ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ νομού ΗΛΕΙΑΣ

Poillie Vassisoali
Τα μοναστηριατης ηλειασ
τοποσλατρειασ και γαλήνης
164
The monasteries inIlia
Faith and Peace
165
ΜονήΑγίας Ελεούσας
ΣτοδήμοΒαρθολομιού,στηΛυγιά,μέσα
σε ένα καταπράσινο φαράγγι, στέκει από
τον 10ο αι. μ.Χ. η Μονή Αγίας Ελεούσας. Η
τοποθεσία φύλαγε τη μονή από τις επι-
δρομές των πειρατών και οι κάτοικοι την
αγκάλιασαν προσφέροντάς της περιουσία
που έφθανε μέχρι τις εκβολές του ποτα-
μού Πηνειού. Το 1683, οι πειρατές έκαψαν
καιλεηλάτησαντηΜονήκαιμετάαπ’αυτό
το γεγονός, οι μοναχοί έκτισαν τείχη για
την προστασία της Μονής.
Monastery of Agia Eleousa
In the municipality of Vartholomio, in
Lygia, right in the middle of a green gorge,
stands the church of Agia Eleousa since
the 10th century AC. This place protected
the church from being attacked by the pi-
rateswhilethelocalsembracedthechurch
offering their land which stretched to the
river mouth of Pineios. In 1683, the pirates
burned and despoiled the church and after
that, the monks built walls to protect the
Monastery.
166
Άγιος Νικόλαος
Φραγκοπηδήματος
Ανάμεσα στον Πύργο και στην Αμαλιά-
δα, στα όρια του δήμου Ιάρδανου, βρίσκε-
ταιηΙεράΜονήΦραγκοπηδήματοςηοποία
γνωρίζει μεγάλη ακμή.
Η μοναδική θέα που παρέχει, οι εκκλη-
σιαστικοίθησαυροίκαιτουπέροχοφυσικό
περιβάλλον την έχουν τοποθετήσει πολύ
ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών.
Η ονομασία «Φραγκοπήδημα», σύμ-
φωνα με την παράδοση οφείλεται σε ένα
συμβάν της περιόδου της Φραγκοκρατίας.
Τότε, Σαρακηνοί πειρατές καταδίωξαν
έναν Φράγκο πρίγκηπα, ο οποίος μην έχο-
ντας τρόπο να ξεφύγει, πήδησε στην χα-
ράδρα μπροστά απ’ το σημερινό μοναστή-
ρι προσευχόμενος στον Άγιο Νικόλαο για
τη σωτηρία του. Ο θρύλος αναφέρει ότι ο
πρίγκηπας σώθηκε απ’ το μεγάλο άλμα
ως εκ θαύματος και για να τιμήσει τον Άγιο
Νικόλαο, δώρισε ολόκληρο το βουνό,
όπου και κτίστηκε το μοναστήρι.
Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τη
μεγάλη βιβλιοθήκη στην οποία υπάρχουν
και ευαγγέλια από το 1540 καθώς και το
σπουδαίο«Σιγίλλιον»τουΠατριάρχηΓρη-
γορίου του Ε’ του 1798.
AgiosNikolaos
Fraggopidimatos
Somewhere between the city of Pyrgos
and Amaliada, at the boundaries of the mu-
nicipality of Iardanos, is located the Iera Moni
Fraggopidimatos (Holy Monastery of Frag-
gopidimatos), which has been quite devel-
oped.
It has a spectacular view, while the ecclesi-
astic treasures and the wonderful and natural
environmenthavemanagedtoraisetheinter-
est of the travelers and turn the monastery
into one of the most preferable destinations.
The name “Fraggopidima”, according to the
tradition comes from an instant which hap-
pened during the Frankish occupation.
Back then, Saracen pirates were after a
Frank prince, who jumped into the gorge
which is right in front of the monastery, as he
couldn’t find another way to get away, and
prayed while falling to Agios Nikolaos for his
rescue. The legend says that the prince was
saved by a miracle and in order to honor Agios
Nikolaos he donated the whole mountain,
where the monastery was built.
The visitor can admire the big library in
which there are even gospels of 1540 as well
as the great “Sigillion” of the Patriarch Grigori-
os the V of 1798.
167
Παναγία Κρεμαστή
Ο μύθος αναφέρει ότι η θαυματουργή
εικόνα της Παναγίας, έργο μεγάλης αξίας,
βρέθηκε στην πλαγιά του βουνού από πι-
στούς βοσκούς το 1700 μετά από θεόσταλ-
το όραμα. Το μοναστήρι μοιάζει να κρέμε-
ται στα βράχια και η μοναδική θέα που
προσφέρει φθάνει έως το δρυοδάσος της
Φολόης.
Η Μονή βρίσκεται στο δήμο Ωλένης, στο
διαμέρισμα Λάνθι. Το 1821 η Μονή αποτέ-
λεσε σημείο συνάντησης των Ηλείων αρ-
χηγών της Επανάστασης με τον Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη.
Η μονή γιορτάζει στις 23 Αυγούστου, κα-
θώς και στις 14 Σεπτεμβρίου, οπότε και δι-
οργανώνεται μεγάλο πανηγύρι. Χιλιάδες
επισκέπτες προσφεύγουν με πίστη και ελ-
πίδα κάθε χρόνο στην θαυματουργή εικό-
να της Παναγίας.
Panagia Kremasti
According to the myth, the miraculous
icon of Panagia, a work of great value, was
foundontheslopeofamountainbyfaithful
shepherds back in 1700, after a godsend
dream. The monastery looks as if it’s hang-
ing from the rocks and it has a unique view;
you can even see the oak forest of Foloi.
This Monastery is in the municipality of
Oleni, at the department Lanthi. In 1821 the
monastery was the place where the Ilian
leaders of the Revolution met with Theod-
oros Kolokotronis.
The church “celebrates” on the 23rd of
August, as well as on the 14th of Septem-
ber, when a big festival is being held. Thou-
sands of visitors go in hope and faith every
year to see the miraculous icon of Panagia.
168
Ιερά Μονή Σεπετού
Μέσα σε πλατάνια, αγριελιές, κουμα-
ριές, βελανιδιές και πεύκα, βρίσκεται η
Μονή Σεπετού.
Δεκαπέντε λεπτά από την Αλιφείρα,
πάνω σε απόκρημνο βράχο, πάνω απ’ την
όχθη του ποταμού Τρίτωνα και κάτω απ’
την ακρόπολη της Αλιφείρας.
Η παράδοση αναφέρει ότι η ονομασία
της Μονής προήλθε από τη φράση «σε
πετώ» που είπε μία πιστή γυναίκα πετώ-
ντας το παιδί της ταμένο στην Παναγία απ’
το παράθυρο της εκκλησίας. Ως εκ θαύ-
ματοςηδύναμητηςΠίστηςέσωσετοπαιδί
καιέκτοτεεπικράτησεηονομασίαΣεπετό
και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
λατρεύεται ανελλιπώς. Η ίδρυση της Μο-
νήςεντοπίζεταιτο1150μ.Χ.Το1915μεγά-
λη πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς το
ναό και σώθηκε μόνο η εικόνα της Πανα-
γίας της Σεπετιώτισσας, έργο του Ευαγγε-
λιστή Λουκά. Το 1972 η εικόνα κλάπηκε,
αλλά επτά μήνες μετά ξαναβρέθηκε στα
χέρια των ληστών.
Iera Moni Sepetou (Holy
Monastery of Sepetou)
The Monastery of Sepetou is located
among plane trees, wild olive trees, acorn
trees and pine trees.
Itisonly15minutesfarfromAlifira,ona
sheer rock, over the bank of the river Tri-
ton and underneath the acropolis of Ali-
fira.
According to the tradition the name of
the Monastery came from the phrase “se
peto” (which means “I’m throwing you” in
Greek)thatafaithfulwomanoncetoldher
child,whichwasavotaryofPanagia,while
throwing it out of the window of the
church. Miraculously, the power of Faith
saved the child and ever since the church
is being called Sepeto and the icon of Pan-
agia has been worshipped unfailingly. The
foundationoftheMonasteryisdatedback
to 1150AC. In 1915 a big fire burned down
the church and the only thing saved was
the icon of Panagia the Sepetiotissa, a
work of the Evangelist Lucas. In 1972 the
iconwasstolen,butitwasfound7months
later in the hands of the robbers.
169
ΗΠαναγίατης Σκαφιδιάς
Λίγο έξω απ’ τον Πύργο, στο διαμέρι-
σμαΣκαφιδιάς,σεμίαμαγευτικήπαραθα-
λάσσια τοποθεσία, μέσα σε δάσος, βρί-
σκεται η Ιερά Μονή Σκαφιδιάς, που
γιορτάζει στις 15 Αυγούστου.
Κτίστηκε τον 10ο αι. μ.Χ. και διαθέτει
σπάνιους θησαυρούς, σκεύη, λειψανο-
θήκες. Ο επισκέπτης μένει κατάπληκτος
αντικρίζοντας το μεσαιωνικό φρούριο
που περιστοιχίζει τη Μονή, καθώς και τη
μοναδική αρχιτεκτονική του.
Panagia of Skafidia
The church of Panagia of Skafidia is lo-
cated right outside the city of Pyrgos, in
the department of Skafidia, in a magnifi-
cent location by the sea, inside a forest,
and holds a celebration on the 15th of Au-
gust.
It was built during the 10th century AC
and has many rare treasures, utensils and
feretories. The visitor is astonished by the
view of the mediaeval wall that surrounds
the Moni, and its unique architectural
style.
170
Η Ιερά ΜονήΦραγκαβίλλας
Στην Αμαλιάδα, το χρονικό διάστημα
μεταξύ 1200 και 1400 διέμεναν Φράγκοι
και ο ναός της Παναγίας βρισκόταν στην
κατοχή Φράγκου άρχοντα. Από εκεί προ-
έρχεται και η ονομασία. Τα χρόνια εκείνα
ο ναός λειτούργησε ως καθολικός και ξα-
νάγινε ορθόδοξος μετά τη φυγή των Φρά-
γκων. Στο 1696 χρονολογείται η εκπλη-
κτική αγιογραφία του Αγίου Γεωργίου,
καθώς και όσες αγιογραφίες διακρίνο-
νται, ακόμη, παρά την πυρπόληση από
τους Τούρκους. Η θαυματουργή εικόνα
της Παναγίας βρίσκεται ακόμα και σήμε-
ρα σε προσκύνημα.
Iera Moni Fragavillas(Holy
Monastery of Fragavilla)
The Franks used to live in Amaliada during
the period 1200 – 1400, and the church of
Panagia was under the occupation of the
Frankish leader. That’s where the name of the
church derives from. Those years the church
hadturnedintoacatholiconeandturnedback
to Christianity after the Franks were gone.
The amazing painting of Agios Georgios, as
well as many more that can still be visible de-
spite the fact that the church was burnt down
by the Turks, are dated back to 1696. The mi-
raculous icon of Panagia is still there for peo-
ple to worship.
171
Ιερά Μονή Χρυσοπηγής
Δίβρης
ΣτηνείσοδοτηςΔίβρηςβρίσκεταιηΜονή
Χρυσοπηγής. Κτίστηκε στις αρχές του 17ου
αι. μ.Χ., στην τοποθεσία Γαυροβίκος που
αντλείτηνονομασίατηςαπόμεγάληπαρα-
κείμενηπηγή.ΣταχρόνιατηςΤουρκοκρατί-
ας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο με κορυ-
φαίο αυτόν του Κρυφού Σχολειού που
λειτουργούσε αδιάλειπτα έως και την Επα-
νάσταση του 1821. Ο χώρος τα Κρυφού Σχο-
λειού είναι πέτρινος και επισκέψιμος. Στη
βιβλιοθήκη του ναού υπάρχουν ανεκτίμη-
τα κειμήλια, ενώ στη μονή, πέρα απ’ την
θαυμάσια εικόνα της Παναγίας, βρίσκονται
ιερά λείψανα των Αγίων Ιωακείμ των Νοτε-
νών, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Αντύ-
πα και των Αγίων Τρύφωνος και Αναργύ-
ρων.
Iera Moni Chrysopigis
Divris(Holy Monastery of
Chrysopigi Divris)
The monastery of Chrysopigi is located
at the entrance of Divri. It was built during
the early 17th century at the location Gav-
rovikos, which takes this name after the
large spring that’s nearby. During the Turk-
ish occupation, the monastery played an
important role, while the leader part was
playedbytheKryfoScholio(SecretSchool)
which had been functioning all the time up
to the Revolution of 1821. The place where
the Kryfo Scholio was built is made of stone
and still open to visitors.
In the library of the church there are
priceless heirlooms, while in the monas-
tery, besides the magnificent icon of Pana-
gia, there are the holy remnants of the
saints Ioakeim of Notenon, Dimitrios, Anti-
pas and Trifon and Anargyros.
172
Ιερά ΜονήΑναλήψεως
Στο χωριό Ανάληψη, στο δήμο Αμαλιά-
δας, βρίσκεται το Μοναστήρι της Αναλή-
ψεως.
Η συγκλονιστική θέα που προσφέρει
σε όλο το Ιόνιο, αλλά και προς όλες τις
πλευρές του ορίζοντα προσελκύουν χι-
λιάδες επισκέπτες. Το πυκνό πευκοδά-
σος δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλ-
λον ηρεμίας για κάθε επισκέπτη.
Iera Moni Analipsis(Holy
Monastery of Analipsi)
InthevillageAnalipsi,inthemunicipality
of Amaliada, is located the Monastery of
Analipsi. The spectacular view to the
Ionian Sea, but also to every side of the
horizon, attracts thousands of visitors.
The dense pine forest creates a unique
environment of peace for every visitor.
173
Ιερά Μονή Βλαχερνών
Δύο χιλιόμετρα έξω απ’ την Κυλλήνη
είναι κτισμένη η ιστορική Μονή Παναγίας
Βλαχερνών. Γιορτάζει το Γενέθλιο της Θε-
οτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου.
Στη διάρκεια της Φραγκοκρατίας είχε
καταληφθείαπόΛατίνουςμοναχούςκαιτο
17ο αι. μ.Χ. επέστρεψε στα χέρια των Ορ-
θοδόξων.
Η ίδρυσή της εντοπίζεται στον 9ο αι.
μ.Χ. και στους θησαυρούς της συγκαταλέ-
γονται σπάνιες εκδόσεις των Ευαγγελίων,
σιγγίλια, λειψανοθήκες κ.ά.
Η εικόνα της Παναγίας συνδέεται σύμ-
φωνα με την παράδοση με δεκάδες θαυ-
μάτων και γι’ αυτό η φήμη της Μονής εξα-
πλώθηκε στα πέρατα του κόσμου.
Iera Moni Vlachernon
(Holy Monastery
of Vlacherna)
Two kilometers outside the city of Kyllini,
is built the historical Monastery of Panagia
Vlachernon. The monastery celebrates on
the 8th of September the Genesis of The-
otokos.
During the Frankish occupation, it had
been occupied by Latin monks and it was in
the 17th century that it returned to the
hands of the Orthodoxy.
Its foundation goes back to the 9th cen-
tury AC and among its treasures are included
some rare editions of the Gospels, siggilia,
reliquaries etc.
The icon of Panagia is connected to doz-
ens of miracles, according to the tradition,
and that’s why it is famous all over the
world.
174
Ιερά Μονή Σεπετού
Iera Moni Sepetou (Holy Monastery of Sepetou)
175
1 sur 12

Recommandé

Ιστορικά μνημεία της Ηλείας (Βυζαντινά και Φράγκικα) par
Ιστορικά μνημεία της Ηλείας (Βυζαντινά και Φράγκικα) Ιστορικά μνημεία της Ηλείας (Βυζαντινά και Φράγκικα)
Ιστορικά μνημεία της Ηλείας (Βυζαντινά και Φράγκικα) douka-ilias
2.5K vues65 diapositives
Τουριστικός Oδηγός par
Τουριστικός Oδηγός Τουριστικός Oδηγός
Τουριστικός Oδηγός Maria Georgiadou
348 vues34 diapositives
Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 1 par
Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 1Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 1
Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 1Thodoris Kartsiotis
967 vues40 diapositives
μετέωρα par
μετέωραμετέωρα
μετέωραhelwnaki
322 vues15 diapositives
Πόλεις του Πόντου par
Πόλεις του ΠόντουΠόλεις του Πόντου
Πόλεις του ΠόντουΔώρα Κωνσταντίνου
749 vues53 diapositives
μοναστηρια ν Larisas par
μοναστηρια ν Larisasμοναστηρια ν Larisas
μοναστηρια ν Larisaskkll6465
388 vues22 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE1 par
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE1Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE1
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE1Fotini Pog
75 vues23 diapositives
Εκκλησίες και μοναστήρια του Μυστρά par
Εκκλησίες και μοναστήρια του ΜυστράΕκκλησίες και μοναστήρια του Μυστρά
Εκκλησίες και μοναστήρια του ΜυστράΔήμητρα Τζίνου
46 vues17 diapositives
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2 par
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2Fotini Pog
93 vues54 diapositives
βαρασοβα Powrpoint par
βαρασοβα Powrpoint βαρασοβα Powrpoint
βαρασοβα Powrpoint Paraskeye
455 vues22 diapositives
Πάμε θεσσαλονίκη 2014 2015 ε2 2ο δημοτικό σχολείο περαίας par
Πάμε θεσσαλονίκη 2014 2015 ε2 2ο δημοτικό σχολείο περαίαςΠάμε θεσσαλονίκη 2014 2015 ε2 2ο δημοτικό σχολείο περαίας
Πάμε θεσσαλονίκη 2014 2015 ε2 2ο δημοτικό σχολείο περαίαςStilianos Gouloust
1.1K vues44 diapositives
Αχειροποίητες εικόνες par
Αχειροποίητες εικόνεςΑχειροποίητες εικόνες
Αχειροποίητες εικόνεςΔήμητρα Τζινου.
1.9K vues17 diapositives

Tendances(20)

Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE1 par Fotini Pog
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE1Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE1
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE1
Fotini Pog75 vues
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2 par Fotini Pog
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2
Fotini Pog93 vues
βαρασοβα Powrpoint par Paraskeye
βαρασοβα Powrpoint βαρασοβα Powrpoint
βαρασοβα Powrpoint
Paraskeye455 vues
Πάμε θεσσαλονίκη 2014 2015 ε2 2ο δημοτικό σχολείο περαίας par Stilianos Gouloust
Πάμε θεσσαλονίκη 2014 2015 ε2 2ο δημοτικό σχολείο περαίαςΠάμε θεσσαλονίκη 2014 2015 ε2 2ο δημοτικό σχολείο περαίας
Πάμε θεσσαλονίκη 2014 2015 ε2 2ο δημοτικό σχολείο περαίας
Stilianos Gouloust1.1K vues
107γ3. παναγία της γαράσαρης par dakekavalas
107γ3. παναγία της γαράσαρης 107γ3. παναγία της γαράσαρης
107γ3. παναγία της γαράσαρης
dakekavalas407 vues
Εξερευνώντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του Μυστρά par Δήμητρα Τζίνου
Εξερευνώντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του ΜυστράΕξερευνώντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του Μυστρά
Εξερευνώντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του Μυστρά
ξωκλησια V2 par Demeter DS
ξωκλησια V2ξωκλησια V2
ξωκλησια V2
Demeter DS2.8K vues
Οι ξένες γλώσσες και η σημασία τους για την περιοχή μας par lykeiokalampakas
Οι ξένες γλώσσες και η σημασία τους για την περιοχή μαςΟι ξένες γλώσσες και η σημασία τους για την περιοχή μας
Οι ξένες γλώσσες και η σημασία τους για την περιοχή μας
lykeiokalampakas617 vues
μυκηναϊκός πολιτισμός par athntanta
μυκηναϊκός πολιτισμόςμυκηναϊκός πολιτισμός
μυκηναϊκός πολιτισμός
athntanta596 vues
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.pptx par Elenipin
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.pptxΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.pptx
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.pptx
Elenipin775 vues
Δεσποτάτο της Ηπείρου,Νάτσης - Μπόβολος par Iliana Kouvatsou
Δεσποτάτο της Ηπείρου,Νάτσης - ΜπόβολοςΔεσποτάτο της Ηπείρου,Νάτσης - Μπόβολος
Δεσποτάτο της Ηπείρου,Νάτσης - Μπόβολος
Iliana Kouvatsou1.1K vues
Εξερευνώντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του Μυστρά par Δήμητρα Τζίνου
Εξερευνώντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του ΜυστράΕξερευνώντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του Μυστρά
Εξερευνώντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του Μυστρά
στα χνάρια των βυζαντινών par 1dimkalyv1
στα χνάρια των βυζαντινώνστα χνάρια των βυζαντινών
στα χνάρια των βυζαντινών
1dimkalyv1784 vues
Παρουσίαση par Theod13
ΠαρουσίασηΠαρουσίαση
Παρουσίαση
Theod13228 vues

En vedette

ηλεια par
ηλειαηλεια
ηλειαPoillie Vassisoali
1.1K vues55 diapositives
5ο σεμινάριο λοιμώξεων par
5ο σεμινάριο λοιμώξεων5ο σεμινάριο λοιμώξεων
5ο σεμινάριο λοιμώξεωνPoillie Vassisoali
516 vues185 diapositives
εντυπο αναφορασ α φασησ αξιολογησησ par
εντυπο αναφορασ α φασησ αξιολογησησεντυπο αναφορασ α φασησ αξιολογησησ
εντυπο αναφορασ α φασησ αξιολογησησtryfonid
642 vues1 diapositive
Δήμος ολυμπίων: Η ίδρυση και η ιστορική πορεία par
Δήμος ολυμπίων: Η ίδρυση και η ιστορική πορείαΔήμος ολυμπίων: Η ίδρυση και η ιστορική πορεία
Δήμος ολυμπίων: Η ίδρυση και η ιστορική πορείαdouka-ilias
2.2K vues61 diapositives
ολυμπιακές διαδρομές par
ολυμπιακές διαδρομέςολυμπιακές διαδρομές
ολυμπιακές διαδρομέςPoillie Vassisoali
227 vues41 diapositives
πολιτικοι par
πολιτικοιπολιτικοι
πολιτικοιtotektwra
326 vues24 diapositives

En vedette(20)

εντυπο αναφορασ α φασησ αξιολογησησ par tryfonid
εντυπο αναφορασ α φασησ αξιολογησησεντυπο αναφορασ α φασησ αξιολογησησ
εντυπο αναφορασ α φασησ αξιολογησησ
tryfonid642 vues
Δήμος ολυμπίων: Η ίδρυση και η ιστορική πορεία par douka-ilias
Δήμος ολυμπίων: Η ίδρυση και η ιστορική πορείαΔήμος ολυμπίων: Η ίδρυση και η ιστορική πορεία
Δήμος ολυμπίων: Η ίδρυση και η ιστορική πορεία
douka-ilias2.2K vues
πολιτικοι par totektwra
πολιτικοιπολιτικοι
πολιτικοι
totektwra326 vues
Εμπειρίες από την προσπάθεια ανάδειξης των καταρρακτών της Νεμούτας par douka-ilias
Εμπειρίες από την προσπάθεια ανάδειξης των καταρρακτών της ΝεμούταςΕμπειρίες από την προσπάθεια ανάδειξης των καταρρακτών της Νεμούτας
Εμπειρίες από την προσπάθεια ανάδειξης των καταρρακτών της Νεμούτας
douka-ilias1.5K vues
Δήμος Ολυμπίων - Η ίδρυση και η ιστορική πορεία (Βασικά Στοιχεία) par douka-ilias
Δήμος Ολυμπίων - Η ίδρυση και η ιστορική πορεία (Βασικά Στοιχεία)Δήμος Ολυμπίων - Η ίδρυση και η ιστορική πορεία (Βασικά Στοιχεία)
Δήμος Ολυμπίων - Η ίδρυση και η ιστορική πορεία (Βασικά Στοιχεία)
douka-ilias506 vues
τεχνη και πολιτικη, art and politics par Olga Ziro
τεχνη και πολιτικη, art and politicsτεχνη και πολιτικη, art and politics
τεχνη και πολιτικη, art and politics
Olga Ziro675 vues
Mg aweek3 aug2010 par museummike
Mg aweek3 aug2010Mg aweek3 aug2010
Mg aweek3 aug2010
museummike421 vues
νομος ηλειας δ2 par tpe2gythio
νομος ηλειας δ2νομος ηλειας δ2
νομος ηλειας δ2
tpe2gythio420 vues
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ως εργαλείο ανάπτυξης par douka-ilias
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ως εργαλείο ανάπτυξηςΟι κοινωνικές επιχειρήσεις ως εργαλείο ανάπτυξης
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ως εργαλείο ανάπτυξης
douka-ilias518 vues

Similaire à ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ νομού ΗΛΕΙΑΣ

μετέωρα παρουσίαση par
μετέωρα  παρουσίασημετέωρα  παρουσίαση
μετέωρα παρουσίασηpanaiotis13
2.8K vues25 diapositives
Τοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήρια par
Τοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήριαΤοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήρια
Τοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήριαgymnasiovelou
244 vues15 diapositives
ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΟΥ par
ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΟΥΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΟΥ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΟΥΧρυσούλα Κοσμά
1.8K vues87 diapositives
η ξεναγηση στον τοπο μας par
η ξεναγηση στον τοπο μαςη ξεναγηση στον τοπο μας
η ξεναγηση στον τοπο μαςalexia4
683 vues11 diapositives
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης par
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας ΕικοσιφοινίσσηςΗ Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσηςneraidenia
183 vues15 diapositives
To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου... par
To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...
To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...Lamprini Magaliou
459 vues14 diapositives

Similaire à ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ νομού ΗΛΕΙΑΣ(20)

μετέωρα παρουσίαση par panaiotis13
μετέωρα  παρουσίασημετέωρα  παρουσίαση
μετέωρα παρουσίαση
panaiotis132.8K vues
Τοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήρια par gymnasiovelou
Τοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήριαΤοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήρια
Τοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήρια
gymnasiovelou244 vues
η ξεναγηση στον τοπο μας par alexia4
η ξεναγηση στον τοπο μαςη ξεναγηση στον τοπο μας
η ξεναγηση στον τοπο μας
alexia4683 vues
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης par neraidenia
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας ΕικοσιφοινίσσηςΗ Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
neraidenia183 vues
To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου... par Lamprini Magaliou
To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...
To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...
μοναστηρια της λεσβου par mariakatsara123
μοναστηρια της λεσβουμοναστηρια της λεσβου
μοναστηρια της λεσβου
mariakatsara123362 vues
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ BYZANTINHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ par ssuserc13fb9
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ BYZANTINHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ BYZANTINHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ BYZANTINHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ssuserc13fb942 vues
ο Kολινδρός μας!! Μιχ. Μυγδαλιάς, Α2 Γ.Κολινδρού, 2015-16 par Lamprini Magaliou
ο Kολινδρός μας!! Μιχ. Μυγδαλιάς, Α2 Γ.Κολινδρού, 2015-16ο Kολινδρός μας!! Μιχ. Μυγδαλιάς, Α2 Γ.Κολινδρού, 2015-16
ο Kολινδρός μας!! Μιχ. Μυγδαλιάς, Α2 Γ.Κολινδρού, 2015-16
ΚάστροΚορώνης par Maria Mitarea
ΚάστροΚορώνης ΚάστροΚορώνης
ΚάστροΚορώνης
Maria Mitarea139 vues
ο αγιος πετρος par XaraG
ο αγιος πετροςο αγιος πετρος
ο αγιος πετρος
XaraG249 vues
Μοναστήρια της Αττικής,καταφύγια μνήμης και αγάπης par Iliana Kouvatsou
Μοναστήρια της Αττικής,καταφύγια μνήμης και αγάπηςΜοναστήρια της Αττικής,καταφύγια μνήμης και αγάπης
Μοναστήρια της Αττικής,καταφύγια μνήμης και αγάπης
Iliana Kouvatsou426 vues
ο Kολινδρός μας!! Mυγδαλιάς Μιχάλης par MixalisMigdalias
ο Kολινδρός μας!! Mυγδαλιάς Μιχάληςο Kολινδρός μας!! Mυγδαλιάς Μιχάλης
ο Kολινδρός μας!! Mυγδαλιάς Μιχάλης
MixalisMigdalias158 vues
Agios therapontas par gymespm
Agios therapontasAgios therapontas
Agios therapontas
gymespm478 vues
μετεωρα par tasiou
μετεωραμετεωρα
μετεωρα
tasiou378 vues
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2017-«Τόποι λατρείας και Πολύ-πολιτισμικότητα στο χθες κ... par ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΟΥΜΟΥΖΗΣ
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2017-«Τόποι λατρείας και Πολύ-πολιτισμικότητα στο χθες κ...2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2017-«Τόποι λατρείας και Πολύ-πολιτισμικότητα στο χθες κ...
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2017-«Τόποι λατρείας και Πολύ-πολιτισμικότητα στο χθες κ...
ΓΛΩΣΣΑ Β ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ par somakris
ΓΛΩΣΣΑ Β ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩΓΛΩΣΣΑ Β ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
ΓΛΩΣΣΑ Β ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
somakris1.2K vues

Plus de Poillie Vassisoali

4ο σεμινάριο λοιμώξεων par
4ο σεμινάριο λοιμώξεων4ο σεμινάριο λοιμώξεων
4ο σεμινάριο λοιμώξεωνPoillie Vassisoali
292 vues120 diapositives
3ο σεμινάριο λοιμώξεων par
3ο σεμινάριο λοιμώξεων3ο σεμινάριο λοιμώξεων
3ο σεμινάριο λοιμώξεωνPoillie Vassisoali
330 vues108 diapositives
2ο σεμινάριο λοιμώξεων par
2ο σεμινάριο λοιμώξεων2ο σεμινάριο λοιμώξεων
2ο σεμινάριο λοιμώξεωνPoillie Vassisoali
270 vues118 diapositives
1ο σεμινάριο λοιμώξεων par
1ο σεμινάριο λοιμώξεων1ο σεμινάριο λοιμώξεων
1ο σεμινάριο λοιμώξεωνPoillie Vassisoali
327 vues101 diapositives
Installation guide gr Οδηγίες εγκατάστασης par
Installation guide gr Οδηγίες εγκατάστασηςInstallation guide gr Οδηγίες εγκατάστασης
Installation guide gr Οδηγίες εγκατάστασηςPoillie Vassisoali
823 vues28 diapositives
Istoriko moodle par
Istoriko moodleIstoriko moodle
Istoriko moodlePoillie Vassisoali
221 vues11 diapositives

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ νομού ΗΛΕΙΑΣ

 • 3. ΜονήΑγίας Ελεούσας ΣτοδήμοΒαρθολομιού,στηΛυγιά,μέσα σε ένα καταπράσινο φαράγγι, στέκει από τον 10ο αι. μ.Χ. η Μονή Αγίας Ελεούσας. Η τοποθεσία φύλαγε τη μονή από τις επι- δρομές των πειρατών και οι κάτοικοι την αγκάλιασαν προσφέροντάς της περιουσία που έφθανε μέχρι τις εκβολές του ποτα- μού Πηνειού. Το 1683, οι πειρατές έκαψαν καιλεηλάτησαντηΜονήκαιμετάαπ’αυτό το γεγονός, οι μοναχοί έκτισαν τείχη για την προστασία της Μονής. Monastery of Agia Eleousa In the municipality of Vartholomio, in Lygia, right in the middle of a green gorge, stands the church of Agia Eleousa since the 10th century AC. This place protected the church from being attacked by the pi- rateswhilethelocalsembracedthechurch offering their land which stretched to the river mouth of Pineios. In 1683, the pirates burned and despoiled the church and after that, the monks built walls to protect the Monastery. 166
 • 4. Άγιος Νικόλαος Φραγκοπηδήματος Ανάμεσα στον Πύργο και στην Αμαλιά- δα, στα όρια του δήμου Ιάρδανου, βρίσκε- ταιηΙεράΜονήΦραγκοπηδήματοςηοποία γνωρίζει μεγάλη ακμή. Η μοναδική θέα που παρέχει, οι εκκλη- σιαστικοίθησαυροίκαιτουπέροχοφυσικό περιβάλλον την έχουν τοποθετήσει πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Η ονομασία «Φραγκοπήδημα», σύμ- φωνα με την παράδοση οφείλεται σε ένα συμβάν της περιόδου της Φραγκοκρατίας. Τότε, Σαρακηνοί πειρατές καταδίωξαν έναν Φράγκο πρίγκηπα, ο οποίος μην έχο- ντας τρόπο να ξεφύγει, πήδησε στην χα- ράδρα μπροστά απ’ το σημερινό μοναστή- ρι προσευχόμενος στον Άγιο Νικόλαο για τη σωτηρία του. Ο θρύλος αναφέρει ότι ο πρίγκηπας σώθηκε απ’ το μεγάλο άλμα ως εκ θαύματος και για να τιμήσει τον Άγιο Νικόλαο, δώρισε ολόκληρο το βουνό, όπου και κτίστηκε το μοναστήρι. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τη μεγάλη βιβλιοθήκη στην οποία υπάρχουν και ευαγγέλια από το 1540 καθώς και το σπουδαίο«Σιγίλλιον»τουΠατριάρχηΓρη- γορίου του Ε’ του 1798. AgiosNikolaos Fraggopidimatos Somewhere between the city of Pyrgos and Amaliada, at the boundaries of the mu- nicipality of Iardanos, is located the Iera Moni Fraggopidimatos (Holy Monastery of Frag- gopidimatos), which has been quite devel- oped. It has a spectacular view, while the ecclesi- astic treasures and the wonderful and natural environmenthavemanagedtoraisetheinter- est of the travelers and turn the monastery into one of the most preferable destinations. The name “Fraggopidima”, according to the tradition comes from an instant which hap- pened during the Frankish occupation. Back then, Saracen pirates were after a Frank prince, who jumped into the gorge which is right in front of the monastery, as he couldn’t find another way to get away, and prayed while falling to Agios Nikolaos for his rescue. The legend says that the prince was saved by a miracle and in order to honor Agios Nikolaos he donated the whole mountain, where the monastery was built. The visitor can admire the big library in which there are even gospels of 1540 as well as the great “Sigillion” of the Patriarch Grigori- os the V of 1798. 167
 • 5. Παναγία Κρεμαστή Ο μύθος αναφέρει ότι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, έργο μεγάλης αξίας, βρέθηκε στην πλαγιά του βουνού από πι- στούς βοσκούς το 1700 μετά από θεόσταλ- το όραμα. Το μοναστήρι μοιάζει να κρέμε- ται στα βράχια και η μοναδική θέα που προσφέρει φθάνει έως το δρυοδάσος της Φολόης. Η Μονή βρίσκεται στο δήμο Ωλένης, στο διαμέρισμα Λάνθι. Το 1821 η Μονή αποτέ- λεσε σημείο συνάντησης των Ηλείων αρ- χηγών της Επανάστασης με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Η μονή γιορτάζει στις 23 Αυγούστου, κα- θώς και στις 14 Σεπτεμβρίου, οπότε και δι- οργανώνεται μεγάλο πανηγύρι. Χιλιάδες επισκέπτες προσφεύγουν με πίστη και ελ- πίδα κάθε χρόνο στην θαυματουργή εικό- να της Παναγίας. Panagia Kremasti According to the myth, the miraculous icon of Panagia, a work of great value, was foundontheslopeofamountainbyfaithful shepherds back in 1700, after a godsend dream. The monastery looks as if it’s hang- ing from the rocks and it has a unique view; you can even see the oak forest of Foloi. This Monastery is in the municipality of Oleni, at the department Lanthi. In 1821 the monastery was the place where the Ilian leaders of the Revolution met with Theod- oros Kolokotronis. The church “celebrates” on the 23rd of August, as well as on the 14th of Septem- ber, when a big festival is being held. Thou- sands of visitors go in hope and faith every year to see the miraculous icon of Panagia. 168
 • 6. Ιερά Μονή Σεπετού Μέσα σε πλατάνια, αγριελιές, κουμα- ριές, βελανιδιές και πεύκα, βρίσκεται η Μονή Σεπετού. Δεκαπέντε λεπτά από την Αλιφείρα, πάνω σε απόκρημνο βράχο, πάνω απ’ την όχθη του ποταμού Τρίτωνα και κάτω απ’ την ακρόπολη της Αλιφείρας. Η παράδοση αναφέρει ότι η ονομασία της Μονής προήλθε από τη φράση «σε πετώ» που είπε μία πιστή γυναίκα πετώ- ντας το παιδί της ταμένο στην Παναγία απ’ το παράθυρο της εκκλησίας. Ως εκ θαύ- ματοςηδύναμητηςΠίστηςέσωσετοπαιδί καιέκτοτεεπικράτησεηονομασίαΣεπετό και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας λατρεύεται ανελλιπώς. Η ίδρυση της Μο- νήςεντοπίζεταιτο1150μ.Χ.Το1915μεγά- λη πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς το ναό και σώθηκε μόνο η εικόνα της Πανα- γίας της Σεπετιώτισσας, έργο του Ευαγγε- λιστή Λουκά. Το 1972 η εικόνα κλάπηκε, αλλά επτά μήνες μετά ξαναβρέθηκε στα χέρια των ληστών. Iera Moni Sepetou (Holy Monastery of Sepetou) The Monastery of Sepetou is located among plane trees, wild olive trees, acorn trees and pine trees. Itisonly15minutesfarfromAlifira,ona sheer rock, over the bank of the river Tri- ton and underneath the acropolis of Ali- fira. According to the tradition the name of the Monastery came from the phrase “se peto” (which means “I’m throwing you” in Greek)thatafaithfulwomanoncetoldher child,whichwasavotaryofPanagia,while throwing it out of the window of the church. Miraculously, the power of Faith saved the child and ever since the church is being called Sepeto and the icon of Pan- agia has been worshipped unfailingly. The foundationoftheMonasteryisdatedback to 1150AC. In 1915 a big fire burned down the church and the only thing saved was the icon of Panagia the Sepetiotissa, a work of the Evangelist Lucas. In 1972 the iconwasstolen,butitwasfound7months later in the hands of the robbers. 169
 • 7. ΗΠαναγίατης Σκαφιδιάς Λίγο έξω απ’ τον Πύργο, στο διαμέρι- σμαΣκαφιδιάς,σεμίαμαγευτικήπαραθα- λάσσια τοποθεσία, μέσα σε δάσος, βρί- σκεται η Ιερά Μονή Σκαφιδιάς, που γιορτάζει στις 15 Αυγούστου. Κτίστηκε τον 10ο αι. μ.Χ. και διαθέτει σπάνιους θησαυρούς, σκεύη, λειψανο- θήκες. Ο επισκέπτης μένει κατάπληκτος αντικρίζοντας το μεσαιωνικό φρούριο που περιστοιχίζει τη Μονή, καθώς και τη μοναδική αρχιτεκτονική του. Panagia of Skafidia The church of Panagia of Skafidia is lo- cated right outside the city of Pyrgos, in the department of Skafidia, in a magnifi- cent location by the sea, inside a forest, and holds a celebration on the 15th of Au- gust. It was built during the 10th century AC and has many rare treasures, utensils and feretories. The visitor is astonished by the view of the mediaeval wall that surrounds the Moni, and its unique architectural style. 170
 • 8. Η Ιερά ΜονήΦραγκαβίλλας Στην Αμαλιάδα, το χρονικό διάστημα μεταξύ 1200 και 1400 διέμεναν Φράγκοι και ο ναός της Παναγίας βρισκόταν στην κατοχή Φράγκου άρχοντα. Από εκεί προ- έρχεται και η ονομασία. Τα χρόνια εκείνα ο ναός λειτούργησε ως καθολικός και ξα- νάγινε ορθόδοξος μετά τη φυγή των Φρά- γκων. Στο 1696 χρονολογείται η εκπλη- κτική αγιογραφία του Αγίου Γεωργίου, καθώς και όσες αγιογραφίες διακρίνο- νται, ακόμη, παρά την πυρπόληση από τους Τούρκους. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας βρίσκεται ακόμα και σήμε- ρα σε προσκύνημα. Iera Moni Fragavillas(Holy Monastery of Fragavilla) The Franks used to live in Amaliada during the period 1200 – 1400, and the church of Panagia was under the occupation of the Frankish leader. That’s where the name of the church derives from. Those years the church hadturnedintoacatholiconeandturnedback to Christianity after the Franks were gone. The amazing painting of Agios Georgios, as well as many more that can still be visible de- spite the fact that the church was burnt down by the Turks, are dated back to 1696. The mi- raculous icon of Panagia is still there for peo- ple to worship. 171
 • 9. Ιερά Μονή Χρυσοπηγής Δίβρης ΣτηνείσοδοτηςΔίβρηςβρίσκεταιηΜονή Χρυσοπηγής. Κτίστηκε στις αρχές του 17ου αι. μ.Χ., στην τοποθεσία Γαυροβίκος που αντλείτηνονομασίατηςαπόμεγάληπαρα- κείμενηπηγή.ΣταχρόνιατηςΤουρκοκρατί- ας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο με κορυ- φαίο αυτόν του Κρυφού Σχολειού που λειτουργούσε αδιάλειπτα έως και την Επα- νάσταση του 1821. Ο χώρος τα Κρυφού Σχο- λειού είναι πέτρινος και επισκέψιμος. Στη βιβλιοθήκη του ναού υπάρχουν ανεκτίμη- τα κειμήλια, ενώ στη μονή, πέρα απ’ την θαυμάσια εικόνα της Παναγίας, βρίσκονται ιερά λείψανα των Αγίων Ιωακείμ των Νοτε- νών, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Αντύ- πα και των Αγίων Τρύφωνος και Αναργύ- ρων. Iera Moni Chrysopigis Divris(Holy Monastery of Chrysopigi Divris) The monastery of Chrysopigi is located at the entrance of Divri. It was built during the early 17th century at the location Gav- rovikos, which takes this name after the large spring that’s nearby. During the Turk- ish occupation, the monastery played an important role, while the leader part was playedbytheKryfoScholio(SecretSchool) which had been functioning all the time up to the Revolution of 1821. The place where the Kryfo Scholio was built is made of stone and still open to visitors. In the library of the church there are priceless heirlooms, while in the monas- tery, besides the magnificent icon of Pana- gia, there are the holy remnants of the saints Ioakeim of Notenon, Dimitrios, Anti- pas and Trifon and Anargyros. 172
 • 10. Ιερά ΜονήΑναλήψεως Στο χωριό Ανάληψη, στο δήμο Αμαλιά- δας, βρίσκεται το Μοναστήρι της Αναλή- ψεως. Η συγκλονιστική θέα που προσφέρει σε όλο το Ιόνιο, αλλά και προς όλες τις πλευρές του ορίζοντα προσελκύουν χι- λιάδες επισκέπτες. Το πυκνό πευκοδά- σος δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλ- λον ηρεμίας για κάθε επισκέπτη. Iera Moni Analipsis(Holy Monastery of Analipsi) InthevillageAnalipsi,inthemunicipality of Amaliada, is located the Monastery of Analipsi. The spectacular view to the Ionian Sea, but also to every side of the horizon, attracts thousands of visitors. The dense pine forest creates a unique environment of peace for every visitor. 173
 • 11. Ιερά Μονή Βλαχερνών Δύο χιλιόμετρα έξω απ’ την Κυλλήνη είναι κτισμένη η ιστορική Μονή Παναγίας Βλαχερνών. Γιορτάζει το Γενέθλιο της Θε- οτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Στη διάρκεια της Φραγκοκρατίας είχε καταληφθείαπόΛατίνουςμοναχούςκαιτο 17ο αι. μ.Χ. επέστρεψε στα χέρια των Ορ- θοδόξων. Η ίδρυσή της εντοπίζεται στον 9ο αι. μ.Χ. και στους θησαυρούς της συγκαταλέ- γονται σπάνιες εκδόσεις των Ευαγγελίων, σιγγίλια, λειψανοθήκες κ.ά. Η εικόνα της Παναγίας συνδέεται σύμ- φωνα με την παράδοση με δεκάδες θαυ- μάτων και γι’ αυτό η φήμη της Μονής εξα- πλώθηκε στα πέρατα του κόσμου. Iera Moni Vlachernon (Holy Monastery of Vlacherna) Two kilometers outside the city of Kyllini, is built the historical Monastery of Panagia Vlachernon. The monastery celebrates on the 8th of September the Genesis of The- otokos. During the Frankish occupation, it had been occupied by Latin monks and it was in the 17th century that it returned to the hands of the Orthodoxy. Its foundation goes back to the 9th cen- tury AC and among its treasures are included some rare editions of the Gospels, siggilia, reliquaries etc. The icon of Panagia is connected to doz- ens of miracles, according to the tradition, and that’s why it is famous all over the world. 174
 • 12. Ιερά Μονή Σεπετού Iera Moni Sepetou (Holy Monastery of Sepetou) 175