Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

My dear wife

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

My dear wife

 1. 1. MY DEAR……MY DEAR…… My heart beats for you..My heart beats for you..
 2. 2. PUVVUPUVVU నేను వేసే ప్ర్రతీ అడుగు నీకోసమేనేను వేసే ప్ర్రతీ అడుగు నీకోసమే.. నేను కనే ప్ర్రతీ కళా నీకోసమేనేను కనే ప్ర్రతీ కళా నీకోసమే.... నేను జనిమ్రంచే ప్ర్రతీ జనమ్రనేను జనిమ్రంచే ప్ర్రతీ జనమ్ర నీకోసమేనీకోసమే...... జనమ్ర జనమ్రలకూ నేను నికేజనమ్ర జనమ్రలకూ నేను నికే........
 3. 3. PUVVUPUVVU చలల్రనైై ననీ చేతి సప్్రరశ్రకోసంచలల్రనైై ననీ చేతి సప్్రరశ్రకోసం ఎనిన్ర జనమ్రలైై నవేచి ఉంటానుఎనిన్ర జనమ్రలైై నవేచి ఉంటాను నీ ప్ాదాల సప్్రరశ్ర సోకిన మటిట్రనినీ ప్ాదాల సప్్రరశ్ర సోకిన మటిట్రని తాకినా చాలు నా జనమ్రతాకినా చాలు నా జనమ్ర
 4. 4. PUVVUPUVVU చందుర్రడు సైైతం చినన్రబోవుచందుర్రడు సైైతం చినన్రబోవు నీ మోము ముందునీ మోము ముందు............ కారు మబుబ్రలు సైైతం కనుమరుగవువ ్రకారు మబుబ్రలు సైైతం కనుమరుగవువ ్ర నీ కురులముందునీ కురులముందు.......... నైమలుల్ర సైైతం నివేవ్రరబోవునైమలుల్ర సైైతం నివేవ్రరబోవు నీ నడక ముందునీ నడక ముందు...... నేను సైైతం నిలచిప్ోయానునేను సైైతం నిలచిప్ోయాను నీ చిరునవువ్ర ముందునీ చిరునవువ్ర ముందు..........
 5. 5. PUVVUPUVVU మనసు దాటని మౌనమామనసు దాటని మౌనమా.. రైప్ప్్రలు దాటని సవ్రప్న్రమారైప్ప్్రలు దాటని సవ్రప్న్రమా.... ప్ైదవులు దాటని ప్లుకువాప్ైదవులు దాటని ప్లుకువా...... నాలోని ఆణువణువూ అలుల్రకుప్ోయిననాలోని ఆణువణువూ అలుల్రకుప్ోయిన
 6. 6. PUVVUPUVVU ప్ర్రతీ కష్రణం నీ కలలోల్ర ముంచిప్ర్రతీ కష్రణం నీ కలలోల్ర ముంచి.. ప్ర్రతీ నిమిషం ఒక రంగుని చూప్ిప్ర్రతీ నిమిషం ఒక రంగుని చూప్ి.... ప్ర్రతీ రొజూ కొతత్ర ప్ండగప్ర్రతీ రొజూ కొతత్ర ప్ండగ తైచిచ్రతైచిచ్ర...... నను వలచిన అందమానను వలచిన అందమా................ నిను మరువగ తరమానిను మరువగ తరమా............ నీతో బంధం వేయి జనమ్రల వరంనీతో బంధం వేయి జనమ్రల వరం..............
 7. 7. PUVVUPUVVU నా ప్ర్రతి శ్వావ్రస నువైవ్ర ైనా ప్ర్రతి శ్వావ్రస నువైవ్ర ై.. నా ప్ర్రతి ఆశ్వ నువైవ్ర ైనా ప్ర్రతి ఆశ్వ నువైవ్ర ై.... నా ప్ర్రతి కళ నువైవ్ర ైనా ప్ర్రతి కళ నువైవ్ర ై...... నా ప్ర్రతి అడుగు నువైవ్ర ైనా ప్ర్రతి అడుగు నువైవ్ర ై........ ప్ర్రతి జనమ్రకు నాప్ర్రతి జనమ్రకు నా తోడైైతోడైై.......... నా యదలో కొలువుందిప్ో హృదయమానా యదలో కొలువుందిప్ో హృదయమా.... నువువ్రంటే యుగమైైనా అది నిమిషమేనువువ్రంటే యుగమైైనా అది నిమిషమే......
 8. 8. PUVVUPUVVU వైలుల్రవలా వచ్చిచ్చ్ర వేకువనే తైచ్చిచ్చ్రవైలుల్రవలా వచ్చిచ్చ్ర వేకువనే తైచ్చిచ్చ్ర.. ప్ండగలా వచ్చిచ్చ్ర వేడుకనే తైచ్చిచ్చ్రప్ండగలా వచ్చిచ్చ్ర వేడుకనే తైచ్చిచ్చ్ర.... చ్చినుకులా వచ్చిచ్చ్ర చ్చిగురునేచ్చినుకులా వచ్చిచ్చ్ర చ్చిగురునే తైచ్చిచ్చ్రతైచ్చిచ్చ్ర...... మధిలో చ్చేరి మమతలైనోన్ర ప్ంచ్చినమధిలో చ్చేరి మమతలైనోన్ర ప్ంచ్చిన నేసత్రమానేసత్రమా...... అది నువేవ్రఅది నువేవ్ర
 9. 9. PUVVUPUVVU నమమ్రలేదునమమ్రలేదు నినున్ర నే చ్చూసే వరకూనినున్ర నే చ్చూసే వరకూ...... నమమ్రలేదునమమ్రలేదు నినున్ర చ్చేరే వరకూనినున్ర చ్చేరే వరకూ...... నమమ్రలేదునమమ్రలేదు నీ చ్చూప్ు నాప్ైై వాలే వరకూనీ చ్చూప్ు నాప్ైై వాలే వరకూ...... నమమ్రలేదునమమ్రలేదు నీ సవ్రరం వినేంత వరకూనీ సవ్రరం వినేంత వరకూ నమమ్రలేదునమమ్రలేదు నువువ్ర నాకు మరదలని తైలిసేంత వరకూనువువ్ర నాకు మరదలని తైలిసేంత వరకూ ““సవ్రరగ్రం ఒకటుంటుందని”సవ్రరగ్రం ఒకటుంటుందని”
 10. 10. PUVVUPUVVU ప్ేర్రమనే మాటకు అరథ్రమే తైలియదుప్ేర్రమనే మాటకు అరథ్రమే తైలియదు ఇనాన్రళళ్ర వరకూఇనాన్రళళ్ర వరకూ...... మనసులో ఉనన్ర అలజడే తైలియదుమనసులో ఉనన్ర అలజడే తైలియదు నినున్ర చ్చేరే వరకూనినున్ర చ్చేరే వరకూ...... ఎటు వేలేల్రదో జీవితం నువువ్ర లేకప్ోతేఎటు వేలేల్రదో జీవితం నువువ్ర లేకప్ోతే ఎడారిలా మరేదా నువువ్ర రాకప్ోతేఎడారిలా మరేదా నువువ్ర రాకప్ోతే నువూవ్ర నీ నవూవ్ర నాతో లైకుంటేనువూవ్ర నీ నవూవ్ర నాతో లైకుంటే నేనంటూ ఉంటానానేనంటూ ఉంటానా................
 11. 11. PUVVUPUVVU వేసావిలో వైనైన్రలలావేసావిలో వైనైన్రలలా.. వరష్రం లో చ్చిరుజలుల్రలావరష్రం లో చ్చిరుజలుల్రలా.... కనున్రలోల్ర కలువలాల్రకనున్రలోల్ర కలువలాల్ర...... మనసులో దేవతలామనసులో దేవతలా........ వికసించ్చినవికసించ్చిన చ్చైంత చ్చేరవా ఇకనైైనాచ్చైంత చ్చేరవా ఇకనైైనా....................
 12. 12. PUVVUPUVVU కళుళ్ర మూసేత్ర చ్చాలు కలవైై వసాత్రవుకళుళ్ర మూసేత్ర చ్చాలు కలవైై వసాత్రవు...... గురుత్రకొసేత్ర చ్చాలు గుండైలోనే కొలువైైగురుత్రకొసేత్ర చ్చాలు గుండైలోనే కొలువైై ఉంటావుఉంటావు.............. నిదురైైనా రాదునిదురైైనా రాదు నీ రూప్ం తలచ్చుకుంటేనీ రూప్ం తలచ్చుకుంటే..................
 13. 13. PUVVUPUVVU నా మనసు నీదని మనవి చేయనానా మనసు నీదని మనవి చేయనా నా బ్ర్రతుకు నీదని ప్ర్రతిమ చూప్నానా బ్ర్రతుకు నీదని ప్ర్రతిమ చూప్నా నిను చూడక నిమిషమైైన నిలువజాలనునిను చూడక నిమిషమైైన నిలువజాలను నీ ప్ేర్రమాలేని కష్రణమైైన ాజగతిననీ ప్ేర్రమాలేని కష్రణమైైన ాజగతిన జీవించలేనుజీవించలేను
 14. 14. PUVVUPUVVU కళలు ఏనోన్ర కంటునాన్ర నీ ప్ేర్రమకోసంకళలు ఏనోన్ర కంటునాన్ర నీ ప్ేర్రమకోసం నీకైై జనిమ్రంచి నినేన్రసావ్రగతించానీకైై జనిమ్రంచి నినేన్రసావ్రగతించా నీ ధ్యాయ్రసలో ఈ లోకానేన్ర మరిచానీ ధ్యాయ్రసలో ఈ లోకానేన్ర మరిచా నీ లోకంలో కాసత్ర చోటిసాత్రవానీ లోకంలో కాసత్ర చోటిసాత్రవా
 15. 15. PUVVUPUVVU నువేవ్ర కావాలంటూ నా ప్ేర్రమనువేవ్ర కావాలంటూ నా ప్ేర్రమ ప్దే ప్దే ప్ిలిచే నా ప్ార్రణంప్దే ప్దే ప్ిలిచే నా ప్ార్రణం ప్ర్రతి చోటు నీ కోసం వైతుకుతుండగాప్ర్రతి చోటు నీ కోసం వైతుకుతుండగా కళళ్రలో నీ రూప్ం మైదులుతుండగాకళళ్రలో నీ రూప్ం మైదులుతుండగా నీప్ైైన ఉనన్రనా ప్ేర్రమ చిగురిసుత్రందోనీప్ైైన ఉనన్రనా ప్ేర్రమ చిగురిసుత్రందో లైదోలైదో చైప్ప్్రవా చైలిచైప్ప్్రవా చైలి
 16. 16. PUVVUPUVVU వేయిజనమ్రల బ్ంధ్యం నేవేనని తైలుసువేయిజనమ్రల బ్ంధ్యం నేవేనని తైలుసు నా గుండైకినా గుండైకి...... కోటి నకష్రతార్రల వైలుగు నేదేనని తైలుసుకోటి నకష్రతార్రల వైలుగు నేదేనని తైలుసు నా కంటికినా కంటికి...... కమమ్రని కలగా రమమ్రని ప్ిలిచే ఓకమమ్రని కలగా రమమ్రని ప్ిలిచే ఓ గుప్ైప్్రడంత గుండైలో చోటిసాత్రవాగుప్ైప్్రడంత గుండైలో చోటిసాత్రవా.......... నినున్ర రాణిలా చూసుకుంటానునినున్ర రాణిలా చూసుకుంటాను..............
 17. 17. PUVVUPUVVU మైరిసే రూప్ం నువేవ్రమైరిసే రూప్ం నువేవ్ర...... కురిసే సేన్రహం నువేవ్రకురిసే సేన్రహం నువేవ్ర...... నా గుండై చప్ుప్్రడు నువేవ్రనా గుండై చప్ుప్్రడు నువేవ్ర...... ప్ిర్రయతమా నను మరుసాత్రవాప్ిర్రయతమా నను మరుసాత్రవా మనసైైన ప్ేర్రమ నువేవ ్రమనసైైన ప్ేర్రమ నువేవ ్ర...... ప్ిర్రయమైై నబ్ంధ్యం నువేవ ్రప్ిర్రయమైై నబ్ంధ్యం నువేవ ్ర...... నా కనున్రల కాంతివి నువేవ్రనా కనున్రల కాంతివి నువేవ్ర......
 18. 18. PUVVUPUVVU యదలోనే కొలువునాన్ర ఎదురైైన చైప్ప్్రలేకయదలోనే కొలువునాన్ర ఎదురైైన చైప్ప్్రలేక మదిలోని మాటలు ఎనున్రనాన్ర ప్ైదవులుమదిలోని మాటలు ఎనున్రనాన్ర ప్ైదవులు దాటవు ఏమైైనాదాటవు ఏమైైనా............ చైప్ితేనే ఇకనైైనా తైలిసిందా చైలిచైప్ితేనే ఇకనైైనా తైలిసిందా చైలి ““నువవ్రంటే నాకు ప్ార్రణమని”నువవ్రంటే నాకు ప్ార్రణమని”
 19. 19. PUVVUPUVVU నీ కళ్ళ్్ళకు కాటుకగా ననున్ళ చేరిపొనియవనీ కళ్ళ్్ళకు కాటుకగా ననున్ళ చేరిపొనియవ నీ నునులేత బుగగ్ళలపైై చిరుసిగుగ్ళనునీ నునులేత బుగగ్ళలపైై చిరుసిగుగ్ళను కానీయవకానీయవ నీ చినాన్ళరి పైదవులపైై చిరునవువ్ళనునీ చినాన్ళరి పైదవులపైై చిరునవువ్ళను కానీయవకానీయవ నీ చేతులకు గాజులనైై ననున్ళనీ చేతులకు గాజులనైై ననున్ళ మురిసిపోనీయవమురిసిపోనీయవ నీ కాళ్ళ్్ళకు అందియనైై ననున్ళనీ కాళ్ళ్్ళకు అందియనైై ననున్ళ పరవశించిపోనీయవపరవశించిపోనీయవ
 20. 20. PUVVUPUVVU
 21. 21. పేర్ళమతోపేర్ళమతో

×