Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Lewiatan w Brukseli. Spotkanie dla firm członkowskich - Anna Kwiatkiewicz

733 vues

Publié le

Lewiatan w Brukseli. Spotkanie dla firm członkowskich

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Lewiatan w Brukseli. Spotkanie dla firm członkowskich - Anna Kwiatkiewicz

 1. 1. Lewiatan  w  Brukseli     Spotkanie  dla  firm  członkowskich   Anna  Kwiatkiewicz   13  marca  2015    
 2. 2. www.konfederacjalewiatan.pl     2   Agenda  spotkania     u   Lewiatan  w  BUSINESSEUROPE   u   Lewiatan  i  partnerzy  w  Brukseli     u   Program  prac  Komisji  Europejskiej  2015   u   Plan  Junckera       u   Aktualne  prace  legislacyjne    
 3. 3. www.konfederacjalewiatan.pl     3   Lewiatan  w  BUSINESSEUROPE  (BE)     u   Grupy  Robocze  BE   u   eksperci  z  WAW,  zespół  z  BXL,  przedstawiciele  firm  członkowskich         u   przewodniczący:  GR  CSR,  GR  Consumer/MarkeZng  (rekrutacja)   u   udział  w  negocjacjach  Wspólnego  Programu  Pracy  Europejskich  Partnerów   Społecznych  2015-­‐2017     u Henryka  Bochniarz  -­‐  Wiceprezydent  BE   u   Jakub  Wojnarowski  -­‐  członek  Rady  Zarządzającej  oraz  SubscripZon  Key  Task   Force         u   Biuro  w  budynku  BE  
 4. 4. www.konfederacjalewiatan.pl     4   Lewiatan  i  partnerzy  w  Brukseli   u   Komisja  Europejska   u urzędnicy  (Policy  Officers,  Head  of  Units)     u   gabinety  komisarzy:  E.  Bieńkowskiej,  J.  Katainena  i  M.  Šefčoviča     u High  Level  Groups  i  Experts’  Groups     u   Parlament  Europejski:  eurodeputowani,  asystenci,  doradcy   polityczni   u   Stałe  Przedstawicielstwo  RP  przy  UE     u   organizacje  członkowskie  BE,  np.  BDI,  MEDEF,  DI       u   organizacje  branżowe,  np.  CEFIC,  EuroCosmeZcs,  COCIR      
 5. 5. www.konfederacjalewiatan.pl     5   Jak  działamy?  (I)     u   udział  w  Grupach  Roboczych  BE  +  władze  BE   u   spotkania  indywidualne  -­‐  prezentacja  stanowisk  KL   u   spotkania  tematyczne,  np.  śniadanie  w  PE  -­‐  projekt   rozporządzenia  nt.  ochrony  danych  osobowych  (26  lutego)         u   udział  w  seminariach,  konferencjach,  np.  BUSINESSEUROPE  Day   (26  marca)   u   udział  w  konsultacjach  społecznych/IAs,  badaniach  zleconych   przez  KE,  np.  badanie  techniczne  „made  in”    
 6. 6. www.konfederacjalewiatan.pl     6   Jak  działamy?  (II)     u   Aktywność  na  każdym  etapie  procesu  legislacyjnego         AKTYWNOŚĆ   PRZEDLEGISLA-­‐   CYJNA       INICJATYWA   PRAWODA-­‐   WCZA      ZWYKŁA   PROCEDURA   LEGISLA-­‐   CYJNA       IMPLEMENTACJA   W  KRAJACH   CZŁONKOWSKICH      
 7. 7. www.konfederacjalewiatan.pl     7   Przykłady  współpracy  z  członkami  KL   u   zgłoszenie  poprawek  do  propozycji  legislacyjnych   u   wsparcie  w  przygotowaniu  materiałów  na  spotkanie  z  kom.           E.  Bieńkowską  (Związek  Kosmetyczny)  +  linia  argumentacji     u   prezentacja  stanowiska  firm  i/lub  przykładów  z  praktyki  w  KE/ PE  (prawo  własności  intelektualnej,  m.in.  Allegro,  Agora,  Polsat)   u   wsparcie  kandydatury  do  GR  czy  Grup  Eksperckich   u   sygnalizowanie  ważnych  tematów,  np.  płaca  minimalna  w       sektorze  transportowym  w  Niemczech            
 8. 8. www.konfederacjalewiatan.pl     8   Program  prac  KE  2015  (I)   u   Priorytet  1:  pobudzenie  wzrostu,  zatrudnienia  i  inwestycji     u   plan  inwestycyjny  Junckera:  315  mld  EUR  w  ciągu  3  lat   u   reformy  strukturalne   u odpowiedzialność  budżetowa:  od  dotacji  do  pożyczek  i  gwarancji       u poprawa  otoczenia  biznesu:  zbierane  materiały!  (MŚP,  współpraca   transgraniczna,  przeszkody  na  unijnym  rynku  wewnętrznym)             u umowy  handlowe,  np.  z  TTIP  czy  z  Japonią     u Pakiet  Mobilności:  uwzględnienie  umiejętności!       u gospodarka  o  obiegu  zamkniętym  (circular  economy):  zielony  wzrost!      
 9. 9. www.konfederacjalewiatan.pl     9   Program  prac  KE  2015  (II)   u   Priorytet  2:  jednolity  rynek  cyfrowy     u KE  opracowuje  strategię  na  rzecz  jednolitego  rynku  cyfrowego  (maj  2015)   u rozporządzenie  o  ochronie  danych  osobowych     u modernizacja  ustawodawstwa  w  zakresie  praw  autorskich     u rozporządzenie  o  łączności  na  całym  kontynencie       u uzupełnienie  regulacji  w  dziedzinie  telekomunikacji     u regulacje  w  zakresie  zakupów  on-­‐line,  zakupów  cyfrowych  i  handlu   elektronicznego   u regulacje  w  zakresie  zwiększenia  cyberbezpieczeństwa    
 10. 10. www.konfederacjalewiatan.pl     10   Program  prac  KE  2015  (III)   u   Priorytet  3:  unia  energetyczna  uwzględniająca  politykę   klimatyczną       u KE  opublikowała  pakiet  dotyczący  unii  energetycznej  (25  lutego)       u Trzy  dokumenty  w  ramach  pakietu   u   strategia  ramowa  unii  energetycznej   u   komunikat  „Droga  do  Paryża”  –  wizja  dojścia  do  globalnego  porozumienia  klimatycznego   u   komunikat  dotyczący  min.  pułapu  połączenia  elektroenergetycznego        
 11. 11. www.konfederacjalewiatan.pl     11   Program  prac  KE  2015  (IV)   u   Priorytet  4:  rynek  wewnętrzny  oparty  na  przemyśle     u usuwanie  barier  w  handlu  i  usługach  transgranicznych   u mobilność  pracowników  +  eliminowanie  „turystyki  zasiłkowej”   u nowe  przepisy  dotyczące  nadzoru  oraz  restrukturyzacji  i  likwidacji  banków,   także  podmiotów  o  znaczeniu  systemowym     u KE  opracuje  plan  działania  na  rzecz  utworzenia  unii  rynków  kapitałowych     u MŚP:  ich  potrzeby  i  usuwanie  barier  w  dostępie  do  kapitału        
 12. 12. www.konfederacjalewiatan.pl     12   Program  prac  KE  2015  (V)   u   Priorytet  5:  unia  gospodarcza  i  walutowa     u przegląd  przepisów  dot.  zarządzania  gospodarczego  i  usprawnienia  procesu   semestru  europejskiego   u ożywienie  dialogu  europejskiego  na  wszystkich  szczeblach   u  konferencja  „New  Start  for  Social  Dialogue”  –  5  marca     u  DG  „Euro  &  dialog  społeczny”  –  Wiceprzewodniczący  KE  V.  Dombrovskis           u unikanie  podwójnego  opodatkowania  i  oszustw  podatkowych         u  opodatkowanie  w  przypadku  gospodarki  cyfrowej     u regulacje  w  zakresie  VAT  i  usunięcie  luki  podatkowej      
 13. 13. www.konfederacjalewiatan.pl     13   Program  prac  KE  2015  (VI)   u   Priorytet  6:  ambitne  porozumienie  TTIP     u „mapowanie  terenu”  do  lata  2014  –  pierwsze  rundy  negocjacyjne     u obszary  trudne:  ISDS,  usługi  finansowe,  zamówienia  publiczne     u zwiększenie  przejrzystości  negocjacji   u korzyści  dla  MŚP  i  obywateli     u zróżnicowany  poziom  debaty  w  krajach  członkowskich   u zagwarantowanie  europejskich  standardów  w  zakresie  zdrowia,  zabezpieczeń   społecznych,  ochrony  środowiska  oraz  ochrony  danych  osobowych    
 14. 14. www.konfederacjalewiatan.pl     14   Program  prac  KE  2015  (VII)   u   Priorytet  7:  sprawiedliwość  i  prawa  podstawowe  oparte  na   zaufaniu   u wycofanie  projektu  dyrektywy  w  sprawie  urlopu  macierzyńskiego  (2008  rok!)   u Priorytet  8:  nowa  polityka  migracyjna   u przyciąganie  osób  utalentowanych  i  z  odpowiednimi  kwalifikacjami   u Priorytet  9:  silniejsza  pozycja  na  arenie  międzynarodowej     u Priorytet  10:  unia  demokratycznych  zmian   u  rejestr  spotkań  -­‐  przejrzystość  kontaktów  funkcjonariuszy  KE   u  poprawa  jakości  ewaluacji,  oceny  skutków  czy  konsultacji  społecznych        
 15. 15. www.konfederacjalewiatan.pl     15   Plan  Junckera  (I)   u Cel:  pobudzenie  inwestycji  prywatnych  i  bardziej  ryzykownych         u Priorytety   u  Infrastruktura  (sieci  szerokopasmowe  i  energetyczne)     u  Transport  (tereny  ośrodków  przemysłowych)     u  Inwestycje  w  kształcenie,  badania  i  innowacje,  OZE  i  efektywność  energetyczną         u Realny  budżet:  315  mld  EUR…  czy  21  mld  EUR…  czy  5  mld  EUR?       u Europejski  Fundusz  na  rzecz  Inwestycji  Strategicznych  (EFSI)   u  rozporządzenie  oczekiwane  w  czerwcu  2015  
 16. 16. www.konfederacjalewiatan.pl     16   Plan  Junckera  (II)   u Lista  projektów  (European  Investment  Project  Pipeline)   u pla•orma  jeszcze  nieoperacyjna  (statyczna  versus  dynamiczna)       u listy  krajowe  „w  zawieszeniu”  („Lista  KE”  i  „Lista  B”)     u zgłoszono  ok.  2000  projektów,  w  tym  ok.  250  z  Polski     u EBI:  tylko  ocena  techniczna  projektów   u Komitet  niezależnych  ekspertów   u  zgodność  projektów  z  listy  z  priorytetami  planu  Junckera     u  dojrzałość  projektów  z  listy  do  realizacji     u Specyfika  MŚP!      
 17. 17. www.konfederacjalewiatan.pl     17   Aktualne  tematy  legislacyjne  i  eksperci  KL   u rozporządzenie  o  ochronie  danych  osobowych  (M.  Piech)   u oznaczenia  kraju  pochodzenia  „made  in”  (M.  Piech)   u rewizja  dyrektywy  o  czasie  pracy  (G.  Baczewski)   u polityka  energetyczno-­‐klimatyczna  (D.  Kulczycka,  A.  Staniewska)   u ład  korporacyjny  i  prawa  udziałowców  (A.  Trzop)       u projekt  dyrektywy  w  sprawie  tajemnic  handlowych  (A.  Trzop)   Ø  minimalna  płaca  w  sektorze  transportu  w  Niemczech   Ø  materiał  KL  w  sprawie  TTIP    
 18. 18. www.konfederacjalewiatan.pl 18   Dziękuję  za  uwagę!     Czas  na  pytania,  komentarze…  

×