Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jak planujesz swoje życie?

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Jak planujesz swoje życie?

 1. 1. Księga Nehemiasza 2„Odbuduj mury z Bożą pomocą”
 2. 2. Plan1. Kontekst historyczny (skrócony),2. Podział księgi (przypomnienie),3. Analiza fragmentu,4. Wnioski
 3. 3. Kontekst historyczny• Niewola Asyryjska (722 r. przed Chr.)• Babilooska (586 r. przed Chr.)• Powrót z niewoli: – Zerubabel (536 r. przed Chr.) – Ezdrasz (458 r. przed Chr.) – Nehemiasz (445 r. przed Chr.)
 4. 4. Miejsce rozdziału w całej księdze1. Plany odbudowy muru (rozdziały 1-2)2. Rekonstrukcja (rozdziały 3-7)3. Odnowienie duchowe (rozdziały 7-10)4. Podział terenów mieszkalnych i spis kapłanów i lewitów (rozdziały 11-12)5. Reforma Nehemiasza (rozdział 13)
 5. 5. Księga Nehemiasza – 2 rozdział(1) W miesiącu Nisan, w dwudziestym roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem winoi podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem.(2) Wtedy król rzekł do mnie: Czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory? Nic to innego, jak tylko zgryzota! A jabardzo się przestraszyłem(3) i rzekłem do króla: Niech król żyje wiecznie! Lecz jakże nie mam źle wyglądad, skoro miasto, gdzie są groby moichojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogieo strawione?(4) A król rzekł do mnie: Czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios,(5) rzekłem do króla: Jeżeli odpowiada to królowi i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mniewysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudowad.(6) A król rzekł do mnie - królowa zaś siedziała obok niego -: Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Królzezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin.(7) Potem rzekłem do króla: Jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mipozwolili przejśd do Judei,(8) oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na murmiejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną.
 6. 6. Księga Nehemiasza – 2 rozdział(9) Gdy tedy przybyłem do namiestników Zarzecza, oddałem im listy królewskie. A król wysłał też ze mną dowódcówwojskowych i jeźdźców.(10) A gdy Sanballat Choronita i Tobiasz, sługa ammonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybyłczłowiek, który miał się zatroszczyd o pomyślnośd synów izraelskich.(11) Przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam trzy dni,(12) a potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg,aby czegoś dokonad dla Jeruzalemu - a miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem –(13) i przyjechałem nocą przez Bramę nad Doliną w kierunku Źródła Smoczego i dotarłem do Bramy Śmietnisk, ibadałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogieo.(14) Potem pojechałem do Bramy Źródlanej i do Stawu Królewskiego; a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, naktórym jechałem, mogło tamtędy przejechad,(15) poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytem potoku, obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem, wszedłemprzez Bramę nad Doliną i tak powróciłem.(16) Lecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynid. Dotychczas bowiem nie powiedziałem o tymŻydom: ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonywad pracę.(17) Natomiast obecnie rzekłem do nich: Wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jestspustoszone a jego bramy spalone ogniem. Nuże! Odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohaobieni.(18) I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, oraz o słowach, jakie wypowiedział domnie król. A wtedy oni rzekli: Zabierzmy się do budowy! I przyłożyli ręce do dobrego dzieła.(19) A gdy Sanballat Choronita i Tobiasz, sługa ammonicki, oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżylinas, mówiąc: Cóż wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi?(20) Wtedy ja im odpowiedziałem tak: Bóg niebios poszczęści nam! My zaś, jego słudzy, zabierzemy się do budowy, alewy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie.
 7. 7. Nehemiasz przed królem (w.1-8)(1) W miesiącu Nisan, w dwudziestym rokupanowania króla Artakserksesa, usługując mu jakopodczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, anigdy przedtem tak źle nie wyglądałem.
 8. 8. Nehemiasz przed królem (w.1-8)(2) Wtedy król rzekł do mnie: Czemu tak źlewyglądasz? Chyba nie jesteś chory? Nic to innego,jak tylko zgryzota! A ja bardzo się przestraszyłem(3) i rzekłem do króla: Niech król żyje wiecznie!Lecz jakże nie mam źle wyglądad, skoro miasto,gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jegobramy przez ogieo strawione?
 9. 9. Nehemiasz przed królem (w.1-8)(4) A król rzekł do mnie: Czego byś sobie życzył?Pomodliwszy się więc do Boga niebios,(5) rzekłem do króla: Jeżeli odpowiada to królowi ijeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, toproszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta,gdzie są groby moich ojców, abym je mógłodbudowad.
 10. 10. Nehemiasz przed królem (w.1-8)(6) A król rzekł do mnie - królowa zaś siedziała obokniego: Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz?Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin.(7) Potem rzekłem do króla: Jeżeli odpowiada to królowi,to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mipozwolili przejśd do Judei,(8) oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby midał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i namur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. Ikról dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga byłanade mną.
 11. 11. Przygotowanie do budowy (w.9-20)(9) Gdy tedy przybyłem do namiestników Zarzecza,oddałem im listy królewskie. A król wysłał też zemną dowódców wojskowych i jeźdźców.(10) A gdy Sanballat Choronita i Tobiasz, sługaammonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tymzmartwili, że przybył człowiek, który miał sięzatroszczyd o pomyślnośd synów izraelskich.
 12. 12. Przygotowanie do budowy (w.9-20)(11) Przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tamtrzy dni,(12) a potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężówze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myśląnatchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonad dlaJeruzalemu - a miałem ze sobą tylko to zwierzę, naktórym jechałem –
 13. 13. Przygotowanie do budowy (w.9-20)(13) i przyjechałem nocą przez Bramę nad Doliną wkierunku Źródła Smoczego i dotarłem do BramyŚmietnisk, i badałem dokładnie mury Jeruzalemu, którebyły zburzone i jej bramy strawione przez ogieo.(14) Potem pojechałem do Bramy Źródlanej i do StawuKrólewskiego; a ponieważ nie było tam miejsca, abyzwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechad,(15) poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytempotoku, obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem,wszedłem przez Bramę nad Doliną i tak powróciłem.
 14. 14. Przygotowanie do budowy (w.9-20)(16) Lecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd sięudałem i co chcę uczynid. Dotychczas bowiem niepowiedziałem o tym Żydom: ani kapłanom, aniprzedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, któramiała wykonywad pracę.
 15. 15. Przygotowanie do budowy (w.9-20)(17) Natomiast obecnie rzekłem do nich: Wyoglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że otoJeruzalem jest spustoszone a jego bramy spaloneogniem. Nuże! Odbudujmy mur Jeruzalemu,abyśmy już nie byli pohaobieni.(18) I opowiedziałem im o dobrotliwej ręcemojego Boga, która była nade mną, oraz osłowach, jakie wypowiedział do mnie król. Awtedy oni rzekli: Zabierzmy się do budowy! Iprzyłożyli ręce do dobrego dzieła.
 16. 16. Przygotowanie do budowy (w.9-20)(19) A gdy Sanballat Choronita i Tobiasz, sługaammonicki, oraz Arab Geszem dowiedzieli się otym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc: Cóż wy to tuwyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwkokrólowi?(20) Wtedy ja im odpowiedziałem tak: Bóg niebiosposzczęści nam! My zaś, jego słudzy, zabierzemysię do budowy, ale wy nie macie ani działu, aniprawa, ani pamiątki w Jeruzalemie.
 17. 17. WnioskiPrzyjrzyj się swojemu życiu i zobacz ile jeszcze pracy potrzeba
 18. 18. WnioskiPlanuj wszystko z Bogiem
 19. 19. WnioskiOddawaj Bogu chwałę, jeśli pomoże ci on zrealizowad twój plan

×