Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา   คล้องจอง ชันประถมศึกษาปีที่ 2  ้      จัดทำำโดย นำยมิตร      คล้ำยฉิม โรงเรียนบ้านเ...
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจองเจ้าตู่แสนรู้   อยู่แต่ใน       บ้าน หน้าตาชืนบาน ชอบ      ่    แทะกระดูก
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจอง กระติกนำ้าแข็ง  สี    แดงสดใสแม่ซื้อมาใหม่  ราคา     ถูกถูก
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจองกระท้อนผลใหญ่ ปลูกไว้ในสวนเนื้อในขาวนวล  คุณ พ่อคนปลูก
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจองกระถำงบ้านฉัน  นั้น   ปลูกชบาปลูกนานนักหนา  ไม่   เคยออกลูก
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจองกระทะมีหู แขวนอยู่    ข้างฝาเอาไว้ทอดปลา ระวัง    ไฟดูด
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจอง กะปิชั้นดี ซื้อที่    พังงาคนขายชรา เขาไม่   ค่อยพูด
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจองกะลำมะพร้าว เนื้อขาว    ข้างในจะทำาอะไร ต้องเอาไป     ขูด
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจองสาวสวยโสภา ผัดหน้า    ทาแป้งแก้มเธอแดงแดง เดิน   มากับลูก
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจองซักผ้าทั้งที ต้องขยี้      ผ้าขยีไปมา ผ้าสะอาด  ้     พลัน
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจอง ใบไม้สีเขียว ใบ   เรียวใบมนมีใบทุกต้น ใบหล่น    ทุกวัน
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจอง ตัดไม้สร้างเขื่อน ขอ   เตือนไว้ก่อนอากาศจะร้อน    ฝนจะ    แปรผัน
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจอง ยุงกัดแล้วคัน กัดฉัน     กัดเธออย่านอนหลับเผลอ เจอ    ไข้หนาวสั่น
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจองอึ่งอ่างคำงคก ครึ่งบก     ครึ่งนำ้า  อาศัยอยู่ตาม ที่ชน          ื้    ...
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจองนกกระจาบคำบหญ้า    นำามาทำารังมันทำาเก่งจัง ทำาได้ทั้ง      วัน
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจองนายช่างใช้คอน ถอน      ้   ตอกตะปูเขาทำางานอยู่ ที่บาน         ้    ขอ...
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจองเค้กของเมืองตรัง ชื่อ    ดังรสดี ดังไปทุกที่ รสชาติ    หวานมัน
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจอง นายสถานี อยู่ทชาน        ี่    ชลาก่อนรถไฟมา ยืนเคำะ    ระฆัง
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจองช้างพลายมีงำ สี่ขา    ตัวโต ต้องล่ามด้วยโซ่   เวลาตกมัน
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจอง  ดอกไม้ในสวน  ลำาดวน นมแมวจำำปำ ดอกแก้ว มะลิ    ศรีตรัง
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจอง ชะนีตัวน้อย ห้อย    โหนไปมาอยู่ที่ในป่า เสียงร้อง     ก้องดัง
แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา  คล้องจอง พระเจ้าตากสิน กู้  แผ่นดินไทยจับดำบขับไล่ พม่า    รามัญ
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

งานนำเสนอแบบฝึกอ่าน เขียน คำคล้องจอง

14 877 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

งานนำเสนอแบบฝึกอ่าน เขียน คำคล้องจอง

 1. 1. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ชันประถมศึกษาปีที่ 2 ้ จัดทำำโดย นำยมิตร คล้ำยฉิม โรงเรียนบ้านเบญญา ( บุญชอบ ครูชำำนำญกำร สาครินทร์ )ตำาบลตาเซะ อำาเภอเมือง จังหวัด ยะลา
 2. 2. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองเจ้าตู่แสนรู้ อยู่แต่ใน บ้าน หน้าตาชืนบาน ชอบ ่ แทะกระดูก
 3. 3. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง กระติกนำ้าแข็ง สี แดงสดใสแม่ซื้อมาใหม่ ราคา ถูกถูก
 4. 4. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกระท้อนผลใหญ่ ปลูกไว้ในสวนเนื้อในขาวนวล คุณ พ่อคนปลูก
 5. 5. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกระถำงบ้านฉัน นั้น ปลูกชบาปลูกนานนักหนา ไม่ เคยออกลูก
 6. 6. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกระทะมีหู แขวนอยู่ ข้างฝาเอาไว้ทอดปลา ระวัง ไฟดูด
 7. 7. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง กะปิชั้นดี ซื้อที่ พังงาคนขายชรา เขาไม่ ค่อยพูด
 8. 8. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกะลำมะพร้าว เนื้อขาว ข้างในจะทำาอะไร ต้องเอาไป ขูด
 9. 9. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองสาวสวยโสภา ผัดหน้า ทาแป้งแก้มเธอแดงแดง เดิน มากับลูก
 10. 10. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองซักผ้าทั้งที ต้องขยี้ ผ้าขยีไปมา ผ้าสะอาด ้ พลัน
 11. 11. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ใบไม้สีเขียว ใบ เรียวใบมนมีใบทุกต้น ใบหล่น ทุกวัน
 12. 12. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ตัดไม้สร้างเขื่อน ขอ เตือนไว้ก่อนอากาศจะร้อน ฝนจะ แปรผัน
 13. 13. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ยุงกัดแล้วคัน กัดฉัน กัดเธออย่านอนหลับเผลอ เจอ ไข้หนาวสั่น
 14. 14. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองอึ่งอ่างคำงคก ครึ่งบก ครึ่งนำ้า อาศัยอยู่ตาม ที่ชน ื้ เหมือนกัน
 15. 15. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองนกกระจาบคำบหญ้า นำามาทำารังมันทำาเก่งจัง ทำาได้ทั้ง วัน
 16. 16. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองนายช่างใช้คอน ถอน ้ ตอกตะปูเขาทำางานอยู่ ที่บาน ้ ของฉัน
 17. 17. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองเค้กของเมืองตรัง ชื่อ ดังรสดี ดังไปทุกที่ รสชาติ หวานมัน
 18. 18. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง นายสถานี อยู่ทชาน ี่ ชลาก่อนรถไฟมา ยืนเคำะ ระฆัง
 19. 19. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองช้างพลายมีงำ สี่ขา ตัวโต ต้องล่ามด้วยโซ่ เวลาตกมัน
 20. 20. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ดอกไม้ในสวน ลำาดวน นมแมวจำำปำ ดอกแก้ว มะลิ ศรีตรัง
 21. 21. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ชะนีตัวน้อย ห้อย โหนไปมาอยู่ที่ในป่า เสียงร้อง ก้องดัง
 22. 22. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง พระเจ้าตากสิน กู้ แผ่นดินไทยจับดำบขับไล่ พม่า รามัญ

×