Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Learning Life and Photography

1 489 vues

Publié le

My first photography workshop material

Publié dans : Art & Photos, Technologie

Learning Life and Photography

 1. 1. Life, Learning,and Photographyภุชงค์ อุทโยภาศ
 2. 2. ขอออกตัว• ไม่ได้มาพูดเพราะคิดว่า ตัวเอง เป็น เทพ ในการถ่ายรูป ทีจริงก็ ่ กำาลังเรียนรู้อยู่ เพิ่งหัดถ่ายรูปได้ ประมาณ 3 ปีกว่า ยังห่างจากคำา ว่าเทพ อีกไกลมาก• เหตุทยอมมาพูดเพราะ ี่ – สนุกดี อยากแชร์ประสบการณ์ แลก เปลี่ยน – บังคับตัวเองให้เตรียมการบรรยาย จะได้คิดมากขึ้น – เผื่อมีคนสอนอะไร ใหม่ๆ แปลกๆ
 3. 3. การเรียนรู้• การเรียนรู้ มี ขึ้นเพื่อเหตุ หลายประการ – เอาตัวรอด – ความสุข – พัฒนาตนเอง• สิงผิดพลาดในโรงเรียน ่ – มุงเรียนแต่ความรู้เพียง ่ อย่างเดียว เพื่อจุดประสงค์ บางอย่าง เช่น สอบให้ติด ทำางานให้ได้ ทำาเกรดให้ดี• การเรียนรู้ที่แท้จริง คือ การพัฒนาตนเอง ทั้ง ร่างกาย และ จิตใจ เพื่อ ทำาให้เรามีความสามารถ มากขึ้นเรื่อยๆ ในทางที่เรา รักและเป็นประโยชน์ ต่อ
 4. 4. Learn how to fish, and you will have food for life!• มุ่งเน้นการเรียนกระบวนการเรียนรู้
 5. 5. วงจรแห่งความล้มเหลว• ทำาไมเขาถ่ายกัน สวยๆ กล้องเล็กเราไม่ ดีหรือ• ซื้อกล้องDSLR แพงๆ มา อยากได้รูปสวย ทันที• ใช้แต่ Auto ไม่เรียนรู้• ภาพถ่ายเท่าไรก็ไม่ สวย• กล้องหนักมาก เทอะทะ กลับไปใช้
 6. 6. กระบวนการเรียนรู้• ต้องพัฒนา หลักการ และ วิธีการไป พร้อมๆ กัน• หลักการ – คือ การศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง อ่าน ตำารา ทำาความเข้าใจ คิดให้ลึกซึง ถามผู้รู้ ้ อภิปราย สนทนา• วิธีการ – การฝึกปฏิบัติอย่างหนัก และ ต่อเนื่อง เพื่อ ให้ทำาทุกอย่างได้อย่างดีจากหลักวิชาการ ทีเรียนรู้มา ่• ต้องทำาให้เป็นวงรอบ – จาก หลักการ สู่ วิธีการ สู่ หลักการทีดีขน ่ ึ้ สู่วิธีการทีซับซ้อนขึ้น ่• วิธ ีน ี้ ใช้ไ ด้ต ั้ง แต่ ปริญ ญาตรี ยัน ปริญ ญาเอก
 7. 7. DSLR = Digital Revolution• DSLR (Digital Single Lens Reflex) คือ ตัวอย่าง ของ การ ปฏิวัติทาง Digital• สมัยก่อน ตากล้องมืออาชีพ เท่านั้นที่จะถ่าย ภาพได้สวย – อุปกรณ์แพงมาก บริษัทออกให้ ทำาให้ใช้อุปกรณ์ ดีมาก – ค่าฟิล์มแพงมาก บริษทออกให้ ทำาให้ได้ถาย ั ่ บ่อยๆ มาก• ปัจจุบัน – ถ่ายเท่าไรก็ได้ ไม่มค่าฟิล์ม ทำาให้หดได้บ่อ ี ั ยมากๆ – อุปกรณ์ดีๆ ราคาลดลงมามาก พอหาซือกันได้้ – ถ่ายแล้วเห็นผลทันที ทำาให้ปรับปรุง เรียนรู้ได้ ทันที ความรู้จึงเกิดเร็วมาก – มีอินเทอร์เน็ต ทำาให้ดูงานคนอื่นได้มาก และ หา ข้อมูลเทคนิคได้เร็ว ไม่ต้องไปซือตำาราแพงๆ ้
 8. 8. การถ่ายรูปนันเป็นศิลป์และศาสตร์ (Art ้ and Craft)
 9. 9. ศาสตร์แห่งการถ่ายภาพ• หลักพื้นฐาน• สามเหลี่ยมแห่งการ ถ่ายภาพ – ค่า ความกว้าง ชัตเตอร์ (F stop) ความเร็วชัตเตอร์ (S) และ ISO• การควบคุมความชัด ลึก ชัดตื้น ของภาพ
 10. 10. หลักพื้นฐาน• ชินกับกล้อง – เล่นกับเมนูจนใช้ได้อย่างเร็ว – ใช้ปุ่มให้ชำานาญ คุมกล้องได้ในความมืด เช่น คอนเสิร์ต งานกลางคืน• ถือกล้องให้แน่น ไม่สั่นไหว – ท่าจับที่ถูกต้อง – ท่ายืนที่ถกต้อง ท่านั่งที่ถูกต้อง มั่นคง ู – ใช้ธรรมชาติเข้าเสริม เช่น ยืนพิงเสา ฝา – ใช้ขาตั้งกล้อง• มีสมาธิในการถ่าย ตังใจ ้ – ทุกอย่างรอบตัวเลือนหายไปเหลือแต่ ตัวแบบ
 11. 11. พื้นฐาน• หัดหายใจให้ถูกต้องและ เข้าจังหวะกับการถ่ายภาพ – กะองค์ประกอบภาพแบบ คร่าวๆ จากที่มองกล้อง – หายใจเข้าเต็มปอด กลั้นไว้ – Lock focus ให้ถูกต้อง – ลันชัตเตอร์อย่างช้าๆ ่ บรรจง รอนิดหนึ่ง – ผ่อนลมหายใจออก• ฝึกกล้ามเนื้อ – เล่นกล้องบ่อยๆ – ยกนำ้าหนัก
 12. 12. กล้อง• กล้องมือถือ กล้องเล็กๆ ก็ถายให้สวยได้ ่ – ทุกกล้องจะมีข้อดีและขีดจำากัด กล้องพวกนี้ สามารถถ่ายทิวทัศน์ให้สวยได้ – กล้องเล็กแต่ถายเป็นจะได้รูปสวยกว่ากล้องใหญ่ ่ แต่ถ่ายไม่เป็น• กล้องควรจะปรับได้จะได้เล่นได้มากขึ้น – A mode, S mode, M mode, P mode• Full frame and Crop frame – Full frame sensor ใหญ่เท่าฟิล์ม 35 mm • แพง กว่า • Noise น้อยกว่า ชัดลึกดีกว่า ถ่ายคน ถ่ายวิว สวย – Crop frame sensor เล็กกว่า มี Multiplying factor เช่น 1.6 • ถูกกว่า • แคบกว่า เหมาะกับงาน ถ่ายนก ถ่าย มาโคร กีฬา เพราะ sensor เล็ก มักจะทำางานเร็วกว่า
 13. 13. แวนคูเวอร์ แคนาดา Canon S95
 14. 14. เลนส์• เลนส์ wide, normal , tele – Wide ถ่ายทิวทัศน์ 10-22mm, 18mm, 24mm – Normal ถ่ายทั่วไป 50mm24- 70mm – Tele ถ่ายไกล 85mm 135mm 70-200mm – Super Tele ไกลมาก ถ่ายนก กีฬา 300mm 400mm 600mm• เลนส์เที่ยวทุกที่ Canon 18- 200mm, Tamron 18-250 mm – ข้อดี คือ สะดวก – ข้อเสีย คือ คุณภาพจะลดลง
 15. 15. คำาแนะนำา• ให้ซื้อกล้องและเลนส์มา หนึ่งอัน – ชุดคิต + Tele – ติด 18-200mm ก็ได้• ถ่ายมากๆ เข้าไว้ ถ้าเริ่มรู้สึกมีขีดจำากัดค่อย เปลี่ยน• กล้องและเลนส์ที่เหมาะสมขึ้นกับ style ของ เรา หาทางยืมมาลอง อย่าซื้อตามเพือน ่ – กว่าจะรู้ตัว ราคาจะถอยรถเล็กๆ ได้หนึ่งคัน !
 16. 16. RAW VS. JPEG• RAW คือ ข้อมูลที่กล้องดึงมาจาก Sensor โดยตรง – ยังไม่ process สีจะไม่สวย – มีรายละเอียดภาพครบ ความละเอียด สูง และ เก็บ ค่า แสงดีกว่า – ไฟล์ใหญ่ ทำาให้เปลืองกำาลังเครื่องทีมาแต่ง ่ ภาพ• JPEG คือ ภาพที่กล้องโปรเซสไปแล้วตาม setup – ใช้ได้เลย – ขาดรายละเอียด ทำาให้แต่งต่อยากกว่า• ถ้าถ่ายเล่นใช้ JPEG ถ้าต้องการรายละเอียด สูงให้ใช้ Raw
 17. 17. การจัดองค์ประกอบภาพ (Composition)• การจัดองค์ประกอบภาพ คือ การจัดวางวัตถุและ รูปแบบ ต่างๆ ในภาพ – จัดอย่างไรให้งดงาม• การจัดองค์ประกอบภาพพื้น ฐาน – จุดสนใจ และ การวางจุด สนใจ
 18. 18. การวางจุดสนใจ• ภาพที่ไม่มีจุดสนใจเลย แม่แต่จุดเดียวจะใช้ไม่ ได้• การวางจุดสนใจพื้นฐาน – วางตรงกลาง เพือเน้น ่ ความแข็งแกร่ง สง่างาม เช่น สถาปัตยกรรม – ช่องแบ่งสามส่วน – วางจุดตัด 9 ช่อง – วางบนจุดสามเหลี่ยม
 19. 19. เส้นในภาพ• เส้นองค์ประกอบ – เส้นตรง คือ ความ มั่นคง – เส้นโค้ง คือ ความอ่อน ไหว – เส้นคดเคี้ยว S curve คือ ความพริ้วไหว นุ่ม นวล – เส้นเฉียง คือ ความ เปลี่ยนแปลง – เส้นหยัก คือ ความ แปรปรวน
 20. 20. เส้นนำาสายตา• เป็นเส้นที่ดึงเราเข้าไปใน ภาพ ทำาให้ภาพสนใจและ มีมิติ – สะพานท่านำ้า ที่ดึงเราไปใน ภาพ – ถนนโค้งๆ รางรถไฟ ทาง เดิน• ทีปลายเส้นนำาสายตา ควร ่ มีจุดสนใจ• เส้นอาจเกิดจากของที่ เรียงกัน เช่น แนวต้นไม้ ที่ ทำาให้เกิดเส้น สมมุตขึ้น ิ
 21. 21. Pattern• Pattern คือ รูปแบบซำ้าๆ กัน ทำาให้แปลกตา – พระพุทธรูป เรียงราย แนวดอกไม้• การใช้ Pattern จะน่าสนใจถ้าหาตัว break pattern
 22. 22. มิติ• ภาพเป็นสองมิติ ถ้าทำาให้ ภาพรูสึกลึกมีมิตต้อง ้ ิ เข้าใจว่าภาพมีสามส่วน – Foreground ส่วนหน้า – Midgroundตรงกลาง – Background ด้านหลัง• ให้ถ่ายรูปมี foreground เสมอ ไล่ไป Midgroundจบที่ Background
 23. 23. ตั้ง ชัด ตื้น มากๆ ที่ f1.4 จับโฟกัส ที่ห น้า ให้ม ือ เบลอสร้า งมิต ิ ใช้ไ วโอลิน เป็นเส้น นำา สายตาไปที่ใ บหน้าคัน ชัก สร้า งเส้น เฉีย งซ้า ยขวา คัน ชัก กับ ไวโอลิน เป็นสามเหลีย ม่
 24. 24. จับโฟกัสทีคนลง ่ทะเบียนทาสตรงกลางตั้งชัดตื้นให้รอบเบลอเป็นมิติ จัดองค์ประกอบให้คนทางซ้ายขวาเป็นกรอบภาพ
 25. 25. สามเหลี่ยมแห่งการถ่ายภาพ• การถ่ายภาพต้องระวังสามเรื่อง Aperture, Speed , ISO• Aperture หรือ ความกว้างของ รู รับแสง – กว้างมาก (F น้อย 2.8, 4) แสง เข้ามาก แคบ ( F สูง F16,F22) แสงเข้าน้อย• Shutter Speed – เร็วมากแสงเข้าน้อย ช้าแสงเข้า มาก• ISO ความไวแสง – ค่ามาก ไวแสงมาก ค่าน้อย ไว แสงน้อย – ค่าน้อยๆ คุณภาพจะดีกว่า แต่ ความเร็ว shutter อาจจะตก มาก จนสั่น
 26. 26. สามเหลี่ยมแห่งการถ่ายภาพ• ที่ ISO ค่าหนึง เช่น 100 ่ – ถ้า A กว้าง เช่น 4,2.8 ความเร็ว S ต้องลดไปด้วย – A mode เราจะตั้งค่า F-stop แล้วกล้องจะคำานวณ speed ทีเหมาะสมให้ ่ – S mode เราจะตั้งค่าความเร็ว เช่น 1/125 แล้วกล้อง จะคำานวนค่า F-stop ให้ – Mode M จะต้องควบคุมค่าทังสองด้วยมือ ้• ถ้า speed ตำ่าไป ต้อง เร่ง ISO ขึ้น ชดเชย – แต่จะมี noise มากขึ้นด้วย
 27. 27. Speed shutter ที่เหมาะสม• ถ้าไม่ให้สั่น speed ต้อง เร็วกว่า ความยาว โฟกัส – เลนส์ 85mm ความเร็วต้อง 1/85 หรือ มากกว่า – เลนส์ 50mm ความเร็วต้อง 1/50 หรือ มากกว่า• ผล – เลนส์ที่ wide มี focal length น้อยๆ ก็ใช้ speed น้อย ทำาให้ใช้ถายทีแสงน้อยได้ดี ่ ่ – เลนส์ Telephoto จะกินแสงมาก• ต้องคอยรักษา Speed ให้สูงพอ โดยการเร่ง ISO ต้องสร้างสัญชาติญาน คุมไว้เสมอ
 28. 28. แสง• แสง คือ สิ่งที่สำาคัญที่สุด• สีหรือ อุณหภูมิแสง – แสงธรรมชาติ จะให้อุณหภูมทแตกต่างกัน ิ ี่ เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาในหนึ่งวัน • แสงอุ่นยามเช้า ออกสีส้ม แสงอุ่นยามเย็น – สีของแสงเปลี่ยนตามสีของสภาพแวดล้อม สีของ ไฟแสงสว่าง – บางทีต้องปรับแก้ ด้วย white balance
 29. 29. ทิศทางแสง• แสงด้านหน้า – ทำาให้เห็นชัด แต่ จะดูแบน• แสงด้านข้าง – ให้ contrast สูง ทำาให้เห็น texture ของวัตถุ ให้ อารมณ์กร้าว แข็ง – ถ่าย pattern, life• แสงเฉียงหน้า – ทำาให้ภาพมีมิติ ดี• แสงเฉียงหลัง – ทำาให้หน้ามืด แต่จะทำาให้ เกิด Rim light ที่สวยงามใน portrait
 30. 30. การวัดแสงของกล้อง• Evaluative – วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ• Center weight – วัดแสงหนักกลาง• Partial – วัดแสงเฉพาะจุดแบบกว้างๆ• Spot – วัดแสงเป็นจุด
 31. 31. การชดเชยแสง• การชดเชยแสง เป็นการปรับเพิ่มลดแสง เพื่อ ชดเชยการคำานวณของกล้อง หรือ ต้องการสร้าง อารมณ์บางอย่าง• ปรับทีกล้อง มีทกรุ่น ่ ุ• กรณีที่ใช้บ่อย – Back ground สว่าง แบบมืด กล้องจะปรับมืด ต้อง ชดเชยบวก – หลังมืด ตัวแบบขาว กล้องจะคำานวณสว่าง ต้องชดเชย ลบ – แสงท้องฟ้าสว่างไป ชดเชยลบให้ฟ้าเข้ม – แสงไฟจับตัวแบบ ต้องขดเชยลบ เก็บรายละเอียด
 32. 32. ความชัดลึก Dept of Field (DOF)• ภาพที่หลังละลายสวยๆ คือ ภาพชัดตื้น• ภาพทิวทัศน์ที่มีรายละเอียดสูง คือ ภาพ ชัดลึก – ใช้ Fแคบ 11 ,16, 22• ภาพ ที่ต้องการเน้นตัวแบบ ให้เป็นชัด ตื้น เช่น คน ดอกไม้ – ใช้ F กว้าง 1.4 ,1.8, 2.8, 4.0• ภาพที่ต้องการความชัด – ใช้ ตรงกลาง 5.6, 6.3, 8• การใช้ F stop ไม่มีกฏตายตัวขึ้นกับใจ เรา จะต้องการอย่างไร อยาก รวบ สภาพแวดล้อมเข้ามาในภาพ อย่างไร• ระวังว่า ที่ F แคบลง แสงจะน้อย Shutter speed จะตก ต้องเร่ง ISO ช่วย
 33. 33. ถ่ายรูปหมู่• ยืนเรียงเป็นสามเหลี่ยม – คนสูงยืนกลาง ลดหลั่นกัน มา• กระจายสีเสื้อผ้า – สีคล้ายๆ กัน แยกออก สี เข้มๆ กระจายออก• การแก้การหลับตา กระพริบ ตา – ให้ทุกคนหลับตา นับ 123 แล้วลืมตา – นับ 456 ถ่ายอีกรูป บางทีได้ รูปที่ผ่อนคลายกว่าเดิม• หาฉากหลังโปร่ง สีทึบนิดๆ
 34. 34. ถ่ายภาพสัตว์• ฝึกเล่นกับสัตว์ตลอด สัตว์มี สัญชาติญาณแรงมากว่าใครเป็น คนรักสัตว์หรือไม่• สัตว์ทกชนิดมี ระยะป้องกัน ให้ใช้ ุ teleถ่าย – แมว หมา ประมาณ 2-3 เมตร – นก เป็น 10 เมตร• ขยับเข้าช้าๆ ถ้าถึงระยะป้องกัน สัตว์จะขยับตัว ให้ถอยออก รอจน สัตว์ผ่อนคลาย จึงถ่ายรูป• พยายามถ่ายระดับสายตาสัตว์ อย่า ถ่ายมุมก้มลง – นังลง ตัวเราจะเล็ก สัตว์จะรู้สัก ่ คุกคามลดลง• พยายามให้ได้ eye-contact หรือ ภาพทีมีความรู้สึก ่• ระวังสัตว์ทำาร้าย ด้วย
 35. 35. ถ่ายดอกไม้• ดอกต้องสมบูรณ์ form, texture• Background สวย• มีมิติ ใช้การจัด fore/mid/back ground• สีตัดกับ Background• ใช้เลนส์ มาโคร เข้า ใกล้ก็สวย• ใช้เลนส์เทเลก็สวย
 36. 36. ถ่ายผีเสื้อ• ใช้เลนส์เทเล หรือ มาโคร จะ สวยที่สดุ• หัดเดิน ไม่มีเสียง แหวก หญ้า ใบไม้อย่างระวัง อย่า ทำาลายธรรมชาติ• เข้าใกล้ ให้ยนนิ่งๆ คิดว่าเรา ื เป็นต้นไม้กลืนกับธรรมชาติ• ผีเสืออาจจะบินหนี แต่สกพัก ้ ั จะกลับมาเอง เพราะผีเสือจะ ้ บินวนไปมาแล้วกลับมาจับที่ เดิมที่สบายที่สดุ• ให้ตระหนักว่าผีเสือตัวแบน ้ ต้องหามุมที่ DOF คลุม
 37. 37. ถ่ายภาพ Portrait• เวลา ให้หาเวลาที่แสงนุ่มนวล – เช้า 7-9 โมง บ่าย 16-18• สถานที่ – เย็นสบาย ไม่ร้อน – แสงเข้ามาเหมาะสม ไม่มด แสง ื หน้าต่างจะช่วยได้มาก – หาฉากหลังทีไม่รก กว้าง ไม่ติด ่ ฝา มีแสงสวยๆ สีสวยๆ• เครื่องมือ – เลนส์ที่เหมาะสม 50mm f1.8, 50mm f1.4 , 85mm f1.8 – เลนส์เทเลก็สวย 70-200f4L IS , 70-200 f2.8L IS – กล้อง full frame จะดีมาก แต่ใช้ กล้องทีมี ก็ได้ ่ – Flash คือ เครื่องมือที่มประโยชน์ ี มาก
 38. 38. องค์ประกอบภาพ• ถ่ายทั้งตัว – อยากให้เห็นเครื่องแต่ง กาย สภาพแวดล้อม• ถ่ายสามส่วน – เห็นแบบมากขึ้น เก็บสิ่ง แวดล้อมบางส่วน• ถ่ายครึ่งตัว – อยากให้เห็นเสื้อผ้า หน้า ผม• ถ่ายใบหน้า (head shot) – ถ่ายอารมณ์ ความรู้สึก รูป หน้า• ระวังอย่าตัดแบบตามข้อ ตัดมือ เท้าออก
 39. 39. ถ่าย portrait• ให้เกียรติกับแบบ ยิ้มเข้าไว้ แล้วพยายามพูดคุยแบบเป็น กันเอง หาขนม นำ้าให้กิน ตัวแบบเมื่อชินกับเราแล้วจึงจะ ผ่อนคลาย• ห้ามแตะตัวนางแบบเด็ดขาด ให้บอกเขาให้เปลี่ยนท่าทาง• ทดลองหามุมหลายๆมุม ทุกคนมีมุมสวย พอเจอให้ซำ้าๆๆ มุมนัน้• ระวังแสงมืด ถ้าเร่ง ISO ภาพจะแตก คุมให้ได้ 200 – 400• ถ้าถ่ายกันหลายคน พยายามยึดมุมดีก่อน แล้วเปลี่ยนให้คน อื่นถ่ายบ้าง – มุมที่ทิศแสงสวย ไม่มของรกบัง ี• หัดดูหนังสือแฟชั่น จะได้มาบอกนางแบบทำาท่าให้ถูก• หากเป็นไปได้ ให้เตรียม กำาหนด โทน เช่น หวานใส โทน แรง hiphopแล้วขอให้แบบเตรียมเสื้อผ้า รวมทั้งหาสถานที่ ที่เข้ากับ Theme• หากถ่ายคนไม่รู้จักหรือ ตามงาน – ต้องขออย่างสุภาพ และ ขอบคุณเมื่อถ่ายแล้ว – อาจจะให้ที่ตดต่อเรา หรือหากเขาอยากได้รูปก็ขอที่ตดต่อ ิ ิ อย่างสุภาพ เตรียม ปากกาและ กระดาษเล็กๆ ไปเสมอ
 40. 40. ถ่ายภาพวิว• ใช้เลนส์ Wide หรือ Ultrawideถ่ายให้กว้าง• ใช้ เลนส์เทเล เจาะรายละเอียด• ใช้ขากล้องเสมอ ให้มนคง เลือกขาที่รับนำ้า ั่ หนักได้ดี• ว่าง composition ให้มี fore/mid/back ground• แบ่งน้กับฟ้าเป็น 1/3 หรือ 2/3 อย่าแบ่งครึ่ง จัดขอบฟ้าให้ได้ระนาบ• ใช้ f สูงๆ เช่น 11/16/22 เพื่อให้ชัดลึกทั้ง ภาพ• บางทีกใช้ลาก shutter ยาวๆ เช่น 5/10/20 ็ second (long exposure photography) – ทำาไฟให้เป็นแสงยาวยาว – นำ้านุ่ม นวล• เวลาดีที่สุด คือ – เช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ขึ้นแล้ วนิดๆ – ก่อนตะวันตกดินจนตะวันตกดินใหม่ๆ
 41. 41. ถ่ายคอนเสิร์ต Concert Photography• เป็นการถ่ายรูปที่ท้าทายมาก – มืดๆๆๆ – ตัวแบบเคลื่อนไหว ตลอด – สีแปลกๆ เขียว ม่วง แดง – ฉากหลัง มืดบ้างสว่างบ้าง• วิธีการ – เลือกทีนั่ง และ ดูว่าให้เอากล้องเข้า ่ ได้หรือไม่ – ถ้าเป็น free concert ให้ไปก่อน และ สำารวจสถานที่ • มีมุมดีไหม คนจะมาบังไหม เราจะ บังเขามากไปไหม • แสงสปอตไลท์ไม่ flare เข้ามาใน ภาพ • ห่างลำาโพงก็ดี เดี๋ยวหูดับ • สามารถยืน เคลื่อนไหวได้อิสระแค่ ไหน
 42. 42. ถ่ายคอนเสิร์ต Concert Photography• เลือก อาวุธ ครบครัน – กล้อง fullframeจะได้เร่ง ISO ได้ แต่มีอะไรก็อันนั้น – เลนส์ที่สว่างที่สุด ปกติเขาจะ ใช้ 70-200mm F2.8 L IS ที่แพง มาก • ถ้าไม่มี ก็ใช้ เทเล 70-300mm, 55-250mm ที่มีกันสั่น – เอา โมโนพอดไปช่วย ก็ดี – ห้ามใช้แฟลชครับ• ออกกำาลังมาให้ดี กินมาให้อม ิ่ – ถือกล้องกับเลนส์หนักๆ (ของ ผม สองกิโล) 2-3 ชั่วโมงไหว ไหม• หาวิธีนั่งหรือยืนให้มั่นคง บางที ต้องพิงเสา หรือ กำาแพงช่วย
 43. 43. ถ่ายคอนเสิร์ต Concert Photography• รู้จกนักร้องและเพลงเป็นอย่างดี ั – ทุกคนจะมีจังหวะหยุด จังหวะลดไมค์ จังหวะเพลงที่ ได้อารมณ์ – ต้องทายล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างไร และจับโฟกัสรอ ไว้ก่อน จับอารมณ์ (feeling) ให้ได้• ถ่ายใช้ – ใช้ A mode เพื่อควบคุมชัดลึกให้ได้ดี – RAW เสมอ จะได้ปรับลด noise ,white balance ทีหลัง• การวัดแสง – ใช้ Evaluative ธรรมดา แต่ถ้า backlight แรงมาก ต้องใช้ spot หรือ Partial จับส่วนสว่างสุดบนหน้า – คุม speed ให้ได้ อย่างน้อย 1/100-1/200 ให้เร่ง ISO – ถ้าแสงมากพอให้ใช้ f6.3 –f8 ขึ้นไปจะคมกว่าและ ได้ไฟแฉกๆ – ถ้าแสงไม่อำานวย ลดลง f2.8 ถ้าไม่พอให้ชดเชยลบ เร่ง speed – อย่ากลัว การเร่ง ISO เพราะถ้า Speed ไม่พอ ภาพ สั่น เทวดาก็ลงมาทำาให้ภาพดีไม่ได้ noise บางทีก็ สวยนะ โดยเฉพาะเวลาปรับเป็น ขาวดำา
 44. 44. Macro
 45. 45. เคล็ดวิชาการถ่ายภาพขั้นเทพ
 46. 46. สำานึก• ต้องมุ่งฝึก สำานึกแห่งการถ่ายภาพ การสร้าง ภาพ ภาพต้องเกิดจากใจ ใจต้องเห็นภาพ บังคับ กล้องให้ภาพออกมาตามที่ใจเห็นด้วย จินตนาการ (imagination)• ภาพต้องมีเรื่องราว (story)• มีตัวตนของผู้ถ่ายที่ไม่เหมือนใคร (style)• กระบี่อ ยู่ท ี่ใ จ
 47. 47. กระบวนท่า• การวางแผนเป็นเรื่องสำาคัญ – ศึกษา เวลา สถานที่ วันนี้พระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงตก กีโมง ่ – ดูพยากรณ์อากาศ ฝนตก ฝนไม่ตก เมฆมากหรือน้อย – สถานที่ เช่น ภูเขาหรือ โบสถ์ วิหาร หันทางไหน • วิหารเมืองไทยหันทางตะวันออก ต้องไปถ่ายเช้าๆ – ถ้าไปหลายที่ จะไปที่ไหนก่อน • วัดนี้ไปเช้า ถำ้าไปกลางวัน หน้าผานี้ไปเย็น – ไฮไลต์ ของสถานที่ • ถำ้าเขาหลวง เพชรบุรี แสงจะลอดเพดานแค่ 11 โมง ถึง เทียง ่ ครึ่ง
 48. 48. สภาวะ• อยู่ในที่ที่ถกต้อง เวลาที่ถูกต้อง มีอุปกรณ์ที่ถกต้อง และ ู ู มีทักษะที่ถูกต้อง (right place, right, time, right equipment, right skill) – ตื่นตีห้า รอ พระอาทิตย์ ขึ้น อดข้าวเย็นรอ พระอาทิตย์ ตก – ปีนเขาเป็นชั่วโมง ชั่วโมง หามุมที่ไม่มีใครไป – รอแสง เป็นชั่วโมง รอฝนมา รอฝนไป รอลม รอแดด – รอแสงดาว พระจันทร์ – รอนกมาลงจับถูกที่ ถูกแสง background สวยๆ – ทนความหนาว ทนความร้อน เดินเป็นชั่วโมง ยืน สองสาม ชั่วโมง• ฝึกๆๆๆๆ อดทนๆๆๆๆ• มีวินัย และ สมาธิอย่างสูง
 49. 49. รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง• รู้เรา คือ เข้าใจเครื่องมือของเราอย่างแตกฉาน เข้าใจ ความถนัดของเรา ขีดจำากัดของเรา• รู้เขา คือ ต้องรู้จัก Subject เป็นอย่างดี – ถ่ายสาวๆ ก็ต้องคุยกับสาวๆ ได้ – ถ่ายนก ต้องรู้จักนิสัยนก – ถ่าย หมา ก็ต้องรู้จักหมา ถ่ายแมว ก็เป็นแมว – ถ่าย Landscape ต้องรู้จัก ภูมิประเทศ อากาศ แสง ลม ฝน• มาจากการศึกษาและประสบการณ์• ใช้เวลาศึกษาสิ่งที่ต้องการถ่าย ให้มากๆ• ไปถึงก่อน เพือไปตรวจสนามรบ ให้เข้าใจสนามรบ ่• คาดการณ์ล่วงหน้าเสมอว่าจะเกิดอะไรใน Scene
 50. 50. กระบี่ไม้• หัดสร้างขีดจำากัดของอุปกรณ์ – ออกไปถ่ายรูปโดยใช้เลนส์ 50mm หรือ 35mm เท่านั้น – ตั้งโจทย์ทยาก ต่อ อุปกรณ์ทจำากัดนัน ี่ ี่ ้ – ใช้เลนส์ มือหมุน ไม่ Auto focus• กระบีไม้ ทำาให้ต้องใช้กำาลังภายในทดแทน ่ – บีบให้ใช้เทคนิคทีดีแก้ปัญหาเอาชนะขีดจำากัดของ ่ อุปกรณ์
 51. 51. นอบน้อมถ่อมตน• เทพที่แ ท้จ ริง ย่อ มไม่อ วดอ้า งความ เป็น เทพแห่ง ศาสตร์น ั้น ๆ – อย่าไปวิจารณ์ใครถ้าเขาไม่ถาม ถ้าใครถามก็ บอกให้หมด – มีความกรุณาต่อคนที่ยงใหม่ ั – อย่าแสดงความรู้ออกมา ถ้าไม่จำาเป็น คมในฝัก• ยกย่องผูอน ้ ื่ – ย่อมได้ความรัก และ ความรู้• นอบน้อมถ่อมตน – ทำาให้ตัวเราไม่เต็ม มุ่งแสวงหา ยอมรับอะไร ใหม่ๆ เสมอ• ทำาตัวให้สุภาพ ยิ้มแย้ม น่ารัก• เทพที่แ ท้ย ่อ มไร้ส ภาพ ไม่อ าจมองเห็น ไม่ม ต ัว ตน แต่ สามารถรู้ส ึก ถึง ความคงอยู่ ี ได้
 52. 52. บทสรุป• ทำาสิ่งที่รัก และ รักสิ่งที่ทำา• ไม่มีใครเป็นสุดยอดในศาสตร์ใดๆ ได้ หากปราศจาก – ความรักอย่างแรงกล้า (passion) – การอุทิศตน (dedication) – ความต่อเนื่องไม่ย่อท้อ (perseverance)• มีความเพียรอย่างบริสุทธิ์ – มุ่งกระทำา ไม่มุ่งสำาเร็จ ทำาไปเรื่อยๆ ปรับปรุงไปเรื่อยๆ โดยไม่เร่งวันเร่งคืน – ยิ่งเร่งยิ่งร้อน ยิ่งร้อนยิ่งห่าง – เอาเรื่องทีทำาใส่ไว้ในใจ หมั่นคิด หมั่นทำา ่• ขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำาเร็จในชีวิต ครับ
 53. 53. จบแล้ว ครับ

×