Publicité
Mahalaya paksham
Mahalaya paksham
Mahalaya paksham
Mahalaya paksham
Publicité
Mahalaya paksham
Mahalaya paksham
Prochain SlideShare
ఊహల పల్లకి ఊహల పల్లకి
Chargement dans ... 3
1 sur 6
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Mahalaya paksham

  1. మహాలయ అమమావవాసస్య / పపితత్రమమావవాసస్య పుట్టినవవాడడ గిటటిక తపప్పడడ కవాన పుట్టిన వవారర మడడడ ఋణాలతో జన్మిసవాస్తాడన జ స్యతితిషస్యత చచెబబుతతతదద. ఆ మడడడ ఋణాలు ఏమిటతటే దచెైవ ఋణత, ఋషి పి ఋణత, పపితృ ఋణత. పత్రతి జీవ కి కూూడా ఈ మడడడ ఋణాలు తపప్పక తీరర్చుకుకోవవాల. దచెైవఋణత తీరర్చుకుకోవూడానకి వత్రతాలు, హోమ మమాలు, దీక్షలు, పుణస్యకయక్షేతాత్రల దరాల దర్శనత, తీరీర్థయమాతత్ర పరస్యటనలు చచేయడత దాారవా తీరర్చుకుకోవవచో్చు. ఋషి పి ఋణత తీరర్చుకుకోవూడానకి పవారపరస్యతగవా వసోస్తాను సతపత్రదాయ పవాలన, సద్ధర్మి పవాలన. నయతి, గవారార్హపసీర్థప పవాలనతో తీరర్చుకుకోవవచో్చు. అలమాగయక్షే వతశతలోన పెద్దలపటట తీరర్చుకుకోవవాలవాల్సిన వవారికి శవారాద్ధకర్మిలు, పపితడపత్రదానాలు, తరప్పణాలు చచేయమాల. ఈ పపితృఋణత తీరర్చుకుకోకపకపో వడత దషతిషత అన దాన్ు పపితృదషతిషత అతటరరర. భరదత్రపదమమాసతలో కృతిషణపక్షానకి మహాలయ పక్షత అన పేరర. మహాలయత అతటే గొపప్ప వనాశనత కవాన మరణత అన అరీర్థత. భరదత్రపద బహోబహుళ పవాడస్యమి నోతచి అమమావవాసస్య వరకు ఉను పక్షత రం రోజులు పపితృదచేవతలకు పకత్రతికరత. మహాలయత పక్షతలో రం రోజులలో పపూరిాకులు మరణితచిన తిథదన బట్టి ఆయమా తిథోలలో ఈ పక్షత రం రోజులలో పపితడపత్రదానత, తరప్పణ శవారాద్ధకర్మిలు చచేసవాస్తారర కవాబటేటి దీనకి పపితృపక్షత అన పేరర అతటరరర. ఈ మహాలయ పక్షతలో రం రోజ లలేదా మరణితచినవవారి ఆయమా తిథోలలో శవారాద్ధకర్మిలు నరావహ్వహిిసేస్తా పపితృలు సతవతరత వరకు సతతృపపిస్తా పొ తదోతారన సవా్తద పురవాణత చచెబబుతతనుదద. పపితృదషషవాలకు కవారణత పపూరవాకులు చచేిసపిన కనను దషషవాల వలట తరరవవాతి తరత వవారర కషవాటిల పవాలవడత జరరగబుతతతదద. పపితృదషషవాల వలట అన్క రకవాలనైన సమసస్యలు ఎదోరవుతాయ. మబుఖస్యమయమైన పనోలు పపూరిస్తాకవాకపకపో వడత, పనోలలో ఆటతకవాలు, వైైఫలమాస్యలు ఎదోరవడత, ిసకస్తా్లకు యవానతలోన్ వైైధవస్యత పవాత్రపపిస్తాతవచడత, కుటటతబసభబుస్యల మమానిసపికిసపిీర్థతి బరగబుతడకపకపో వడత, సతతానత లలేకపకపో వడత వతట్వ సతభవసవాస్తాయ అన జ స్యతితిషతస్యలు చచెబబుతతనాురర. వీట్నోతూడం ఉపశమనత పొ తదూడానకి
  2. పత్రతి వస్యకయస్తా పపితృఋణత తీరర్చుకుకోవవాల. మహాలయ పక్షతలో వవారసోలు వదదలలే తరప్పణాలు పపితృదచేవతలమా ఆకలదపుప్పలు తీరరసవాస్తాయన, సతతృపపిస్తా చచెతదదన పపితృదచేవతల ఆశీరవాాదత వతశ ఉనుతికి కవారణమవుతతతదద. పపితృఋణత తీరర్చుకుకోవూడానకి పపితృదచేవతలు మరణితచిన తిథోలలో వవారికి సతవతవాల్సిరవకవాలు, పపితడపత్రదానాలు, తరప్పణలు నరారిస్తాతచాల. అలమా చచేయలలేనపుప్పడడ గయమాదద తీరవాీర్థలలో పపితడపత్రదానలు చచేయమాల లలేకపకపో తచే పుతిష్రవాల పరవాాలలో నరారిస్తాతచాల అదీ చచేయలలేనపుప్పడడ భరదత్రపదమమాసతలో వచచే్చు కృతిషణపక్షతలో పపితృదచేవతలకు పపితడపత్రదానాలు తపప్పక చచేయమాల. ఖగం రోళశవాసస్తా్త, జ స్యతితిషస్యశవాసస్తా్త పత్రకవారత ససూరరస్యడడ కనాస్య, తతలమా రవాశులలో సతచారత చచేిసపి వృశ్చుక రవాశలో పత్రవ్శత జరిగయక్షేవరకు పేత్రతపురి శూనస్యతగవా ఉతటటతదద. భరదత్రపద బహోబహుళపవాడస్యమి నోతూడం అమమావవాసస్య వరకు ఉను 15 రం రోజులనో పరిశీలిసేస్తా ఖగం రోళతలో ససూరరస్యడడ కనను రం రోజులు ిసపితహోరవాశలోనో, కనను రం రోజులు కనాస్య రవాశలోనో ఉతటటతటరడడ. అతదోకయక్షే కనాస్యరవాశ, తతలరవాశులలో ససూరస్య సతచారత జరిగయక్షే కవాలమతతా పపితృదచేవతలు తమ పేత్రతపురిలో భోజనపవానయమాలు లలేకుతూడా ఉతటరరర. ఇటటవతట్ సమయతలో వవారర అతదరూ భడలోకవానకి వచి్చు వవారి వవారి ఇళ్ వచోటటటి ఆహారత కుకోసత తిరరగబుతత ఉతటరరన మహాభరరతతలో వవరితవచడత జరిగితదద. తతూడంత్ర జీవతచి, తలటన కుకోలోప్పయన వవారర ఈ పక్షతలో వచచే్చు నవమి రం రోజున తరప్పణ, శవారాద్ధ వధోలనో ఆవచరితచాల. అలమాగయక్షే తలటదతడడత్రలనో కుకోలోప్పయన వవారర ఈ పక్షతలో తపప్పకుతూడా పపితృకర్మిలు చచేయమాలన ధర్మిిసపితధో, నరణయిసపితధో చచెబబుతతనాుయ. పపితృఋణత తీరర్చుకుకోవూడానకి మహాలయ పక్షత అతతా చచేయలలేనవవారర కనసత ఒక్ మహాలయత అయనా చచేిసపితీరవాల. ఆ ఒక్రం రోజు కి కూూడా చచేయలలేనవవారర వహ్వహిరణస్యశవారాద్ధత చచేయమాల. పపితృదచేవతలకు శవారాద్ధత చచేిసే సమయతలో తరప్పణాను కి కూూడా ఆ పత్రకిరాయలో భరగత చచేయమాల. శవారాద్ధ పత్రకిరాయనో చచేయూడానకి పురం రోవహ్వహితతలు దరరకన పరిిసపిీర్థతతలలో మబుగబుగురర పపితృదచేవతలనో బరత్రహో్మిణబులలో
  3. ఆవవాహోన చచేిసపి కి కూరం రో్చుబబెట్టి చచేిసే శవారాదా్ధను పవారాణశవారాద్ధత లలేదా వచటకశవారాద్ధత అన అతటరరర. బరత్రహో్మిణబులు లలేకుతూడా పపితృదచేవతలనో ఆవవాహోన చచేయడత కనను సతపత్రదాయమాలలో ఉతదద. తగిన కవారణతతో ఈ శవారాద్ధకర్మి చచేయలలేన సమయతలో కుపస్తాతగవా చచేిసే శవారాద్ధవిధదన దరాల దర్శశవారాద్ధత, ఆమశవారాద్ధత లలేదా వహ్వహిరణస్యశవారాద్ధత అన పపిలుసవాస్తారర. అను శవారాద్ధకర్మిలలో పపితృదచేవతలకు పకత్రతస్యరీర్థత చచేిసే తిలమాతజలన్ తరప్పణత అన అతటరరర. ఇటటవతట్ తిలమాతరప్పణాను ఇతటంట చచేయకి కూడదో. ఇతటంటన తతలిసపికుకోట దగగుర కవాన, ఇతట్ ఆవరణలో కవాన తరప్పణాలు వదలమాల. తతూడంత్ర జీవతచి ఉనువవారర తరప్పణాలు వదలకి కూడదో. తరప్పణాలు ఇచచే్చు సమయతలో మొదట్ బతధోతాత (మమాతత: పపితత: మమాతతలః) తరరవవాత వవారి వవారి పేరర, గం రోతత్రత చివరగవా పపితృదచేవతారూపత (వసో, రరదత్ర, ఆదదతస్య) చచెపపిప్ప తరప్పణాలు వదదలపెటరటిల. మమాతృ, పపితామవహ్వహి, పత్రపపితామవహ్వహి ఈ మడడడ వరవాగులు తపప్ప మిగిలన ిసకస్తా్లు అతదరికయ ఒకన్క్సవారి మమాతత్రమర తరప్పణత వదదలపెటరటిల. మిగిలనవవారికి వవారి వవారి ససూతాత్రనోసవారతగవా చచెపపిప్పనటటవతట్ సతఖస్యలో తరప్పణత ఇవవాాల. తరప్పణాలు ఇచచే్చు సమయతలో కుూడంచచేతి ఉతగరపు వ్త్రలకి మడడడ దర్భలతో చచేిసపిన పవతత్రత పెటటటికుకోవవాల. యజ ్ఞోపవీతాను అపసవస్యతగవా కుూడంభబుజతపెై వ్సోకున, ఎడమచచేతిలో నట్ పవాతత్ర పటటటికనన, కుూడంచచేతిలో నోవుాలు ఉతవచోకున, వచసూపుడడ వ్త్రలు, బబొ టన వ్త్రలు మధస్య నోతూడం నరర, తిలలు వదదలపెటరటిల. ఒకరం రోజయక్షే రెతడడ కవారణాల వలట రెతడడసవారరట తరప్పణాలు ఇవాకి కూడదో, ఒక్సవారయక్షే ఇవవాాల. అమమావవాసస్య, సతకరామణత ఒకయక్షేరం రోజు విసేస్తా అమమావవాసస్య తరప్పణత మమాతత్రమర ఇవవాాల. అలమాగయక్షే దకంణాయన/ఉతస్తారవాయణ పుణస్యకవాలమాలు అమమావవాసస్య రం రోజున విసేస్తా, ఆయన పుణస్యకవాలతలో మమాతత్రమర తరప్పణాలు వూడంచిపెటరటిల. పపితరరలకు తరప్పణత వూడంచిపెటేటి శవారాద్ధకరయక్షే్మి పపితృయజ్ఞోత. శవారాద్ధకర్మిలు తిథద ఉపయోగవాలు
  4. పవాడస్యమి ధన సతపద వదదయ రవాజయోగత, సతపద తదదయ శతృవనాశనత వచతతరిీర్థ ధర్మిగబుణత, ఇతిషటికవామస్య పవాత్రపపిస్తా పతవచమి ఉతస్తామ లకక్మి పవాత్రపపిస్తా తిషషి పిటి శ్రాతిషష్ఠ గ గౌరవత సపస్తామి యజ్ఞోత చచేిసపిన పుణస్యఫలత అతిషటిమి సతపపూరణ సమృదద్ధ, బబుదద్ధ పవాత్రపపిస్తా నవమి అతతతలలేన సతపద దశమి ిధానస్య , పశు సతపద వృదద్ధ ఏకవాదశ సరాశ్రాతిషష్ఠదాన ఫలత దాాదశ సమమాజ అభివృదద్ధ, ఆహార భదత్రత తత్రయోదశ ఐశారస్యత, దీరవాఘాయబువు, సతపపూరణ ఆరం రోగస్యత వచతతరీర్థశ శతృభయత నోతూడం వమబుకిస్తా అమమావవాసస్య అను కుకోరికలు నైరవ్రరతాయ మహాలయ రం రోజు అనుదానత చచేిసేస్తా తతూడంత్ర మబుతాస్తాతలకయక్షే కవాకుతూడా వవారి సతరక్షకుూడచెైన శీరామహావతిషతణవుకి కి కూూడా చచేరతాయ. ఈ మహాలయ పక్షానకి ఒక వశతిషటిత ఉతదద. వవారి వవారి జఞ్ఞోత, బతధోవులతదరికయ అరవాఘాపలు, పపితడపత్రదానత సమరిప్పసవాస్తారర. మహాలయ పక్షతలో చచేిసే అనుదానత వలట అనతతకుకోట్ యజ్ఞోఫలత దకు్తతతదద. సారగుసోస్తాలనైన మమాతాపపితరరల కుకోసత పత్రతివవారూ మహాలయ పక్షతలో విధద కర్మిలనో ఆవచరితచాల. పత్రతి ఏటర చచేిసే శవారాద్ధకర్మిల కనాు ఈ మహాలయ పక్షాలు చచేయడత ఎతతో శ్రాతిషష్ఠత, శుభకరత. దానశీలగవా ఎతతో పేరరపత్రతితిషటిలు సతపవాదదతచిన కరరణడడ మరణితచిన తరరవవాత
  5. సారగులోకవానకి వైళవెళుతతతడగవా మమారగుమధస్యలో తీవత్రమయమైన ఆకల, దాహోత వ్సోస్తాతడగవా దగగురలో ఉను ఫలవృక్షానకి ఉను పతడడనో కుకోసోకున తినాల అనోకున్ సమయతలో ఆ పతడడ బతగవారరపతడడగవా మమారిపకపో యతదద. అదచే వధతగవా సమీపతలో ఉను ఫలవృక్షాల ఫలమాలు కుకోదా్దత అనోకుతటటతడగవా అవ కి కూూడా బతగవారర పళవెళు్గవా మమారిపకపో యమాయ. దాహోత తీరర్చుకుతదామబు అన ిసెలయసెలయేట్లోన నట్న దషిసపిలలో తీసోకునుపప్పట్కయ ఆ నళవెళు్ ఆ నరర కి కూూడా సారణజలతగవా మమారిపకపో యమాయ. సారవాగునకి వైళ్నపప్పట్కయ కి కూూడా అక్డ కి కూూడా ఇలమాతట్ పరిిసపిీర్థతచే ఎదోరయతదద. వపరవతమయమైన ఆశ్చురవాస్యనకి గబురెరైన కరరణడడ ఈ వధతగవా జరగూడానకి కవారణత ఏమిట్ అన ఆలోచిసోస్తాతడగవా "కరవాణ! నవు దానశీలగవా పేరర పొ తదావు. చచేతికి ఎమబుక లలేకుతూడా దానాలు చచేశవావు. అయతచే ఆ దానాలు అను బతగవారత, వైతూడం, డబబుబు రూపతలో చచేశవావు కవాన ఒక్రికెరైనా అనుత పెట్టి ఆకల తీర్చులలేదో. అతదోకయక్షే నకు ఈ దోిసపిీర్థతి పవాత్రపపిస్తాతచితదద'’ అన అశరవరవవాణి పలుకులు వనపపితచాయ. కరరణడడ తన తతూడచెై్న ససూరరస్యూడం దగగురికి వైళ్ దీనకి పరిషవా్ర మమారగుత ఏమిట్ అన పవాత్రిధచేయపడగవా, ఆయన కుకోరిక పత్రకవారత దచేవతలకు రవాజెైన ఇతదోత్రడడ కరరణూడంకి ఒక అపురూపమయమైన అవకవాశత ఇచా్చుడడ. “నవు వైతటన్ భడలోకవానకి వైళ్ అక్డ అనాురరస్తాలు అతదరికయ అనుత పెట్టి, మమాతాపపితరరలకు తరప్పణాలు వదదల తిరిగి సారవాగునకి చచేరరకుకో'’మన అనాుడడ. దచేవ్తదోత్రూడం ససూవచన మరరకు కరరణడడ భరదత్రపద బహోబహుళ పవాడస్యమి రం రోజు భడలోకవానకి చచేరరకనన అక్డ పేదలు, బతధోమితతత్రలకు అను సతతరప్పణ చచేశవాడడ, పపితరరలకు తరప్పణాలు వదదలమాడడ. తిరిగి అమమావవాసస్య రం రోజు సారవాగునకి వైెళవ్డడ. చితత్రతగవా ఎపుప్పూడచెైతచే కరరణడడ అను సతతరప్పణలు, పపితృతరప్పణాలు చచేశవాూడష అపుప్పూడచే ఆయనకు కడడపు నతూడంపకపో యతదద, దాహారిస్తా తీరితదద. కరరణడడ భడలోకతలో గూడంపపి, తిరిగి సారవాగునకి వైళ్న ఈ పక్షత రం రోజులకయక్షే మహాలయపక్షత అన పేరర.
  6. భరదత్రపద బహోబహుళ పవాడస్యమి నోతూడం అమమావవాసస్య వరకు ఊరీర్థ ఊర్థ్వరశ్మి నోతూడం పపితృపవాత్రణత భడమిపెై వవాస్యపపితచి ఉతటటతదద. శవారాద్ధ కవాలత పవాత్రరతభత అయతదన తచెలయగవాన్ పపితృదచేవతలు తమ తమ వవారిన స్మిరితవచోకుతటట మన మనోమయ రూపతలో శవారాద్ధ సీర్థలత చచేరరకుతటరరర. వవారర బరత్రహో్మిణబులతో కి కూూడా వవాయబురూపతలో భోజనత ిసకాకరిసవాస్తారర. ససూరరస్యడడ కనాస్యరవాశలో పత్రవ్శతవచగవాన్ పపితరరలు తమ పుతత్రప పుత్రపౌతతత్రల దగగురకు వసవాస్తారన చచెపప్పబూడంతదద. మహాలయ అమమావవాసస్య రం రోజు వవారర తమ సతతతి దాారత దగగురయక్షే నలబడతారర. ఆ రం రోజు వవారికి శవారాద కర్మి నరారిస్తాతవచకపొ తచే దీవైనలకు బదోలు శపపితచి వైళ్పకపో తారర. ఆరి్ధక పత్రభరవతతో వదోస్యకస్తాతగవా శవారాద్ధకర్మిలు చచేయలలేకపకపో తచే, పపితృ పక్షతలో కయక్షేవలత శవాకతతో శవారాద్ధత చచేయవవచో్చు. అదద కి కూూడా వీలుకవాకపకపో తచే గం రోవుకి గవారా సత పెటటివవచో్చు అదద కి కూూడా చచేయలలేనవవారర ఒక నరర్జన పత్రదచేశతలో నలబూడం అపరవాను సమయతలో రెతడడ చచేతతలు ఆకవాశత వైైపు పెైకి ఎతిస్తా, పపితృదచేవతలకు నమస్రితవచవవచో్చు. ఏమీ చచేయలలేనవవారర సమీపతలో ఉను వృక్ష సమబుదాయమాల దగగురికి వైళ్ వృక్షాను హోతతస్తాకున పపితరరలనో ఉదచే్దశతచి కనురెరైనా కవారవా్చుల. శవారాద్ధ కర్మి చచేత పపితృదచేవతలకు సతతృపపిస్తా కలగితచిన వస్యకిస్తాకి భికి భౌతికతగవా సోఖసతతోషవాలు, పరలోకతలో ఉతస్తామగతతలు లభిసవాస్తాయన శవాసవాస్తాస్త్రాల దాారవా తచెలుసోస్తాతదద.
Publicité