหา หรือ หัวข้อบรรยาย เป็นรายละเอียดของเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาในคําอธิบายรายวิชา และเป็นไปตามหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง ซึ่งกําหนดไว้ในแผนการบริหารการสอนประจําวิชา และแผน บริหารการสอนประจําบท ซึ่งรายละเอียดของแต่ละบท เป็นดังนี้ (1) บทที่ ...... (วางตําแหน่งกึ่งกลางหน้าด้านขวาเสมอและไม่ต้อง ใส่หมายเลขหน้า) (2) หัวข้อเรื่อง ใส่ด้านล่างของบทที่และตําแหน่งกึ่งกลาง (3) ความนํา เป็นการเกริ่นนําเรื่องราวทั่ว ๆ ไปที่จะนํามาเขียนเนื้อหา ในบทนั้นควรมีความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด หรือ 1 ย่อหน้า (4) เนื้อหาตามลําดับหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยโดย มีรายละเอียดประกอบพอสมควร และอาจมีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพิ่มเติม เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสือประกอบบทเรียบเรียง บทคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) การนําเสนอภาพนิ่ง (Power point) โดยเนื้อหาในแต่ละบทควรมีปริมาณใกล้เคียงกัน ยกเว้นบทนํา (5) บทสรุป เป็นการสรุปเนื้อหาสาระที่สําคัญของบทนั้น ๆ (6) คําถามท้ายบท ในแต่ละบทควรมีปริมาณใกล้เคียงกัน และมีคําเฉลย ในภาคผนวก (หากคําตอบเป็นแบบปรนัย) (7) เอกสารอ้างอิง เป็นเอกสารที่นํามาใช้อ้างอิงประกอบเนื้อหาในแต่ละบท
 • 40. 2.2 เนื้อหา (1)(2) (1) บทที่ ...... (วางตําแหน่งกึ่งกลางหน้าด้านขวาเสมอและไม่ต้อง ใส่หมายเลขหน้า) (2) หัวข้อเรื่อง ใส่ด้านล่างของบทที่และตําแหน่งกึ่งกลาง
 • 41. 2.2 เนื้อหา (3) (3) ความนํา หนึ่งย่อหน้ากระดาษ บทนี้จะอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางธุรกิจ เพื่อให้ ผู้เรียนได้เข้าใจและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่มาก จนกระทั่งปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กลงจนสามารถพกพาไปไหนได้ และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ใน ศตวรรษที่ 21 สังเกตได้จากการนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น แชท ดูหนัง ฟังเพลง เล่น เกมส์ ท่องอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการซื้อขายทําธุรกรรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 • 42. 2.2 เนื้อหา (4) (4) เนื้อหาตามลําดับหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย มีรายละเอียดประกอบ พอสมควร หัวข้อหลัก การพัฒนาทักษะการฟังและการดู - หัวข้อรอง - หัวข้อย่อย - หัวข้อย่อย - หัวข้อรอง - หัวข้อย่อย - หัวข้อย่อย - หัวข้อรอง - หัวข้อย่อย - หัวข้อย่อย
 • 43. 2.2 เนื้อหา (5) (5) บทสรุป เป็นการสรุปเนื้อหาสาระที่สําคัญของบทนั้น ๆ บทสรุป หน่งย่อหน้าก่อนจบบท การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ AUN-QA ควรจะต้องมีการจัดทําสาระ รายวิชาของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3) ที่สอดคล้องกับ Program Learning Outcome : PLO , Expected Learning Outcome : ELO, Course Learning Outcome : CLO เพื่อเป็นแนวทางหลักในการจัดทําเอกสารประกอบการ สอนรายวิชา ซึ่งจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ ส่วนประกอบส่วนต้น ส่วนประกอบ เนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย จะทําให้เนื้อหาในแต่ละบทเรียนสอดคล้องกับ ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชานั่นเอง
 • 44. 2.2 เนื้อหา (6) (6) คําถามท้ายบท - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - แบบทดสอบหลังเรียน - แบบประเมินผลทักษะ - แบบวัดความพึงพอใจ - กิจกรรมประกอบบทเรียน - การบ้าน
 • 45. 2.2 เนื้อหา (7) (7) เอกสารอ้างอิงประจําบท
 • 48. 3. ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนเสริมเนื้อหา ประกอบด้วย บรรณานุกรม ที่ใช้ประกอบเนื้อหาในรายวิชานั้น ภาคผนวก และอื่น ๆ 3.1 บรรณานุกรม 3.2 ภาคผนวก จัดกึ่งกลางหน้า (1) เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท (2) เอกสารอื่น ๆ เช่น ตารางสถิติ ดัชนีคําศัพท์กิจกรรมเพิ่มเติม
 • 51. Workshop#5 การเขียนเนื้อหาบทเรียนตัวอย่าง 1 บท ส่งเนื้อหาบทเรียนตัวอย่าง 1 บท ไม่จํากัดจํานวนหน้า (1) บทที่ ...... (2) หัวข้อเรื่อง (3) ความนํา (4) เนื้อหาตามลําดับหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย (5) บทสรุป (6) คําถามท้ายบท หรือกิจกรรมท้ายบท (7) เอกสารอ้างอิง ด้วย Mendeley
 • 52. บทสรุปการเขียนเอกสารประกอบการสอน อาจารย์ผู้สอนควรจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3) ที่ สอดคล้องกับ Program Learning Outcome : PLO , Expected Learni ng Outcome : ELO, Course Learning Outcome : CLO เพื่อเป็น แนวทางหลักในการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ซึ่งจะมี องค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ ส่วนประกอบส่วนต้น ส่วนประกอบเนื้อหา และ ส่วนประกอบตอนท้าย จะทําให้เนื้อหาในแต่ละบทเรียนสอดคล้องกับ ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชานั่นเอง (Outcome-Based Education : OBE) อันเป็นเป้าประสงค์หลักของการประเมินการสอนของอาจาร์มหาวิทยาลัย