Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

6

6

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

6

 1. 1. NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE PO 01.01.2021 szkolenie dla operatorów BSP VLOS < 5kg
 2. 2. Podstawy prawne • Rozporządzenie bazowe 2018/1139 – regulacja prawna dla BSP o MTOM < 150 kg, podstawa dla pozostałych rozporządzeń; • Rozporządzenie delegowane 2019/945 – określa wymogi techniczne BSP, warunki techniczne certyfikacji BSP, zasady sprzedaży i normy jakie musi spełnić BSP; • Rozporządzenie wykonawcze 2019/947 – regulacje dot. eksploatacji BSP, przepisy dot. personelu i organizacji związanych z użyciem BSP; • Rozporządzenie wykonawcze 2020/639 – wprowadza scenariusze standardowe do operacji w kategorii szczególnej NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE2020-07-16 2
 3. 3. Definicje: Bezzałogowy statek powietrzny – (…) statek powietrzny (…) wykonujący operację samodzielnie lub będąc pilotowanym zdalnie bez pilota na pokładzie; Model latający– to pojęcie przestaje obowiązywać; Operator – dowolna osoba fizyczna lub prawna eksploatująca co najmniej jeden BSP (czyli firma realizująca usługi lotnicze); Pilot – osoba fizyczna odpowiedzialna za bezpieczne wykonanie lotu poprzez ręczne sterowanie (…) (ten kto faktycznie steruje BSP); LUC – certyfikat operatora lekkiego BSP Zgromadzenie osób - NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE2020-07-16 3
 4. 4. Rejestracja operatorów BSP • Podstawa rozporządzenie bazowe 2018/1139 i wykonawcze 2019/947; Obowiązkowi rejestracji podlegają: • operatorzy BSP które w razie uderzenia mogą przenieść na człowieka energię > 80 J, lub o MTOM > 250g; • wykonują operacje w kategorii SZCZEGÓLNEJ bez względu na masę BSP; • operatorzy BSP których eksploatacja stwarza ryzyko dla prywatności, ochrony danych osobowych; ochrony lotnictwa cywilnego – czyli każdy BSP z możliwością nagrywania; • operatorzy BSP którzy podlegają obowiązkowej certyfikacji; NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE2020-07-16 4
 5. 5. Kategorie operacji lotniczych Podstawa: rozporządzenie wykonawcze 2019/947; Podział na 3 kategorie operacji: NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE2020-07-16 5 OTWARTA SZCZEGÓLNA CERTYFIKOWANA
 6. 6. Kategoria otwarta • niskie ryzyko operacji; • tylko operacje VLOS (z wyjątkiem trybu podążania za stacją bazową lub wykorzystaniu operatora); • maksymalna wysokość operacji – 120m AGL; • tylko BSP ze znakiem CE; • loty nie wymagają zgody ULC; • 3 podkategorie A1, A2, A3; • 5 klas BSP mogących operować w tej kategorii C0 – C4; • zakaz przewożenia materiałów niebezpiecznych oraz zrzucania dowolnych materiałów; • loty nie mogą przebiegać nad zgromadzeniami osób; • minimalny wiek pilota – 16 lat (w Polsce proceduje się obniżenie do 14 lat); 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 6
 7. 7. Podkategorie kategorii otwartej 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 7 Podkat egoria Warunki lotów Klasa BSP Wymagania szkoleniowe A1 Można przelatywać nad pojedynczymi osobami C0 - Brak wymogu szkolenia i egzaminu - Zapoznanie z instrukcją BSP C1 - Szkolenie i egzamin ON-LINE (40 pytań) - Dowód zaliczenia szkolenia (pdf) A2 Minimalna odległość od osób – 30 m, lub jeżeli BSP ma funkcję ograniczenia prędkości – 5m C2 - Szkolenie i egzamin ON-LINE (40 pytań) - Dodatkowy egzamin teoretyczny pod nadzorem; - Samokształcenie praktyczne; - Dowód zaliczenia szkolenia (pdf); A3 Minimalna odległość od osób i zabudowy – 150 m C3, C4 - Szkolenie i egzamin ON-LINE (40 pytań) - Dowód zaliczenia szkolenia (pdf) Źródło: opracowanie własne
 8. 8. Klasy BSP kategorii otwartej 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 8 Źródło: opracowanie własne Klasa BSP MTOM Max V lotu Max U zas Max wysokość Inne wymagania C0 < 250 g ( także zbudowane samodzielnie 19 m/s 24 V 120 m AGL C1 < 900 g, lub o energii po uderzeniu w głowę < 80 J 19 m/s 24 V • Niepowtarzalny S/N • System świadomości przestrzennej; • Zdalna identyfikacja; • Wyposażony w światła; C2 < 4 kg Wyposażony w tryb niskiej V do 3 m/s 48 V C3 < 25 kg - 48 V C4 < 25 kg zbudowane samodzielnie - - - • nie może działać w trybach automatycznego sterowania;
 9. 9. Kategoria szczególna • średnie ryzyko operacji; • wymagana zgoda lub złożenie informacji do ULC; • loty wychodzące poza warunki kategorii otwartej; • możliwe loty VLOS i BVLOS; • oparte o ocenę ryzyka wykonane przez operatora oraz nadzór lotniczy; • 3 możliwości uzyskania zgody na operacje w kategorii: 1. oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym; 2. wniosek o zezwolenie na operację; 3. posiadanie LUC; 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 9
 10. 10. Zgoda na operację w kategorii szczególnej 1. Oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym: • podstawa: rozporządzenie wykonawcze 2020/639 • 2 rodzaje scenariuszy standardowych: 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 10 STS-01 VLOS STS-02 BVLOS MTOM < 25 kg MAX. WYSOKOŚĆ 120 m AGL WARUNKI LOTU • Max 2 km • Powyżej 1km – wymagany obserwator; WYMAGANIA • Oświadczenie o operacji • Zgoda ULC
 11. 11. Zgoda na operację w kategorii szczególnej 2. Wniosek o zezwolenie na operację • gdy parametry operacji nie spełniają warunków scenariuszy standardowych; • będzie wydany w oparciu o: – ocenę ryzyka; – wykaz środków ograniczających ryzyko; – lokalizację wykonywanej operacji; – wymagane kompetencje operatora i pilota; – cechy techniczne systemu BSP; • zwolnieni posiadacze LUC; • może dotyczyć jednej operacji lub kilku w ramach wnioskowanego okresu; 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 11
 12. 12. Zgoda na operację w kategorii szczególnej 3. posiadanie LUC • certyfikat TYLKO dla osób prawnych (zbyt wysokie wymagania dla osób fizycznych); • operator ma obowiązek wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem; • wydaje Prezes ULC; • w ramach przyznanego certyfikatu nie trzeba ubiegać się o zezwolenie na operację; • operacje w ramach STS wykonuje na tych samych zasadach co inni operatorzy bez LUC; • obowiązek posiadania podręcznika LUC, opisujący organizację, procedury i prowadzoną działalność; 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 12
 13. 13. Kategoria certyfikowana • wysokie ryzyko operacji; • certyfikacja sprzętu i personelu; • jeżeli operacja spełnia choć 1 warunek: – lot nad zgromadzeniami osób; – realizuje przewóz osób; – realizuje przewóz materiałów niebezpiecznych; 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 13
 14. 14. Konwersja uprawnień Świadectwo kwalifikacji VLOS loty w kategorii OTWARTEJ loty VLOS w kategorii SZCZEGÓLNEJ Świadectwo kwalifikacji BVLOS loty w kategorii OTWARTEJ loty VLOS i BVLOS w kategorii SZCZEGÓLNEJ 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 14
 15. 15. Harmonogram wejścia przepisów 2020-07-16 NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE 15

×