Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Forum Młodych Lewiatan

751 vues

Publié le

Forum Młodych Lewiatan

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Forum Młodych Lewiatan

 1. 1. FORUM MŁODYCH LEWIATAN o ponad 60 członków w 4 województwach o organizacja i pomoc w organizacji ponad 34 wydarzeń o Światowy Tydzień Przedsiębiorczości o uczestnictwo w ponad 20 spotkaniach i konsultacjach w Ministerstwach o 11 opracowań merytorycznych
 2. 2. GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY o Pakiet na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package) o Plan realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce (MIR i MPiPS) o Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy
 3. 3. PAKIET NA RZECZ ZATRUDNIENIA MŁODZIEŻY to skierowany do państw członkowskich UE postulat zagwarantowania wszystkim młodym ludziom (w wieku od 15 do 24 lat), którzy nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. o grudzień 2012r. – ustanowienie przez KE “Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży”, którego częścią są „Gwarancje dla Młodzieży”; o 7-8 lutego 2013 – decyzja na szczycie Rady Europejskiej o realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jako uzupełnienie “Gwarancji dla Młodzieży”.; o 22 kwietnia 2013 – zalecenie Rady Europejskiej. obligujące wszystkie państwa do wdrożenia “Gwarancji dla Młodzieży”; o Państwa członkowskie wdrażające ten instrument zostały zobowiązane do przyjęcia do końca 2013 r. planu zwalczania bezrobocia osób młodych, w tym poprzez realizację Gwarancji dla Młodzieży.
 4. 4. PLAN REALIZACJI GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY
 5. 5. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH W RAMACH OSI I PO WER
 6. 6. PROJEKTY KONKURSOWE WUP. Grupa docelowa: Osoby młode należące do kategorii NEET w wieku 15-29 organizacja i pomoc w organizacji 34 wydarzeń; Cel konkursu: zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia, przez instytucje inne niż Publiczne Służby Zatrudnienia. Zasady wynikające z PO WER (indywidualne podejście, kompleksowość wsparcia, efektywność zatrudnieniowa) oraz wskazane przesz WUP-y. Planowany termin ogłoszenia konkursów: I połowa 2015 r.
 7. 7. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH W RAMACH OSI I PO WER
 8. 8. INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 9. 9. OPIS PROBLEMU */**Eurostat (styczeń 2014) STOPA BEZROBOCIA W GRUPIE WIEKOWEJ 15-24 W POLSCE STOPA BEZROBOCIA W GRUPIE WIEKOWEJ 15-24 W UNII EUROPEJSKIEJ OSOBY NIEAKTYWNE ZAWODOWO Z POWODÓW INNYCH NIŻ NAUKA, OBOWIĄZKI RODZINNE, CZY CHOROBA LICZBA BEZROBOTYCH Wielkość populacji w wieku 15-25 w grupie NEET w Polsce 27,4% 23,4% 88 tys. 400 tys. 560 tys. (12,5%) Brak doświadczenia zawodowego i niedopasowanie kwalifikacji młodzieży do potrzeb rynku pracy. Niewystarczająca liczba ofert staży, praktyk zawodowych i pracy, a także niedostateczna współpraca instytucji rynku pracy.
 10. 10. WYZWANIA ZWIĄZANE Z GRUPĄ NEET (wynikające ze schematu monitorowania stosownego przez OHP) Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowym o Nabór kandydatów o Przerwanie udziału po rozpoczęciu cyklu zajęć projektowych o Identyfikacja przyczyn przerwania udziału
 11. 11. WYZWANIA ZWIĄZANE Z MŁODYMI BEZROBOTNYMI (wynikające ze schematu monitorowania stosownego przez UP) Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowym o Rejestracja w Urzędzie Pracy o Odmowa sprofilowania i wyłączenie z ewidencji o Przerwanie udziału po przyjęciu propozycji
 12. 12. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowym o Single Information Point – FIFE / Szkocja o Zaangażowanie organizacji i środowisk młodzieżowych / USA o Szkolenia i treningi przed udzieleniem wsparcia / Japonia
 13. 13. Rekomendacje (Departament for Education UK) Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowymSpersonalizowane podejście do młodego… bazujące na jasno wspólnie uzgodnionym celu… prowadzące do utrzymania procesu edukacji i szkoleń… podbudowane odpowiednim informowaniem, wsparciem… i sprawnie działającym partnerstwie „Participation of young people in education, employment or training. Statutory guidance for local authorities”, wrzesień 2014
 14. 14. PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Regionalny projekt aktywizacji zawodowej i społecznej młodych, ze szczególnym uwzględnieniem grupy NEET, realizowany w ramach konkursu „Gwarancje dla Młodzieży”, organizowanego na szczeblu regionalnym
 15. 15. CELE PROJEKTU
 16. 16. ETAPY PROJEKTU (DZIAŁANIA I METODY)
 17. 17. ETAPY PROJEKTU (DZIAŁANIA I METODY) ETAPY PROJEKTU (DZIAŁANIA I METODY)
 18. 18. PLANOWANE REZULTATY
 19. 19. INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU o Single Information Point – FIFE / Szkocja o Zaangażowanie organizacji i środowisk młodzieżowych / USA o Szkolenia i treningi przed udzieleniem wsparcia / Japonia
 20. 20. KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowym o Rozwój związku – finansowanie miejsca pracy, kosztów utrzymania biura i dział promocyjnych o Kreowanie wizerunku Związku i przedsiębiorców w nim zrzeszonych jako wspierających młodych i zaangażowanych we wsparcie młodych wchodzących na rynek pracy o Wpisanie Związku Pracodawców na listę podmiotów realizujących program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Gwarancje dla Młodzieży” o Wykorzystanie instrumentów rynku pracy przez pracodawców zrzeszonych w związku
 21. 21. WSPÓŁPRACA TUTAJ DODAĆ TEKST o Przygotowanie wniosku o Pomoc w rekrutacji i przeszkolenie koordynatora projektu o Wsparcie w realizacji projektu – merytoryczne i organizacyjne
 22. 22. DZIĘKUJEMY Z UWAGĘ ADAM KĄDZIELA 514 955 536 adam.kadziela@fmlewiatan.pl JAKUB GONTAREK 504 109 453 jakub.gontarek@fmlewiatan.pl

×